3 Aralık 2016 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29907

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Sivas PTT Başmüdürlüğünden:


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Sivas PTT Başmüdürlüğünden:


22 KALEM TIBBİ CİHAZ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


88 ODALI TERMAL OTEL VE ARSASI KİRALAMA İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Nevşehir İli Kozaklı Belediye Başkanlığından:


İNTİFA HAKKI KARŞILIĞI 30 YIL SÜREYLE İŞLETMEYE VERİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


İHALE İPTAL İLANI

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminden:


İHALE İPTAL İLANI

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminden:


DÜZELTME İLANI

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Sivas PTT Başmüdürlüğünden:

1 - Sivas PTT Başmüdürlüğünün mülkiyetinde Sivas ili Merkez ilçesi, Halil Rıfat Paşa mahallesinde bulunan tapuda 26 pafta, 344 ada, 29 parsel nolu, arsa alanı: 335,28 m², binanın toplam yüzölçümü brüt:1225 m², Zemin + 5 kattan oluşan 11 adet daire ve 1 adet 24,5 m² dükkan, kapalı zarf ve açık artırma usulü ile satışa çıkarılmıştır. (Not: Binada güçlendirme ihtiyacı vardır.)

2 - İhalenin yapılacağı yer SİVAS PTT Başmüdürlüğü Sularbaşı Mah. Atatürk Cad. No:5 58102 SİVAS adresinde olup, telefon no: 0 (346) 222 22 10 - 221 43 07 Faks: 0 (346) 225 14 35 dir.

3 - İhale konusu taşınmazlara ait ihale şartnamesi ve sözleşme tasarısını içeren ihale dokümanı SİVAS PTT Başmüdürlüğü Yapı ve Teknik İşler Müdürlüğünden çalışma saatleri içerisinde incelenebilecek veya 50,00 TL karşılığında satın alınabilecektir.

4 - İsteklilerin ihaleye iştirak edebilmeleri için ihale başlangıç saatine kadar verecekleri şekli ve içeriği ihale şartnamesinde belirlenen teklif mektubu ile birlikte, içeriği ihale şartnamesinde belirtilen 46.500,00.TL.’lik geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu (Banka teyit yazısı ile birlikte), ikametgah senedi, tebligat için adres beyanı, tüzel kişilerde ise 2016 yılı içerisinde alınmış kayıtlı bulunduğu oda sicil belgesi, teklifte bulunacak kişilerin noterden tasdikli imza sirküleri, ihale dokümanı alındığına dair belge ile birlikte en geç ihale günü saat 14:30’a kadar Sivas PTT Başmüdürlüğü Yapı ve Teknik İşler Müdürlüğüne teslim edilmesi veya iadeli taahhütlü olarak posta vasıtasıyla gönderilmesi gerekmektedir.

5 - Satıştan doğacak giderler (Satış işlemleri ve bu işler sırasında düzenlenen belgeler ile her çeşit vergi resim, harç ve diğer mali yükümlülükler) alıcıya aittir.

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren 90 gündür.

7 - Taşınmaz satışı ile ilgili ihale 03.01.2017 (Salı günü) ve saat 14:30’da Sivas PTT Başmüdürlüğü Toplantı Salonunda yapılacaktır.

8 - Taşınmaz malın muhammen bedeli KDV hariç 1.550.000,00 TL olup, geçici teminat miktarı 46.500,00 TL dir.

9 - Kurumumuz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta ya da dilediğine yapmakta serbesttir.

İlan olunur.

10654/1/1-1


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Sivas PTT Başmüdürlüğünden:

1 - Sivas PTT Başmüdürlüğünün mülkiyetinde Sivas ili Merkez ilçesi, Kardeşler mahallesinde bulunan tapuda İ38-D-02-D.138 pafta, 5495 ada, 14 parsel nolu, arsa alanı: 4279,02 m², binanın toplam yüzölçümü brüt:1156 m², Bodrum + 5 kattan oluşan 10 daireli lojman binası ve arsasını, kapalı zarf ve açık artırma usulü ile satışa çıkarılmıştır.

2 - İhalenin yapılacağı yer SİVAS PTT Başmüdürlüğü Sularbaşı Mah. Atatürk Cad. No:5 58102 SİVAS adresinde olup, telefon no: 0 (346) 222 22 10 - 221 43 07 Faks: 0 (346) 225 14 35 dir.

3 - İhale konusu taşınmazlara ait ihale şartnamesi ve sözleşme tasarısını içeren ihale dokümanı SİVAS PTT Başmüdürlüğü Yapı ve Teknik İşler Müdürlüğünden çalışma saatleri içerisinde incelenebilecek veya 50,00 TL karşılığında satın alınabilecektir.

4 - İsteklilerin ihaleye iştirak edebilmeleri için ihale başlangıç saatine kadar verecekleri şekli ve içeriği ihale şartnamesinde belirlenen teklif mektubu ile birlikte, içeriği ihale şartnamesinde belirtilen 25.500,00 TL.’lik geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu (Banka teyit yazısı ile birlikte), ikametgah senedi, tebligat için adres beyanı, tüzel kişilerde ise 2016 yılı içerisinde alınmış kayıtlı bulunduğu oda sicil belgesi, teklifte bulunacak kişilerin noterden tasdikli imza sirküleri, ihale dokümanı alındığına dair belge ile birlikte en geç ihale günü saat 14:30’a kadar Sivas PTT Başmüdürlüğü Yapı ve Teknik İşler Müdürlüğüne teslim edilmesi veya iadeli taahhütlü olarak posta vasıtasıyla gönderilmesi gerekmektedir.

5 - Satıştan doğacak giderler (Satış işlemleri ve bu işler sırasında düzenlenen belgeler ile her çeşit vergi resim, harç ve diğer mali yükümlülükler) alıcıya aittir.

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren 90 gündür.

7 - Taşınmaz satışı ile ilgili ihale 05.01.2017 (Perşembe günü) ve saat 14:30’da Sivas PTT Başmüdürlüğü Toplantı Salonunda yapılacaktır.

8 - Taşınmaz malın muhammen bedeli KDV hariç 850.000,00 TL olup, geçici teminat miktarı 25.500,00 TL dir.

9 - Kurumumuz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta yada dilediğine yapmakta serbesttir.

İlan olunur.

10654/2/1-1


22 KALEM TIBBİ CİHAZ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Düzce İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ihtiyacı "22 Kalem Tıbbi Cihaz", Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamelerine uygun olarak ve ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf - iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 15/12/2016 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır.

5 - İhale konusu her bir kısmın tamamı için teklif vermek kaydıyla kısmi teklif verilebilecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif mektuplarına belirtilecektir.

6 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

10688/1-1


88 ODALI TERMAL OTEL VE ARSASI KİRALAMA İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Nevşehir İli Kozaklı Belediye Başkanlığından:

İhale Konusu                 :  88 ODALI TERMAL OTEL VE ARSASI KİRALAMA İŞİ

İşin Niteliği                   :  74 ADA 12 VE 14 NOLU PARSELLERİNDE BULUNAN OTEL VE ARSASININ KİRALANMASI

Muhammen Bedeli        :  25.000,00 TL/AY +KDV

İhale Süresi                   :  15 YIL

Geçici Teminat (%3)     :  135.000,00 TL

İhale Usulü                   :  2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 35-a bendi uyarınca KAPALI TEKLİF USULÜ- ARTTIRIM

Şartname Bedeli            :  500,00 TL

İhale Tarihi                    :  13.12.2016 Salı günü

İhale Saati                     :  11.00

1 - İHALEYE KATILIMA ŞARTLARI

KOZAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞINCA 13.12.2016 günü ve Saat 11:00 de Termal Otel İşletme Kira İşi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 35-a bendi gereği “KAPALI TEKLİF USULÜ, ARTTIRIM” ile ihaleye verilecektir.

İhale için teklifler yukarıda belirtilen tarih ve saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına teslim edilecektir.

Yukarıdaki bedellere KDV dahil değildir.

İhale Şartnamesi ve ekleri Kozaklı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Kozaklı adresinde görülebilir ve 500,00 TL ücret karşılığı satın alınabilir. İhale doküman bedeli Belediye veznesi veya T.C Ziraat Bankası Kozaklı Şubesindeki TR8800010005212822986050 01 IBAN nolu hesabına yatırılacaktır.

İhale 13.12.2016 perşembe günü saat:11:00 de yapılacaktır.

İhale Kozaklı Belediye Encümen Salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.

1.1. İhaleye Katılabilmek İçin İhale Komisyonunca İstenilen Belgeler:

a. İsteklinin gerçek kişi olması halinde T.C vatandaşı olmak (Noter Tasdikli nüfus Cüzdanı Sureti ile belgelenecek), tüzel kişi olması halinde ise Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre Türkiye’de kurulmuş tüzel kişiliğe haiz olmak,

b. Kanuni ikametgâh sahibi olmak

c. Türkiye’de tebligat için adres göstermek,

d. Mali durum bildirimi ve belgelerini vermek (Bankadan alınan belgelerin, işin adına alınmış, teklif edilen bedel kadar kullanılmamış nakit veya banka teminatı ve Genel Müdürlük teyidinin alınmış olması şarttır.)

e. Ticaret ve sanayi odasına kayıtlı olduğuna dair belge vermek

a. Gerçek kişi olması haline ilgisine göre, ticaret ve sanayi odası esnaf sanatkâr siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge getirmek.

b. Tüzel kişi olması halinde; Ticaret ve Sanayi Odasından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile Ticaret Sicil Gazetesinin suretini getirmek.

c. Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)’deki esaslara göre temin edecekleri belgeyi, istekli şirket ise: Şirket ortaklarının hisse durumlarını ve görevlerini belirten kanıtlayıcı belgelerden (Ticaret Sicil Gazetesi, Ticaret Sicil: Memurluğundan alınmış belge, Şirket Ana Sözleşmesi) herhangi birini vermek.

f. İmza sirküleri vermek:

a. Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri vermek.

b. Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliği temsilen ihaleye katılan yetkilinin noter tasdikli imza sirkülerini vermek.

c. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeleri getirmek.

g. İhale tarihinden en fazla bir ay önceki tarih esas alınarak Adli Sicilden veya Cumhuriyet Savcılığından sabıka (trafik ve benzeri yüz kızartıcı olmayan suçlar hariç) kaydı olmadığına dair belge,

h. İhaleye girecek gerçek ve tüzel kişilerin en az 5 yıl otelcilik ve/veya turizmcilik ile ilgili iş kolunda faaliyet gösterdiğine (iş yaptığına) dair belge.

i. İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyorsa; İstekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini vermek.

j. İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu şartnameye ekli örneğe uygun girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.) Ayrıca grubun bütün ortakları İDARE ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalarlar.

k. Vergi dairesinden vergi mükellefi olduğuna dair belge

l. İhale ilan tarihinden sonra SSK Kurumuna borcunun bulunmadığına daire belgenin aslı veya noter tasdikli örneği

m. İhaleye ait şartname ve eklerini satın almak (dekont veya makbuz ile belgelendirilecektir.)

2. İhaleye katılacaklar otel binasını gördüklerine dair yer gördü belgesini imzalayacaklardır.

3. İhale Komisyonu ihalede SÜRÜLEN PEYLERİ YETERSİZ gördüğü takdirde ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. (Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.)

İlanen duyurulur.

10721/1-1


İNTİFA HAKKI KARŞILIĞI 30 YIL SÜREYLE İŞLETMEYE VERİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

İstanbul İli, Silivri İlçesi Seymen Düzenli Depolama Sahasında Atıkların Depolanması Sonrası Açığa Çıkan Depo Gazının (LFG) Toplanması, Çevreye Olan Zararlı Etkisinin Bertaraf Edilmesi Ve Kurulacak Tesis İle Elektrik Enerjisine Dönüştürülmesi İçin İntifa Hakkı Karşılığı 30 Yıl Süreyle İşletmeye Verilmesi İşi İhale Edilecektir.

1) Encümen Kayıt No                      :  4486

2) İşin Konusu                                 :  İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından evsel katı atıkların düzenli olarak depolandığı, Silivri Seymen Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesislerinde oluşan depo gazının toplanması ve toplanan gazdan elektrik enerjisi elde edilmesi için kurulacak tesislerin inşa ettirilmesi, tesislerin yapılması, söz konusu alanlarda işletme yaptırılması ve işletme süresince de elde edilen elektrik gelirinden Belediyemize belirli bir oranda pay verilmesi için intifa hakkı karşılığı ihale edilmesi işi

3) Yatırım Maliyeti                          :  112.323.000.- TL + KDV

4) Muhammen Bedel                       :  Yıllık Brüt Cironun %5 + KDV’si (Asgari 1.400.000.- TL + KDV / Yıl)

5) Geçici Teminat                             :  42.000.- TL

6) İşletme (İntifa Hakkı) Süresi       :  30 yıl

7) İşin Yapılma Yeri                        :  İstanbul İli, Silivri İlçesi, Seymen Düzenli Depolama Sahası

8) Yeterlik İçin Son

     Başvuru Tarih ve Saati                :  16 Aralık 2016 - 16:30

9) İhale Tarihi ve Saati                     :  21 Aralık 2016 - 13:00

                                                            Son teklif verme saati: 13:00

10) İhalenin Yapılacağı Yer             :  İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu Kemalpaşa Mah. 15 Temmuz Şehitleri Cad. No: 5  34134   Fatih/İSTANBUL

11) Yeterlik Başvurusunun

      Yapılacağı Yer                           :  İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Atık Yönetimi Müdürlüğü Hacı Ahmet Mah. Kurtuluş Deresi Caddesi, Yeniyol Zarif Sk. No: 22 Beyoğlu/İstanbul

12) İhale Usulü                                :  2886 Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesine göre Kapalı Teklif Usulü

13) İhale şartnamesinin görülebileceği

      veya satın alınabileceği yer         :  İhale Şartnamesi 500.- TL bedelle Atık Yönetimi Müdürlüğü - Hacı Ahmet Mah. Kurtuluş Deresi Caddesi, Yeniyol Zarif Sk. No: 22 Beyoğlu / İstanbul adresinden satın alınabilir. Ayrıca ücretsiz olarak görülebilir.

                                                            Tel. 0 212 312 68 38

                                                            Fax: 0 212 234 57 40

14) İhaleye Katılmak isteyenlerden istenen belgeler:

14.1. Yeterlik değerlendirilmesi için istenen belgeler:

14.1.1. Tebligat için Türkiye sınırları içinde adres göstermesi,

14.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya ilgili Meslek Odası belgesi vermesi.

a)  Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu İdareden (Ticaret veya Sanayi Odası, Ticaret Sicili Müdürlüğü, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesi veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.

b) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin (a) fıkrasındaki esaslara göre temin edecekleri belgeleri ibraz etmeleri gerekir.

14.1.3. İmza Sirkülerini Vermesi

a) Tüzel kişiliğin ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde düzenlenmiş noter tasdikli imza sirküsü.

b) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin (a) fıkrasındaki esaslara göre temin edecekleri belgeleri ibraz etmeleri gerekir.

14.1.4. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi vermesi gereklidir.

14.1.5. İhaleye konu iş ile ilgili istenen belgeler;

a)  LFG - Çöp Gazından elektrik ürettiğine dair Enerji Piyasası Denetleme Kurulu (EPDK) alınmış 4MW ve üzerinde kapasiteye sahip Üretim Lisansına sahip olmak. (Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin bu şartları sağlaması gerekir.)

b) Tek bir sözleşme kapsamında yıllık asgari 4.000.000 ton Katı Atık Düzenli Depolama Tesisleri işletmiş olmak (Ortak girişim olması halinde tüm ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin bu şartları sağlaması gerekir.)

14.1.6. İhale dokümanı satın alındığına dair belge. (İhaleye Ortak girişim olarak katılım olması halinde ortaklardan birisinin satın alması yeterlidir.)

14.1.7. Ortak girişim beyannamesi

İsteklilerin ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi vermeleri gerekir. İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir. Ayrıca, ortaklığın bütün ortakları İdare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.

İhaleye yeterlik müracaatı için yukarıda belirtilen belgelerin asıllarının veya noter tasdikli suretlerinin eksiksiz olarak ve kapalı zarf içinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na hitaben yazılacak dilekçeye ekli olarak 16/12/2016 günü saat 16:30’a kadar İBB Atık Yönetimi Müdürlüğü Hacı Ahmet Mah. Kurtuluş Deresi Cad. Yeniyol Zarif Sok. No.22 Beyoğlu/İSTANBUL adresine verilmesi gerekmektedir.

İsteklilerin yeterlik değerlendirmesi Yeterlik Komisyonu tarafından yapılacak olup; ihaleden önce yeterlik alan veya alamayan isteklilere yeterlikle ilgili herhangi bir bilgi ve belge verilmeyecektir. Yeterlik değerlendirmesi ile ilgili Yeterlik Değerlendirme Tutanağı kapalı zarf içinde İBB Encümenine (İhale Komisyonuna) ibraz edilecek olup, yeterlik alan istekliler ihale saatinde bütün isteklilerin huzurunda İBB Encümeni (İhale Komisyonu) tarafından açıklanacaktır.

Yeterlik değerlendirmesinde puanlama yapılmayacaktır. Yeterlik alabilmek için istenen belgelerin belirtilen şartlara uygun olarak tam ve eksiksiz bir şekilde ibrazı gerekir. Yeterlik başvuru dosyası İdareye verildikten sonra son müracaat tarihinden önce olsa dahi dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

14.2. İhaleye katılmak isteyen isteklilerin, tekliflerini aşağıdaki belgelerle kapalı zarf içerisinde ibraz etmeleri gerekmektedir.

14.2.1. Teklif mektubunu havi iç zarf,

14.2.2. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun olarak düzenlenmiş Geçici Teminatı,

14.2.3. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya ilgili Meslek Odası belgesi vermesi.

a) Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu İdareden (Ticaret veya Sanayi Odası, Ticaret Sicili Müdürlüğü, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesi veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.

b) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin (a) fıkrasındaki esaslara göre temin edecekleri belgeleri ibraz etmeleri gerekir.

14.2.4. İmza Sirküleri.

a) Tüzel kişiliğin ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde düzenlenmiş noter tasdikli imza sirküleri.

b) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin (a) fıkrasındaki esaslara göre temin edecekleri belgeleri ibraz etmeleri gerekir.

14.2.5. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi.

14.2.6. Ortak girişim olması halinde noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.

İstenilen bütün belgelerin asıl veya noter tasdikli olması gerekmektedir.

 İsteklilerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri zorunludur.

15) İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte İhale şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını içeren kapalı zarflarını ihale günü (21/12/2016) en geç saat 13:00’a kadar yukarıda belirtilen adresteki Encümen Müdürlüğüne sıra numaralı alındı belgeleri karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

16) Söz konusu ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre düzenlenmiş olup istenen bütün bilgi ve belgelerin (teklif mektupları ve geçici teminatlar dahil) bu Kanuna uygun olması gerekmektedir.

17) Telgraf veya Faks’la yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

İlan olunur.

10720/1-1


İHALE İPTAL İLANI

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminden:

2 adet Laboratuvar Cihazı alımı ihalesi, 01.12.2003 tarih 2003/6554 sayılı Kararname eki esaslarının 16 ncı maddesine göre iptal edilmiştir.

İhale kayıt numarası                               :  2016/525157

1 - İdarenin

a) Adresi                                                :  Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük Binası 5. Kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Beytepe/Ankara

b) Telefon ve faks numarası                   :  0 (312) 297 61 33 - 0 (312) 297 65 42

c) Elektronik posta adresi                       :  bilars@hacettepe.edu.tr.

2 - İptal edilen ihalenin ilanının yayımlandığı

a) Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı:

   (yayınlanmış ise)

b) Gazetenin adı ve tarihi

   (yayımlanmış ise)                                :  Resmi Gazete 30.11.2016

3 - İhale iptal tarihi                                 :  02.12.2016

4 - İptal nedeni veya nedenleri                :  Teknik Şartnamede değişiklik yapılması

10739/1-1


İHALE İPTAL İLANI

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminden:

Üst Düzey, Füzyon Görüntülemeli Renkli Doppler Ultrasonografi Cihazı alımı ihalesi, 01.12.2003 tarih 2003/6554 sayılı Kararname eki esaslarının 16 ncı maddesine göre iptal edilmiştir.

İhale kayıt numarası                               :  2016/525046

1 - İdarenin

a) Adresi                                                :  Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük Binası 5. Kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Beytepe/Ankara

b) Telefon ve faks numarası                   :  0 (312) 297 61 33 - 0 (312) 297 65 42

c) Elektronik posta adresi                       :  bilars@hacettepe.edu.tr.

2 - İptal edilen ihalenin ilanının yayımlandığı

a) Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı

    (yayınlanmış ise)                                :

b) Gazetenin adı ve tarihi

    (yayımlanmış ise)                               :  Resmi Gazete 30.11.2016

3 - İhale iptal tarihi                                 :  02.12.2016

4 - İptal nedeni veya nedenleri                :  Teknik Şartnamede değişiklik yapılması

10738/1-1


DÜZELTME İLANI

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

HİDROJEN PEROKSİT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.’NİN %28,2 ORANINDAKİ İDAREMİZE AİT HİSSESİNİN ÖZELLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA 17.11.2016 TARİH VE 29891 SAYILI RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANAN İHALE İLANINDA 200.000.- (İKİYÜZBİN) ABD DOLARI OLARAK YER ALAN GEÇİCİ TEMİNAT TUTARI BEDELİ 500.000.- TL (BEŞYÜZBİN) OLARAK DEĞİŞTİRİLMİŞTİR.

T.C. Başbakanlık

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

Ziya Gökalp Caddesi, No: 80, Kurtuluş, 06600 ANKARA

Ayrıntılı bilgi için irtibat

Tel: (312) 585 82 70 Faks: (312) 585 83 54

İnternet Adresi: www.oib.gov.tr

10687/1-1