2 Aralık 2016 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29906

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


12 KALEM TIBBİ CİHAZ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


MUHTELİF CİNS VE MİKTAR TONER SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


ŞEKER PANCARI TOHUM KUTUSU VE AMBALAJ KOLİSİ SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Tohum İşleme Fabrikası Müdürlüğünden:


HAM PETROL TAŞIMA HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğünden:


ARSA SATILACAKTIR

Kızılcahamam Belediye Başkanlığından:


MUHTELİF MALZEME AÇIK İHALE USULÜ İLE SATIN ALINACAKTIR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:


YEDEK PARÇA ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TKİ Kurumu ELİ Müessesesi Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:


4 KALEM MALZEME ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Hitit Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünden:


4 KALEM SARF MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: RİZE


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Ordu Büyükşehir Belediyesinden:


TEŞEKKÜLÜMÜZDE 138 KİŞİ İLE HOSTES GRUP ŞEFİ (1 ADET), HOSTES GRUP ŞEF YARDIMCISI (4 ADET), BAŞHOSTES (28 ADET), HOSTES/HOST (82 ADET) VE TAŞIYICILIK (23ADET) HİZMETLERİNİN 01.01.2017-31.12.2017 TARİHLERİ ARASINDA 12 (ONİKİ) AYLIK HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden:


TEŞEKKÜLÜMÜZ PARKINDA MEVCUT DE 36000 TİPİ LOKOMOTİFLERİN BAKIM VE ONARIMLARINDA KULLANILMAK ÜZERE 13 KALEM YAĞ, YAKIT VE MOTOR HAVA FİLTRESİ SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden:


TCDD PARKINDA HİZMET VEREN MUHTELİF TİPTEKİ ÇEKEN VE ÇEKİLEN ARAÇLARDA KULLANILMAK ÜZERE 140 TAKIM (SAĞ-SOL) KİLİTLEME MEKANİZMASINA SAHİP DERAYMAN PABUÇLARI SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden:


YAĞLIK AYÇİÇEĞİ MAHSULÜ PARTİLER HALİNDE AÇIK ARTIRMA SURETİYLE SATILACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğünden:


EKONOMİK ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ VE 2. EL ARAÇ SATIŞI YAPILACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


12 KALEM TIBBİ CİHAZ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, T.C. Harran Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü ihtiyacı "12 Kalem Tıbbi Cihaz", Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamelerine uygun olarak ve ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf - iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 14/12/2016 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır.

5 - İhale konusu her bir kısmın tamamı için teklif vermek kaydıyla kısmi teklif verilebilecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif mektuplarına belirtilecektir.

6 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

10664/1-1


MUHTELİF CİNS VE MİKTAR TONER SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, T.C. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Uygulama ve Veri Yönetimi Daire Başkanlığı (II) ihtiyacı Muhtelif Cins ve Miktar Toner kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve istenilen Lexmark markasına uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.- TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname, marka/model ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 09/12/2016 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve istenilen Lexmark markasına uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

10665/1-1


ŞEKER PANCARI TOHUM KUTUSU VE AMBALAJ KOLİSİ SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Tohum İşleme Fabrikası Müdürlüğünden:

Şeker pancarı tohum kutusu ve ambalaj kolisi alımı işi Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alım Yönetmeliği esaslarına göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                   :  2016/525593

1 - İdarenin                               

a) Adı, adresi                             :  T.Ş.F.A.Ş. Tohum İşleme Fabrikası Müdürlüğü Ayaş Yolu 18. km Etimesgut ANKARA

b) Telefon ve faks numarası      :  Telefon 312 293 44 00

                                                     Faks 312 243 24 06

2 - İhale konusu malın              

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  Pancar tohumu ambalajlanmasında kullanılmak üzere; 500.000 adet 1 kg’lık tohum kutusu, 33.400 adet      15 kg’lık dış koli

b) Teslim yeri                            :  T.Ş.F.A.Ş. Tohum İşleme Fabrikası

c) Teslim süresi                         :  Kutular için provanın onayından sonra İdarenin vereceği teslim programına göre 20 takvim günü; Koliler için provanın onayından sonra 20 takvim günü

3 - İhalenin                               

a) Yapılacağı yer                        :  T.Ş.F.A.Ş. Şeker Enstitüsü Müdürlüğü A Binası Ayaş Yolu 18. km Etimesgut ANKARA

b) Tarihi ve saati                        :  20.12.2016 Salı günü saat 14.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler idari şartnamenin 7. maddesinde belirtilmiştir.

5 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan ) takvim günü olmalıdır.

6 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere, isteklilerce belirlenecek tutarda geçici teminat verilecektir.

7 - Gerektiğinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden isteklilerin veya kanuni temsilcilerinin ihale gün ve saatinde Şeker Enstitüsü A Binasında hazır bulunmaları gereklidir.

8 - İhale dokümanı T.Ş.F.A.Ş. Şeker Enstitüsü Ticaret Servisi Ayaş Yolu 18. km Etimesgut ANKARA adresinde görülebilir ve 100,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek isteklilerin ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

9 - İstekliler teklif zarflarını en geç 20.12.2016 Salı günü saat 14.00’e kadar T.Ş.F.A.Ş. Şeker Enstitüsü Müdürlüğü, Haberleşme Servisine vereceklerdir.

10 - Mezkur alım, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre ihale edilecektir.

10651/1-1


HAM PETROL TAŞIMA HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğünden:

Ham petrol taşıma hizmet alımı işi (ÜRTHZM-48) açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası                          :  2016/501928

1 - İdarenin

a) Adresi                                             :  Söğütözü Mah. 2180. Cad. No: 10   05630 Söğütözü/Ankara

b) Telefon ve faks no                          :  0 312 207 3784 ve 0 312 286 9017

c) Elektronik posta adresi                    :  btemel@tp.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin niteliği,

     yapılacağı yer, süresi ve miktarı     :  TP Adıyaman Bölge Üretim Müdürlüğü’nün çeşitli sahalarında üretilen ham petrolün Adıyaman, Şambayat, Çaylarbaşı ve Cendere İstasyonlarına taşıma işi.

                                                               Taşınacak ham petrol miktarı yıllık 97.330 ton olmak üzere 3 yıl için 292.000 ton olacaktır. İhale toplam bedeli, birim fiyatın (TL/bintonkm) 19.972,80 bintonkm/3yıl ile çarpılmasıyla bulunacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                 :  TPAO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Söğütözü Mah. 2180. cad. No: 10  06530 Söğütözü/Ankara GENEL MÜDÜRLÜK 3 nolu TOPLANTI SALONU

b) Tarihi ve saati                                 :  27/12/2016  Saat 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirilmesinde uygulanacak kriterler:

a) Tebligat için İsteklinin adres beyanı, telefon, faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza beyannamesi veya İmza sirküleri,

d) İdari Şartnamenin 10. maddesinin (c) ve (d) bentleri hariç olmak üzere diğer bentlerinde yer alan ‘İhale Dışı Bırakılma’ sebeplerinden herhangi birini taşımadığına dair yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği şartnamede belirlenen teklif mektubu, (Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az altmış (60) takvim günü olmalıdır.)

f) En az 90 gün geçerliliği olan ve teklif bedelinin %3’ü oranında geçici teminat,

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

h) İhale dokümanını satın aldığına dair banka makbuzu,

ı) Yer görme belgesi,

i) Kendi üyeleri üzerine veya kendi nam ve hesabına kayıtlı, en az 2007 model ve yüzelli (150) ton kapasitede tankerlerin Noter onaylı ruhsat suretleri,

j) Karayolları Taşıma Yönetmeliğinde belirtilen şartlara göre gereken K1 ve/veya R1 belgeleri,

k) Ham petrol taşımacılığında deneyimli ve son beş yıllık sürede, yurt içinde bir yıl içerisinde en az kırkbeşbin (45.000) ton petrol ya da petrol ürünlerinin nakliyesi işini hiçbir ceza almadan bihakkın yaptığını gösterir İş Bitirme Belgeleri ve bu işlere ait fatura fotokopileri.

5 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. Ortak girişim kabul edilmeyecektir.

6 - İhale dokümanı, TP Genel Müdürlüğü Üretim Daire Başkanlığı 252 nolu odadan ihale dokümanını satın aldığına dair dekontun ibrazı ile temin edilebilir. Şartname bedeli olan üçyüz (300) TL Vakıfbank TPAO Bürosu 00158007290224965 (IBAN-TR 970001500158007 290224965 nolu hesaba yatırılacak ve dosya numarası yazılarak şartname bedeli olduğu belirtilecektir.

7 - Teklifler, 27/12/2016 günü saat 14:00’e kadar TP Genel Müdürlüğü Gelen Evrak Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postadaki gecikmeden kaynaklı zamanında ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz.

8 - İstekliler tekliflerini TL/BİNTON.KM şeklinde Birim Fiyat olarak vereceklerdir.

9 - Ortaklığımız 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp; ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

10663/1-1


ARSA SATILACAKTIR

Kızılcahamam Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait İsmetpaşa Mahallesinde bulunan aşağıda ada, parsel ve miktarı belirtilen taşınmaz mal 15.11.2016 tarih ve 258 sayılı Encümen kararı ile 2886 S.K’nun 45. maddesine göre 20.12.2016 tarihinde saat:10:30 de Belediye Encümen Toplantı Salonunda Belediye Encümeni huzurunda ihalesi yapılacak olup, ihaleye ait şartname bedeli mukabilinde Tahakkuk Tahsilat Şefliğinden alınabilir

İlgililere ilan olunur.

 

KIZILCAHAMAM BELEDİYESİNCE SATIŞA SUNULAN ARSA

S.

NO

ADA

PARSEL

YÜZÖLÇÜMÜ

M2

VASFI

MAHALLESİ

M2

FİYATI

İ.TARİHİ

İ.SAATİ

GEÇ.

TEMİNAT

1

731

3

11.609.35

ARSA

İSMETPAŞA

100.00.TL+KDV

20.12.2016

10:30

34.828.05.TL

10626/1-1


MUHTELİF MALZEME AÇIK İHALE USULÜ İLE SATIN ALINACAKTIR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  ELİ. Müessesesi Müdürlüğü 13 Eylül Mah. Atatürk Cad. No: 111    45500 Soma/MANİSA

b) Telefon ve faks numarası   :  (236) 613 23 26 (4 hat)     Fax: 612 20 13 - 613 20 13

c) Elektronik posta adresi       :  elisatinalma@eli.gov.tr

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, Türü ve Miktarı     :

 

İhalenin - Niteliği - Türü

İ.K No

Dosya No

İhale Tarih - Saati

Teslim

1-

7. Kalem Muhtelif Teknik Gaz Alımı

527933

2016-2150

22.12.2016-14.00

365 Gün

2-

85 Kalem Komatsu Yedeği Alımı

527964

2016-2151

22.12.2016-15.00

  75 Gün

 

b) Teslim yeri                         :  ELİ Cenkyeri merkez ambarı.

c) Teslim tarihleri                    :  Sipariş mektubunun yükleniciye tebliğ tarihinden itibaren yukarıda yazılı takvim günüdür.

3 - İhalenin Yapılacağı yer      :  ELİ Müessesesi Müdürlüğü Satınalma komisyonu toplantı salonu Soma/MANİSA

4 - İhale dokümanı bedeli; ELİ Müessesesi Müdürlüğü Soma/Manisa adresinde görülebilir ve 60.-TL karşılığı temin edilebilir. İhaleye katılacak olanların şartname satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler, 2. maddede belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - İstekliler teklif tutarının %3’ünden az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir.

7 - Tekliflerin Geçerlilik Süresi: Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 gün olmalıdır.

8 - Müessesemiz bu ihalelerle ilgili olarak; 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun İstisna maddesi (3/g) kapsamında olup, (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı kanunlarla tabi değildir.

9 - Web Sitemiz: www.eli.gov.tr

10 - Firmaların ihaleye girebilmeleri için EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu) üyeliği zorunludur.

10598/1-1


YEDEK PARÇA ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TKİ Kurumu ELİ Müessesesi Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:

İşletme Müdürlüğümüz Komatsu Kamyonlarda kullanılmak üzere (16 Kalem) yedek parça alımı işi açık ihale (kapalı zarf) usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası              :  2016/526451

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  TKİ Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Çanakkale Cad. Çayırlar Mevkii Asma Köprü Yanı ÇAN/ÇANAKKALE

b) Telefon ve Faks numarası  :  Tel: 0 286 - 4162001

                                                  Faks: 0 286 - 4163700

c) Elektronik Posta Adresi      :  clibilgiislem@cli.gov.tr

d) İnternet adresi                     :  www.cli.gov.tr

2 - İhale konusu malın:

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  İşletme Müdürlüğümüzde çalışmakta olan Komatsu Kamyon yedekleri (16 Kalem)

b) Teslim yeri                         :  ÇLİ Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE

3 - İhalenin

a) İhale Usulü                         :  Açık İhale

b) Yapılacağı yer                    :  ÇLİ Satın Alma Şube Müdürlüğü Toplantı Salonu

c) Tarihi ve saati                     :  16/12/2016 Cuma saat 15:00

d) Dosya no                            :  246 - KÇLİ/2016 - 0749

4 - İhaleye ait dökümanlar;

Çan’da, ÇLİ Satın Alma Şube Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE adresinde görülebilir ve “Ziraat Bankası Çan Şb. TR88 0001 0003 3832 8725 2750 41, Halk Bankası Çan Şb.TR13 0001 2009 6410 0013 0000 03,Vakıfbank Çan Şb. TR10 0001 5001 5800 7286 0732 82 nolu ÇLİ Banka hesaplarına KDV dahil 100,00 TL (posta yoluyla 110,00 TL) yatırılması karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler 16/12/2016 Cuma günü saat 15.00’e kadar Ç.L.İ. Genel Muhaberatına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son başvuru saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

6 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda Geçici Teminat vereceklerdir.

7 - Verilen Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü olmalıdır.

8 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir.

10657/1-1


4 KALEM MALZEME ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Hitit Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünden:

Tıp Fakültesine 4 Kalem Malzeme Alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi ile geçici 4. Maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. Maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                         :  2016/515931

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  Hitit Üniversitesi Kuzey Kampüsü MERKEZ/ ÇORUM

b) Telefon ve faks numarası             :  Tel: (364) 2192052 - Faks: (364) 2192054

c) Elektronik posta adresi                 :  bap@hitit.edu.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)                   :  www.hitit.edu.tr

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                :  4 Kalem

b) Teslim [yeri/yerleri]                     :  Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı/ÇORUM

c) Teslim [tarihi/tarihleri]                 :  İşin süresi, sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                              :  Hitit Üniversitesi Rektörlük Binası İhale Salonu Kuzey Kampüsü MERKEZ/ÇORUM

b) Tarihi ve saati                              :  20.12.2016 Salı günü - Saat: 10:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirtilen standart forma uygun teklif mektubu,

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

4.1.6. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c) İstekli Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir.

İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır:

a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,

c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,

d) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.

4.3.2. İstekliler teklif ettikleri ürünlerin kataloglarını teklif dosyası içerisinde sunacaktır.

4.3.3. İstekliler teknik şartnameye madde madde hazırlayacakları cevap metinlerini teklif dosyası içerisinde sunacaktır.

4.3.4. İstekliler teknik şartnamede istenilen kalite belgelerini teklif dosyası içerisinde sunacaktır.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye yerli ve yabancı tüm istekliler katılabilir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50,00 TL (Elli Türk Lirası) karşılığı Hitit Üniversitesi Kuzey Kampüsü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü MERKEZ/ÇORUM adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 65,00 TL (AltmışBeş TürkLirası) doküman bedelini Hitit Üniversitesi Rektörlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı banka hesabına (Halkbank Çorum Şb. TR66 0001 2009 3120 0006 0000 10) yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine 20.12.2016 Salı günü Saat 10:00) kadar Hitit Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü Kuzey Kampüsü MERKEZ/ÇORUM adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla ihale tarihi ve saatinde (Hitit Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü Kuzey Kampüsü MERKEZ/ÇORUM) İdareye teslim edilecek şekilde gönderilebilir. Postadaki gecikme ve diğer eksikliklerden Kurumumuz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat üzerinden sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede kısmi teklif verilebilir. Kısım sayısı 4 (Dört)’dür.

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

11 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

12 - Söz Konusu İhale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.

10583/1-1


4 KALEM SARF MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

RİZE

1 - Teşekkülümüz ihtiyacı olan "4 Kalem sarf malzemesi", %20 artar - azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9'uncu maddesi kapsamında açık ihale usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı - RİZE adresinden 100,00-TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin, idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını, en geç 14.12.2016 günü saat 14:00'e kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Haberleşme ve Evrak Kayıt Bürosu - RİZE adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:00'de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faks'la yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - Alternatif teklifler kabul edilmez.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon), ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç %6'sı oranında kesin teminat alınır.

8 - İstekliler en az bir kalem malzemenin tamamına teklif vermek koşuluyla kalem bazında kısmi teklif verebilirler.

9 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

10475/1-1


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Ordu Büyükşehir Belediyesinden:

1 - İhalenin Konusu:

Mülkiyeti Ordu Büyükşehir Belediyesine ait, Altınordu İlçesi Şahincili (Bahçelievler) Mahallesi 2503 ada 3 parselde kayıtlı 10306,56 m² kullanım alanlı Çarşı Kompleksi ve Alışveriş Merkezi nitelikli taşınmaz, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile satışı yapılmak üzere ihaleye çıkartılmıştır.

2 - İhalenin yapılacağı yer, tarihi, saati ve hangi usulle yapılacağı:

2.1. İdarenin Adı                       :  Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı

2.2. İlgili Birim                          :  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı

2.3. İlgili Adres                         :  Şarkiye Mahallesi Yükçülük Sokak No: 2 Altınordu/ ORDU

2.4. İletişim Telefonu, Faks       :  (0 452) 666 52 23 / 27 - 226 66 18

2.5. İhalenin Yapılacağı yer       :  Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Salonu (Şarkiye Mahallesi Yükçülük Sokak No:2/2 Altınordu/ORDU)

2.6. İhale Tarihi ve Saati            :  16/12/2016 Cuma günü Saat: 14:00

2.7. İhale Usulü                         :  2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a Maddesi gereğince Kapalı Teklif (artırma) usulü.

3 - Muhammen Bedel ve Geçici Teminat:

Taşınmazın muhammen satış bedeli 36.000.000,00 TL olup, geçici teminat miktarı ise 1.080.000,00 TL'dir.

4 - Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı:

Şartname ve ekleri İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı - Emlak ve İstimlak Şube Müdürlüğünden, 1.000,00 TL bedelle satın alınacaktır.

5 - İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri:

Gerçek Kişiler: 1- Yasal Yerleşim Yeri belgesi. 2- Nüfus kayıt örneği. 3- Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri. Ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi. 4- İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli imza beyannamesi. 5- Şartnamede belirlenen geçici teminata ait alındı belgesi veya banka teminat mektubu. 6- Ortak katılım olması halinde istenilen diğer belgeler ile birlikte İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenmiş Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi. (1-2-3-4-6-7-9-11. maddelerindeki istenilen belgeler her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilecektir. Diğer belgeler bir ortak tarafından sağlanabilir.) 7- Vekâleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli vekâletname ile vekilin Noter onaylı imza örneği. 8- İhale doküman bedelinin satın alındığına dair belge. 9- Ordu Büyükşehir Belediyesinden ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış “borcu yoktur belgesi.” 10- Şekli ve içeriği ihale dokümanında belirtilen teklif mektubu. (EK-1) 11- İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname.

Tüzel Kişiler: 1- Şirketin Kanuni adresini belirten adres beyanı. Ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi, 2- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli imza sirküleri. 3- İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 4- Şartnamede belirlenen geçici teminata ait alındı belgesi veya banka teminat mektubu, 5- Ortak katılım olması halinde istenilen diğer belgeler ile birlikte İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenmiş Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi. (1-2-3-5-6-8-9-11. maddelerindeki istenilen belgeler her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilecektir. Diğer belgeler bir ortak tarafından sağlanabilir.) 6- Vekâleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli vekâletname ile şirket imza sirkülerinin yanında vekilin noter onaylı imza örneği. 7- İhale doküman bedelinin satın alındığına dair belge. 8- Ordu Büyükşehir Belediyesinden ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış “borcu yoktur belgesi.” 9- Tüzel kişiliklerde ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış son güncel tasdikli örneği. 10- Şekli ve içeriği ihale dokümanında belirtilen teklif mektubu. (EK-1) 11- İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname.

6 - Tekliflerin Hangi Tarih ve Saate Kadar Verileceği:

İstekliler istenen belgeleri eksiksiz olarak hazırlayacak ve başvuru dilekçesine ekleyerek ihale dosyasını, Şarkiye Mahallesi Yükçülük Sokak No: 2/3 adresinde bulunan Ordu Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı – Meclis ve Encümen Şube Müdürlüğüne ihale tarihinden 1 (bir) gün önce saat 15:00’e kadar teslim etmeleri gerekir. Belirtilen gün ve saatten sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İstenen belgelerin posta ile gönderilmesi halinde ilanda belirtilen gün ve saate kadar ulaşması gerekir. Postadaki gecikmeler kabul edilemez.

İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince ilan olunur.

10633/1-1


TEŞEKKÜLÜMÜZDE 138 KİŞİ İLE HOSTES GRUP ŞEFİ (1 ADET), HOSTES GRUP ŞEF YARDIMCISI (4 ADET), BAŞHOSTES (28 ADET), HOSTES/HOST (82 ADET) VE TAŞIYICILIK (23ADET) HİZMETLERİNİN 01.01.2017-31.12.2017 TARİHLERİ ARASINDA 12 (ONİKİ) AYLIK HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2016/528669

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Gar/ANKARA

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0312 309 05 15/71519 - Faks: 0312 309 13 65

c) Elektronik Posta Adresi         :  malzeme@tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu işin adı ve miktarı: Teşekkülümüzde 138 kişi ile Hostes Grup Şefi           1 (Adet), Hostes Grup Şef Yardımcısı 4 (Adet), Başhostes 28 (Adet), Hostes/Host 82 (Adet) ve Taşıyıcılık 23 (Adet) hizmetlerinin 01.01.2017-31.12.2017 tarihleri arasında 12 (oniki) aylık Hizmet Alımı.

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin, TCDD Taşımacılık A.Ş. Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu Başkanlığına 22/12/2016 günü saat 14.30’a kadar, verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

İhale dokümanı TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı Sipariş Şube Müdürlüğünde (1081/A no.lu odada) görülebilir.

5 - İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü Merkez Veznesinden KDV Dahil 200,-TL bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

10660/1-1


TEŞEKKÜLÜMÜZ PARKINDA MEVCUT DE 36000 TİPİ LOKOMOTİFLERİN BAKIM VE ONARIMLARINDA KULLANILMAK ÜZERE 13 KALEM YAĞ, YAKIT VE MOTOR HAVA FİLTRESİ SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                              :  2016/526860

1 - İdarenin:

a) Adresi                                       :  TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü

b) Telefon ve Faks Numarası       :  (0312) 309 05 15/4419-4149 (0312) 311 53 05

c) Elektronik Posta Adresi            :  malzeme@tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı: Teşekkülümüz parkında mevcut DE 36000 tipi lokomotiflerin bakım ve onarımında kullanılmak üzere 13 kalem yağ, yakıt ve motor hava filtresi temini.

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 10/01/2017 günü saat 10:00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Sipariş Şube Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Veznesinden KDV dahil 150,-TL bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

10661/1-1


TCDD PARKINDA HİZMET VEREN MUHTELİF TİPTEKİ ÇEKEN VE ÇEKİLEN ARAÇLARDA KULLANILMAK ÜZERE 140 TAKIM (SAĞ-SOL) KİLİTLEME MEKANİZMASINA SAHİP DERAYMAN PABUÇLARI SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                              :  2016/526989

1 - İdarenin:

a) Adresi                                       :  TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü

b) Telefon ve Faks Numarası       :  (0312) 309 05 15/4419-4149 (0312) 311 53 05

c) Elektronik Posta Adresi            :  malzeme@tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı: TCDD parkında hizmet veren muhtelif tipteki çeken ve çekilen araçların herhangi bir kaza veya olağanüstü halde tekerin raydan çıkması durumunda (deray), tekerin tekrar raya koyulabilmesi için gerekli olan 140 takım (sağ-sol) kilitleme mekanizmasına sahip derayman pabuçlarının temini.

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 12/01/2017 günü saat 14:30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Sipariş Şube Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Veznesinden KDV dahil 150,-TL bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

10662/1-1


YAĞLIK AYÇİÇEĞİ MAHSULÜ PARTİLER HALİNDE AÇIK ARTIRMA SURETİYLE SATILACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğünden:

1 - İşletmemizin 2016 yılı üretimi 1.066.450 Kg. Yağlık Ayçiçeği Mahsulü partiler halinde açık artırma suretiyle satılacaktır.

2 - İhale 13.12.2016 Salı günü saat 14.00’de işletmemiz İhale Salonunda Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda gerçekleşecektir. İhaleye iştirak eden olmadığı veya teklif edilen fiyatların uygun görülmediği takdirde, ihale bir hafta sonra 20.12.2016 Salı günü aynı yer ve saatte tekrar edilecektir.

3 - İhaleye iştirak etmek isteyen müşterilerde aşağıdaki şartlar aranır.

a) Kanuni ikametgahı olması,

b) Geçici teminat vermesi,

c) Ticaret odası, Sanayi odası veya ilgili meslek kuruluşuna kayıtlı olduklarının ve halihazırda faaliyette olduklarına dair ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge vermeleri.

d) Müşterinin tüzel kişi olması halinde gerekli yetki belgelerinin ve imza sirkülerinin ibraz edilmesi.

4 - İhaleye ait miktarlar, muhammen fiyat ve geçici teminat tutarları aşağıda belirtilmiştir.

 

P.NO

CİNSİ

BULUNDUĞU AMBAR NO

MİKTARI

MUHAMMEN FİYATI

MUHAMMEN TUTARI

%5 GEÇİCİ TEMİNAT

1.

Mahsul Yağlık Ayçiçeği (Goldsun)

10 Numaralı Ambar

289.410 Kg.

1,65.- TL/Kg.

477.526,50.- TL

23.876,33.- TL

2.

Mahsul Yağlık Ayçiçeği (Goldsun)

13 Numaralı Ambar

192.160 Kg.

1,65.- TL/Kg.

317.064,00.- TL

15.853,20.- TL

3.

Mahsul Yağlık Ayçiçeği (P 63 F 73)

12 Numaralı Ambar

356.990 Kg.

1,65.- TL/Kg.

589.033,50.- TL

29.451,68.- TL

4.

Mahsul Yağlık Ayçiçeği (LG 5580)

A-8 Yığını

227.890 Kg.

1,65.- TL/Kg.

376.018,50.- TL

18.800,92.- TL

GENEL TOPLAM:

 

1.066.450 Kg.

 

1.759.642,50.- TL

87.982,13- TL

 

5 - İhale ile ilgili geçici teminat muhammen tutarın %5’i nispetinde olup, 87.982,13.- TL’dır. Kesin teminat ise ihale teklif tutarının %10’dur.

6 - Müşteriler geçici teminatlarını yatırmak kaydıyla ihalenin tamamına iştirak edecekleri gibi, dilediği sayıda partilerin geçici teminatlarını yatırarak da ihaleye iştirak edebilirler.

7 - Geçici teminat ihalenin başlayacağı saate kadar İşletmemizin Halk Bankası Dalaman Şubesindeki (TR63 0001 2009 2670 0013 000003) no’lu hesabına veya İşletme veznesine yatırılıp alınacak makbuz komisyona ibraz edilecektir.

8 - İhale ile ilgili şartname İşletmemizde, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Karanfil Sokak No: 62 Bakanlıklar/ANKARA), Muğla, Denizli, Aydın, Adana, Balıkesir, Uşak, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Eskişehir, Afyonkarahisar Ticaret Borsalarında ve Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneğinde (BYSD) görülebilir.

9 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında olup, ihale TİGEM Alım - Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır.

İlgililere ilanen duyurulur.

10666/1-1


EKONOMİK ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ VE 2. EL ARAÇ SATIŞI YAPILACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:

1 - “Türk Kızılayı Cad. No: 1 Etimesgut/ANKARA” adresindeki Türk Kızılayı Etimesgut Yerleşkesi ve “Darıyeri Yörükler Köyü TEM Otoyol Gişeler Yanı Kaynaşlı/DÜZCE” adresindeki Batı Karadeniz Bölge Afet Yönetimi Merkezinde bulunan ekonomik ömrünü tamamlamış ve 2. el araçların açık artırma ile satışı yapılacaktır.

2 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için ihale şartnamesinde belirtilen belgeleri hazırlayarak, Türk Kızılayı Etimesgut Yerleşkesinde bulunan Sosyal Tesis binasına 25.12.2016 tarih saat 11.00’e kadar teslim etmeleri gerekmektedir.

3 - İhale 25.12.2016 tarihinde saat 12:30 ile 18:00 arasında Türk Kızılayı Cd. No: 1 Etimesgut/ANKARA adresinde bulunan Etimesgut Yerleşkesi Sosyal Tesis binasında yapılacaktır.

4 - Araç listesi, araçlara ait muhammen bedel, teminat bilgileri ve idari şartnameye www.kizilay.org.tr/İhale İlanları internet adresinden ulaşılabilir.

5 - İhaleye ait şartnameler “Darıyeri Yörükler Köyü TEM Otoyol Gişeler Yanı Kaynaşlı/ DÜZCE” adresindeki Batı Karadeniz Bölge Afet Yönetimi Merkezimizden, “Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel Müdürlüğümüzden, “Ahmediye Mah. Halk Cad. Esvafçı Sok. No: 8 Üsküdar / İSTANBUL” adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden ve “Türk Kızılayı Cad. No: 1 Etimesgut/ANKARA’’ adresindeki Lojistik Direktörlüğü Etimesgut Biriminden ücretsiz temin edilebilir.

6 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

7 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

10668/1-1