1 Aralık 2016 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29905

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Gelir İdaresi Başkanlığından:

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden:

İller Bankası Anonim Şirketinden:

Spor Genel Müdürlüğünden:

Milli Eğitim Bakanlığından:

Uludağ Üniversitesi Rektörlüğünden:

Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığından:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Türk Standardları Enstitüsünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Merkez Bankasından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

Yarışmanın Şekli ve Türü

Bandırma Tasarım Parkı Yarışması, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 23. maddesine istinaden Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışma Yönetmeliği çerçevesinde uluslararası, serbest, kentsel tasarım proje yarışması olarak düzenlenmiştir. Yarışma konusu birden fazla meslek disiplininin ve/veya sanat dalının katkısını gerektirecek türden konuları kapsamaktadır.

Yarışmanın Yeri ve Konusu

Yarışma alanı Balıkesir ili Bandırma ilçesi Yenimahalle ve Ayyıldız Mahallesi sınırları içindedir. Yarışma alanının konumu bit.ly/bandirmapcweb adresinden görülebilir.

Yarışma konusu bu alanın master planı ile birlikte, alanda yer alacak ve ihtiyaç programında tanımlanan fonksiyonların tasarımıdır.

Yarışmaya Katılım Koşulları

Yarışmacıların aşağıdaki koşulları yerine getirmesi zorunludur. Ekip olarak katılanların her birinin koşulların tamamına uymaları zorunludur. Ekip olarak katılanların idareyle ilişkilerin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere, ekipten birini ekip temsilcisi olarak belirtmesi gerekir. Yarışmaya ekip olarak katılan ortakların her biri idareye karşı müştereken ve müteselsilen sorumludurlar.

Yarışmaya katılacaklarda aranacak koşullar:

• Bu yarışma mimar, şehir plancısı ve peyzaj mimarlarının katılımına açıktır. Yarışma jürisi ekiplerin farklı disiplinlerden oluşmasını tavsiye etmektedir ancak ülke bazındaki uzmanlık ve yetki farklılıkları gözetilerek ekiplerde en az bir mimarın yer alması zorunludur. Ekip temsilcisi mimar, peyzaj mimarı ya da şehir plancısı olabilir.

• Türkiye’den katılım için TMMOB’nin Mimarlar Odası, Şehir Plancıları Odası ve Peyzaj Mimarları Odası üyesi olmak ve meslekten men cezalısı durumunda olmamak.

Türkiye dışından katılım için katılımcıların kendi ülkelerinde resmi olarak mesleklerini icra edebiliyor olmaları zorunludur.

• Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyenler ve atayanlar arasında olmamak.

• Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak.

• Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamak.

• Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek. (Ekip olarak katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir.)

• Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak.

• Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak.

Yarışma bedeli “Bandirma Competition” açıklaması ile idareye ait banka hesabına yatırılacaktır. Dekont; rumuz, isim ve iletişim bilgileri ile birlikte idare iletişim bilgilerinde belirtilen adrese e-posta yoluyla gönderilecektir. Yarışmaya kayıt için son tarih yarışma takviminde belirtilmiştir.

Bu şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar da tasarımları yarışmaya katılmamış sayılır ve isimleri yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleriyle birlikte üyesi oldukları meslek odalarına bildirilir.

Yarışma Takvimi

• Yarışmanın ilanı                                      :  1 Aralık 2016, Perşembe

• Soru sormak için son tarih                      :  21 Aralık 2016, Çarşamba

• Cevapların ilanı                                       :  28 Aralık 2016, Çarşamba

• Yarışmaya kayıt için son tarih                 :  3 Şubat 2016, Cuma 23:59 GMT+3

• Kimlik zarflarının postayla

   son teslim alım tarihi                              :  24 Şubat 2017, Cuma

• Projelerin teslimi için son tarih                :  24 Şubat 2017, Cuma, 23:59 GMT+3

• Jüri çalışması başlangıcı                          :  1 Mart 2017, Çarşamba

• Ödül töreni ve kolokyum                        :  26 Mart 2017, Pazar, 14:00 GMT+3

Jüri Üyeleri ve Raportörlerin İsim ve Unvanları

Danışman Jüri Üyeleri

• Ahmet Edip UĞUR, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı

• Ali ÖZERK, Mimarlar Odası Balıkesir Şubesi Başkanı

• Ebru ERDÖNMEZ, Mimar

• Serkan SINMAZ, Şehir plancısı

• Ömer YILMAZ, Mimar

Asli Jüri Üyeleri

• Louis BECKER, Mimar

• Martin REIN CANO, Peyzaj Mimarı

• Celal Abdi GÜZER, Mimar

• OdileDECQ, Mimar &Şehir Plancısı

• Günther VOGT, Peyzaj Mimarı

Yedek Jüri Üyeleri

• Olgu ÇALIŞKAN, Şehir plancısı

• Burak HAZNEDAR, Mimar

• Meltem ERDEM KAYA, Peyzaj mimarı

Raportörler

• Aytekin AKTAN, İnşaat teknikeri

• Elif DEMİROĞLU, Şehir plancısı

• Ece Özden PAK, Şehir plancısı

Raportör Yardımcıları

• Bilge KOBAŞ, Mimar

• Can SUCUOĞLU, Mimar

Ödüller ve Ödeme Şekli

• 1. Ödül:                      360.000 TL

• 2. Ödül:                      250.000 TL

• 3. Ödül:                      145.000 TL

• 1. Mansiyon               70.000 TL

• 2. Mansiyon               70.000 TL

• 3. Mansiyon               70.000 TL

• 4. Mansiyon               70.000 TL

• 5. Mansiyon               70.000 TL

• 6. Mansiyon               70.000 TL

• 7. Mansiyon               70.000 TL

Jüri değerlendirme sonuçlarının ilanından sonra, yukarıda yazılı ödül ve mansiyon tutarları, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 29. maddesine göre, yarışmacılara en geç 30 gün içinde net olarak ödenecektir. Türk lirası dışında yapılacak döviz ödemelerinde TC Merkez Bankası efektif satış kuru dikkate alınacaktır (29 Kasım 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına ilişkin Tebliğ’egöre). Kurun çevrilmesinde yarışma takviminde belirtilen proje teslim tarihi dikkate alınacaktır. Türkiye’deki ödemeler TL (Türk Lirası) cinsinden yapılacaktır.

Şartname ve Eklerinin Temini

Şartname ve ekleri yarışma web adresinde yarışma süresince bulundurulacaktır. Yarışmaya katılmak isteyenler 220 TL (İki yüz yirmi Türk Lirası) karşılığında yarışmaya kayıt yaptıracaklardır. EURO cinsinden yapılacak ödemelerde şartname ödemesinin yapıldığı güne ait olan TC Merkez Bankası efektif satış kuru dikkate alınacaktır.

Banka hesap bilgisi                       :  Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Ziraat Bankası Balıkesir Girişimci Şubesi

                                                     :  IBAN: TR510001002086372848485160 (EURO hesabı)

                                                     :  IBAN: TR 190001002086372848485154

Yer Görme

Yer görmek zorunlu değildir.

İdarenin İletişim Bilgileri

Yarışmayı Açan Kurum                :  Balıkesir Büyükşehir Belediyesi

Adres                                            :  Eski Kuyumcular Mahallesi Mekik Sokak No:25 10100 Balıkesir Türkiye

Telefon                                         :  +90 266 239 15 10 (Dahili: 1491)

E-posta                                         :  competition@balikesir.bel.tr

Web                                              :  competition.balikesir.bel.tr

Sosyal medya                               :  #BandirmaCompetition

10650/1-1


Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Belediye Meclisimizin 04/06/2016 tarih ve 340 sayılı kararı ile uygun görülen, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/11/2016 tarih ve 2110 sayılı kararı ile onanan “Etimesgut İlçesi, Ayyıldız Mahallesi imarın 45970 ada 1 sayılı parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği”ne ait ilan metni yazımız ekinde olup, söz konusu ilanın 01/12/2016 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

10596/1-1

—————

Belediye Meclisimizin 06/05/2016 tarih ve 295 sayılı kararı ile uygun görülen, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/09/2016 tarih ve 1724 sayılı kararı ile onanan “Etimesgut İlçesi, Bağlıca Mahallesi imarın 48151 ada 1 sayılı parsel ile 46932 ada 1 sayılı parselin arasında kalan parka ilişkin ve imarın 46977 ada 2 sayılı parsel ile 46949 ada 1 sayılı parselin arasında kalan parka ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği”ne ait ilan metni yazımız ekinde olup, söz konusu ilanın 01/12/2016 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

10597/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Bağımsız Yapı Araştırma ve Test Merkezi San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin Akpınar Mh. 1. Ata Sk. No: 2/B Osmangazi/BURSA adresinde bulunan yapı malzemesi laboratuvarının, Bakanlığımız Merkez Yapı Denetim Komisyonunun (MYDK) 01.02.2013 tarih ve 446/5 sayılı kararı ile verilen 412 no’lu “Laboratuvar İzin Belgesi” iptali ve kullanma hakkı veren sözleşmenin firmanın talebi doğrultusunda tek taraflı olarak feshi, Merkez Yapı Denetim Komisyonunun (MYDK) 03.11.2016 tarih ve 523/5 no’lu teklif kararıyla Bakanlık Makamından alınan 22.11.2016 tarih ve 27299 sayılı Makam Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

10592/1/1-1

—————

AKS İnş. Lab. ve Proje Hiz. San. Tic. Ltd. Şti.’nin Bağlar Mah. Koçman Cad. Gül Sok. No: 54 Bağcılar/İSTANBUL adresinde bulunan yapı malzemesi laboratuvarının, Bakanlığımız Yapı Denetim Komisyonunun (YDK) 29.03.2004 tarih ve 40 sayılı kararı ile verilen 74 no’lu “Laboratuvar İzin Belgesi” iptali ve kullanma hakkı veren sözleşmenin firmanın talebi doğrultusunda tek taraflı olarak feshi, Merkez Yapı Denetim Komisyonunun (MYDK) 03.11.2016 tarih ve 523/5 no’lu teklif kararıyla Bakanlık Makamından alınan 22.11.2016 tarih ve 27299 sayılı Makam Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

10592/2/1-1

—————

Alanya Analiz Beton ve Yapı Malz. Paz. Lab. Tur. Tic. San. İth. İhr. Ltd. Şti.’nin Saraybeleni Mah. 215. Sok. No: 15 Cikcilli Alanya/ANTALYA adresinde bulunan yapı malzemesi laboratuvarının, Bakanlığımız Yapı Denetim Komisyonunun (YDK) 26.01.2005 tarih ve 52 sayılı kararı ile verilen 53 no’lu “Laboratuvar İzin Belgesi” iptali ve kullanma hakkı veren sözleşmenin firmanın talebi doğrultusunda tek taraflı olarak feshi, Merkez Yapı Denetim Komisyonunun (MYDK) 03.11.2016 tarih ve 523/5 no’lu teklif kararıyla Bakanlık Makamından alınan 22.11.2016 tarih ve 27299 sayılı Makam Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

10592/3/1-1

—————

15.11.2016 tarihli ve 29889 sayılı Resmi Gazete’de yer alan Birebir Yapı Denetim Ltd. Şti. ile ilgili ilanda sehven yazılan “Selçuk ÇAKMAK (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 43142)” ifadesinin çıkarılarak “Selçuk ÇAKMAK (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 52264)” ifadesinin eklenmesi 23.11.2016 tarihli ve 27492 sayılı Makam Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

10593/1/1-1

—————

15.11.2016 tarihli ve 29889 sayılı Resmi Gazete’de yer alan Didyma Yapı Denetim Ltd. Şti. ile ilgili ilanda sehven yazılan “Ersan YEŞİLKAZAK (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 25748, Oda Sicil No: 35665)” ifadesinin çıkarılarak “Ersan YEŞİLKAZAK (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 25748, Oda Sicil No: 34665)” ifadesinin eklenmesi 23.11.2016 tarihli ve 27493 sayılı Makam Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

10593/2/1-1

—————

4708 sayılı Yapı Denetim Hakkında Kanuna dayalı olarak çıkarılan Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinin 16. maddesinin 1. Fıkrasında “Yapı denetim kuruluşu, faaliyetine devam ettiği sürece 12’nci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde asgari istihdam edilmesi gereken personeli, faaliyetine devam ettiği sürece çekirdek personel olarak istihdam etmek zorundadır. ....  Eleman eksikliği 90 takvim günü içerisinde giderilmediği takdirde, asgari sayıda çekirdek personeli istihdam edinceye kadar kuruluşun izin belgesi geçici olarak geri alınır.” hükmü gereğince eksik çekirdek personeli istihdam etmeyen;

Bitlis ilinde faaliyet gösteren 2552 dosya no’lu BİTLİS TEKNİK Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Bilecik ilinde faaliyet gösteren 2517 dosya no’lu BİLECİK EDEBALİ Yapı Denetim A.Ş.,

Burdur ilinde faaliyet gösteren 2264 dosya no’lu ULUÇINAR Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Sakarya ilinde faaliyet gösteren 1905 dosya no’lu ADAYAP Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Rize ilinde faaliyet gösteren 1152 dosya no’lu KALAMOZ Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Ankara ilinde faaliyet gösteren 2445 dosya no’lu AKK Yapı Denetim Ltd. Şti., 2139 dosya nolu KOZA ANKARA Yapı Denetim Ltd. Şti., 2021 dosya nolu FB AYSAM Yapı Denetim Ltd. Şti. ve 1980 dosya nolu PROMAKS Yapı Denetim Ltd. Şti.,

İstanbul ilinde faaliyet gösteren 2542 dosya no’lu 5M Yapı Denetim Ltd. Şti., 2347 dosya no’lu ALPTEK Yapı Denetim Ltd. Şti. 1944 dosya nolu JK LİMAN Yapı Denetim Ltd. Şti., 1933 dosya nolu PARSYAPI Yapı Denetim Ltd. Şti., 1833 dosya no’lu AYDIN DELİBAŞ Yapı Denetim Ltd. Şti., 941 dosya no’lu GÜZ Yapı Denetim Ltd. Şti., 925 dosya nolu AL Yapı Denetim Ltd. Şti. ve 463 dosya no’lu AKS PROJE Yapı Denetim Ltd. Şti..’lerine ait Yapı Denetim İzin Belgeleri Bakanlık Makamının 28.11.2016 tarih ve 27928 sayılı Olur'u ile geçici olarak geri alınmıştır.

İlgililere duyurulur.

10594/1/1-1

—————

Ticaret sicil kaydı silinmiş olan veya şirket unvan ve amaç maddesini değiştirmesi nedeniyle tasfiyesine karar verilen aşağıdaki kuruluşların 28.11.2016 tarih ve 27930 sayılı Makam Olur’larına istinaden,

Kocaeli ilinde faaliyet gösteren 2292 dosya no’lu ATD SİNERJİ Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Tekirdağ ilinde faaliyet gösteren 1972 dosya no’lu KAPAKLI Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Antalya ilinde faaliyet gösteren 29 dosya no’lu ADALYA Yapı Denetim A.Ş.,

Kayseri ilinde faaliyet gösteren 1108 dosya no’lu ÖNER Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Ankara ilinde faaliyet gösteren 81 dosya no’lu FORM Yapı Denetim Ltd. Şti.,

İstanbul ilinde faaliyet gösteren 942 dosya no’lu ELA Yapı Denetim Ltd. Şti., 2227 dosya no’lu PARS Yapı Denetim Ltd. Şti., 1945 dosya no’lu GN Yapı Denetim Ltd. Şti., 111 dosya no’lu UZTEK Yapı Denetim Ltd. Şti., 2479 dosya no’lu PELİN Yapı Denetim Ltd. Şti. ve 2074 dosya no’lu EKOL İSTANBUL Yapı Denetim Ltd. Şti..’lerinin Yapı Denetim Sistemi üzerinden tasfiye işlemi yapılarak, Yapı Denetim İzin Belgeleri iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

10594/2/1-1

—————

Samsun ilinde faaliyet gösteren 972 belge nolu ORSAM Yapı Denetim Ltd. Şti. ve Afyonkarahisar ilinde faaliyet gösteren 1380 belge nolu KAYACAN Yapı Denetim Ltd. Şti.’lerinin yeni kuruluş ortaklarının Mimar Mühendis olmadığı sonucuna varılarak, , 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 12’nci maddesinin ikinci fıkrası ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 10’uncu maddesinin birinci fıkrası ile 12’inci maddesinin (a) bendi gereği, 28.11.2016 tarih ve 27931 sayılı Makam Olur’una istinaden Yapı Denetim İzin Belgeleri iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

10594/3/1-1


Gelir İdaresi Başkanlığından:

AVUKATLIK GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

I - SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER

Başkanlığımızca vergi dairesi başkanlıklarında görevlendirilmek üzere 65 (altmış beş) avukat alınacaktır.

Sınava başvuru şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranlardan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) grubu KPSS P3 türünden puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısının beş katına kadar aday giriş sınavına alınacaktır.

KPSS P3 türünden eşit puan almış olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde ise bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.

II - SINAV TARİHİ VE YERİ

Giriş sınavının yazılı bölümü 14 Ocak 2017 tarihinde (Cumartesi günü) Saat 10.00’da Ankara’da yapılacaktır.

Giriş sınavının yazılı bölümüne girmeye hak kazanan adayların isimleri ile sınav giriş yerleri; e-Devlet portalı (www.turkiye.gov.tr) ile Gelir İdaresi Başkanlığı resmi internet sitesinde (www.gib.gov.tr) yazılı sınavdan en az 10 gün önce ilan edilecektir.

III - SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

- ÖSYM tarafından 22 Mayıs 2016 tarihinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) grubu KPSS P3 türünden 70 (yetmiş) ve üzeri puan almış olmak,

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,

- En az dört yıllık lisans eğitimi veren bir hukuk fakültesini bitirmiş olmak,

- Başvuru tarihinin son günü itibariyle avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak,

- 01.01.2017 tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak (01.01.1982 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olmak),

- Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak,

- Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmamak,

- Süresi içinde başvuru yapmış olmak.

5525 sayılı Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanunun ek 1 inci maddesinin son fıkrası gereğince başvuru koşulunu taşıyanlar için otuz beş yaş şartı aranmayacaktır.

IV - SINAV BAŞVURUSU

Başvurular, 12 Aralık 2016 tarihinde başlayıp 21 Aralık 2016 tarihinde saat 17.30’da sona erecektir.

Başvurular, elektronik ortamda http://sinav.gib.gov.tr adresinde yer alan Gelir İdaresi Başkanlığı Sınav Başvuru Formunun doldurulması suretiyle yapılacaktır. Başvuru formunun doldurulmasına ilişkin açıklamalar internet sitesinde yer almaktadır. Bununla birlikte adaylar mesai saatleri içinde ‘‘Gelir İdaresi Başkanlığı Eğitim Merkezi 25 Mart Mahallesi İstiklal Caddesi No: 7 Yenimahalle/ANKARA” adresine gelerek şahsen sınav başvurusunda da bulunabileceklerdir.

Posta yoluyla gelen başvurular KPSS puanlarının kontrolü yapılamadığından kabul edilmeyecektir.

5525 sayılı Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanunun ek 1 inci maddesinin son fıkrası kapsamında başvuruda bulunmak isteyen adayların, durumlarını belgelendirmek kaydıyla, şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

V - SINAV ŞEKLİ VE SINAV KONULARI

Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılacaktır.

Avukatlık giriş sınavı yazılı bölümü test usulüyle gerçekleştirilecek olup, sınav konularına aşağıda yer verilmiştir:

- Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,

- Hukuk Grubu; Anayasa Hukuku, İdare Hukuku ve İdari Yargılama Hukuku, Vergi Hukuku, Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku (Ticari İşletme-Şirketler-Kıymetli Evrak), İcra ve İflas Hukuku, Ceza Hukuku (Genel Hükümler), 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 5345 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun.

Sözlü sınav, yazılı sınav konularından yapılacaktır.

VI - DEĞERLENDİRME

Yazılı sınavın değerlendirilmesi sonucu, bu sınavdan 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alan adaylardan; en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere, atama yapılacak kadro sayısının iki katına kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır. Son sıradaki adayla eşit puan alan adaylar da sözlü sınava çağrılacaktır.

Sözlü sınavda, adayların muhakeme gücü, bir konuyu kavrama, özetleme ve ifade etme yeteneği, liyakati, temsil kabiliyeti, bilgi düzeyi, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, genel yetenek ve genel kültürü, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı da göz önünde bulundurularak, her adaya sınav kurulu başkan ve üyelerinin her biri tarafından ayrı ayrı 100 üzerinden puan verilir. Verilen bu puanların aritmetik ortalaması sözlü sınav puanını teşkil eder. Sözlü sınavda başarılı olmak için alınan puanın 70’ten az olmaması gerekmektedir.

Giriş sınavı puanı; sözlü sınavda başarılı olan adayların sözlü sınav puanı ile yazılı sınav puanının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır.

Giriş sınavı sonuçları, sınav kurulunca, puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle başarı derecesine göre sıraya konulacak ve atama yapılacak kadro sayısı kadar aday asil, yüzde yirmi beşine kadar aday ise yedek olarak tespit edilecektir.

Asil ve yedek listelerinde sıralama yapılırken, adayların giriş sınavı puanının eşit olması halinde, yazılı puanı yüksek olan adaya; yazılı puanının da eşit olması halinde ise Kamu Personel Seçme Sınavı (B) grubu KPSS P3 türünden puanı yüksek olan adaya öncelik tanınacaktır.

Yedek listede yer alan adayların hakları müteakip yazılı sınav tarihine kadar geçerli olup, daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmeyecektir.

Giriş sınavından 70 ve üzerinde puan almış olmak asil ve yedek listedeki sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

VII - SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE İTİRAZ

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların isimlerine, sözlü sınavın yerine ve tarihine ilişkin listeler, uygun görülen yerlere asılmak ve Başkanlık resmi internet sitesinde (www.gib.gov.tr) yayımlanmak suretiyle duyurulacaktır.

Giriş sınavında başarılı olan adayların ad ve soyadları ile aday numaralarının yer aldığı asil ve yedek listeler uygun görülen yerlere asılmak ve Başkanlık resmi internet sitesinde (www.gib.gov.tr) yayımlanmak suretiyle duyurulacaktır. Ayrıca, asil ve yedek listelerde yer alan adaylara sonuç yazı ile bildirilecektir.

Sınav sonuçlarına, duyurunun yapıldığı günü takip eden tarihten itibaren yedi gün içerisinde dilekçe ile itiraz edilebilecektir ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. İtirazlar, sınav kurulu tarafından incelenecek ve en geç beş iş günü içinde karara bağlanıp sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilecektir.

VIII - DİĞER HUSUSLAR

Diploma, mezuniyet belgesi veya denklik belgesi ile avukatlık ruhsatnamesinin asıllarının sözlü sınav öncesinde şahsen ibrazı zorunlu olup, bir örneği onaylanıp alınarak asılları ilgiliye iade edilecektir.

Giriş sınavında başarılı olup, asil listede yer alanlardan sınava başvuru şartlarını taşıyan ve kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içinde atamaya esas teşkil eden belgeleri ibraz edenler Avukatlık kadrolarına atanacaktır.

Gelir İdaresi Başkanlığı Hukuk Müşavirliği Görevleri ile Avukatların Mesleğe Alınmaları, Davaların Takip Usulü ve Çalışmaları Hakkında Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrası hükmüne aykırı davranılmak suretiyle sınavda başarılı olanlar ile gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atama işlemleri yapılmayacaktır. Atamaları yapılmış ise bu atamalar iptal edilecektir. Atama yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde mazeretsiz olarak başvurmayan veya ataması yapıldığı halde süresi içinde göreve mazeretsiz başlamayan adaylar atama işleminden sarfınazar etmiş sayılacak ve sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmayacaktır.

Atama işleminden sarfınazar edenler, atamaları iptal edilenler ve memurluğa alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının anlaşılması üzerine ataması yapılmayanların yerlerine, yedek listedeki adaylar sırası ile aynı usulle avukat kadrolarına atanacaktır.

Giriş sınavında başarılı olanlardan, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin, sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacağı gibi, bu şekilde atamaları yapılmış olsa dahi bu atamalar iptal edilecek ve bunlar hiçbir hak talep edemeyecektir.

Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

Adayların cep telefonu, çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla, cep bilgisayarı, hesap makinesi ve saat fonksiyonu dışında fonksiyonu bulunan cihazlarla sınava girmeleri kesinlikle yasaktır. Bu araç ve cihazları yanında bulunduranların durumları tutanakla tespit edilerek bu adayların sınavı geçersiz sayılacaktır.

Sınav sırasında kopya çeken, kopya veren veya bunlara teşebbüs edenler ile sınav kâğıtlarına belirtici işaret koyanların durumları tutanakla tespit edilerek bu adayların sınavı geçersiz sayılacak ve bu kişiler hakkında disiplin hükümleri uygulanacaktır.

Yazılı bölüme girmeye hak kazanan adaylar için sınav giriş belgesi düzenlenecektir. Sınav giriş belgesine ilişkin duyuru giriş sınavının yazılı bölümüne girmeye hak kazanan adayların ilan edilmesi aşamasında yapılacaktır. Adayların sınava girebilmeleri için sınav giriş belgesi ile birlikte T.C. kimlik numaralı ve fotoğraflı; nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya kullanım süresi dolmamış pasaport belgesinden herhangi birini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Aksi halde aday sınava alınmayacaktır.

İlan olunur.

10590/1-1


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_01.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_02.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_03.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_04.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_05.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_06.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_07.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_08.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_09.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_10.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_11.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_12.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_13.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_14.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_15.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_16.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_17.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_18.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_19.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_20.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_21.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_22.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_23.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_24.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_25.jpg


Türk Standardları Enstitüsünden:

Aşağıda unvanı, belge numarası, belgelendirmeye esas standard/kriter numarası, fesih tarihi ve fesih gerekçesi belirtilen firmaların, Türk Standardları Enstitüsü ile yapmış oldukları mevcut sözleşmeleri feshedilerek Hizmet Yeterlilik Belgeleri iptal edilmiştir.

İptal edilen bu belgelerin hukuki bir geçerliliği kalmadığından, Hizmet Yeterlilik Belgesi olarak ibraz edilemeyeceği, aksine davranış sergileyenler hakkında, haksız rekabet ve haksız belge kullanımı hükümlerine göre hukuki ve cezai işlem başlatılacağı ilanen duyurulur.

 

Firma Unvanı

HYB Numarası

Standard/Kriter Numarası

Fesih Tarihi

Fesih Gerekçesi

1 - ALTINKOZA MOBİLYA KOLTUK ORMN ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

16-HYB-2890

TS 12487 (31.01.2012)

3.10.2016

Talimata Aykırılık

2 - MEDİKOLİFE LABORATUVAR TIBBİ CİHAZ VE SARF MALZEMELERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

16-HYB-248

TS 12426 (19.02.2002)

4.11.2016

Talimata Aykırılık

3 - DAVUT ÖZEN - ÖZEN ASANSÖR

16-HYB-2892

TS 12255 (09.10.2013)

TS EN 13015+A1 (29.06.2009)

11.10.2016

Talimata Aykırılık

4 - ENGİN IRMAK TEKNİK LABORATUVAR

16-HYB-2534

TS 12426 (19.02.2002)

4.11.2016

Talimata Aykırılık

5 - BERAT MAKİNA METAL-UFUK TİREN Esnaf

16-HYB-2742

TS 12578 (18.02.2016)

7.11.2016

Talimata Aykırılık

6 - R.H BURSAN OTOMOTİV SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

16-HYB-310

TS 12047 (18.12.2013)

26.10.2016

Firma İsteği

7 - OTOFEN MOTOR VE SİLİNDİR KAPAK YENİLEME SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

16-HYB-587

TS 11954 (27.05.2016)

3.10.2016

Firma İsteği

8 - FUAT FENER - ŞEBİNKARAHİSARLI KARDEŞLER MOBİLYA

16-HYB-2389

TS 12487 (31.01.2012)

7.11.2016

Talimata Aykırılık

9 - OTOPERBA OTOMOTİV SERVİS HİZMETLERİ ARAÇ KİRALAMA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

16-HYB-694

TS 8986 (22.03.2011)

3.10.2016

Talimata Aykırılık

10 - YEREKONMAZLAR MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

16-HYB-294

TS 12487 (27.05.2016)

19.10.2016

Talimata Aykırılık

11 - ATLI OTOGAZ SİSTEMLERİ YEDEK PARÇA LPG CNG DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİ OTOMOTİV İNŞAAT GIDA MOBİLYA NAKLİYE SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

16-HYB-811

TS 12664-1 (30.04.2008)

11.10.2016

Talimata Aykırılık

12 - 77 ERDOĞANLAR PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

16-HYB-2896

TS 11939 (09.10.2013)

3.10.2016

Firma İsteği

10584/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULLARININ KARARLARINI GÖRMEK İÇİN

 

TIKLAYINIZ