28 Kasım 2016 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29902

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Doğuş Üniversitesi Rektörlüğünden:

Avrasya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 23.11.2016       Karar No: 6966

DEVREDEN ŞİRKETİN:

• TİCARİ ÜNVANI                 :  Arar Petrol ve Gaz Üretim Pazarlama A.Ş.

• MERKEZİ ve TEBLİGAT

   ADRESİ                                 :  Dumluca Sok. No: 19  06530 Beysukent/ANKARA

DEVRALAN ŞİRKETİN:

• TİCARİ ÜNVANI                 :  Alpay Enerji A.Ş.

• MERKEZİ ve TEBLİGAT

   ADRESİ                                 :  Dumluca Sok. No: 19 06530  Beysukent/ANKARA

DEVREDİLEN PETROL

HAKKININ MAHİYETİ         :  Arar Petrol ve Gaz Üretim Pazarlama A.Ş.’nin sahip bulunduğu AR/ARR/K/G17-b3 ve AR/ARR/K/G18-a4 pafta no.lu iki adet petrol arama ruhsatının her birindeki %100’er hissesinin tamamının Alpay Enerji A.Ş.’ye devri.

MÜRACAAT TARİHLERİ     :  16.04.2015

KARAR :

Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama A.Ş. Tekirdağ ili sınırları içerisinde sahip bulunduğu AR/ARR/K/G17-b3 ve AR/ARR/K/G18-a4 pafta no.lu iki adet petrol arama ruhsatının her birindeki % 100’er hissesinin tamamını bütün hak ve vecibeleriyle birlikte Alpay Enerji A.Ş.’ye devretmek, adı geçen Şirketin de yukarıda belirtilen ruhsatların her birindeki %100’er hissenin tamamını devralmak için 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 21/1-ç ve Yönetmeliğin 8/1-d maddelerine istinaden Genel Müdürlüğümüze ayrı ayrı tevdi edilen müracaatları incelenip, Sayın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’nın 15.11.2016 tarihli Olur’ları alındıktan sonra;

AR/ARR/K/G17-b3 ve AR/ARR/K/G18-a4 pafta no.lu iki adet petrol arama ruhsatının her birinde Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama A.Ş.’nin sahip bulunduğu %100’er hissesinin tamamının Alpay Enerji A.Ş.’ye bütün hak ve vecibeleriyle birlikte, Devlet’e hiçbir mükellefiyet tahmil etmemesi şartıyla, devredilmesine ve Petrol Siciline tescil edilmesine 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 21’inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

Bu kararın yayımı tarihinde söz konusu petrol arama ruhsatlarının tamamı Alpay Enerji A.Ş.’ne ait olacaktır.

10529/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 21.11.2016      Karar No: 6963

ŞİRKETİN :

● TİCARİ UNVANI                :  Türkiye Petrolleri A.O.

● MERKEZİ                              :  Ankara

● TEBLİGAT ADRESİ            :  Söğütözü Mahallesi 2180. Cadde No: 86 06100 Söğütözü - ANKARA

● MÜRACAAT TARİHİ         :  17.08.2016

RUHSATIN :

• MAHİYETİ                            :  İşletme ruhsat süresinin uzatımı

• SAHA İŞARETİ                    :  TPO/B

• KAPSADIĞI İLLER              :  Siirt, Batman

• KAPSADIĞI İLÇELER         :  Kurtalan, Beşiri

• YÜZÖLÇÜMÜ                      :  7684 Hektar

• HAK SIRA NUMARASI      :  ARİ/TPO/777

• BAŞLANGIÇ TARİHİ          :  20.01.1966

• VERİLİŞ TARİHİ                  :  07.08.1967

KARAR:

Türkiye Petrolleri A.O.’nun sahip bulunduğu, yukarıda saha işareti, illeri, ilçeleri, yüzölçümü ve hak sıra numarası yazılı petrol işletme ruhsatının süresinin sona erdiği 20.01.2016 tarihinden itibaren 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 8/3 maddesi ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 18/5 inci maddeleri gereğince 20.01.2026 tarihine kadar 10 yıl süre ile uzatılması için müracaatta bulunmuştur.

Türkiye Petrolleri A.O.’nun süre uzatılmasına ait evrakları incelenerek 6491 Sayılı Türk Petrol Kanunu ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği hükümlerinin şekli ve esas şartlarına ve işletme ruhsatının da milli menfaatler ile teknik ve ekonomik esaslara uygunluğu tespit edildikten sonra, ARİ/TPO/777 hak sıra numaralı petrol işletme ruhsatının süresinin sahada verilen üretim ve faaliyet programı ile yapılacak yatırım dikkate alınarak 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 8/3 üncü maddesi gereğince 20.01.2026 tarihine kadar 10 yıl süre ile uzatılmasına karar verilmiştir.

10530/1-1


Doğuş Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize “2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 Sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak öğretim üyeleri alınacaktır. İlana konu olan kadro tam zamanlıdır.

Profesör kadrosu tam zamanlı statüde olup, başvuracak adayların başvurmak istedikleri Anabilim Dalı ile “Başlıca Araştırma Eserlerini” belirttiği dilekçesine özgeçmişini, noter tasdikli Doçentlik belgesini, tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği Doktora çalışmalarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen altı takım dosyayı da ekleyerek ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde 12.12.2016 Pazartesi günü saat 17:30’a kadar posta ile ya da elden teslim etmek suretiyle Rektörlüğümüze başvurmaları gerekmektedir.

- Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların özgeçmişlerini, Noter tasdikli Doktora belgesini, Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını 4 nüsha halinde dilekçelerini ekleyerek ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde 12.12.2016 Pazartesi günü saat 17:30’a kadar posta ile ya da elden teslim etmek suretiyle Fakülte Dekanlığı’na başvurmaları gerekmektedir

Başvurular 12.12.2016 Pazartesi tarihine kadar T.C. Doğuş Üniversitesi Rektörlüğü’ne şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler ilgili birimden öğrenilecektir.

Duyurulur.

 

Fakülte

Bölüm/Program

Öğretim Üyesi

Alanı

Ek Açıklama

Sanat ve Tasarım Fakültesi

Mimarlık

3

Mimarlık

Prof. Dr./Doç. Dr./Yrd. Doç. Dr.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme

1

Pazarlama

Yrd. Doç. Dr.

10518/1-1


Avrasya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerinde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanun ve ilgili Yönetmelik Esasları ile Devlet hizmetine girmede aranılan şartlara haiz aylık yönünden "4857 sayılı İş Kanunu" hükümlerine tabi olarak öğretim üyeleri alınacaktır. Başvuruda Gerekli Belgeler;

Profesörler: 2547 Sayılı Kanun'un 26. maddesinde belirtilen şekilde yayınlardan birini başlıca araştırma eseri olarak ve başvurdukları bölümü belirten dilekçeleri, ekinde son altı ayda çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf, özgeçmiş, nüfus cüzdan örneği, doçentlik belgesi, yayınlarını kapsayan 6 (altı) takım dosya ve yayın listesi vereceklerdir.

Doçentler: Üniversitelerarası Kurulun Doçentlik başvuruları için uygulamaya koyduğu asgari başvuru koşullarını sağlamış olmak koşulu ile başvurdukları bölümü belirten dilekçe, özgeçmiş, doçentlik belgesi onaylı sureti, nüfus cüzdan örneği ile 2 (iki) adet fotoğraf, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosya ve yayın listesi vereceklerdir.

Yardımcı Doçentler: 2547 Sayılı Kanun'un 23. maddesindeki şartları sağlamaları gerekmekte olup, başvurdukları kadroyu ve yabancı dilini belirten dilekçe, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, lisans, yüksek lisans ve doktora diplomalarının onaylı örnekleri ile varsa ÜDS veya KPDS sonuç belgelerini, özgeçmiş, yayın listesi ve yayınlardan oluşan dosyayı 4 (dört) takım halinde vereceklerdir. Yabancı dil sınav yeri ve tarihi ilgili birimlerce daha sonra tespit edilip adaylara ayrıca bildirilecektir.

Öğrenim belgesini yurt dışından almış olanların denkliğinin Üniversitelerarası Kurulca onaylanmış olması gerekmektedir. Başvurular bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde, Avrasya Üniversitesi Personel Müdürlüğüne şahsen veya posta ile yapılacaktır, ilgililere duyurulur.

 

Fakülte - Bölüm

Kadro Unvanı-Adedi

Aranan Nitelik

Prof.

Doç.

Yrd. Doç.

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

Gıda Mühendisliği Bölümü

2

2

2

Gıda Mühendisliği alanında doktora yapmış veya bu alanda eserler vermiş olmak

 

Başvuru adresi: Avrasya Üniversitesi Personel Dairesi Müdürlüğü, Adnan Kahveci Mahallesi, Rize Caddesi No: 226 Pelitli/Trabzon.

Tel: +90 462 334 64 44-45-47     rektorluk@avrasya.edu.tr

10501/1-1


Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz İletişim Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve Teknoloji Fakültesi'ne aşağıda belirtilen Bölüm ve Anabilim Dalına 2547 sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Yardımcı Doçent alınacaktır.

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların özgeçmişlerini, noter tasdikli Doktora belgelerini, ilgili yönetmelik ve yönergeye uygun hazırlanmış 4 takım başvuru dosyasını dilekçelerine ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgili Birime bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Yabancı Dille Eğitim yapan Birimlere müracaatlarda Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik uygulanmaktadır. Yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

İlan olunur.

 

BİRİM ADI

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI/ANASANAT DALI

KADRO UNVANI

ADEDİ

ARANAN ŞARTLAR

İletişim Fakültesi

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Halkla İlişkiler

Yrd. Doç.

1

Siyasal kampanyalarda mizah kullanımı üzerine akademik çalışmalar yapmış olmak.

İletişim Fakültesi

Radyo, Televizyon ve Sinema

Radyo Televizyon

Yrd. Doç.

1

İktidar ve sanat ilişkisi üzerine akademik çalışmalar yapmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

Bilgisayar Bilimi

Yrd. Doç.

1

Yonga - Üstü - Ağ Haberleşme üzerine yayınları olmak.

Teknoloji Fakültesi

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

-

Yrd. Doç.

1

Hidrometalurji alanında Doktora eğitimini tamamlamış olmak.

10507/1-1