25 Kasım 2016 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29899

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

Anadolu Üniversitesi Rektörlüğünden:

Milli Eğitim Bakanlığından:

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı PTT A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

Beykoz Üniversitesinden:

Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğünden:

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörlüğünden:

Sinop Üniversitesi Rektörlüğünden:

Türk Standardları Enstitüsünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Kurul’un 29/09/2016 tarihli ve 6502-11 sayılı Kararı ile 04/11/2011 tarihli BAY/939-82/30213 numaralı (22/01/2016 tarihli 2926 sayılı Kararla sonlandırılan) bayilik lisansı sahibi Ankapet Grup Petrol Akaryakıt Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 72.751,-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 72.751,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde T.C. Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesi'nde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkından Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

10445/1/1-1

—————

Kurul’un 29/09/2016 tarihli ve 6502-11 sayılı Kararı ile 4630532279 vergi kimlik numaralı Hızpet Enerji İnşaat Nakliyat Petrol Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 1.144.373,-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 1.144.373,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde T.C. Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesi'nde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkından Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

10445/2/1-1

—————

Etlik Caddesi No:108 ANKARA adresinde 11.03.2005 tarih ve BAY/453-237/02837 numaralı bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Sarıkışla Petrol Ticaret Anonim Şirketi tarafından işletilen akaryakıt istasyonunda 15-16 Temmuz 2016 tarihlerinde (16/07/2016 00:00 - 07:00 arası satış yok) akaryakıt satışı yapmayarak 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin 1 inci ve 2 inci fıkralarına, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 56 ncı maddesine aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, 5015 sayılı Kanunun 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Sarıkışla Petrol Ticaret Anonim Şirketi nezdinde 16/09/2016 tarihli ve 6479-10 sayılı Kurul Kararı kapsamında soruşturma açılmasına karar verilmiş ve yapılan soruşturma sonucu düzenlenen 17/10/2016 tarihli ve 1624 sayılı Soruşturma Raporu, Yönetmeliğin ilgili maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının 15 gün içerisinde, İşçi Blokları Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi (Eski 1483 Cd.) No:51/C 06530 Yüzüncüyıl/Çankaya/Ankara adresindeki Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

10445/3/1-1

—————

Kurul’un 29/09/2016 tarihli ve 6503/17 sayılı kararı ile 04.06.2012 tarihli ve BAY/939-82/31081 sayılı bayilik lisansı sahibi Nida Nur Petrol Ürünleri Nakliyat İnşaat Demir Çelik Sanayi İç Ve Dış Ticaret Limited Şirketi’nin akaryakıt istasyonunda 07.06.2013 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere muhtelif fatura karşılığında 2013 yılı içerisinde 30.01.2008 tarihli ve BAY/939-82/23738 sayılı bayilik lisansı sahibi Can Sarp İnşaat Petrol Nakliye Otomotiv İthalat İhracat Limited Şirketi’nden akaryakıt alımı gerçekleştirmek suretiyle dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal ettiği, dolayısıyla söz konusu fiilin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrası yanında aynı maddenin ikinci fıkrasının (a) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Nida Nur Petrol Ürünleri Nakliyat İnşaat Demir Çelik Sanayi İç Ve Dış Ticaret Limited Şirketi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve 20 nci madde kapsamında ihbar ve yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 12.10.2016 tarihli ve 1581 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

10445/4/1-1

—————

Kurul’un 29/09/2016 tarihli ve 6502-7 sayılı Kararı ile 02/10/2014 tarihli ve BAY/939-82/34736 numaralı bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Kaya Tur Petrol Ürünleri, İnşaat, Taşımacılık, Otomotiv, Dağıtım, Pazarlama Sanayi İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi hakkında 240.318,-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 240.318,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde T.C. Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesi'nde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkından Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

10445/5/1-1

—————

Kurul’un 29/09/2016 tarihli ve 6502-8 sayılı Kararı ile 21/10/2014 tarihli ve BAY/939-82/34779 numaralı (13/05/2015 tarihli 18742 sayılı Kararla sonlandırılan) bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Kaya Tur Petrol Ürünleri, İnşaat, Taşımacılık, Otomotiv, Dağıtım, Pazarlama Sanayi İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi hakkında 160.212,-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 160.212,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde T.C. Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesi'nde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkından Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

10445/6/1-1

—————

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun (Kurul) 02.12.2015 tarihli ve 5903-13 sayılı kararı ile 16.02.2005 tarihli ve BAY/435-151/01487 sayılı istasyonlu bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Müslüm KÖSE'nin, akaryakıt istasyonunda vaziyet planına kayıtlı olmayan tank bulunması, ayrıca, bu tank ve pompalardan alınan motorin numunelerinin, ulusal marker seviyesinin geçersiz, teknik düzenlemelere aykırı ve tağşiş edildiğinin tespit edilmiş olması nedeniyle, hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve anılan karar doğrultusunda düzenlenen 22/12/2015-241 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere Şahsa tebliğ edilmesine rağmen tebligatın ulaşmaması üzerine Resmi Gazete’de yazılı savunma yapılmasına ilişkin ilanen tebligat yapılmış ve buna rağmen Şirketin yasal süre içerisinde yazılı savunma yapmaması üzerine konu tekrar Kurul gündemine intikal ettirilmiş olup, konuyu değerlendiren Kurul 18.08.2016 tarih ve 6443-26 sayılı Kararı ile Şahsınız hakkında 190.486 TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar vermiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 190.486 TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 ncimaddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, ilan tarihini izleyen 60 gün içerisinde TC Vakıflar Bankası Ankara Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca ilan tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının ilan tarihini izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, ilan tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

10445/7/1-1

—————

Kurul’un 29/09/2016 tarihli ve 6502-10 sayılı Kararı ile 04/06/2013 tarihli DAĞ/4433-1/32743 numaralı dağıtıcı lisansı sahibi Mypet Akaryakıt ve Gaz Dağıtım Sanayi Ticaret Anonim Şirketi hakkında 80.106,-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 80.106,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde T.C. Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesi'nde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkından Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

10445/8/1-1

—————

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun (Kurul) 11.02.2016 tarihli ve 6110-11 sayılı kararı ile "İbrahim Şehir Mahallesi Güzelyurt Mevkii (N39.D-23.A Pafta, 1277 Parsel) Şehitkamil/GAZİANTEP" adresinde 27.10.2008 tarihli ve BAY/939-82/25159 lisans numarası ile faaliyet gösteren Nizamettin Arslan - Özkardeşler Petrol'e ait akaryakıt istasyonunda lisans kapsamı dışında faaliyet gösterildiğinin tespit edilmesi nedeniyle, hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve anılan karar doğrultusunda düzenlenen 04/03/2016-344 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere Şirket’ e tebliğ edilmesine rağmen tebligatın ulaşmaması üzerine Resmi Gazete’de yazılı savunma yapılmasına ilişkin ilanen tebligat yapılmış ve buna rağmen Şirketin yasal süre içerisinde yazılı savunma yapmaması üzerine konu tekrar Kurul gündemine intikal ettirilmiş olup, konuyu değerlendiren Kurul 18.08.2016 tarih ve 6443-14 sayılı Kararı ile Şahsınız hakkında 67.962- TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar vermiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca belirlenen 67.962- TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 ncimaddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, ilan tarihini izleyen 60 gün içerisinde TC Vakıflar Bankası Ankara Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca ilan tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının ilan tarihini izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, ilan tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

10445/9/1-1

—————

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun (Kurul) 01.09.2016 tarihli ve 6465-15 sayılı kararı ile 23.11.2005 tarihli ve BAY/582-145/15082 sayılı istasyonlu bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Noyan Bereket Dış Ticaret ve Pazarlama Limited Şirketi'ne ait akaryakıt istasyonunda, 03.04.2012 tarihinde yapılan denetimlerde alınan akaryakıt numunelerinin TÜBİTAK MAM tarafından düzenlenen analiz raporlarına göre, istasyonda ulusal marker seviyesi geçersiz, teknik düzenlemelere aykırı ve tağşiş edilmiş akaryakıt ile tağşişe yarayan ürün bulundurulduğu ve ayrıca, vaziyet planına kaydettirmeden proje dışında yer altı tankı düzeneği kurarak kullanıldığının tespit edilmesi nedeniyle, hakkında uygulanan idari para cezasına ilişkin 01.08.2013 tarihli ve 4534-26 sayılı Kurul Kararı'nın iptali istemiyle açılan davada Ankara 3. İdare Mahkemesi nezdinde 20144/637 E. No ile açtığı davada Danıştay 13. Dairesinin 19.11.2015 tarihli ve 2015/4173E., 2015/4050K. sayılı Kararı çerçevesinde, lisans sahibi nezdinde 21.01.2016 tarihli ve 6081-13 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen 19/02/2016-216 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere Şirket’ e tebliğ edilmesine rağmen tebligatın ulaşmaması üzerine Resmi Gazete’de yazılı savunma yapılmasına ilişkin ilanen tebligat yapılmış ve buna rağmen Şirketin yasal süre içerisinde yazılı savunma yapmaması üzerine konu tekrar Kurul gündemine intikal ettirilmiş değerlendirilmiş olup,

1. Noyan Bereket Dış Ticaret ve Pazarlama Limited Şirketi'nin akaryakıt istasyonunda;

a) Ulusal marker seviyesi geçersiz ve teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmal etmesinin, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendi, 18 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 7 nci maddesinin (d) ve (f) bentlerine,

b) Tağşişe yarayan ürün bulundurmasının, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendine,

c) Vaziyet planına kaydettirmeden proje dışında yer altı tankı düzeneği kurarak kullanmasının, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin yedinci fıkrası ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin “Lisanslarda Asgari Olarak Yer Alacak Hususlar” başlıklı 11 inci maddesinin (e) bendine,

aykırılık teşkil ettiği,

- 16.12.2010 tarihinde yapılan denetimde, akaryakıt istasyonunda tağşişe yarayan ürün bulundurması nedeniyle, hakkında 01.12.2011 tarihli ve 3524/56 sayılı Kurul Kararı ile idari para cezası uygulandığı ve Kurul Kararının 30.12.2011 tarihinde tebliğ edildiği ve lisans sahibinin iki yıl geçmeden aynı fiili yeniden işlediği,

Kuruma sunmuş olduğu herhangi bir yazılı savunmasının olmadığı,

anlaşıldığından Noyan Bereket Dış Ticaret ve Pazarlama Limited Şirketi hakkında;

- Akaryakıt istasyonunda yeterli şart ve seviyede ulusal marker içermeyen, teknik düzenlemelere aykırı ve tağşiş edilmiş akaryakıt ikmali eylemi nedeniyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi ve aynı maddenin dördüncü fıkrası ile 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 163.111.- TL. tutarındaki idari para cezasının 19 uncu maddenin altıncı fıkrası gereğince (iki kat olarak) 326.222, TL,

- Akaryakıt istasyonunda vaziyet planına kaydettirmeden proje kapsamı dışında akaryakıt tankı düzeneği kurarak piyasa faaliyetine konu etmesi nedeniyle, 5015 sayılı Kanun’un 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrası ve aynı maddenin dördüncü fıkrası ile 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince 13.592.- TL. tutarındaki idari para cezasının, 19 uncu maddenin altıncı fıkrası gereğince (iki kat olarak) 27.184, TL,

olmak üzere toplam 353.406- TL olarak uygulanmasına karar vermiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca belirlenen 353.406- TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, ilan tarihini izleyen 60 gün içerisinde TC Vakıflar Bankası Ankara Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca ilan tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının ilan tarihini izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, ilan tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

10445/10/1-1

—————

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun (Kurul) 17.03.2016 tarihli ve 6161-33 sayılı kararı ile 11.07.2013 tarih ve MYĞ/4492-1/32935 sayılı Madeni Yağ Lisansı kapsamında faaliyet gösteren Şahinbey Denizcilik Petrol Ürünleri Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi'nin lisansın verdiği haklar dışında faaliyette bulunması nedeniyle, hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve anılan karar doğrultusunda düzenlenen 13.04.2016-581 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere Şirkete tebliğ edilmesine rağmen tebligatın ulaşmaması üzerine Resmi Gazete’de yazılı savunma yapılmasına ilişkin ilanen tebligat yapılmış ve buna rağmen Şirketin yasal süre içerisinde yazılı savunma yapmaması üzerine konu tekrar Kurul gündemine intikal ettirilmiş olup, konuyu değerlendiren Kurul 04.08.2016 tarih ve 6421-26 sayılı Kararı ile Şirketiniz hakkında 350.000 TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar vermiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 350.000 TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 ncimaddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, ilan tarihini izleyen 60 gün içerisinde TC Vakıflar Bankası Ankara Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca ilan tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının ilan tarihini izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, ilan tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

10445/11/1-1

—————

Kurul’un 04.08.2016 tarihli ve 6422-15 sayılı kararı ile 29/11/2013 tarihinde yapılan denetimlerde, 25/11/2013 tarih ve BAY/939-82/33458 sayılı bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Semih SAÇAN’ın, E-90 Karayolu Adana Yolu Üzeri 40.Km, (Pafta:12, Parsel:1632) Akçakent Kasabası Merkez Aksaray adresinde faaliyet gösterdiği akaryakıt istasyonunda bulunan akaryakıt tankını bölerek gizli tank oluşturduğunun, teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmalinde bulunduğunun ve dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmali yaptığının tespit edilmesi eyleminin; 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrası ve ikinci fıkrasının (a) bendine ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bendine aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Semih SAÇAN hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve 20 nci madde kapsamında ihbar ve yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 16/08/2016-1300 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

10445/12/1-1

—————

Kurul’un 01/09/2016 tarihli ve 6466-9 sayılı Kararı ile 23/03/2011 tarihli ve BAY/939-82/29187 numaralı (22/04/2015 tarihinde sonlandırılan) bayilik lisansı sahibi Serkan ONUR’un

a) Sahip olduğu lisansının verdiği haklar dışında jet yakıtı ikmali eyleminin, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrası ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkrası hükümlerine,

b) Bayisi olduğu dağıtıcı haricinde akaryakıt ikmali eyleminin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrası ve ikinci fıkrasının (a) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine,

aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, Ankara 13. İdare Mahkemesinin 2016/2199 sayılı kararında belirtilen gerekçe çerçevesinde, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Serkan ONUR hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve 20 nci madde kapsamında ihbar edilmesine ve yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 28/09/2016 tarihli ve 1531 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

10445/13/1-1

—————

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 04/08/2016 tarih ve 6422-17 sayılı Kararı ile “…,“Şubat Petrol Ürünleri Madeni Yağ Taşımacılık Otomotiv Turizm İnşaat Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketinin 20/02/2013 tarih ve BAY/939-82/32176 sayılı istasyonlu bayilik lisansı ile faaliyet göstermekte olduğu akaryakıt istasyonunda; 17/03/2013 tarihinde yapılan denetime göre;

a) Ulusal marker seviyesi geçersiz akaryakıt ikmal etmesinin 5015 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 7 inci maddesinin (f) bendine,

b) Tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürünlerin akaryakıta katılmasının 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendine,

c) Ayrıca bahse konu akaryakıt istasyonunda denetim tarihi itibariyle vaziyet planında yer almayan gizli akaryakıt tankı bulundurmasının 5015 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin yedinci fıkrası ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin "Lisanslarda Asgari Olarak Yer Alacak Hususlar" başlıklı 11 inci maddesinin (e) bendine,

d) Bayisi olduğu dağıtıcı haricinde akaryakıt ikmali yapmasının 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrası ile ikinci fıkrasının (a) bendine ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bendine,

aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden,

Danıştay 13.Dairesinin 2014/3984 E. 2015/4323 Karar sayılı kararındaki gerekçe çerçevesinde; konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespiti amacıyla 5015 sayılı Kanunun "İdari Yaptırımlar" başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi uyarınca BAY/939-82/32176 sayılı istasyonlu bayilik Lisansı sahibi Şubat Petrol Ürünleri Madeni Yağ Taşımacılık Otomotiv Turizm İnşaat Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiştir.” karar verilmiştir.

5015 sayılı Kanunun "İdari yaptırımlar" başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca 04/08/2016 tarih ve 6422-17 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 18/10/2016 tarihli ve 1629 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere usulüne uygun olarak 19/10/2016 tarih ve 50162 sayılı tebligat yazımızla adı geçen lisans sahibinin Ticaret Sicil adresi ile birlikte Kurumumuz kayıtlarında yer alan lisans adresine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu Raporda belirtilen hususlarla ilgili olarak Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca, yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağının bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

10445/14/1-1

—————

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 29/09/2016 tarih ve 6502-32 sayılı Kararı ile “…, DAĞ/3162-1/29279 numaralı dağıtıcı lisansı sahibi Uluslararası Akaryakıt Dağıtım Limited Şirketinin, 2012 ve 2013 yıllarında Kuruma bilgi sunulmasını sağlayan bayi denetim sistemini sürekli olarak Kurumun erişimine sağlamadığı ve bayi denetim sistemine ilişkin eksiklikleri gidermediği tespit edildiğinden; Ankara 17. İdare Mahkemesinin 2015/1025 E. sayılı kararındaki gerekçe çerçevesinde, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespiti amacıyla 5015 sayılı Kanunun "İdari Yaptırımlar" başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi uyarınca DAĞ/3162-1/29279 numaralı dağıtıcı lisansı sahibi Uluslararası Akaryakıt Dağıtım Limited Şirketi hakkında 07/04/2016 tarih ve 6210-49 sayılı Kurul kararı kapsamında yapılan soruşturma sonucu düzenlenen 03/05/2016 tarih ve 712 sayılı Soruşturma Raporu ile Denetim Dairesi Başkanlığı’nın konuya ilişkin görüşü değerlendirilmiş olup,

a) Adı geçen lisans sahibinin bu eyleminin, 5015 sayılı Kanunun 7 inci maddesinin 6 ncı fıkrasına ve 1240 sayılı Kurul Kararının mülga 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (e) bentleri ile mülga 5 inci maddesinin 8,11 ve 12 nci fıkralarına ve 1240 sayılı Kurul kararının yürürlükte bulunan 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile yürürlükte bulunan 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine aykırılık teşkil ettiği,

b) Savunma istem yazısı usulüne uygun olarak tebliğ edilmesine rağmen süresi içinde yazılı savunmada bulunulmadığı,

anlaşıldığından; DAĞ/3162-1/29279 numaralı dağıtıcı lisansı sahibi Uluslararası Akaryakıt Dağıtım Limited Şirketi hakkında; 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinin 3 numaralı alt bendi uyarınca 850.000,- TL idari para cezası,” uygulanmasına karar verilmiştir.” (EK:1)

Bahse konu ceza tebligatı usulüne uygun olarak 10/10/2016 tarih ve 48938 sayılı tebligat yazımızla Kurum kayıtlarında bulunan adres ile Ticaret Sicil adresine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 850.000,- TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.(VakıfBank), Bahçelievler / Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdari Mahkeme'de dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

10445/15/1-1


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_1.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_2.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_3.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_4.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_5.jpg


Beykoz Üniversitesinden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyeleri alınacaktır. İlana başvuru için gerekli belge ve bilgilere web sayfamız www.beykoz.edu.tr’den ulaşılabilir.

Başvuru süreci ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gündür. Başvurular Beykoz Üniversitesi, İnsan Kaynakları Müdürlüğü’ne yapılacaktır.

Adres: Vatan Caddesi No: 69   34805 Kavacık-Beykoz/İSTANBUL

Tel: 444 25 69

 

Fakültesi

Bölüm/Program

Unvan

Adet

Uzmanlık Alan/Alanları

Sanat ve Tasarım Fakültesi

İletişim Tasarımı ve Yönetimi

Profesör Dr.

1

Göstergebilim, görsel göstergebilim, metin çözümlemeleri ve iletişim

Sanat ve Tasarım Fakültesi

İletişim Tasarımı ve Yönetimi

Doçent Dr.

1

Gazetecilik, Kurumsal Reklam Analizi, Marka İletişimi ve Reklam Çözümlemeleri

Sanat ve Tasarım Fakültesi

İletişim Tasarımı ve Yönetimi

Yardımcı Doçent Dr.

1

Yüksek Lisans ve Doktorasını İletişim veya Halkla İlişkiler ve Tanıtım alanlarında yapmış olmak, Yeni medya, sosyal medya, iletişim ve marka iletişimi alanlarında çalışmalar yapmış olmak

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi

İşletme

Profesör Dr.*

1

Sayısal Yöntemler

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi

İşletme

Yardımcı Doçent Dr.*

1

Lisansını ve Yüksek Lisansını İşletme Mühendisliği, Doktorasını Kalkınma İktisadı alanında yapmış olmak. Dış Ticaret Serbestleşmesi alanında çalışmalar yapmış olmak

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi

Uluslararası Ticaret

Yardımcı Doçent Dr.*

1

İşletme, Yönetim Organizasyon

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi

Lojistik Yönetimi

Yardımcı Doçent Dr.*

1

Lisans ve Yüksek Lisansını Lojistik ve Taşımacılık, Doktorasını İşletme alanında yapmak, Tedarik Zinciri ve Lojistik Alanında Çalışmaları olmak

Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu

Yönetim ve Organizasyon Bölümü- Hava Lojistiği Programı

Yardımcı Doçent Dr.

1

Lisans ve Yüksek Lisansını Lojistik ve Taşımacılık, Doktorasını Üretim alanında yapmış olmak, Tedarik Zinciri ve Lojistik Alanında çalışmaları olmak

 

* Yükseköğretim Kurulunca yayımlanan, “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi Ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” gereğince belirlenen, İngilizce dilinde ders verebilme yeterliliğine sahip olmak koşulu aranmaktadır.

10439/1-1


Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerinde açık bulunan ve aşağıda bölümleri/anabilim dalları ile unvan ve koşulları belirtilen kadrolara 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine göre öğretim üyeleri alınacaktır.

Başvurular ilgili Birimlere şahsen yapılacak olup, posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

İlan ile ilgili tüm bilgiler Üniversitemiz http://pdb.klu.edu.tr/ adresinde yer almaktadır.

 

BİRİM

BÖLÜM

ANABİLİM DALI/PROGRAM

Prof.

Doç.

Yrd.

Doç.

NİTELİKLER

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Kamu Yönetimi

Hukuk Bilimleri

 

 

1

Kamu Hukuku alanında doktora yapmış olmak.

İşletme

Ticaret Hukuku

 

 

1

Ticaret Hukuku alanında doktora yapmış olmak

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku

 

 

1

İş ve/veya Sosyal Güvenlik Hukuku veya Hukuk alanında doktora yapmış olmak ve İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanında çalışmaları bulunmak.

SAĞLIK YÜKSEKOKULU

Beslenme ve Diyetetik

 

1*

 

1**

* Doktora veya Uzmanlığını, Beslenme ve Diyetetik veya Endokrinoloji alanında yapmış olmak veya Endokrinoloji alanında doçent unvanını almış olmak.

** Beslenme ve Diyetetik alanında doktora yapmış olmak.

Çocuk Gelişimi

 

 

 

1

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Çocuk Gelişimi veya Hemşirelik alanında doktora yapmış olmak ve ilgili alanda en az 2 yıl ders verme tecrübesi bulunmak.

Sağlık Yönetimi

 

 

1*

1**

* Hemşirelik Esasları ve Yönetimi alanında Doçent unvanı almış olmak

** Sağlık Yönetimi veya Hemşirelikte Yönetim alanında doktora yapmış olmak ve ilgili alanda en az 2 yıl ders verme tecrübesi bulunmak.

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ

Mekatronik Mühendisliği

 

 

 

2

1 - Elektronik Mühendisliği veya Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak ve Elektronik alanında çalışmaları bulunmak.

2 - Makine Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak.

MİMARLIK FAKÜLTESİ

Mimarlık

Yapı Bilgisi

 

 

1

Yapı veya İç Mimarlık alanında doktora/sanatta yeterlilik unvanı almış olmak.

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Temel İslam Bilimleri

Tasavvuf

 

 

1

Temel İslam Bilimleri alanında doktora yapmış olmak ve Tasavvuf alanında çalışmaları bulunmak.

Kelam ve İslam Mezhepleri Tarihi

 

 

1

Temel İslam Bilimleri alanında doktora yapmış olmak İslam Mezhepleri Tarihi alanında çalışmaları bulunmak.

10435/1-1


Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 S.D.M.K. 48.maddesi hükümleri dâhilinde Öğretim Üyesi alınacaktır.

Başvurular ilanın Resmi Gazete'de yayın tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür.

Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5772 sayılı Kanunla değiştirilen 23, 25 ve 26 maddeleri ile “Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi”ndeöngörülen puanları sağlamış olmaları şartıyla;

Profesör; kadrosuna başvuracak adayların başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine (profesör adayları dilekçelerinde yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak gösterecektir.) özgeçmiş, 2 (iki) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı sureti, doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) adet dosyayı (Personel Dairesi Başkanlığından temin edecekleri gönderim kutusu içerisinde ) ekleyerek,

Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

(Profesör kadrosuna müracaat edecek adaylar daimi statüde çalıştırılacaktır.)

Yardımcı Doçent; kadrosuna başvuracak adayların; başvurdukları bölüm ve anabilim dalı ile yabancı dilini belirten dilekçelerine, özgeçmiş, 2 (iki) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, yayın listesi, başvurdukları anabilim dalında yapmış oldukları doktora belgesi (yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması) ve yabancı dil başarı belgesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı ekleyerek ilgili Fakülte Dekanlığına, şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir.

Yardımcı Doçent kadrosuna; Profesör ve Doçentler, Doçent Kadrosuna; Profesörler müracaat edemezler.

Duyurulur.

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

UNVAN

DERECE

ADET

AÇIKLAMA

Mühendislik Mimarlık Fakültesi

Çevre Mühendisliği

Çevre Mühendisliği

Profesör

1

1

Çevre Biyoteknolojisi alanında çalışmaları olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat

İktisat Teorisi

Profesör

1

1

Doçentliğini Mikro İktisat alanında almış olmak.

Turizm Fakültesi

Turizm İşletmeciliği

Turizm İşletmeciliği

Yrd. Doç.

4

1

Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak. Turizm İşletmeciliği alanında Kriz Yönetimi, Örgüt Kültürü, Etkileme Taktikleri ve İş Gören Performansı konularında çalışmaları olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Coğrafya

Coğrafya

Yrd. Doç.

3

1

Coğrafya alanında (Fiziki, Beşeri ve İktisadi, Türkiye ve Bölgesel Coğrafya Anabilim Dalları) doktora yapmış olmak.

10437/1-1


Sinop Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Kanun ve bu Kanuna dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Sinop Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi uyarınca Öğretim Elemanları alınacaktır. Adayların, 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları gerekmektedir.

1 - Yardımcı Doçent Kadrosuna başvuracak adayların; Başvurdukları anabilim dalı ve yabancı dilini belirten dilekçelerine, özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora belgesi ve Sinop Üniversitesi Personel Daire Başkanlığının internet adresinden temin edilen Akademik Değerlendirme Formunu doldurarak, varsa yabancı dil başarı belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ile özgeçmiş, eserleri ve diğer belgeleri içeren 4 adet CD'yi ekleyerek ilgili birimlere şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

BAŞVURU SÜRESİ: Başvurular; ilanın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde yapılacaktır. Yardımcı Doçent adayları yabancı dil sınav günü ve saati ile yerini ilgili birimden öğrenebileceklerdir.

NOT:-(Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı, ayrıntılı hizmet belgesini başvuru belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir.)

- (Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kuruldan denkliğinin onaylanması gerekmektedir.) 

- (Onaylı istenen evrakın teslimi sırasında aslını ibraz etmek şartıyla fotokopileri kabul edilir.)

- (Erkek adayların askerlik durum belgesini başvuru evraklarına eklemeleri gerekmektedir.)

- Sinop Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesine Personel Daire Başkanlığının http://www.sinop.edu.tr/Personel_Daire_Baskanligi-10 web adresinden, (Öğrenci alımı için Yükseköğretim Kurulunun öngördüğü “öğretim üyesi sayısına” ulaşılıncaya kadar belirtilen atanma ölçütleri aranmayabilir.)

- Akademik Değerlendirme Formlarına http://www.sinop.edu.tr/Personel_Daire_Baskanligi-8 web adresinden ulaşılabilir.

 

UNVANI

ADEDİ

DERECE

BİRİMİ

BÖLÜM/ANABİLİM DALI

ALANI

Doçent

1

1

Boyabat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Kamu Yönetimi/Yönetim Bilimleri

Yoksulluğun nedenleri ve yoksullukla mücadele politikaları konusunda çalışma yapmış olmak.

Doçent

1

1

Fen Edebiyat Fakültesi

Kimya

Azo Boyar maddelerinin reaksiyon mekanizmalarının elektro kimyasal yöntemlerle belirlenmesi konusunda çalışma yapmış olmak.

Doçent

1

1

Fen Edebiyat Fakültesi

Biyoloji

Bitkilerde stres koşulları altında reaktif oksijen türleri ve sinyal iletim yoluyla ilgili çalışma yapmış olmak.

Doçent

1

1

Fen Edebiyat Fakültesi

Matematik

Yaklaşım teorisinde bögel sürekli fonksiyonlar uzayında çalışma yapmış olmak.

Yardımcı Doçent

1

3

Fen-Edebiyat Fakültesi

Biyoloji

Memeliler sınıfı kemiriciler takımına dahil türlerden moleküler sistematik tabanlı çalışma yapmış olmak.

Yardımcı Doçent

1

1

Fen-Edebiyat Fakültesi

Tarih/Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

Birinci dünya savaşı konusunda çalışma yapmış olmak.

Yardımcı Doçent

1

3

Fen-Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı/Yeni Türk Dili

Azerbaycan’daki modern dil ve edebiyatının oluşumu konularında çalışma yapmış olmak.

Yardımcı Doçent

1

3

Fen-Edebiyat Fakültesi

Sosyoloji/Genel Sosyoloji ve Metodoloji

Sosyal dışlanma, göç ve kültürleşme ile ilgili çalışma yapmış olmak.

Yardımcı Doçent

1

3

Güzel Sanatlar Fakültesi

Müzik

Müzik terapi ve şiir terapi alanında çalışma yapmış olmak.

Yardımcı Doçent

1

3

Güzel Sanatlar Fakültesi

Müzik

Müzik bilimleri ve müzik psikolojisi ile ilgili çalışma yapmış olmak.

Yardımcı Doçent

1

1

Spor Bilimleri Fakültesi

Spor Yöneticiliği

Kas hasarı alanında çalışma yapmış olmak.

Yardımcı Doçent

1

3

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu

Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği

Turizm destinasyon çekicilik unsuru olarak yiyecek içecek hizmetleri alanında çalışma yapmış olmak.

Yardımcı Doçent

1

3

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri/İslam Hukuku

Muhayyerlik hukuku ile ilgili çalışma yapmış olmak.

Yardımcı Doçent

1

1

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri/Tasavvuf

Nefis ve benlik inşası ile ilgili çalışma yapmış olmak.

Yardımcı Doçent

1

1

Sağlık Yüksekokulu

Hemşirelik

Bağlanma ve kişiler arası ilişkiler alanında çalışma yapmış olmak.

Yardımcı Doçent

1

1

Eğitim Fakültesi

Temel Eğitim/Sınıf Eğitimi

İlkokul öğrencileri için sayı hissi testinin geliştirilmesi ile ilgili çalışma yapmış olmak.

10398/1-1


Türk Standardları Enstitüsünden:

Aşağıda unvanı, belge numarası, belgelendirmeye esas standard/kriter numarası, fesih tarihi ve fesih gerekçesi belirtilen firmaların, Türk Standartları Enstitüsü ile yapmış oldukları mevcut sözleşmeleri fesih edilerek Hizmet Yeterlilik Belgeleri iptal edilmiştir.

İptal edilen bu belgelerin hukuki bir geçerliliği kalmadığından, Hizmet Yeterlilik Belgesi olarak ibraz edilemeyeceği, aksine davranış sergileyenler hakkında, haksız rekabet ve haksız belge kullanımı hükümlerine göre hukuki ve cezai işlem başlatılacağı ilanen duyurulur.

TSE MANİSA TEMSİLCİLİĞİ HİZMET YETERLİLİK BELGESİ FESİHLERİ:

 

SIRA NO

FİRMA ÜNVANI

BELGE NO

FESİH TARİHİ

BELGE KONUSU

FESİH GEREKÇESİ

1

HÜSEYİN GÜMÜŞLÜ

45-HYB-34

20.10.2016

TS 11939

Unvan Değişikliği

2

CAN AKARYAKIT-TAHSİN CAN

45-HYB-474

17.11.2016

TS 11939

Unvan Değişikliği

3

CAN AKARYAKIT-TAHSİN CAN TURGUTLU ŞUBESİ SAHIS

45-HYB-44

17.11.2016

TS 11939

Unvan Değişikliği

4

SALİHLİ TEKNİK-TİMUR ACAR Esnaf

45-HYB-549

17.08.2016

TS 12850 TS 10956

TS 10079

Yıllık Vizesini Yaptırmadığı İçin Olumsuz

5

AYHAN YANIK

45-HYB-597

13.10.2016

TS 11939

Ara Kontrol Olumsuz

6

ANADOLU GIDA TUR. MADEN. TEKEL ÜRÜN. EĞİTİM HİZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

45-HYB-576

28.09.2016

TS 8985

Firma İsteği

7

ESEN OTOMOTİV SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ TURGUTLU ŞUBESİ LTD. ŞTİ.

45-HYB-614

25.08.2016

K 298/16

Yıllık Vizesini Yaptırmadığı İçin Olumsuz

8

SARDES PETROL ÜRÜNLERİ TAŞIMACILIK SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

45-HYB-643

31.08.2016

TS 11939

Yıllık Vizesini Yaptırmadığı İçin Olumsuz

9

GÖKSEL MAKİNA SAN. TİC.-KEMAL GÖKSEL

45-HYB-461

31.08.2016

TS 12510

Yıllık Vizesini Yaptırmadığı İçin Olumsuz

10

RAVZA AKARYAKIT TAŞIMACILIK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ-ALAŞEHİR ŞUBESİ

45-HYB-458

31.08.2016

TS 11939

Yıllık Vizesini Yaptırmadığı İçin Olumsuz

11

ÖZ YANIK ÇIRÇIR İŞLETMELERİ GIDA HAYVANCILIK TARIM İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

45-HYB-431

05.10.2016

TS 11939

Firma İsteği

12

OSMAN SÖNMEZ (SÖNMEZ BÜRO MOBİLYA)

45-HYB-229

13.10.2016

TS 12487

Ara Kontrol Olumsuz

13

ARTUN TARIM MAKİNALARI İNŞAAT TAŞIMACILIK TOPRAK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

45-HYB-341

21.10.2016

TS 12659

Firma İsteği

14

TARMAK TARIM MAKİNELERI YEDEK PARÇA SANAYİ TİCARET İBRAHİM ARIKAN SAHIS

45-HYB-342

26.10.2016

TS 12659

Yıllık Vizesini Yaptırmadığı İçin Olumsuz

15

NÖTR DEZENFEKTE TEMİZLİK ZİRAİ İLAÇ ARICILIK HAYVANCILIK ZEYTİNCİLİK NAKLİYE SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

45-HYB-345

26.10.2016

TS 8358

Yıllık Vizesini Yaptırmadığı İçin Olumsuz

16

DENİZKIZI ARITMA SİSTEMLERİ SANAYİ PAZARLAMA VE TİCARET LTD. ŞTİ.

45-HYB-379

10.11.2016

TS 12843

Firma İsteği

17

ÖZLÜ TARIM ALETLERİ VE SONDAJ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

45-HYB-420

26.10.2016

TS 12533 TS 12534

TS 12531

Yıllık Vizesini Yaptırmadığı İçin Olumsuz

18

CANITEZ İLETİŞİM VE TEKNOLOJİ ÜRÜN. DAY. TÜK. MAL. TİC. LTD. ŞTİ.

45-HYB-502

02.11.2016

TS 12498

TS 12134

Firma İsteği

19

GÜVEN REKTEFİYE VE TAŞLAMA ATÖLYESİ-MEHMET ACAR

45-HYB-126

15.11.2016

TS 11954

Firma İsteği

10438/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULLARININ KARARLARINI GÖRMEK İÇİN

 

TIKLAYINIZ