25 Kasım 2016 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29899

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


1 ADET YENİ NESİL GÜVENLİK DUVARI SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


3 KALEM MEZBAHA MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


SİBER GÜVENLİK SİSTEMİ LİSANS GÜNCELLEMESİ VE SİSTEM GENİŞLETİLMESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


DOĞALGAZ BAĞLANTI VE DAĞITIM HATTI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti Başkanlığından:


İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜMÜZ KRİBLAJ VE TORBALAMA TESİSLERİNİN ÇALIŞTIRILMASI HİZMET ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ (KAPALI ZARF) İLE İHALE EDİLECEKTİR

TKİ Kurumu ELİ Müessesesi Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Büyükçekmece Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Ataşehir Belediye Başkanlığından:


GAYRİMENKUL SATILACAKTIR

Dilovası Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Erzurum Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünden:


GAYRİMENKUL SATILACAKTIR

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanlığından:


GAYRİMENKUL SATILACAKTIR

İstanbul Defterdarlığı Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığından:


TARIM ARAZİLERİ İLE ARSA VASFINA SAHİP TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Salihli Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1 ADET YENİ NESİL GÜVENLİK DUVARI SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Teknoloji Daire Başkanlığı ihtiyacı 1 adet Yeni Nesil Güvenlik Duvarı sisteminin ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.- TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartnameler ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 01/12/2016 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamelerine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

10432/1-1


3 KALEM MEZBAHA MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, T.C. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı İşletme İştirakler ve Yerel Hizmetler Dairesi Başkanlığı Mezbaha Şube Müdürlüğü ihtiyacı 3 kalem mezbaha malzemesi, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak ve ihale ek şartları listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

Bu nedenle istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir.

 

Malzeme Grupları

MALZEMENİN CİNSİ

KISMI TEKLİF İÇİN

MİKTAR (adet)

İHALE EVRAK BEDELLERİ

1.

KARKAS BÖLME TESTERESİ

3

100.-TL

2.

DÖŞ AÇMA TESTERESİ

4

100.-TL

3.

AYAK BOYNUZ KESME MAKİNESİ

8

100.-TL

 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale evrakı, Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı alınabilmekte olup, bu nedenle Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan firmaların, yukarıda belirtilen şartname bedelini, Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf - iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 02/12/2016 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır.

5 - İstekliler, ihale konusu malzemenin tamamı için teklifte bulunabilecekleri gibi, her bir kalem malzemenin tamamına olmak üzere kısmi teklifte de bulunabilirler. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif mektuplarına belirtilecektir.

6 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

10476/1-1


SİBER GÜVENLİK SİSTEMİ LİSANS GÜNCELLEMESİ VE SİSTEM GENİŞLETİLMESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ihtiyacı Siber Güvenlik Sistemi Lisans Güncellemesi ve Sistem Genişletilmesinin teknik şartnamesine ve teknik şartnamede belirtilen marka/modeline uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, ihale doküman bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte markası, teknik şartnamesi, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 05.12.2016 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve marka/model uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

10477/1-1


DOĞALGAZ BAĞLANTI VE DAĞITIM HATTI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti Başkanlığından:

Müteşebbis Heyet Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi 5. Bölge 2. Etap Doğalgaz Bağlantı ve Dağıtım Hattı İşi, açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  I. Organize sanayi Bölgesi 83120 nolu Cad. No: 7 Şehitkamil / GAZİANTEP

b) Telefon ve Faks Numarası :  Tlf: 0 342 337 11 01 - 9   Fax: 0 342 337 13 71

2 - İhale Konusu Yapım İşinin

a) Niteliği Türü ve Miktarı      :  Gaziantep 5. Bölge 2. Etap OSB Doğalgaz Bağlantı ve Dağıtım Hattı Yapım İşi’dir.

b) Yapılacağı Yer                   :  5. Kısım Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi

c) İşin Süresi                          :  180 gün

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                    :  I. Organize sanayi Bölgesi 83120 nolu Cad. No. 7 Şehitkamil / GAZİANTEP

b) Tarih ve Saati                     :  20/Aralık/2016 saat: 11.00

4 - İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE İSTENİLEN BELGELER İLE YETERLİLİK DEĞERLENDİRMESİNDE UYGULANACAK KRİTERLER

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıya sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresini de içeren ihale komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak ihaleye katılım dilekçesi.

b) Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi.

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli vekaletname ile noter tasdikli imza beyannamesi.

4) İş deneyim belgesi

İsteklinin iş deneyim belgeleri, son 5 yıl içinde teklif bedeli kadar iş bitirmiş ve tek kalemde teklif bedelinin minimum %50’si oranında; DOĞALGAZ BAĞLANTI VE DAĞITIM HATTI yapım işi bitirmiş ya da en az %80’ini tamamlamış olma şartlarına uygun olmalıdır.

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler;

5) İdari şartname belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait noter onaylı taahhütname

c) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Teklif edilen bedelin en az %25’i oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, İdari şartname ekinde form örneğine uygun olarak, ilk ilan tarihinden sonra bankalardan alınacak belge aslı. (Bu belge, ilgili bankanın genel Müdürlüğünden teyit ettirilecektir. Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.)

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumunu gösterir, idari şartname ekindeki form örneğine uygun olarak hazırlanacak kendi beyanı mali durum bildirimi.

d) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

e) Yapım işleri ihale uygulama yönetmeliğinin 50. maddesinin (c) ve (d) bentleri hariç olmak üzere, diğer bentlerinde yer alan “ihale dışı bırakılma” sebeplerinden herhangi birinin taşınmadığına dair yazılı taahhütname.

f) Teklif bedelinin %3’ü oranında, idari şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki form örneğine uygun olarak idare adına alınacak geçici teminat.

g) Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair son teklif verme tarihinden önceki bir (1) ay içinde düzenlenmiş belge aslı.

h) Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair, son teklif verme tarihinden önceki bir (1) ay içinde düzenlenmiş belge aslı.

ı) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi.

i) Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun olarak hazırlanacak teklif mektubu ve eki fiyat teklif cetveli.

Yukarıda istenilen belgelere göre düzenlenecek teklif dosyasının, en geç ihale günü 10.00’a kadar Gaziantep Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü’ne verileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz.

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, yukarıdaki şartları taşımaları yanında ait olduğu ülke mevzuatına göre düzenlenmiş, denetlenmiş ve onaylanmış olması, “apostille” kaşesi taşıması ve Türkçe tercümelerinin isteklinin merkezinin veya meslek odasına kayıtlı bulunduğu yerdeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunca veya Türkiye’de Dışişleri Bakanlığınca onaylı olarak sunulması gerekir.

5 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığı adreslerinde görülebilir veya 5.000 TL karşılığı Gaziantep Organize Sanayi Bölge Müdürlüğünden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - İdare gerekli gördüğünde ihaleye teklif verecek olanlara Organize Sanayi Bölge Müdürlüğünde bilgilendirme toplantısı yapabilecektir.

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (doksan) takvim günü olmalıdır.

11 - Müteşebbis Heyetimiz 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabii değildir. İhale komisyonu yapacağı incelemeye göre isteklileri yeterli görüp görmemekte, tekliflerini değerlendirmeye alıp almamakta, ihaleyi yapıp yapmamakta, ertelemekte veya dilediğine yapmakta serbesttir.

10466/2-1


İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜMÜZ KRİBLAJ VE TORBALAMA TESİSLERİNİN ÇALIŞTIRILMASI HİZMET ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ (KAPALI ZARF) İLE İHALE EDİLECEKTİR

TKİ Kurumu ELİ Müessesesi Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası              :  2016/509770

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Cumhuriyet Mah. Çanakkale Cad. Asma Köprü Yanı ÇAN/ÇANAKKALE

b) Telefon ve Faks numarası  :  Tel:   0 286 416 2001

                                                  Faks: 0 286 416 3700

c) Elektronik Posta Adresi      :  clibilgiislem@cli.gov.tr

d) İnternet adresi                     :  www.cli.gov.tr.

2 - İhale konusu Hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  ÇLİ Müdürlüğüne ait Kriblaj ve Torbalama Tesislerinin 20 işçi ile 110.000 ton kömürün satışa hazırlanması işi.

b) Yapılacağı yer                    :  TKİ Çan Linyitleri İşletme Müdürlüğü ÇAN/ ÇANAKKALE

c) İşin Süresi                          :  İşe başlama tarihi olan 02.01.2017 tarihinden itibaren 31/12/2017 tarihine kadardır.

3 - İhalenin

a) İhale usulü                          :  Açık İhale

b) Yapılacağı yer                    :  Çan Linyitleri İşletme Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE

c) Tarihi ve saati                     :  19 ARALIK 2016 - 15.00

d) Dosya no                            :  2016-14/KÇLİ - KRİBLAJ

4 - İhaleye ait dokümanlar:

ÇLİ Satın Alma Şube Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE adreslerinden görülebilir.

İhaleye teklif verecek olanların KDV dahil 100,00 TL (Posta yoluyla: 110,00 TL) Ziraat Bankası Çan Şb TR88 0001 0003 3832 8725 2750 41,Halk Bankası Çan ŞbTR13 0001 2009 6410 0013 0000 03,Vakıfbank Çan Şb TR10 0001 5001 5800 7286 0732 82 nolu ÇLİ Banka hesaplarına yatırılması karşılığı yukarıdaki adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler en geç 03.12.2015, saat 15.00’a kadar Ç.L.İ. Genel Muhaberatına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son başvuru saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

6 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda Geçici Teminat vereceklerdir.

7 - Verilen Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim günü olmalıdır.

8 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir.

10468/1-1


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Büyükçekmece Belediye Başkanlığından:

Aşağıda özellikleri, şartları belirtilen 1 (bir) adet taşınmaz, 2886 Sayılı Yasanın 36. maddesi gereğince “Kapalı Teklif Usulü” ile ihale edilerek satılacaktır.

 

Sıra No

Ada-Parsel Adres

Yüzölçümü

İmar Durumu

Muhammen Bedel

Geçici Teminat

1

Atatürk Mahallesi, 516 ada 5 parsel sayılı taşınmaz.

29.347,87 m2

Turizm+Ticaret+ Konut Alanı

160.000.000,00 TL

4.800.000,00 TL

 

1 - İhale Şartnamesi; Büyükçekmece Belediye Başkanlığı, Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü, Mimarsinan Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No: 24 Büyükçekmece/İSTANBUL adresinde ücretsiz görülebilir ve 2.500,00 TL karşılığında aynı adresten temin edilebilir.

2 - İhale 13.12.2016 Salı günü saat 10:00’da Büyükçekmece Belediye Başkanlığı, Kumburgaz Merkez Mahallesi, Belediye Caddesi, No: 3 adresindeki Ek Hizmet Binasında bulunan 2. Kat Toplantı Salonunda yapılacaktır.

3 - Büyükçekmece İlçesi, Atatürk Mahallesi, 516 ada 5 parsel sayılı taşınmazın, satış bedeli peşin veya taksitle ödenebilecek olup; taksit sayısı ve miktarı, ödeme takvimi ve tapu devri ile ilgili bilgiler şartnamede belirtilmiştir.

4 - İhaleye iştirak etmek isteyenler;

Özel Kişiler: Nüfus cüzdan fotokopisi, Adres Yerleşim Belgesi, Geçici Teminat Makbuzu, Belediyemize Emlak, Çevre Temizlik Vergisi, Kira, Ecrimisil vb. borcu bulunmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alınacak belge ile Şartname bedeline ait makbuzu getireceklerdir.

Tüzel Kişiler: Faaliyet Belgesi, İmza sirküleri, İhaleye katılacak kişinin noter onaylı yetki belgesi, Ticaret Sicil Gazetesi, Ortak Katılım olması halinde ortaklık belgesi, Geçici teminat makbuzu, Belediyemize Emlak, Çevre Temizlik Vergisi, Kira, Ecrimisil vb. borcu bulunmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alınacak belge ile Şartname bedeline ait makbuzu getireceklerdir.

5 - İhaleye iştirak etmek isteyen istekliler, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte şartnamede belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını da içeren kapalı zarflarını en geç 12.12.2016 günü mesai bitimine kadar Büyükçekmece Belediye Başkanlığı, Mimarsinan Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No: 24 Büyükçekmece/İSTANBUL adresindeki Yazı İşleri Müdürlüğü’ne sıra numaralı alındılar karşılığında verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

7 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

10365/1-1


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Ataşehir Belediye Başkanlığından:

 

2886 DEVLET İHALE KANUNUNUN 36. VE DEVAMI MADDELERİNE GÖRE TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR.

İŞİN ADI

ALANI (m2)

İMAR DURUMU

MUHAMMEN BEDEL (TL)

GEÇİCİ TEMİNAT (TL )

İHALE KARAR

GÜN / SAATİ

DOSYA SATIŞ

BEDELİ (TL)

Ataşehir İlçesi, Küçük Bakkalköy Mah. 222 pafta, 3409 ada, 9 parsel sayılı taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. Maddesine göre 17.11.2016 Tarih ve 2016/708 sayılı Encümen kararına istinaden

13.625,00 m2

26.05.2007-15.02.2013 Tasdik Tarihli İmar Planlarına göre Bölgesel açık ve kapalı spor alanında kalmaktadır.

48.000.000,00-TL

1.440.000,00-TL

15.12.2016

11:30

1.000,00-TL

Taşınmazın Takyidat Bilgisi

25 yıl süre ile Diyarbakır Tanıtma Kültür ve Yardımlaşma

Vakfı lehine irtifak hakkı vaadi şerhi 09.04.2012 tarih yev: 6368

 

İhaleye Katılmak İsteyenlerden İstenen Belgeler

Gerçek Kişiler

1 - Nüfus Cüzdanı Sureti (Vekâleten katılımda vekilin Nüfus Cüzdanı Sureti)

2 - Kanuni İkametgâh Belgesi

3 - Geçici Teminat makbuzu

4 - İhale dosyası alındı makbuzu

5 - Vergi Dairesinden,  SGK ve Belediyeden ihale tarihinden 5 gün öncesine kadar alınmış borcu yoktur yazısı  

6 - Vekâleten temsil edilmesi halinde noter tasdikli vekâletname

Tüzel Kişilerden

1 - Şirket Yetkilisi olduğuna dair yetki belgesi ve Noter tasdikli imza sirküleri

2 - Ticaret veya Sanayi Odasından ilan süresi içinde alınmış Ticaret sicil kaydı ve faaliyet belgesi

3 - Geçici Teminat makbuzu

4 - İhale dosyası alındı makbuzu

5 - Vergi Dairesinden,  SGK ve Belediyeden ihale tarihinden 5 gün öncesine kadar alınmış borcu yoktur yazısı  

6 - Vekâleten temsil edilmesi halinde noter tasdikli vekâletname ve imza sirküleri

* İsteklilerin ihale saatinde yazılı teklif mektubu bir zarfa konulup, kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak Göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve kaşelenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı soyadı ve adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.

* Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler red olunarak hiç yapılmamış sayılır.

* Bu ihaleye ait dosya ihale gününden bir gün öncesine kadar yukarıda belirtilen bedel karşılığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilebilir.

* İsteklilerin istenilen evrakları tamamlayıp teklif zarfları ile ihale saatinde Belediye Encümen Salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

İlan olunur.

10444/1-1


GAYRİMENKUL SATILACAKTIR

Dilovası Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Dilovası Belediyesine ait Tapuda Kocaeli İli, Dilovası İlçesi, Çerkeşli Köyü, G23a17d4a Pafta, 632 Ada, 11 Parselde bulunan 8035,26 m2 arsa. Belediyemiz İmar Planında Sanayi Depolama Alanı olarak gözükmekte olup, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a Maddesi uyarınca kapalı teklif usulü ile İhaleye çıkarılmıştır.

2 - İhale 30/11/2016 Çarşamba günü Saat: 11:00’de Dilovası Belediyesi Hizmet Binası Encümen toplantı salonunda yapılacaktır.

3 - İhaleye katılacak isteklilerin aşağıda belirtilen şartları taşıması ve istenen belgeleri ibraz etmesi gerekmektedir.

Gerçek Kişiler İçin:

A. Noter tasdikli imza sirküsü,

B. İkametgâh belgesi,

C. Nüfus cüzdanı örneği,

D. Vekâletname ile katılacaklar için noter tasdikli vekâletname (aslı)

E. Belediye Mali Hizmetler biriminden alınacak “borcu yoktur” yazısı,

Tüzel Kişiler İçin:

A) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi,

B) Noter tasdikli imza sirküleri

C) Belediye Mali Hizmetler biriminden alınacak “borcu yoktur” yazısı,

D. Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her birinin noter tasdikli imza sirküleri,

E. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, noter onaylı ortak girişim Sözleşmesi vermesi.

4 - Teklif mektubunu şartname ekindeki örneğe uygun olarak hazırlayıp vermesi,

5 - İhaleye katılım için geçici teminatın yatırılması ve şartnamede istenilen belgelerin eksiksiz verilmesi gerekmektedir.

6 - İstekli adına ihaleye vekâleten iştirak ediliyorsa, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküsü,

7 - İhaleye katılacaklar tüm evrakları dosya halinde eksiksiz olarak ihale komisyonuna sunulmak üzere Destek Hizmetleri Müdürlüğüne teslim edeceklerdir. Eksik evrak halinde istekli ihaleye katılamaz.

8 - İhaleyle ilgili geniş bilgi ve şartname, mesai saatleri dâhilinde Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğünden 300,00 TL. bedelle temin edilebilir.

9 - Muhammen bedel ve teminatlar; Tahmini bedeli:

 

Mevkii

Pafta

Ada

Parsel

Yüzölçümü (m2)

İmar Durumu

Rayiç Bedel (m2)

Toplam Muhammen Bedel

Geçici Teminat (%3)

Çerkeşli Köyü

G23a17d4a

632

11

8035,26

Sanayi Depolama

700,00 TL.

5.624.682,00 TL.

168.740,46 TL.

 

a) Muhammen bedel üzerinden %3 oranında geçici teminat alınacaktır.

b) İhaleyi alan, toplam satış bedeli üzerinden %18 K.D.V. ödeyecektir.

10 - Teklifler ihale günü Saat: 11.00’e kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına verilmek üzere Destek Hizmetleri Müdürlüğüne teslim edilecektir.

11 - Teklif edilen bedeller, ihale komisyonunca yeterli görülmediği takdirde 8.9.1983 tarihli 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 40. Maddesindeki değişikliği düzenleyen 25.01.2007 tarihli ve 5577 sayılı Kanun’un birinci maddesi uygulanacaktır.

12 - İhaleyi alan, ihale bedelini ve İhale bedeli üzerinden %18 K.D.V.’yi Şartnamede belirlenen sürede ödeyecektir.

13 - İhaleye ilişkin, sözleşme, vergi, resim, tapu giderleri ve harçlar ihaleyi alan tarafından ödenecektir.

14 - 2886 sayılı Yasanın 6. Maddesinde belirtilen kişiler ihaleye katılamazlar.

15 - İhale ile ilgili ihtilafların çözümünde Gebze Mahkemeleri yetkilidir.

16 - Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedel tespitinde yetkilidir.

İlan olunur.

10354/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Erzurum Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünden:

 

SATIŞ İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZ MALLAR

Sıra No

İlçesi Mahalle veya Köyü

Mevkii

Ada No

Parsel No

Yüzölçümü (m²)

Hazine Hissesi veya Arsa Pay/Paydası

Cinsi

İmar Durumu

Tahmini Bedeli (TL)

Geçici Teminatı (TL)

İhale

Tarihi

Saati

1

Yakutiye İlçesi Soğukçermik Mah

Erzurum-Tortum yolu üzeri

4614

200.000,00

Tam

-.-

Arsa

Termal Turizm Alanı

4.500.000,00

900.000,00

08.12.2016

09:30

2

Yakutiye İlçesi Muratpaşa Mah

223

192

10.075,48

Tam

-.-

Arsa

Eğitim Tesis Alanı

4.534.000,00

907.000,00

08.12.2016

10:00

 

1 - Yukarıda nitelikleri belirtilen ve listenin 1 'inci sırasından 2'inci sırasına kadar olan taşınmaz malların satış ihalesi, 2886 sayılı Yasanın 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile hizalarında gösterilen tahmini bedeller üzerinden ve belirtilen tarih ve saatlerde, Erzurum Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü Makam Odasında (Erzurum Hükümet Konağı Zemin Kat) toplanacak komisyon marifeti ile yapılacaktır.

2 - İhalelere katılmak isteyen isteklilerin;

a) Yasal yerleşim yerini (ikametgah) gösterir belgeyi, Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,

b) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik Numarasını, Tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,

c) Geçici Teminata İlişkin Belge (Geçici Teminat Makbuzu, Mevduat veya katılım bankalarının 2016 yılı içerisinde verecekleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş ve ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinde gösterildiği süresiz, geçici teminat mektubu, devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler)

d) Özel hukuk tüzel kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi, kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, İhale tarih ve saatine kadar İhale Komisyonuna vermeleri şarttır.

3 - İhalelere ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Erzurum Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir.

4 - Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmaz.

5 - Satışı yapılan taşınmazlar KDV'den, satış ve devir işlemleri ile bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan taşınmazlar 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir. 4706 sayılı Kanunun 4916 sayılı Kanunla değişik 5. maddesi gereğince satış tutarı Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde 5.000,00 TL, bu sınırlar dışında ise 1.000,00 TL'yi geçtiği takdirde talep edilmesi halinde taşınmazın satış bedelinin en az 1/4'ü peşin, kalanı 3'er aylık dönemler halinde, en fazla 8 eşit taksitle, 2 yıl içinde ödenebilecektir.

6 - İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

7 - İhaleye İlişkin ilan www.milliemlak.gov.tr, www.erzurumdefterdarliği.gov.tr adreslerinde de yayınlanmaktadır.

İlan olunur.

10443/1-1


GAYRİMENKUL SATILACAKTIR

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanlığından:

Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait aşağıda Ada No, Parsel No, m2’si, cinsi, muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale tarihi ve ihale saati yazılı olan gayrimenkulün satılması işi ihaleye konmuştur.

 

Pafta No

Ada No

Parsel No

M2’si, cinsi

Muhammen Bedeli

Geçici Teminatı

İhale Tarihi ve Saati

Şartname Bedeli

İhale Usulü

20N-2C

1121

203

Merkez Işıklar Mah. 1121 ada, 203 parsel sayılı 1/1000 ölçekli 3.159,76-m2 arsası olan gayrimenkul

3.800.000,00-TL

114.000,00-TL

07.12.2016 15:15

500,00-TL

2886 D.İ.K. 35/a, 37 ve müteakip maddeleri hükümleri çerçevesinde Kapalı Teklif Usulü ile yapılacaktır.

20N-2C

1121

190

Merkez Işıklar Mah. 1121 ada, 190 parsel sayılı 1/1000 ölçekli 15.150,34-m2 arsası olan gayrimenkul

20.500.000,00-TL

615.000,00-TL

07.12.2016 15:30

500,00-TL

2886 D.İ.K. 35/a, 37 ve müteakip maddeleri hükümleri çerçevesinde Kapalı Teklif Usulü ile yapılacaktır.

 

İhale yukarıda belirtilen tarih ve saatte Büyükşehir Belediye Encümenince, Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır.

İhale şartnameleri ihale tarihine kadar mesai saatleri içinde Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanlığında görülebilir ve yukarıda belirtilen bedel karşılığında aynı adresten satın alınabilir.

İhaleye katılabilmek için isteklilerin:

Tebligat adresi 2 (gerçek kişi ise kanuni ikametgâh belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi (aslını ihale anında ibraz edecektir), tüzel kişi Oda kayıt belgesi), Şartname alındı makbuzu,

Gerçek kişilerin T.C. kimlik numaralarını ve noter tasdikli imza sirkülerini,

Tüzel kişi ise vergi kimlik numaralarını, noter tasdikli yetki belgelerini ve imza sirkülerini,

Belediyemiz Gelir Müdürlüğü’nden alınacak borcu yoktur belgesini,

Vekâleten katılanların vekâletnamesi ile noter tasdikli imza sirküleri ile

Yukarıda belirtilen miktarda geçici teminat mektubu ile şartnamesinde öngörülen diğer belgeleri ile birlikte hazırlanan kapalı teklif zarflarını ihale tarih ve saatinden önce Yazı İşleri Şube Müdürlüğüne teslim etmeleri ilan olunur.

10431/1-1


GAYRİMENKUL SATILACAKTIR

İstanbul Defterdarlığı Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığından:

 

KARTAL EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN SATILIK GAYRİMENKULLER (Bu taşınmazların satış ihalesi 12/12/2016 günü yapılacaktır.)

Sıra No

Dosya No

İlçesi

Mahalle / Köy

Sokak / Mevkii

Pafta

Ada No

Parsel No

Yüzölçüm (M²)

Hazine Hissesi (M²)

Cinsi

Tahmini Bedel (TL)

Geçici Teminat (TL)

İmar Durumu

İhale Saati

1

34180104166

Kartal

Yenimahalle (Soğanlık)

Pamuk

G22A09C4B

10980

(Eski 9053)

5

962,33

Tam

Arsa

2.984.000,00

895.200,00

Konut Alanı

10.00

 

1 - Yukarıda nitelikleri belirtilen Hazine adına kayıtlı taşınmaz mallar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesine göre "Açık Teklif Usulü" ile gösterilen gün ve saatte satışa çıkarılmıştır.

2 - İhaleye iştirak etmek isteyenlerin;

(a) Bu iş için yatırdığınız geçici teminat bedeline ilişkin Teminat Makbuzu veya Banka Teminat Mektubu, Geçici Teminat Mektubunun şekil ve içeriğinin 2886 sayılı Kanunun 27. maddesi bu Kanun uyarınca yayınlanmış Devlet İhale Genelgelerinde belirtilen şartları (süresiz ve limit içi olarak düzenlenecek, işin özelliği belirtilecek, banka teyit yazısı ile birlikte getirilecektir) taşıması gerekmektedir.

(b) Gerçek kişilerin tasdikli (T.C. kimlik numarasını içeren) Nüfus Hüviyeti Sureti veya aslı ibraz edilmek kaydıyla nüfus cüzdan fotokopisi, İkametgah Belgesini; Özel hukuk tüzel kişilerinin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi, Ticaret Sicil Gazetesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi,

Kamu tüzel kişilerinin ise, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, ortak katılım halinde ortak girişim beyannamesi ile birlikte; ihale saatine kadar İstanbul Defterdarlığı Kat:1 Cağaloğlu/İstanbul adresinde toplanacak olan İhale Komisyonu Başkanlığına başvurarak belgelerini teslim etmeleri gerekmektedir.

3 - Satış bedelinin taksitle ödenmesi halinde, bedelin en az dörtte biri peşin, kalan kısma faiz uygulanmak suretiyle kalanı en fazla iki yılda, eşit taksitlerle ve üçer aylık dilimler halinde kanuni faiziyle tahsil edilir.

4 - İhaleye ait şartname internet adresimizde (www.ist-def.gov.tr) ve Müdürlüğümüzde görülebilir.

5 - İhaleye katılacakların nakit olarak yatırmak istedikleri geçici teminat makbuzlarını Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü ve Malmüdürlükleri veznelerine başvurmak suretiyle temin edebilirler.

6 - Satışı yapılan taşınmaz mallar 5 (beş) yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir.

7 - Satışı yapılan taşınmaz mallar KDV den, satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır.

8 - Postadaki vaki gecikmeler kabul edilemeyecektir. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İlan olunur.

10272/1-1


TARIM ARAZİLERİ İLE ARSA VASFINA SAHİP TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Salihli Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait bazı tarım arazileri ile arsa vasfına sahip taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a, 36, 37, 38, 39, 40, 41. maddelerine göre 06/12/2016 tarihi Salı günü saat 13:30’da Belediye Encümeni huzurunda “Kapalı Teklif Usulü” ile satış ihalesi yapılacaktır. İhaleye katılacak isteklilerin ilanda istenilen belgeler ile hazırlayacakları ihale teklif zarflarını en geç 06/12/2016 tarihi saat 10:00’a kadar Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim edebilecekleri gibi iadeli taahhütlü posta ile de gönderebilirler. Ancak postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı teklif zarfının ihale saatine kadar ulaşmaması halinde bu gecikmeden Belediyemiz sorumlu değildir.

2 - İhaleye çıkarılan taşınmazların bulunduğu mahalle, ada/parsel, yüzölçümü, muhammen bedeli ve geçici ihale teminatı gibi unsurlar aşağıdaki tablolarda tespit edilerek belirtilmiştir.

 

S. NO

MAH.

ADA/PARSEL

ALANI (M2)

CİNSİ

1 DEKARIN MUHAMMEN BEDELİ

TOPLAM MUHAMMEN BEDELİ

GEÇİCİ İHALE TEMİNATI

01

Kabazlı

385 Parsel

66.400,00 M2

Arazi

14.000,00.-TL

929.600,00.-TL.

27.900,00.-TL.

02

Kabazlı

2106 Parsel

419.800,00 M2

Arazi

14.000,00.-TL

5.877.200,00.-TL.

176.320,00.-TL.

03

Kabazlı

1964 Parsel

249.265,00 M2

Arazi

14.000,00.-TL

3.489.710,00.-TL.

104.700,00.-TL.

NOT: 1964 Parsel Arazinin 71.000,00 M2 lik Kısmı Zeytinliktir.

 

S. NO

MAH.

PAFTA/ADA/PARSEL

ALANI (M2)

CİNSİ

1 M2 ARSANIN BİRİM MUHAMMEN BEDELİ

TOPLAM MUHAMMEN BEDELİ

GEÇİCİ İHALE TEMİNATI

01

DURASILLI

21-N-III-B Pafta,55 Ada 7 parsel

4.267,72 M2

İKİ KARGİR BİNA VE ARSASI

235,00.-TL.

1.002.914,20.-TL.

30.090,00.-TL

02

DURASILLI

137 ADA 3 PARSEL

319,00 M2

ARSA

100,00.-TL.

31.900,00.-TL.

960,00.-TL

03

DURASILLI

1 33 ADA 9 PARSEL

453,00 M2

ARSA

100,00.-TL.

45.300,00.-TL

1.360,00.-TL

04

DURASILLI

133 ADA 7 PARSEL

323,00 M2

ARSA

100,00.-TL.

32.300,00.-TL

970,00.-TL.

05

K.DAMLARI

109 ADA 8 PARSEL

488,00 M2

ARSA

50,00.-TL.

24.400,00.-TL

735,00.-TL.

06

K.DAMLARI

109 ADA 1 PARSEL

538,00 M2

ARSA

50,00.-TL.

26.900,00.-TL

810,00.-TL.

07

K.DAMLARI

106 ADA 2 PARSEL

409,00 M2

ARSA

50,00.-TL.

20.450,00.-TL

620,00.-TL.

08

MERSİNDERE

111 ADA 1 PARSEL

440,00 M2

ARSA

25,00.-TL.

11.000,00.-TL

330,00.-TL

09

MERSİNDERE

111 ADA 2 PARSEL

878,00 M2

ARSA

25,00.-TL.

21.950,00.-TL

660,00.-TL

10

MERSİNDERE

111 ADA 3 PARSEL

735,00 M2

ARSA

25,00.-TL.

18.375,00.-TL

560,00.-TL

11

MERSİNDERE

111 ADA 4 PARSEL

699,00 M2

ARSA

25,00.-TL.

17.475,00.-TL

525,00.-TL

12

MERSİNDERE

111 ADA 5 PARSEL

678,00 M2

ARSA

25,00.-TL.

16.950,00.-TL

510,00.-TL

13

MERSİNDERE

111 ADA 6 PARSEL

657,00 M2

ARSA

25,00.-TL.

16.425,00.-TL

500,00.-TL

14

MERSİNDERE

111 ADA 7 PARSEL

687,00 M2

ARSA

25,00.-TL.

17.175,00.-TL

520,00.-TL

15

MERSİNDERE

111 ADA 8 PARSEL

193,00 M2

ARSA

25,00.-TL.

4.825,00.-TL

145,00.-TL

16

MERSİNDERE

111 ADA 9 PARSEL

390,00 M2

ARSA

25,00.-TL.

9.750,00.-TL

300,00.-TL

17

MERSİNDERE

111 ADA 10 PARSEL

387,00 M2

ARSA

25,00.-TL.

9.675,00.-TL

300,00.-TL

18

MERSİNDERE

111 ADA 11 PARSEL

419,00 M2

ARSA

25,00.-TL.

10.475,00.-TL

315,00.-TL

19

MERSİNDERE

111 ADA 12 PARSEL

801,00 M2

ARSA

25,00.-TL.

20.025,00.-TL

610,00.-TL

20

MERSİNDERE

111ADA13PARSEL

822,00 M2

ARSA

25,00.-TL.

20.550,00.-TL

620,00.-TL

21

MERSİNDERE

111ADA14PARSEL

821,00 M2

ARSA

25,00.-TL.

20.525,00.-TL

620,00.-TL

22

MERSİNDERE

111ADA15PARSEL

820,00 M2

ARSA

25,00.-TL.

20.500,00.-TL

615,00.-TL

23

MERSİNDERE

111 ADA 16 PARSEL

610,00 M2

ARSA

25,00.-TL.

15.250,00.-TL

460,00.-TL

24

MERSİNDERE

111 ADA 17 PARSEL

1.190,00 M2

ARSA

25,00.-TL.

29.750,00.-TL

900,00.-TL

25

MERSİNDERE

111 ADA 18 PARSEL

480,00 M2

ARSA

25,00.-TL.

12.000,00.-TL

360,00.-TL

26

MERSİNDERE

111 ADA 19 PARSEL

486,00 M2

ARSA

25,00.-TL.

12.150,00.-TL

365,00.-TL

27

MERSİNDERE

111 ADA 20 PARSEL

491,00 M2

ARSA

25,00.-TL.

12.275,00.-TL

370,00.-TL

28

MERSİNDERE

114 ADA 1 PARSEL

1.153,00 M2

ARSA

25,00.-TL.

28.825,00.-TL

865,00.-TL

29

MERSİNDERE

114 ADA 2 PARSEL

940,00 M2

ARSA

25,00.-TL.

23.500,00.-TL

705,00.-TL

30

MERSİNDERE

114 ADA 3 PARSEL

493,00 M2

ARSA

25,00.-TL.

12.325,00.-TL

370,00.-TL

31

MERSİNDERE

114 ADA 4 PARSEL

507,00 M2

ARSA

25,00.-TL.

12.675,00.-TL

385,00.-TL

32

MERSİNDERE

114 ADA 5 PARSEL

514,00 M2

ARSA

25,00.-TL.

12.850,00.-TL

390,00.-TL

33

MERSİNDERE

114 ADA 6 PARSEL

786,00 M2

ARSA

25,00.-TL.

19.650,00.-TL

590,00.-TL

34

MERSİNDERE

114 ADA 7 PARSEL

705,00 M2

ARSA

25,00.-TL.

17.625,00.-TL

530,00.-TL

35

MERSİNDERE

114 ADA 8 PARSEL

833,00 M2

ARSA

25,00.-TL.

20.825,00.-TL

625,00.-TL

36

MERSİNDERE

114 ADA 9 PARSEL

537,00 M2

ARSA

25,00.-TL.

13.425,00.-TL

410,00.-TL

37

MERSİNDERE

114 ADA 10 PARSEL

535,00 M2

ARSA

25,00.-TL.

13.375,00.-TL

410,00.-TL

38

MERSİNDERE

114 ADA 11 PARSEL

523,00 M2

ARSA

25,00.-TL.

13.075,00.-TL

400,00.-TL

39

MERSİNDERE

131 ADA 1 PARSEL

797,00 M2

ARSA

25,00.-TL.

19.925,00.-TL

600,00.-TL

40

MERSİNDERE

131 ADA 2 PARSEL

533,00 M2

ARSA

25,00.-TL.

13.325,00.-TL

400,00.-TL

41

MERSİNDERE

131 ADA 3 PARSEL

488,00 M2

ARSA

25,00.-TL.

12.200,00.-TL

370,00.-TL

42

MERSİNDERE

131 ADA 4 PARSEL

755,00 M2

ARSA

25,00.-TL.

18.875,00.-TL

570,00.-TL

43

MERSİNDERE

131 ADA 5 PARSEL

715,00 M2

ARSA

25,00.-TL.

17.875,00.-TL

540,00.-TL

44

MERSİNDERE

131 ADA 6 PARSEL

489,00 M2

ARSA

25,00.-TL.

12.225,00.-TL

370,00.-TL

45

MERSİNDERE

131 ADA 7 PARSEL

529,00 M2

ARSA

25,00.-TL.

13.225,00.-TL

400,00.-TL

46

MERSİNDERE

131 ADA 8 PARSEL

602,00 M2

ARSA

25,00.-TL.

15.050,00.-TL

460,00.-TL

47

MERSİNDERE

131 ADA 9 PARSEL

476,00 M2

ARSA

25,00.-TL.

11.900,00.-TL

360,00.-TL

48

MERSİNDERE

136 ADA 6 PARSEL

661,00 M2

ARSA

25,00.-TL.

16.525,00.-TL

500,00.-TL

49

MERSİNDERE

136 ADA 7 PARSEL

591,00 M2

ARSA

25,00.-TL.

14.775,00.-TL

450,00.-TL

50

MERSİNDERE

136 ADA 8 PARSEL

506,00 M2

ARSA

25,00.-TL.

12.650,00.-TL

380,00.-TL

51

MERSİNDERE

136 ADA 9 PARSEL

447,00 M2

ARSA

25,00.-TL.

11.175,00.-TL

340,00.-TL

52

MERSİNDERE

140 ADA 1 PARSEL

5.645,00 M2

ARSA

25,00.-TL.

141.125,00.-TL

4.240,00.-TL

53

MERSİNDERE

139 ADA 1 PARSEL

3.860,00 M2

ARSA

25,00.-TL.

96.500,00.-TL

2.900,00.-TL

54

MERSİNDERE

137 ADA 2 PARSEL

1.213,00 M2

ARSA

25,00.-TL.

30.325,00.-TL

910,00.-TL

55

MERSİNDERE

137 ADA 3 PARSEL

1.500,00 M2

ARSA

25,00.-TL.

37.500,00.-TL

1.125,00.-TL

56

MERSİNDERE

137 ADA 4 PARSEL

1.772,00 M2

ARSA

25,00.-TL.

44.300,00.-TL

1.330,00.-TL

57

MERSİNDERE

135 ADA 1 PARSEL

621,00 M2

ARSA

25,00.-TL.

15.525,00.-TL

470,00.-TL

58

MERSİNDERE

136 ADA 5 PARSEL

811,00 M2

ARSA

25,00.-TL.

20.275,00.-TL

610,00.-TL

 

3 - İsteklilerden Aranılacak Belgeler

3.1. İhaleye katılabilmek için isteklilerde şu şartlar aranır;

3.1.1. Nüfus cüzdan fotokopisi, (Özel kişinin veya Tüzel Kişi yetkilisinin),

3.1.2. Kanuni ikametgâh sahibi olmak,(Özel Kişiler için ikametgâh İlmühaberi, Tüzel kişiler için tebligat adresini belirtir bağlı olduğu odadan alınan belge)

3.1.3. Gerçek kişiler ya da tüzel kişiliği temsilen katılanlar için Cumhuriyet Savcılığından alınacak adli sicil belgesi,

3.1.4. Belediyemize herhangi bir hizmetten dolayı vadesi geçmiş borcu olmadığına dair yazı

3.1.5. İhale şartnamesinin satın alındığına dair makbuz.

3.1.6. Geçici teminat bedelinin ödendiğine dair tahsilat makbuzu, bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları.

3.1.7. Katılımcıya ait imza sirküsü

3.1.8. Vekâleten katılım halinde, vekâlet aslı ya da yetkili memur tarafından onaylanmış örneği veya noterden tasdikli yetki belgesi ile imza sirküleri,

3.2. İsteklinin bir şirket olması halinde;

3.2.1. İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Sicil Müdürlüğü ile Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan şirketin sicile kayıtlı ve halen faaliyette bulunduğuna dair 2016 yılı içinde alınmış bir belgeyi ibraz etmesi,

3.2.2. Şirketin imza sirkülerinin ve şirket adına ihaleye katılacak veya tekliflerde bulunacak kimselerin bu şirketin “şirket yetkilisi yada vekili” olduğunu gösterir noterden tasdikli bir belgeyi ibraz etmesi,

3.2.3. Şirketin ortakları, üyeleri veya kurucuları, tüzel kişiliğin yönetimindeki temsile yetkili görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları teşvik eden belgeler,

3.2.4. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, ihale ile ilgili noter tasdikli iş ortaklık sözleşme belgesi ve ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin taahhüdün yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları sözleşmede belirtilir.

4 - 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 7 nci maddesinin ilgili fıkraları hükmü uyarınca hazırlanan ihale şartnamesi istekliler tarafından idarede ücretsiz görülebileceği gibi arazi niteliğine sahip gayrimenkullerin şartname bedeli 500,00.-TL, ikinci tablonun birinci sırasındaki arsa için 500,00.-TL, diğer sıralarındaki arsa vasfına sahip gayrimenkuller için 250,00.-TL.bedel karşılığında Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edebilirler.

Taliplilere ilanen duyurulur.

10442/1-1