22 Kasım 2016 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29896

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


1 ADET HARİCİ VERİ DEPOLAMA ÜNİTESİ, 1 ADET SAN SANALLAŞTIRMA ÇÖZÜMÜ VE 1 ADET HARİCİ VERİ DEPOLAMA ÜNİTESİ GÜNCELLEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


GÜVENLİK ÜRÜNLERİ DONANIM VE YAZILIM TEMİNİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


SİSTEM EKİPMANLARI İÇİN KAYNAK VE LİSANS ARTIRIMI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


MUHTELİF CİNS VE MİKTAR DONANIM SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


KURUMSAL GÜVENLİK DUVARI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


GÜVENLİK OLAY YÖNETİMİ (5651 LOG TOPLAMA) VE KORELASYON SİSTEMİ YAZILIMI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


KOCAELİ GENELİNDE GEMİ VE DENİZ ARAÇLARININ ATIKLARININ ALINMASI VE ATIK KABUL TESİSİNİN İŞLETİLMESİ İLE DENİZ YÜZEY TEMİZLİĞİ HİZMETİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Çınar Belediye Başkanlığından:


PLASTİK PALET SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: RİZE


HOT-MELT KOLA SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: RİZE


OLUKLU KARTON KUTU SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: RİZE


49 E1 (49,39 Kg/m’lik) RAY SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden:


PERSONEL TAŞIMA (SERVİS) VE 3’ ER ARAÇLI 6’ ŞAR ŞOFÖRLÜ 24 SAATLİK SERVİS HİZMETİ ALIMI İHALESİ YAPILACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden:


KAT PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1 ADET HARİCİ VERİ DEPOLAMA ÜNİTESİ, 1 ADET SAN SANALLAŞTIRMA ÇÖZÜMÜ VE 1 ADET HARİCİ VERİ DEPOLAMA ÜNİTESİ GÜNCELLEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü ihtiyacı 1 adet harici veri depolama ünitesi ve 1 adet SAN sanallaştırma çözümü Kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine; 1 adet harici veri depolama ünitesi güncellemesi ise Kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve istenilen marka/modeline uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartnamesi, marka/modeli, Ofis tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 29/11/2016 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve istenen marka/modeline uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

10309/1-1


GÜVENLİK ÜRÜNLERİ DONANIM VE YAZILIM TEMİNİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı ihtiyacı Güvenlik Ürünleri Donanım ve Yazılım Temini ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve istenilen McAfee markasına uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, ihale doküman bedelini (140.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartnamesi, markaları, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 28/11/2016 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.30’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara, ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve istenilen McAfee markasına uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

10310/1-1


SİSTEM EKİPMANLARI İÇİN KAYNAK VE LİSANS ARTIRIMI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı ihtiyacı Sistem Ekipmanları için Kaynak ve Lisans Artırımının ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve istenilen marka/modellerine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, ihale doküman bedelini (140.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartnamesi, marka/modelleri, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 28/11/2016 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara, ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve istenilen marka/modellerine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin iç zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

10311/1-1


MUHTELİF CİNS VE MİKTAR DONANIM SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

T.C. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ihtiyacı muhtelif cins ve miktar donanımın ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve Kenar Anahtarların Cisco markasına uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, ihale doküman bedelini (140.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartnamesi, markası, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 29/11/2016 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara, ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve Kenar Anahtarların Cisco markasına uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin iç zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

10312/1-1


KURUMSAL GÜVENLİK DUVARI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, Gençlik Ve Spor Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ihtiyacı Kurumsal Güvenlik Duvarı, Kurumca bildirilen teknik şartnameye uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname, Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 25.11.2016 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.30’da evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgelerin teknik şartnamesine ve markalarına uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarflar aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

10313/1-1


GÜVENLİK OLAY YÖNETİMİ (5651 LOG TOPLAMA) VE KORELASYON SİSTEMİ YAZILIMI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ihtiyacı Güvenlik Olay Yönetimi (5651 Log Toplama) ve Korelasyon Sistemi Yazılımı, kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslının teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte hazırlanan teknik şartnamesi, markası, Ofis tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 25/11/2016 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 15.00’da evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

10314/1-1


KOCAELİ GENELİNDE GEMİ VE DENİZ ARAÇLARININ ATIKLARININ ALINMASI VE ATIK KABUL TESİSİNİN İŞLETİLMESİ İLE DENİZ YÜZEY TEMİZLİĞİ HİZMETİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

1 - Gemi ve Deniz Araçlarının Atıklarının Alınması ve Atık Kabul Tesisinin İşletilmesi ile Deniz Yüzey Temizliği Hizmeti İşi 10 yıl süreliğine, Yüklenicinin elde ettiği ciro bedeli yüzdesi (minimum % 1) üzerinden yarışmak suretiyle 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 36. maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile ihale edilecektir.

2 - İşin; Tahmin Edilen Ciro Bedeli (10 yıl için) 71.565.061,04 Türk Lirası, %3 Geçici Teminatı 2.146.951,83 TL dir.

3 - İşin Yapılacağı Yer; Kocaeli Büyükşehir Belediyesi deniz yetki alanı ile Kocaeli ili sınırları içerisindeki alıcı ortamlardır.

4 - İhale Şartnamesi ve ekleri; Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı - Deniz ve Kıyı Hizmetleri Şube Müdürlüğünde mesai saatleri içinde görülebilir ve 1.000,00 TL ücret karşılığı satın alınabilir. İhaleye katılabilmek için ihale doküman bedelinin Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gelir Müdürlüğü Veznesine yatırılarak alınacak makbuzun ihale dosyasında bulunması zorunludur.

5 - İhale, 07/12/2016 Çarşamba günü saat 10:30’da Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.

6 - İSTEKLİLERDE ARANILAN ŞARTLAR VE BELGELER:

a) Türkiye'de tebligat için adres beyanı,

b) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi,

a. Gerçek kişi olması halinde Nüfus cüzdan sureti ve İkametgâh belgesi ya da T.C. Kimlik Numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”, “Sürücü Belgesi” veya “Pasaport” ibrazı, ilgilisine göre Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar siciline kayıt olduğunu gösterir belge,

b. Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicile kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı süre içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin bulunduğu ülkelerdeki merciiler tarafından onaylı ve apostilli olması gerekir.)

c. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek/tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge,

c) İmza sirküleri,

1. Gerçek kişi olması halinde, ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde düzenlenmiş noter tasdikli imza sirküleri,

2. Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde düzenlenmiş noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki yasal merciler tarafından onaylı ve apostilli olması gerekir.)

3. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek/tüzel kişilerin her birinin (a) veya (b ) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge,

d) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış olması gereklidir.)

e) İsteklilerin ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi, (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.) ayrıca, Ortaklığın bütün ortakları İdare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.

f) Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

1. Tahmin edilen bedelin %10’undan az olmamak üzere, istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini ya da serbest mevduatını gösterir yerli veya yabancı bankalardan alınacak referans mektubunun/mektuplarının verilmesi zorunludur. Bu maddedeki koşullar isteklilerin ortaklarından biri, bir kaçı veya tamamı tarafından sağlanabilir.

2. İstekli firmanın ihalenin yapıldığı yıldan önceki son üç yıla ait ciro ortalamasının 80.000.000,00 TL’den az olmaması gerekir.

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir.

- Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,

Gelir Tablosunun, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen gelir tablosunun o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeyi düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir. Ortak girişim olması halinde pilot ortağın asgari yeterlilik olarak istenen bedelin %100’ünü, özel ortaklardan her birinin ise %10’unu asgari şart olarak sağlanması zorunludur.

g) İhale dokümanı satın alındığına dair belge. (İhaleye Ortak girişim olarak katılım olması halinde ortaklardan birisinin satın alması yeterlidir.)

h) İhaleye konu iş ile ilgili istenen belgeler;

1. İstekliler Çevre İzin ve Lisans Belgesi ile en az iki yıl süre ile Atık Kabul Tesisi işlettiğine dair belgelerini sunacaktır.

2. İstekliler en az iki yıl Atık Alma Gemisi ile gemilerden atık alma hizmeti vermiş olması gerekmektedir. (Atık Alma Gemisi Lisans Belgesinde “İşletici”si olmak zorundadır.)

3. İstekliler a ve b bentlerinde yazan belgeleri birlikte sunmak zorundadır.

i) KBB’ye borcu bulunmadığına dair belge (Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığından temin edilecektir, ortak girişim olması halinde tüm ortakların alması gerekmektedir.)

j) İhaleye katılmak için ise isteklilerin tekliflerini aşağıdaki belgelerle birlikte kapalı zarf içinde ibraz etmeleri gerekir:

1. Teklif mektubunu havi iç zarf

2. Noter tasdikli imza sirküleri

3. Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ya da sanayi odasından ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge

4. 2886 sayılı Devlet İhale Kanuna uygun olarak düzenlenmiş geçici teminat

5. Vekâleten katılacaklar için Noter tasdikli Vekâletname

6. İhaleye katılacak için Noter tasdikli Yetki Belgesi

7. Ortak Girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim beyannamesi

8. İhale dokümanını satın aldığına ilişkin belge

İstenilen bütün belgeler asıl veya noter tasdikli olmalıdır. Yerli veya yabancı isteklilerin sunacağı yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin ülke mevzuatına göre düzenlenmiş olması, T.C. Konsolosluklarınca veya Dış İşleri Bakanlığınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir. Ayrıca yurt dışından temin edilen belgelerin yeminli tercümanlar tarafından tercüme edilmiş olması ve bu belgelerin ibrazı gerekir.

- İstekliler, şartnamede ve yukarıda istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz olarak hazırlayıp, dosyalarını en geç ihale gününden 1 (bir) gün önce, saat 12:30’a kadar, Büyükşehir Belediyesi Encümen Şube Müdürlüğü Karabaş Mahallesi Oramiral Salim Dervişoğlu Caddesi NCITY Yanı K.B.B. Yeni Hizmet Binası A Blok Zemin Kat adresine teslim etmeleri gerekmektedir. Yerli veya yabancı isteklilerin sunacağı yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin ülke mevzuatına göre düzenlenmiş olması, T.C Konsolosluklarınca veya Dış İşleri Bakanlığınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir. Ayrıca yurt dışından temin edilen belgelerin yeminli tercümanlar tarafından tercüme edilmiş olması ve bu belgelerin ibrazı gerekir. (Posta ile gönderilen tekliflerin de yine aynı saate kadar Encümen Şube Müdürlüğüne ulaşması şarttır.)

- İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 17. Maddesi gereğince ilan olunur.

10297/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Çınar Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait Çınar İlçesi tapusuna kayıtlı aşağıda bilgileri sunulan taşınmazlar ihale yoluyla 13. Aralık 2016 salı günü Saat 10.00’da Çınar Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda yapılacak ihale ile ayrı ayrı satılacaktır.

 

TAŞINMAZLAR LİSTESİ

S. No.

Mahalle

Parsel

Durumu

Alan

Muhammen

Bedel. KDV Dahil Değil

Geçici Teminat

1

İkizoluk Mevki

96

Büro, H2 Blok (7)

24 m2

35.000,00 TL

1.750.00 TL

2

İkizoluk Mevki

96

Büro, H2 Blok (8)

24 m2

35.000,00 TL

1.750.00 TL

3

İkizoluk Mevki

96

Büro, H2 Blok (9)

24 m2

35.000,00 TL

1.750.00 TL

4

İkizoluk Mevki

96

Büro, H2 Blok (10)

24 m2

35.000,00 TL

1.750.00 TL

5

İkizoluk Mevki

96

Büro, H1 Blok (6)

24 m2

35.000,00 TL

1.750.00 TL

6

İkizoluk Mevki

96

Büro, H1 Blok (7)

24 m2

35.000,00 TL

1.750.00 TL

7

İkizoluk Mevki

96

Büro, G1 Blok (6)

24 m2

35.000,00 TL

1.750.00 TL

8

İkizoluk Mevki

96

Büro, G1 Blok (7)

24 m2

35.000,00 TL

1.750.00 TL

9

İkizoluk Mevki

96

Büro, G1 Blok (8)

24 m2

35.000,00 TL

1.750.00 TL

10

İkizoluk Mevki

96

Büro, G1 Blok (9)

24 m2

35.000,00 TL

1.750.00 TL

11

İkizoluk Mevki

96

Büro, G1 Blok (10)

24 m2

35.000,00 TL

1.750.00 TL

12

İkizoluk Mevki

96

Ticari Depo, F1 Blok (4)

72 m2

105.000,00 TL

5.250,00 TL

13

İkizoluk Mevki

96

Ticari Depo, F2 Blok (1)

72 m2

105.000,00 TL

5.250,00 TL

14

İkizoluk Mevki

96

Ticari Depo, F2 Blok (2)

72 m2

105.000,00 TL

5.250,00 TL

15

İkizoluk Mevki

96

Ticari Depo, F2 Blok (3)

72 m2

105.000,00 TL

5.250,00 TL

16

İkizoluk Mevki

96

Ticari Depo, F2 Blok (4)

72 m2

105.000,00 TL

5.250,00 TL

17

İkizoluk Mevki

96

Ticari Depo, E4 Blok (1)

72 m2

105.000,00 TL

5.250,00 TL

18

İkizoluk Mevki

96

Ticari Depo, E3 Blok (4)

72 m2

105.000,00 TL

5.250,00 TL

19

İkizoluk Mevki

96

Ticari Depo, E3 Blok (3)

72 m2

105.000,00 TL

5.250,00 TL

20

İkizoluk Mevki

96

Ticari Depo, E3 Blok (2)

72 m2

105.000,00 TL

5.250,00 TL

21

İkizoluk Mevki

96

Ticari Depo, E3 Blok (1)

72 m2

105.000,00 TL

5.250,00 TL

22

İkizoluk Mevki

96

Ticari Depo, E2 Blok (4)

72 m2

105.000,00 TL

5.250,00 TL

23

İkizoluk Mevki

96

Ticari Depo, E2 Blok (3)

72 m2

105.000,00 TL

5.250,00 TL

24

İkizoluk Mevki

96

Ticari Depo, E2 Blok (2)

72 m2

105.000,00 TL

5.250,00 TL

25

İkizoluk Mevki

96

Ticari Depo, D1 Blok (1)

72 m2

105.000,00 TL

5.250,00 TL

26

İkizoluk Mevki

96

Ticari Depo, D2 Blok (4)

72 m2

105.000,00 TL

5.250,00 TL

27

İkizoluk Mevki

96

Ticari Depo, D2 Blok (3)

72 m2

105.000,00 TL

5.250,00 TL

28

İkizoluk Mevki

96

Ticari Depo, D2 Blok (2)

72 m2

105.000,00 TL

5.250,00 TL

29

İkizoluk Mevki

96

Ticari Depo, D2 Blok (1)

72 m2

105.000,00 TL

5.250,00 TL

30

İkizoluk Mevki

96

Ticari Depo, D3 Blok (1)

72 m2

105.000,00 TL

5.250,00 TL

31

İkizoluk Mevki

96

Ticari Depo, D4 Blok (4)

72 m2

105.000,00 TL

5.250,00 TL

32

İkizoluk Mevki

96

Ticari Depo, D1 Blok (2)

72 m2

105.000,00 TL

5.250,00 TL

33

İkizoluk Mevki

96

Ticari Depo, D1 Blok (3)

72 m2

105.000,00 TL

5.250,00 TL

34

İkizoluk Mevki

96

Ticari Depo, E4 Blok (2)

72 m2

105.000,00 TL

5.250,00 TL

35

İkizoluk Mevki

96

Ticari Depo, F3 Blok (3)

72 m2

105.000,00 TL

5.250,00 TL

1

İkizoluk Mevki

96

Cafeterya+ Lokanta

162,99 m2

188,44 m2

300.000,00 TL

15.000,00 TL

2

İkizoluk Mevki

96

Arsa

5.945 m2

600.000,00 TL

30.000,00 TL

 

TİCARET MERKEZİ

 

S. No.

Mahalle

Ada/Parsel

Durumu

Alan

MuhammenBedel. KDV. Dahil Değil

Geçici Teminat

1

Gazi Mahalle

225

8

5.Kat (Büro)

129,96 m2

130.000,00

4.000,00

2

Gazi Mahalle

225

8

5.Kat (Büro)

122,46 m2

125.000,00

3.750,00

 

1 - Taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35. Maddesi (a) fıkrası gereğince Kapalı teklif usulü suretiyle ihale yoluyla satılacaktır.

2 - İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini 100,00 TL karşılığında Belediyemiz İhale servisinden temin edebilirler.

3 - Belediyemizce yapılacak ihaleye katılacak olan gerçek ve tüzel kişilerde aşağıdaki şartlar aranır.

A) İstekli gerçek kişi ise;

a) Türkiye’de Kanuni ikametgâhı olması,

b) Tebligat ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi, bulunan adres beyanı

c) Vekâleten iştirak ediyorsa yetkili olduğuna dair Noter tasdikli vekâletname ve imza sirküsü

d) İhaleye iştirak edecek tarafından imzalanmış şartname.

e) Nüfus Cüzdanı Sureti veya arkalı önlü nüfus cüzdan fotokopisi

f) Satış şartnamesi satın aldığına dair makbuz aslı,

g) Yukarıdaki tabloda belirtilen Satış bedelinin en az % 5’i tutarındaki geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya Limit Dâhili Banka Teminat Mektubu,

h) Çınar Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair belge.

B) İstekli tüzel kişi ise;

a) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi

c) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

d) Yukarıdaki tabloda belirtilen Satış bedelinin en az % 5’i tutarındaki geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya Limit Dâhili Banka Teminat Mektubu,

e) İhaleye iştirak eden tarafından her sahifesi imzalanmış şartname,

f) Satış şartnamesi satın aldığına dair makbuz aslı,

g) Çınar Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair belge,

4 - Söz konusu satış ihalesi 13 ARALIK 2016 SALI günü saat 10.00’da Çınar Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda İhale Komisyonunca (Encümenince) yapılacaktır. Ancak bu ihalede istekli çıkmaması veya az çıkması halinde, ikinci bir ihale yapılacaktır. İkinci ihale onbeş gün sonra 28 ARALIK 2016 çarşamba günü saat 10.00’da Çınar Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda İhale Komisyonunca (Encümenince) yapılacaktır.

 İhaleye iştirak edeceklerin, istenilen belgelerle birlikte İhale Servisine en geç 13ARALIK 2016 Salı günü Saat: 09:30’a kadar başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Belirtilen gün ve saatten sonra yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

5 - Geçici teminat satış bedeli üzerinden alınır. Nispeti %5 (yüzde beş) tutarı yukarıdaki tabloda belirtilen şekildedir. İhale komisyonu ihale sırasında %5 geçici teminatı, teklif edilen bedele göre tamamlanmasını isteyebilir. Bu durumda isteklilerin teklif ettikleri bedele göre geçici teminatı tamamlamaları gerekmektedir. Teminatı yeni duruma göre tamamlamayanlar ihale komisyonu tarafından salondan çıkarılır, ihale teminatını tamamlayan isteklilerle devam ettirilir.

Ödeme: Peşin alımlarda yüzde 5 indirim uygulanacaktır. Büro ve Depolara ait ödemelerin % 30’u peşin, geriye kalan % 70’lik kısmı ise 5 eşit taksitte, her taksit 2 ayda bir ödenmesi gerekmektedir.

Cafeterya+Lokantaya ait ödemelerin % 25’i peşin, kalan % 75’lik kısım ise 5 eşit taksitte ödemesi yapılacaktır.

Arsanın ödemesi ise üç eşit taksitte ödenecektir.

Ticaret Merkezindeki iki büronun ödemesi beş eşit taksitte ödenecektir.

İhale bedeli ve masrafların tamamı ödenmeden tapu devri yapılmayacaktır.

7 - Bu ihaleden doğacak KDV ve her türlü vergi resim harç, bedeli vb. masraflar yükleniciye ait olup;

İlanen duyurulur.

10367/1-1


PLASTİK PALET SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

RİZE

1 - Teşekkülümüz ihtiyacı olan 22.000 adet Gıdaya Uygun Plastik Palet %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı /RİZE adresinden 100,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 05.12.2016 günü saat 14.00’e kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3’ü oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır.

8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

9 - İhale kısmi teklife kapalıdır.

10 - Teşekkülümüz, bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

10206/1-1


HOT-MELT KOLA SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

RİZE

1 - Teşekkülümüze ait 100. Yıl Çay Paketleme Fabrikası Müdürlüğü ihtiyacı olan 42.000 Kg. Hot-Melt Kola %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile satınalınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı/RİZE adresinden 100,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 06.12.2016 günü saat 14.00’e kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu – Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İhale alternatif tekliflere açıktır.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3’ü oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır.

8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

9 - İhale kısmi teklife kapalıdır.

10 - Teşekkülümüz, bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

10207/1-1


OLUKLU KARTON KUTU SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: RİZE

İKN: 2016/484543

1 - Teşekkülümüze ait Rize 100.Yıl Çay Paketleme Fabrikası Müdürlüğünün ihtiyacı 5.000.000 adet 290x540x285 mm lik oluklu Karton Kutu %20 artar-azalır toleranslı olarak Satın alma ve İhale Yönetmeliğimizin 9.maddesi gereğince açık ihale usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 150,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü – Satın alma Dairesi Başkanlığı - RİZE

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 07.12.2016 günü saat 14,00’e kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Evrak Kayıt Bürosu – Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:00’de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf, teleks ve faks’la yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İhale alternatif teklife kapalıdır.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - Teklif edilen KDV hariç toplam bedel üzerinden en az %3 geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır.

8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü - Satın alma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

9 - İhale kısmi teklife kapalıdır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede ceza ve yasaklama hükümleri hariç, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satın alma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi kısmen veya tamamen yapıp yapmamakta serbesttir.

10208/1-1


49 E1 (49,39 Kg/m’lik) RAY SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2016/494973

İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Aliçetinkaya Mah. Silo Yolu Cad. No: 2/1   GAR/AFYONKARAHİSAR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 272 213 76 21 - 0 272 214 19 43

c) Elektronik Posta Adresi         :  www.tcdd.gov.tr (7ihalekom@tcdd.gov.tr)

1 - İhale konusu işin adı ve miktarı:

TCDD 7. Bölge Müdürlüğü mıntıkası istasyon yolları yenilemesinde kullanılmak üzere 2.926 ton 49 E1 (49,39 Kg/m’lik - 36 metrelik- Teknik şartnameye göre) doğrusal kütleye sahip ray satın alınacaktır.

2 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 3/g maddesi kapsamında TCDD Mal ve Hizmet Alım Yönetmeliğine göre Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TCDD 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu Başkanlığı-Afyonkarahisar adresine ihale gün ve saati olan 09/12/2016 günü saat 15/00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TCDD 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu Bürosu-AFYONKARAHİSAR adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD 7. Bölge Mali İşler Müdürlüğü Afyonkarahisar veznesinden KDV dahil 100,00 TL bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

10293/1-1


PERSONEL TAŞIMA (SERVİS) VE 3’ ER ARAÇLI 6’ ŞAR ŞOFÖRLÜ 24 SAATLİK SERVİS HİZMETİ ALIMI İHALESİ YAPILACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden:

1 - Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı Avrupa (İstanbul) Bölge Kan Merkezi ve Kuzey Marmara (İstanbul) Bölge Kan Merkezi’ nin ihtiyacı olan “Personel Taşıma (Servis) ve 3’ er Araçlı 6’ şar Şoförlü 24 Saatlik Servis Hizmeti” alımı işi, İdari ve Teknik Şartname/ Teknik şartnamelerde yer alan hükümlere göre ilanen ihale edilerek kapalı zarfla teklif toplama açık eksiltme / açık artırma pazarlık yöntemi sureti ile satın alınacaktır.

2 - Teklif sahipleri, her bir bölge kan merkezi (Avrupa ve Kuzey Marmara ) hizmet alımı işi için verecekleri teklifleri ile birlikte, ayrı ayrı olmak üzere teklif ettikleri toplam fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı da vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler “Türk Kızılayı Cd. No:1 06790 Etimesgut/ANKARA”, adresindeki Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ nden, “Göztepe Mah. İnönü Cad. No: 86 Mekân Plaza Bağcılar /İSTANBUL” adresindeki Avrupa (İstanbul) Bölge Kan Merkezi’ nden ve “Cevizli Mah. E-5 Güney Yan Yol No:43 Adliye Sarayı Yanı Kartal/ İSTANBUL” adresindeki Kuzey Marmara (İstanbul) Bölge Kan Merkezi’nden 250,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.

4 - İdari ve Teknik Şartname/ Şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecek olup, 0 (312) 293 62 00 nolu telefon numarasından bilgi alınabilecektir.

5 - Firmaların tekliflerini en geç 14.12.2016 günü saat 10:00’a kadar Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Ataç 1 Sokak No:32 YENİŞEHİR/ANKARA adresindeki Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Yönetim Destek Hizmetleri/Evrak Birimine vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir.

6 - İhale zarfları 15.12.2016 günü saat 14:30’da Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü Toplantı Salonunda açılacaktır.

7 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

8 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

9 - Türkiye Kızılay Derneği 6639 sayılı kanun ve 11 Şubat 2016/29621 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ kapsamında KDV’ den müstesnadır.

10 - Kurumumuz 4734 sayılı Kanuna tabi değildir.

10380/1-1


KAT PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı’na ait Manisa İli, Akhisar İlçesi, Hacıishak Mahallesi, 144 Sokak, 355 ada, 25 parselde bulunan 404,82 m²’lik arsaya bedeli kat payı karşılığı ödenmek üzere, bina yaptırılması işi 25 Ocak 2017 Çarşamba günü saat: 11.00’da kapalı teklif alma usulüyle ihale edilecektir.

2 - İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve saatine kadar THK Akhisar Şube Başkanlığına (Hacıishak Mahallesi, 144 Sokak, No: 89 Akhisar/MANİSA) vereceklerdir.

3 - İstekliler bu işe ait şartnameyi 150,00.-TL karşılığında Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) İhale ve Kontrat Yönetim Müdürlüğünden, THK Manisa Şube Başkanlığından (1.Anafartalar Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No: 45/1 MANİSA) veya THK Akhisar Şube Başkanlığından (Hacıishak Mahallesi, 144 Sokak, No: 89 Akhisar/MANİSA) temin edebilirler.

4 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

Bilgi Tel: THK Genel Başkanlığı                        (0 312) 303 73 80 - 303 73 55 - 53

                 THK Manisa Şube Başkanlığı            (0 236) 231 18 08

                 THK Akhisar Şube Başkanlığı           (0 236) 414 17 39

10308/1-1