14 Kasım 2016 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29888

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden:

Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Kanun Hükümlerine göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları gerekmektedir.

1 - Profesör adaylarının; Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 17. maddesi gereğince adayların Anabilim Dalları ile “Başlıca Araştırma Eserini belirttiği dilekçeleri ekinde özgeçmişini, Doçentlik belge suretini, yayın listesini (aday yayın listesinde ve başvuru dilekçesinde Başlıca Araştırma Eserini belirtmelidir.), tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora ve yüksek lisans çalışmalarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen 6 takım dosyaları, karton kutu içerisinde teslim edilmesi gerekir.

2 - Doçent adaylarının; Dilekçe, özgeçmişleri, onaylı doçentlik belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosyaları, karton kutu içerisinde teslim edilmesi gerekir.

NOT:

1 - Müracaat edecek Profesör ve Doçent adaylarının Üniversitemiz Web sayfasında DUYURULAR kısmında ve Personel Daire Başkanlığının Formlar kısmında yayınlanan Akademik Yükseltme ve Atama Asgari Koşullarının Sağlandığına İlişkin Bildirim ve Değerlendirme Formunu 1 adet doldurarak başvuruda dilekçe ekinde teslim etmeleri gerekmektedir.

2 - Müracaat edecek adayların “Ondokuz Mayıs Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanmalarda Uygulanacak Esaslar Yönergesi”nde belirlenen koşulları yerine getirmeleri gerekmektedir. (http://www.omu.edu.tr) adresinden Mevzuat ve Formlar / Yönergeler kısmından ulaşılabilir. Ayrıca başvuracak adayların Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanmalarda Uygulanacak Esaslar Yönergesine göre puanlama listelerini oluşturarak ve imzalayarak (1’er takım) tüm dosyalara koymaları gerekmektedir. (Profesör adaylarının bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerini doçentlik öncesi ve doçentlik sonrası şeklinde ayırıp, ayrı ayrı puanlandırması gerekir.)

MÜRACAAT YERİ: Profesör ve Doçent adaylarının Üniversitemiz Rektörlüğüne şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Bir kişi birden fazla kadroya müracaat edemez.

MÜRACAAT TARİHİ: Profesör ve Doçent adayları ilanın Resmi Gazetede ve Gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde (en son yayınlanan ilan dikkate alınacaktır),

Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile posta ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

 

BİRİM

BÖLÜM/ANA BİLİM DALI

PROF

DOÇENT

İlahiyat Fakültesi

Tasavvuf

1

 

İlahiyat Fakültesi

İslam Hukuku

1

 

Tıp Fakültesi

Tıbbi Patoloji

1

 

Tıp Fakültesi

Enfeksiyon Hast. ve Klinik Mikr.

 

1

Tıp Fakültesi

Anesteziyoloji ve Rea.

 

1

Veteriner Fakültesi

Besin Hijyeni ve Teknolojisi

1

 

Veteriner Fakültesi

Parazitoloji

 

1

Veteriner Fakültesi

Mikrobiyoloji

1

 

Fen Edebiyat Fakültesi

Felsefe

 

1

Ziraat Fakültesi

Biyometri ve Genetik

1

 

Diş Hekimliği Fakültesi

Pedodonti

1

 

9982/1-1


Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanunun 23, 25 ve 26. Maddelerine dayanılarak hazırlanan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yayınlanan Ahi Evran Üniversitesi Akademik Yükseltme, Atama Kriterleri ve Puanlama İlkeleri Yönergesi asgari şartlarına (Bakınız: http://pdb.ahievran.edu.tr/) ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesi hükümleri uyarınca devlet hizmetine girmede aranan şartlara haiz Öğretim Üyeleri (Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent) alınacaktır.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:

• Adayın başvurduğu kadroya ait anabilim dalı, kadro derecesi ve tüm iletişim bilgilerini içeren dilekçe (Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracaklar yabancı dilini belirtmelidir.)

• Özgeçmiş

• 2 adet fotoğraf

• Nüfus cüzdanı sureti

• Askerlik durum belgesi

• Diplomalarının tastikli sureti (lisans, yüksek lisans ve doktora)

• Doçentlik belgesinin tastikli sureti (Doçent ve Profesör kadrosuna başvuracaklar için)

• Kamu hizmetinde bulunanlar için hizmet belgesi

• Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltilmelerde Değerlendirme Kapsamına alınacak faaliyetler ve puanlama sisteminde (Bakınız: http://pdb.ahievran.edu.tr/) yer alan formata uygun olarak hazırlanmış, (Profesör kadrosuna başvuracaklar için biri başlıca araştırma eserini içeren) yayın listesi(bütün yayın dosyaları CD formatında da hazırlanacaktır), bilimsel yayınları, yurtiçi ve yurtdışı kongre ve konferans bildirileri, yayın atıflarına ilişkin belgeler, eğitim-öğretim faaliyetleri, yönettiği doktora ve yüksek lisans çalışmaları ve diğer bilgileri içeren dosyalar

Yukarıdaki belgeleri içeren, Profesörler 6 (altı), Doçentler ve Yardımcı Doçentler 4 (dört) adet dosya teslim edeceklerdir.

NOT:

- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

- Profesörler ve Doçentler daimi statüye atanacaktır.

- Yardımcı Doçent kadrolarına başvuran tüm adaylar 2547 Sayılı Kanunun 23/b-2 maddesinde belirtilen yabancı dil sınavına tabi tutulacak olup sınav tarihi daha sonra duyurulacaktır.

- İlgili kadroya başvuran adayların başvuruları, Ahi Evran Üniversitesi Akademik Yükseltme, Atama Kriterleri ve Puanlama İlkeleri Yönergesi gereğince, Akademik Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenerek yayın dosyaları asgari koşulları karşılamaları halinde kabul edilecektir.

- Tıp Fakültesi kadrolarına başvuruda bulunacak adaylardan, halen Sağlık Bakanlığında görev yapanların mecburi hizmet yükümlülüklerinin olmadığını veya mecburi hizmet yükümlülüğü olanların bu yükümlülüklerinin son başvuru tarihinden itibaren 2 ay içerisinde biteceğini belgelendirmeleri zorunludur.

Başvuru Süresi: Başvurular ilanın yayın tarihi itibariyle Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular ve eksik belgeli dosyalar kabul edilmeyecektir.

 

Sıra

No

Unvan

Derece

Adet

Birim

Açıklama

1

DOÇENT

1

1

EĞİTİM FAKÜLTESİ/TEMEL EĞİTİM/SINIF EĞİTİMİ

Doçentliğini Fen eğitimi alanında almış olmak ve Fen eğitiminde analoji konusunda çalışma yapmış olmak.

2

YARDIMCI DOÇENT

3

1

EĞİTİM FAKÜLTESİ/MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ/MATEMATİK EĞİTİMİ

Matematik öğretiminde tahmin becerileri konusunda çalışma yapmış olmak

3

PROFESÖR

1

1

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ/BİYOLOJİ

Doçentliğini Bakteriyoloji alanında almış olmak ve Simbiyotik azot fiksasyonu yapan bakterilerle ilgili çalışmaları bulunmak.

4

DOÇENT

1

1

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ/BİYOLOJİ

Anadolu yer sincabı (Spermophilus xanthoprymnus)'nın hibernasyon modeli konusunda çalışma yapmış olmak.

5

PROFESÖR

1

1

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ/MATAMATİK/ TOPOLOJİ

Homfly polinomları hakkında çalışmalar yapmış olmak

6

PROFESÖR

1

1

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/ İŞLETME/ MUHASEBE VE FİNANSMAN

Doçentliğini yönetim ve strateji alanında almış olmak ve sağlık kurumları işletmeciliği alanında çalışma yapmış olmak.

7

YARDIMCI DOÇENT

2

1

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/ SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ/HUKUK BİLİMLERİ

Çocuk düşürme ve kısırlaştırma suçları konusunda çalışma yapmış olmak

8

YARDIMCI DOÇENT

1

1

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/ SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ/HUKUK BİLİMLERİ

Trafik güvenliği politikaları konusunda çalışma yapmış olmak.

9

YARDIMCI DOÇENT

1

1

TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU/ BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ/BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ PR.

İlköğretim programlarında görsel okuryazarlık kazanımlarının değerlendirilmesi konusunda çalışma yapmış olmak

10

YARDIMCI DOÇENT

4

1

TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU/ ELEKTRİK VE ENERJİ/ELEKTRİK PR.

Rüzgar enerji sistemlerinin güç akış analizine etkilerinin optimizasyon teknikleri konusunda çalışma yapmış olmak.

11

YARDIMCI DOÇENT

3

1

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU/ SPOR YÖNETİCİLİĞİ

Sporcularda duygusal zeka ve liderlik konusunda çalışma yapmış olmak.

12

DOÇENT

1

1

SAĞLIK YÜKSEKOKULU/HEMŞİRELİK

Cerrahi hastalıklar hemşireliği alanında doçent olmak

13

YARDIMCI DOÇENT

1

1

TIP FAKÜLTESİ/CERRAHİ TIP BİLİMLERİ/ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON

Sakroiliak eklem ağrılarında intraartiküler radyofrekans nörotomi uygulaması konusunda çalışması olmak

14

YARDIMCI DOÇENT

3

1

TIP FAKÜLTESİ/CERRAHİ TIP BİLİMLERİ/GÖZ HASTALIKLARI

Makula ödemi gelişen gözlerde bevacizumab tedavisi konusunda ve Posterior polimorfoz korneal distrofi konusunda çalışması olmak

15

YARDIMCI DOÇENT

3

1

TIP FAKÜLTESİ/CERRAHİ TIP BİLİMLERİ/GÖZ HASTALIKLARI

Diyabetik hastalarda ön kamara sıvısında antioksidan kapasite ve oksidatif stres düzeyleri konusunda ve Posterior polimorfoz korneal distrofi konusunda çalışması olmak

16

YARDIMCI DOÇENT

1

1

TIP FAKÜLTESİ/CERRAHİ TIP BİLİMLERİ/ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ

TOTEK board sertifikası olmak, Omuz cerrahisi konusunda tecrübeli olmak ve artroskopik olarak supraskapular ve aksiller sinir bloğu konusunda çalışması olmak

17

YARDIMCI DOÇENT

1

1

TIP FAKÜLTESİ/CERRAHİ TIP BİLİMLERİ/ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ

Kemik tümörlerinde modüler endoprotezle rekonstrüksiyon konusunda ve pediatrik ortopedi üzerine çalışması olmak

18

DOÇENT

1

1

TIP FAKÜLTESİ/CERRAHİ TIP BİLİMLERİ/ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ

Pediatrik ortopedi alanında çalışması ve deneyimi olmak

19

PROFESÖR

1

1

TIP FAKÜLTESİ/CERRAHİ TIP BİLİMLERİ/ KULAK, BURUN, BOĞAZ HASTALIKLARI

Alt dudak kanserlerinin tedavisinde rekonstrüksiyonun estetik ve fonksiyonel sonuçları konusunda bilimsel çalışma yapmış olmak.

20

YARDIMCI DOÇENT

3

1

TIP FAKÜLTESİ/DAHİLİ TIP BİLİMLERİ/ KARDİYOLOJİ

Pulmoner embolide plazma galectin-3 seviyesinin prediktif değeri konusunda çalışması olmak

21

YARDIMCI DOÇENT

4

1

TIP FAKÜLTESİ/DAHİLİ TIP BİLİMLERİ/ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

Çocuklarda respiratuvar sinsityal virüs enfeksiyonları konusunda ve neonatal pnömotoraks konusunda çalışması olmak

22

YARDIMCI DOÇENT

4

1

TIP FAKÜLTESİ/DAHİLİ TIP BİLİMLERİ/ ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ

Hematopoetik kök hücre nakli yapılan hastalardaki infeksiyon etkenleri konusunda çalışması olmak

23

YARDIMCI DOÇENT

1

1

TIP FAKÜLTESİ/DAHİLİ TIP BİLİMLERİ/AİLE HEKİMLİĞİ

Ferritin , vitamin B12 ve folat düzeylerinin gebelik üzerine etkileri konusunda çalışması olmak

24

YARDIMCI DOÇENT

2

1

TIP FAKÜLTESİ/TEMEL TIP BİLİMLERİ/TIBBİ BİYOKİMYA

Genç Yaşlarda Görülen Aterosklerotik Kalp Hastalığında CETP Taq1b Polimorfizmin Rolü konusunda çalışması olmak

25

PROFESÖR

1

1

TIP FAKÜLTESİ/TEMEL TIP BİLİMLERİ/TIBBİ MİKROBİYOLOJİ

Rhodococcus ruber'in hücre duvarı kimyasal kompozisyonu konusunda çalışma yapmış olmak

26

YARDIMCI DOÇENT

4

1

MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ/ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ/GEOTEKNİK

CFRP şeritlerle güçlendirilmiş betonarme döşemelerin zımbalama davranışının deneysel incelenmesi konusunda çalışma yapmış olmak.

10078/1-1