14 Kasım 2016 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29888

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


ÇİFT KİRİŞLİ TAVAN VİNCİ (KEDİ) ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


EKSTRAKSİYON ÜNİTESİ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: RİZE


BASMANE-AFYON HATTINDA 21 ADET 60 E1 VE AFYON-KARAKUYU HATTINDA 11 ADET 49 E1 RAYA UYGUN, BETON TRAVERSLİ MAKAS FERŞİ VE MAKİNELİ TAMİRAT YAPILMASI HİZMET ALIM İŞİ SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden:


TERMAL OTEL VE ARSASI KİRALAMA İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Nevşehir İli Kozaklı Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZ MALLAR SATILACAKTIR

İstanbul DSİ 14. Bölge Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ MALLAR SATILACAKTIR

Kızılcahamam Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ÇİFT KİRİŞLİ TAVAN VİNCİ (KEDİ) ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                 :  2016/477289

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKİŞEHİR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 (222) 224 00 00 (4435-4436)/225 50 60 - 225 72 72

2 - İhale konusu işin niteliği,

     türü ve miktarı                      :  3 Adet (15 Tonluk) çift kirişli tavan vinci (kedi) teknik şartnamesine göre satın alınacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :  30/11/2016 - Saat 14:00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 30/11/2016 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 50 TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

9992/1-1


EKSTRAKSİYON ÜNİTESİ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

RİZE

1 - Teşekkülümüz Atatürk Çay ve Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü’nün ihtiyacı, Ekstraksiyon Ünitesi Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 200,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

a - Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı/RİZE

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 24.11.2016 günü saat 14.00’e kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’da açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3’ü oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır.

8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

9 - İhale kısmi teklife kapalıdır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

10051/1-1


BASMANE-AFYON HATTINDA 21 ADET 60 E1 VE AFYON-KARAKUYU HATTINDA 11 ADET 49 E1 RAYA UYGUN, BETON TRAVERSLİ MAKAS FERŞİ VE MAKİNELİ TAMİRAT YAPILMASI HİZMET ALIM İŞİ SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2016/469894

İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Aliçetinkaya Mah. GAR/AFYONKARAHİSAR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 272 213 76 21 - 0 272 214 19 43

c) Elektronik Posta Adresi         :  www.tcdd.gov.tr (7ihalekom@tcdd.gov.tr)

1 - İhale konusu işin adı ve miktarı:

Basmane-Afyon arası demiryolu hattında 60E1’lik raya uygun 21 adet 34,20 metre boyunda, 11 adet sağ, 10 adet sol ve Afyon-Karakuyu arası demiryolu hattında 49 E1’lik raya uygun 11 adet 34,20 boyunda 4 adet sağ, 7 adet sol olmak üzere toplam 32 adet beton traversli KS bağlantı malzemeli basit makasın istif halde bulunduğu istasyonlardan ferş edilecek bölgeye nakliyesi, hat dışında uygun şekilde montajı, eski makasların sökülmesi, zeminin kazılması, zeminin tesviyesi, balastın yüklenmesi, eski makasın yerine yeni makasın ferş edilmesi, makasın makineli tamiratları, alüminotermit kaynaklarının yapılması ve gerilim alınması, çıkan makasın vagonlara yüklenmesi, TCDD’nin göstereceği yere tahliye edilmesi ve istiflenmesi hizmet alım işidir.

2 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığı- AFYONKARAHİSAR adresine ihale gün ve saati olan 29/11/2016 günü saat 14:30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu Bürosu-AFYONKARAHİSAR adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 7. Bölge Mali İşler Müdürlüğü Afyonkarahisar veznesinden KDV dahil 250,00 TL bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

10049/1-1


TERMAL OTEL VE ARSASI KİRALAMA İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Nevşehir İli Kozaklı Belediye Başkanlığından:

İhale Konusu              :  88 ODALI TERMAL OTEL VE ARSASI KİRALAMA İŞİ

İşin Niteliği                :  74 ADA 12 VE 14 NOLU PARSELLERİNDE BULUNAN OTEL VE ARSASININ KİRALANMASI

Muhammen Bedeli     :  25.000,00 TL/AY + KDV

İhale Süresi                :  15 YIL

Geçici Teminat (%3)  :  135.000,00 TL

İhale Usulü                :  2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 35-a bendi uyarınca KAPALI TEKLİF USULÜ - ARTTIRIM

Şartname Bedeli         :  500,00 TL

İhale Tarihi                 :  24.11.2016 Perşembe günü

İhale Saati                  :  09:00

1. İHALEYE KATILMA ŞARTLARI

KOZAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞINCA 24.11.2016 günü ve Saat 09:00 da Termal Otel İşletme Kira İşi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 35-a bendi gereği “KAPALI TEKLİF USULÜ, ARTTIRIM” ile ihaleye verilecektir.

İhale için teklifler yukarıda belirtilen tarih ve saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına teslim edilecektir.

Yukarıdaki bedellere KDV dahil değildir.

İhale Şartnamesi ve ekleri Kozaklı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Kozaklı adresinde görülebilir ve 500,00 TL ücret karşılığı satın alınabilir. İhale doküman bedeli Belediye veznesi veya T.C Ziraat Bankası Kozaklı Şubesindeki TR8800010005212822986050 01 IBAN nolu hesabına yatırılacaktır.

İhale 24.11.2016 Perşembe günü saat: 09:00 da yapılacaktır.

İhale Kozaklı Belediye Encümen Salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.

1.1. İhaleye Katılabilmek İçin İhale Komisyonunca İstenilen Belgeler:

a. İsteklinin gerçek kişi olması halinde T.C vatandaşı olmak (Noter Tasdikli nüfus Cüzdanı Sureti ile belgelenecek), tüzel kişi olması halinde ise Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre Türkiye’de kurulmuş tüzel kişiliğe haiz olmak,

b. Kanuni ikametgâh sahibi olmak

c. Türkiye’de tebligat için adres göstermek,

d. Mali durum bildirimi ve belgelerini vermek (Bankadan alınan belgelerin, işin adına alınmış, teklif edilen bedel kadar kullanılmamış nakit veya banka teminatı ve Genel Müdürlük teyidinin alınmış olması şarttır.)

e. Ticaret ve sanayi odasına kayıtlı olduğuna dair belge vermek

a. Gerçek kişi olması haline ilgisine göre, ticaret ve sanayi odası esnaf sanatkâr siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge getirmek.

b. Tüzel kişi olması halinde; Ticaret ve Sanayi Odasından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile Ticaret Sicil Gazetesinin suretini getirmek.

c. Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)’deki esaslara göre temin edecekleri belgeyi, istekli şirket ise: Şirket ortaklarının hisse durumlarını ve görevlerini belirten kanıtlayıcı belgelerden (Ticaret Sicil Gazetesi, Ticaret Sicil: Memurluğundan alınmış belge, Şirket Ana Sözleşmesi) herhangi birini vermek.

f. İmza sirküleri vermek:

a. Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri vermek.

b. Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliği temsilen ihaleye katılan yetkilinin noter tasdikli imza sirkülerini vermek.

c. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeleri getirmek.

g. İhale tarihinden en fazla bir ay önceki tarih esas alınarak Adli Sicilden veya Cumhuriyet Savcılığından sabıka (trafik ve benzeri yüz kızartıcı olmayan suçlar hariç) kaydı olmadığına dair belge,

h. İhaleye girecek gerçek ve tüzel kişilerin en az 5 yıl otelcilik ve/veya turizmcilik ile ilgili iş kolunda faaliyet gösterdiğine (iş yaptığına) dair belge.

i. İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyorsa; İstekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini vermek.

j. İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu şartnameye ekli örneğe uygun girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi(İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.) Ayrıca grubun bütün ortakları İDARE ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalarlar.

k. Vergi dairesinden vergi mükellefi olduğuna dair belge

l. İhale ilan tarihinden sonra SSK Kurumuna borcunun bulunmadığına daire belgenin aslı veya noter tasdikli örneği

m. İhaleye ait şartname ve eklerini satın almak (dekont veya makbuz ile belgelendirilecektir.)

2. İhaleye katılacaklar otel binasını gördüklerine dair yer gördü belgesini imzalayacaklardır.

3. İhale Komisyonu ihalede SÜRÜLEN PEYLERİ YETERSİZ gördüğü takdirde ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. (Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.)

Kamuoyuna Duyurulur.

9961/1-1


TAŞINMAZ MALLAR SATILACAKTIR

İstanbul DSİ 14. Bölge Müdürlüğünden:

1 - Aşağıda özellikleri belirtilen taşınmaz malların mülkiyeti 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne Ait Taşınmaz Mal Satış Yönetmeliği hükümlerine göre satılacaktır.

2 - İhale “Kapalı Teklif Usulü” ile İstanbul DSİ 14. Bölge Müdürlüğü Emlak ve Kamulaştırma Şube Müdürlüğünde aşağıda belirtilen gün ve saatte yapılacaktır.

3 - Taşınmaz malların “Satış Şartnamesi” idaremizden bedelsiz olarak temin edilebilir.

4 - İhaleye iştirak edecek şirketler; şirketin sirkülerin veya şirket namına tekliflerde bulunacak kimselerin şirketin vekili olduğunu noterden onaylı vekaletname, şirketin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden ve siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Odasından veya sair resmi makamlardan şirketin kayıtlı ve halen faaliyette bulunduğuna dair belge (ilk ilan tarihinden sonra alınmış) ile başvuruda bulunması gerekmektedir.

5 - İhaleye girebilmek için 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 5. ve 16. maddelerindeki şartlara haiz bulunmak ve geçici teminatın ihale günü ve saatinden önce DSİ 14. Bölge Muhasebe Müdürlüğü veznesine yatırılması gerekmektedir.

6 - Geçici teminatın Bankalardan alınacak geçici teminat mektubu ile verilmesi halinde mektubun içeriğinin 2886 sayılı Kanunun 27’nci maddesi ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne Ait Taşınmaz Mal Satışı ve Kiraya Verilmesine Ait Yönetmelikte belirtilen şartları taşıması ve süresiz olması gerekmektedir.

7 - İsteklilerin ihale gün ve saatinde İstanbul DSİ 14. Bölge Emlak ve Kamulaştırma Şube Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığına Geçici Teminatı yatırmış olarak kimlikleri ile başvurmaları gerekmektedir. Gecikme halinde ihaleye iştirak etmek mümkün değildir.

8 - Taşınmaz mal satış ihalelerinde tüm vergi, resim ve harçlar alıcısına aittir.

 

İli

İlçesi

Mahalle

Ada

Parsel

Cinsi

Alanı (m2)

Hisse

Tahmin Edilen Bedeli (TL) (KDV Hariç)

Geçici Teminatı (TL) (%3)

İhale Tarihi

İhale Saati

İstanbul

Kâğıthane

Merkez

7024

5

Arsa

8,013.64

1183/5000

4 740 075

142 202.25

05.12.2016

14.00

İstanbul

Kâğıthane

Merkez

7026

3

Arsa

2,598.18

115487/120000

6 251 175

187 535.25

05.12.2016

14.45

İstanbul

Kâğıthane

Merkez

7028

7

Arsa

1,476.00

10987/16000

2 533 875

  76 016.25

05.12.2016

15.30

İstanbul

Kâğıthane

Merkez

7029

3

Arsa

3,984.57

29249/120000

2 913 630

  87 408.90

05.12.2016

16.15

9597/1-1


TAŞINMAZ MALLAR SATILACAKTIR

Kızılcahamam Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait Karaağaç Mahallesinde bulunan aşağıda ada, parsel ve miktarı belirtilen taşınmaz mal 21.10.2016 tarih ve 229 sayılı Encümen kararı ile 2886 S.K’nun 45. maddesine göre 28.11.2016, 29.11.2016, 30.11.2016, 01.12.2016, 02.12.2016, 05.12.2016, 07.12.2016, 08.12.2016, 09.12.2016, 12.12.2016, 13.12.2016, 14.12.2016, 15.12.2016, 16.12.2016, 19.12.2016, 20.12.2016, 21.12.2016, 22.12.2016, 23.12.2016, 26.12.2016, 27.12.2016, 28.12.2016, 29.12.2016 ve 30.12.2016 tarihlerinde saat:11.00 ila 16.45 saatleri arasında Belediye Encümen Toplantı Salonunda Belediye Encümeni huzurunda ihalesi yapılacak olup, ihaleye ait şartname bedeli mukabilinde Tahakkuk Tahsilat Şefliğinden alınabilir

İlgililere ilan olunur. 

28.11.2016 KIZILCAHAMAM BELEDİYESİNCE SATIŞA SUNULAN ARSALAR

ADA

PARSEL

M2 YÜZÖLÇÜM

MUH. BEDEL

İHALE TARİHİ

SAATİ

GEÇİCİ TEMİNAT

101

1

918

15.00.TL+KDV

28.11.2016

11.00

414.00.TL

101

2

749

15.00.TL+KDV

28.11.2016

11.15

338.00.TL

101

3

568

15.00.TL+KDV

28.11.2016

11.30

256.00 TL

101

4

568

15.00.TL+KDV

28.11.2016

11.45

256.00 TL

101

5

568

15.00.TL+KDV

28.11.2016

14.00

256.00 TL

101

6

568

15.00.TL+KDV

28.11.2016

14.15

256.00 TL

101

7

568

15.00.TL+KDV

28.11.2016

14.30

256.00 TL

101

8

568

15.00.TL+KDV

28.11.2016

14.45

256.00 TL

102

1

548

15.00.TL+KDV

28.11.2016

15.00

247.00.TL

102

2

550

15.00.TL+KDV

28.11.2016

15.15

248.00.TL

102

3

577

15.00.TL+KDV

28.11.2016

15.30

260.00.TL

102

4

558

15.00.TL+KDV

28.11.2016

15.45

252.00.TL

102

5

538

15.00.TL+KDV

28.11.2016

16.00

243.00.TL

102

6

519

15.00.TL+KDV

28.11.2016

16.15

234.00.TL

102

7

500

15.00.TL+KDV

28.11.2016

16.30

225.00.TL

102

8

599

15.00.TL+KDV

28.11.2016

16.45

270.00.TL

 

29.11.2016 KIZILCAHAMAM BELEDİYESİNCE SATIŞA SUNULAN ARSALAR

ADA

PARSEL

M2 YÜZÖLÇÜM

MUH. BEDEL

İHALE TARİHİ

SAATİ

GEÇİCİ TEMİNAT

103

1

590

15.00.TL+KDV

29.11.2016

11.00

266.00.TL

103

2

604

15.00.TL+KDV

29.11.2016

11.15

272.00.TL

103

3

647

15.00.TL+KDV

29.11.2016

11.30

292.00 TL

103

4

690

15.00.TL+KDV

29.11.2016

11.45

311.00 TL

103

5

734

15.00.TL+KDV

29.11.2016

14.00

331.00 TL

103

6

550

15.00.TL+KDV

29.11.2016

14.15

248.00 TL

104

1

502

15.00.TL+KDV

29.11.2016

14.30

226.00 TL

104

2

559

15.00.TL+KDV

29.11.2016

14.45

252.00 TL

104

3

502

15.00.TL+KDV

29.11.2016

15.00

226.00 TL

104

4

502

15.00.TL+KDV

29.11.2016

15.15

226.00 TL

104

5

502

15.00.TL+KDV

29.11.2016

15.30

226.00 TL

104

6

502

15.00.TL+KDV

29.11.2016

15.45

226.00 TL

104

7

502

15.00.TL+KDV

29.11.2016

16.00

226.00 TL

104

8

502

15.00.TL+KDV

29.11.2016

16.15

226.00 TL

104

9

502

15.00.TL+KDV

29.11.2016

16.30

226.00 TL

104

10

502

15.00.TL+KDV

29.11.2016

16.45

226.00 TL

 

30.11.2016 KIZILCAHAMAM BELEDİYESİNCE SATIŞA SUNULAN ARSALAR

 

ADA

PARSEL

M2 YÜZÖLÇÜM

MUH. BEDEL

İHALE TARİHİ

SAATİ

GEÇİCİ TEMİNAT

104

11

502

15.00.TL+KDV

30.11.2016

11.00

226.00.TL

104

12

502

15.00.TL+KDV

30.11.2016

11.15

226.00.TL

104

13

502

15.00.TL+KDV

30.11.2016

11.30

226.00 TL

104

14

502

15.00.TL+KDV

30.11.2016

11.45

226.00 TL

105

1

556

15.00.TL+KDV

30.11.2016

14.00

251.00 TL

105

2

542

15.00.TL+KDV

30.11.2016

14.15

244.00 TL

105

3

559

15.00.TL+KDV

30.11.2016

14.30

252.00 TL

105

4

558

15.00.TL+KDV

30.11.2016

14.45

252.00 TL

105

5

559

15.00.TL+KDV

30.11.2016

15.00

252.00 TL

105

6

558

15.00.TL+KDV

30.11.2016

15.15

252.00 TL

105

7

559

15.00.TL+KDV

30.11.2016

15.30

252.00 TL

105

8

558

15.00.TL+KDV

30.11.2016

15.45

252.00 TL

105

9

558

15.00.TL+KDV

30.11.2016

16.00

252.00 TL

105

10

556

15.00.TL+KDV

30.11.2016

16.15

251.00 TL

105

11

556

15.00.TL+KDV

30.11.2016

16.30

251.00 TL

105

12

557

15.00.TL+KDV

30.11.2016

16.45

251.00 TL

 

01.12.2016 KIZILCAHAMAM BELEDİYESİNCE SATIŞA SUNULAN ARSALAR

 

ADA

PARSEL

M2 YÜZÖLÇÜM

MUH. BEDEL

İHALE TARİHİ

SAATİ

GEÇİCİ TEMİNAT

105

13

556

15.00.TL+KDV

01.12.2016

11.00

251.00.TL

105

14

557

15.00.TL+KDV

01.12.2016

11.15

251.00.TL

105

15

556

15.00.TL+KDV

01.12.2016

11.30

251.00 TL

105

16

557

15.00.TL+KDV

01.12.2016

11.45

251.00 TL

106

1

535

15.00.TL+KDV

01.12.2016

14.00

241.00 TL

106

2

539

15.00.TL+KDV

01.12.2016

14.15

243.00 TL

106

3

533

15.00.TL+KDV

01.12.2016

14.30

240.00 TL

106

4

534

15.00.TL+KDV

01.12.2016

14.45

241.00 TL

106

5

533

15.00.TL+KDV

01.12.2016

15.00

240.00 TL

106

6

533

15.00.TL+KDV

01.12.2016

15.15

240.00 TL

106

7

534

15.00.TL+KDV

01.12.2016

15.30

241.00 TL

106

8

534

15.00.TL+KDV

01.12.2016

15.45

241.00 TL

106

9

534

15.00.TL+KDV

01.12.2016

16.00

241.00 TL

106

10

538

15.00.TL+KDV

01.12.2016

16.15

243.00 TL

106

11

535

15.00.TL+KDV

01.12.2016

16.30

241.00 TL

106

12

535

15.00.TL+KDV

01.12.2016

16.45

241.00 TL

 

02.12.2016 KIZILCAHAMAM BELEDİYESİNCE SATIŞA SUNULAN ARSALAR

 

ADA

PARSEL

M2 YÜZÖLÇÜM

MUH. BEDEL

İHALE TARİHİ

SAATİ

GEÇİCİ TEMİNAT

106

13

535

15.00.TL+KDV

02.12.2016

11.00

241.00.TL

106

14

535

15.00.TL+KDV

02.12.2016

11.15

241.00.TL

106

15

535

15.00.TL+KDV

02.12.2016

11.30

241.00.TL

106

16

535

15.00.TL+KDV

02.12.2016

11.45

241.00.TL

107

1

618

15.00.TL+KDV

02.12.2016

14.00

279.00 TL

107

2

616

15.00.TL+KDV

02.12.2016

14.15

278.00 TL

107

3

616

15.00.TL+KDV

02.12.2016

14.30

278.00 TL

107

4

616

15.00.TL+KDV

02.12.2016

14.45

278.00 TL

107

5

616

15.00.TL+KDV

02.12.2016

15.00

278.00 TL

107

6

617

15.00.TL+KDV

02.12.2016

15.15

278.00 TL

107

7

619

15.00.TL+KDV

02.12.2016

15.30

279.00 TL

107

8

617

15.00.TL+KDV

02.12.2016

15.45

278.00 TL

107

9

616

15.00.TL+KDV

02.12.2016

16.00

278.00 TL

108

1

526

15.00.TL+KDV

02.12.2016

16.15

237.00 TL

108

2

524

15.00.TL+KDV

02.12.2016

16.30

236.00 TL

108

3

524

15.00.TL+KDV

02.12.2016

16.45

236.00 TL

 

05.12.2016 KIZILCAHAMAM BELEDİYESİNCE SATIŞA SUNULAN ARSALAR

 

ADA

PARSEL

M2 YÜZÖLÇÜM

MUH. BEDEL

İHALE TARİHİ

SAATİ

GEÇİCİ TEMİNAT

108

4

524

15.00.TL+KDV

05.12.2016

11.00

236.00.TL

108

5

524

15.00.TL+KDV

05.12.2016

11.15

236.00.TL

108

6

524

15.00.TL+KDV

05.12.2016

11.30

236.00.TL

108

7

524

15.00.TL+KDV

05.12.2016

11.45

236.00.TL

108

8

524

15.00.TL+KDV

05.12.2016

14.00

236.00.TL

108

9

524

15.00.TL+KDV

05.12.2016

14.15

236.00.TL

109

1

501

15.00.TL+KDV

05.12.2016

14.30

226.00 TL

109

2

501

15.00.TL+KDV

05.12.2016

14.45

226.00 TL

109

3

501

15.00.TL+KDV

05.12.2016

15.00

226.00 TL

109

4

501

15.00.TL+KDV

05.12.2016

15.15

226.00 TL

109

5

501

15.00.TL+KDV

05.12.2016

15.30

226.00 TL

109

6

501

15.00.TL+KDV

05.12.2016

15.45

226.00 TL

109

7

502

15.00.TL+KDV

05.12.2016

16.00

226.00 TL

109

8

502

15.00.TL+KDV

05.12.2016

16.15

226.00 TL

109

9

501

15.00.TL+KDV

05.12.2016

16.30

226.00 TL

109

10

501

15.00.TL+KDV

05.12.2016

16.45

226.00 TL

 

07.12.2016 KIZILCAHAMAM BELEDİYESİNCE SATIŞA SUNULAN ARSALAR

 

ADA

PARSEL

M2 YÜZÖLÇÜM

MUH. BEDEL

İHALE TARİHİ

SAATİ

GEÇİCİ TEMİNAT

109

11

501

15.00.TL+KDV

07.12.2016

11.00

226.00 TL

109

12

501

15.00.TL+KDV

07.12.2016

11.15

226.00 TL

110

1

509

15.00.TL+KDV

07.12.2016

11.30

230.00.TL

110

2

509

15.00.TL+KDV

07.12.2016

11.45

230.00.TL

110

3

509

15.00.TL+KDV

07.12.2016

14.00

230.00.TL

110

4

509

15.00.TL+KDV

07.12.2016

14.15

230.00.TL

110

5

509

15.00.TL+KDV

07.12.2016

14.30

230.00.TL

110

6

509

15.00.TL+KDV

07.12.2016

14.45

230.00.TL

110

7

616

15.00.TL+KDV

07.12.2016

15.00

278.00 TL

110

8

514

15.00.TL+KDV

07.12.2016

15.15

232.00 TL

110

9

509

15.00.TL+KDV

07.12.2016

15.30

230.00 TL

110

10

509

15.00.TL+KDV

07.12.2016

15.45

230.00 TL

110

11

509

15.00.TL+KDV

07.12.2016

16.00

230.00 TL

110

12

509

15.00.TL+KDV

07.12.2016

16.15

230.00 TL

111

1

508

15.00.TL+KDV

07.12.2016

16.30

230.00 TL

111

2

598

15.00.TL+KDV

07.12.2016

16.45

270.00 TL

 

08.12.2016 KIZILCAHAMAM BELEDİYESİNCE SATIŞA SUNULAN ARSALAR

 

ADA

PARSEL

M2 YÜZÖLÇÜM

MUH. BEDEL

İHALE TARİHİ

SAATİ

GEÇİCİ TEMİNAT

111

3

502

15.00.TL+KDV

08.12.2016

11.00

226.00 TL

111

4

502

15.00.TL+KDV

08.12.2016

11.15

226.00 TL

111

5

502

15.00.TL+KDV

08.12.2016

11.30

226.00 TL

111

6

502

15.00.TL+KDV

08.12.2016

11.45

226.00 TL

111

7

502

15.00.TL+KDV

08.12.2016

14.00

226.00 TL

111

8

502

15.00.TL+KDV

08.12.2016

14.15

226.00 TL

111

9

502

15.00.TL+KDV

08.12.2016

14.30

226.00 TL

111

10

502

15.00.TL+KDV

08.12.2016

14.45

226.00.TL

111

11

512

15.00.TL+KDV

08.12.2016

15.00

231.00.TL

111

12

512

15.00.TL+KDV

08.12.2016

15.15

231.00.TL

111

13

512

15.00.TL+KDV

08.12.2016

15.30

231.00.TL

111

14

512

15.00.TL+KDV

08.12.2016

15.45

231.00.TL

111

15

512

15.00.TL+KDV

08.12.2016

16.00

231.00.TL

111

16

512

15.00.TL+KDV

08.12.2016

16.15

231.00.TL

111

17

512

15.00.TL+KDV

08.12.2016

16.30

231.00.TL

111

18

512

15.00.TL+KDV

08.12.2016

16.45

231.00.TL

 

09.12.2016 KIZILCAHAMAM BELEDİYESİNCE SATIŞA SUNULAN ARSALAR

 

ADA

PARSEL

M2 YÜZÖLÇÜM

MUH. BEDEL

İHALE TARİHİ

SAATİ

GEÇİCİ TEMİNAT

112

1

541

15.00.TL+KDV

09.12.2016

11.00

242.00 TL

112

2

546

15.00.TL+KDV

09.12.2016

11.15

246.00 TL

112

3

545

15.00.TL+KDV

09.12.2016

11.30

246.00 TL

112

4

545

15.00.TL+KDV

09.12.2016

11.45

246.00 TL

112

5

547

15.00.TL+KDV

09.12.2016

14.00

247.00 TL

112

6

545

15.00.TL+KDV

09.12.2016

14.15

246.00 TL

112

7

545

15.00.TL+KDV

09.12.2016

14.30

246.00 TL

112

8

545

15.00.TL+KDV

09.12.2016

14.45

246.00 TL

112

9

545

15.00.TL+KDV

09.12.2016

15.00

246.00 TL

112

10

544

15.00.TL+KDV

09.12.2016

15.15

245.00 TL

113

1

583

15.00.TL+KDV

09.12.2016

15.30

263.00.TL

113

2

583

15.00.TL+KDV

09.12.2016

15.45

263.00.TL

113

3

583

15.00.TL+KDV

09.12.2016

16.00

263.00.TL

113

4

520

15.00.TL+KDV

09.12.2016

16.15

234.00.TL

113

5

520

15.00.TL+KDV

09.12.2016

16.30

234.00.TL

113

6

707

15.00.TL+KDV

09.12.2016

16.45

319.00.TL

 

12.12.2016 KIZILCAHAMAM BELEDİYESİNCE SATIŞA SUNULAN ARSALAR

 

ADA

PARSEL

M2 YÜZÖLÇÜM

MUH. BEDEL

İHALE TARİHİ

SAATİ

GEÇİCİ TEMİNAT

114

1

524

15.00.TL+KDV

12.12.2016

11.00

236.00 TL

114

2

525

15.00.TL+KDV

12.12.2016

11.15

237.00 TL

114

3

523

15.00.TL+KDV

12.12.2016

11.30

236.00 TL

114

4

522

15.00.TL+KDV

12.12.2016

11.45

235.00 TL

114

5

522

15.00.TL+KDV

12.12.2016

14.00

235.00 TL

114

6

522

15.00.TL+KDV

12.12.2016

14.15

235.00 TL

114

7

523

15.00.TL+KDV

12.12.2016

14.30

236.00 TL

114

8

523

15.00.TL+KDV

12.12.2016

14.45

236.00 TL

114

9

523

15.00.TL+KDV

12.12.2016

15.00

236.00 TL

114

10

523

15.00.TL+KDV

12.12.2016

15.15

236.00 TL

114

11

523

15.00.TL+KDV

12.12.2016

15.30

236.00 TL

114

12

523

15.00.TL+KDV

12.12.2016

15.45

236.00 TL

114

13

524

15.00.TL+KDV

12.12.2016

16.00

236.00 TL

114

14

524

15.00.TL+KDV

12.12.2016

16.15

236.00 TL

114

15

523

15.00.TL+KDV

12.12.2016

16.30

236.00 TL

114

16

524

15.00.TL+KDV

12.12.2016

16.45

236.00 TL

 

13.12.2016 KIZILCAHAMAM BELEDİYESİNCE SATIŞA SUNULAN ARSALAR

 

ADA

PARSEL

M2 YÜZÖLÇÜM

MUH. BEDEL

İHALE TARİHİ

SAATİ

GEÇİCİ TEMİNAT

114

17

523

15.00.TL+KDV

13.12.2016

11.00

236.00 TL

115

1

517

15.00.TL+KDV

13.12.2016

11.15

233.00 TL

115

2

520

15.00.TL+KDV

13.12.2016

11.30

234.00 TL

115

3

516

15.00.TL+KDV

13.12.2016

11.45

233.00 TL

115

4

515

15.00.TL+KDV

13.12.2016

14.00

232.00 TL

115

5

515

15.00.TL+KDV

13.12.2016

14.15

232.00 TL

115

6

516

15.00.TL+KDV

13.12.2016

14.30

233.00 TL

115

7

516

15.00.TL+KDV

13.12.2016

14.45

233.00 TL

115

8

515

15.00.TL+KDV

13.12.2016

15.00

232.00 TL

115

9

515

15.00.TL+KDV

13.12.2016

15.15

232.00 TL

115

10

517

15.00.TL+KDV

13.12.2016

15.30

233.00 TL

115

11

517

15.00.TL+KDV

13.12.2016

15.45

233.00 TL

115

12

516

15.00.TL+KDV

13.12.2016

16.00

233.00 TL

116

1

517

15.00.TL+KDV

13.12.2016

16.15

233.00 TL

116

2

517

15.00.TL+KDV

13.12.2016

16.30

233.00 TL

116

3

517

15.00.TL+KDV

13.12.2016

16.45

233.00 TL

 

14.12.2016 KIZILCAHAMAM BELEDİYESİNCE SATIŞA SUNULAN ARSALAR

 

ADA

PARSEL

M2 YÜZÖLÇÜM

MUH. BEDEL

İHALE TARİHİ

SAATİ

GEÇİCİ TEMİNAT

116

4

517

15.00.TL+KDV

14.12.2016

11.00

233.00 TL

116

5

522

15.00.TL+KDV

14.12.2016

11.15

235.00 TL

116

6

510

15.00.TL+KDV

14.12.2016

11.30

230.00 TL

116

7

523

15.00.TL+KDV

14.12.2016

11.45

236.00 TL

116

8

518

15.00.TL+KDV

14.12.2016

14.00

234.00 TL

116

9

517

15.00.TL+KDV

14.12.2016

14.15

233.00 TL

116

10

517

15.00.TL+KDV

14.12.2016

14.30

233.00 TL

116

11

513

15.00.TL+KDV

14.12.2016

14.45

231.00 TL

116

12

521

15.00.TL+KDV

14.12.2016

15.00

235.00 TL

116

13

1088

15.00.TL+KDV

14.12.2016

15.15

490.00 TL

116

14

502

15.00.TL+KDV

14.12.2016

15.30

226.00 TL

116

15

510

15.00.TL+KDV

14.12.2016

15.45

230.00 TL

116

16

508

15.00.TL+KDV

14.12.2016

16.00

229.00 TL

116

17

509

15.00.TL+KDV

14.12.2016

16.15

230.00 TL

116

18

509

15.00.TL+KDV

14.12.2016

16.30

230.00 TL

116

19

509

15.00.TL+KDV

14.12.2016

16.45

230.00 TL

 

15.12.2016 KIZILCAHAMAM BELEDİYESİNCE SATIŞA SUNULAN ARSALAR

 

ADA

PARSEL

M2 YÜZÖLÇÜM

MUH. BEDEL

İHALE TARİHİ

SAATİ

GEÇİCİ TEMİNAT

116

20

509

15.00.TL+KDV

15.12.2016

11.00

230.00 TL

116

21

600

15.00.TL+KDV

15.12.2016

11.15

270.00 TL

117

1

544

15.00.TL+KDV

15.12.2016

11.30

245.00 TL

117

2

544

15.00.TL+KDV

15.12.2016

11.45

245.00 TL

117

3

545

15.00.TL+KDV

15.12.2016

14.00

246.00 TL

117

4

545

15.00.TL+KDV

15.12.2016

14.15

246.00 TL

117

5

545

15.00.TL+KDV

15.12.2016

14.30

246.00 TL

117

6

545

15.00.TL+KDV

15.12.2016

14.45

246.00 TL

117

7

545

15.00.TL+KDV

15.12.2016

15.00

246.00 TL

117

8

545

15.00.TL+KDV

15.12.2016

15.15

246.00 TL

117

9

545

15.00.TL+KDV

15.12.2016

15.30

246.00 TL

117

10

545

15.00.TL+KDV

15.12.2016

15.45

246.00 TL

118

1

549

15.00.TL+KDV

15.12.2016

16.00

248.00 TL

118

2

545

15.00.TL+KDV

15.12.2016

16.15

246.00 TL

118

3

545

15.00.TL+KDV

15.12.2016

16.30

246.00 TL

118

4

545

15.00.TL+KDV

15.12.2016

16.45

246.00 TL

 

16.12.2016 KIZILCAHAMAM BELEDİYESİNCE SATIŞA SUNULAN ARSALAR

 

ADA

PARSEL

M2 YÜZÖLÇÜM

MUH. BEDEL

İHALE TARİHİ

SAATİ

GEÇİCİ TEMİNAT

118

5

545

15.00.TL+KDV

16.12.2016

11.00

246.00 TL

118

6

545

15.00.TL+KDV

16.12.2016

11.15

246.00 TL

118

7

545

15.00.TL+KDV

16.12.2016

11.30

246.00 TL

118

8

545

15.00.TL+KDV

16.12.2016

11.45

246.00 TL

118

9

545

15.00.TL+KDV

16.12.2016

14.00

246.00 TL

118

10

545

15.00.TL+KDV

16.12.2016

14.15

246.00 TL

119

1

542

15.00.TL+KDV

16.12.2016

14.30

244.00 TL

119

2

546

15.00.TL+KDV

16.12.2016

14.45

246.00 TL

119

3

546

15.00.TL+KDV

16.12.2016

15.00

246.00 TL

119

4

546

15.00.TL+KDV

16.12.2016

15.15

246.00 TL

119

5

545

15.00.TL+KDV

16.12.2016

15.30

246.00 TL

119

6