12 Kasım 2016 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29886

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Adalet Bakanlığı Edirne Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Milli Savunma Bakanlığından:

Sağlık Bakanlığından:

Milli Eğitim Bakanlığından:

Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurum Başkanlığından:

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğünden:

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü 3. Bölge Müdürlüğünden:

Türk Standardları Enstitüsünden:

Kadir Has Üniversitesinden:

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Belediye Encümenimizin 29.09.2016 gün ve 1042/2192 sayılı kararı ve Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 13.10.2016 gün ve 2451/5305 sayılı kararı ile onaylanan imarın 44338 ada 2 ve 3 parseller, 44271 ve 44272 nolu adaların batısında kalan park alanı ve 44339 nolu adanın güneyinde kalan park alanına ait hazırlanan 84193/16 nolu parselasyon planı, Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

İlgililere ilan olunur.

10073/1-1

—————

Yenimahalle İlçesi, 14910/1, 14911/1, 14758/1, 14885/1, 14788/1, 14789/1, 14869/1, 14868/1 ve 14863/1 ada/parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

10074/1-1

—————

Serhat mahallesi 44943 ada 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

10075/1-1

—————

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 64472 ada ve çevresine ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği 1/1000 ölçekli planı değişikliği Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Planlama Şubesi İlan Panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

10076/1-1


Adalet Bakanlığı Edirne Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden:

5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 191/3 maddesi gereğince denetimli serbestlik tedbirinin yerine getirilmesi için 10 gün içerisinde aşağıda adresi bildirilen müdürlüğümüze müracaat etmeniz gerekmektedir.

Haklı, geçerli ve gerektiğinde belgelendirilebilen bir mazeretiniz olmaksızın belirtilen süre içerisinde müracaat etmemeniz halinde tekrar bir uyarı yapılmadan, hakkınızda verilen kararın hapis cezasına çevrilmesi mahkemeden talep edilecektir, ilanen tebliğ olunur.

 

Sıra No

Dosya No

Savcılık No

Adı Soyadı

Cezası

1

2016/840

2016/983

Orhan TİLKİ

TCK 191/3

 

Müracaat Edilmesi Gereken Adres: Edirne Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, İstasyon Mah. Ebenazire Sk. Yeni Adliye Binası Kat: l  Edirne Telefon: 0 (284) 212 71 08

9962/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Ticaret sicil kaydı silinmiş olan veya şirket unvan ve amaç maddesini değiştirmesi nedeniyle tasfiyesine karar verilen aşağıdaki kuruluşların 07.11.2016 tarih ve 25968 sayılı Makam Olur’larına istinaden,

Hatay ilinde faaliyet gösteren 2038 dosya no’lu HATAY YETKİ Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Malatya ilinde faaliyet gösteren 1180 dosya no’lu BM Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Erzincan ilinde faaliyet gösteren 1478 dosya no’lu HAKKANİ Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Şanlıurfa ilinde faaliyet gösteren 1896 dosya no’lu KARACADAĞ Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Kırklareli ilinde faaliyet gösteren 1376 dosya no’lu REM Yapı Denetim Ltd. Şti.

Elazığ ilinde faaliyet gösteren 1420 dosya no’lu HAZAR Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Sakarya ilinde faaliyet gösteren 381 dosya no’lu YENİ SİSTEM Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Ankara ilinde faaliyet gösteren 68 dosya no’lu E.K.C Yapı Denetim Hiz. Ltd. Şti.’lerinin Yapı Denetim Sistemi üzerinden tasfiye işlemi yapılarak, Yapı Denetim İzin Belgeleri iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

10002/1/1-1

—————

4708 sayılı Yapı Denetim Hakkında Kanuna dayalı olarak çıkarılan Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinin 16. maddesinin 1. Fıkrasında “Yapı denetim kuruluşu, faaliyetine devam ettiği sürece 12’nci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde asgari istihdam edilmesi gereken personeli, faaliyetine devam ettiği sürece çekirdek personel olarak istihdam etmek zorundadır. ....  Eleman eksikliği 90 takvim günü içerisinde giderilmediği takdirde, asgari sayıda çekirdek personeli istihdam edinceye kadar kuruluşun izin belgesi geçici olarak geri alınır.” hükmü gereğince eksik çekirdek personeli istihdam etmeyen;

İzmir ilinde faaliyet gösteren 2544 dosya no’lu ALAÇATI YENİŞAR Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Diyarbakır ilinde faaliyet gösteren 2383 dosya no’lu İÇKALE Yapı Denetim Ltd. Şti. ve 1530 dosya no’lu CMD Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Bilecik ilinde faaliyet gösteren 974 dosya no’lu ERTUĞRULGAZİ Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Samsun ilinde faaliyet gösteren 951 dosya no’lu ATKIN-BORA Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Antalya ilinde faaliyet gösteren 879 dosya no’lu ALAİYE Yapı Denetim Ltd. Şti., Eskişehir ilinde faaliyet gösteren 441 dosya no’lu MİDAS Yapı Denetim Ltd. Şti.’lerine ait Yapı Denetim İzin Belgeleri Bakanlık Makamının 07.11.2016 tarih ve 25970 sayılı Olur'u ile geçici olarak geri alınmıştır.

İlgililere duyurulur.

10002/2/1-1


 


 


 


 


 


 


 


Kadir Has Üniversitesinden:

MÜHENDİSLİK VE DOĞAL BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemiz Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü’nün aşağıda şartları belirtilen kadrosuna 2547 sayılı Kanun ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nde öngörülen koşullara ek olarak, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak “Doçent veya Yardımcı Doçent” alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.

Aranan Şartlar:

1. Kadir Has Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterlerinde Doçent veya Yardımcı Doçent kadrosuna atanabilmek için gereken niteliklere sahip olmak,

2. En az 3 yılı; Öğretim Üyesi, Öğretim Görevlisi ve/veya Dr. Araştırma Görevlisi olmak üzere minimum 5 yılı iş tecrübesine sahip olmak,

3. Konusunda saygın dergilerde (SCI-EXP, SSCI) yayınlarına sahip olmak,

4. Kadro için doktora derecesini, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Hesaplamalı Bilimler veya Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanlarının birinde almış olmak

Adayların KHAS Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterlerinin Ek-2 tablosundaki sıralamaya uygun hazırladıkları (4 takım) bilimsel dosyaları ile birlikte Kadir Has Üniversitesi, Kadir Has Kampüsü Personel Dairesi 34083-Cibali /İSTANBUL adresine ilan başvuru süresi içinde başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Adayların başvuru dosyasında bulunacak belgeler:

1. Dilekçe,

2. Özgeçmiş,

3. Üniversitemiz web sayfasında http://www.khas.edu.tr/1622/yonetmelik-ve-yonergeler) adresinde yayınlanan Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterlerinde doldurdukları Ek-4 ile birlikte Ek-2 tablosundaki sıralamaya uygun hazırladıkları yayın listesi ve bu yayınlar dışındaki diğer faaliyetler listesi,

4. Akademik unvanının gerektirdiği onaylı diploma ve belgelerin fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, belge asıllar ile birlikte geldiğinde diploma onayları yapılabilecektir.) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

5. Yabancı dil yeterliliğini gösteren belge,

6. Erkek adaylar için askerlik durum belgesi,

Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 gündür.

(Günlük gazete ilan tarihinden en son tarihli olanı dikkate alınacaktır.)

 

Birimi

Bölümü

Akademik Unvan

Adet

Özel Koşullar

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Yönetim Bilişim Sistemleri

Doçent veya Yardımcı Doçent

1

Siber güvenlik alanı başta olmak üzere, sistem güvenliği, bilgisayar ve ağ güvenliği, İşletim Sistemleri güvenliği, kritik altyapı güvenliği, veri güvenliği vb. alanlarda araştırma ve yayın yapıyor olmak. Bu konulara birden fazla kez lisans veya lisansüstü ders vermiş olmak.

 

Başvuru adresi:

Kadir Has Üniversitesi Cibali Kadir Has Kampüsü

Personel Dairesi

34083-Cibali/İSTANBUL

10071/1-1


Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi ile Öğretim Üyesine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği Esaslarına göre alınacak öğretim üyesi kadro ilanlarına ait başvuru belgeleri www.msgsu.edu.tr internet adresinin personel/ilgili mevzuat kısmında yer almaktadır.

Yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

Başvuru süresi, bu ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gün olup, son başvuru tarihi tatile denk geldiği takdirde bir sonraki mesai saati bitimine kadar başvuru yapılabilecektir.

Kadro dereceleri ve sınava ilişkin diğer tamamlayıcı bilgiler ilgili birimlerden öğrenilecektir.

Duyurulur.

 

MİMARLIK FAKÜLTESİ ANABİLİM/ANASANAT DALI

UNVANI

ADET

AÇIKLAMALAR

Bölge Planlama 

Prof.

1

Kırsal alan planlaması ve konut konularında çalışıyor olmak, 10 yıldan fazla süredir kırsal alan planlaması ve konut konularında dersler veriyor olmak, eleştirel coğrafya konusunda doktora düzeyinde ders yürütüyor olmak.

İç Mimarlık 

Doç.

1

Lisans ve sanatta yeterlik eğitimini İç Mimarlık Bölümünde yapmış, Doçentliğini tasarım alanında almış, iç mimari tasarım, Tasarım kuram ve teorisi konularında çalışmalar yapmış, en az 10 yıl eğitim deneyimi (öğretim elemanı) sahibi olmak. 

İç Mimarlık

Doç.

1

Lisans ve sanatta yeterlik eğitimini İç Mimarlık Bölümünde yapmış, Doçentliğini tasarım alanında almış, iç mimari tasarım, Tasarım kuram ve teorisi konularında çalışmalar yapmış, en az 10 yıl eğitim deneyimi (öğretim elemanı) sahibi olmak. 

Yapı Bilgisi

Doç.

1

Yüksek lisans ve doktorasını Yapı Bilgisi Anabilim Dalında yapmış olmak, Mimarlık Temel Alanında Doçent unvanı almış olmak, Prefabrikasyon konusunda (uzman) yayınları olmak. 

Şehircilik

Doç.

1

Kentsel politikalar, kent planlama kuram ve ilkeleri, Kentsel dönüşüm ve konut politikaları konusunda uzman olmak.

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ ANABİLİM/ANASANAT DALI

UNVANI

ADET

AÇIKLAMALAR

Nükleer Fizik

Prof.

1

Nükleer astrofizik ve nötrino fiziği alanlarında çalışmaları bulunmak.

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ BÖLÜMÜ

UNVANI

ADET

AÇIKLAMALAR

Resim

Prof.

1

Üniversitelerin Güzel Sanatlar Fakülteleri Resim Bölümü Resim atölyesi dersinde en az (5) yıl öğretim üyesi olarak deneyim sahibi olmak.

İSTANBUL DEVLET KONSERVATUVARI ANABİLİM/ANASANAT DALI

UNVANI

ADET

AÇIKLAMALAR

Yaylı Çalgılar

Prof.

1

Keman Sanat dalında görevlendirilmek üzere herhangi bir Devlet Konservatuvarında en az (10) yıl ders vermiş olmak, yurtdışında alanı ile ilgili ihtisas yapmış olmak, 

Piyano-Arp-Gitar

Doç.

1

Piyano Sanat Dalında görevlendirilmek üzere herhangi bir Devlet Konservatuvarında en az (5) yıl ders vermiş olmak, çok sayıda solo konser vermiş olmak, oda müziği konusunda tecrübeli olmak.

Piyano-Arp-Gitar

Doç.

1

Piyano Sanat Dalında görevlendirilmek üzere herhangi bir Devlet Konservatuvarında en az (5) yıl ders vermiş olmak, çok sayıda solo konser vermiş olmak, oda müziği konusunda tecrübeli olmak.

Piyano-Arp-Gitar

Doç.

1

Piyano Sanat Dalında görevlendirilmek üzere herhangi bir Devlet Konservatuvarında en az (5) yıl ders vermiş olmak, çok sayıda solo konser vermiş olmak, oda müziği konusunda tecrübeli olmak.

Genel Müzikoloji

Doç.

1

Genel Müzikoloji Anabilim Dalında görevlendirilmek üzere, Genel Müzikoloji alanında doktora yapmış olmak, herhangi bir Devlet Konservatuvarında en az (4) yıl ders vermiş olmak.

 

Son Başvuru Tarihi: 17.11.2016

10007/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULLARININ KARARLARINI GÖRMEK İÇİN

TIKLAYINIZ