12 Kasım 2016 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29886

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


AFYON VE ERZİNCAN MİNERALLİ SU İŞLETMELERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN İHTİYACI OLAN SİTRİK ASİT SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Faaliyet Alanı Koordinatörlüğünden:


İSTANBUL İLİ ARNAVUTKÖY İLÇESİ HADIMKÖY MAHALLESİ 383 ADA 7 VE 8 NOLU PARSELLER İHALE YÖNTEMİYLE SATILACAKTIR

Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğünden:


500.000 TON KÖMÜRÜN TAŞINMASI VE BOŞALTILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:


ÖN YETERLİLİK İLANI

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğünden:


JEOTERMAL KAYNAK ARAMA SAHALARI İHALEYE ÇIKARILMIŞTIR

İzmir Valiliğinden:


1 ADET MOTION CAPTURE SİSTEMİ VE 1 ADET GREEN SCREEN STUDIO PROJEKTÖR SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


1 ADET SIVI KROMATOGRAFİ CİHAZI İLE 1 ADET GAZ KROMATOGRAFİ KÜTLE-KÜTLE SPEKTROMETRE CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


BİLİŞİM ALTYAPISININ İYİLEŞTİRİLMESİ VE LİSANS SÜRELERİNİN GÜNCELLENMESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


MERKEZİ YEDEKLEME SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


MUHTELİF CİNS VE MİKTAR LİSANS VE LİSANS GÜNCELLEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


BİLETLİK KÂĞIT SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


ÖN YETERLİK İLANI

İnönü Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


AFYON VE ERZİNCAN MİNERALLİ SU İŞLETMELERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN İHTİYACI OLAN SİTRİK ASİT SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Faaliyet Alanı Koordinatörlüğünden:

1 - Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Afyon ve Erzincan Fabrika Müdürlüğü’nün ihtiyacı olan 150.000 kg Sitrik Asit alım işi kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır.

2 - Firmalar teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler "İstasyon Mah. Türk Kızılayı Cad. No: 6 Etimesgut/ ANKARA" adresindeki Faaliyet Alanı Koordinatörlüğümüzden, 125,00 TL + KDV karşılığında temin edilebilir.

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.

4 - Firmaların tekliflerini en geç 06 Aralık 2016 saat 11.00’e kadar Ataç-1 Sokak No: 32 Yenişehir/ANKARA adresinde bulunan Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü evrak birimine vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir.

5 - İhale Zarfı 06 Aralık 2016 saat 15.00’da İstasyon Mah. Türk Kızılayı Caddesi No: 6 Etimesgut/ANKARA adresinde bulunan Mineralli Su İşletmeleri Faaliyet Alanı Koordinatörlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır.

6 - Postada veya Kargoda meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - E-mail veya Faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

10068/1-1


İSTANBUL İLİ ARNAVUTKÖY İLÇESİ HADIMKÖY MAHALLESİ 383 ADA 7 VE 8 NOLU PARSELLER İHALE YÖNTEMİYLE SATILACAKTIR

Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğünden:

1 - Mülkiyeti, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğüne ait İstanbul İli, Arnavutköy İlçesi, Hadımköy Mahallesinde bulunan 383 ada 7 ve 8 nolu parseller satılacaktır. Satış İhalesi; Teklifler, TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Emlak ve İnşaat Müdürlüğüne elden kapalı zarfla teklif almak suretiyle teslim edilecek ve görüşmeler yapmak suretiyle TCDD 1. Bölge Müdürlüğü binası toplantı salonunda, “Pazarlık Usulü” ile yapılacaktır. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilecek teklifler değerlendirilmeyecektir. İhale Komisyonunca gerek görülmesi halinde, ihale, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilecektir.

2 - TCDD Genel Müdürlüğü ihale işlemlerini 4046 sayılı Kanun çerçevesinde yürütmektedir. Özelleştirme işlemleri 2886 sayılı İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi olmayıp, TCDD, ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta, teklif verme süresini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir.

3 - İhale dokümanları, TCDD 1. Bölge Müdürlüğü veznesine veya Türkiye Vakıflar Bankası Kadıköy Finansmarket şubesinde bulunan TR 08 0001 5001 5800 7293 4446 39 nolu iban numaralı hesabına 200,00 (İkiyüz) TL yatırılarak üstünde teklif sahibinin teklif vereceği bağımsız bölüm bilgisi, adı soyadı, unvanını da açıkça belirtildiği dekont karşılığında, TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Emlak ve İnşaat Müdürlüğü 3. Kat Haydarpaşa/İSTANBUL adresinden temin edilebilir. Doküman bedeli kesinlikle iade edilmeyecektir.

4 - İhale konusu İstanbul İli Arnavutköy İlçesi, Hadımköy Mahallesinde bulunan 383 ada 7 ve 8 nolu parsellerin her biri için geçici teminat miktarı 15.000,00 (onbeşbin) TL olarak belirlenmiştir.

 

İstanbul İli Arnavutköy İlçesi Hadımköy Mahallesi

 

Ada

Parsel

Hisse

Niteliği

Tapu Alanı m2

Son Teklif Tarihi ve saati

İmar Durumu

İhale Tarihi ve saati

383

7

Tam

Arsa

350

24.11.2016 13.30

Konut+ Ticaret

24.11.2016 14.00

383

8

313/345

Arsa

345

24.11.2016 13.30

Konut+ Ticaret

24.11.2016 15.00

9856/1-1


500.000 TON KÖMÜRÜN TAŞINMASI VE BOŞALTILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:

Müessesemizin ihtiyacı olan 1 adet ihale aşağıda belirtilen tarih de yapılacaktır.

İdarenin

a) Adresi                                    :  E.L.İ. Müessesesi Müdürlüğü 13 Eylül Mah. Atatürk Cad. No. 89    45500 Soma/MANİSA

b) Telefon ve faks numarası      :  (236) 613 23 26 (4 hat)     Faks: 612 20 13 - 613 20 13

c) Elektronik posta adresi          :  elisatinalma@eli.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin a)-

 

Niteliği - Türü - Miktarı

İhale Kayıt No

Dosya No

İhale Tarih ve Saati

Süre

Eynez Yeraltı Kontrol Şube Müdürlüğüne bağlı stok sahalarından 500.000 ton kömürün Soma B Termik Santralı 1 - 4, Yırca Kapı ve 5 - 6 Ünitelerine taşınması ve boşaltılması işi

2016/478436

2016-1989

30.11.2016 - 14.00

120 gün

 

b) Yapılacağı yer                       :  TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü (Soma / MANİSA)’dır.

c) İşin süresi                              :  Yukarıdaki tabloda belirtilmiştir.

d) İhale usulü                             :  Açık ihale

3 - İhalenin Yapılacağı yer         :  ELİ Müessesesi Müdürlüğü Toplantı Salonu Soma/ MANİSA

4 - İhale dokümanı; ELİ Müessese Müdürlüğü 13 Eylül Mah. Atatürk Cad. No. 89    45500 Soma / MANİSA, adresinden görülebilir ihale dokümanları 100,00 TL bedel karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler, 2. Maddelerde belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

8 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 (g) maddesi kapsamında olup, (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlarla bunları tadil eden Kanunlara tabi değildir.

9 - Web Sitemiz: www.eli.gov.tr

10000/1-1


ÖN YETERLİLİK İLANI

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğünden:

Radyasyon Güvenlik Kapısı Alt yapı Hizmeti alımı, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 19. Maddesi gereğince “Belli İstekliler Arasında İhale Usulü” ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                   :  2016/482969

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü

b) Telefon ve faks numarası      :  0 312 212 56 56 - 3142

c) Elektronik posta adresi          :

ç) Ön yeterlilik dokümanının

    görülebileceği web adresi      :  ihale.ankara.edu.tr

2 - Ön yeterlilik konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  Hizmet Alımı, Radyasyon Güvenlik Kapısı Alt Yapı Hizmeti

b) Hizmetin teslim edilme/işin

    yapılma yeri veya yerleri        :  Ankara Üniversitesi Hızlandırıcı Teknolojileri Enstitüsü

c) İşin süresi                              :  120 (yüzyirmi) takvim günüdür.

3 - Ön yeterlilik değerlendirmesinin

a) Yapılacağı yer                        :  Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü Tandoğan Yerleşkesi Ek Hizmet Binası A Girişi Beşevler/ANKARA

b) Tarihi ve saati                        :  23.11.2016 saat: 14.00

4 - Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. Ön yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler:

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Ön yeterlik başvurusu yapmaya yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Şartname ekinde yer alan standart forma uygun başvuru mektubu,

ç) İlanın 4.4 inci maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği 4734 Sayılı Kanunun 3. maddesindeki (f) bendiyle geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki esaslarında düzenlenen yeterlik belgeleri,

d) Vekaleten ön yeterliliğe katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

e) Adayın ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

f) Ön yeterlik dokümanının satın alındığına dair belge,

4.1.1. Ön yeterliğe iş ortaklığı olarak başvuruda bulunulması halinde, İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1 maddesinin (a) ve (b) bentlerinin ayrı ayrı sunulması zorunludur.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Bu maddeye yer verilmemiştir.

4.4. Teknik şartnamedeki tüm maddelere, teknik şartnameye uygunluk beyanı adı altında madde madde ve gerekiyorsa açıklamalı bir şekilde cevaplar verilecektir.

5 - Bu ihale, yeterlik kriterlerini taşıyan sadece yerli isteklilere açıktır.

6 - Ön yeterlik dokümanın görülmesi ve satın alınması:

6.1. Ön yeterlik dokümanı Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğünde görülebilir ve 50,00 TL (Elli Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir.

6.2. Ön yeterliğe başvuracak olanların ön yeterlik dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Ön yeterlik başvurusu, 23.11.2015 saat 14.00’e kadar Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü’ne elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

9 - Söz Konusu İhale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.

9998/1-1


JEOTERMAL KAYNAK ARAMA SAHALARI İHALEYE ÇIKARILMIŞTIR

İzmir Valiliğinden:

İzmir ili Torbalı İlçesi Pancar Jeotermal Kaynak Arama Sahasına ait 4883,99 hektarlık alanda, Selçuk İlçesi Belevi Jeotermal Kaynak Arama Sahasına ait 4091,80 hektarlık alanda, Kiraz İlçesi Suludere Jeotermal Kaynak Arama Sahasına ait 1918,66 hektarlık alanda, Konak İlçesi Jeotermal Kaynak Arama Sahasına ait 3036,70 hektarlık alanda, Ödemiş İlçesi Demircili Jeotermal Kaynak Arama Sahasına ait 4643,68 hektarlık alanda, Tire İlçesi Derebaşı Jeotermal Kaynak Arama Sahasına ait 2604,41 hektarlık alanda, Tire İlçesi Jeotermal Kaynak Arama Sahasına ait 3749,12 hektarlık alanda, Bergama İlçesi Kaleardı Jeotermal Kaynak Arama Sahasına ait 1277,62 hektarlık alanda, Ödemiş İlçesi Kaymakçı Jeotermal Kaynak Arama Sahasına ait 4797,12 hektarlık alanda, Ödemiş İlçesi Kızılcahamamlı Jeotermal Kaynak Arama Sahasına ait 4155,98 hektarlık alanda, Torbalı İlçesi Jeotermal Kaynak Arama Sahasına ait 2422,69 hektarlık alanda, Ödemiş İlçesi Jeotermal Kaynak Arama Sahasına ait 4955,00 hektarlık alanda, Tire İlçesi Jeotermal Kaynak Arama Sahasına ait 2263,40 hektarlık alanda, Ödemiş İlçesi Jeotermal Kaynak Arama Sahasına ait 4912,97 hektarlık alanda, Ödemiş İlçesi Jeotermal Kaynak Arama Sahasına ait 4870,46 hektarlık alanda, Ödemiş İlçesi Jeotermal Kaynak Arama Sahasına ait 3195,43 hektarlık alanda, Ödemiş İlçesi Jeotermal Kaynak Arama Sahasına ait 4187,68 hektarlık alanda, Ödemiş İlçesi Jeotermal Kaynak Arama Sahasına ait 4893,92 hektarlık alanda, Ödemiş İlçesi Jeotermal Kaynak Arama Sahasına ait 2968,38 hektarlık alanda, Ödemiş İlçesi Jeotermal Kaynak Arama Sahasına ait 4857,46 hektarlık alanda, Beydağ İlçesi Jeotermal Kaynak Arama Sahasına ait 4996,78 hektarlık alanda, Tire İlçesi Jeotermal Kaynak Arama Sahasına ait 778,76 hektarlık alanda, Kemalpaşa İlçesi Jeotermal Kaynak Arama Sahasına ait 4998,44 hektarlık alanda, Kemalpaşa İlçesi Jeotermal Kaynak Arama Sahasına ait 4910,74 hektarlık alanda, Bornova İlçesi Jeotermal Kaynak Arama Sahasına ait 4973,99 hektarlık alanda, Bayındır İlçesi Jeotermal Kaynak Arama Sahasına ait 4314,66 hektarlık alanda, Bayındır İlçesi Jeotermal Kaynak Arama Sahasına ait 2320,31 hektarlık alanda, Bayındır İlçesi Jeotermal Kaynak Arama Sahasına ait 3961,82 hektarlık alanda, Bayındır İlçesi Jeotermal Kaynak Arama Sahasına ait 4945,94 hektarlık alanda, Buca İlçesi Jeotermal Kaynak Arama Sahasına ait 4050,89 hektarlık alanda, Kemalpaşa İlçesi Jeotermal Kaynak Arama Sahasına ait 3233,59 hektarlık alanda, Torbalı İlçesi Jeotermal Kaynak Arama Sahasına ait 1402,66 hektarlık alanda, Torbalı İlçesi Jeotermal Kaynak Arama Sahasına ait 3359,31 hektarlık alanda, Bornova İlçesi Jeotermal Kaynak Arama Sahasına ait 4824,04 hektarlık alanda, Buca İlçesi Jeotermal Kaynak Arama Sahasına ait 3058,82 hektarlık alanda, Bornova İlçesi Jeotermal Kaynak Arama Sahasına ait 2910,71 hektarlık alanda, Buca İlçesi Jeotermal Kaynak Arama Sahasına ait 4953,35 hektarlık alanda, Bergama İlçesi Ören Jeotermal Kaynak Arama Sahasına ait 4347,97 hektarlık alanda, Bergama İlçesi Yukarıkırıklar Jeotermal Kaynak Arama Sahasına ait 4575,70 hektarlık alanda, Buca İlçesi Jeotermal Kaynak Arama Sahasına ait 315,95 hektarlık alanda, Kemalpaşa İlçesi Jeotermal Kaynak Arama Sahasına ait 4943,21 hektarlık alanda, Karabağlar İlçesi Uzundere Jeotermal Kaynak Arama Sahasına ait 191,66 hektarlık alanda, Çiğli İlçesi Jeotermal Kaynak Arama Sahasına ait 2067,06 hektarlık alanda arama haklarının verilerek; Kemalpaşa İlçesi Ulucak Jeotermal Kaynak Arama Sahasına ait 2467,13 hektarlık alanda, Ödemiş İlçesi Jeotermal Kaynak Arama Sahasına ait 4804,04 hektarlık alanda, Ödemiş İlçesi Jeotermal Kaynak Arama Sahasına ait 3912,04 hektarlık alanda, Urla İlçesi Demircili Jeotermal Kaynak Arama Sahasına ait 4278,88 hektarlık alanda, Seferihisar İlçesi Jeotermal Kaynak Arama Sahasına ait 271,61 hektarlık alanda, Seferihisar İlçesi Jeotermal Kaynak Arama Sahasına ait 3457,95 hektarlık alanda, Dikili İlçesi Çandarlı Jeotermal Kaynak Arama Sahasına ait 4244,30 hektarlık alanda arama hakkının verilerek;

Bergama İlçesi Ovacık-Sağancı Jeotermal Kaynak İşletme Sahasına ait 4580,50 hektarlık alanda, Dikili İlçesi Yeniköy Jeotermal Kaynak İşletme Sahasına ait 3941,81 hektarlık alanda,  Dikili İlçesi Kocaoba Jeotermal Kaynak İşletme Sahasına ait 752,18 hektarlık alanda, Menderes İlçesi Keler-Yeniköy Jeotermal Kaynak İşletme Sahasına ait 1634,83 hektarlık alanda işletme haklarının verilerek 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununa göre ruhsatlandırılmalarına ilişkin aşağıda cins, muhammen bedeli ve geçici teminatı yazılı bulunan 54 adet Jeotermal Kaynak Sahası, 5686 Sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununa bağlı Uygulama Yönetmeliğinin 17 nci maddesi gereğince, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesi hükümlerine göre Açık Teklif Arttırma Usulüyle ihaleye çıkarılmıştır.

İhale, aşağıda belirtilen tarih ve saatte İzmir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı toplantı salonunda (855 Sok. No.40 Konak-İzmir) yapılacaktır. İhale dosyası mesai saatlerinde İzmir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğü’nde görülebilir.

 

ARAMA SAHASI OLARAK İHALE EDİLEREK RUHSATLANDIRILACAK SAHALAR

 

İhale Edilerek Ruhsatlandırılacak Saha

Cinsi

Muhammen Bedeli

Geçici Teminat

İhale Tarihi

İhale Saati

Torbalı İlçesi Pancar Sahası

Jeotermal Kaynak Arama Sahası

139,047.20 TL

13,904.72 TL

20.12.2016

10:30

Selçuk İlçesi Belevi Sahası

Jeotermal Kaynak Arama Sahası

77,662.36 TL

7,766.24 TL

20.12.2016

10:35

Kiraz İlçesi Suludere Sahası

Jeotermal Kaynak Arama Sahası

36,416.7 TL

3,641.62 TL

20.12.2016

10:40

Konak İlçesi Sahası

Jeotermal Kaynak Arama Sahası

72,045.71 TL

7,204.57 TL

20.12.2016

10:45

Ödemiş İlçesi Demircili Sahası

Jeotermal Kaynak Arama Sahası

88,137.05 TL

8,813.71 TL

20.12.2016

10:50

Tire İlçesi Derebaşı Sahası

Jeotermal Kaynak Arama Sahası

49,431.70 TL

4,903.17 TL

20.12.2016

10:55

Tire İlçesi Sahası

Jeotermal Kaynak Arama Sahası

71,159.25 TL

7,115.93 TL

20.12.2016

11:00

Bergama İlçesi Kaleardı Sahası

Jeotermal Kaynak Arama Sahası

35,584.99 TL

3,558.50 TL

20.12.2016

11:05

Ödemiş İlçesi Kaymakçı Sahası

Jeotermal Kaynak Arama Sahası

91,049.34 TL

9,104.93 TL

20.12.2016

11:10

Ödemiş İlçesi Kızılcahamamlı Sahası

Jeotermal Kaynak Arama Sahası

78,880.50 TL

7,888.05 TL

20.12.2016

11:15

Torbalı İlçesi Sahası

Jeotermal Kaynak Arama Sahası

45,982.66 TL

4,598.27 TL

20.12.2016

11:20

Ödemiş İlçesi Sahası

Jeotermal Kaynak Arama Sahası

117,557.38 TL

11,755.74 TL

20.12.2016

11:25

Tire İlçesi Sahası

Jeotermal Kaynak Arama Sahası

42,959.33 TL

4,295.93 TL

20.12.2016

11:30

Ödemiş İlçesi Sahası

Jeotermal Kaynak Arama Sahası

93,248.17 TL

9,324.82 TL

20.12.2016

11:35

Ödemiş İlçesi Sahası

Jeotermal Kaynak Arama Sahası

92,441.33 TL

9,244.13 TL

20.12.2016

11:40

Ödemiş İlçesi Sahası

Jeotermal Kaynak Arama Sahası

60,649.26 TL

6,064.93 TL

20.12.2016

11:45

Ödemiş İlçesi Sahası

Jeotermal Kaynak Arama Sahası

79,482.17 TL

7,948.22 TL

20.12.2016

11:50

Ödemiş İlçesi Sahası

Jeotermal Kaynak Arama Sahası

92,886.60 TL

9,288.66 TL

20.12.2016

11:55

Ödemiş İlçesi Sahası

Jeotermal Kaynak Arama Sahası

56,339.85 TL

5,633.99 TL

20.12.2016

12:00

Ödemiş İlçesi Sahası

Jeotermal Kaynak Arama Sahası

92,194.59 TL

9,219.46 TL

20.12.2016

12:05

Ödemiş İlçesi Sahası

Jeotermal Kaynak Arama Sahası

94,838.88 TL

9,483.89 TL

20.12.2016

12:10

Tire İlçesi Sahası

Jeotermal Kaynak Arama Sahası

28,467.99 TL

2,846.80 TL

20.12.2016

12:15

Kemalpaşa İlçesi Sahası

Jeotermal Kaynak Arama Sahası

94,870.39 TL

9,487.04 TL

20.12.2016

12:20

Kemalpaşa İlçesi Sahası

Jeotermal Kaynak Arama Sahası

93,205.85 TL

9,320.59 TL

20.12.2016

12:25

Bornova İlçesi Sahası

Jeotermal Kaynak Arama Sahası

94,406.33 TL

9,440.63 TL

20.12.2016

13:30

Bayındır İlçesi Sahası

Jeotermal Kaynak Arama Sahası

81,892.25 TL

8,189.23 TL

20.12.2016

13:35

Bayındır İlçesi Sahası

Jeotermal Kaynak Arama Sahası

55,049.35 TL

5,504.94 TL

20.12.2016

13:40

Bayındır İlçesi Sahası

Jeotermal Kaynak Arama Sahası

75,195.34 TL

7,519.53 TL

20.12.2016

13:45

Bayındır İlçesi Sahası

Jeotermal Kaynak Arama Sahası

93,873.94 TL

9,387.39 TL

20.12.2016

13:50

Buca İlçesi Sahası

Jeotermal Kaynak Arama Sahası

76,885.89 TL

7,688.59 TL

20.12.2016

13:55

Kemalpaşa İlçesi Sahası

Jeotermal Kaynak Arama Sahası

76,716.92 TL

7,671.69 TL

20.12.2016

14:00

Torbalı İlçesi Sahası

Jeotermal Kaynak Arama Sahası

35,584.99 TL

3,558.50 TL

20.12.2016

14:05

Torbalı İlçesi Sahası

Jeotermal Kaynak Arama Sahası

79,699.63 TL

7,969.96 TL

20.12.2016

14:10

Bornova İlçesi Sahası

Jeotermal Kaynak Arama Sahası

91,560.28 TL

9,156.03 TL

20.12.2016

14:15

Buca İlçesi Sahası

Jeotermal Kaynak Arama Sahası

58,056.40 TL

5,805.64 TL

20.12.2016

14:20

Bornova İlçesi Sahası

Jeotermal Kaynak Arama Sahası

55,245.28 TL

5,524.53 TL

20.12.2016

14:25

Buca İlçesi Sahası

Jeotermal Kaynak Arama Sahası

94,014.58 TL

9,401.46 TL

20.12.2016

14:30

Bergama İlçesi Ören Sahası

Jeotermal Kaynak Arama Sahası

82,448.55 TL

8,244.86 TL

20.12.2016

14:35

Bergama İlçesi Yukarıkırıklar Sahası

Jeotermal Kaynak Arama Sahası

108,558.48 TL

10,855.85 TL

20.12.2016

14:40

Buca İlçesi Sahası

Jeotermal Kaynak Arama Sahası

28,467.99 TL

2,846.80 TL

20.12.2016

14:45

Kemalpaşa İlçesi Sahası

Jeotermal Kaynak Arama Sahası

93,822.13 TL

9,382.21 TL

20.12.2016

14:50

Karabağlar İlçesi Uzundere Sahası

Jeotermal Kaynak Arama Sahası

35,584.99 TL

3,558.50 TL

20.12.2016

14:55

Çiğli İlçesi Sahası

Jeotermal Kaynak Arama Sahası

58,849.20 TL

5,884.92 TL

20.12.2016

15:00

Kemalpaşa İlçesi Ulucak Sahası

Jeotermal Kaynak Arama Sahası

46,826.13 TL

4,682.61 TL

20.12.2016

15:05

Ödemiş İlçesi Sahası

Jeotermal Kaynak Arama Sahası

91,180.68 TL

9,118.07 TL

20.12.2016

15:10

Ödemiş İlçesi Sahası

Jeotermal Kaynak Arama Sahası

74,250.52 TL

7,425.05 TL

20.12.2016

15:15

Urla İlçesi Demircili Sahası

Jeotermal Kaynak Arama Sahası

81,213.14 TL

8,121.31 TL

20.12.2016

15:20

Seferihisar İlçesi Sahası

Jeotermal Kaynak Arama Sahası

28,467.99 TL

2,846.80 TL

20.12.2016

15:25

Seferihisar İlçesi Sahası

Jeotermal Kaynak Arama Sahası

98,447.84 TL

9,844.78 TL

20.12.2016

15:30

Dikili İlçesi Çandarlı Sahası

Jeotermal Kaynak Arama Sahası

120,835.22 TL

12,083.52 TL

20.12.2016

15:35

İŞLETME SAHASI OLARAK İHALE EDİLEREK RUHSATLANDIRILACAK SAHALAR

Bergama İlçesi Ovacık-Sağancı Sahası

Jeotermal Kaynak İşletme Sahası

400,000.00 TL

40,000.00 TL

20.12.2016

15:40

Dikili İlçesi Yeniköy Sahası

Jeotermal Kaynak İşletme Sahası

400,000.00 TL

40,000.00 TL

20.12.2016

15:50

Dikili İlçesi Kocaoba Sahası

Jeotermal Kaynak İşletme Sahası

400,000.00 TL

40,000.00 TL

20.12.2016

16:00

Menderes İlçesi Keler-Yeniköy Sahası

Jeotermal Kaynak İşletme Sahası

400,000.00 TL

40,000.00 TL

20.12.2016

16:10

 

İsteklilerin ihaleye iştirak edebilmeleri için;

a) Gerçek Kişiler;

1 - Nüfus cüzdan sureti

2 - Tebligat için kanuni ikametgah belgesi ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile varsa e-posta adresi,

3 - Noterden onaylı imza beyannamesi

4 - Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

5 - Her sayfası imzalanmış olan Şartname (ekleri ile birlikte)

6 - Şartnamede belirlenen geçici teminat makbuzu veya kesin ve süresiz banka teminat mektubu

7 - İhale dokümanının alındığına dair 200,00 (İkiyüz) TL’lik banka makbuzu

8 - Geçici Teminat mektubu veya geçici teminatın nakit yatırıldığına dair banka dekontu.

b) Tüzel Kişiler;

1 - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya meslek odası belgesi,

2 - Vergi Levhası (2016 yılı onaylı),

3 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli yetki belgesi ve tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4 - Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

5 - Ortak girişim olarak gireceklerin noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ve ortak sözleşmesi ile ortak girişimi oluşturanların imza sirkülerini ihale saatine kadar İzmir Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar, Ruhsatlar ve Kültür Varlıkları Müdürlüğü’ ne sunmaları gerekmektedir.

6 - Bu şartnamede belirlenen geçici teminat makbuzu veya kesin ve süresiz banka teminat mektubu.

7 - İhale dokümanının alındığına dair 200,00 (İkiyüz) TL’lik makbuz.

8 - 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4. maddesi 2. fıkrası uyarınca statüsünde jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sularla ilgili faaliyet yapabileceği hususunu belirtildiği Ticaret Sicil Gazetesi.

İstekliler istenen belgeleri ihale günü en son saat 10:00’a kadar dilekçe ile birlikte İzmir Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğü’ ne vereceklerdir. İstekliler tekliflerini sözlü olarak vermek üzere yukarıda belirtilen gün ve saatte komisyon huzurunda hazır bulunacaklardır.

İlan olunur.

9991/1-1


1 ADET MOTION CAPTURE SİSTEMİ VE 1 ADET GREEN SCREEN STUDIO PROJEKTÖR SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü ihtiyacı 1 adet OptiTrack marka Motion Capture Sistemi ve 1 adet Green Screen Studio Projektör Sistemi teknik şartnamesine ve markasına uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartnamesinin, markasının, Ofis tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler 24.11.2016 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.15’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, teknik şartnamesine ve markasına uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

10008/1-1


1 ADET SIVI KROMATOGRAFİ CİHAZI İLE 1 ADET GAZ KROMATOGRAFİ KÜTLE-KÜTLE SPEKTROMETRE CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Ankara İli 2. Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği ihtiyacı "1 adet Sıvı Kromatografi Cihazı ile 1 adet Gaz Kromatografi Kütle-Kütle Spektrometre Cihazı", Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamelerine uygun olarak ve ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan firmaların, malzeme listesinde belirtilen şartname bedelini Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf - iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 29.11.2016 günü, en geç saat 12.00'ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4) - İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır.

5) - İhale konusu her bir kısmın tamamı için teklif vermek kaydıyla kısmi teklif verilebilecektir. Teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif mektuplarına belirtilecektir.

6 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

10009/1-1


BİLİŞİM ALTYAPISININ İYİLEŞTİRİLMESİ VE LİSANS SÜRELERİNİN GÜNCELLENMESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığı Strateji Geliştirme Bakanlığı ihtiyacı Bilişim Altyapısının İyileştirilmesi ve Lisans Sürelerinin Güncellenmesi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve istenen markalarına uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (140.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla  birlikte teknik şartnamesi, istenen markaları, Ofis tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 21/11/2016 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve istenen markalarına uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

10010/1-1


MERKEZİ YEDEKLEME SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı ihtiyacı Merkezi Yedekleme Sisteminin ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve istenilen markalarına uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, ihale doküman bedelini (140.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartnamesi, markaları, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 18/11/2016 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara, ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve istenilen markalarına uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin iç zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

10011/1-1


MUHTELİF CİNS VE MİKTAR LİSANS VE LİSANS GÜNCELLEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü ihtiyacı Muhtelif Cins ve Miktar Lisans ve Lisans Güncellemesi ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve Vmware markasına uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname, markası ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 22/11/2016 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve istenilen markasına uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

10012/1-1


BİLETLİK KÂĞIT SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü ihtiyacı aşağıda cins ve miktarı yazılı malzeme, iç ve dış piyasadan teknik şartnamesine uygun olarak ve Ofis’imiz ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen hükümler dahilinde, açık teklif usulü ile satın alınacaktır.

 

MALZEMENİN CİNSİ

MİKTARI

NEYE GÖRE ALINACAĞI

SON TEKLİF VERME TARİHİ

Biletlik Kâğıt

6.500

Top

Teknik Şartname

05.12.2016

 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında veya Ofisimize ait internet sitesinde görebilirler. Ancak; ihaleye teklif verecek firmaların, ihaleye katılabilmek için 130,00-TL ihale evrak bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları gerekmektedir.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek, dış zarfa konulması zorunludur. Belgenin aslı teklifler açıldıktan sonra firmaya iade edilecektir. İhalenin bütünüyle iptali halinde, sipariş evrak bedeli ilgili firmaya iade edilecektir.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile ihale ek şartlarının aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, yukarıda belirtilen günde en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’da evvela dış zarfları açılacak, dış zarf muhteviyatına göre tekliflerinde noksanlık bulunmayan isteklilerin numunelerinin istenilen şartlara uygunluğunun tespiti amacıyla ayrıca inceleme yapılacağından, fiyatla ilgili iç zarflar bu inceleme sonuna kadar açılmayacaktır. İnceleme sonucu numuneleri istenilen şartlara uygun bulunan isteklilerin iç zarfları açılacak, numuneleri uygun bulunmayan isteklilerin iç zarfları ise açılmayarak diğer belge ve numunelerle birlikte ihalenin sonuçlandırılmasından sonra isteklilere iade edilecektir. İç zarfların açılacağı gün ve saat, ihaleye iştirak eden isteklilere bilahare bildirilecektir. Gerekli görülmesi halinde firmalar hakkında mali ve teknik yönden yeterlilik araştırması yapılacaktır.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 60 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemelerin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihi itibariyle geçerli EN AZ 6 AY GEÇERLİ GEÇİCİ TEMİNAT verilecektir. Teminatın; banka teminat mektubu olması halinde, teminat mektubunda, “... 4734 ve 4735 sayılı kanun ibaresi yerine, ilgili kanun ve şartname hükümlerini yerine getirmek üzere vermek zorunda olduğu ...”, ibaresi yer alacaktır.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

10072/1/1-1

—————

LOTTERY PAPER WILL BE PURCHASED

BY THE STATE SUPPLY OFFICE

GENERAL DIRECTORATE

The commodities mentioned below for the need of M.P.İ. (Turkish National Lottery Administration) shall be purchased from domestic and foreign markets by taking open bids, in accordance with the stipulations of the commercial and technical specifications.

 

COMMODITY

QUANTITY

BASIS OF PURCHASING

DEADLINE FOR SUBMITTING BIDDING

Lottery Paper

6.500 Reams

Technical Specification

05.12.2016

 

1 - THE TENDER DOCUMENT IS WITH CHARGE.

a) For the aim of getting information, the candidates can obtain the tender documents from the 3rd Purchasing Department of General Directorate of the State Supply Office in Ankara without any charge.

b) However, the candidates to submit a proposal for the bid should make the payment of the tender document price (130.-TL) to any of our Office’s Cashiers or our Office’s bank accounts.

c) The original and a copy of the bank or cashier receipt must be put in the outer envelope by adding to the tender document. The original of the receipt shall be returned to the bidder after opening all the bids. In the case of cancelling the bid completely or giving up the order, the price of tender documents shall be returned to the candidates.

2 - The required bid documents must be put in two envelopes as one inside the other. ONLY THE BID FORMS INDICATING OFFER PRICE MUST BE PUT IN THE INNER ENVELOPE. The letter stating that the technical and commercial specifications and their annexes are accepted the documents specified in the article 5 of the commercial specification, the original and a copy of the bank or cashier receipt, also the inner envelope should all be put in the outer envelope.

3 - The bids should reach or be submitted to our Headquarter Office “III No’lu Satınalma Daire Başkanlığı” latest at 12:00 A.M. on the mentioned date. Bids submitted after this time will not be taken into consideration, regardless of the delays due to mail.

4 - Outer envelopes of the bids will be opened at 14:00 P.M. on the last day of the bid to submit. The samples provided by the bidders will be inspected on the base of technical specifications and in respect of usage purpose. The inner envelope including the offered price will not be opened until the inspection ends. With the results of inspection, the inner envelopes of the bidder, whose bid files have been found appropriate with the requested conditions, will be opened. Inner envelopes of the ones that are not appropriate will not be opened and will be returned back to the bidders with all the other documents and bid files. The date and the time when the inner envelope will be opened shall be announced later to the participant firm. If required, bidders will be cautioned and urged for inspection in terms of financial and technical sufficiency.

5 - The offers must cover the whole quantity. Partial offers shall not be taken into consideration.

6 - The bid prices shall be valid for a period of sixty (60) days as from the date on which the inner envelopes are opened in accordance with article 7 of commercial specification concerning this tender.

7 - Bidders must submit a PRELIMINARY GUARANTEE valid for at least 6 months from the last bidding day, in same the currency of their offers, at a rate to be determined by themselves, corresponding to not less than 3% of the bid price they will submit. If the guarantee is a bid bond, the expression that “….. have to give In order to fulfill the provisions of the specification and relevant laws “ shall be written instead of the expression “laws no.4734 and 4735”.

8 - This tender is exempted from Public Procurement Law in accordance with the paragraph (g) (Exception) of the article 3 of this Law. The Office reserves the right whether or not to tender, or to partially tender the mentioned supplies.

9 - The tender shall take place by receiving open bids, whereby bidders shall present their initial price quotations in writing, and continue by underbidding orally. . Representatives (Power of Attorney with specimen signatures) are needed to participate in underbidding and if they are unable to attend, written price on bid form shall prevail.

To be announced to all candidates.

10072/2/1-1


ÖN YETERLİK İLANI

İnönü Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminden:

6 Kalem Demirbaş Malzeme 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesindeki (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname ekinin 19. maddesi uyarınca Belli İstekliler Arasında İhale Usulü ile ihale edilecektir. Ön yeterlik değerlendirmesi sonucu yeterliği tespit edilen bütün istekliler teklif vermeye davet edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                            :  2016/473333

1 - İdarenin

a) Adresi                                             :  İnönü Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Elazığ Karayolu 15. Km. 44280 Kampus-MALATYA

b) Telefon ve faks numarası                :  0.422.341 12 36-0.422.377 32 93 /

                                                               Faks: 0.422.341 12 37

c) Elektronik posta adresi                    :  -

ç) Ön yeterlik ve ihale dokümanının

görülebileceği internet adresi (varsa)   :  -

2 - Ön yeterlik konusu malın             

a) Niteliği, türü ve miktarı                   :  6 Kalem Demirbaş Malzeme

 

Sıra No

Malzemenin Adı

Miktarı

1

Otomatik Yazılımlı Doğum Simülatörü

1 Adet

2

Endobronşial Ultrasonografi Sistemi

1 Adet

3

Nöroşirurji Ameliyat Mikroskobu

1 Adet

4

CAD-CAM Sistemi

1 Adet

5

3 Boyutlu Model Tarama Sistemi

2 Adet

6

Taşınabilir Fotosentez Cihazı

1 Adet

 

b) Teslim [yeri/yerleri]                        :  İdarece İdari Şartnamede belirtilen yerlere veya Proje Yürütücüsünün belirleyeceği yerlere montaj edilerek çalışır vaziyette gerekli kontrolleri yapılarak teslim edilecektir.

c) Teslim [tarihi/tarihleri]                    :  Yükleniciye siparişin tebliğinden itibaren

* Otomatik Yazılımlı Doğum Simülatörü için; 60 Takvim günü,* Endobronşial Ultrasonografi Sistemi için; 45 Takvim günü, * Nöroşirurji Ameliyat Mikroskobu için; 90 Takvim günü,* CAD-CAM Sistemi için; 90 Takvim günü, * 3 Boyutlu Model Tarama Sistemi için 30 Takvim günü, Taşınabilir Fotosentez Cihazı için; 30 Takvim günüdür.

3 - Ön yeterlik değerlendirmesinin     

a) Yapılacağı yer                                 :  İnönü Üniversitesi Rektörlüğü İdari Bina Kat: 6 Dış İlişkiler Birimi Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                                 :  06.12.2016 Salı günü saat: 10.00

4 - Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. Ön yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1.a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Ön yeterlik başvurusu yapmaya yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Ön Yeterlilik Şartname ekinde yer alan standart forma uygun başvuru mektubu,

ç) Ön Yeterlilik Şartnamesinde belirtilen, şekli ve içeriği Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri,

d) Vekâleten ön yeterliliğe katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

e) Adayın ortak girişim olması halinde, Ön Yeterlilik Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

f) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

Ön yeterliğe iş ortaklığı olarak başvuruda bulunulması halinde, İş ortaklığının her bir ortağı tarafından Ön Yeterlilik Şartnamesinin 7.1 maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (f) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.

4.2 - Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler istenmeyecektir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. a- Aday veya istekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler.

b- Aday veya istekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler.

c- Aday veya istekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

4.3.2. * Otomatik Yazılımlı Doğum Simülatörü için; Distribütör firmanın Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi teklif ile birlikte verilmelidir. *Teklif veren firmalar ürün katologları ve teknik şartnameye cevap yazılarını teklif dosyalarında sunmalıdır.

* Endobronşial Ultrasonografi Sistemi için;-Teklif veren firmalar söz konusu cihaz için teknik servis imkanlarını ve teknik alt yapı durumunu belgeleyeceklerdir. (Teknik personel sayısı, bakım onarım imkanları, teknik eğitim belgeleri v.b.)*Teklif veren firmalar ürün katologları ve teknik şartnameye cevap yazılarını teklif dosyalarında sunmalıdır.

* Nöroşirurji Ameliyat Mikroskobu için; teklif veren firmalar ürün katologları ve teknik şartnameye madde madde cevap yazılarını teklif dosyalarında sunmalıdır.

* CAD-CAM Sistemi için teklif verecek firmalar;- Tüm sistemin CE uygunluk sertifikası bulunmalıdır.*Teklif veren firmalar ürün katologları ve teknik şartnameye cevap yazılarını teklif dosyalarında sunmalıdır.

* 3 Boyutlu Model Tarama Sistemi için; teklif verecek firmalar Teknik Şartnameye cevap ve Ürün Kataloğu sunmalıdır. Firmalar Teknik Şartnamenin her maddesine ayrı ayrı cevap vereceklerdir. Bu cevapta dosyada bulunan resmi-orijinal belgedeki ilgili yerlere atıf yapılacaktır(numaralandırarak). Atıf yapılan bu yerler kolay bulunması için renkli numaralı etiketlerle işaretlendirilecektir.

* Taşınabilir Fotosentez Cihazı için teklif verecek firmalar; Teknik Şartnameyi karşılayıp karşılamadığını gösterir katalog ya da birebir cevap yazısı bulunmalıdır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. İsteklinin son beş yıl içinde yurtiçinde veya yurtdışında kamu veya özel sektörde gerçekleştirilen ve idarece noksansız ve ayıpsız kabul edilen ihale konusu alımı yapılan sistem ya da sistemi oluşturan cihazlar ile ilgili benzer nitelikteki alım deneyimini gösteren belgeler.

5 - İhale yeterlilik kriterlerini sağlayan yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

6 - Ön yeterlik dokümanının görülmesi ve satın alınması:

6.1. Ön yeterlik dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir. Doküman satış bedelinin önceden İdare hesabına havale edilmesi kaydıyla, ihale dokümanı posta veya kargo yoluyla satın alınabilir. Dokümanın posta veya kargo yoluyla satın alınmasına ilişkin talep yazısı, doküman bedelinin İdarenin hesabına yatırıldığına ilişkin dekont ile birlikte ihale tarihinden en az beş gün önce İdareye faks veya posta yoluyla bildirilir. İdare, talebin alındığı tarihi izleyen iki iş günü içinde dokümanı, doküman satın alındığına ilişkin İdare yetkilisince imzalı formu da ekleyerek, talep sahibinin belirttiği adrese gönderir. Bu durumda dokümanın postaya veya kargoya verildiği tarih, dokümanın satın alınma tarihi olarak kabul edilir. Dokümanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da eksik olmasından dolayı İdare hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın posta ya da kargo ile gönderilmesi durumunda posta ya da kargo ücreti alıcı firmaya aittir.

6.2. Ön yeterliğe başvuracak olanların ön yeterlik dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Ön yeterlik başvurusu, ön yeterlik değerlendirmesi tarihi ve saatine kadar İnönü Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilmez.

9 - Söz Konusu İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 tarih ve 2003/6554 sayılı Kararname Eki Esasları hükümlerine göre yapılacaktır.

10048/1-1