11 Kasım 2016 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29885

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Çankaya Belediye Başkanlığından:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

Adalet Bakanlığından:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünden:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığından:

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından:

MEF Üniversitesi Rektörlüğünden:

İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Gazi Üniversitesi Rektörlüğünden:

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Bahçeşehir Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 26.10.2016 tarihli toplantısında, Giresun ili nüfusuna kayıtlı 16.11.1986 doğumlu Kemal oğlu Abdullah BOZTAŞ'ın Azerbaycan'daki "Kafkas Üniversitesi"nden aldığı diploması ile ilgili olarak Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 04.02.2015 tarihli kararına istinaden düzenlenen 5003 seri numaralı "Bilgisayar Mühendisliği" alanındaki "Lisans Mezuniyet Geçici Denklik Belgesi"nin iptal edilmesine karar verilmiş olup, söz konusu kararın adı geçene ve ilgili olabilecek kurum ve kuruluşlara duyurulmasıyla ilgili işlemler başlatılmıştır.

İlanen duyurulur.

9958/1-1

—————

Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 26.10.2016 tarihli toplantısında, Giresun ili nüfusuna kayıtlı 16.05.1987 doğumlu Erdem oğlu Yavuz MERT'in Azerbaycan'daki "Kafkas Üniversitesi"nden aldığı diploması ile ilgili olarak Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 21.10.2014 tarihli kararına istinaden düzenlenen 3560 seri numaralı "Bilgisayar Mühendisliği" alanındaki "Lisans Mezuniyet Geçici Denklik Belgesi"nin iptal edilmesine karar verilmiş olup, söz konusu kararın adı geçene ve ilgili olabilecek kurum ve kuruluşlara duyurulmasıyla ilgili işlemler başlatılmıştır.

İlanen duyurulur.

9959/1-1


Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

DÜZELTME İLANI

Genel Müdürlüğümüze bağlı Bolu Orman Bölge Müdürlüğü Mengen Orman İşletme Müdürlüğünce oduna dayalı orman ürünü satışı ihalesinde Soğukçam Ağaç San. ve Tic. Ltd. Şti. taahhüdünü yerine getirmediğinden dolayı 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında 1 yıl süreyle kurum ihalelerinden yasaklanarak Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Soğukçam Ağaç San. ve Tic. Ltd. Şti,’nin Bakanlığımıza hitaben yazmış olduğu 09.09.2016 tarihli itiraz dilekçesi Bolu Orman Bölge Müdürlüğünce incelenmiş ve yapılan inceleme neticesinde; Şirket adına vekaleti ve yetkisi olmayan Çetin YAMAN isimli vatandaşın Mengen Orman İşletme Müdürlüğünün açık artırmalı odun ürünleri ihalesinde 5 adet partiye teminat yatırarak ihaleye katıldığı tespit edilmiş olup, ilgili şirket adına ihale edilen 5 adet partinin satışı Kanunen yok hükmünde olduğu ve bahisle; ilgili şirkete verilen 1 yıl süre ile ihalelere katılmaktan yasaklama kararı kaldırılmıştır.

Duyurulur.

9983/1-1


Çankaya Belediye Başkanlığından:

İLANEN TEBLİGAT

MUHATABI   :  İYAP MÜHENDİSLİK-YUNUS İŞLİ

ADRESİ          :  Beyazıt Mah. Van-Ağrı Bulvarı No: 153 / 2 Erciş / VAN

                            Tel: 0 532 327 77 20

Taahhüdünüz altında yapılmakta olan “27363 ADA PARK YAPIM İŞİ”nde 08.03.2016 tarihinde sözleşme imzalandığı ve 18.03.2016 tarihinde işyeri teslimi yapıldığı, sözleşmeye göre 90 (doksan) gün süreli işin bitirilmesi gereken tarih 15.06.2016 olduğu, 16.06.2016 tarihinde yapı denetim görevlileri tarafından yerinde yapılan kontrolde idaremize vermiş olduğunuz iş programına uymadığınız ve işe henüz başlamadığınızın tespit edildiği, bu durumda sözleşmenin 25.1 maddesi uyarınca 10 gün süreli cezalı ek süreniz başlatıldığı, Taahhüdünüz altında bulunan işlerin verilen süre dahilinde tamamlanmaması durumunda 4735 sayılı Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanunu’nun 20/a ve Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 47. Maddesi gereğince sözleşmenizin feshi ile ilgili yasal işlemlere başlanacağı 17.06.2016 tarihinde normal posta ile tarafınıza bildirilmiş ayrıca tarafınıza iadeli taahhütlü posta ile gönderilmiştir.

Ancak Erciş Posta Merkezinden tarafımıza gelen Alma Haberinde “Muhatabın bizzat kendisi imzadan itina ettiğinden iade” bilgisi yer almaktadır. Dosyalarda bulunan adresinize tebligat yapmak mümkün olmadığından 7201 sayılı Tebligat Yasasının ilgili maddeleri gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere tarafınıza ilanen tebliğ olunur.

9607/1-1


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

DÜZELTME İLANI

İdarenin;

Adı                         :  T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

Adresi                     :  Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü, Eskişehir Yolu 7. Km,     No: 166,   06520 Çankaya/ANKARA

Telefon Numarası   :  0 312 - 295 51 10

Faks Numarası       :  0 312 - 295 50 05

Yarışma Konusu     :  Karapınar Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) Kullanım Hakkı Yarışması

Yarışma Yeri          :  Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü

Düzeltmeye konu ilanın yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 20 Ekim 2016 tarih ve 29863 sayılı Resmi Gazete

20 Ekim 2016 tarih ve 29863 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yarışma ilanının 2. maddesinin (ç) bendi aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir.

2 - Yarışma Bilgileri

ç) Yarışmaya katılabilme şartları ve istenen belgeler

İş Deneyimi: Teknoloji Sağlayıcı tüzel kişi tarafından yeterlilik için sunulan iş deneyim belgesi, tüzel kişinin kendisine veya %51 (elli bir) ve üzeri pay sahibi olduğu şirketlere ait olmalıdır.

a) Kristal-Silisyum esaslı FV teknolojileri kapsamındaki başvurularda; Tablo 1’de belirtilen ingot üretimi hariç diğer üretim aşamaları/işlemlerini (dilimleme/wafer, FV güneş hücresi ve FV güneş modülü) gerçekleştirme kapasitesine haiz olunmalıdır.

01/01/2014 tarihinden 30/06/2016 tarihine kadar dilimleme/wafer, hücre veya modül üretiminin her birinde asgari 500 MW üretmek şartıyla, wafer üretimi, hücre üretimi ve modül üretimi toplamlarının asgari 3000 MW’a ulaşmış olması gerekmektedir.

b) İnce film teknolojilerinde ise Tablo 1’de belirtilen üretim aşamaları gerçekleştirilmek kaydıyla 01/01/2014 tarihinden 30/06/2016 tarihine kadar FV güneş modül üretimi toplamlarının asgari 3000 MW’a ulaşmış olması gerekmektedir.

10001/1-1


Adalet Bakanlığından:

Bakırköy 22. İş Mahkemesinin 2015/129 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur.

9955/1-1

—————

Ankara 2. İş Mahkemesinin 2003/1348 Esas, 2014/672 Karar sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur.

9956/1-1

—————

MÜNHAL NOTERLİKLER

2014 yılı tahmini gayrisafi gelirleri 250.000-TL olan, aşağıda isimleri ve ihdas alanları yazılı bulunan MUHDES İKİNCİ SINIF NOTERLİKLER münhaldir.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF VE İKİNCİ SINIF Noterlerden bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru ekranından güvenli elektronik imza kullanmak suretiyle, e-devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları gerekmektedir.

Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme işlenmesi sonucu elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Elektronik ortamda başvuru için başvuru kılavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr adresinden ulaşılabilecektir. Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır.

İlan olunur.

1 - Amasya Dördüncü Dördüncü Noterliğinin; Kuzeyde Mehmet Varinli Caddesinin Terminal Caddesi ile kesiştiği yerden başlamak üzere Mehmet Varinli Caddesi ve devamı olan Atatürk Caddesinden devamla kuzeybatı istikametinde bu caddenin Gümüşlü Camii kavşağına kadar olan kısımlarında, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

2 - Batman Yedinci Noterliğinin; Turgut Özal Bulvarı ile Ahmet Necdet Sezer Bulvarının kesiştiği Havalanı kavşağından başlamak üzere Ahmet Necdet Sezer Bulvarı ve Türkiye Petrolleri A.O. Bulvarının Körük Kavşağı ile kesiştiği noktaya kadar olan ve bulvar boyunca sağlı sollu ve bu bulvarlara açılan cadde ve sokakların 100 metre iç kısımlarını da kapsayacak şekilde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

3 - Beyşehir İkinci Noterliğinin; Köprübaşı Caddesinin, Atatürk Caddesi, Atatürk Caddesinin Lütfullah Sokak, Lütfullah Sokağın Antalya Caddesi, Antalya Caddesinin Orman kavşağındaki Köprübaşı Caddesi ile kesiştiği alanın içerisindeki tüm cadde, bulvar ve sokaklar ile sınırları oluşturan cadde ve sokakların bu alana bakan taraflarında, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

4 - Bilecik İkinci Noterliğinin; Atatürk Bulvarının Altı Eylül Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak Dedeoğlu Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan kısmında ve Dedeoğlu ve Altı Eylül Caddeleri de dahil olmak üzere bu kısıma sağlı sollu açılan cadde ve sokakların 100 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

5 - Çarşamba Üçüncü Noterliğinin; Kuzeyde Samsun-Ordu Karayolunun Kavaklıdere Sokakla kesiştiği yerden başlayarak Gelincik Sokakla kesiştiği yer, buradan Gelincik Sokaktan güneye doğru devamla bu sokağın Limon Sokak ile kesiştiği yer, Limon Sokak boyunca batıya doğru devamla bu Sokağın Cevizli Sokak ile birleştiği yerden devamla Hanımeli Sokakla kesiştiği nokta, batıda Cevizli Sokakla Hanımeli Sokağın kesiştiği noktadan kuzeye doğru devamla 418. Sokak ile Kavaklıdere Sokağın birleştiği nokta, devamla Kavaklıdere Sokağın başlangıçtaki Samsun-Ordu Karayolu ile kesiştiği yer ile çevrili alanda, diğer noterlikle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

6 - Düzce Sekizinci Noterliğinin; İstanbul Caddesinin Mehmet Akif Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak, Mehmet Akif Caddesinden devamla bu Caddenin Rasim Betir Paşa Bulvarı ile kesiştiği yer, Rasim Betir Paşa Bulvarından devamla bu Bulvarın Kuyumcuzade Bulvarı ile kesiştiği yer, Kuyumcuzade Bulvarından devamla bu Bulvarın İstanbul Caddesi ile kesiştiği yer, İstanbul Caddesinden devamla bu Caddenin başlangıç noktası olan Mehmet Akif Caddesi ile kesiştiği yer ile çevrili alan içerisinde ve belirtilen çerçeveyi oluşturan cadde ve bulvarların bu alana bakan taraflarında, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

7 - Ereğli (Konya) Dördüncü Noterliğinin; Konya Yolu Adliye Kavşağında Cahı Caddesinin Adana-Konya yoluyla kesiştiği yerden Adana-Konya Yolundan devamla buranın Hacı Mustafa Caddesiyle kesiştiği yer, Hacı Mustafa Caddesinden devamla bu Caddenin Anıt Caddesiyle kesiştiği yer, Anıt Caddesinden devamla bu Caddenin Şehit Mustafa Akyüz Caddesiyle kesiştiği yer, Şehit Mustafa Akyüz Caddesinden devamla bu Caddenin Cahı Caddesiyle kesiştiği yer, Cahı Caddesinden devamla bu Caddenin başlangıçtaki Adana - Konya Yolu ile kesiştiği yer ile çevrili alan içindeki tüm cadde, bulvar ve sokaklar ile sınırları oluşturan Caddelerin her iki tarafında, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

8 - Fatsa Üçüncü Noterliğinin; Samsun Ordu Karayolunun Rıza Dizdaroğlu Sokak ile kesiştiği yerden başlayarak Fiskobirlik Sokak ile kesiştiği yer, Fiskobirlik Sokaktan devamla bu Sokağın Sevgi Caddesi ile kesiştiği yer, Sevgi Caddesinden devamla bu Caddenin Rıza Dizdaroğlu Sokakla kesiştiği yer, Rıza Dizdaroğlu Sokaktan devamla bu Sokağın başlangıçtaki Samsun Ordu Karayoluyla kesiştiği yer ile çevrili alanda, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

9 - Giresun Dördüncü Noterliğinin; İnönü Caddesinin Cemal Gürsel ve Orhan Yılmaz Caddelerinin kesiştiği kavşaktan başlayarak batıya doğru İnönü Caddesi boyunca, bu Caddenin güney tarafında (dağ tarafında) bulunan Cadde ve Sokakların derinliklerinde ve yine İnönü Caddesinin kuzey tarafında bu Caddeye pararel açılan Şebboy Sokak, Kına Sokak ve Yetmişiki Evler Sokaklar ve İnönü Caddesine dik açılan Hurşit Ağa Sokak ve Petunya Sokakların 17 metre derinliklerinde İnönü Caddesi boyunca ve İnönü Caddesinin her iki tarafında olmak üzere, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

10 - İnegöl Yedinci Noterliğinin; Bursa istikametinden gelip Ankara Asfaltından İnegöl merkezine giriş yapılan Osmaniye Mahallesi İstiklal Caddesinin Yeşil Bursa Caddesiyle kesiştiği yerden başlayarak Pamuk Sokakla kesiştiği yere kadar olan kısmında ve kısma sağlı-sollu açılan cadde ve sokakların 50 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

11 - Karaman Beşinci Noterliğinin; Turgut Özal Caddesinin Behçet Kemal Çağlar Caddesiyle kesiştiği yerden başlayarak Turgut Özal Caddesinden devamla Atatürk Bulvarı, Atatürk Bulvarının İmaret Caddesiyle kesiştiği yerden İmaret Caddesi ve 152. Sokaktan devamla 152. Sokağın Behçet Kemal Çağlar Caddesiyle kesiştiği yer ve Behçet Kemal Çağlar Caddesinden devamla bu Caddenin başlangıçtaki Turgut Özal Caddesi ile kesiştiği yer ile çevrili alanın içinde ve çerçeve cadde ve sokakların bu alana bakan taraflarında, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

12 - Kızıltepe Beşinci Noterliğinin; Vatan Caddesinin tamamı ile devamında Mardin Caddesinin üzerinde bulunan Kızıltepe Devlet Hastanesine kadar olan kısmın her iki tarafında, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

13 - Kilis İkinci Noterliğinin; Mercidabık Caddesinin Yavuz Sultan Selim Caddesi ile kesiştiği noktadan başlayarak İnönü Bulvarına, buradan devamla Orgeneral Safter Necioğlu Bulvarının Mevlana Caddesi ve Stadyum sokakla kesiştiği yerde bitmek üzere ve bu Bulvarların her iki tarafında bağlantılı olduğu ara cadde ve sokaklarda 50 metre derinliğe kadar olan bölgede, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

14 - Polatlı Dördüncü Noterliğinin; Adnan Menderes Caddesinin Yavuz Selim Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak Nasrettin Hoca Bulvarıyla kesiştiği yere kadar olan kısımında ve bu kısma her iki tarafından açılan cadde ve sokakların 50 metre derinliğinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

15 - Reyhanlı İkinci Noterliğinin; Atatürk Caddesi ile Şemsettin Mursaloğlu Caddesinin kesiştiği eski Reyhanlı Adliyesi ile Reyhanlı Belediye Binasının önündeki kavşaktan başlayarak, Atatürk Caddesinin Şehit Cüneyt Güder ve Mahmut Ekmen Caddesi ile kesiştiği kavşağa kadar olmak üzere Atatürk Caddesi üzerinde ve kısma açılan sağlı-sollu cadde ve sokakların 150 metre derinliklerine de inilmek suretiyle belirlenen alan içerisinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

16 - Serik Beşinci Noterliğinin; Serik Caddesinin Prof. Dr. Yaşar Uçar Caddesiyle kesiştiği yerden başlayarak, Prof. Dr. Yaşar Uçar Caddesinden devamla bu Caddenin Çopuroğlu Caddesi ile kesiştiği yer, Çopuroğlu Caddesinden devamla bu Caddenin Dr. Baki Özpınar (Rüştü Reçber) Caddesiyle kesiştiği yer, Dr. Baki Özpınar (Rüştü Reçber) Caddesinden devamla bu Caddenin Serik Caddesiyle kesiştiği yer ve Serik Caddesinden devamla bu Caddenin başlangıçtaki Prof. Dr. Yaşar Uçar Caddesiyle kesiştiği yer ile çevrili alanda ve çerçeve caddelerden Serik Caddesinde kuzey yönünde tek cepheli, diğer cadde ve sokaklarda ise çift cepheli olacak şekilde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

17 - Siverek Üçüncü Noterliğinin; Hürriyet Caddesinin, İnönü Bulvarı ve Cumhuriyet Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak Hacı Yusuf Sami Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan kısmında ve bu kısma her iki tarafından açılan cadde ve sokakların 50'şer metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

18 - Sorgun İkinci Noterliğinin; Ankara Bulvarının (Ankara-Sivas Karayolunun) Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi ile kesiştiği noktadan başlayarak, Cumhuriyet Caddesi ile kesiştiği noktaya kadar Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde ve Muhsin Yazıcıoğlu Caddesinin her iki yakasına açılan sokakların 50 metre derinliğinde, diğer noterlikle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

19 - Terme İkinci Noterliğinin; Batıda Terme Çayı üstündeki batıya tek yön gidiş olan saat Kulesine giden köprünün karaya birleştiği batıdaki ucundan başlamak üzere doğuya devamla Çağlayan Caddesi boyunca ve devamında Ünye Caddesi boyunca Samsun Ordu Karayolunun kesiştiği noktaya kadar geliş gidiş istikametinde Caddenin her iki tarafında, diğer noterlikle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

20 - Torbalı Beşinci Noterliğinin; Alpkent Mahallesinde Metropolis Bulvarının İzmir - Aydın Asfaltı ile kesiştiği yerden başlayarak, 5086 Sokakla kesiştiği yere (Tren yolu üst geçidine kadar) kadar olan kısmında ve bu kısma her iki tarafından açılan cadde ve sokakların 50 metre derinliğine kadar olan yerlerde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde.

9957/1-1


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Karabörk Gaz Pazarlama ve Ticaret Limited Şirketi’nin, işyeri açma ve çalışma ruhsatı bulunmadığı halde faaliyetlerine devam ettiğinin tespit edilmesi gerekçesiyle açılan soruşturma kapsamında alınan 24/12/2015 tarih ve 5973/4 sayılı Kurul Kararı ile verilen ihtar ile kendisine tanınan sürede mevzuata aykırılığı gidermemiş olması nedeniyle 04/05/2006 tarih ve CNG/743-5/126 numaralı CNG satış lisansını iptal eden 28/07/2016 tarih ve 6415-1 sayılı Kurul Kararına yaptığı itiraz değerlendirilmiş olup; şirketin itiraz dilekçesinde belirttiği hususların soruşturma kapsamında kendisine tanınan süre içerisinde mevzuata aykırılığı gidermemiş olmasını haklı gösterecek gerekçeler olamayacağı anlaşıldığından 05/10/2016 tarih ve 6527-1 sayılı Kurul Kararı ile ilgili tüzel kişinin itirazının reddedilmesine karar verilmiş olduğu, 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

9954/1/1-1

—————

27/04/2016 tarihli ve 6252-40 sayılı Kurul Kararı uyarınca, Lisans almaksızın bayilik faaliyetinde bulunduğu tespit edilen Adnan Karabulut’un 5015 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi hükmü uyarınca yürüttüğü akaryakıt bayilik faaliyeti için bayilik lisansı almayarak, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen “Lisans almaksızın hak konusu yapılan tesislerin yapımına veya işletimine başlanması ile bunlar üzerinde tasarruf hakkı doğuracak işlemlerin yapılması” fiilini işlediği anlaşıldığından, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen “Lisans almaksızın hak konusu yapılan tesislerin yapımına veya işletimine başlanması ile bunlar üzerinde tasarruf hakkı doğuracak işlemlerin yapılması” fiilini işleyen Adnan Karabulut hakkında 5015 sayılı Kanunun 5728 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince belirlenen 339.814-TL tutarında idari para cezasının aynı maddenin dördüncü fıkrası uyarınca 67.962- TL idari para cezası olarak uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 67.962-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

9954/2/1-1

—————

Kurul’un 09/06/2016 tarihli ve 6328-25 sayılı kararı ile; 06/07/2011 tarih ve İHR/3312-1/29700 sayılı ihrakiye teslimi lisansı sahibi Affan Havacılık Akaryakıt Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Aliağa Tüpraş A.Ş.’ den 18.02.2013 tarihinde 27 D 3729 plakalı araçla sevk edilmek üzere temin etmiş olduğu akaryakıtı ihrakiye teslimi lisansı kapsamında Antalya Havaalanına ikmalinin gerçek dışı beyan olduğu anlaşılmış olup; bu suretle mezkur lisans sahibinin sahibi olduğu lisans ile kendisine tanınan hakların dışında faaliyette bulunmasının ve petrolün amaç dışı kullanımına sebebiyet vermesi ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Affan Havacılık Akaryakıt Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi hakkındaki 28/01/2016 tarihli ve 6093/41 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen 23/02/2016 tarihli ve 269 sayılı Soruşturma Raporu ve istenen yazılı savunma ile Denetim Dairesi Başkanlığı’nın konuya ve yazılı savunmaya ilişkin görüşü Kurul’ca değerlendirilmiş olup; lisans sahibinin 5015 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin 9 uncu fıkrası ve aynı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin birinci, ikinci ve beşinci fıkralarına ve aynı Yönetmeliğin 31 nci maddesinin birinci fıkrasına, Jet yakıtını havaalanında hava araçlarına ikmal etmemesi nedeniyle kanuna karşı hile ve gerçek dışı beyanda bulunma fiilini işlediği ve 5015 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin beşinci fıkrası hükümlerine aykırı hareket ettiği, aykırı hareket ettiği, anlaşıldığından lisans sahibi hakkında, 5015 sayılı Kanunun 6455 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddenin 2 nci fıkrasının e) bendinin (2) numaralı alt bendi gereğince belirlenen, 350.000.-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına Kanunun 20 nci maddesinin beşinci fıkrası hükümleri uyarınca İHR/3312-1/29700 numaralı ihrakiye teslimi lisansının iptal edilmesine karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, belirlenen 350.000.-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (VakıfBank), Bahçelievler / Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

9954/3/1-1

—————

Kurul’un 29/09/2016 tarih ve 6502-23 sayılı Kararı ile, MYĞ/2552-6/27682 sayılı madeni yağ lisansı sahibi Biz-Bio Alternatif Enerji Sistemleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin lisansa konu tesise ait Üretim Yetkinlik Puanı en az %50 olan Kapasite Raporunu 01/08/2012 tarihine kadar Kuruma ibraz etmemiş olmasının 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına ve aynı Yönetmeliğin Geçici 11 inci maddesine aykırı olması sebebiyle ilgili tüzel kişi hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrası ile “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” uyarınca belirlenen 67.962, -TL. tutarında idari para cezası uygulanmasını kararlaştırmıştır.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 67.962, -TL. tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi (Şube Kodu:14) nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine yetkili idare mahkemesinde dava açma hakkının saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu,

7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

9954/4/1-1

—————

Kurul’un 16/06/2016 tarihli ve 6348 sayılı kararı ile; DAĞ/4030-3/31529 sayılı dağıtıcı lisansı sahibi CV Yapı İnşaat Petrol Nakliye Hafriyat Taahhüt Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi'nin sona eren bayilik sözleşmesini Kuruma bildirmemesi ile ilgili olarak, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca adı geçen Şirket hakkında 20.08.2015 tarihli 5748-10 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen 07.09.2015 tarihli ve 12 sayılı Soruşturma Raporu ile Denetim Dairesi Başkanlığı’nın konuya ilişkin görüşü Kurul’ca değerlendirilmiş olup lisans sahibinin Emrah Yıldırım ile olan bayilik sözleşmesinin 24/11/2014 tarihinde fesholduğunu Kuruma bildirmemesinin 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrası, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkrası ile mezkûr Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin (o) bendine aykırılık teşkil ettiği anlaşıldığından lisans sahibi hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası ve 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 Uncu Maddesi Uyarınca 2014 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca belirlenen 72.751,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, belirlenen 72.751,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (VakıfBank), Bahçelievler / Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

9954/5/1-1

—————

Kurul’un 24/12/2015 tarihli ve 5973-39 sayılı Kararı ile BAY/939-82/28249 sayılı (11/06/2014 tarihinde iptal edilen) bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Devran Pet Akaryakıt İnşaat Taşımacılık Deniz Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 70.000,-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 70.000,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde T.C. Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesi'nde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkından Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

9954/6/1-1

—————

13/10/2016 tarihli ve 6532-27 sayılı Kurul Kararı uyarınca, 29.07.2010 tarihli ve MYĞ/2671-1/28058 numaralı ve 29.09.2005 tarihli ve MYĞ/555-37/14563 numaralı Madeni Yağ Lisansı kapsamında faaliyet gösteren Efa Otomotiv-Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin 2009, 2010, 2011 hesap dönemi incelemelerine göre Lisansın Verdiği Haklar Dışında üretimini taahhüt ettiği madeni yağları üretmemesinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin 9 uncu fıkrası ile 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin 1 inci fıkrası ile aynı maddenin 2 inci fıkrasına, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 23 üncü ve 24 üncü maddelerine aykırı olduğu anlaşıldığından Efa Otomotiv-Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında; üretimini taahhüt ettiği madeni yağları üretmemesi nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan “Sahip olunan lisansın verdiği haklar dışında faaliyet gösterilmesi” hükmü ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince belirlenen 308.194-TL. tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 308.194-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

9954/7/1-1

—————

13/10/2016 tarihli ve 6532-17 sayılı Kurul Kararı uyarınca, 12.05.2011 tarihli ve MYĞ/3212-1/29439 numaralı Madeni Yağ Lisansı kapsamında faaliyet gösteren Elize Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, 2011, 2012, ve 2013 (31.05.2013 tarihine kadar) takvim yıllarında Lisansın Verdiği Haklar Dışında madeni yağ üretmek taahhüdü ile gerek yurt içinden tecil—terkin kapsamında, gerekse ithal ettiği baz yağlar ile beyan ettiği kadar madeni yağ üretmeyip bu yağların üretime girmeyen kısmını aynen satmasının 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin 9 uncu fıkrası ile 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin 1 inci fıkrası ile aynı maddenin 2 inci fıkrasına, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 23 üncü ve 24 üncü maddelerine, Madeni Yağların Ambalajlanması ve Piyasaya Sunumu Hakkında Tebliğ’in 9 uncu Maddesinin 2 numaralı fıkrasına aykırı olduğu anlaşıldığından Elize Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında; madeni yağ üretmek taahhüdü ile gerek yurt içinden tecil—terkin kapsamında, gerekse ithal ettiği baz yağlar ile beyan ettiği kadar madeni yağ üretmeyip bu yağların üretime girmeyen kısmını aynen satması nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 6455 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan “Sahip olunan lisansın verdiği haklar dışında faaliyet gösterilmesi” hükmü gereğince belirlenen 350.000-TL. tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 350.000-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

9954/8/1-1

—————

Kurul 21/10/2016 tarihli ve 6548-14 sayılı Kararı ile, 24.09.2010 tarihli ve BAY/939-82/28314 sayılı bayilik lisansı sahibi Acet Trans Uluslararası Taşımacılık Petrol Ürünleri Gıda İnşaat Tekstil Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi’nin akaryakıta yağ karıştırılarak tağşiş etme eyleminde bulunması, gerekli şart ve seviyede ulusal marker içermeyen ve ilgili teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmali eyleminde bulunması ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Acet Trans Uluslararası Taşımacılık Petrol Ürünleri Gıda İnşaat Tekstil Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi hakkında 04.07.2016 tarihli ve 6386/16 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen 27/07/2016 tarihli ve 1178 sayılı Soruşturma Raporu ve istenilen yazılı savunma Kurul’ca değerlendirilmiş olup; süresinde savunma yapmayan Acet Trans Uluslararası Taşımacılık Petrol Ürünleri Gıda İnşaat Tekstil Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Kanunun fiil tarihi itibariyle yürürlükteki 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi, aynı maddenin dördüncü fıkrası ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2013 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince belirlenen 175.833.-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 175.833.-TL (Yüzyetmişbeşbinsekizyüzotuzüç TL) tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.

9954/9/1-1

—————

Kurul 21/10/2016 tarihli ve 6548-15 sayılı Kararı ile, 13.04.2012 tarihli ve BAY/939-82/30819 sayılı bayilik lisansı sahibi A-Lar Gıda Tarım Ürünleri İnşaat Taahhüt Petrol Ürünleri Tekstil Kimya Nakliyat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin akaryakıt istasyonunda yapılan denetimde eski dağıtım şirketinin işaret, sembol ve giydirmelerinin bulunması ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca A-Lar Gıda Tarım Ürünleri İnşaat Taahhüt Petrol Ürünleri Tekstil Kimya Nakliyat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 04.07.2016 tarihli ve 6386/4 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen 27/07/2016 tarihli ve 1179 sayılı Soruşturma Raporu ve istenilen yazılı savunma Kurul’ca değerlendirilmiş olup; süresinde savunma yapmayan A-Lar Gıda Tarım Ürünleri İnşaat Taahhüt Petrol Ürünleri Tekstil Kimya Nakliyat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 6455 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası gereğince belirlenen 70.000.-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 70.000.-TL (Yetmişbin TL) tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.

9954/10/1-1

—————

Kurul 29/09/2016 tarihli ve 6502-4 sayılı Kararı ile, Aytekinler Lojistik Taşımacılık San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin herhangi bir lisansa sahip olmaksızın, 01.11.2012 tarihinde yapılan tespitte, Anadolu Petrol Ürü.Oto.İnş.Nak.Tar.San.ve Tic. Ltd. Şti.’ne akaryakıt satışı faaliyetinde bulunmak suretiyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine aykırı hareket ettiği ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Aytekinler Lojistik Taşımacılık San. ve Tic. Ltd. Şti. hakkında 05/05/2016 tarihli ve 6270/61 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen 06/06/2016 tarihli ve 1009 sayılı Soruşturma Raporu ve istenilen yazılı savunma Kurul’ca değerlendirilmiş olup; süresinde savunma yapmayan Aytekinler Lojistik Taşımacılık San. ve Tic. Ltd. Şti. hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendi ve aynı maddenin dördüncü fıkrası ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezalan Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince belirlenen 67.962,-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 67.962,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.

9954/11/1-1

—————

Kurul 21/10/2016 tarihli ve 6548-17 sayılı Kararı ile, 25.08.2011 tarihli ve BAY/939-82/29963 sayılı bayilik lisansı sahibi DNC Petrol İnşaat Enerji Proje Turizm Gıda Nakliye İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi’nin akaryakıt istasyonunda eski dağıtım şirketinin işaret, sembol ve giydirmelerinin bulunması ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca DNC Petrol İnşaat Enerji Proje Turizm Gıda Nakliye İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi hakkında 04.07.2016 tarihli ve 6386/2 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen 29/07/2016 tarihli ve 1183 sayılı Soruşturma Raporu ve istenilen yazılı savunma Kurul’ca değerlendirilmiş olup; süresinde savunma yapmayan DNC Petrol İnşaat Enerji Proje Turizm Gıda Nakliye İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 6455 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası gereğince belirlenen 70.000.-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 70.000.-TL (Yetmişbin TL) tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.

9954/12/1-1

—————

Kurul’un 29/09/2016 tarihli ve 6503/11 sayılı kararı ile 02.04.2013 tarihli ve BAY/939-82/32397 sayılı bayilik lisansı sahibi Ankara Beypet Akaryakıt İnşaat Nak. Oto. Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin akaryakıt istasyonunda 21.08.2013 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere;

a) Motorin numunelerine ilişkin TÜBİTAK MAM’da yapılan analiz neticesinde düzenlenen 19/09/2013 tarihli ve 8605 sayılı içerik analiz raporuna göre, Gerekli şart ve seviyede ulusal marker içermeyen ve ilgili teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmali eyleminin, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendine ve 18 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 7 nci maddesinin (d) ve (f) bentlerine aykırılık teşkil ettiği,

b) Otomasyon cihazına bağlı olmayan içerisinde ürün bulunan tanktan akaryakıt ikmali yapması ve otomasyon sistemine müdahale etmesi sebebiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkraları ile 1240 sayılı Kurul Kararının mülga 5 inci maddesinin (9) uncu, (10) uncu ve 14 üncü bendine ve yürürlükteki 5 inci maddesinin (2) nci fıkrasının (a), (b), (c) bendine aykırı hareket ettiği,

c) Gizli tankı ve düzeneği vaziyet planında bulunmamasına karşın piyasa faaliyetine konu etmek suretiyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 6455 sayılı Kanunla değişik 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (l) bendine aykırı hareket ettiği,

değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Ankara Beypet Akaryakıt İnşaat Nak. Oto. Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve 20 nci madde kapsamında ihbar ve yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 12.10.2016 tarihli ve 1577 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

9954/13/1-1

—————

Kurul’un 13/10/2016 tarihli ve 6533/16 sayılı kararı ile 28.02.2007 tarihli ve BAY/939-82/21490 sayılı bayilik lisansı sahibi Aypet Harfiyat Nakliyat Petrol Ürünleri İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin akaryakıt istasyonunda 25.04.2013 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere;

a) Numunelerin TÜBİTAK MAM’da yapılan analizi neticesinde düzenlenen 30.05.2013 tarihli ve 5258 sayılı içerik analiz raporunda numunenin kerosen esaslı olduğunun tespit edilmesi nedeniyle sahibi bulunduğu istasyonda 25.04.2013 tarihi itibariyle tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürün bulundurmak suretiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendine,

b) Otomasyon cihazına bağlı olmayan içerisinde ürün bulunan tanktan akaryakıt ikmali yapması, otomasyon sistemine müdahale etmesi ve otomasyon sisteminin çalışmaması sebebiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrasına, 3 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrasına ve 1240 sayılı Kurul Kararının mülga 5 inci maddesinin (9) uncu, (10) uncu ve 14 üncü bendine ve yürürlükteki 5 inci maddesinin (2) nci fıkrasının (a), (b), (c) bendine aykırı hareket ettiği,

değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Aypet Harfiyat Nakliyat Petrol Ürünleri İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve 20 nci madde kapsamında ihbar ve yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 26.10.2016 tarihli ve 1683 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

9954/14/1-1

—————

Kurul’un 13/10/2016 tarihli ve 6533/22 sayılı kararı ile 28.12.2011 tarihli ve İHR/3601-1/30390 sayılı ihrakiye teslimi lisansı sahibi Başar Trans Petrol Ürünleri Nakliyat Mermer Madencilik İnşaat Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin

a) 02.08.2013 tarihinde Afyonkarahisar ilinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere 33 CKD 79 plakalı tanker ile temin ettiği Jet A-l yakıtını havalimanına teslim etmemesinin, 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkrası, 3 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrası ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesine ve 5015 sayılı Kanunun 20’nci maddesinin beşinci fıkrasına aykırılık teşkil ettiği,

b) 17.08.2013 tarihinde Afyonkarahisar ilinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere 51 KU 386 plakalı tanker ile temin ettiği Jet A-l yakıtını havalimanına teslim etmemesinin, 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkrası, 3 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrası ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesine ve 5015 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin beşinci fıkrasına aykırılık teşkil ettiği,

değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Başar Trans Petrol Ürünleri Nakliyat Mermer Madencilik İnşaat Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve 20 nci madde kapsamında ihbar ve yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 26.10.2016 tarihli ve 1688 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

9954/15/1-1

—————

Kurul’un 29/09/2016 tarihli ve 6503/14 sayılı kararı ile 17.01.2013 tarih ve DAĞ/4241-2/32068 numaralı dağıtıcı lisansı sahibi Makspet Akaryakıt Dağıtım Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin bayisi 10.07.2013 tarihli ve BAY/939-82/32893 sayılı bayilik lisansı sahibi Dalpet Akaryakıt Nakliye Gıda Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin akaryakıt istasyonunda 05.08.2013 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere bayisinin otomasyon sisteminin çalışmaması ve bayide tespit edilen aykırılıkların Kuruma bildirilmemesi sebebiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 7 nci maddesinin altıncı fıkrası ile 1240 sayılı Kurul Kararının mülga 4 üncü maddesinin (1) inci fıkrasının (b) bendine ve 5 inci maddesinin 11 inci bendine, yürürlükteki 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına, 5 inci maddesinin (1) inci fıkrasının (a), (b) bendine, 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) bendine aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Makspet Akaryakıt Dağıtım Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve 20 nci madde kapsamında ihbar ve yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 12.10.2016 tarihli ve 1578 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

9954/16/1-1

—————

Kurul’un 29/09/2016 tarihli ve 6503/20 sayılı kararı ile 01.11.2012 tarihli ve DAĞ/4102-1/31716 sayılı dağıtıcı lisansı sahibi Mirsoy Petrol Dağıtım Turizm Ve Nakliye Sanayi Ticaret Anonim Şirketi’nin bayisi 25.11.2009 tarihli ve BAY/939-82/26866 sayılı bayilik lisansı sahibi Star Mardin Turizm Akaryakıt Taşımacılık Otomotiv İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin akaryakıt istasyonunda 13.08.2013 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere istasyonda Türkoil Petrol Ürünleri Sanayi Ticaret Ve Dağıtım Anonim Şirketi’ne ait işaret, sembol ve giydirmelerin bulunması nedeniyle dağıtıcıya ilişkin kurumsal kimlik çalışmalarını tamamlama yükümlülüklerini yerine getirmeyerek ve Kurumca belirlenen usul ve esaslara uygun olup olmadığını kontrol etmeyerek, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrasına, 3 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrasına, 1240 sayılı Kurul Kararının mülga 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) ve (g) bendine, yürürlükteki 4 üncü maddesinin (1) inci fıkrasının (e) bendine aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Mirsoy Petrol Dağıtım Turizm Ve Nakliye Sanayi Ticaret Anonim Şirketi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve 20 nci madde kapsamında ihbar ve yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 12.10.2016 tarihli ve 1580 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

9954/17/1-1

—————

Kurul’un 13/10/2016 tarihli ve 6533/27 sayılı kararı ile 20.03.2013 tarihli ve BAY/939-82/32325 sayılı bayilik lisansı sahibi Npet Enerji Akaryakıt Otomotiv Taşımacılık Gıda İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin akaryakıt istasyonunda 27.08.2013 tarihinde yapılan denetimde,

a) Otomasyon sistemi, dağıtıcısı tarafından gönderilen faturalar ve istasyonunun ödeme kaydedici cihaz mali hafıza raporlarından anlaşıldığı üzere istasyonunda menşei belli olmayan akaryakıt bulundurması nedeniyle dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal ettiği, dolayısıyla söz konusu fiilin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrası yanında aynı maddenin ikinci fıkrasının (a) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırılık teşkil ettiği,

b) Otomasyon sistemine müdahale etmesi sebebiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrasına, 3 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrasına ve 1240 sayılı Kurul Kararının mülga 5 inci maddesinin 9 uncu, 10 uncu ve 14 üncü bendine ve yürürlükteki 5 inci maddesinin (2) nci fıkrasının (a), (b), (c) bendine aykırı hareket ettiği,

değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Npet Enerji Akaryakıt Otomotiv Taşımacılık Gıda İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve 20 nci madde kapsamında ihbar ve yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 26.10.2016 tarihli ve 1685 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

9954/18/1-1

—————

Kurul’un 13/10/2016 tarihli ve 6533/26 sayılı kararı ile 18.10.2012 tarih ve DAĞ/4077-9/31661 numaralı dağıtıcı lisansı sahibi Rode Petrol Kimya Depolama Ve Lojistik Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin bayisi Dedem Petrol Tarım Turizm Nakliyat Hayvancılık Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi ile arasındaki bayilik sözleşmesinin feshine ilişkin Rode Petrol Kimya Depolama Ve Lojistik Sanayi Ticaret Limited Şirketi tarafından düzenlenen fesih ihtarnamesinin 03/10/2013 tarihinde Dedem Petrol Tarım Turizm Nakliyat Hayvancılık Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’ne tebliğ edilmiş olmasına rağmen söz konusu tüzel kişinin yapılan tebligattan itibaren en geç bir (1) ay içerisinde ilgili fesih ihbarnamesinin bir örneğiyle birlikte bayilik sözleşme feshini Kuruma bildirmediği tespit edilmiş olup, bu durumun 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrasına, 3 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrasına ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin mülga 38 inci maddesinin (ı) bendine ve yürürlükteki Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 34 üncü maddesinin birinci fıkrasının (o) bendine aykırı olduğu değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Rode Petrol Kimya Depolama ve Lojistik Sanayi Ticaret Limited Şirketi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve 20 nci madde kapsamında ihbar ve yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 26.10.2016 tarihli ve 1684 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

9954/19/1-1

—————

Kurul’un 29/09/2016 tarihli ve 6503/15 sayılı kararı ile 10.05.2012 tarihli ve BAY/939-82/30940 sayılı bayilik lisansı sahibi SANİYE SEZER-Madenliler Petrol’ün akaryakıt istasyonunda;

a) 27.04.2013 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere, otomasyon sistemi, dağıtıcısı tarafından gönderilen faturalar ve istasyonunun ödeme kaydedici cihaz mali hafıza raporlarından anlaşıldığı üzere istasyonunda menşei belli olmayan akaryakıt bulundurması nedeniyle dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal ettiği, dolayısıyla söz konusu fiilin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrası yanında aynı maddenin ikinci fıkrasının (a) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırılık teşkil ettiği,

b) 27.04.2013 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere otomasyon cihazına bağlı olmayan içerisinde ürün bulunan tanktan akaryakıt ikmali yapması ve otomasyon sistemine müdahale etmesi sebebiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkraları ile 1240 sayılı Kurul Kararının mülga 5 inci maddesinin 9 uncu, 10 uncu ve 14 üncü bendine ve yürürlükteki 5 inci maddesinin (2) nci fıkrasının (a), (b), (c) bendine aykırı hareket ettiği,

c) 17.09.2013 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal ettiği, dolayısıyla söz konusu fiilin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrası yanında aynı maddenin ikinci fıkrasının (a) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırılık teşkil ettiği,

d) 17.09.2013 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere otomasyon sisteminin çalışmaması ve arızalı durumda bulunan otomasyon sisteminden satış yapılması nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkraları ile 1240 sayılı Kurul Kararının mülga 5 inci maddesinin 9 uncu, 10 uncu ve 14 üncü bendine ve yürürlükteki 5 inci maddesinin (2) nci fıkrasının (a), (b), (c) bendine aykırı hareket ettiği

değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca SANİYE SEZER-Madenliler Petrol hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve 20 nci madde kapsamında ihbar ve yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 12.10.2016 tarihli ve 1579 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

9954/20/1-1

—————

Kurul’un 29/09/2016 tarihli ve 6503/19 sayılı kararı ile 25.11.2009 tarihli ve BAY/939-82/26866 sayılı bayilik lisansı sahibi Star Mardin Turizm Akaryakıt Taşımacılık Otomotiv İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin akaryakıt istasyonunda

a) 13.08.2013 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere Mirsoy Petrol Dağıtım Turizm Ve Nakliye Sanayi Ticaret Anonim Şirketi ile 02.05.2013 tarihinde dağıtıcı tadili yapmasına rağmen istasyondaki işaret, sembol ve giydirmeler de Türkoil Petrol Ürünleri Sanayi Ticaret Ve Dağıtım Anonim Şirketi’ne ait giydirmelerini bulundurması ve yeni dağıtıcıya ait belirtileri koymaması nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 7 nci maddesinin dördüncü fıkrasına ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendine aykırı hareket ettiği,

b) 28.11.2013 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere akaryakıt istasyonunda vaziyet planı harici gizli düzenek bulunmasının 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 6455 sayılı Kanunla değişik 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (l) bendine aykırılık teşkil ettiği,

c) 28.11.2013 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere otomasyon sistemine müdahale etmesi nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkraları ile 1240 sayılı Kurul Kararının mülga 5 inci maddesinin 9 uncu, 10 uncu ve 14 üncü bendine ve yürürlükteki 5 inci maddesinin (2) nci fıkrasının (a), (b), (c) bendine aykırı hareket ettiği

değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Star Mardin Turizm Akaryakıt Taşımacılık Otomotiv İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve 20 nci madde kapsamında ihbar ve yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 12.10.2016 tarihli ve 1580 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

9954/21/1-1

—————

Kurul’un 11/08/2016 tarihli ve 6430-41 sayılı kararı ile 20.09.2012 tarihli ve DAĞ/4030-1/31527 numaralı dağıtıcı lisansı sahibi Samanyolu Enerji Nakliyat Petrol ve Sanayi Ticaret Limited Şirketi'nin (Jooil Akaryakıt Dağıtım Ticaret Anonim Şirketi), 23.08.2013 tarihli denetimde tespit edildiği üzere, 05.12.2008 tarihli ve BAY/939-82/25314 sayılı bayilik lisansı sahibi Belit Akaryakıt İnşaat Kuyumculuk Gıda Tekstil Elektronik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından işletilen ve "Şanlıurfa Akçakale Yolu 12. Km No:0 Külünceköyü Mevkii (Ada: - , Pafta: - , Parsel: -) Merkez/ŞANLIURFA" adresinde kurulu akaryakıt istasyonunda 1 adet tankı istasyon otomasyon sistemine bağlamaması ve istasyon otomasyon sistemini fiilen faaliyete geçirmemesi fiilinin, 5015 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ile 1240 sayılı Kurul Kararının yürürlükteki 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına, (1240 sayılı Kurul Kararının mülga 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine) aykırı olduğu değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumun tespit edilmesi amacıyla 5015 sayılı Kanunun "İdari yaptırımlar" başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca uyarınca Samanyolu Enerji Nakliyat Petrol ve Sanayi Ticaret Limited Şirketi'nin (Jooil Akaryakıt Dağıtım Ticaret Anonim Şirketi) hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 24/08/2016 tarihli ve 1331 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

9954/22/1-1

—————

Kurul’un 13/05/2016 tarihli ve 6279-45 sayılı Kararı ile Hakkı AKAR-Üçel Otogaz hakkında 5307 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendi ve “Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 16 ncı Maddesi Uyarınca 2014 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri uyarınca 380.715,-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 380.715,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve 5307 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR06 0001 5001 5800 7292 2300 41 numaralı hesaba yatırılabileceği 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesi’nde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

9954/23/1-1

—————

Kurul’un 16/06/2016 tarih ve 6345-34 sayılı kararı ile; 12.01.2010 tarih ve LPG-BAY/941-54/09884 sayılı LPG otogaz bayilik lisansı kapsamında “KOLEJTEPE MAHALLESİ İNÖNÜ CADDESİ NO:50 ( ADA:3924 , PAFTA:47 , PARSEL:1 )” adresinde faaliyet gösteren Maspet Petrol Ürünleri İnşaat Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti. ait otogaz istasyonunda 10.09.2015 tarihinde yapılan denetimlerde, söz konusu istasyonda mevzuatta belirlenen nitelikleri haiz Sorumlu Müdür çalıştırılmadığı ile ilgili olarak 5037 sayılı Kanunun "Yaptırımlar" başlıklı 17 nci maddesi ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi hükümleri uyarınca 21.01.2016 tarihli ve 6081-101 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonucunda düzenlenen 19/02/2016-209 sayılı Soruşturma Raporu ile Denetim Dairesi Başkanlığı’nın konuya ilişkin görüşü Kurul tarafından değerlendirilmiş olup; Lisans sahibi hakkında 83.839.-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, toplam; 83.839.-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR06 0001 50015800 7292 2300 41 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5307 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

9954/24/1-1

—————

Kurul’un 22/09/2016 tarih ve 6487-10 sayılı Kararı ile, MYĞ/1503-8/23878 sayılı madeni yağ lisansı sahibi Rm-Pet Madeni Yağ Petrol Kimya Ürünleri Motorlu Araçlar İnşaat Malzemeleri Gıda ve Tekstil Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin lisansa konu tesise ait Üretim Yetkinlik Puanı en az %50 olan Kapasite Raporunu 01/08/2012 tarihine kadar Kuruma ibraz etmemiş olmasının 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına ve aynı Yönetmeliğin Geçici 11 inci maddesine aykırı olması sebebiyle ilgili tüzel kişi hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrası ile “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” uyarınca belirlenen 67.962, -TL. tutarında idari para cezası uygulanmasını kararlaştırmıştır.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 67.962, -TL. tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi (Şube Kodu:14) nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine yetkili idare mahkemesinde dava açma hakkının saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu,

7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

9954/25/1-1

—————

13/10/2016 tarihli ve 6532-18 sayılı Kurul Kararı uyarınca, 08.09.2005 tarihli ve MYĞ/544-44/14263 numaralı Madeni Yağ Lisansı kapsamında faaliyet gösteren Tukay Boya Kimya Madeni Yağ Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, 2012 hesap dönemi incelemelerine göre Lisansın Verdiği Haklar Dışında ÖTV’ye tabi olmayan mal ya da kullanılan baz yağlardan daha düşük tutarda ÖTV’ye tabi mal üretiminde kullanılma taahhüdü ile ÖTV Kanunu ile ilgili genel olarak sanayiciyi koruma amaçlı vergisel avantajlar sağlayan uygulamalardan faydalanmak suretiyle alınan baz yağların taahhütlere uygun üretimlerde kullanılmamasına rağmen yasal defterlerine taahhütlerine uygun üretimler yapılmış gibi muhasebe kayıtlarının yapılmasının, Mükellef Kurumun 2012 yılında ÖTV’ye tabi olmayan mal ya da kullanılan baz yağlardan daha düşük tutarda ÖTV’ye tabi mal üretiminde kullanılma taahhüdü ile baz yağ alıp bunları taahhütlerine uygun üretimlerde kullanmayıp ve akaryakıt olarak satmasının 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin 9 uncu fıkrası ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin 1 inci fıkrası ile aynı maddenin 2 inci fıkrasına, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 23 üncü ve 24 üncü maddelerine, Madeni Yağların Ambalajlanması ve Piyasaya Sunumu Hakkında Tebliğ’in 9 uncu maddesinin 2 numaralı fıkrası ile Madeni Yağların Ambalajlanması ve Piyasaya Sunumu Hakkında Tebliğ’in 11 inci maddesinin 1 numaralı fıkrasına aykırı olduğu anlaşıldığından Tukay Boya Kimya Madeni Yağ Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında ÖTV’ye tabi olmayan mal ya da kullanılan baz yağlardan daha düşük tutarda ÖTV’ye tabi mal üretiminde kullanılma taahhüdü ile ÖTV Kanunu ile ilgili genel olarak sanayiciyi koruma amaçlı vergisel avantajlar sağlayan uygulamalardan faydalanmak suretiyle alınan baz yağların taahhütlere uygun üretimlerde kullanılmamasına rağmen yasal defterlerine taahhütlerine uygun üretimler yapılmış gibi muhasebe kayıtlarının yapılmasının, Mükellef Kurumun 2012 yılında ÖTV’ye tabi olmayan mal ya da kullanılan baz yağlardan daha düşük tutarda ÖTV’ye tabi mal üretiminde kullanılma taahhüdü ile baz yağ alıp bunları taahhütlerine uygun üretimlerde kullanmayıp ve akaryakıt olarak satması nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan “Sahip olunan lisansın verdiği haklar dışında faaliyet gösterilmesi” hükmü ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince belirlenen 339.814-TL. tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 339.814-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

9954/26/1-1

—————

Kurul’un 18.08.2016 tarihli ve 6444-22 sayılı Kararı ile iç tesisat ve servis hatları sertifikası sahibi Fersan Isıt. Soğ. Klm. San./Hakan Çınar hakkında yapım kapasitesi üzerinde iş alarak sertifikasız firmalara iç tesisat yaptırması eyleminin 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu'nun (Kanun) Yapım ve Hizmet Faaliyetleri başlıklı 5 inci maddesinin birinci ve dördüncü fıkrasına, 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (5) numaralı alt bendine ve 09.02.2006 tarihli ve 652 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Kararı'nın 7 nci maddesine aykırı olması nedeniyle 4646 sayılı Kanun’un 10 uncu maddesi ve Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 15 inci maddesi uyarınca mezkur firma hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiştir.

Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 15 inci ve 20 inci maddeleri kapsamında düzenlenen 28.09.2016 tarihli ve 1516 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

9954/27/1-1

—————

Kurul’un 18.08.2016 tarihli ve 6444-47 sayılı Kararı ile iç tesisat ve servis hatları sertifikası sahibi Pomtes Mekn. Tes. İnş. Pompa San. Tic. Ltd. Şti. hakkında yapım kapasitesi üzerinde iş alarak sertifikasız firmalara iç tesisat yaptırması eyleminin 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu'nun (Kanun) Yapım ve Hizmet Faaliyetleri başlıklı 5 inci maddesinin birinci ve dördüncü fıkrasına, 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (5) numaralı alt bendine ve 09.02.2006 tarihli ve 652 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Kararı'nın 7 nci maddesine aykırı olması nedeniyle 4646 sayılı Kanun’un 10 uncu maddesi ve Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 15 inci maddesi uyarınca mezkur firma hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiştir.

Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 15 inci ve 20 inci maddeleri kapsamında düzenlenen 28.09.2016 tarihli ve 1516 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

9954/28/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünden:

Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Şafak Mahallesi, 842 Cad., No: 65, 63 ada, 26 parsel ve Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Şafak Mahallesi, 848 Sok., No: 3, 174 ada, 5 parsel üzerindeki yapıların yapı müteahhidi Karalar Eml. İnş. Gıd. Hay. Mad. İth. İhr. Ltd. Şti. (Yetki Belge No: 0006315458144157) ile şirket müdürü Rüstem KARA (Yetki Belge No: 0006110322551730) hakkında 27.08.2016 tarihli ve 29814 sayılı Resmi Gazete ilanı ile 1 (bir) yıl süre ile tesis edilen yetki belge iptal işlemi, söz konusu yapılardaki görev ve sorumlulukların yerine getirildiği Belediyesince bildirildiğinden, Bakanlık Makamının 02.11.2016 tarihli ve 14498 sayılı Olur’u ile kaldırılmıştır.

İlgililere duyurulur.

9953/1/1-1

—————

Ankara İli, Mamak İlçesi, Yeşilbayır Mahallesi, P-48 pafta, 35820 ada, 1 parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Mamak Belediye Başkanlığınca tespit edilen Yapı Müteahhidi İbrahim YILMAZ’ın Yetki Belgesi Numarasının (0006111428124321);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 02.11.2016 tarihli ve 14501 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

9953/2/1-1

—————

Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, Şirintepe Mahallesi, 21M-4B pafta, 8781 ada, 1 nolu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Tepebaşı Belediye Başkanlığınca tespit edilen Yapı Müteahhidi Abidin ER-Abidin Er Proje Ofisi’nin Yetki Belgesi Numarasının (0026111780214165);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 02.11.2016 tarihli ve 14515 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

9953/3/1-1

—————

İstanbul İli, Pendik İlçesi, Esenler Mahallesi, G22B11A2C pafta, 8055 ada, 11 nolu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Pendik Belediye Başkanlığınca tespit edilen Yapı Müteahhidi Aksu İnşaat Mimarlık Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin Yetki Belgesi Numarasının (0034315555952448);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

Şirket müdürü Ali Kemal GÜL’e yetki belge numarası almak üzere İl Müdürlüklerine müracaat etmesi halinde, yetki belge numarasının 1 (bir) yıl süre ile verilmemesine,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 02.11.2016 tarihli ve 14499 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

9953/4/1-1

—————

Antalya İli, Kepez İlçesi, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, 26372 ada, 08 nolu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Kepez Belediye Başkanlığınca tespit edilen Yapı Müteahhidi Ali Özkara Turizm Gıda Tar. Hay. İnş. Eml. İth. İhr. Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin Yetki Belgesi Numarasının (0007315559688204);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

Şirket müdürü İsmail KARA’nın (0007110031045347) no’lu yetki belge numarasının 1 (bir) yıl süre ile iptal edilmesine,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 02.11.2016 tarihli ve 14510 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

9953/5/1-1

—————

Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, Çamlıca Mahallesi, 20L-2D pafta, 7674 ada, 18 nolu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Tepebaşı Belediye Başkanlığınca tespit edilen Yapı Müteahhidi Battal TAŞTEMEL’in Yetki Belgesi Numarasının (0026111238062157);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 02.11.2016 tarihli ve 14502 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

9953/6/1-1

—————

Ankara İli, Beypazarı İlçesi, Hacıkara Mahallesi, 30L-3D pafta, 749 ada, 10 nolu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Beypazarı Belediye Başkanlığınca tespit edilen Yapı Müteahhidi Çağıran İnşaat Taahhüt Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin Yetki Belgesi Numarasının (0006315570735156);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

Şirket müdürü Necdet ÇAĞIRAN’a yetki belge numarası almak üzere İl Müdürlüklerine müracaat etmesi halinde, yetki belge numarasının 1 (bir) yıl süre ile verilmemesine,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 02.11.2016 tarihli ve 14527 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

9953/7/1-1

—————

Tekirdağ İli, Çerkezköy İlçesi, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 29K2B pafta, 613 ada, 16 nolu parsel üzerindeki yapılarda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Çerkezköy Belediye Başkanlığınca tespit edilen Yapı Müteahhidi Çerkezköy Yıldırım İnş. Turz. Taş. Tük. Mad. Eml. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin Yetki Belgesi Numarasının (0059315643723348);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

Şirket müdürü Cemal YILDIRIM’ın (0059110088568066) no’lu yetki belge numarasının 1 (bir) yıl süre ile iptal edilmesine,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 02.11.2016 tarihli ve 14522 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

9953/8/1-1

—————

Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, Şirintepe Mahallesi, 21M-4A pafta, 8747 ada, 6 nolu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Tepebaşı Belediye Başkanlığınca tespit edilen Yapı Müteahhidi Emre BİÇİCİ’nin Yetki Belgesi Numarasının (0026111576582604);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 02.11.2016 tarihli ve 14511 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

9953/9/1-1

—————

Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, Kumlubel Mahallesi, 198 pafta, 2032 ada, 52 nolu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Tepebaşı Belediye Başkanlığınca tespit edilen Yapı Müteahhidi Esgüler Müteahhitlik İnş. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin Yetki Belgesi Numarasının (0026315473644612);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

Şirket müdürü Yunus GÜLER’e yetki belge numarası almak üzere İl Müdürlüklerine müracaat etmesi halinde, yetki belge numarasının 1 (bir) yıl süre ile verilmemesine,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 02.11.2016 tarihli ve 14509 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

9953/10/1-1

—————

Ankara İli, Sincan İlçesi, Tandoğan Mahallesi, 67KJ3D pafta, 783 ada, 5 nolu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Sincan Belediye Başkanlığınca tespit edilen Yapı Müteahhidi Fikret ORAGAZ’ın Yetki Belgesi Numarasının (0006111461852721);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 02.11.2016 tarihli ve 14516 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

9953/11/1-1

—————

Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Seğmenler Mahallesi, 83 ada, 8 nolu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Gölbaşı Belediye Başkanlığınca tespit edilen Yapı Müteahhidi Gezi Turizm Yatırımları Nakliyat Orman Ürünleri İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin Yetki Belgesi Numarasının (0006311297520666);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

Şirket müdürü Satılmış ELMADAĞI’na yetki belge numarası almak üzere İl Müdürlüklerine müracaat etmesi halinde, yetki belge numarasının 1 (bir) yıl süre ile verilmemesine,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 02.11.2016 tarihli ve 14506 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

9953/12/1-1

—————

Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, Ertuğrulgazi Mahallesi, 20M-1B pafta, 7465 ada, 15 nolu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Tepebaşı Belediye Başkanlığınca tespit edilen Yapı Müteahhidi Gönenç ÜNAL’ın Yetki Belgesi Numarasının (0026110200521520);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 02.11.2016 tarihli ve 14518 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

9953/13/1-1

—————

İstanbul İli, Pendik İlçesi, Ahmet Yesevi Mahallesi, 237EF3B pafta, 5254 ada, 12 nolu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Pendik Belediye Başkanlığınca tespit edilen Yapı Müteahhidi Hakan DALMAZ’ın Yetki Belgesi Numarasının (0034110075562038);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 02.11.2016 tarihli ve 14513 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

9953/14/1-1

—————

Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, Dutlubahçe Mahallesi, 21K-IIID pafta, 2607 ada, 03 nolu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Muratpaşa Belediye Başkanlığınca tespit edilen Yapı Müteahhidi Hasan UÇKAÇ-Uçkaçlar İnşaat’in Yetki Belgesi Numarasının (0007110106583166);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 02.11.2016 tarihli ve 14525 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

9953/15/1-1

—————

Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, Bahçelievler Mahallesi, 176-1 pafta, 1151 ada, 10 nolu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Tepebaşı Belediye Başkanlığınca tespit edilen Yapı Müteahhidi İlbey Teknik İnş. Mak. Elek. Tar. ve Hay. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin Yetki Belgesi Numarasının (0011315503930347);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

Şirket müdürü Adem ÖKSÜZ’e yetki belge numarası almak üzere İl Müdürlüklerine müracaat etmesi halinde, yetki belge numarasının 1 (bir) yıl süre ile verilmemesine,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 02.11.2016 tarihli ve 14504 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

9953/16/1-1

—————

Aydın İli, Efeler İlçesi, Orta Mahallesi, 19L-III pafta, 900 ada, 34 nolu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Efeler Belediye Başkanlığınca tespit edilen Yapı Müteahhidi Mim-Ev Mob. İnş. Mer. Dek. Temz. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin Yetki Belgesi Numarasının (0009311257435203);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

Şirket müdürlerinden Veysi GÜRYELİ’nin (0009111255308712) no’lu yetki belge numarasının 1 (bir) yıl süre ile iptal edilmesine, şirket müdürlerinden Ekrem KUŞ’a ise yetki belge numarası almak üzere İl Müdürlüklerine müracaat etmesi halinde, yetki belge numarasının 1 (bir) yıl süre ile verilmemesine,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 02.11.2016 tarihli ve 14529 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

9953/17/1-1

—————

Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, Sütlüce Mahallesi, 21M-2C pafta, 14613 ada, 12 nolu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Tepebaşı Belediye Başkanlığınca tespit edilen Yapı Müteahhidi Muharrem GÜNŞEN’in Yetki Belgesi Numarasının (0026110208313648);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 02.11.2016 tarihli ve 14524 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

9953/18/1-1

—————

Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, Şirintepe Mahallesi, 21M-1D pafta, 15120 ada, 10 nolu parsel ve Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, Şirintepe Mahallesi, 21M-1D pafta, 8815 ada, 5 nolu parsel üzerindeki yapılarda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Tepebaşı Belediye Başkanlığınca tespit edilen Yapı Müteahhidi Murat ERKEN’in Yetki Belgesi Numarasının (0026111272364748);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 02.11.2016 tarihli ve 14503 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

9953/19/1-1

—————

Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, Sütlüce Mahallesi, 21M-2A pafta, 7372 ada, 1 nolu parsel; Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, Sütlüce Mahallesi, 21M-2BC pafta, 14594 ada, 1 nolu parsel ve Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, Sütlüce Mahallesi, 21M-2D pafta, 7378 ada, 15 nolu parsel üzerindeki yapılarda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Tepebaşı Belediye Başkanlığınca tespit edilen Yapı Müteahhidi Mustafa AYDIN’ın Yetki Belgesi Numarasının (0026110188423621);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 02.11.2016 tarihli ve 14500 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

9953/20/1-1

—————

Ankara İli, Altındağ İlçesi, Çamlık Mahallesi, 20909 ada, 5 nolu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Altındağ Belediye Başkanlığınca tespit edilen Yapı Müteahhidi Mustafa ÖZTÜRK’ün Yetki Belgesi Numarasının (0006110024708502);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 02.11.2016 tarihli ve 14517 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

9953/21/1-1

—————

Antalya İli, Kepez İlçesi, Karşıyaka Mahallesi, 025-A-10-D-1-D pafta, 5400 ada, 10 nolu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Kepez Belediye Başkanlığınca tespit edilen Yapı Müteahhidi Nar Besi. Et ve Et Ür. Kuy. Taah. Eml. İnş. Malz. Gıd. İç. Mo. Tur. San. ve Tic. İth. İhr. Ltd. Şti.’nin Yetki Belgesi Numarasının (0007315284695148);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

Şirket müdürü Ramazan UYAR’a yetki belge numarası almak üzere İl Müdürlüklerine müracaat etmesi halinde, yetki belge numarasının 1 (bir) yıl süre ile verilmemesine,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 02.11.2016 tarihli ve 14507 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

9953/22/1-1

—————

İzmir İli, Bergama İlçesi, Zafer Mahallesi, J18-D14-C-2-C pafta, 255 ada, 18 nolu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Bergama Belediye Başkanlığınca tespit edilen Yapı Müteahhidi Onur DEMİREL-Demirel İnşaat’ın Yetki Belgesi Numarasının (0035111489362713);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 02.11.2016 tarihli ve 14514 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

9953/23/1-1

—————

Ankara İli, Mamak İlçesi, General Zeki Doğan Mahallesi, 38912 ada, 14 nolu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Mamak Belediye Başkanlığınca tespit edilen Yapı Müteahhidi Ömer KULA’nın Yetki Belgesi Numarasının (0006110060052420);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 02.11.2016 tarihli ve 14505 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

9953/24/1-1

—————

Ankara İli, Mamak İlçesi, Ekin Mahallesi, 37109 ada, 10 nolu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Mamak Belediye Başkanlığınca tespit edilen Yapı Müteahhidi Rıza TAŞDEMİR’in Yetki Belgesi Numarasının (0006110062012647);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 02.11.2016 tarihli ve 14520 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

9953/25/1-1

—————

Ankara İli, Etimesgut İlçesi, Topçu Mahallesi, 66KL-ID pafta, 45747 ada, 4 nolu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Etimesgut Belediye Başkanlığınca tespit edilen Yapı Müteahhidi Sabahattin YILDIZ’ın Yetki Belgesi Numarasının (0006110034332202);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 02.11.2016 tarihli ve 14523 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

9953/26/1-1

—————

Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, Yeşiltepe Mahallesi, 21M-1C pafta, 7064 ada, 2 nolu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Tepebaşı Belediye Başkanlığınca tespit edilen Yapı Müteahhidi Talat TÖRENCİ’nin Yetki Belgesi Numarasının (0026110221341265);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 02.11.2016 tarihli ve 14512 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

9953/27/1-1

—————

Ankara İli, Altındağ İlçesi, Karapürçek Mahallesi, 22733 ada, 2 nolu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Altındağ Belediye Başkanlığınca tespit edilen Yapı Müteahhidi Tasfiye Halinde MTT Turz. Mob. İnş. Gıd. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin Yetki Belgesi Numarasının (0006311812845312);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

Şirket müdürleri Recep KIVANÇ ve Gazi DEMİRBAĞ’a yetki belge numarası almak üzere İl Müdürlüklerine müracaat etmeleri halinde, yetki belge numarasının 1 (bir) yıl süre ile verilmemesine,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 02.11.2016 tarihli ve 14508 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

9953/28/1-1

—————

Ankara İli, Altındağ İlçesi, Gülpınar Mahallesi, 23684 ada, 17 nolu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Altındağ Belediye Başkanlığınca tespit edilen Yapı Müteahhidi Yaşar HAYDAROĞLU’nun Yetki Belgesi Numarasının (0006110435560248);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 02.11.2016 tarihli ve 14526 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

9953/29/1-1

—————

Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Şafak Mahallesi, 366 ada, 14 nolu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Gölbaşı Belediye Başkanlığınca tespit edilen Yapı Müteahhidi Karalar Eml. İnş. Gıd. Hay. Mad. İth. İhr. Ltd. Şti.’nin Yetki Belgesi Numarasının (0006315458144157);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

Şirket müdürü Rüstem KARA’nın (0006110322551730) no’lu yetki belge numarasının 1 (bir) yıl süre ile iptal edilmesine,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 02.11.2016 tarihli ve 14521 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

9953/30/1-1


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik04\Desktop\11-11-2016\yasak_Sayfa_1.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik04\Desktop\11-11-2016\yasak_Sayfa_2.jpg


 


MEF Üniversitesi Rektörlüğünden:

Eğitim-Öğretim dili %100 İngilizce olan ve “Flipped Classroom/Learning” eğitim-öğretim modelinin uygulandığı Üniversitemizin Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü’ne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23. Maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca, aşağıdaki açıklama kısmında belirtilen alanlarda uzmanlaşmış, aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi, tam gün görev yapacak bir yardımcı doçent alınacaktır.

İstenen Belgeler:

- Başvuru dilekçesi,

- Son 6 ayda çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf,

- YÖK formatlı güncel özgeçmiş,

- Onaylı nüfus cüzdanı sureti,

- Lisans, yüksek lisans, doktora belgelerinin aslı veya resmi onaylı örnekleri,

- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi,

- Yabancı dil (İngilizce) yeterliliği için, aşağıdaki 3 koşuldan en az birini sağladığını gösteren belge;

* KPDS, ÜDS, YDS sınavlarının birinden 100 tam puan üzerinden en az 80 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu’nca kabul edilen sınavlardan; bu puan muadili bir puan almış olmak,

* Türkçe dışındaki öğretim dilinin, öğretim üyesinin ana dili olması,

* Lisans, yüksek lisans veya doktora öğrenimini bu dilin ana dili olarak konuşulduğu ülkede ya da Türkiye'deki bir üniversitede derslerin sadece bu dille verildiği bir programda tamamlamış olmak.

Adayların, yayın listesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını, yayınlarına yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını, eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayacak şekilde hazırlanmış altı (4) nüsha dosya ile başvurmaları

gerekmektedir.

Adaylar, 2547 sayılı Kanun’un 23. maddesi (b) fıkrasının 2. bendi gereğince, yapılacak Yabancı Dil (İngilizce) Sınavına alınacaklardır. Yabancı Dil Sınav tarihleri Üniversitemizin erişim sayfasında ayrıca duyurulacaktır.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca onaylanmış denkliğinin olması şarttır.

Başvurular, ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde aşağıda belirtilen adrese şahsen ve posta ile yapılabilir. Posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar Üniversitemize ulaşmış olması gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan, eksik belgeli ve başvuru süresi içinde yapılmayan başvurular ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

İlan edilen kadro daimi statüde olup tam zamanlıdır.

Başvuru Adresi: MEF ÜNİVERSİTESİ

Huzur Mahallesi, Maslak Ayazağa Caddesi, No: 4   34396 Maslak-Sarıyer/İstanbul

Tel: 0212 395 36 00   Faks: 0212 395 36 92    E-Posta: mef@mef.edu.tr

 

FAKÜLTE

BÖLÜM

UNVAN

ADET

AÇIKLAMA

Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Mimarlık

Yardımcı Doçent

1

Lisans, Yüksek Lisans ve Doktorasını Mimarlık alanında yapmış olmak; Mimarlık ve Strüktür alanında akademik çalışmaları olmak, Üniversitemizin tüm bölümlerinde uygulanan “Flipped Classroom/Learning” modeli ile eğitim-öğretim yapmayı kabul etmek.

9889/1-1


İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğünden:

İlan Tarihi                  : 11.11.2016

Son Başvuru Tarihi    : 25.11.2016

Eğitim dili İngilizce olan Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Üyesi alınacaktır.

Başvuracak adayların Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliği’nin Madde 8/7’de belirtilen yabancı dil (İngilizce) asgari koşullarını sağlamış olmak şartıyla ilanda belirtilen ve aşağıda ayrıntıları verilen evrakları süresi içerisinde teslim etmeleri gereklidir.

YARDIMCI DOÇENT KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER:

1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe

2 - Özgeçmiş

3 - Yayın listesi

4 - 2 adet vesikalık fotoğraf

5 - Nüfus cüzdanı örneği

6 - Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora belgesi)

(yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması)

7 - Akademik unvana atanma yazıları (daha önce Yrd. Doç. kadrosuna atanmış ise (varsa) atama yazısı)

8 - Yabancı dil (İngilizce) yeterliliğine ilişkin belge ve varsa diğer yabancı dil yeterliliğine ilişkin belge

9 -  Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya veya 1 adet dosya 3 adet CD

10 - Varsa yurt dışı deneyimi gösterir belge ile kendi alanında İngilizce eğitim verildiğine dair belge

DOÇENT KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER:

1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe

2 - Özgeçmiş

3 - Yayın listesi

4 - 2 adet vesikalık fotoğraf

5 - Nüfus cüzdanı örneği

6 - Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik belgesi)

(yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması)

7 - Akademik unvana atanma yazıları (daha önce Yrd. Doç. kadrosuna atanmış ise (varsa) atama yazısı)

8 - Yabancı dil (İngilizce) yeterliliğine ilişkin belge ve varsa diğer yabancı dil yeterliliğine ilişkin belge

9 - Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya veya 1 adet dosya 3 adet CD

10 - Varsa yurt dışı deneyimi gösterir belge ile kendi alanında İngilizce eğitim verildiğine dair belge

PROFESÖR KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER:

1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe

2 - Özgeçmiş

3 - Yayın listesi (başlıca eser belirtilmelidir)

4 - 2 adet vesikalık fotoğraf

5 - Nüfus cüzdanı örneği

6 - Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik belgesi)

(yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması)

7 - Akademik unvana atanma yazıları (daha önce Yrd. Doç. kadrosuna atanmış ise (varsa) atama yazısı)

8 - Yabancı dil (İngilizce) yeterliliğine ilişkin belge ve varsa diğer yabancı dil yeterliliğine ilişkin belge

9 - Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosya veya 1 adet dosya 5 adet CD

10 - Varsa yurt dışı deneyimi gösterir belge ile kendi alanında İngilizce eğitim verildiğine dair belge

NOTLAR:

1 - Adayların ilgili Fakültelere şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

2 - Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İlanımıza www.ieu.edu.tr. adresinden ulaşılabilir.

 

                                                                                                                                               BAŞVURU YERİ VE İLETİŞİM

                                                                                                                                            İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ

                                                                                                                                                İşletme Fakültesi: (232) 4888113

                                                                                                                                           Fen Edebiyat Fakültesi: (232) 4888139

                                                                                                                                                          Fax: (232) 2792626

 

FAKÜLTE / YÜKSEKOKUL

BÖLÜM / PROGRAM

UNVAN

ADET

ANABİLİM DALI / AÇIKLAMA

İşletme Fakültesi

İşletme

Doçent

1

* Yönetim ve Organizasyon

İşletme Fakültesi

İşletme

Yardımcı Doçent

1

* Yönetim Bilimi, Yöneylem Araştırma (İşletme alanında doktora derecesine sahip olmak)

İşletme Fakültesi

Lojistik Yönetimi

Profesör

veya

Doçent

 

* Endüstri Mühendisliği (Tedarik Zinciri Yönetimi alanında çalışmalarının olması)

İşletme Fakültesi

Lojistik Yönetimi

Yardımcı Doçent

1

* İşletme alanında doktorasını tamamlamak (Tedarik Zinciri Yönetimi alanında çalışmaları ve deneyimi olması)

İşletme Fakültesi

Siyaset bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Yardımcı Doçent

1

* Siyaset Bilimi

Fen Edebiyat Fakültesi

Mütercim Tercümanlık

Profesör

1

* ÇeviriBilim (Bütünce Temelli Çeviri çalışmaları ve Çeviri Çocuk Edebiyatı)

Fen Edebiyat Fakültesi

Matematik

Profesör

1

* İstatistik (İstatistik, Olasılık, Optimizasyon ve Bulanık Kümeler alanlarında çalışmaları ve deneyimi olması)

9981/1-1


Gazi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 Sayılı DMK 48. Maddesi hükümleri dâhilinde Öğretim Üyesi alınacaktır.

GENEL AÇIKLAMALAR

1. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayın tarihi itibariyle 15 (Onbeş) gündür.

2. Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 5772 sayılı Kanunla değişik 25. ve 26. maddelerinde belirtilen asgari koşulları sağlamış olmaları gerekir.

3. Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

4. Doçent kadrosuna Profesörler müracaat edemez.

5. 28.06.2008 tarihli ve 26920 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda değişiklik yapılmasına dair 5772 sayılı kanun uyarınca Üniversitemiz Senatosunca belirlenen ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Genel Kulunca 19.03.2014 tarihli toplantısında uygun bulunan Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

PROFESÖR kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup adayların Personel Dairesi Başkanlığına şahsen verecekleri başvuru dilekçesi ekinde (http://personel.gazi.edu.tr/ adresinde bulunan dilekçe);

- Özgeçmiş,

- Yayın Listesi,

- (2) iki adet fotoğraf,

- Nüfus cüzdanı sureti,

- Doçentlik belgesi,

- Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygunluk beyan formu. (http://personel.gazi.edu.tr adresinde bulunan form)

- Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini sunmaları zorunludur.

Adayların ayrıca özgeçmiş, doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) adet dosyayı Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

DOÇENT kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup adayların Personel Dairesi Başkanlığına şahsen verecekleri başvuru dilekçesi ekinde (http://personel.gazi.edu.tr/ adresinde bulunan dilekçe);

- Özgeçmiş,

- Yayın Listesi,

- (2) iki adet fotoğraf,

- Nüfus cüzdanı sureti,

- Doçentlik belgesi,

- Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygunluk beyan formu. (http://personel.gazi.edu.tr adresinde bulunan form)

- Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar için (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini sunmaları zorunludur.

Adayların ayrıca özgeçmiş, yayın listesi, doçentlik belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarının tamamını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

BAŞVURU TARİHLERİ:

Başlangıç Tarihi   : 11.11.2016

Bitiş Tarihi           : 25.11.2016

 

BİRİM

BÖLÜM

ABD

UNVAN

DER.

ADET

AÇIKLAMA

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Diş Hekimliği Bilimleri

Ortodonti

Profesör

1

1

Mıknatıslı apareylerle ortodontik tedaviler konusunda deneyimli olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Diş Hekimliği Bilimleri

Ortodonti

Profesör

1

1

Alt çene eklemi ile ilgili çalışmaları olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Temel Bilimler

Tıbbi Mikrobiyoloji

Doçent

1

1

Tıp fakültesi mezunu olup Tıbbi Mikrobiyoloji doktorasına sahip olmak ve oral anaerob bakteriler konusunda çalışmaları olmak.

Eczacılık Fakültesi

Eczacılık Meslek Bilimleri

Farmasötik Kimya

Doçent

1

2

Farmasötik Kimya alanında siklooksijenaz enzimi konusunda çalışmaları olmak.

Eczacılık Fakültesi

Eczacılık Meslek Bilimleri

Farmasötik Toksikoloji

Doçent

1

1

Farmasötik Toksikoloji alanında Farmakogenetik konusunda çalışmaları olmak.

Edebiyat Fakültesi

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları

Kuzey-Doğu Türk Lehçeleri ve Edebiyatları

Profesör

1

1

Kuzey Doğu Türk Lehçeleri alanında çalışmaları olmak.

Edebiyat Fakültesi

Psikoloji

Sağlık Psikolojisi

Doçent

1

1

Alkol bağımlılığı konusunda çalışmış olmak ve bu konuda yayınları olmak.

Edebiyat Fakültesi

Tarih

Yakınçağ Tarihi

Doçent

1

1

Kazan Tatarlarının siyasi ve kültürel tarihleri alanında çalışmaları olmak.

Fen Fakültesi

İstatistik

Risk Analizi

Doçent

1

1

Kredibilite Teorisi ve Kredibilite Modelleri konusunda çalışmaları olmak.

Fen Fakültesi

Kimya

Analitik Kimya

Doçent

1

1

Nano boyutta adsorbon sentezi, karakterizasyonu ve zenginleştirme çalışmalarında kullanımı konusunda çalışmaları olmak.

Fen Fakültesi

Kimya

Biyokimya

Profesör

1

1

Biyosensörler ve enzim inhibisyonu konusunda çalışmaları olmak.

Fen Fakültesi

Kimya

Organik Kimya

Profesör

1

1

Transesterleşme tepkimesi ile biyodizel eldesi konusunda çalışmaları olmak.

Fen Fakültesi

Kimya

Organik Kimya

Doçent

1

1

Morfinyan türü alkaloitlerin sentezi ve karakterizasyonu konusunda çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Eğitim Programları ve Öğretim

Profesör

1

1

Yükseköğretimde Akademisyenlerin Öğretim Performanslarını Değerlendirme, Yükseköğretimde Eğitim Programı Geliştirme ve Toplumsal Cinsiyet Eğitimi konularında çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Eğitim Programları ve Öğretim

Profesör

1

1

Öğretmenlerin Öğrenci Başarısındaki Sorumluluk Algısı ve Öğrenmede Bilişsel Yapı konularında çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Kimya Eğitimi

Profesör

1

1

Kimya ve Kimya Eğitimi alanında çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Kimya Eğitimi

Doçent

1

1

Kimya Eğitiminde Kavramsal Değişim ve Ölçülmesi konularında çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi

Felsefe Grubu Eğitimi

Doçent

1

1

Felsefe Alan Eğitiminde Doçentliğini almış olmak ve Eğitim ve Sosyal Değişme konularında çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi

Tarih Eğitimi

Profesör

1

1

Tarih Eğitimi ve Müzelerde Tarihi Mekânlarda Tarih Eğitimi konularında çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi

Tarih Eğitimi

Profesör

1

1

Ortaçağ Tarihi konularında çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Temel Eğitim

Okul Öncesi Eğitimi

Profesör

1

1

Okul Öncesinde Cinsel Gelişim ve Cinsel Eğitim, Çocuklarda Davranış Problemleri konularında çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Temel Eğitim

Okul Öncesi Eğitimi

Doçent

1

1

Kültürlerarası Oyun Davranışları konusunda çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Temel Eğitim

Sınıf Eğitimi

Profesör

1

1

Temel Eğitimde Eğitim Yönetimi ve Liderlik, İnsan Kaynakları ve Yönetimi konularında çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Temel Eğitim

Sınıf Eğitimi

Doçent

1

1

Sınıf Öğretmenliği alanında doçentliğini almış olmak ve Okuma Motivasyonu konusunda çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Yabancı Diller Eğitimi

Fransız Dili Eğitimi

Profesör

1

1

Çeviribilim ve Yabancı Dil Öğretimi konularında çalışmaları olmak.

Güzel Sanatlar Fakültesi

Temel Sanat Bilimleri

Sanat Bilimleri

Doçent

1

1

Sanat Eğitimi alanında çalışmaları olmak.

Hukuk Fakültesi

Kamu Hukuku

Genel Kamu Hukuku

Doçent

1

1

İnsan Hakları ve devlet kuramı alanında çalışmaları olmak.

Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk

Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku

Doçent

1

1

Davaların birleştirilmesi ve ayrılması konusunda çalışmaları olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Doçent

1

1

Makro İktisat, Ulaştırma Ekonomisi, Asgari Ücret konularında çalışmaları olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Ekonometri

Ekonometri

Doçent

1

1

Koşullu Volatilite Modelleri, Yapısal Modeller, NAIRU ve çekirdek enflasyon tahminleri konularında çalışmaları olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat

İktisat

Profesör

1

1

Uluslararası İktisat, Dış Denkleşme Mekanizmaları, Ekonomik Entegrasyon ve Avrupa Birliği, Yabancı Sermaye Yatırımları alanlarında çalışmaları olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat

İktisat

Doçent

1

1

Bölgesel Çalışmalar, Mikro İktisat, Etkinlik Analizi alanlarında çalışmaları olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Kamu Yönetimi

Profesör

1

1

Siyasal Düşünceler Tarihi, Egemenlik Teorisi ve Devletçilik konularında çalışmaları olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Uluslararası İlişkiler

Uluslararası İlişkiler

Profesör

1

1

Siyasi Tarih, Kıbrıs ve Afrika konularında çalışmaları olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Uluslararası Ticaret

Profesör

1

1

Pazarlama, İçsel Pazarlama, Hedonik Tüketim, Hizmet Kalitesi alanlarında çalışmaları olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Uluslararası Ticaret

Doçent

1

1

Küresel doğan işletmeler ve doğrudan yabancı sermaye yatırımları konusunda çalışmaları olmak.

İletişim Fakültesi

Gazetecilik

Gazetecilik

Profesör

1

1

İletişim araştırmaları alanında çalışmaları olmak.

İletişim Fakültesi

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Doçent

1

1

İletişim boyutuyla hukuk ve edebiyat alanlarında disiplinler arası çalışmalar yapmış olmak.

İletişim Fakültesi

Radyo Televizyon ve Sinema

Radyo Televizyon ve Sinema

Doçent

1

1

Kamu hizmeti yayıncılığı, TRT, Sinemada kahramanlık konularında çalışmaları olmak.

Mimarlık Fakültesi

Endüstri Ürünleri Tasarımı

Endüstri Ürünleri Tasarımı

Doçent

1

1

Temel tasarım eğitimi, tasarımda kültürel bağlama ve tasarım metotları konusunda çalışmaları olmak.

Mimarlık Fakültesi

Mimarlık

Mimarlık

Profesör

1

1

Erken Cumhuriyet Dönemi, Modern ve Çağdaş Mimarlık alanında çalışmaları olmak.

Mimarlık Fakültesi

Şehir ve Bölge Planlama

Şehir ve Bölge Planlama

Profesör

1

1

Kentsel dönüşüm alanında çalışmaları olmak.

Mimarlık Fakültesi

Şehir ve Bölge Planlama

Şehir ve Bölge Planlama

Profesör

1

1

Metropoliten planlama ve yönetim, kentsel estetik ve kentsel tasarım konusunda çalışmaları olmak.

Mühendislik Fakültesi

Elektrik - Elektronik Mühendisliği

Elektrik - Elektronik Mühendisliği

Doçent

1

1

Kablosuz haberleşme ve sinyal işleme alanında çalışmaları olmak.

Mühendislik Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

İnşaat Mühendisliği

Profesör

1

1

İnşaat malzemeleri konusunda çalışmaları olmak.

Mühendislik Fakültesi

Kimya Mühendisliği

Kimya Mühendisliği

Profesör

1

1

Elektrokimyasal mühendislik alanında çalışmaları olmak.

Mühendislik Fakültesi

Makina Mühendisliği

Makina Mühendisliği

Doçent

1

1

Esnek kollu robotların kontrolü konusunda çalışmaları olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Profesör

1

1

Egzersiz fizyolojisi ve sporda fizyoterapi alanında çalışmaları olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Doçent

1

1

Nörolojik rehabilitasyon alanında çalışmaları olmak.

Sanat ve Tasarım Fakültesi

Moda Tasarımı

Profesör

1

1

Kalıp hazırlama teknikleri konusunda çalışmaları olmak.

Sanat ve Tasarım Fakültesi

Tekstil Tasarımı

 

Doçent

1

1

Sakarlı ve mekikli dokumacılıkta çalışmaları olmak.

Spor Bilimleri Fakültesi

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi

Profesör

1

1

Spor masajı ve sakatlığı alanında çalışmaları olmak.

Spor Bilimleri Fakültesi

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi

Doçent

1

1

Antrenman bilgisi ve kayak alanında çalışmaları olmak.

Teknoloji Fakültesi

Elektrik - Elektronik Mühendisliği

Doçent

1

1

Tıp elektroniğinde mikrodenetleyici tabanlı devre tasarımı ve uygulaması konularında çalışmaları olmak.

Teknoloji Fakültesi

Endüstriyel Tasarım Mühendislği

Profesör

1

1

Alışılmamış imal usulleri ve endüstriyel tasarım konusunda çalışmaları olmak.

Teknoloji Fakültesi

Enerji Sistemleri Mühendisliği

Profesör

1

1

Nanoakışkanlar ve Entropi konularında çalışmaları olmak.

Teknoloji Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

Doçent

1

1

Betonarme kolan kiriş birleşimi konusunda çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Doçent

1

1

Transplantasyon anestezisinde deneyimli olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Doçent

1

1

Ulusal BOAD sertifikası sahibi olmak ve akılcı ilaç kullanımı konusunda deneyimli olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

Profesör

1

1

Kolon ve rektum cerrahisinde deneyimli olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

Profesör

1

1

Pankreas kanseri konusunda çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göz Hastalıkları

Profesör

1

1

Oküloplastik ve orbita cerrahisinde deneyimli olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Ortopedi ve Travmatoloji

Profesör

1

1

Ortopedik onkoloji alanında çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Tıbbi Patoloji

Doçent

1

1

Karaciğer patolojisi ve kemik / yumuşak doku patolojisi alanında çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Üroloji

Doçent

1

1

Laparoskopik cerrahi ve robotik cerrahi konusunda deneyimli olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

1

1

Çift balon enteroskopi alanında deneyimli olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Nöroloji

Profesör

1

1

Klinik nörofizyoloji alanında uzmanlığı olup bu alanda çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Tıbbi Genetik

Doçent

1

1

Tıp doktoru olup tıbbi genetik alanında doktora eğitimini tamamlamış olmak ve sitogenetik, atom klinik, genetik ve moleküler genetik konularında çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Fizyoloji

Doçent

1

1

Hipoksi konusunda çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

İmmünoloji

Profesör

1

1

Enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanı olmak ve immünoloji doktorası yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

İmmünoloji

Doçent

1

1

Nörobilim konusunda çalışmaları olmak.

9978/1-1


İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYELERİ ALINACAKTIR

Üniversitemizin aşağıda belirtilen kadrolarına 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Üniversitemiz Senatosunca belirlenerek Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru, Atama İlkeleri ve Uygulama Esasları uyarınca öğretim üyeleri alınacaktır.

 

No

Birim

Bölüm

Anabilim Dalı

Unvan

Drc

Adet

Nitelik

1

Diş Hekimliği

Klinik Bilimler

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi

Profesör

1

1

Diş hekimliğinde lazer konusunda akademik mastership sertifikası olmak, Osteoblast hücre kültürünün implant – kemik bağlantısı üzerine etkisi ve Bal tedavisinin oral mukozaya etkisi konusunda çalışmış olmak

2

Diş Hekimliği

Klinik Bilimler

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi

Profesör

1

1

Transpalatal ve transmadibuler distraksiyon yöntemi ile çalışmış olmak, Sinus yükseltmesinde doğal mineralize hidroksil apatit greftleri - trombositten zengin plazma ile karıştırılmış şekli ve Demineralize kemik matriks partikülleri içeren kalsiyum sülfat easlı putty ile trikalsiyum fosfat granüllerinin etkileri konusunda histolojik çalışma yapmış olmak

3

Diş Hekimliği

Klinik Bilimler

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi

Yrd. Doç. Dr.*

3

1

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi alanında doktora yapmış olmak, Alloplastik kemik greftleri ile rekonstrükte edilmiş kemik defektlerinde ozon tedavisinin etkileri ve Yara iyileşmesinde bevacizumab ve 5-flourouracilin etkisini konusunda çalışması olmak, Papillon-levefre sendromu konusunda çalışması olmak

4

Diş Hekimliği

Klinik Bilimler

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi

Yrd. Doç. Dr.

3

1

İmplantoloji ile yumuşak doku yönetimi ve Kadavrada sinus lifting operasyonlarında endoskopik sinüs cerrahisi konusunda eğitim almış olmak, Alveolit görülme insidansı üzerine çalışmış olmak

5

Diş Hekimliği

Klinik Bilimler

Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi

Yrd. Doç. Dr.

2

1

Oral Diagnoz ve Radyoloji Anabilim Dalında bilim doktorası yapmış olmak, Behçet hastalığı ve rekürent aftöz ülserasyonla ilgili immünolojik ve Er:YAG lazer horlama aparatı ile ilgili histolojik çalışma yapmış olmak, Lisans ve yüksek lisans dersi vermiş olmak

6

Diş Hekimliği

Klinik Bilimler

Endodonti

Yrd. Doç. Dr.

3

1

Endodonti alanında doktora yapmış olmak, Farklı kök kanal dolgu malzemelerinin apikal örtücülüğü üzerine ve Periapikal lezyonlarda diyod lazer dezenfeksiyonu konusunda çalışması olmak, Alanında doktora ve uzmanlık tez danışmanlığı yapmış olmak

7

Diş Hekimliği

Klinik Bilimler

Ortodonti

Profesör

1

1

Ortodonti ve Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dallarında bilim doktoraları yapmış olmak, Aspirinin ortodontik diş hareketleri üzerine olan etkisi ve Deri gelişiminde sialoadenektomi ve epidermal growth faktörün rolü konularında hayvan çalışmaları yapmış olmak

8

Diş Hekimliği

Klinik Bilimler

Ortodonti

Yrd. Doç. Dr.

1

1

Ortodonti Anabilim Dalında bilim doktorası yapmış olmak ve Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalında bilim doktorası yapmış veya yapıyor olmak, Düşük frekanslı elektromanyetik alanların ortodontik diş hareketlerine etkisi konusunda ve 900 MHz radyofrekans radyasyonunun hormonal ve biyokimyasal parametrelerine etkisi üzerinde hayvan çalışmaları yapmış olmak, Doktora sonrası yurt dışında bir üniversitede ortodonti ve maksillo-fasiyal cerrahi alanında gözlem ve bilimsel çalışma yapmış olmak, ve bu alanlarda eğitim programına katılmış olmak

9

Diş Hekimliği

Klinik Bilimler

Ortodonti

Yrd. Doç. Dr.

2

1

Ortodonti ve Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalında bilim doktoraları yapmış olmak, İnsan embriyosunda nöral tüp oluşumu konusunda çalışmış olmak

10

Diş Hekimliği

Klinik Bilimler

Periodontoloji

Doçent

1

1

Dişeti çekilmesi tedavilerinde doku mühendisliği yöntemlerini kullanarak araştırma yapmış olmak, Borik asitin periodontal hastalık üzerine etkisini inceleyen çalışma yapmış olmak, Deneysel periodontitis modelinde kemik kaybını mikro ct ile inceleyen araştırma yapmış olmak

11

Diş Hekimliği

Klinik Bilimler

Periodontoloji

Doçent*

1

1

Doku mühendisliği ile ilgili klinik araştırmalar yapmış olmak, Borik asit ve interlokinlerin periodontal hastalık üzerine etkisini inceleyen çalışmlar yapmış olmak ve Diyod lazerin kronik periodontitisin tedavisi ile ilgili klinik çalışma yapmış olmak

12

Diş Hekimliği

Klinik Bilimler

Periodontoloji

Yrd. Doç. Dr.

2

1

Periodontoloji alanında bilim doktorası yapmış olmak, Hücre kültürü ve moleküler biyoloji konusunda eğitimli olmak ve Dişeti çekilmelerinin tedavisinde ksenojenikkollajen matriksler konusunda çalışmış olmak

13

Diş Hekimliği

Klinik Bilimler

Protetik Diş Tedavisi

Yrd. Doç. Dr.

2

1

Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalında bilim doktorası yapmış olmak, Eğitimci pozisyonunda CAD-CAM kullanıcısı olmak ve 3D Modelleme Mimics ve 3-matic programlarında eğitimli olmak, Porselen materyallerine mikroorganizma tutunumları üzerine mikrobiyolojik çalışma yapmış olmak

14

Diş Hekimliği

Klinik Bilimler

Protetik Diş Tedavisi

Yrd. Doç. Dr.

3

1

CAD/CAM materyalleri ile yapılan onley ve overlay restorasyonlarda tasarımının kırılma dayanımı konusunda çalışmış olmak, İmmediat implantasyon, restorasyon, yükleme ve peri-implantitis konusunda, İleri yumuşak doku cerrahisi ile diş çekim boşluklarının yönetimi konusunda ve İndirekt posterior rezin nano seramik restorasyonlar konusunda eğitimli olmak

15

İ. İ B.F.

İşletme

Yönetim ve Organizasyon

Profesör

1

1

İşletme Alanında doktora yapmış olmak, liderlik alanında çalışmaları bulunmak ve uygulamada kullanılabilecek ölçekler geliştirmiş olmak.

16

İ. İ B.F.

İşletme

Muhasebe ve Finansman

Yrd. Doç. Dr.

3

1

İşletme lisans mezunu olmak, Muhasebe ve Finansman alanında doktora yapmış olmak, UFRS alanında çalışmaları bulunmak.

17

İ. İ B.F.

İşletme

Muhasebe ve Finansman

Yrd. Doç. Dr.

5

1

İşletme mezunu olmak, doktorasını finans alanında yapmış, varlık fiyatlaması ve iflas modellemesi alanında çalışmaları olmak.

18

İ. İ B.F.

İşletme

Sayısal Yöntemler

Yrd. Doç. Dr.

2

1

İşletme mühendisliği alanında doktora yapmış olmak, enerji, üretim, yatırım planlamasına yönelik karar destek modelleri çalışmış olmak.

19

İ. İ B.F.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Kentleşme ve Çevre Sorunları

Doçent

1

1

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında doktora yapmış olmak, Kentsel dönüşüm politikaları, göç politikaları ve kentleşme politikaları konularında çalışmalar yapmış olmak.

20

İ. İ B.F.

Uluslararası İlişkiler

Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği

Yrd. Doç. Dr.

4

1

Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu olmak. Siyaset ve Uluslararası ilişkiler doktorası bulunmak. Türk Dış Politikası ve Avrupa Birliği alanında çalışmaları olmak.

21

Mühendislik ve Mimarlık

Biyomedikal Mühendisliği

Biyomedikal

Profesör*

1

1

Sinyal isleme alanında doktora eğitimi almış, biyomedikal sinyal ve görüntü işleme konularında eğitim ve araştırma deneyimi olan, biyomedikal ve klinik mühendisliği alanında uzman olmak

22

Mühendislik ve Mimarlık

Çevre Mühendisliği

Çevre Teknolojisi

Yrd. Doç. Dr.*

2

1

Kimya mühendisliği ana bilim dalında doktora yapmış olmak. Aşağı akışlı gazlaştırıcının kinetik modellemesi konularında yayınları bulunmak.

23

Mühendislik ve Mimarlık

Elektrik Ve Elektronik Mühendisliği

Devreler ve Sistemler

Yrd. Doç. Dr.*

5

1

Elektrik-Elektronik mühendisliği işaret işleme alanında doktora yapmış olmak, işitsel ve görsel modalitelerin konuşmacı takibinde kullanılması üzerine yayınlanmış çalışmaları olmak

24

Mühendislik ve Mimarlık

Harita Mühendisliği

Kartoğrafya

Yrd. Doç. Dr.*

4

1

Web Kartografya, Çevrimiçi Haritalama Servisleri ve Görsel Analitik konularında doktora yapmış olmak. Harita projeksiyonları ve kartografik görselleştirme konularında yayınları bulunmak.

25

Mühendislik ve Mimarlık

İnşaat Mühendisliği

Yapı

Yrd. Doç. Dr*.

5

1

Kompozitlerle güçlendirilmiş betonarme yapılarda arayüzey yapısal davranışın kayma gerilmesi-deplasmanı ilişkisi çerçevesinde geliştirilmesi ve Enerji yaklaşımıyla kırılma davranışını belirleyen özgün bir kırılma mekaniği algoritma geliştirimi konularında yayınları olmak.

26

Mühendislik ve Mimarlık

Makine Mühendisliği

Makine Teorisi ve Dinamiği

Yrd. Doç. Dr.*

3

1

Termoplastik polimerlerin birleştirme ve kaynak yöntemleri, Taguchi ve istatistiksel deneysel tasarım yöntemleri ile optimizasyon konularında deneyime, çalışmalara ve yayınlara sahip olmak

27

Mühendislik ve Mimarlık

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği

Malzeme

Yrd. Doç. Dr.*

2

1

Elektrik akımı destekli flaş sinterleme üzerine deneyim ve uluslararası yayın. Refrakter bor bileşiklerinin flaş sinterleme yöntemi ile sinterlenmesi ve karakterizasyonu alanında araştırma deneyimi

28

Mühendislik ve Mimarlık

Petrol Ve Doğalgaz Mühendisliği

Sondaj ve Kuyu Değerlendirme

Yrd. Doç. Dr.*

1

1

Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak ve Yüksek Sıcaklıklı Jeotermal Sondaj Sıvıları konusunda teorik ve deneysel çalışmaları ve yayınları bulunmak

29

Mühendislik ve Mimarlık

Mühendislik Bilimleri

Mühendislik Bilimleri

Yrd. Doç. Dr.*

2

1

"Uygulamalı Matematik ve İstatistik" anabilim dalında doktora derecesini almış olmak. Dinamik sistemlerin kalitatif teorisi ve periyodik çözümlerinin varlığı hakkında çalışmaları bulunmak.

30

Sağlık Bilimleri

Hemşirelik

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

Yrd. Doç. Dr.

2

1

“Transaksiyonel Analiz Kuramı ve Hemşirelik Yaklaşımı","Yaşlı Ayrımcılığı" konularında çalışmaları olmak.

31

Tıp

Dahili Tıp Bilimleri

Nöroloji

Yrd. Doç. Dr.

1

1

Nöroloji Yoğun Bakım ünitesinde çalışmış olmak, Serebrovasküler hastalıklarda trombolitik tedavi gibi girişimsel işlemlerde tecrübesi olmak

 

DİĞER ŞARTLAR:

1 - 657 Sayılı Kanunun 48. maddesindeki şartları taşımak gerekir.

2 - Profesör ve Doçent kadrosuna atama daimi statüde yapılacaktır.

3 - Yabancı ülkelerden alınan diplomaların ilgili Kurumdan denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

4 - Tıp Fakültesine ait kadrolara başvuracak Öğretim Üyesi adaylarının “Tıp Doktoru” olması zorunludur.

5 - Profesör kadrolarına başvuracaklar, dilekçelerinde başvurdukları Fakülteyi ve Anabilim Dalını ve İlan numarasını belirterek, ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, uzmanlık belgesi, doçentlik belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan yayın listesi ile birlikte, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 6 (altı) takım dosya ve 6 adet CD’yi ekleyerek Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuru yapılacaktır.

6 - Doçent kadrosuna başvuracaklar, dilekçelerinde başvurdukları Fakülteyi ve Anabilim Dalını ve İlan numarasını belirterek, ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan yayın listesi ile birlikte, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (dört) takım dosya ve 4 adet CD’yi ekleyerek Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuru yapacaklardır.

7 - Yardımcı Doçent kadrolarına Başvuracaklar dilekçelerine başvurdukları Fakülteyi ve Anabilim Dalını ve İlan numarasını ve sınava gireceği yabancı dilini belirterek ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, nüfus cüzdan fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (dört) takım dosya ve 4 adet CD’yi ekleyerek İlgili Birimlere şahsen başvuru yapacaklardır. Yardımcı Doçent kadrolarına başvuran adayların merkezi yabancı dil sınavlarından belirli bir puan alınmış olsa bile, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı bendi gereğince Üniversitemizde ayrıca yapılacak olan yabancı dil sınavında başarılı olmaları şarttır.

8 - Bir Üniversitede Profesör kadrosuna atananlar Doçent, Doçentlik unvanını alanlar Yardımcı Doçent kadrosuna başvuramazlar.

9 - İlan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. İletişim bilgileri ve ilgili mevzuat http://personel.ikc.edu.tr sitemizde bulunmaktadır. Üniversitemiz Senatosunca belirlenen Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru, Atama İlkeleri ve Uygulama Esasları’na Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın http://personel.yok.gov.tr/AtanmaKriter/ internet sitesinden de ulaşılabilmektedir.

* Bu ilana İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olduğunu belgelendirenler başvurabilir.

Not: Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanların(daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz etmeleri gerekmektedir.

9997/1-1


Bahçeşehir Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda Anabilim Dalı itibariyle unvanı belirtilen birimlerine öğretim üyesi alınacaktır.

BAŞVURUDA ARANAN NİTELİKLER:

1 - Adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri, Yükseköğretim Kurumlarında yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik, 657 Sayılı Devlet memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki genel koşullar, Üniversitemiz Senatosu'nca kabul edilen ve Yükseköğretim Genel Kurulu tarafından uygun bulunan yükseltme ve atamalarla ilgili minimum kriterleri sağlaması gerekmektedir.

(Ayrıntılı bilgiye http://www.bahcesehir.edu.tr/insankaynaklari adresinden ulaşabilirsiniz.)

2 - Yabancı Dil Yeterliliği

a) Üniversitemiz öğrenim dili İngilizce olan bölümlerine başvuracak adayların eğitim, araştırma yapacak ve yaptıracak düzeyde İngilizce bilmeleri gerekmektedir. Üniversitemizde ilk kez öğretim üyesi olarak başvuracak adayların KPDS ,ÜDS, YDS veya YÖK tarafından kabul edilen eşdeğer İngilizce sınavlarından asgari 80 puan almış veya 04.12.2008 tarih ve 27074 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmeliğin 7. Maddesinin 3a, 3b, ve 3c koşullarından birini sağlamış olmaları ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir.

b) Türkçe öğretim yapan bölümler ile Tıp Fakültesi Dahili tıp bilimleri ve Cerrahi Tıp Bilimleri bölümlerine yapılacak başvurularda KPDS, ÜDS, YDS veya YÖK tarafından kabul edilen eşdeğer İngilizce sınavlarından asgari 65 puan almış veya 04.12.2008 tarih ve 27074 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmeliğin 7. Maddesinin 3a, 3b, ve 3c koşullarından birini sağlamış olmaları ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir.

c) Yrd. Doç. adaylarının, 2a da belirtilen koşullara ek olarak 2457 sayılı Kanunu'nun 23/b maddesinde belirtilen üniversitemiz tarafından yapılacak yabancı dil sınavında başarılı olmaları gerekmektedir.

3 - Yukarıda belirtilen koşullara ek olarak başvurulan kadroya ilişkin özel koşullar açıklama sütununda belirtilmiştir.

4 - Tıp Fakültesi için yukarıdaki şartları sağlayan her aday ilan edilen kadroya başvurabilir. Değerlendirme sürecinde açıklama başlığı altında yer alan özel şartları sağlayanlar öncelik kazanacaktır.

BAŞVURACAK ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent adaylarının, bölümü ve başvuracağı alanı belirten bir dilekçe ve ekinde aşağıda içeriği belirtilen dosya ile birlikte Personel Daire Başkanlığına ilanda belirtilen süresi içerisinde şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

1 - Özgeçmiş (YÖK formatında)

2 - Onaylı diploma fotokopileri ve gerekli belgeler (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik) asılları ile birlikte getirildiğinde diploma onayları yapılacaktır. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul'ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

3 - Onaylı dil belgesi veya 2a koşullarını sağlayan belge,

4 - Yayın Puan Tablosu (Detaylı bilgi ve forma http://www.bahcesehir.edu.tr/insankaynaklari adresinden ulaşılabilir.)

5 - Öğretim Üyesi başvuru formu (http://www.bahcesehir.edu.tr/insankaynaklari) adresinden ulaşılabilir.

6 - Adayların tez, bilimsel çalışmalarını, atıflarını, yayınlarını ve araştırma eserlerini kapsayan akademik dosyayı, Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent adayları bir (1) takım dosya ve CD olarak teslim edeceklerdir.

Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde adayın başvurusu değerlendirmeye alınmaz ve kişi bundan doğan bir hak iddia edemez. Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 gündür. (Günlük gazete ve Resmi Gazete'nin ilan tarihinden en son tarihli olanı dikkate alınacaktır.) Posta ve e-posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

 

SAYI

FAKÜLTE

BÖLÜM

ANABİLİM DALI / ALAN

UNVAN

SAYI

AÇIKLAMA

1

EĞİTİM BİLİMLERİ

BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ

BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ

PROF. DR.

1

EĞİTİM TEKNOLOJİSİ ALANINDA DOKTORA YAPMIŞ OLMAK, DOÇENTLİĞİNİ EĞİTİM BİLİMLERİ TEMEL ALANINDAN ALMIŞ OLMAK VE BİLGİSAYAR BİLİMLERİ EĞİTİMİ ALANINDA ÇALIŞMALAR YAPMIŞ OLMAK.

2

İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

AMERİKAN KÜLTÜRÜ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ

AMERİKAN KÜLTÜRÜ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ

PROF. DR.

1

DOÇENTLİĞİNİ BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI ALMIŞ OLMAK.18 Cİ YÜZYIL ROMANINDA KADIN, FEMİNİZM, GOTİK ROMAN, POSTMODERN ROMAN, IRKÇILIK. ETNİK EDEBİYAT, AMERİKAN VE İNGİLİZ ROMANI, SHAKESPEARE ALANINDA ÇALIŞMALAR YAPMIŞ OLMAK.

3

İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

İŞLETME

İŞLETME

PROF. DR.

1

DOÇENTLİĞİNİ YÖNETİM VE STRATEJİ ALANINDAN ALMIŞ OLMAK. STRATEJİK YÖNETİM VE İŞLETME PERFORMANSI İLE BİLGİ YÖNETİMİ VE İNOVASYON KONULARINDA ÇALIŞIYOR OLMAK.

4

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

REKLAMCILIK

REKLAMCILIK

PROF. DR.

1

REKLAMCILIK VE HALKLA İLİŞKİLER ALANINDA DOKTORA YAPMIŞ OLMAK, DOÇENTLİĞİNİ UYGULAMALI İLETİŞİM (REKLAMCILIK ALANINDA) ALMIŞ OLMAK VE “REKLAM ETKİNLİĞİ” ARAŞTIRMALARINDA ÇALIŞMALAR YÜRÜTMÜŞ OLMAK. İLERİ İSTATİSTİK VE VERİ ANALİZİ ALANINDA UZMANLIK VE EĞİTİM TECRÜBESİ SAHİBİ OLMAK VE BU ALANDAKİ ÇALIŞMALARLA ULUSLARARASI TANINIRLIĞI OLAN SAYGIN KAYNAKLARDA YAYINLAR YAPMIŞ OLMAK.

5

MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

PROF. DR./ DOÇ. DR./

YRD. DOÇ. DR.

2

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ, BİLGİSAYAR BİLİMLERİ VEYA ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ALANLARININ BİRİNDE DOKTORA YAPMIŞ OLMAK. BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ, YÜKSEK HIZLI VERİ HABERLEŞMESİ, MAKİNE ÖĞRENMESİ, BİLGİSAYARLI GÖRÜ, GÖRÜNTÜ İŞLEME, SİBER GÜVENLİK, BİLGİSAYAR AĞLARI, BULUT BİLİŞİM KONULARININ BİRİNDE ÇALIŞMALAR YAPMIŞ OLMAK.

6

MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ

BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ

PROF. DR./ DOÇ. DR./

YRD. DOÇ. DR.

3

BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ VEYA ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ALANLARINDAN BİRİNDE DOKTORA YAPMIŞ OLMAK.

7

MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ

PROF. DR./ DOÇ. DR./

YRD. DOÇ. DR.

2

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ VEYA BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ALANLARINDAN BİRİNDE DOKTORA YAPMIŞ OLMAK. SİNYAL İŞLEME, HABERLEŞME SİSTEMLERİ, GÖMÜLÜ SİSTEMLER, NESNELERİN İNTERNETİ KONULARININ BİRİNDE ÇALIŞMALAR YAPMIŞ OLMAK.

8

MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ

PROF. DR./ DOÇ. DR./

YRD. DOÇ. DR.

2

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ALANINDA DOKTORA YAPMIŞ OLMAK. ENİYİLEME YÖNTEMLERİ, TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ KONULARININ BİRİNDE ÇALIŞMALAR YAPMIŞ OLMAK.

9

MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ

ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ

PROF. DR./ DOÇ. DR./

YRD. DOÇ. DR.

2

ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ, MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ VEYA ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ALANLARINDAN BİRİNDE DOKTORA YAPMIŞ OLMAK. YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI, ALTERNATİF YAKITLI ARAÇLAR, BİYO YAKITLAR, ENERJİ VERİMLİLİĞİ, ENERJİ YÖNETİMİ, GÜÇ ELEKTRONİĞİ, ENERJİ EKONOMİSİ KONULARININ BİRİNDE ÇALIŞMALAR YAPMIŞ OLMAK.

10

MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

PROF. DR./ DOÇ. DR./

YRD. DOÇ. DR.

2

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ALANINDA DOKTORA YAPMIŞ OLMAK. HİDROLİK, ZEMİN MEKANİĞİ, TEMEL MÜHENDİSLİĞİ, YAPISAL ANALİZ, ÇELİK KONULARININ BİRİNDE ÇALIŞMALAR YAPMIŞ OLMAK.

11

MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ

İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ

PROF. DR./ DOÇ. DR./

YRD. DOÇ. DR.

2

İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ VEYA ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ALANLARININ BİRİNDE DOKTORA YAPMIŞ OLMAK. YENİLEME YÖNETİMİ, GİRİŞİMCİLİK, TEKNOLOJİ YÖNETİMİ, PAZARLAMA KONULARININ BİRİNDE ÇALIŞMALAR YAPMIŞ OLMAK.

12

MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ

MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ

PROF. DR./ DOÇ. DR./

YRD. DOÇ. DR.

2

MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ, MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ, ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ VEYA BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ALANLARININ BİRİNDE DOKTORA YAPMIŞ OLMAK. ROBOTİK, OTOMOTİV, OTONOM SİSTEMLER, AKIŞKANLAR MEKANİĞİ KONULARININ BİRİNDE ÇALIŞMALAR YAPMIŞ OLMAK.

13

MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK

MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK

PROF. DR./ DOÇ. DR./

YRD. DOÇ. DR.

2

MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK, BİYOMÜHENDİSLİK VEYA BİYOİNFORMATİK ALANLARINDAN BİRİNDE DOKTORA YAPMIŞ OLMAK. MİKROBİYAL GENETİK, BİTKİ GENETİĞİ, BİYOİNFORMATİK KONULARININ BİRİNDE ÇALIŞMALAR YAPMIŞ OLMAK.

14

MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ

YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ

PROF. DR./ DOÇ. DR./

YRD. DOÇ. DR.

2

BİLGİSAYAR BİLİMLERİ, YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ VEYA BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ALANLARININ BİRİNDE DOKTORA YAPMIŞ OLMAK. YAZILIM MİMARİSİ, SANAL GERÇEKLİK, OYUN TASARIMI VE GELİŞTİRME, MOBİL YAZILIM GELİŞTİRME, SİBER GÜVENLİK, BÜYÜK VERİ, KURUMSAL YAZILIM SİSTEMLERİ, ÇOK ORTAMLI BİLGİ ERİŞİMİ, VERİ MADENCİLİĞİ KONULARININ BİRİNDE ÇALIŞMALAR YAPMIŞ OLMAK.

15

MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ

YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ

YRD. DOÇ. DR.

1

BİLGİSAYAR BİLİMİ ALANINDA DOKTORA DERECESİNE SAHİP OLMAK. SEMANTİK WEB, SEMANTİK ARAMA, GRAS, ALGORİTMALARI, ONTOLOJİ, PARALEL PROGRAMLAMA VE BÜYÜK VERİ KONULARINDA ÇALIŞMALAR YAPMIŞ OLMAK.

16

TIP FAKÜLTESİ

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON

PROF. DR./ DOÇ. DR./

YRD. DOÇ. DR.

1

TIP FAKÜLTESİ ADAYLARINA ÖNCELİK KAZANDIRACAK BİLİMSEL KOŞULLAR AŞAĞIDA BELİRTİLMİŞTİR:

1. Adayın H indexi;

a. YRD.Doç’ler için    H index Kriteri 4

b. Doç’ler için             H index Kriteri 8

c. PROF.DR.’ler için  H index Kriteri 12

olmalıdır. (H index Webofknowledge.com adresinden SCI’ e göre bakılmalıdır)

2. TÜBİTAK, 7. Çerçeve, TÜBA, BA vb. kurumlardan burs ya da başarı ödülü almış olmak

3. BAU Tıp’ın öncelikle bilimsel üretim alanları olarak seçilmiş Nörobilim, Genetik, Kök Hücre ve Rejenaratif Tip, Mikrocerrahi Anatomisi, Kardiovasküler Tıp ve Anjiojenez alanlarında yayınları olmak

4. Öğrenci eğitimine özel katkı sağlamış olmak

5. Cerrahi ve Dahili branşlar için temel bilimlerle ortak; temel bilimciler için cerrahi ve dahili bilimlerle ortak çalışma yayınlamış olmak.

17

TIP FAKÜLTESİ

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ

PROF. DR./ DOÇ. DR./

YRD. DOÇ. DR.

2

18

TIP FAKÜLTESİ

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

ÇOCUK CERRAHİSİ

PROF. DR./ DOÇ. DR. /

YRD. DOÇ. DR.

1

19

TIP FAKÜLTESİ

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

GENEL CERRAHİ

PROF. DR./ DOÇ. DR./

YRD. DOÇ. DR.

5

20

TIP FAKÜLTESİ

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

GÖĞÜS CERRAHİSİ

PROF. DR./ DOÇ. DR./

YRD. DOÇ. DR.

1

21

TIP FAKÜLTESİ

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

GÖZ SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

PROF. DR./ DOÇ. DR./

YRD. DOÇ. DR.

2

22

TIP FAKÜLTESİ

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM

PROF. DR./ DOÇ. DR./

YRD. DOÇ. DR.

1

23

TIP FAKÜLTESİ

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

KALP VE DAMAR CERRAHİSİ

PROF. DR./ DOÇ. DR./

YRD. DOÇ. DR.

2

24

TIP FAKÜLTESİ

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

KULAK BURUN BOĞAZ

PROF. DR./ DOÇ. DR./

YRD. DOÇ. DR.

2

25

TIP FAKÜLTESİ

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ

PROF. DR./ DOÇ. DR./

YRD. DOÇ. DR.

1

26

TIP FAKÜLTESİ

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

PLASTİK REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ

PROF. DR./ DOÇ. DR./

YRD. DOÇ. DR.

2

27

TIP FAKÜLTESİ

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

ÜROLOJİ

PROF. DR./ DOÇ. DR./

YRD. DOÇ. DR.

4

28

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

ACİL TIP

PROF. DR./ DOÇ. DR./

YRD. DOÇ. DR.

1

29

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

PROF. DR./ DOÇ. DR./

YRD. DOÇ. DR.

5

30

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLAR

PROF. DR./ DOÇ. DR./

YRD. DOÇ. DR.

1

31

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

ENFEKSİYON HASTALIKLARI

PROF. DR./ DOÇ. DR./

YRD. DOÇ. DR.

1

32

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON

PROF. DR./ DOÇ. DR./

YRD. DOÇ. DR.

1

33

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

GÖĞÜS HASTALIKLARI

PROF. DR./ DOÇ. DR./

YRD. DOÇ. DR.

1

34

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

İÇ HASTALIKLARI

PROF. DR./ DOÇ. DR./

YRD. DOÇ. DR.

2

35

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

KARDİYOLOJİ

PROF. DR./ DOÇ. DR./

YRD. DOÇ. DR.

6

36

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

NÖROLOJİ

PROF. DR./ DOÇ. DR./

YRD. DOÇ. DR.

1

37

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

NÜKLEER TIP