9 Kasım 2016 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29883

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


MUHTELİF DEMİRBAŞ MALZEME ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


MENEMEN-ALİAĞA-ÇANDARLI OTOYOLU PROJESİ YAP - İŞLET - DEVRET MODELİ KAPSAMINDA TÜM İSTEKLİLER ARASINDA KAPALI TEKLİF ALMA USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden:


ZF ŞANZIMANLARIN KOMPLE REVİZYON-TAMİR VE BAKIMLARININ 1 YIL SÜREYLE YAPTIRILMASI VE YEDEK PARÇA ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden:


DE 36000 TİPİ DİZEL ELEKTRİK LOKOMOTİFLERİN BAKIM VE REVİZYONLARINDA KULLANILMAK ÜZERE 36 ADET AKS VE 500 ADET (Ø 1067 MM) MONOBLOK TEKERLEK SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden:


ARSANIN ÜZERİNDE BULUNAN MEVCUT BİNA YIKILARAK TİCARET + KONUT İNŞAATI YAPILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

İlkadım Belediye Başkanlığından:


30.000 M3 BALAST FİGÜRE HALİNDE (TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE) SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden:


ARSA VASIFLI TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


CNC DİK İŞLEM MERKEZİ SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından:


YAPIM KARŞILIĞI UZUN SÜRELİ KİRALAMA VE İŞLETME İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğünden:


KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Kayseri Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünden:


SINIRLI AYNİ HAK TESİSİ İHALE EDİLECEKTİR

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


MUHTELİF DEMİRBAŞ MALZEME ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                 :  2016/466810

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKİŞEHİR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 (222) 224 00 00 (4435-4436)/225 50 60 - 225 72 72

2 - İhale konusu işin niteliği,

     türü ve miktarı                      :  3 kalem muhtelif demirbaş malzeme teknik bilgiye göre satın alınacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :  23.11.2016 - Saat 14.00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 23/11/2016 günü saat 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 50 TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

9892/1-1


MENEMEN-ALİAĞA-ÇANDARLI OTOYOLU PROJESİ YAP - İŞLET - DEVRET MODELİ KAPSAMINDA TÜM İSTEKLİLER ARASINDA KAPALI TEKLİF ALMA USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden:

 

İHALE KONUSU

İHALE DOSYASI SATIŞ BEDELİ (KDV DAHİL)

GEÇİCİ TEMİNAT TUTARI

İHALE TARİH/SAATİ

Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu Projesi Yap-İşlet-Devret (YİD) Modeli Kapsamında Tüm İstekliler Arasında Kapalı Teklif Alma Usulü ile Yaptırılacaktır.

50.000 TL (EllibinTürk Lirası)

25.000.000 TL (Yirmibeşmilyon Türk Lirası)

15/02/2017 10.30

 

1 - “Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu Projesi Şartnamesine ekli proje ve teknik şartnamelere göre 3996 sayılı Kanun ve 2011/1807 sayılı Bakanlar Kurulu kararında belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapım, işletim ve devri işine ait ihalesi; 15/02/2017 günü saat 10:30’da Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü Yücetepe/ANKARA  A-Blok Giriş Katı Küçük Toplantı Salonunda, Görevlendirme Komisyonu huzurunda tüm istekliler arasında kapalı teklif alma usulüne göre yapılacaktır.

2 - İHALENİN KONUSU: “Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu Projesi 3996 sayılı Kanun ve bu Kanunun Uygulama Usul ve Esaslarına ilişkin 2011/1807 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde, finansmanı, projelendirilmesi, yapımı, işletilmesi, işletme süresi boyunca her türlü bakımı, onarımı ve sözleşme süresi sonunda Otoyolun her türlü borç ve taahhütlerden ari, bakımlı, çalışır, kullanılabilir durumda ve bedelsiz olarak İdare’ye devredilmesidir.

3 - İstekliler; ihale dosyasını 15/11/2016 tarihinden itibaren Karayolları Genel Müdürlüğü İşletmeler Dairesi Başkanlığı B-Blok Kat: 3’te ücretsiz olarak görebilirler. İhaleye ilişkin ihale dosyası satış bedeli (KDV Dahil) 50.000 TL (Elli bin Türk Lirası)’dir. İhaleye iştirak etmek isteyen istekliler, dosya bedelini Karayolları Genel Müdürlüğü Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Şubesi Müdürlüğü’ne yatırmalarını müteakip, aldıkları makbuz karşılığında Karayolları Genel Müdürlüğü İşletmeler Dairesi Başkanlığı’na müracaat ederek ihale dosyasını alabileceklerdir.

4 - Söz konusu işe ait Geçici Teminat Tutarı 25.000.000 TL (Yirmi beş milyon Türk Lirası)’dir. Teminat olarak kabul edilecek değerler, İdari Şartnamenin 6. Maddesinde belirtilmiştir.

5 - Teklifler, en erken ihale tarihinden 7 (yedi) gün öncesinden başlamak üzere ihale tarihinde saat 10:00’e kadar Karayolları Genel Müdürlüğü İşletmeler Dairesi Başkanlığı B-Blok Kat:3 Görevlendirme Komisyonu Başkanlığı’na elden veya posta ile teslim edilecektir. Belirtilen gün ve saatten sonra verilen teklifler ile postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. Saat ayarında Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) Kurumu’nun saat ayarı esastır.

6- İhaleye katılacaklarda aranılacak şartlar, işe ait İdari Şartnamede belirtilmiştir.

7 - Anılan iş 3996 sayılı Kanun ve 2011/1807 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında belirtilen Usul ve Esaslar dahilinde yürütülecektir.

8 - İdare Görevlendirmeyi yapıp yapmamakta tamamen serbest olup İdare’nin bu serbestliğinden dolayı istekliler herhangi bir nam altında İdare’den talepte bulunamazlar.

İlanen duyurulur.

9897/1-1


ZF ŞANZIMANLARIN KOMPLE REVİZYON-TAMİR VE BAKIMLARININ 1 YIL SÜREYLE YAPTIRILMASI VE YEDEK PARÇA ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2016/465106

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Talatpaşa Bulvarı 06330 Gar/ANKARA

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 (312) 309 05 15/4129 - 4399 - 0 (312) 311 53 05

c) Elektronik Posta Adresi         :  malzemesiparis@tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu malın

     adı ve miktarı                        :  ZF şanzımanların komple revizyon - tamir ve bakımlarının 1 yıl süreyle yaptırılması ve yedek parça alımı

3 - İhalenin yapılacağı yer          :  TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Stok Kontrol Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu (4052 no.lu oda)/Anafartalar Mahallesi Hipodrom Caddesi No: 3 Gar - ANKARA/TÜRKİYE

4 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu’na 21/11/2016 Pazartesi günü saat 10:00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Satınalma ve Stok Kontrol Dairesi Başkanlığı Yapım Sipariş Şubesinde (4028 no.lu oda) görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Veznesinden (Zemin Kat) KDV dahil 50,00 TL bedelle temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

9885/1-1


DE 36000 TİPİ DİZEL ELEKTRİK LOKOMOTİFLERİN BAKIM VE REVİZYONLARINDA KULLANILMAK ÜZERE 36 ADET AKS VE 500 ADET (Ø 1067 MM) MONOBLOK TEKERLEK SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                                        :  2016/464977

1 - İdarenin:

a) Adresi                                                :  TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü

b) Telefon ve Faks Numarası                 :  0312 309 05 15/71319 - 0312 311 53 05

c) Elektronik Posta Adresi                     :  malzeme@tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı     :  36 adet Aks ve 500 Adet (Ø 1067 mm) Monoblok Tekerlek Alımı.

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 09/12/2016 günü saat 14.30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

İhale dokümanı TCDD TAŞIMACILIK A.Ş. Satın Alma Dairesi Başkanlığı Sipariş Şube

Müdürlüğünde (1054 no.lu oda) görülebilir.

5 - İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Veznesinden KDV dâhil 300,-TL bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

9884/1-1


ARSANIN ÜZERİNDE BULUNAN MEVCUT BİNA YIKILARAK TİCARET + KONUT İNŞAATI YAPILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

İlkadım Belediye Başkanlığından:

1 - İhalenin konusu, Mülkiyeti İlkadım Belediyesine ait, Samsun ili Saitbey Mahallesi Unkapanı Caddesi, F36B22B1D pafta, 7119 ada, 1 parselde bulunan arsanın üzerinde bulunan mevcut binanın yıkılarak; Ticaret + Konut inşaatı yapılması ve şartnamede ayrıntıları gösterilen şekilde paylaşılması işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35.(a) maddesi uyarınca “Kapalı Teklif Açık Arttırma Usulü” ile Kat Karşılığı ihale edilecektir.

2 - Geçici teminat inşaat maliyet bedeli ve ihale artırımına esas bedel üzerinden ayrı ayrı ödenecektir. Tahmini inşaat maliyet bedeli 11.308.000,00 TL olup, eksik imalatlara karşılık 60.000,00 TL (Atmışbin Türk Lirası) üzerinden artırım yapılacaktır.

Geçici teminat miktarı İnşaat maliyetine esas bedelin %3’ü olan 339.240,00 TL (Üçyüzotuzdokuzbinikiyüzkırk Türk Lirası) ve ihale artırımına esas bedelin %3’ü olan 1.800,00 TL (Binsekizyüz Türk Lirası)’dir.

İhaleyi alan yüklenici,  ihalenin onayından sonra sözleşme imzalanmasını müteakip ruhsat alınmasından itibaren: 720 (Yediyüzyirmi) takvim günüdür. İhaleyi alan yüklenici yer tesliminden itibaren 150 (Yüzelli) gün içerisinde ruhsat almak zorundadır.

Herhangi bir sebepten dolayı inşaatın tamamlanmaması halinde süre uzatılmasında Belediye Encümeni yetkilidir. Bu süre herhalde 180 takvim gününü geçemez. Encümen tarafından verilen bu ek süre içerisinde Belediyeye kalacak olan bağımsız bölümler için toplam aylık 9.000,00 TL kira bedeli tahsil edilir. Bu süre herhalde 180 takvim gününü geçemez.

İstekliler İdari Şartnamenin 16.3. maddede belirtilmiş Belediyeye kalacak yerlere ilave olarak 60.000,00 TL (Atmışbin Türk Lirası) üzerinden teklif verecek olup, İhale üzerinde kalan istekli, İnşaat maliyetine esas bede ve ihale artırımına esas bedel esas alınarak, ihale onayından sonra tebliğ tarihini takip eden 15.günün mesai saati bitimine kadar %6 oranında kat’i teminatı ayrı ayrı vermek, karar pulu, damga vergisi bedellerini belediye veznesine yatırmak ve sözleşme imzalamak zorundadır. Belirtilen süre ve miktarda kat’i teminat verilmemesi, karar pulu ve damga vergilerinin yatırılmaması halinde sözleşme veya bedeller yatırılsa dahi sözleşme imzalanmazsa ihale iptal edilir, geçici teminat belediye ye irat kaydedilir.

İnşaat maliyetine esas bedele ait geçici teminat, kati teminat ödenmesi durmanda, kesin teminat binaya iskân alınması ve belediyeye kalacak olan mahallerin teslimi halinde hemen iade edilir. İhale artırımına esas bedele ait geçici teminat, kati teminat ödenmesi durmanda, kesin teminat ihale artırımına bedelinin tamamının süresi içerisinde ödenmesi halinde hemen iade edilir.

3 - İhale, 06/12/2016 SALI günü saat 10:00’da İlkadım Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır. (Pazar Mahallesi 100. Yıl Bulvarı No: 73 encümen salonu Belediye Hizmet Binası ilkadım/SAMSUN). Teklifler en geç 05/12/2016 PAZARTESİ Saat 17:00’a kadar İlkadım Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderebilir. Telgraf veya faksla yahut sanal ortamda ya da CD ortamında yapılacak başvurular dikkate alınmayacak, postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. (Bahçelievler Mahallesi şehit Mehmet SANSIKÇI Sokak No: 1 İlkadım/SAMSUN)

4 - İsteklilerin aşağıda sıralanan şartları taşıması ve istenen belgeleri ibraz etmesi şarttır:

A) Kanuni İkametgâh Adresi, (Nüfus idaresi’nden alınacak)

B) Tebligat için adres göstermesi,

a - Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ticaret, sanayi odası veya esnaf sanatkar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b - Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idari merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c - Ortak Girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)deki esaslara göre temin edecekleri belge,

C) Geçici Teminatını vermesi, (İhale bedelinin %’3’ü oranında)

D) İmza sirkülerini vermesi,

a - Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,

b - Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c - Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkrasındaki esaslara göre temin edecekleri belge,

E) İstekliler adına vekâleten iştirak ediyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini vermesi,

F) İhale dosya bedelinin ödendiğini gösteren makbuz,

G) Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alınacak borcu yoktur yazısı,

5 - İstekliler, İlkadım Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğünden (Gazi Hizmet Binası Bahçelievler mahallesi, Şehit Mehmet Sandıkçı Sokak No: 1) gayrimenkulün imar durumu vb. bilgileri temin edecek ve tekliflerini etkileyecek olan her türlü risk, ihtimal ve diğer hususlar hakkında sorumluluğu kendilerine ait olmak şartıyla tam bilgi edineceklerdir. İhaleye ait şartname Samsun İlkadım Belediyesi Gazi Hizmet Binası Emlak İstimlâk Müdürlüğünden 2.000,00 TL karşılığında temin edilir.

9815/1-1


30.000 M3 BALAST FİGÜRE HALİNDE (TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE) SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2016/462567

İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Aliçetinkaya Mah. GAR/AFYONKARAHİSAR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 272 213 76 21 - 0 272 214 19 43

c) Elektronik Posta Adresi         :  www.tcdd.gov.tr   (tcddihalekomisyonuafyon@mynet.com)

1 - İhale konusu işin adı ve miktarı:

Gazellidere İstasyonunda iki parti halinde 30.000 m3 balast (Teknik Şartnameye göre) alım işidir.

2 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına ihale gün ve saati olan 01/12/2016 günü saat 14:30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu Bürosu-Afyonkarahisar adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 7. Bölge Mali İşler Müdürlüğü Afyonkarahisar veznesinden KDV dahil 100,00 TL bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

9864/1-1


ARSA VASIFLI TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

1 - ‘‘Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Ertuğrulgazi Mahallesi, 7353 Ada, 1 Numaralı 8.457,66 m² Yüzölçümlü Arsa Vasıflı Taşınmazın Peşin Satışı” işi

Tahmin Edilen Bedel     :  13.532.256,00.-TL

Geçici Teminat %3        :       405.968,00.-TL

 

S. NO

İLÇESİ

MAHALLESİ

ADA PARSEL NO

TOPLAM m2

BELEDİYE HİSSESİ

İMAR DURUMU

1

Yıldırım

Ertuğrulgazi

7353-1

8.457,66 m2

Tam

Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı

 

2. ‘‘Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Ertuğrulgazi Mahallesi, 7354 Ada, 1 Numaralı 9.020,20 m² Yüzölçümlü Arsa Vasıflı Taşınmazın Peşin Satışı” işi

Tahmin Edilen Bedel     :  14.432.320,00.-TL

Geçici Teminat %3        :       432.970,00.-TL

 

S. NO

İLÇESİ

MAHALLESİ

ADA PARSEL NO

TOPLAM m2

BELEDİYE HİSSESİ

İMAR DURUMU

1

Yıldırım

Ertuğrulgazi

7354-1

9.020,20 m2

Tam

Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı

 

2886 sayılı D.İ. Kanunun 36. maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile ihaleye konulmuştur.

İhalesi Belediyemiz Encümeninde 22/11/2016 SALI günü saat 15.00 de yapılacaktır.

Şartname ve ekleri: Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına bağlı İhale Şb. Müd.de görülebileceği gibi 250,00.-TL (KDV dahil) bedelle de temin edilebilir.

 

İSTENEN EVRAKLAR

ŞİRKETLER

ŞAHISLAR

1

İmza Sirküleri

1

İmza Beyannameleri

2

Vekil İse Vekaletname

2

Vekil İse Vekaletname

3

Vekaleten İhaleye Katılma Halinde, İstekli Adına Katılan Kişinin Noter Tasdikli İmza Sirküleri

3

Vekaleten İhaleye Katılma Halinde, İstekli Adına Katılan Kişinin Noter Tasdikli İmza Beyannameleri

4

Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi

4

Nüfus Kayıt Örneği.

5

Geçici Teminat Yatırdığına Dair Makbuz

5

İkametgah Senedi

6

Şartname Alındığına Dair Makbuz

6

Geçici Teminat Yatırdığına Dair Makbuz

7

Ticaret Sicili Gazetesi

7

Şartname Alındığına Dair Makbuz

8

Bursa Büyükşehir Belediyesinden Borcu Yoktur Belgesi

8

Bursa Büyükşehir Belediyesinden Borcu Yoktur Belgesi

 

İç zarfları kapalı tekliflerini ihale günü saat 14.00’a kadar Bursa Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı İhale Şb. Md.ğü Zafer Mh. Ankara Yolu Cad. A Blok Zemin Kat No: 1/1 Osmangazi/ Bursa adresine makbuz karşılığı vermeleri gerekmektedir.

Telgrafla ve faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir, ilan olunur.

http://www.bursa.bel.tr

9685/1-1


CNC DİK İŞLEM MERKEZİ SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından:

İşin Adı: CNC DİK İŞLEM MERKEZİ alımı 4734 sayılı Kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                :  2016/462377

Dosya no                                :  1622523

1 - İdarenin:

a) Adres                                  :  Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak No: 2 67090 - ZONGULDAK

b) Telefon ve Faks numarası  :  Tel: 0.372 252 40 00 (70 Hat)

                                                  Faks: 0.372 251 19 00

c) Elektronik posta adresi       : 

2 - İhale Konusu Malın:

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  CNC dik işlem merkezi:1 adet

b) Teslim yeri                         :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Maden Makinaları Fabrika İşletme Müdürlüğü İş Sahası ZONGULDAK

c) Teslim tarihi                        :  İşe başlanmasını müteakip 120 takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 125 ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                     :  28/11/2016 Pazartesi günü saat: 15:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri;

4-1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) Şartnamede belirtilen geçici teminat,

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak girişim beyannamesi,

ı) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler;

4.2.1. CE belgesi

4.2.2. Teknik şartname cevapları.

4.2.3. Yetkili satıcı ve servis belgesi

4.2.4. Satış sonrası hizmet yeterlilik belgesi.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, yerli malı teklif eden yerli firmaya %15 oranında fiyat avantajı uygulamak koşuluyla, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER - ANKARA adresinde görülebilir ve şartnameler 100.00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler en geç 28/11/2016 Pazartesi günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır.

13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümler uygulanır.

13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile İlgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İlan olunur.

9858/1-1


YAPIM KARŞILIĞI UZUN SÜRELİ KİRALAMA VE İŞLETME İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğünden:

Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, Hayriye Mahallesinde bulunan, tapuda 46 pafta, 619 ada, 35 parsel olarak kayıtlı, 361,00 m² yüzölçümlü “Ahşap Ev, Ahşap Han, Ahşap Ardiye Ahşap Dükkan Ahşap Kahvehane Ahşap Fırın ve Arsa” vasıflı taşınmazın üzerine Vakıflar Meclisi’nin 08.08.2016 tarih ve 438/350 sayılı Kararında belirtilen şartlar çerçevesinde 25 (yirmibeş) yıl süreyle yurt inşaatı yapılmak üzere yapım karşılığı kira ve işletme ihalesine çıkartılmıştır.

İLİ                                          :  Eskişehir

İLÇESİ                                   :  Tepebaşı

MAHALLE                            :  Hayriye

PAFTA                                  :  46

ADA                                      :  619

PARSEL                                :  35

YÜZÖLÇÜMÜ                     :  361,00 m²

CİNSİ                                     :  Ahşap Ev, Ahşap Han, Ahşap Ardiye Ahşap Dükkan Ahşap Kahvehane Ahşap Fırın ve Arsa

VAKFI                                   :  Hacı Ömer Ağa Camii Vakfı (331/361 Hisse)

                                                  Vakıflar Genel Müdürlüğü (30/361 Hisse)

MUHAMMEN BEDEL        :  2.719.200,00 TL

                                                  (ikimilyonyediyüzondoluzbinikiyüzTürklirası)

                                                  (Toplam Maliyeti)

GEÇİCİ TEMİNAT               :  81.576,00 TL (seksenbirbinbeşyüzyetmişaltıTürkLirası) (Bu bedel muhammen bedelin %3’üdür.)

İHALE TARİH VE SAATİ   :  29/11/2016 Salı günü saat: 14:00

I - Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmaz, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Vakıflar Meclisinin 08.08.2016 tarih ve 438/350 sayılı Kararı ve Bölge Müdürlük Makamının 24/10/2016 tarihli sayılı ihale onay belgesinde belirtilen şartlar çerçevesinde;

1 - Sözleşme süresinin, 5 yıl proje ve inşaat süresinin de dahil olmak üzere toplam 25 yıl olması,

2 - Kira bedellerinin; Yer teslim tarihinden itibaren plan tadilatı, proje ve inşaat süresi olan 5 yıl için aylık 1.000,00 TL sabit kira bedeli alınması, 6. yıl aylık 20.000-TL olarak

Müteakip yıllarda her yıl için bir önceki yılın aylık kira bedelinin ÜFE oranında arttırılmasıyla bulunacak miktarın aylık kira bedeli olarak alınması,

3 - Yüklenicisi tarafından tüm masrafları karşılanmak ve yapılan proje dahil tüm muhdesatın peşinen hiçbir hak talep etmeden bedelsiz olarak İdaremize terk ve teberru etmek kaydıyla mevcut imarının 2 (iki) yıl içerisinde değiştirilerek “bitişik nizam 8 kat” yapılması, değiştirilen imar durumuna uygun mimari avan projesi, mimari, statik, mekanik, elektrik ve diğer tüm uygulama projelerinin ve imalat detaylarının 1 (bir) yıl içerisinde hazırlanması ve bunlarda yapılabilecek her türlü değişikliğin Vakıflar Bölge Müdürlüğüne, ilgili belediye ve kurumlara onaylatılması, İdaremiz ile gerekli tüm kurum ve kuruluşların onayının alınmasını müteakip inşaat ruhsatının alınması, 2 (iki) yıl içerisinde inşaatın bitirilerek tesisin tüm ekipman ve iç donanımı ile tamamlanmış olarak gerekli tüm izinlerin alınarak kullanıma açılması, cins tashihinin yapılması, uygulama projelerinin resmi kurum onaylı birer nüshasının İdaremize teslim edilmesi,

4 - İmar durumu gereği oluşabilecek inşaat alanı metrekaresindeki azalmadan ötürü hiçbir şekilde kira bedellerinde indirime gidilmemesi ve sözleşme süresinin uzatılmaması, imar durumunda meydana gelebilecek iyileşme veya proje değişikliği sonucu yurt oda sayısının artması durumunda sözleşmedeki kira bedeline göre oransal olarak hesaplanıp kira bedeline yansıtılması,

5 - İlgili mevzuata aykırı herhangi bir nedenle; sözleşme süresinin bitiminden önce taşınmazların ve binanın/binaların tahliye edilmesi halinde o tarihe kadar yapılmış olan tüm masrafların, hakların ve yapılan imalatların peşinen hiçbir hak talep etmeden bedelsiz olarak İdaremize terk ve teberru edildiğinden tüm hak ve yapılan imalatların İdaremize bırakılması,

6 - Sözleşme tarihinden itibaren inşaat bitirilip işletmeye açılıncaya kadar taşınmazların başka amaçla kullanılmaması, her türlü güvenliğin Yüklenici tarafından sağlanması,

7 - Yüklenicisi tarafından vakıf taşınmazlar ve inşaat üzerine hiçbir suretle haciz, ipotek, teminat vb. yükümlülüklerin konulmaması,

8 - Plan tadilatı için yükleniciye yer tesliminden itibaren 2 yıl süre verilmesi, 2 yıl sonunda plan tadilatının gerçekleştirilememesi halinde kesin teminat ile bu sürede yatırılan aylık kiraların İdaremize irat kaydedilmesi,

9 - Yatırıma konu taşınmaz için inşaat/onarım ruhsatı alınabilmesi için yasal olarak terk edilmesi gereken (Yol, yeşil alan vb.) kısmı var ise, bu kısımların imar durumunda gösterilmesi kaydı ile bedelsiz olarak terk edilmesi, ancak terk oranının (% 40)’ın üzerinde olması halinde, bu oranı aşan kısmın bedelinin vergiye esas değerinden az olmamak üzere İdarece belirlenerek yükleniciden tahsil edilmesi,

II - İhale, yukarıda belirtilen tarih ve saatte Cedit Mah. Adnan Menderes Cad. No: 65 Merkez/KÜTAHYA bulunan Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının (2). katında toplanacak olan İhale Komisyonunca yapılacaktır.

III - İstekliler İhale Şartnamesini, mesai saatleri içerisinde 08:30-12:30 ve 13.30-17:30 saatleri Cedit Mah. Adnan Menderes Cad. No: 65 Merkez/KÜTAHYA adresinde bulunan Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü hizmet binasının 4. katındaki Yatım ve Emlak Şubesinde görülebilir veya Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün T.C. Vakıflar Bankası Kütahya Şubesi nezdindeki TR68 0001 5001 5800 726 621 8763 IBAN nolu hesabına işin adı, tüzel veya gerçek kişiliğin unvanı ile vergi numarası belirtilmek suretiyle 100,00 (Yüz) TL yatırılarak alınmış makbuz karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

IV - İhaleye katılabilmek için istenilen belgeler; İstekliler örneğine göre hazırlayacakları teklifleri ile aşağıda dış zarf içerisinde istenilen belgeleri yukarıda belirtilen ihale tarih ve saatine kadar Cedit Mah. Adnan Menderes Cad. No: 65 Merkez/KÜTAHYA adresinde bulunan Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir.

Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir.

Teklifi ihtiva eden (örnek forma uygun olarak hazırlanan teklif mektubu) kapatılmış, mühürlenmiş / imzalanmış iç zarf ile

a) Ekli örneğe uygun Türkiye'de tebligat için adres beyanı, telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresini gösteren imzalı belge

b) Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili meslek odası belgesi,

a. Gerçek kişi olması halinde, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya aslının idareye ibraz edilmesi şartıyla idarece onaylanmış sureti,

b. Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya aslının idareye ibraz edilmesi şartıyla idarece onaylanmış sureti (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişinin belgelerinin, bu tüzel kişinin bulunduğu ülkedeki Türkiye Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir).

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli İmza Beyannamesi veya İmza Sirkülerinin aslı ya da aslının idareye ibraz edilmesi şartıyla idarece onaylanmış sureti,

a. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya aslının idareye ibraz edilmesi şartıyla idarece onaylanmış sureti,

b. Tüzel kişi olması halinde; ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin aslı veya aslının idareye ibraz edilmesi şartıyla idarece onaylanmış sureti.

d) İstekli adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya aslının idareye ibraz edilmesi şartıyla idarece onaylanmış sureti,

e) İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu iş için örneğine uygun örnek forma göre düzenlenmiş ortak girişim beyannamesi vermesi.

f) Tahmin edilen bedelin %10'a kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisini gösterir ekli örneğe uygun banka referans mektubu ( Banka referans mektuplarının ihaleyi yapan idare adına, ihalenin ilk ilanından sonra -ilk ilan günü dahil - düzenlenmiş olması gerekmektedir) aslı veya İdarece aslı görülmüş sureti. Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir. (Gerek görüldüğünde, banka referans mektubunun teyidi ilgili bankanın genel müdürlüğünden veya şubesinden idarelerce yapılır. Yapılan teyitlerin bankanın en az iki yetkilisinin imzasını taşıması zorunludur.)

İsteklinin ortak girişim olması halinde, istenilen asgari miktar ortaklık oranına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir

g) Tahmin edilen bedelin %50 den az olmamak üzere; ihale tarihi itibarı ile geçerli olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınmış işin büyüklüğüne göre en az (B) grubu müteahhitlik karnesi veya son on beş yıl içerisinde bina inşaat işlerine ait 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu veya 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında alınmış "İş Deneyim Belgesi" veya ilgili Belediyeden alınmış isteklinin müteahhit olduğunu gösterir Yapı Kullanma İzin Belgesi veya bina inşaatına ait İş Bitirme Tutanağı ve eki İnşaat Ruhsat Belgesinin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının idareye ibraz edilmek suretiyle fotokopisi,

İş deneyimi kriterinin uygulanmasında; yurt dışında yabancı ülke kamu kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilerek kabulü yaptırılan işlerin, son keşif bedellerinin sözleşme tarihindeki Merkez Bankası efektif alış kuru üzerinden tutarının %50'si değerlendirilir,

Müteahhit veya taşeron olarak yurt içinde veya yurt dışında kamu kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde İş Bitirme Belgesi,

a. Yurt içinde kamu kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilmiş olan işlerde müteahhide karşı taşeron olarak (idarenin onayladığı noter tasdikli taşeronluk sözleşmesinde yazılı tutarı aşmamak üzere) taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde idarenin onayına haiz noter tasdikli Taşeronluk Sözleşmesi, İş Bitirme Belgesi,

b. Müteahhit veya taşeron olarak yurt içinde özel sektöre taahhüt edilerek kabulü yaptırılan işlerde ise Belediyesinden alınmış İş Bitirme Tutanağı ve eki İnşaat Ruhsat Belgesi,

c. Ancak isteklinin iş yaptığına dair bu belgelerinin bulunmaması halinde, ihale şartnamesinin 22. Maddesi hükmünce, alt yükleniciye yaptıracağına dair taahhütname

h) İlk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınmış vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının idareye ibraz edilmesi şartıyla idarece tasdikli sureti ya da Gelirler İdaresi Başkanlığının internet vergi dairesi adresi üzerinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belge,

i) İlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya aslının idareye ibraz edilmesi şartıyla idarece tasdikli suretinin verilmesi ya da Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belge veya elektronik imza kanunu uyarınca düzenlenen belgelerin internet üzerinden doğrulama aracı kullanılmak suretiyle teyidi yapılabilen belgeyi sunması,

j) İdareden temin edilecek örneğe uygun, ihalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına ilişkin yazılı beyanını vermesi,

k) İhale dokümanının satılması halinde satın alındığına dair makbuz,

l) İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğüne dair teklif sahibinin ekli örneğine uygun yazılı beyanı

m) Teknik Personel Taahhütnamesi

n) Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü adına alınmış ve İdari şartnamenin 15. (onbeşinci) maddesinde yazılı 81.576,00 TL (seksenbirbinbeşyüzyetmişaltı TürkLirası) tutarında geçici teminata ait banka teminat mektubu ve teyit yazısı veya geçici teminatın Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün T.C Vakıflar Bankası Kütahya Şubesi nezdinde açılı bulunan TR68 0001 5001 5800 726 621 8763 İBAN nolu hesabına yatırıldığına dair banka alındı dekondu. (Teminat mektupları 2886 sayılı Devlet İhale Yasasına göre limit içi ve süresiz olacaktır. Bu özellikleri taşımayan teminat mektupları geçersiz sayılacaktır.)

o) Teklif mektubu

p) Ortak girişim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı (a, b, c, d, e, g, h, i, j, l) bentlerinde belirtilen belgeleri vermek zorundadır.

V - İhaleye katılabilmek için; İhale Şartnamesinin 5.nci maddesine göre hazırlayacakları tekliflerini, aynı şartnamenin 8.inci maddesi doğrultusunda yukarıda belirtilen ihale tarih ve saatine kadar Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir.

VI - İsteklilerin başvuru dosyaları iade edilmeyecek olup, ihale üzerinde kalmayan istekli/isteklilerin geçici teminatları iade edilecektir.

VII - Teklif dosyası, Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğüne verilecek olup, dosyalar İdareye verildikten sonra dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

VIII - Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

IX - Bu işe ait ilan bedelleri defaten İdaremize sözleşme yapılmadan önce yatırılacaktır.

X - İdare gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

TEL                     :  0 274 223 64 76

FAKS                  :  0 274 224 11 71

E-MAİL              :  kutahya@vgm.gov.tr.

İnternet Adresi     :  www.vgm.gov.tr

İlan olunur.

9502/1-1


KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

İhaleye Konu İş’in;

Adı                                                   :  İzmir İli, Balçova İlçesi, İnciraltı Mahallesi, 1564 ada, 1 parsel üzerinde 10 yıl süreli sınırlı ayni hak (intifa hakkı) tesis edilmesi karşılığında; ototerminal ve otopark binası yaptırılması işi.

Niteliği                                             :  İzmir Büyükşehir Belediyesi mülkiyetindeki; İzmir İli, Balçova İlçesi, İnciraltı Mahallesi, 1564 ada, 1 parselde, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı kararı gereği, Belediye tarafından yüklenici lehine 10 yıl süreli sınırlı ayni hak (intifa hakkı) tesis edilmesi karşılığında; yüklenici tarafından Belediyece onaylanmış proje ve teknik şartname kapsamında; ototerminal ve otopark binası yapılması (çevre düzeni dahil), 10 yıl süre içerisinde otopark kısmının işletilmesi, işletme süresince Belediyeye intifa hakkı bedeli ödenmesi ve süre bitiminde binanın eksiksiz, bakımlı, kullanılır vaziyette, her türlü borç ve taahhütten ari şekilde bedelsiz olarak Belediyeye devredilmesi işidir.

İhale Yöntemi                                  :  2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35. maddesinin “a” bendine göre “Kapalı Teklif Usulü”

İşin Süresi                                        :  10 yıl

 

Yeri ve Miktarı

İl

İlçe

Mahalle

Ada No

Parsel No

Arsa Alanı (m2)

Proje İnşaat Alanı (m2)

İzmir

Balçova

İnciraltı

1564

1

16.500,67

49.737,00

 

Asgari Şartlar                                   :  1 - Yüklenici tarafından tüm masrafları karşılanmak üzere, sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren otuz ay içerisinde gerekli tüm uygulama projeleri hazırlatılacak, ilgili tüm kurum ve kuruluşlarına onaylatılacak, inşaat ruhsatı alınarak inşaata başlanacak, inşaat imalatları bitirilerek bina faaliyete geçirilecek, bu süre içerisinde otopark binasının işletmeye açılamaması durumunda, yapılan sözleşmeye yönelik fesih süreci başlatılacak ve bunun sonucunda o tarihe kadar yapılmış olan tüm imalatlar Belediyeye terk edilecek ve yatırılan teminat Belediyeye gelir kaydedilecektir.

                                                            2 - Sınırlı ayni hak bedeli, yüklenici tarafından Belediyeye otopark işletme gelirleri brüt hasılatı üzerinden verilecek olan bedeldir. Bu bedel, Otopark işletme gelirleri toplamı üzerinden elde edilen brüt hasılatın asgari %3’üdür. İhale de artırım, bu oran üzerinden ve ondalık dilimler ile yapılacaktır. İşletmenin otopark gelirlerine ilişkin yıllık asgari brüt hasılatı 2.551.500,00 - TL olarak kabul edilecektir. Belediyeye ödenecek intifa hakkı bedeli, asgari brüt hasılat üzerinden hesaplanan bedelden az olamaz.

Tahmin Edilen Bedel                        :  31.334.310,00 TL (KDV dahil)

                                                            (Otuzbirmilyonüçyüzotuzdörtbinüçyüzontürklirasıdır)

Geçici Teminat Miktarı                    :  940.029,30 TL.

                                                            (Dokuzyüzkırkbinyirmidokuztürklirasıotuzkuruş)

İhale Dosyası Satış Bedeli               :  400,00 - TL

                                                            (dörtyüzTürkLirası)

İhale Dosyasının Görüleceği

ve Temin Edileceği Adres / Yer       :  İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Kat: 5 /508 no’lu oda Cumhuriyet Bulvarı No: 1 Konak / İZMİR

İhale Dosyasının Görüleceği ve

Temin Edileceği Saat                        :  Son teklif verme günü ve saatine kadar mesai günlerinde 09.30 - 11.30/13.30 - 16.00 saatleri arası

İhale için son evrak verme

tarihi ve saati                                    :  Tarih: 24.11.2016 Saat: 12:00

İhale için evrak teslim adresi            :  İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Kat: 5/508 nolu oda Cumhuriyet Bulvarı No: 1 Konak / İZMİR

İhale tarihi (dış zarfların açılması)

ve saati                                             :  Tarih: 24.11.2016   Saat: 14:00

İhale salonu (dış zarfların

açılacağı yer) adresi                          :  İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Kat: 3 No: 309 Encümen Toplantı Odası Cumhuriyet Bulvarı No: 1   Konak/ İZMİR

Mali Tekliflerin Açılma (iç zarfların

açılması) Tarih ve saati                     :  Tarih: 01.12.2016 Saat: 14:00

İhale Komisyonu Toplantı Yeri        :  İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Encümen Toplantı Odası Kat: 3 No: 309 Cumhuriyet Bulvarı No: 1   Konak / İZMİR

İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN;

1 - İsteklilerin ihaleye katılabilmesi için; işe ait İdari Şartnamede belirtilen belgeleri ve hazırlayacakları tekliflerini, ihale için son evrak verme tarih ve saatine kadar İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Kat: 5 / 508 nolu oda Cumhuriyet Bulvarı No: 1 Konak/ İZMİR adresine teslim etmesi veya posta yoluyla ulaşmış olması gerekmektedir. Postada oluşacak gecikmelerden İdare sorumlu değildir.

2 - Bu ihaleye gerçek veya tüzel kişi veya bunların oluşturdukları ortak girişimler teklif verebilecektir.

3 - Bu işin ihalesine katılmak üzere İstekli kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına vekaleten sadece tek bir başvuruda bulunabilecektir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

4 - Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı isteklilerle ortak girişim yapan yerli istekliler bu ihaleye katılamaz.

5 - İhaleye konsorsiyum olarak teklif verilmesine izin verilmemektedir.

İHALE İÇİN İSTENEN BELGELER:

1 - DIŞ ZARF

1.1. Üzerinde Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası yazılı olan Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

1.2. Türkiye’de tebligat için adres beyanı gösteren belge,

1.3. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sanatkarlar odası veya ilgili meslek odası belgesi,

1.4 Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,

1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, ihaleye katılmaya ilişkin olarak vekil adına düzenlenmiş, noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan İş Ortaklığı Beyannamesi,

1.7. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde; tüzel kişiliğe ilişkin ortaklığın, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

1.9. İhale dokümanındaki örneğe uygun olarak düzenlenmiş Yer Görme Belgesi,

1.10. Süresiz ve teyit yazılı İzmir Büyükşehir Belediyesi adına geçici teminat mektubu veya İzmir Büyükşehir Belediyesi veznesine nakit olarak yatırılmış geçici teminat alındı makbuzu,

1.11. Mevzuat hükümleri uyarınca ihale tarihinin içinde bulunduğu ay veya bir önceki aya ait sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair düzenlenmiş belge,

1.12. Mevzuat hükümleri uyarınca ihale tarihinin içinde bulunduğu ay veya bir önceki aya ait vergi borcu olmadığına dair düzenlenmiş belge,

1.13. İdari Şartnamenin 18. Maddesindeki İhaleye Katılamayacak Olanlar, Yasak Fiil veya Davranışlar ve İhale Dışı Bırakılma koşulları taşımadığına dair, ihale dokümanındaki örneğe uygun olarak düzenlenecek taahhütname,

1.14. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler

a) İsteklinin muhammen bedelin %25’inden az olmamak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayri nakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu

b) İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yılsonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri.

c) İş hacmini gösteren belgeler:

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;

1) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu

2) Taahhüdü altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını gösteren faturalar

1.15. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler

İsteklinin, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olup, İdari Şartnamede belirtilen iş deneyim belgeleri kabul edilecektir.

1.16. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde Yer Alan B/III Grubu işler veya ihale konusu işi de içeren iş deneyim belgeleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

1.17. İsteklilerden İdari Şartnamede sayı ve nitelikleri belirtilen personele ait İdari Şartname eki örneğe uygun olarak düzenlenecek taahhütname istenmektedir.

1.18 - İdari Şartnamede belirtilen makine - ekipman için İdari Şartname eki örneğe uygun olarak düzenlenecek taahhütname ile istenmektedir.

2 - İÇ ZARF

2.1. İç zarfa İdari Şartname eki örneğe uygun olarak düzenlenecek Teklif Mektubu konacaktır. (Örnek-1).

2.2. Sınırlı ayni hak bedeli, yüklenici tarafından Belediyeye otopark işletme gelirleri brüt hasılatı üzerinden verilecek olan bedeldir. Bu bedel, Otopark işletme gelirleri toplamı üzerinden elde edilen brüt hasılatın asgari %3’üdür. İhale de artırım bu oran üzerinden ve ondalık dilimler ile yapılacaktır. İşletmenin otopark gelirlerine ilişkin yıllık asgari brüt hasılatı 2.551.500,00 - TL olarak kabul edilecektir.

İhale teklif dosyası İdareye teslim edildikten sonra dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

İşbu ilan metni, mevzuatı gereği ilanda bulunması gerekli zorunlu özet bilgileri içermekte olup, teklif verilebilmesi için ihale dokümanının istekli tarafından makbuz karşılığı satın alması mecburidir.

İhaleye katılmak için kendi adına asaleten veya başkaları adına vekâleten sadece tek bir başvuruda bulunulabilir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Değerlendirmeye alınan isteklilerin başvuru dosyaları iade edilmeyecek olup, ihale üzerinde kalmayan isteklilerin geçici teminatları iade edilecektir.

İdare ihaleyi yapıp - yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

9857/1-1


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Kayseri Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünden:

SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ MAL

Taşınmaz No

İlçesi

Mah/Köy

Cinsi

Pafta

Ada

Parsel

Y. Ölçümü (M²)

Hisse Oranı

Hazine Hissesi (M2)

İmar Durumu

Tahmin Edilen Bedeli (TL)

Geçici Teminatı (TL)

İhale Tarihi

İhale Saati

38020106937

Melikgazi

Mimarsinan

H. Toprak

3-5-7

-

6087

131.452,63

Tam

131.452,63

Özel Proje Alanı,

Kıs. Plansız

6.506.910,00

1.301.382,00

21.11.2016

11:00

 

1 - Yukarıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen Kayseri ilinde bulunan, mülkiyeti Hazine'ye ait taşınmaz malın satış ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesi uyarınca açık teklif usulü ile hizasında gösterilen tarih ve saatte Milli Emlak Müdürlüğü İhale Salonunda toplanacak olan komisyon huzurunda yapılacaktır.

2 - Şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Milli Emlak Müdürlüğü'nde ücretsiz olarak görülebilir.

3 - İsteklilerin belirtilen gün ve ihale saatine kadar geçici teminat makbuzunu veya teminat mektubu ile ikametgah ilmuhaberi, nüfus cüzdanı sureti veya tasdikli bir örneği, ortak katılım halinde ortak girişim beyannamesiyle birlikte komisyona müracaat etmeleri zorunludur.

4 - Başka şahıs adına ihaleye iştirak edeceklerin noter tasdikli vekaletnameyi, Tüzel kişilerin yılı içerisinde alınmış Ticaret ve Sanayi Odası belgesini, yetki belgesini ve imza sirkülerini, kamu tüzel kişilerinin ise, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ibraz etmeleri zorunludur.

5 - Posta ile yapılacak müracaatlarda meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez.

6 - İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

7 - 4706 sayılı Kanunun 4916 sayılı Kanunla değişik 5 inci maddesi gereğince talep edilmesi halinde Hazine'ye ait taşınmaz malların satış bedelini 1/4'ü peşin olarak kalanına kanuni faiz uygulanmak suretiyle 2 yıla kadar Genel Tebliğde belirtilen esaslar çerçevesinde taksitle ödenebilecektir.

8 - Hazine'ye ait taşınmaz malların satışı KDV'ye tabi olmadığı gibi bu satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır.

9 - Satışı yapılan taşınmaz mallar satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile emlak vergisine tabi tutulmaz.

10 - İsteklilerden istenilen belgelerin aslının veya noter tasdikli suretlerinin ibraz edilmesi zorunludur.

İlan olunur.

Not: İhale bilgileri www.milliemlak.gov.tr veya www.maliye.gov.tr/defterdarliklar/kayseri/internet adreslerinden öğrenilebilir.

9639/1-1


SINIRLI AYNİ HAK TESİSİ İHALE EDİLECEKTİR

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

 

Sıra

No

İlçesi

Pafta

Ada

Parsel

Yüzölçümü (M²) ve

Kullanım Alanı

Vasfı

Adresi

İmar Planındaki Kullanım Amacı

Muhammen Bedeli (TL)

Geçici Teminat Bedeli (TL)

İhale Tarihi ve Saati

1

Bandırma

32

473

3

523,73 m2 (Parsel Alanı)

Altında iki dükkanı ve lokantası olan kagir otel

Haydar Çavuş Mah. Cumhuriyet Cad. No: 10

Tescilli Bina

6.000.000,00-TL+ KDV

180.000,00- TL

23.11.2016 13:30

Batar Kat (113 m2): Salon

Zemin Kat (521 m2): resepsiyon, lobi, bar&lounge, alacart restoran ve bahçe

1. ve 2. Kat (896 m2):birer tanesi suit, 12’şer oda

Çatı arası (164 m2)okuma odası ve oturma alanı

Toplam: 1694 m2kullanım alanı

 

1 - İdarenin;

a) Adı                                        :  Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı

b) Adresi                                   :  Eskikuyumcular Mh. Salih Tozan Cd. No: 1 Karesi/BALIKESİR

c) Telefon ve Faks Numarası     :  Tel: 0.266.2391510 Dahili: 1303-1308     Faks: 0 266 239 0320

d) Elektronik Posta Adresi        :  emlakistimlak@balıkesir.bel.tr

2 - İhalenin Konusu   : Mülkiyeti Balıkesir Büyükşehir Belediyesine ait olan 523,73 m2 yüzölçümlü altında iki dükkanı ve lokantası olan kagir otel vasfında, Balıkesir İli Bandırma İlçesi Haydarçavuş Mahallesi 32 pafta, 473 ada, 3 parsel üzerinde Korunması Gerekli Kültür Varlığı Anıt Eser olarak tescilli “Eski Gar Oteli” olarak anılan taşınmazın Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’nca onaylı restorasyon projesi kapsamında gerekli detay projelerinin hazırlanması ilgili kurum/kuruluşlardan gerekli izin ve ruhsatların alınarak restore edilmesi ve amacı uyarınca kullanılmak üzere işletme hakkının yükleniciye bırakılması; yapının kullandırılmasından dolayı yüklenicinin elde edeceği gelirlerden Belediyeye pay verilmesi, işletilme süresinin sonunda, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne üzerindeki müştemilatı ve tefrişatı ile birlikte bedelsiz devredilmesi şartıyla, taşınmaz üzerine yüklenici lehine sözleşme tarihinden itibaren 30 (otuz) yıl süre ile sınırlı ayni hak (daimi ve müstakil üst hakkı) tesis edilmesi işinin, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi uyarınca KAPALI TEKLİF USULÜ ile ihaleye çıkarılmasıdır.

3 - İhalenin;

a) Yapılacağı yer                        :  Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası 7. Kat Encümen Toplantı Salonu

b) Tarihi ve Saati                       :  23/11/2016 Çarşamba Günü Saat: 13:30

c) Usulü                                     :  2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi uyarınca, Kapalı Teklif Usulü

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler;

İsteklilerin aşağıda sayılan belgeleri başvuru dosyalarında sunmaları gerekir:

a) Kanuni ikametgâhı gösteren ikametgâh senedi, (gerçek kişiler için)

b) Türkiye’de tebligat için adres beyanı,

c) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.

• Gerçek kişi olması halinde ilgilisine göre Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar siciline kayıt olduğunu gösterir ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belge,

• Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicile kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri.

• Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi ve nüfus cüzdanı sureti.

• Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

e) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,

f) İsteklinin ortak girişim (Ortak girişim, iş ortaklığı şeklinde olabilir; konsorsiyum şeklinde olamaz.) olması halinde; şekli ve içeriği ihale şartnamesinin 10.1.ı maddesindeki örneğe uygun olarak düzenlenmiş ortak girişim beyannamesi,

g) Vergi borcu bulunmadığına dair ilgili Vergi Dairesinden son bir ay içerisinde alınmış belge,

h) SSK prim borcu bulunmadığına dair ilgili Sigorta Müdürlüğünden son bir ay içerisinde alınmış belge,

i) Balıkesir Büyükşehir Belediyesine borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’ndan ve Hukuk Müşavirliği’nden son bir ay içerisinde alınmış belge.

j) Son iki ay içerisinde temin edilmiş tarih, sayı ve banka kaşesini ihtiva eden çift imzalı ve Genel Müdürlükten teyitli kullanılmamış nakit kredisi ile kullanılmamış teminat mektubu kredisini gösteren banka referans mektubu,

(Kullanılmamış nakit kredisi ve teminat mektubu kredisinden herhangi biri en az işin tahmini muhammen bedelinin %25’inden az olamaz).

k) İhalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair beyanname,

l) Muhammen bedelin %3’ü oranında geçici teminata dair belge,

m) İhale dosyası satın alındığına dair belge. (satın alındığını gösterir makbuz)

n) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin a, b, c, d, e, g, h, i, k bentlerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeleri ayrı ayrı sunmaları gerekmektedir. j, l, m bendlerinde yer alan belgeler ortak girişimi oluşturan en az % 50 hisse sahibi pilot ortak tarafından sunulabilir. “j” bendi ile ilgili olarak diğer ortakta hissesi oranında banka referans mektubu sunabilecektir.

o) 2886 Sayılı D.İ.K.'nun 37.maddesi gereğince hazırlanacak teklif mektubu,

p) İsteklinin mali yeterliğine ilişkin olarak; ihalenin yapıldığı yıldan önceki son üç yıla ait isteklinin cirosunu gösterir yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir yada ilgili vergi dairesince onaylı gelir gider tablosuna ait belge. İsteklinin son üç yıla ait yıllık ciro ortalaması 10.000.000,00-TL (On Milyon Türk Lirası)’dan az olamaz. Ortak girişim olarak teklif veren isteklilerden pilot ortak bu belgeyi tek başına sunabileceği gibi, bu belge her bir ortak tarafından ayrı ayrı da sunulabilir. Bu belgenin her bir ortak tarafından ayrı ayrı sunulması halinde; ortaklık oranları dikkate alınarak hesaplama yapılacaktır.

r) İş ile ilgili istekli tarafından düzenlenecek taahhütname (2863 Sayılı Yasa, yönetmelik, genelge, tebliğ, kurul ve ilke kararlarına uyulacağı hakkında)

Söz konusu ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre düzenlenmiş olup istenen bütün bilgi ve belgelerin (teklif mektupları ve geçici teminatlar dâhil) bu Kanuna uygun olması gerekmektedir. Ayrıca istenen bütün belgeler İhalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış olmalıdır.

5 - Taşınmazın tahmin edilen bedeli 6.000.000,00 TL+ KDV’dir. Tahmini bedel yalnızca geçici ve kesin teminatın belirlenmesinde kullanılacaktır. Tahmini bedel üzerinden yapılan teklifler geçersiz sayılacaktır.

Yüklenicinin ihaleye konu taşınmazı kendisinin işletmesi ve/veya alt kiracılık ve benzeri ilişki kurarak üçüncü şahıslar tarafından işlettirmesi sonucunda taşınmaz üzerinden elde edilecek toplam gelirden idareye verilecek olan ciro payının yıllık oranları:

• 1’nci 10. Yıl, İDARE’ye verilecek olan ciro payının yıllık oranı, KDV hariç minimum %3 (yüzde üç);

• 2’nci 10. Yıl, İDARE’ye verilecek olan ciro payının yıllık oranı, KDV hariç minimum %5 (yüzde beş);

• 3’ncü 10.Yıl, İDARE’ye verilecek olan ciro payının yıllık oranı, KDV hariç minimum %7 (yüzde yedi) olup;

İhalede arttırım bu oranlar üzerinden yapılacaktır.

• Örnek: Artış oranı %2 olarak teklif edildiğinde ;

1’nci 10 yıl için %3+2=%5; 2’nci 10 yıl için %5+2=%7; 3’ncü 10 yıl için %7+2=%9 teklif edilmiş olacaktır.

Ödeme şartları ve ciro payına ilişkin hususlar İhale Şartnamesinin 33. Maddede açıklanmıştır.

6 - Sınırlı Ayni Hakkın Süresi: İdare ile yüklenicinin ihalenin kesinleşmesinin ardından yapacakları sözleşmenin imzalanmasından sonra sözleşme tarihinden itibaren yüklenici lehine yukarıda belirtilen taşınmaz üzerine otuz (30) yıl süreli sınırlı ayni hak tesis edilecektir.

7 - Ülkemizde yabancıların mülk edinmesi konusunda yasal mevzuatlar dahilinde herhangi bir engelleyici hüküm bulunmaması koşuluyla T.C. uyruğunda olmayan yabancılarında bu ihaleye katılmaları mümkündür. Yabancı isteklilerin sunacakları her türlü belgeyi ülkelerinin mevzuatına uygun usule göre temin etmeleri ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti Büyükelçiliği veya Konsolosluğu tarafından onaylatıp yeminli tercüman bürolarınca Türkçe' ye çevirtmeleri gereklidir.

8 - İhale ve sınırlı ayni hak tesisinden doğan ya da doğacak olan her türlü vergi, resim, harç, tapu harcı, KDV, sözleşme giderleri, proje masrafları ile bilumum tüm giderlerin ödenmesi yükleniciye aittir. Yüklenici masraflarla ilgili olarak idareden herhangi bir hak ve bedel talebinde bulunamaz.

9 - İhale dokümanı Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığından 1.000,00 TL (Bin Türk Lirası) bedel ile satın alınabilir veya bedelsiz olarak görülebilir.

10 - Başvuru dosyaları 23/11/2016 Çarşamba günü saat: 12:00’a kadar Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası, 2. Kat Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı Yazı İşleri Birimi ne teslim edilebileceği gibi, ihale saatine kadar komisyona ulaşmak kaydıyla iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

11 - İhale Komisyonu İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

9580/1-1