28 Ekim 2016 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29871

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

Milli Eğitim Bakanlığından:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğünden: TOKAT

Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğünden:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğünden:

Kadir Has Üniversitesinden:

Atılım Üniversitesi Rektörlüğünden:

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstanbul Şehir Üniversitesi Rektörlüğünden:

Hitit Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Esenyurt Eğitim, Kültür ve Sosyal Yardım Vakfı (Esenyurt Vakfı).

VAKFEDENLER: Atalay ALPARSLAN, Abdullah YILMAZ, Mehmet ADIGÜZEL, Orhan AYDIN, Saim BAHADIR.

VAKFIN İKAMETGAHI: İstanbul

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Büyükçekmece 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 15/07/2016 tarih ve E.2016/336, K.2016/327 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Genel eğitim, kültür ve sosyal yardım amacı yanında özel amacı; insanların eğitim, sosyal ve kültürel konularda kişisel ve toplumsal gelişimlerine katkıda bulunmak, öğrencilere eğitim imkanı sağlamak, yoksullukla mücadele etmek, ihtiyaç sahiplerine her türlü yardımlarda bulunmaktır.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 70.000,00.-TL. (YetmişbinTürklirası)

YÖNETİM KURULU:

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları mütevelli heyetinin belirleyeceği benzer amaçlı bir vakfa devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

9418/1-1

—————

VAKFIN ADI: Ataşehir Erzurum’lular Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Vakfı

VAKFEDENLER: Ömer İLGÜN, Abdurezak KANER, Dursun İZGİ, Hilmi KEMALOĞLU, Necati İLHAN, Şentürk GÜMÜŞ, Hilmi UYSAL

VAKFIN İKAMETGAHI: İSTANBUL

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: İstanbul Anadolu 30. Asliye Hukuk Mahkemesinin 08.09.2016 tarihinde kesinleşen, 23.06.2016 tarih ve E: 2015/481, K: 2016/150 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Erzurum kültürünü yaşamak, yaşatmak ve korumak ve senette belirtilen diğer hükümleri yerine getirmektir.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 55.000.00.-TL. (EllibeşbinTürklirası) Nakit

YÖNETİM KURULU:

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları Mehmetçik Vakfına devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

9419/1-1

—————

VAKFIN ADI: İstanbul Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler Vakfı.

VAKFEDENLER: İhlas Marmara Evleri Camii Yaptırma ve Yardım Derneği.

VAKFIN İKAMETGAHI: İstanbul

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Büyükçekmece 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 08/09/2016 tarihinde kesinleşen 02/06/2016 tarih ve E.2016/157, K.2016/276 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI : Kuruluş malvarlığı olan arsa üzerine cami, Kur’an-ı Kerim kursu ve öğrenci yurdu ile kütüphane, misafirhane ve personel lojmanları yaptırmak ve senette belirtilen diğer amaçları gerçekleştirmek.

VAKFIN MAL VARLIĞI: İstanbul İli, Büyükçekmece İlçesi, Yakuplu Mahallesi, Yol Mevkii 302 Ada, 5 Pafta ve 4 Parsel sayılı, 5004 m2 yüzölçümlü arsa

YÖNETİM KURULU: Hasan YAVAŞ, Abdulkadir KAYA, Ali KARA.

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları bir vakıf ya da derneğe devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

9420/1-1

—————

VAKFIN ADI: Bayburt Grup Eğitim Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı (Bayburt Grup Vakfı)

VAKFEDENLER: Abdurrahman ŞENTÜRK, Bayram ŞENTÜRK, Güngör ŞENTÜRK, Ahmet ŞENTÜRK

VAKFIN İKAMETGAHI: ANKARA

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Ankara 22. Asliye Hukuk Mahkemesinin 07.10.2016 tarihinde kesinleşen 09.06.2016 tarihli ve E:2016/194, K:2016/186 sayılı kararı

VAKFIN AMACI: Lise ve dengi okullardan mezun olup, öncelikle tıp ile teknik dallarda öğrenim yapan üniversite ve yüksekokullara kaydını yaptıran, ancak öğrenim yapma olanağından maddi yönden yoksun bulunan öğrencilerle hangi eğitim düzeyinde olursa olsun Vakıf Yönetim Kurulunun yardıma layık gördüğü öğrencilerin her türlü eğitim öğretim ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olmak ve senette yazılı diğer hükümleri yerine getirmektir.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 100.000.-TL. (YüzbinTürkLirası)dır.

YÖNETİM KURULU: Abdurrahman ŞENTÜRK, Bayram ŞENTÜRK, Ahmet ŞENTÜRK, Güngör ŞENTÜRK

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları Türkiye Kızılay Derneğine devredilir.

Türk Medeni Kanunun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

9464/1-1


Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

Haliç Üniversitesi eski Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Eyüp Sabri Kayalı'nın, Rektörlüğe vekalet ettiği dönemle ilgili Kurulumuz Başkanlığının talimatı ile Yükseköğretim Denetleme Kurulunca hakkında yapılan disiplin soruşturması sonucunda düzenlenen 23.06.2016 tarihli soruşturma raporunda;

Rektör Yardımcısı olarak Rektörlüğe vekalet ettiği 11.06.2015 tarihinde Kurulumuz Başkanlığının talimatı ile Yükseköğretim Denetleme Kurulu üyelerince Haliç Üniversitesi Kağıthane Yerleşkesi'nde gerçekleştirilmeye çalışılan inceleme ve denetim çalışmalarını engellediği belirtilerek, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125/C-ı maddesinde belirtilen "Hizmet içinde Devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak" disiplin suçu kapsamında "Aylıktan Kesme Cezası" ile cezalandırılması, ancak aynı fiilden dolayı daha önce de "Aylıktan Kesme Cezası" ile cezalandırılması dolayısıyla Kanun'un tekerrür hükmü göz önünde bulundurularak bir üst ceza olan "Kademe ilerlemesinin Durdurulması Cezası" ile cezalandırılması teklif edilmiştir.

Prof Dr. Eyüp Sabri Kayalı'nın "Kademe İlerlemesinin Durdurulması Cezası" ile cezalandırılması teklifi, Yüksek Disiplin Kurulunun ilk toplantısında görüşüleceğinden, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 130. maddesinde belirtilen "Devlet memuru hakkında savunması alınmadan disiplin cezası verilemez. Soruşturmayı yapanın veya yetkili disiplin kurulunun 7 günden az olmamak üzere verdiği süre içinde veya belirtilen bir tarihte savunmasını yapmayan memur, savunma hakkından vazgeçmiş sayılır" hükmüne göre, iddialara ilişkin yazılı savunmasının Kurulumuza gönderilmesi gerekmekte olup. Prof Dr. Eyüp Sabri Kayalı'nın tebligata elverişli adresi tespit edilememiştir.

Bu nedenle, ilgilinin yazılı savunmasını ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurulumuza göndermesi hususu ilanen tebliğ olunur.

9443/1/1-1

—————

Haliç Üniversitesi eski Genel Sekreteri Erhan Köknar hakkında Kurulumuz Başkanlığının talimatı ile Yükseköğretim Denetleme Kurulunca yapılan disiplin soruşturması sonucunda düzenlenen 23.06.2016 tarihli soruşturma raporunda;

11.06.2015 tarihinde Kurulumuz Başkanlığının talimatı ile Yükseköğretim Denetleme Kurulu üyelerince Haliç Üniversitesi Kağıthane Yerleşkesi'nde gerçekleştirilmeye çalışılan inceleme ve denetim çalışmalarını engellediği belirtilerek, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125/C-ı maddesinde belirtilen "Hizmet içinde Devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak" disiplin suçu kapsamında "Aylıktan Kesme Cezası" ile cezalandırılması, ancak aynı fiilden dolayı daha önce de "Aylıktan Kesme Cezası" ile cezalandırılması dolayısıyla Kanun'un tekerrür hükmü göz önünde bulundurularak bir üst ceza olan "Kademe İlerlemesinin Durdurulması Cezası" ile cezalandırılması teklif edilmiştir.

Erhan Köknar'ın" Kademe İlerlemesinin Durdurulması Cezası" ile cezalandırılması teklifi. Yüksek Disiplin Kurulunun ilk toplantısında görüşüleceğinden, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 130. maddesinde belirtilen "Devlet memuru hakkında savunması alınmadan disiplin cezası verilemez. Soruşturmayı yapanın veya yetkili disiplin kurulunun 7 günden az olmamak üzere verdiği süre içinde veya belirtilen bir tarihte savunmasını yapmayan memur, savunma hakkından vazgeçmiş sayılır" hükmüne göre, iddialara ilişkin yazılı savunmasının Kurulumuza gönderilmesi gerekmekte olup, Erhan Köknar'ın tebligata elverişli adresi tespit edilememiştir.

Bu nedenle, ilgilinin yazılı savunmasını ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurulumuza göndermesi hususu ilanen tebliğ olunur.

9443/2/1-1

—————

Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 12.10.2016 tarihli toplantısında, Trabzon ili nüfusuna kayıtlı 01.06.1963 doğumlu Hasan oğlu Cemil KARAYÜCEL'in Azerbaycan'daki "Azerbaycan Teknik Üniversitesi"nden aldığı diploması ile ilgili olarak Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 12.06.2013 tarihli kararına istinaden düzenlenen 3565 seri numaralı ‘‘Elektrik Mühendisliği’’ alanındaki "Lisans Mezuniyet Geçici Denklik Belgesi"nin iptal edilmesine karar verilmiş olup, söz konusu kararın adı geçene ve ilgili olabilecek kurum ve kuruluşlara duyurulmasıyla ilgili işlemler başlatılmıştır.

İlanen duyurulur.

9442/1-1


 

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_1.jpg


 

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_2.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ŞABLON_Sayfa_3.jpg


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Taceser İnş. Mim. Müh. Lab. İzol. San. ve Tic. Ltd. Şti. İzmit Şbnin Vezirçiftliği Mah. Muallim Sok. No: A-20 Başiskele/KOCAELİ adresinde bulunan yapı malzemesi laboratuvarının, Bakanlığımız Merkez Yapı Denetim Komisyonunun (MYDK) 24.03.2014 tarih ve 476/4 sayılı kararı ile verilen 464 no’lu “Laboratuvar İzin Belgesi” iptali ve kullanma hakkı veren sözleşmenin firmanın talebi doğrultusunda tek taraflı olarak feshi, Merkez Yapı Denetim Komisyonunun(MYDK) 23.09.2016 tarih ve 521/6 no’lu teklif kararıyla Bakanlık Makamından alınan 19.10.2016 tarih ve 24438 sayılı Makam Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

9421/1/1-1

—————

Kuram Yapı Lab. Hiz. Ltd. Şti. Üsküdar Şbnin Bulgurlu Mah. 191 Pafta 70 Ada 146, 147, 148 Parsel Üsküdar/İSTANBUL adresinde bulunan yapı malzemesi laboratuvarının, Bakanlığımız Merkez Yapı Denetim Komisyonunun (MYDK) 07.10.2013 tarih ve 465/4 sayılı kararı ile verilen 450 no’lu “Laboratuvar İzin Belgesi” iptali ve kullanma hakkı veren sözleşmenin firmanın talebi doğrultusunda tek taraflı olarak feshi, Merkez Yapı Denetim Komisyonunun(MYDK) 23.09.2016 tarih ve 521/6 no’lu teklif kararıyla Bakanlık Makamından alınan 19.10.2016 tarih ve 24438 sayılı Makam Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

9421/2/1-1

—————

ADHK İnş. Laboratuvar Ltd. Şti.’nin Kavaklı Mah. Eskipınar Cad. No: 8 Beylikdüzü/İSTANBUL adresinde bulunan yapı malzemesi laboratuvarının, Bakanlığımız Merkez Yapı Denetim Komisyonunun (MYDK) 24.05.2016 tarih ve 515/5 sayılı kararı ile verilen 546 no’lu “Laboratuvar İzin Belgesi” iptali ve kullanma hakkı veren sözleşmenin firmanın talebi doğrultusunda tek taraflı olarak feshi, Merkez Yapı Denetim Komisyonunun(MYDK) 23.09.2016 tarih ve 521/6 no’lu teklif kararıyla Bakanlık Makamından alınan 19.10.2016 tarih ve 24438 sayılı Makam Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

9421/3/1-1

—————

4708 sayılı Yapı Denetim Hakkında Kanuna dayalı olarak çıkarılan Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinin 16. maddesinin 1. Fıkrasında “Yapı denetim kuruluşu, faaliyetine devam ettiği sürece 12’nci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde asgari istihdam edilmesi gereken personeli, faaliyetine devam ettiği sürece çekirdek personel olarak istihdam etmek zorundadır. ....  Eleman eksikliği 90 takvim günü içerisinde giderilmediği takdirde, asgari sayıda çekirdek personeli istihdam edinceye kadar kuruluşun izin belgesi geçici olarak geri alınır.” hükmü gereğince eksik çekirdek personeli istihdam etmeyen;

İstanbul ilinde faaliyet gösteren 2479 dosya no’lu PELİN Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Muş ilinde faaliyet gösteren 1989 dosya no’lu TEKNİK METOD Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Kırklareli ilinde faaliyet gösteren 1376 dosya no’lu REM Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Ankara ilinde faaliyet gösteren 291 dosya no’lu DENKUR Yapı Denetleme Kuruluşu Ltd. Şti.’lerine ait Yapı Denetim İzin Belgeleri Bakanlık Makamının 19.10.2016 tarih ve 24449 sayılı Olur'u ile geçici olarak geri alınmıştır.

İlgililere duyurulur.

9422/1/1-1

—————

Ticaret sicil kaydı silinmiş olan veya şirket unvan ve amaç maddesini değiştirmesi nedeniyle tasfiyesine karar verilen aşağıdaki kuruluşların 19.10.2016 tarih ve 24450 sayılı Makam Olur’larına istinaden,

Bursa ilinde faaliyet gösteren 814 dosya no’lu NİL-DEN Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Gaziantep ilinde faaliyet gösteren 1429 dosya no’lu MBK Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Şanlıurfa ilinde faaliyet gösteren 1741 dosya no’lu BİLEŞİM Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Sakaya ilinde faaliyet gösteren 118 dosya no’lu ZEKİ Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Çorum ilinde faaliyet gösteren 1512 dosya no’lu KAYRA Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Erzurum ilinde faaliyet gösteren 2524 dosya no’lu SANCAK Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Elazığ ilinde faaliyet gösteren 1850 dosya no’lu MEKANSAL Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Ankara ilinde faaliyet gösteren 1961 dosya no’lu KARADAĞ Yapı Denetim Ltd. Şti. ve 2042 dosya no’lu ANKARA KENTSEL Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Hatay ilinde faaliyet gösteren 619 dosya no’lu DEFNE Yapı Denetim Tic. Ltd. Şti. ve 60 dosya no’lu YETKİN Yapı Denetim Ltd. Şti.,

İstanbul ilinde faaliyet gösteren 670 dosya no’lu GENYAP Yapı Denetim Ltd. Şti., 1069 dosya no’lu CNR Yapı Denetim Ltd. Şti. 1448 dosya no’lu COŞKUN Yapı Denetim Ltd. Şti. ve 443 dosya no’lu DENGE Yapı Denetim Ltd. Şti.’lerinin Yapı Denetim Sistemi üzerinden tasfiye işlemi yapılarak, Yapı Denetim İzin Belgeleri iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

9422/2/1-1


Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğünden:

TOKAT

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezinde veya diğer birimlerinde görevlendirilmek ve ücretleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4.maddesinin (B) fıkrası gereğince istihdam edilmek üzere, 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2. Maddesinin (b) fıkrası gereğince 2014 KPSS P94 puan sırasına konulmak kaydıyla Hemşire unvanında sözleşmeli personel alınacaktır.

İstenilen belgeler ve geniş açıklama Gaziosmanpaşa Üniversitesi www.gop.edu.tr adresinden temin edilecektir.

 

Unvanı

Adedi

Öğrenim Durumu ve Koşullar

Hemşire

3

Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu bölümlerinden mezun olmak, üçüncü basamak sağlık kurumlarının üçüncü seviye yoğun bakım servislerinin birinde en az 2 (iki) yıl iş tecrübesi olmak.

Toplam

3

 

9479/1-1


Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğünden:

27.10.2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan akademik kadro ilanımızda;

• Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği ABD Profesör kadrosu sehven yayınlanmıştır.

İlgililere duyurulur.

9489/1-1


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğünden:

ÇALIŞMA UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

Çalışma Genel Müdürlüğünde açık bulunan Genel İdari Hizmetleri sınıfından 50 (elli) adet 8. dereceli Çalışma Uzman Yardımcısı kadrosuna aşağıda belirtilen öğrenim dallarında ve sayılarda sözlü sınav ile Uzman Yardımcısı alınacaktır.

 

Grup No

Mezun Olunan Bölüm

(En az dört yıllık lisans eğitimi verilen)

Aday Sayısı

KPSS Puan Türü

1

Hukuk

10

KPSS P103

2

Fen/Fen Edebiyat Fakültesi İstatistik

10

KPSS P102

3

Siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadî ve idarî bilimler fakülteleri

30

KPSS P114

 

Sınav Tarihi ve Yeri:

Sözlü sınav 26/12/2016-13/01/2017 tarihleri arasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü Emek Mah. 17 Cadde No: 13 P.K: 06520 Çankaya/ ANKARA adresinde yapılacaktır.

Giriş Sınavına Başvuru Şartları:

Giriş sınavına katılabilmek için,

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,

b) T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından, 04-05 Temmuz 2015 veya 22-29 Mayıs 2016 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS), mezun olunan bölüme göre yukarıda belirtilen puan türlerinde 70 ve üzeri puan almış olmak,

c) Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış olmak,

ç) En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, fen/fen edebiyat istatistik bölümü, iktisadî ve idarî bilimler fakültelerinden mezun olmak,

d) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak, (erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya ertelenmiş yada yedek sınıfa geçirilmiş olmak.)

e) Görevini devamlı olarak yapmaya engel olabilecek hastalığı olmamak,

f) Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak yapılan başvuruların yukarıdaki tabloda belirtilen aday sayısından fazla olması halinde, mezun olunan bölüme göre puan türü en yüksek olan adaydan başlamak üzere bu ilanda belirtilen kadronun dört katı sayıda aday sözlü giriş sınavına alınacaktır. Eşit puan almış olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.

Başvuru Sırasında İstenecek Belgeler:

Giriş sınavına katılmak isteyen adaylar, Ek’te bulunan Başvuru Formunu (Bakanlığımız www.csgb.gov.tr web sayfasından veya Personel Dairesi Başkanlığından temin edilebilir eksiksiz ve okunaklı şekilde tükenmez kalemle doldurmak suretiyle aşağıdaki belgeler eklenir.

a) T.C. Kimlik Numarası beyanı, (Nüfus Cüzdanı Fotokopisi)

b) Yükseköğrenim diplomasının veya mezuniyet belgesinin veya eğitimini yurt dışında tamamlamış olanlar için diploma denkliğinin yetkili idarelerce kabul edildiğini gösterir belgenin aslı veya Bakanlıkça onaylı örneği,

c) Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sınav sonuç belgesinin aslı veya fotokopisi veya ÖSYM’nin internet sitesinden edinilen bilgisayar çıktısı,

ç) Özgeçmiş, (Bir sayfayı geçmeyecek şekilde ve kompozisyon biçiminde adayların kendi el yazısı ile yazılmış olmalıdır.)

d) 3 (üç) adet vesikalık renkli fotoğraf.

Başvuru Yeri ve Şekli:

Başvurular 21/11/2016 günü başlayacak, 02/12/2016 günü mesai bitiminde sona erecektir. Sınava girecek adaylar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Emek Mah. 17. Cadde No:13 P.K:06520 Çankaya/ANKARA adresinde kurulacak kayıt kabul bürosuna şahsen veya posta ile başvuracaklardır. Posta ile yapılan başvurularda yukarıda belirtilen belgelerin Çalışma Genel Müdürlüğüne en geç son başvuru tarihi olan 02/12/2016 mesai bitimine kadar ulaşması şarttır.

Bu süreden sonra gelen belgeler kabul edilmez. Postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmaz.

Sınav:

Başvuruları kabul edilen adayların listesi 19/12/2016 tarihinden itibaren Bakanlığımızın www.csgb.gov.tr adresindeki web sayfasında ilan edilecektir. Sınava girecek olan adaylar fotoğraflı kimlik belgesini (Nüfus Cüzdanı veya pasaport, ehliyet göstermeden sınava katılamazlar.)

Giriş Sınav Şekli ve Konuları:

Giriş Sınavı sözlü olarak yapılacaktır. Sınav; 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat, Sosyal Güvenlik Mevzuatı, Bireysel İş Hukuku, Toplu İş Hukuku, İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı, Uluslararası Çalışma Mevzuatı, Avrupa Birliği Mevzuatı, Ekonomi, Maliye, Hukuk konularını kapsar.

Sözlü Sınav ve değerlendirilmesi:

Adayların a) Sınav ilanında belirtilen konulara ilişkin bilgi düzeyi

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel Yetenek ve Genel Kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

göz önünde bulundurularak Giriş Sınavı Komisyonu tarafından (a) bendi için 50 puan, (b) ile (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için 10 (on)’ar puan üzerinden değerlendirilir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için Giriş Sınav Komisyonunun Başkan ve Üyelerinin 100 (yüz) tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) olması şarttır.

Giriş Sınav Sonuçları:

Sınav sonuçları Giriş Sınav Komisyonunca notu en yüksek adaydan başlamak suretiyle başarı derecesine göre liste halinde tespit edilerek bir tutanağa bağlanır. Adayların puanlarının eşitliği durumunda KPSS puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır.

(Adaylar; giriş sınavı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle sıralamaya konulur ve atama yapılacak kadro sayısı kadar aday asil, giriş sınavında başarılı olmak şartıyla atama yapılacak kadro sayısının yarısını geçmemek üzere, Giriş Sınavı Komisyonunca belirlenecek sayıda aday yedek olarak tespit edilir ve başarılı olanların adı soyadı ve puanları liste halinde Bakanlığımızın www.csgb.gov.tr adresindeki web sayfasında ilan edilir.

Sınavı Kazanan Adaylardan İstenilecek Belgeler:

a) Erkek adaylar için askerlikle ilişiğinin bulunmadığına dair yazılı beyan,

b) Adli sicil kaydının bulunmadığına dair yazılı beyan,

c) Tam teşekküllü hastaneden alınacak, sağlık açısından görev yapmasına engel bir hali olmadığına dair sağlık kurulu raporu,

d) Mal bildiriminin yazılı beyanı

Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunulması:

Giriş belgesi verilmek suretiyle sınava alınan ve yapılan sınavları kazananlardan talep formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunulduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Ataması yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talebinde bulunamazlar ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu şekilde Bakanlığı yanıltanlar kamu görevlisi ise durumları çalıştıkları kurumlara bildirilir.

İlan olunur.

9472/1-1


Kadir Has Üniversitesinden:

İKTİSADİ İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemiz İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi akademik birimlerinin aşağıda belirtilen Bölümün Doçent kadrosuna 2547 sayılı Kanun ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nde öngörülen koşullara ek olarak, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak Doçent alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.

Aranan Şartlar:

1 - Kadir Has Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterlerinde Doçent atanabilmek için gereken niteliklere sahip olmak,

2 - Yüksek Lisans ve doktora derecelerinden birinin Uluslararası Ticaret ve Finans alanında olması,

3 - Yüksek lisans ve (tercihen) doktora derecelerinden birini yurt dışından almış olmak.

4 - Yurt dışı akademik tecrübesinin olması

Doçent adaylarının, KHAS Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterlerinin Ek-2 tablosundaki sıralamaya uygun hazırladıkları (4 takım) bilimsel dosyaları ile birlikte Kadir Has Üniversitesi, Kadir Has Kampüsü Personel Dairesi 34083-Cibali /İSTANBUL adresine ilan başvuru süresi içinde başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Adayların bilimsel dosyalarında bulunacak belgeler:

1 - Dilekçe,

2 - Özgeçmiş,

3 - Üniversitemiz web sayfasında (http://www.khas.edu.tr/uploads/pdf-doc-vb/ mevzuat/ayay.docx) adresinde yayınlanan Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterlerinin Ek-2 tablosundaki sıralamaya uygun düzenlenmiş yayın listesi ve dokümanları ile bu yayınlar dışındaki diğer faaliyetlerin listesi

4 - Akademik unvanının gerektirdiği onaylı diploma ve belgelerin fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik belge asıllar ile birlikte geldiğinde diploma onayları yapılabilecektir.) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

5 - Erkek adaylar için askerlik durum belgesi

Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 gündür. (Günlük gazete ilan tarihinden en son tarihli olanı dikkate alınacaktır.)

 

Birimi

Bölümü

Akademik Unvan

Adet

Özel Koşullar

İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Uluslararası Ticaret ve Finans

Doçent

1

- Uzmanlık alanlarının Finansal Kurumlar; Çok Uluslu Bankacılık ve Kurumsal Yönetişim olması ve özellikle bu konularda uygulamalı çalışmalar ve yayınlar yapmış olmak. Yukarıda sayılan alanlarda dersler vermiş olmak ve verebilmek

- Konusunda saygın dergilerde yayınlarının bulunuyor olması

Başvuru adresi: Kadir Has Üniversitesi Cibali Kadir Has Kampusü Personel Dairesi

                          34083-Cibali /İSTANBUL

9476/1/1-1

—————

İKTİSADİ İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemiz İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi akademik birimlerinin aşağıda belirtilen Bölümün Profesör kadrosuna 2547 sayılı Kanun ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nde öngörülen koşullara ek olarak, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak Profesör alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.

Aranan Şartlar:

1 - Kadir Has Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterlerinde Profesör atanabilmek için gereken niteliklere sahip olmak,

2 - Uluslararası İlişkiler alanında doçentlik unvanına sahip olmak,

3 - Yüksek lisans ve doktora derecelerinden birini yurt dışından almış olmak.

Profesör adayları, başvuru dilekçelerinde yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak gösterirler.

Adayların KHAS Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterlerinin Ek-2 tablosundaki sıralamaya uygun hazırladıkları (6 takım) bilimsel dosyaları ile birlikte Kadir Has Üniversitesi, Kadir Has Kampüsü Personel Dairesi 34083-Cibali /İSTANBUL adresine ilan başvuru süresi içinde başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Adayların bilimsel dosyalarında bulunacak belgeler:

1 - Dilekçe,

2 - Özgeçmiş,

3 - Üniversitemiz web sayfasında (http://www.khas.edu.tr/uploads/pdf-doc-vb/ mevzuat/ayay.docx) adresinde yayınlanan Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterlerinin Ek-2 tablosundaki sıralamaya uygun düzenlenmiş yayın listesi ve dokümanları ile bu yayınlar dışındaki diğer faaliyetlerin listesi

4 - Akademik unvanının gerektirdiği onaylı diploma ve belgelerin fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik belge asıllar ile birlikte geldiğinde diploma onayları yapılabilecektir.) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

5 - Erkek adaylar için askerlik durum belgesi

Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 gündür. (Günlük gazete ilan tarihinden en son tarihli olanı dikkate alınacaktır.)

 

Birimi

Bölümü

Akademik Unvan

Adet

Özel Koşullar

İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Uluslararası İlişkiler

Profesör

1

- Uzmanlık alanının Uluslararası Güvenlik Çalışmaları olması ve özellikle Avrupa Birliği ve Avrupa güvenliği üzerine yoğunlaşması. Bu konuda dersler vermiş olmak ve verebilmek.

- Konusunda saygın dergilerde yayınlarının bulunuyor olması

 

Başvuru adresi: Kadir Has Üniversitesi Cibali Kadir Has Kampusü Personel Dairesi

                          34083-Cibali /İSTANBUL

9476/2/1-1

—————

İKTİSADİ İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemiz İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi akademik birimlerinin aşağıda belirtilen Bölümün Profesör kadrosuna 2547 sayılı Kanun ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nde öngörülen koşullara ek olarak, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak Profesör alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.

Aranan Şartlar:

1 - Kadir Has Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterlerinde Profesör atanabilmek için gereken niteliklere sahip olmak,

2 - Uygulamalı Psikoloji alanında doçentlik unvanına sahip olmak,

3 - Yüksek lisans ve (tercihen) doktora derecelerinden birini yurt dışından almış olmak.

Profesör adayları, başvuru dilekçelerinde yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak gösterirler.

Adayların KHAS Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterlerinin Ek-2 tablosundaki sıralamaya uygun hazırladıkları (6 takım) bilimsel dosyaları ile birlikte Kadir Has Üniversitesi, Kadir Has Kampüsü Personel Dairesi 34083-Cibali /İSTANBUL adresine ilan başvuru süresi içinde başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Adayların bilimsel dosyalarında bulunacak belgeler:

1 - Dilekçe,

2 - Özgeçmiş,

3 - Üniversitemiz web sayfasında (http://www.khas.edu.tr/uploads/pdf-doc-vb/ mevzuat/ayay.docx) adresinde yayınlanan Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterlerinin Ek-2 tablosundaki sıralamaya uygun düzenlenmiş yayın listesi ve dokümanları ile bu yayınlar dışındaki diğer faaliyetlerin listesi

4 - Akademik unvanının gerektirdiği onaylı diploma ve belgelerin fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik belge asıllar ile birlikte geldiğinde diploma onayları yapılabilecektir.) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

5 - Erkek adaylar için askerlik durum belgesi

Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 gündür.

(Günlük gazete ilan tarihinden en son tarihli olanı dikkate alınacaktır.)

 

Birimi

Bölümü

Akademik Unvan

Adet

Özel Koşullar

İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Psikoloji

Profesör

1

- Uzmanlık alanının Klinik/ Sağlık Psikolojisi olması ve özellikle bu konularda uygulamalı çalışmalar ve yayınlar yapmış olmak. Klinik/Sağlık Psikolojisi alanında dersler vermiş olmak ve verebilmek.

- Konusunda saygın dergilerde yayınlarının bulunuyor olması

 

Başvuru adresi: Kadir Has Üniversitesi Cibali Kadir Has Kampusü Personel Dairesi

                          34083-Cibali /İSTANBUL

9476/3/1-1


Atılım Üniversitesi Rektörlüğünden:

2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre Öğretim Üyesi alınacaktır.

Başvuruda bulunacak olan adayların, başvurduğu bölüm-uzmanlık alanını belirten bir dilekçe ekinde; özgeçmişlerini, ayrıntılı bilimsel çalışma ve yayınlarını öğrenim ve yabacı dil belgelerini ilanın yayımlandığı tarih itibari ile 15 gün içerisinde Rektörlüğümüze şahsen iletmeleri gerekir.

 

Fakülte/Enstitü/ Yüksekokul

Bölüm

Öğretim Üyesi

Aranan Nitelikler

Aranılan Belgeler

Fen Edebiyat Fakültesi

Matematik Bölümü

1 (Profesör)

1. Matematik veya Uygulamalı Matematik alanında Doktora derecesine sahip olmak.

2. Doçentlik unvanını Analiz alanında almış olmak, Fonksiyonel Analiz konusunda bilimsel çalışmalara sahip olmak.

3. Uluslararası düzeyde güçlü akademik araştırma geçmişine sahip olmak.

4. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8. Maddesinin 7. fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak

5. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Yönergesinde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak,

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Doçentlik belgesi

4. Yabancı dil belgesi

5. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

6. Özgeçmiş

7. 1 adet fotoğraf

Fen Edebiyat Fakültesi

Matematik Bölümü

1 (Profesör)

1. Matematik veya Uygulamalı Matematik alanında Doktora derecesine sahip olmak.

2. Doçentlik unvanını Uygulamalı Matematik alanında almış olmak, Kompleks kısmi türevli denklemler konusunda bilimsel çalışmalara sahip olmak.

3. Uluslararası düzeyde güçlü akademik araştırma geçmişine sahip olmak.

4. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8. Maddesinin 7. fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak

5. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Yönergesinde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak,

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Doçentlik belgesi

4. Yabancı dil belgesi

5. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

6. Özgeçmiş

7. 1 adet fotoğraf

Mühendislik Fakültesi

Enerji Sistemleri Mühendisliği

1 (Doçent veya

Yrd. Doç.)

1. Üniversitelerin Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik veya Elektrik Bölümü mezunu olmak ve doktorasını Yenilenebilir Enerji alanında tamamlamış olmak

2. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8. Maddesinin 7. fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak

3. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Yönergesinde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak,

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Doçentlik belgesi

4. Yabancı dil belgesi

5. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

6. Özgeçmiş

7. 1 adet fotoğraf

Mühendislik Fakültesi

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

1 (Profesör, Doçent veya Yrd. Doç.,)

1. Güç Sistemleri, Elektrik Makinaları, Güç Elektroniği konusunda çalışmış olması tercih edilir.

2. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8. Maddesinin 7. fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak

3. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Yönergesinde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak,

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Doçentlik belgesi

4. Yabancı dil belgesi

5. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

6. Özgeçmiş

7. 1 adet fotoğraf

Mühendislik Fakültesi

Bilişim Sistemleri Mühendisliği

1 (Doç. veya Yrd. Doç. Dr.)

1. Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği veya Bilişimle ilgili diğer lisans programlarından mezun olmak, yine Bilgisayar Mühendisliği veya Bilişimle ilgili diğer alanlardan birinde doktora derecesine sahip olmak,

2. Cloud Computing, Big Data, Information Security, Mobile App. Programming, E-Commerce, ERP, Internet of Things konularında, bilgi sahibi olmak, çalışma, araştırma ve yayın yapmış olmak ve ders verebilmek

3. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliği 8. Maddesinin 7. fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak

4. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Yönergesinde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak,

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Doçentlik belgesi

4. Yabancı dil belgesi

5. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

6. Özgeçmiş

7. 1 adet fotoğraf

Sivil Havacılık Yüksekokulu

Uçak

Gövde Motor Bakımı Bölümü

1 Yardımcı Doçent

1. Üniversitelerin, Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Uzay Mühendisliği, Uçak Mühendisliği veya Makine Mühendisliği bölümlerinden lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerini alarak mezun olmak.

2. Makine ve Havacılık Mühendisliği’nin yapı sistemleri ve alt sistemleri, yapı malzemeleri ve yapısal analizler, yapı mukavemeti ve titreşim ile yapısal malzeme konularında, bilgi sahibi olmak, çalışmalar/ araştırmalar yapmış olmak ve ders verebilmek.

3. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliği 8 inci Maddesinin 7 inci fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak, İngilizce havacılık taksonomisine sahip olmak.

4. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Yönergesinde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak.

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Yabancı dil belgesi

4. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

5. Özgeçmiş

6. 1 adet fotoğraf

Sivil Havacılık Yüksekokulu

Uçak

Gövde Motor Bakımı Bölümü

1 Yardımcı Doçent

1. Üniversitelerin, Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Uzay Mühendisliği, Uçak Mühendisliği veya Makine Mühendisliği bölümlerinden lisans derecelerini alarak mezun olmak.

2. Makine ve Havacılık Mühendisliği’nin akışkanlar mekaniği, motor ve itki sistemleri konularında bilgi sahibi olmak, çalışmalar/araştırmalar yapmış olmak ve ders verebilmek.

3. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliği 8 inci Maddesinin 7 inci fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak, İngilizce havacılık taksonomisine sahip olmak.

4. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Yönergesinde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak.

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Yabancı dil belgesi

4. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

5. Özgeçmiş

6. 1 adet fotoğraf

Sivil Havacılık Yüksekokulu

Uçak Elektrik Elektronik Bölümü

1 Yardımcı Doçent

1. Üniversitelerin, Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Uçak Mühendisliği veya Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümlerinden lisans, yüksek lisans ve doktora derecesi alarak mezun olmak.

2. Aviyonik sistemler, uçak elektriği, dijital elektronik ve gömülü sistemler ile ilgili alanlarda lisansüstü çalışmalar yapmak.

3. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliği 8 inci Maddesinin 7 inci fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak, İngilizce havacılık taksonomisine sahip olmak.

4. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Yönergesinde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak.

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Yabancı dil belgesi

4. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

5. Özgeçmiş

6. 1 adet fotoğraf

Sivil Havacılık Yüksekokulu

Uçak Elektrik Elektronik Bölümü

1 Yardımcı Doçent

1. Üniversitelerin, Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Uçak Mühendisliği veya Elektrik Elektronik Mühendisliği, ana çalışma alanı Elektrik elektronik Mühendisliği olmak üzere Mühendislik Sistemlerinin Modellenmesi ve Tasarımı programından lisans, yüksek lisans ve doktora derecesi alarak mezun olmak.

2. Aviyonik sistemler, uçak elektriği, haberleşme, yüksek frekans tekniği ve gömülü sistemler ile ilgili alanlarda lisansüstü çalışmalar yapmak.

3. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliği 8 inci Maddesinin 7 inci fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak, İngilizce havacılık taksonomisine sahip olmak.

4. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Yönergesinde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak.

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Yabancı dil belgesi

4. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

5. Özgeçmiş

6. 1 adet fotoğraf

Sivil Havacılık Yüksekokulu

Havacılık Yönetimi Bölümü

2 Yardımcı Doçent

1. Üniversitelerin, sivil havacılık ulaştırma işletmeciliği, havacılık yönetimi ile ilgili bölümlerinden lisans derecesi alarak mezun olmak.

2. Havayolları ve/veya havalimanları ve/veya yer hizmetleri şirketlerinin yönetim süreçleri ve operasyonları ve hava kargo taşımacılığı ile ilgili konularda bilgi sahibi olmak, araştırmalar/ çalışmalar yapmak ve ders verebilmek.

3. Sektör tecrübesine ve havacılık özel konularında eğitim verebilecek sertifikalara sahip olmak arzu edilen niteliklerdir.

4. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliği 8 inci Maddesinin 7 inci fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak, İngilizce havacılık taksonomisine sahip olmak.

5. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Yönergesinde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak.

1. Başvuru dilekçesi

2. Doktora belgesi

3. Yabancı dil belgesi

4. Bilimsel çalışmaları içeren dosya

5. Özgeçmiş

6. 1 adet fotoğraf

9473/1-1


Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÜNİVERSİTEMİZE ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR

Üniversitemiz aşağıda belirtilen birimlere 2547 sayılı Kanunun 25. maddesi ile 28.01.1982 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin yürürlükteki ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alacaktır.

Adayların 28.10.2016 - 11.11.2016 tarihleri arasında Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığı’na şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir.

 

Sıra

Fakülte

Bölüm Anabilim Dalı

Unvan

Kadro Sayısı

Özel Şartlar

1

İslami İlimler Fakültesi

Temel İslam Bilimleri Bölümü

Profesör

1

- İslam Hukukunda Doktora yapmış olmak.

- Arapça ders anlatabilme deneyimi olmak.

- Fıkıh alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

- Arapça yazılmış yayınları bulunmak.

 

Ayrıntılı bilgi http://www.fsm.edu.tr web sayfamızda mevcuttur. İlan olunur.

9477/1-1


İstanbul Şehir Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR

Üniversitemizin aşağıda gösterilen bölümü için 2547 sayılı Kanun ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri uyarınca devamlı statüde öğretim üyesi alınacaktır.

 

Fakülte

Bölüm

Alanı

Öğretim Üyesi

Kadro Adedi

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

Deneysel Katı Hal Fiziği

Profesör

1

 

Başvuru süresi: İlanın yayımı tarihinden itibaren 15 gündür.

Not: Ana uzmanlık alanına ek olarak amorf ve kallojen yarı iletkenlerin elektrik ve optik özellikleri, manyetik anahtarlama malzemeleri alanlarında çalışmış olmak,

İngilizce ve Türkçe ders verecek dil yetkinliği bulunmak.

Diğer aranan nitelikler ve başvuru evrakları için üniversitemizden bilgi alınması gerekmektedir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ:

T: 44 44 0 34 / 9231   F: 0216 474 53 53   e-posta: mdbf_info@sehir.edu.tr

9478/1-1


Hitit Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirlenen birimlerine 2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Ayrıntılı bilgi www.hitit.edu.tr web adresinde mevcuttur.

Duyurulur.

Tel: 0 364 219 20 90

 

S. NO

BİRİM

BÖLÜM

ABD/PROG.

UNVAN

DER

ADET

AÇIKLAMA

1

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ

SİYASET VE SOSYAL BİLİMLER

PROF.

1

1

Siyaset Bilimi alanında lisansüstü derecelere sahip olmak, siyasal düşünceler alanında doçent unvanı almış olmak, siyasal düşünceler tarihi, çağdaş siyaset felsefesi ve kamusal alan konularında ders vermiş olmak, siyaset felsefesi alanında çalışmaları bulunmak.

2

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR Y.O.

ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ

ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ

PROF.

1

1

Sporcuların bazı seçilmiş hormonlar üzerine çalışmalar yapmış olmak.

3

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ

İSLAM HUKUKU

PROF.

1

1

İslam Hukuk Tarihi, İslam Aile Hukuku ve İslam Borçlar Hukuku alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

4

TIP FAKÜLTESİ

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

GÖZ HASTALIKLARI

DOÇ.

2

1

Keratokonus ve refraktif cerrahi konusunda çalışmaları olmak.

5

TIP FAKÜLTESİ

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

GENEL CERRAHİ

YRD. DOÇ.

4

1

Yanık ve kronik yara konusunda çalışmaları olmak.

6

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İKTİSAT

İKTİSAT TEORİSİ

YRD. DOÇ.

3

1

İktisat Anabilim Dalında doktora yapmış olmak, Özel Sektör Dış Borcu, Finansal İstikrar, Gelir Dağılımı Eşitsizliği, Büyüme ve İstihdam konularında çalışmaları bulunmak.

7

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK YÖNETİMİ

-

YRD. DOÇ.

4

1

İşletme Anabilim Dalında doktora yapmış olmak, Finansal Tablolar, İç Kontrol Sistemi, Şirket Sahiplik Yapıları ve Finansal Raporlama konularında çalışmaları bulunmak.

8

SAĞLIK YÜKSEKOKULU

ÇOCUK GELİŞİMİ

YRD. DOÇ.

3

1

Okul Öncesi Öğretmenliği Bilim Dalında doktora yapmış olmak ve Çocuklarda Karar Verme Becerileri, Bilişsel Gelişim Alanlarında Çalışmalar yapmış olmak.

9

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR Y.O.

SPOR YÖNETİCİLİĞİ

SPOR YÖNETİCİLİĞİ

YRD. DOÇ.

5

1

Spor Yöneticiliği ABD'da doktora yapmış olmak ve Spor Örgütleri konusunda çalışmalar yapmış olmak.

10

ALACA AVNİ ÇELİK M.Y.O.

VETERİNERLİK

LABORANT VE VETERİNER, SAĞLIK

YRD. DOÇ.

3

1

Ziraat Fakültelerinin Zootekni Bölümü Hayvan Yetiştirme Ana Bilim Dalında Doktora yapmış olmak, Sığırlarda İn Vitro Koşullarda Embriyo Üretimi ve Vitrifikasyonla Dondurularak Saklanması üzerine çalışmalar yapmış olmak.

9480/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULLARININ KARARLARINI GÖRMEK İÇİN

 

TIKLAYINIZ