27 Ekim 2016 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29870

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


16 KALEM KOMPAKT HAREKETLİ ARŞİV DOLAP VE RAF SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


1 ADET TAŞRA TEŞKİLATI SUNUCU VE SANALLAŞTIRMA YAZILIMI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


YAP İŞLET DEVRET MODELİ ÜNİTE VE YAPILAR İHALE EDİLECEKTİR

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


LORAİN MARKA VİNÇ SATILACAKTIR

Elektrik Üretim A.S. Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:


TRAFO DAĞITIM VE KOMPANZASYON PANOSU İLE ALÇAK GERİLİM TRAFOSU TEMİNİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TKİ Kurumu ELİ Müessesesi Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:


PERSONEL TAŞIMA (SERVİS) VE 3’ER ARAÇLI 6’ŞAR ŞOFÖRLÜ 24 SAATLİK SERVİS HİZMETİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden:


ERZİNCAN MİNERALLİ SU İŞLETMELERİ MÜDÜRLÜĞܒNÜN İHTİYACI OLAN PERSONEL TAŞIMA HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Faaliyet Alanı Koordinatörlüğünden:


ARSALAR SATILACAKTIR

Kadıköy Belediye Başkanlığından:


İHALEYE DAVET

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden:


ALTYAPI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Kütahya Tavşanlı Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından:


YG-AG ELEKTRİK ŞEBEKESİ YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Van Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Zeytinburnu Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Antalya İli Alanya İlçesi Milli Emlak Müdürlüğünden:


DOĞAL MİNERALLİ SU İŞLETME SAHALARI İLE JEOTERMAL KAYNAK ARAMA SAHASI İHALE EDİLECEKTİR

Bolu İl Encümeni Başkanlığından:


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Çankaya Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


GAYRİMENKUL SATILACAKTIR

İstanbul İli Küçükçekmece İlçesi, Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Kent Konut İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinden:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Türkoğlu Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


16 KALEM KOMPAKT HAREKETLİ ARŞİV DOLAP VE RAF SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, T.C. Antalya Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Satınalma Şube Müdürlüğü ihtiyacı 16 kalem kompakt hareketli arşiv dolap ve raf sistemi, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi Kurumca hazırlanan teknik şartnamelerine uygun olarak ve ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf - iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 04/11/2016 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır.

5 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

6 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

9404/1-1


1 ADET TAŞRA TEŞKİLATI SUNUCU VE SANALLAŞTIRMA YAZILIMI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ihtiyacı 1 adet Taşra Teşkilatı Sunucu ve Sanallaştırma Yazılımının Kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (140.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartnamesi, markası, Ofis tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 08/11/2016 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

9427/1-1


YAP İŞLET DEVRET MODELİ ÜNİTE VE YAPILAR İHALE EDİLECEKTİR

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

1 - İHALE KONUSU İŞİN NİTELİĞİ YERİ VE MİKTARI

Antalya Büyükşehir Belediyesinin mülkiyeti ve tasarrufu altında bulunan, İlimiz, Muratpaşa İlçesi Bahçelievler Mahallesi 3701 ada 2, 3699 ada 4, 3700 ada 1, 563 ada 3, Arapsuyu Mahallesi, 12767 ada 10, 1208 ile 1213 parseller ile Konyaaltı Beach Park ve Konyaaltı İlçesinde bulunan Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan alanlarda hazırlanan avan ve/veya konsept projeler kapsamında yer alan ünitelerin/yapıların bir bütün halinde, çevre düzenlemesi de dahil olmak üzere hazırlanan idari ve teknik şartname hükümleri doğrultusunda yapımı/inşası, 29 yıl süre ile işletme hak bedeli + hasılattan %1 pay verilmek şartıyla işletilmesi ve süre sonunda bedelsiz olarak Antalya Büyükşehir Belediyesine devredilmesi işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile ihale edilecektir.

2 - İŞİN TAHMİN EDİLEN BEDELİ

Artırıma esas yıllık işletme bedeli 6.100.000,00 TL + KDV’dir. Ayrıca işletmeden elde edilecek yıllık gayri safi hasılattan %1 + KDV pay ödenecektir.

3 - İŞİN SÜRESİ

Yer teslimi tarihinden geçerli olmak üzere yapım süresi dahil 29 yıldır.

4 - GEÇİCİ TEMİNAT

Geçici Teminat tahmini toplam yatırım maliyet bedeli 129.471.934,00 TL ile artırıma esas ilk yıl tahmini işletme hakkı bedeli 6.100.000,00 TL’nin toplamı olan 135.571.934,00 TL’nin yüzde üçü 4.067.158,00 TL’dir.

5 - İHALE YERİ, TARİHİ SAATİ VE USULÜ

İhale Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı Hizmet Binası Encümen Toplantı Salonunda 17.11.2016 Perşembe günü saat 14:00’de yapılacaktır. İhalede 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü uygulanacaktır.

6 - İSTEKLİLERDEN ARANILAN BELGELER

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Yasal yerleşim sahibi olduklarını gösterir belge,

b) Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri, ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile elektronik posta adresi beyanı,

c) Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri, (ilgisine göre nüfus cüzdanı veya vergi kimlik kartının aslı veya noter onaylı sureti)

ç) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sanatkâr odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkâr odasından veya ilgili meslek odasından, ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

e) İdari şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Antalya Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkanlığı’na yatırıldığını gösteren makbuzlar,

f) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

g) İsteklinin ortak girişim olması halinde, idari şartname ekinde yer alan iş ortaklığı beyannamesi,

ğ) İdari şartnamede belirlenen teklif mektubu,

h) İlk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden veya internet vergi dairesinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Vergi Dairesi’nden alınan yazı aslı,

ı) İlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan veya Sosyal Güvenlik Kurumu’nun internet adresi üzerinden alınacak prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Kurumdan alınan yazı aslı,

i) İhale dokümanı satın alındığına dair belge,

j) İşin alt yüklenicilere yaptırılması ya da yaptırılmaması halinde, isteklinin alt YÜKLENİCİ bulunduracağına veya bulundurmayacağına dair taahhütname,

k) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin direkt ya da dolaylı yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır ortaklık yapısının korunduğunu gösteren belge.

İhaleye konsorsiyum olarak teklif verilemez.

Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

Toplam tahmini yatırım maliyet bedeli olan 129.471.934,00 TL’nin %10’undan az olmamak üzere, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayri nakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu sunması zorunludur. Banka referans mektubunun ilk ilan tarihinden sonra düzenlenmiş olmalıdır. Yukarıdaki kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir. İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir.

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yılsonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan isteklilerin, yılsonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağlandığını gösteren bölümlerini,

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan isteklilerin, yılsonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağladığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere bağımsız denetim firmaları veya yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından düzenlenen belgeyi sunmaları gerekmektedir.

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;

a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,

b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son yedi yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

İş hacmini gösteren belgeler

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;

a) İsteklinin veya isteklinin iş ortaklığı olması halinde ortaklarından birinin bağımsız denetim firmalarından biri tarafından Uluslararası Muhasebe Standartlarına göre denetlenmiş iştirakleri ile birlikte oluşturduğu konsolide mali tablosunda yer alan toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,

b) Taahhüdü altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını gösteren faturalar.

İşbu maddenin a bendinde belirtilen cironun tahmini yatırım maliyet bedelinin %25’inden, taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarının ise tahmini yatırım maliyet bedelinin %15’inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.

Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son yedi yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

İş deneyim belgeleri

Son on beş yıl içinde bedel içeren ya da maliyet artı bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin %70

Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri

11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yapım İşlerinde İş Deneyiminde değerlendirilecek Benzer İşler Tebliğinde yer alan B/II grubu işler kabul edilecektir.

Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümü olarak inşaat mühendisliği ve mimarlık kabul edilecektir.

İhale yabancı isteklilere kapalıdır. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı isteklilerle ortak girişim yapan yerli istekliler bu ihaleye katılamaz.

7 - TEKLİFLERİN VERİLMESİ:

Usulüne uygun hazırlanmış teklifler en geç 17.11.2016 Perşembe günü saat 14:00’a kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Antalya Büyükşehir Belediyesi Encümen Başkanlığına (Antalya Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası-Antalya) verilecektir.

Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı/unvanı ile açık adresi yazılır.

Posta ile yapılacak tekliflerin ilanda belirtilen gün ve saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulamayacak olan tekliflerin alınış saati bir tutanakla tespit edilir. Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

8 - ŞARTNAME VE EKLERİNİN NEREDEN VE HANGİ ŞARTLARLA ALINACAĞI:

İhale dokümanı Antalya Büyükşehir Belediyesi, Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığından (Emlak Şube Müdürlüğü) mesai saatleri içinde görülebilir, 1.000,00 TL bedel karşılığında temin edilebilir.

İlan olunur.

9320/1-1


LORAİN MARKA VİNÇ SATILACAKTIR

Elektrik Üretim A.S. Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

Kapalı zarf usulü ihale ile Lorain Marka Vinç Satışı yapılacaktır.

İhale kayıt numarası                      :  2016/49

1 - İdarenin                                  

a) Adı                                           :  EÜAŞ Afşin Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğü

b) Adresi                                      :  Çoğulhan Kasabası PK: 2, Afşin/ KAHRAMANMARAŞ

c) Telefon ve faks numarası          :  0 344 524 22 04-05 - 0 344 524 22 02

d) Elektronik posta adresi             :  afsin@euas.gov.tr

2 - İhale konusu işin adı, niteliği,

     türü ve miktarı                         :  Lorain Marka MBV77008 Plakalı Vincin Satışı

3 - İhale konusu işin                    

a) Teslim yeri                                :  EÜAŞ Afşin Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğü, Afşin/KAHRAMANMARAŞ

b) Teslim tarihi/işin süresi            :  Sözleşme imzalama tarihinden itibaren 10 takvim günüdür.

4 - İhalenin                                  

a) Yapılacağı yer                           :  EÜAŞ Afşin Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğü, Afşin / KAHRAMANMARAŞ

b) Tarihi ve saati                           :  05/12/2016, saat 14:00

5 - İhale dokümanı EÜAŞ Elektrik Üretim Anonim Şirketi Afşin Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Çoğulhan Kasabası PK: 2, Afşin / KAHRAMANMARAŞ adresinde görülebilir ve 100,00-TL. karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler 05/12/2016, saat 14:00'a kadar EÜAŞ Elektrik Üretim Anonim Şirketi Afşin Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Çoğulhan Kasabası PK: 2, Afşin / KAHRAMANMARAŞ adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

7 - Teklifler; son teklif verme tarihinde saat 14:00'da EÜAŞ Elektrik Üretim Anonim Şirketi Afşin Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğünün Afşin / KAHRAMANMARAŞ adresindeki ihale toplantı salonunda istekli temsilcilerinin huzurunda alenen açılacaktır.

8 - İhale ile ilgili diğer bilgiler ihale dokümanındadır.

9 - İhale ile ilgili bilgilere www.euas.gov.tr 'den ulaşılabilir.

9058/1-1


TRAFO DAĞITIM VE KOMPANZASYON PANOSU İLE ALÇAK GERİLİM TRAFOSU TEMİNİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TKİ Kurumu ELİ Müessesesi Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:

İşletmemiz Açık ocak Sahasında Toplanan suların saha dışına atılması işleminde kullanılmak üzere (6 Kalem) Trafo dağıtım ve Kompanzasyon panosu ile Alçak gerilim trafosu temini işi Açık İhale (Kapalı Zarf) usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası              :  2016/441315

1 - İdarenin:

a) Adresi                                 :  TKİ Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Çanakkale Cad. Çayırlar Mevkii Asma Köprü Yanı ÇAN/ÇANAKKALE

b) Telefon ve Faks numarası  :  Tel: 0 286 416 2001 - Faks: 0 286 416 3700

c) Elektronik Posta Adresi      :  clibilgiislem@cli.gov.tr

d) İnternet adresi                     :  www.cli.gov.tr.

2 - İhale konusu malın:

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  İşletmemiz Açık ocak Sahasında Toplanan suların saha dışına atılması işleminde kullanılmak üzere (6 Kalem) Trafo dağıtım ve Kompanzasyon panosu ile Alçak gerilim trafosu temini işi

b) Teslim yeri                         :  ÇLİ Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE

3 - İhalenin:

a) İhale Usulü                         :  Açık İhale (Kapalı Zarf)

b) Yapılacağı yer                    :  ÇLİ Satın Alma Şube Müdürlüğü Toplantı Salonu

c) Tarihi ve saati                     :  04/11/2016 Cuma günü saat 15:00

d) Dosya no                            :  502-KÇLİ/2016-0652

4 - İhaleye ait dokümanlar;

Çan’da, ÇLİ Satın Alma Şube Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE adresinde görülebilir ve “Ziraat Bankası Çan Şb. TR88 0001 0003 3832 8725 2750 41, Halk Bankası Çan Şb. TR13 0001 2009 6410 0013 0000 03, Vakıfbank Çan Şb. TR10 0001 5001 5800 7286 0732 82 nolu ÇLİ Banka hesaplarına KDV dahil 100,00 TL (posta yoluyla 110 TL) yatırılması karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler 04/11/2016 Cuma günü saat 15.00’e kadar Ç.L.İ. Genel Muhaberatına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son başvuru saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

6 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda Geçici Teminat vereceklerdir.

7 - Verilen Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü olmalıdır.

8 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir.

9411/1-1


PERSONEL TAŞIMA (SERVİS) VE 3’ER ARAÇLI 6’ŞAR ŞOFÖRLÜ 24 SAATLİK SERVİS HİZMETİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden:

1 - Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı Avrupa (İstanbul) Bölge Kan Merkezi ve Kuzey Marmara (İstanbul) Bölge Kan Merkezi’ nin ihtiyacı olan “Personel Taşıma (Servis) ve 3’er Araçlı 6’şar Şoförlü 24 Saatlik Servis Hizmeti” alımı işi, İdari ve Teknik Şartname/Teknik şartnamelerde yer alan hükümlere göre ilanen ihale edilerek kapalı zarfla teklif toplama açık eksiltme / açık artırma pazarlık yöntemi sureti ile satın alınacaktır.

2 - Teklif sahipleri, her bir bölge kan merkezi (Avrupa ve Kuzey Marmara) hizmet alımı işi için verecekleri teklifleri ile birlikte, ayrı ayrı olmak üzere teklif ettikleri toplam fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı da vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler “Türk Kızılayı Cad. No: 1   06790 Etimesgut/ANKARA”, adresindeki Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nden, “Göztepe Mah. İnönü Cad. No: 86 Mekân Plaza Bağcılar/İSTANBUL” adresindeki Avrupa (İstanbul) Bölge Kan Merkezi’nden ve “Cevizli Mah. E-5 Güney Yan Yol No: 43 Adliye Sarayı Yanı Kartal/İSTANBUL” adresindeki Kuzey Marmara (İstanbul) Bölge Kan Merkezi’ nden 250,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.

4 - İdari ve Teknik Şartname/Şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecek olup, 0 (312) 293 62 00 nolu telefon numarasından bilgi alınabilecektir.

5 - Firmaların tekliflerini en geç 21.11.2016 günü saat 10.00’a kadar Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Ataç 1 Sokak No: 32 YENİŞEHİR/ANKARA adresindeki Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Yönetim Destek Hizmetleri/Evrak Birimine vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir.

6 - İhale zarfları 22.11.2016 günü saat 14.30’da Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü Toplantı Salonunda açılacaktır.

7 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

8 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

9 - Türkiye Kızılay Derneği 6639 sayılı kanun ve 11 Şubat 2016/29621 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ kapsamında KDV’den müstesnadır.

10 - Kurumumuz 4734 sayılı Kanuna tabi değildir.

9424/1-1


ERZİNCAN MİNERALLİ SU İŞLETMELERİ MÜDÜRLÜĞܒNÜN İHTİYACI OLAN PERSONEL TAŞIMA HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Faaliyet Alanı Koordinatörlüğünden:

1 - Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Erzincan Fabrika Müdürlügü’nün ihtiyacı olan 1 yıllık Personel Taşıma Hizmeti alım işi kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır.

2 - Firmalar en az 4.500,00 TL tutarlı geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler "İstasyon Mah. Türk Kızılayı Cad. No: 6 Etimesgut/ ANKARA" adresindeki Faaliyet Alanı Koordinatörlüğümüzden, 125,00 TL + KDV karşılığında temin edilebilir.

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.

4 - Firmaların tekliflerini en geç 24 KASIM 2016 saat 11:00’a kadar Ataç-1 Sokak No: 32 Yenişehir/ANKARA adresinde bulunan Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü evrak birimine vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir.

5 - İhale Zarfı 24 KASIM 2016 saat 15:00’da İstasyon Mah. Türk Kızılayı Caddesi No: 6 Etimesgut/ANKARA adresinde bulunan Mineralli Su İşletmeleri Faaliyet Alanı Koordinatörlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır.

6 - Postada veya Kargoda meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - E-mail veya Faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

9428/1-1


ARSALAR SATILACAKTIR

Kadıköy Belediye Başkanlığından:

1 - a) Adı                                                :  Kadıköy Belediye Başkanlığı

b) Adresi                                                :  Kadıköy Belediye Başkanlığı - Kadıköy/YALOVA

c) Telefon No                                         :  226 8338570-1-2-3

d) Faks No                                             :  226 8338574

e) e-mail adresi                                       :  kadıköybel@hotmail.com

f) İlgili personelin adı-soyadı/unvanı      :  İsmet KARAYAVRU - Başkâtip

İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

2 - İhale konusu satılacak yerler; Kadıköy Belediyesi sınırları içerisindeki arsalardan;

 

Sıra No

Ada No

Parsel No

Satılacak Miktar (Metrekare)

1

2386

11

4.515,99

2

2406

11

5.145,42

3

2407

11

5.059,60

 

2886 sayılı Devlet İhale Yasasının 35-a. Maddesi gereğince kapalı teklif arttırma ile satılacaktır.

3 - İhaleye ilişkin bilgiler;

a) İhale usulü                                          :  Kapalı teklif usulü

b) İhalenin yapılacağı adres                    :  Kadıköy Belediye Başkanlığı - Kadıköy/YALOVA

c) İhale tarihi                                          :  23.11.2016

d) İhale saati                                           :  14.00

e) İhale komisyonu toplantı yeri             :  Kadıköy Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı salonu - Kadıköy/YALOVA

4 - İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların idarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.

a) İhale dokümanının görülebileceği yer: Kadıköy Belediye Başkanlığı - Kadıköy/YALOVA

b) İhale dokümanının satın alınabileceği yer: Kadıköy Belediye Başkanlığı - Kadıköy/YALOVA

c) İhale Şartnamesi ile diğer evrak KADIKÖY Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü’nden mesai saatleri içinde 1.000,00.- TL makbuz karşılığı temin edilebilir.

d) Makbuz müracaat dosyasına eklenecektir.

5 - a) Tekliflerin sunulacağı yer              :  Kadıköy Belediye Başkanlığı-Kadıköy/YALOVA

b) Son teklif verme tarihi (ihale tarihi)    :  23.11.2016

c) Son teklif verme saati (ihale saati)      :  14.00

6) İşin tahmin edilen bedeli:

2386 ada 11 nolu parsel için 3.610.000,00.-TL. dir. (Üç Milyon Altıyüzonbin Türk Lirası) dır.

2406 ada 11 nolu parsel için 4.115.000,00.-TL. dir. (Dört Milyon Yüzonbeşbin Türk Lirası) dır.

2407 ada 11 nolu parsel için 4.050.000,00.-TL. dir. (Dört Milyon Ellibin Türk Lirası) dır.

7 - İsteklilerin ihaleye katılımında aranacak zorunlu belgeler:

A) İsteklinin tebligat adres beyanı,

B) Kanuni ikametgâh belgesi.

C) 2016 yılı onaylı Ticaret ve/veya Sanayi odası belgesi vermesi;

a- Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar odası siciline kayıtlı olduğunu gösteren belge,

b- Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu ticaret ve sanayi odasından veya idari merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Türkiye’de şubesi bulunmayan tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanınca onaylanmış olması gerekir.)

c- Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (A) ve (B) deki esaslara göre temin edecekleri belge,

D) İmza sirküleri vermesi;

a- Gerçek kişi olması halinde, Noter tasdikli imza sirküleri.

b- Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri.

c- Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (A) ve (B)’deki esaslara göre temin edecekleri belge,

E) Vekâleten ihaleye katılıyorsa, istekli adına teklifte bulunacakların, noter tasdikli vekâletnameleri ve imza sirküleri ile asıl isteklinin Noter tasdikli imza sirküleri vermesi,

F) Geçici Teminat: Her bir arsa için ihale bedelinin %3’ü oranında geçici teminat alınacaktır. İhaleye katılmadan önce yatırılacaktır.

G) Bu Şartnamede yazılı esaslara göre hazırlayacağı teklifi ve Dış Zarflar içinde bulunması öngörülen diğer belgeleri vermesi gerekmektedir.

8 - İhaleye katılabilmek için ise; İhale Şartnamesinin (9)’nci maddesine göre hazırlayacakları tekliflerini, aynı şartnamenin 5’nci maddesi doğrultusunda 23.11.2016 günü saat 14.00’a kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Encümen Başkanlığına vermeleri gerekmektedir.

9 - Dış Zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir.

a) İç Zarf,

b) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi,

c) Noter tasdikli imza sirküleri,

d) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,

e) Ortak Girişim olması halinde, İhale Şartnamesindeki örneğine uygun noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklarca imzalanan Ortaklık Sözleşmesi,

f) Kadıköy Belediye Başkanlığı adına alınmış geçici teminat ait alındı veya banka teminat mektubu,

10 - Başvuru dosyası idareye verildikten sonra,  son müracaat tarihinden önce dahi olsa; dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde isteklilerce yapılacak müracaatlar ve/veya birden fazla yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

11 - Bu işin ihalesine katılmak üzere, kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına vekâleten sadece tek bir başvuruda bulunulabilir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

12 - Telgraf veya Faksla yapılacak müracaatlar ve/veya postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

İlan olunur.

9327/1-1


İHALEYE DAVET

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden:

SAĞLIK SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ PROJESİ

Kredi No: 8531-TR

TABLET VE DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR ALIMI İHALESİ

İHALE REFERANS NO: SHGM/2016/G/A.1.3.4.6/NCB/1

1 - Türkiye Cumhuriyeti, Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası’ndan (IBRD), Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi’nin finansmanında kullanılmak üzere bir ikraz sağlamıştır. Söz konusu ikrazın bir bölümünün SHGM/2016/G/A.1.3.4.6/NCB/1 referans numaralı “Tablet ve Dizüstü Bilgisayar Alımı” ihalesine ilişkin sözleşmenin ödemelerinde kullanılması öngörülmüştür.

Bu ihale, Dünya Bankası Satın Alma yöntem ve kılavuzlarına göre Ulusal Rekabete Açık İhale (NCB) şeklinde yapılacaktır.

2 - Bu doğrultuda, T.C. Sağlık Bakanlığı, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Firmanızı, aşağıda detayları sunulan malların tedarikinin gerçekleştirilmesi için hazırladıkları imzalı tekliflerini kapalı zarf içinde sunmak üzere davet etmektedir.

Söz konusu mallar;

 

KALEM NO

MALZEME İSMİ

ADET

1

Tablet Bilgisayar

270

2

Dizüstü Bilgisayar

2

 

3 - Teklif sahiplerinin ihale kapsamındaki bütün kalemler için teklif vermeleri gerekmektedir.

Kısmi teklifler kabul edilmeyecektir.

4 - İhale, teknik şartnamedeki koşulları karşılayan en düşük toplam maliyeti teklif eden ve yeterlilik şartlarını karşılayan teklif sahibine verilecektir.

5 - Bu işle ilgili belirlenen asgari yeterlilik şartları aşağıda belirtilmiş olup, teklif sahiplerinin bu şartların tamamını sağlamaları gerekmektedir.

a. Teklif Sahibi son 5 (beş) yıl (2012-2013-2014-2015-2016) içerisinde en az 250 (ikiyüzelli) adet benzer malzeme/ekipman/donanım tedarik işi için, işin yapıldığı kurum ve kuruluştan alınan “İş Bitirme Belgeleri” ile tevsik etmelidir. Teklif Sahibi son 5 (beş) yıldır müşterisi olan kurum ve kişilerin isim ve adreslerini teklifi ile birlikte verecektir. Son teklif verme tarihine kadar alınan iş bitirme belgeleri de değerlendirmeye alınacaktır.

b. Teklif sahibinin son 3 (üç) yıllık (2013-2014-2015) ortalama cirosunun minimum 500.000,00 TL eşdeğeri olması gerekmektedir. 2016 yılı başından ihale tarihine kadar (son teklif verme günü) gerçekleştirilecek işlere ait cirolar 2015 yılı cirolarına dahil edilecektir. (Ciro, Bilanço ve Gelir Tablosu ile belgelendirilecek olup YMM veya vergi dairesi onaylı olacaktır ve gerekmesi halinde hesaplamalar yapılırken ait olduğu dönemin son günündeki TC Merkez Bankası Döviz Satış kurundan Türk Lirasına çevrilecektir.)

c. Teklif sahibi Dünya Bankası’nın yasaklılar listesinde bulunmamalıdır.

d. Davalık olduğu konular: Teklif Sahibi, son 5 (beş) yıl içerisinde tamamladığı veya halen devam eden Sözleşmelerle ilgili dava veya tahkim ve diğer hukuksal durumu hakkında tam ve doğru bilgiyi verecektir. Teklif Sahibinin yanlış veya eksik bilgi vermesi başvurusunun iptaline neden olabilecektir.

e. Teklifin ortak girişim tarafından verilmesi halinde; ortak girişim beyannamesi ve istenen diğer belgeler sağlanacaktır. Ortak girişimi oluşturan firmaların yukarıdaki gereksinimleri toplam olarak birlikte sağlıyor olmaları gerekmektedir. Ancak, ortak girişimi oluşturan firmaların her birinin madde (c) ve (d) gereksinimlerini ayrı ayrı sağlamaları gerekmektedir.

6 - İlgilenen Firmalar aşağıdaki adrese yazılı başvuruda bulunarak ihale belgelerini 50,00 TL (elli Türk Lirası) karşılığında, söz konusu meblağı T.C. Merkez Bankası A.Ş. Ankara Şubesi (Ankara) IBAN: TR420000100100000350121014 numaralı T.C. Sağlık Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü hesabına SHGM/2016/G/A.1.3.4.6/NCB/1 referans numarası ile banka transferi yoluyla yatırarak satın alabilirler. Dokümanı satın almak için firma irtibat bilgilerini içeren dilekçe eşliğinde başvurulacak olup yatırılan bedel, hiçbir nedenle iade edilmeyecektir.

T.C. Sağlık Bakanlığı - Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Mithatpaşa Cad. No: 3 B Blok Kat: 6 Oda No: 611

Sıhhiye/Ankara

Tel    : (312) 5851504

Faks  : (312) 5851594

7 - Teklifler, Teklif Açılış tarihi olan 28 Kasım 2016 tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günü süreyle geçerli olacaktır. Teklifler, teklif para birimi cinsinden 10.000,00 TL (onbin Türk Lirası) veya eşdeğeri tutarında bir geçici teminatla birlikte yukarıda Madde 6’da verilen adrese 28 Kasım 2016 Pazartesi günü saat (yerel saat) 14:30’a kadar teslim edilecektir. Geç gelen teklifler reddedilecek ve açılmadan teklif sahibine iade edilecektir. Teklifler 28 Kasım 2016 Pazartesi günü saat 14:30’da T.C. Sağlık Bakanlığı, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü B Blok 3. Kat Toplantı Salonu Sıhhiye/Ankara adresinde teklif sahiplerinin temsilcilerinden hazır bulunanların huzurunda tekliflerin alınmasını takiben açılacaktır.

8 - Bu ihale, Dünya Bankası Satın Alma yöntem ve kılavuzlarına göre Ulusal Rekabete Açık İhale (NCB) seklinde yapılacaktır. Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi değildir. İlgilenen uygun teklif sahipleri, yukarıda 6 ıncı maddede yer alan adresten daha fazla bilgi edinebilir ya da ihale belgelerini bu adreste inceleyebilirler.

9423/1-1


ALTYAPI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Kütahya Tavşanlı Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından:

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan, Kütahya Tavşanlı (II Etap) Organize Sanayi Bölgesine ait altyapı yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir.

1 - İdarenin Adresi                    :  Yeni Mah. Milli Egemenlik Cad. No: 2 Hükümet Konağı Tavşanlı / KÜTAHYA

2 - İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  Tavşanlı (II Etap) Organize Sanayi Bölgesine ait yol, içmesuyu, atıksu ve yağmursuyu inşaatlarından müteşekkil altyapı yapım işi.

b) Yapılacağı yer                       :  Tavşanlı / KÜTAHYA

c) İşe başlama tarihi                   :  Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

d) İşin süresi                              :  30/11/2017 tarihine kadar tamamlanacaktır.

e) Keşif Bedeli (2016 B.F. ile)   :  7.477.310 TL

f) Geçici Teminatı                      :  523.411,70 TL

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154   1. Kat   159 nolu Toplantı Salonu Çankaya - ANKARA

b) Tarihi ve saati                        :  15/11/2016 - Saat 10.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu.

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi.

4) İş Deneyim Belgesi.

İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde gerçekleştirildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen bedelin en az % 80’i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de sunulması gerekmektedir.

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; Yol, içmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu, drenaj, gölet ve baraj yapım işleridir.

İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis ve mimarlar için, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında değerlendirilmek üzere, İnşaat Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacaktır. Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. maddesinde belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır.

5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname.

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Keşif bedelinin en az %20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.)

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum bildirimi.

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az %51 veya daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

F) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.

G) Keşif bedelinin %7’si oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki form örneğine uygun olarak, Müteşebbis Heyet Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat.

H) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi.

İ) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

J) İç Zarf.

Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf

Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00’a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154      1. Kat 155 nolu odasına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz.

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 7.3 üncü maddesinde belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir.

5 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya konsorsiyum) kabul edilmez.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasında veya Kütahya Tavşanlı Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığının Yeni Mah. Milli Egemenlik Cad. No: 2 Hükümet Konağı Tavşanlı / KÜTAHYA adreslerinde görülebilir veya 500 TL karşılığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

10 - Müteşebbis Heyet Başkanlığımız, Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

9426/2-1


YG-AG ELEKTRİK ŞEBEKESİ YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Van Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından:

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan Van Organize Sanayi Bölgesi Tevsii II. Etap alanına ait, YG-AG elektrik şebekesi yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir.

1 - İdarenin Adresi                    :  Yüzüncü Yıl Üniversitesi Karşısı Merkez / VAN

2 - İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  YG-AG Elektrik Şebekesi

b) Yapılacağı yer                       :  Van

c) İşe başlama tarihi                   :  Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

d) İşin süresi                              :  30/06/2017 tarihine kadar tamamlanacaktır.

e) Keşif Bedeli

   (2016 TEDAŞ B.F. ile)          :  3.719.000 TL

f) Geçici Teminatı                      :  260.330 TL

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154 1. Kat 159 nolu Toplantı Salonu Çankaya- ANKARA

b) Tarihi ve saati                        :  11/11/2016 - Saat 10.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu.

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi.

4) İş Deneyim Belgesi.

İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde gerçekleştirildiğini veya denetlendiğini veyahut yönetildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen bedelin en az % 80’i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de sunulması gerekmektedir

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; havai veya yer altı kablolu ENH, trafo indirici ve dağıtım merkezi, şalt tesisleri, OG kompanzasyon tesisleri, AG-OG dağıtım şebekesi veya harici aydınlatma şebekesi yapımı işleridir.

İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis ve mimarlar için, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında değerlendirilmek üzere, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacaktır. Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. maddesinde belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır.

5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname.

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Keşif bedelinin en az % 20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.)

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum bildirimi.

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az % 51 veya daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

F) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.

G) Keşif bedelinin %7’si oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki form örneğine uygun olarak, Müteşebbis Heyet Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat.

H) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi.

İ) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

J) İç Zarf.

Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf

Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00’a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154     1. Kat 155 nolu odasına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz.

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 7.3’üncü maddesinde belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir.

5 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya konsorsiyum) kabul edilmez.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasında veya Van Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığının, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Karşısı Merkez / VAN adreslerinde görülebilir veya 350 TL karşılığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154    1. Kat 155 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

10 - Müteşebbis Heyetimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

9397/2-1


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Zeytinburnu Belediye Başkanlığından:

İhale Konusu: Zeytinburnu İlçesi, Çırpıcı Mahallesi Çınar 12 Sokak No: 8 adresinde bulunan 2734 ada 12 parsel sayılı 174 m² miktarlı Belediyemiz adına kayıtlı taşınmazın, 2886 sayılı Kanunun 35/a maddesinde yer alan (Kapalı Teklif Usulü ile) ihale suretiyle satılmasıdır.

İhale Tarih ve Saati                             :  10.11.2016 10:30

İhalenin Yapılacağı Yer                      :  Beştelsiz Mahallesi Belediye Caddesi No: 5 Encümen Toplantı Salonu

İlgili Müdürlük/Birim                         :  İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

İlgili Telefon ve fax                             :  (0 212) 413 11 11/3094-3052 - (0 212) 413 12 86

İhale Türü/Usulü                                 :  Kapalı Teklif Usulü (2886/35/a)

Son teklif verme

tarih ve saati ile yeri                            :  10.11.2016 Saat:10:30 - Yazı İşleri Müdürlüğü

AÇIKLAMA

1) Taşınmazın Muhammen Bedeli      :  2.175.000,00 TL

2) Geçici Teminat %3                         :  65.250,00 TL

3) Şartname bedeli                              :  500,00 TL

4) İhale şartnamesinin görülüp

    satın alınabileceği yer                      :  İmar ve Şehircilik Müdürlüğü.

5) İhaleye Katılmak isteyenlerden istenen belgeler:

1) Gerçek kişiler için; T.C. Kimlik Numaralarını ihtiva eden Nüfus Cüzdanı ibrazı gereklidir.

2) Tüzel kişiler mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya ilgili Meslek Odası belgesi vermesi

a) Tüzel kişi olması halinde mevzuatı gereği tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı ve onaylı sureti,

b) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin (a) daki esaslara göre temin edecekleri belgelerin aslı veya onaylı sureti,

3) İmza Sirkülerini Vermesi

a) Tüzel kişi olması halinde düzenlenmiş imza sirküleri

b) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin (a) fıkrasındaki esaslara göre temin edecekleri belgelerin aslı veya onaylı sureti,

4) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri.

5) İstekliler, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa uygun olarak Geçici Teminatı yatırdığına dair belge ya da teminat mektubu veya tahvil getirmesi gereklidir. Ancak teminat mektubu getirmesi durumunda getirilecek teminat mektubu 65.250,00 TL’den az olmamalıdır.

6) Tüzel Kişiler Gelirler ve kurumlar vergisi borcu olmadığına dair ihale tarihinden önceki 3 ay içinde alınmış belgenin aslı veya sureti ile Sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair, ihale tarihinden önceki 3 ay içinde alınmış belgenin aslı veya suretini getirmek zorundadır.

7) İhaleye girecek olanların, tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi bildirmesi gerekmektedir.

8) Tüzel Kişiler, Kamu ihalelerine girmeye yasaklı olmadığına ilişkin yazılı taahhütname vermek zorundadırlar.

9) Daha önce Belediyemiz ihalelerine girip, işi zamanında bitirmeyen veya cezalı çalışanlar, Belediye, Kira, Ecrimisil vs. birikmiş borcu olan veya bu nedenle haklarında dava açılmış yahut yargı organından karar alınmışlarla her hangi bir nedenle sözleşmeleri fesh edilmiş olanların idareyi yeni zarara sokmamak, güç durumda bırakmamak amacıyla teklifleri kabul edilmeyecektir.

10) İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale idari şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de bu şartnamelerde belirtilen şartlar çerçevesinde ihale saatine kadar Yazı İşleri Müdürlüğü’ne vermeleri gerekmektedir. Söz konusu ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre düzenlenmiş olup istenilen bütün bilgi ve belgelerin (teklif mektupları ve geçici teminatlar dâhil) bu kanuna uygun olması gerekmektedir.

9303/1-1


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Antalya İli Alanya İlçesi Milli Emlak Müdürlüğünden:

 

No

İŞLEM

Meop

No:

Taşınmaz Yeri

Ada/Parsel

Yüzölçümü

(m²)

Cinsi

İmar

Durumu

Fiili Durumu

Hazine

Hissesi

Tahmini Bedel

(TL)

Geçici Teminat

(TL)

İhale

Tarihi:

İhale Saati

1

Satış

07030100865

Mahmutlar Mah.

-/2572

1.100,25 m²

Hali Arazi

Tercihli Kullanım Alanı

Yeşil Alan ve Meyve Bahçesi

Tam

2.035.463,00.-TL

610.630,00-TL

08.11.2016

09:30

1 - Yukarıda niteliği belirtilen taşınmazın satış ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile karşılarında yazılı tarih ve saatte Alanya Milli Emlak Müdürlüğünde toplanacak komisyonca yapılacaktır.

2 - Yukarıda niteliği belirtilen taşınmaz 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar planında Tercihli Kullanım Alanında kalmaktadır. TAKS:0,25 KAKS:1,50 olmak üzere 6 kat olup, söz konusu parsel çekme sınırı içinde kaldığından tek başına inşaat yapılamaz.

3 - Taşınmazın satış bedeli, talep edilmesi halinde 4706 sayılı Kanunun 5. maddesine göre satış bedelinin en az dörtte biri peşin, geriye kalanı en fazla iki yıl vade ile 8 taksite kadar bölünerek kanuni faizi ile birlikte ödenir. Müşteriden satış bedeli haricinde KDV, Vergi, Resim ve Harç alınmayacaktır. Taşınmazlar satış tarihinden itibaren 5 yıl süreyle emlak vergisinden muaftır.

4 - Şartname ve ekleri mesai saatleri içinde talep edilmesi halinde Alanya Milli Emlak Müdürlüğünden bedelsiz olarak temin edilebilir.

5 - İhaleye iştirak etmek isteyenler;

a) Geçici Teminatı (Tedavüldeki Türk parası, mevduat ve katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları 2886 Sayılı Kanuna göre banka limiti ve kullandırılan limitleri de göstermesi ve Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri)

b) Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri,

c) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdan suretini vermeleri, (aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.) özel hukuk tüzel kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşundan, İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel Kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; Kamu Tüzel Kişilerinin ise yukarıdaki (a) ve (c) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsilen yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri,

d) Müşterek isteklilerde taliplilerin hisse miktarlarını da belirtir noter tasdikli sözleşme veya Ortak girişim Beyannamesini (Beyannamenin haricen düzenlenmesi halinde noter tasdiki zorunludur.) ihale saatinden önce Komisyon Başkanlığına vermeleri zorunludur.

6 - Halen haklarında ihalelerden yasaklama kararı bulunan gerçek ve tüzel kişiler (kendi adına veya temsilen) ihalelere katılamayacaklardır. Bu kişilere ihale yapılmış olsa bile ihale iptal edilecektir.

7 - Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce Komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare ve İhale Komisyonu sorumlu değildir.

8 - Komisyon gerekçesini açıklayarak ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Telefon: 0242 511 66 28 Faks: 0242 513 77 25 www.milliemlak.gov.tr adresinden de takip edilebilir.

İlan olunur.

9193/1-1


DOĞAL MİNERALLİ SU İŞLETME SAHALARI İLE JEOTERMAL KAYNAK ARAMA SAHASI İHALE EDİLECEKTİR

Bolu İl Encümeni Başkanlığından:

Bolu İli, Mudurnu İlçesi, İğneciler Köyü hudutları içerisindeki jeotermal kaynak arama sahasına ait 4924,68 hektarlık alanda arama hakkının, Mudurnu İlçesi Örencik Köyü hudutları içerisindeki 4937,48 hektarlık alanda Doğal Mineralli Su arama sahasına ait arama hakkının, Mudurnu İlçesi Kovucak Köyü hudutları içerisindeki 4469,74 hektarlık alanda Doğal Mineralli Su arama sahasına ait arama hakkının, Mudurnu İlçesi Yeniceşeyhler Köyü hudutları içerisindeki 3370,73 hektarlık alanda Doğal Mineralli Su arama sahasına ait arama hakkının ve Mudurnu İlçesi Karataş-Delice Köyü hudutları içerisindeki 4708,70 hektarlık alanda Doğal Mineralli Su arama sahasına ait arama haklarının verilerek ruhsatlandırılmalarına ilişkin aşağıda cins, muhammen bedeli ve geçici teminatı yazılı bulunan 4 adet Doğal Mineralli Su işletme sahası ile 1 adet jeotermal kaynak arama sahası, 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 10. Maddesinin 1.fıkrasının (c). bendi ile Uygulama Yönetmeliğinin 17. maddesi gereğince, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi hükümlerine göre Açık Teklif Artırma Usulüyle ihaleye çıkarılmıştır.

İhale, aşağıda belirtilen tarih ve saatte Bolu İl Encümeni toplantı salonunda yapılacaktır. İhale dosyası mesai saatlerinde Bolu İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğünde görülebilir.

 

İhale Edilerek Ruhsatlandırılacak Saha

Cinsi

Muhammen Bedeli

Geçici Teminat

İhale Tarihi ve Saati

Bolu İli, Mudurnu İlçesi İğneciler Köyü

Jeotermal Kaynak

96.500.00 TL

2.900,00 TL

15/11/2016 Saat:14:00 ve müteakiben.

Bolu İli, Mudurnu İlçesi Örencik Köyü

Doğal Mineralli Su

48.500.00 TL

1.460,00 TL

15/11/2016 Saat:14:00 ve müteakiben.

Bolu İli, Mudurnu İlçesi Kovucak Köyü

Doğal Mineralli Su

44.000.00 TL

1.350,00 TL

15/11/2016 Saat:14:00 ve müteakiben.

Bolu İli, Mudurnu İlçesi Yeniceşeyhler Köyü

Doğal Mineralli Su

33.000.00 TL

1.000,00 TL

15/11/2016 Saat:14:00 ve müteakiben.

Bolu İli, Mudurnu İlçesi Karataş - Delice Köyü

Doğal Mineralli Su

46.000.00 TL

1.400,00 TL

15/11/2016 Saat:14:00 ve müteakiben.

 

ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI

İli                      : Bolu                                         Alanı       : 4937,48 Hektar

İlçesi                 : Mudurnu                                  Pafta No  : G26c4 - G26d3

Köyü - Mevkii  :Örencik

 

 

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

5.NOKTA

SAĞA (Y)

351000

354109

354151

359307

359399

YUKARI (X)

4495139

4493419

4493459

4492212

4487193

 

6.NOKTA

7.NOKTA

8.NOKTA

9.NOKTA

10.NOKTA

SAĞA (Y)

351798

351765

351001

351000

351000

YUKARI (X)

4487061

4490700

4490715

4491624

4495184

 

İli                      : Bolu                                         Alanı       : 4924,68 Hektar

İlçesi                 : Mudurnu                                  Pafta No  : G26d2 - G26d3

Köyü - Mevkii  : İğneciler

 

 

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

5.NOKTA

SAĞA (Y)

345685

345685

347314

346182

342224

YUKARI (X)

4490999

4492000

4493482

4495117

4495017

 

6.NOKTA

7.NOKTA

8.NOKTA

9.NOKTA

10.NOKTA

SAĞA (Y)

341375

345000

345000

348264

348265

YUKARI (X)

4496940

4496942

4501011

4501000

4496982

 

11.NOKTA

12.NOKTA

13.NOKTA

14.NOKTA

15.NOKTA

SAĞA (Y)

348265

348245

348265

348265

348266

YUKARI (X)

4496949

4496947

4496948

4496946

4496946

 

16.NOKTA

17.NOKTA

18.NOKTA

19.NOKTA

20.NOKTA

SAĞA (Y)

348266

348267

350059

351000

351000

YUKARI (X)

4496926

4496946

4496948

4496948

4491000

 

İli                      : Bolu                                         Alanı       : 4469,74 Hektar

İlçesi                 : Mudurnu                                  Pafta No  : G26d4

Köyü - Mevkii  : Kovucak

 

 

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

5.NOKTA

SAĞA (Y)

333204

335740

337869

338444

339500

YUKARI (X)

4491179

4490922

4490159

4490217

4488000

 

6.NOKTA

7.NOKTA

8.NOKTA

9.NOKTA

10.NOKTA

SAĞA (Y)

339500

334000

330593

330711

333665

YUKARI (X)

4487000

4485200

4486952

4492972

4492233

 

İli                      : Bolu                                         Alanı       : 3370,73 Hektar

İlçesi                 : Mudurnu                                  Pafta No  : G26d3 - G26d4 - H26a1 - H26a2

Köyü - Mevkii  : Yeniceşeyhler

 

 

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

5.NOKTA

SAĞA (Y)

339500

339500

339129

341458

340912

YUKARI (X)

4487135

4488000

4488779

4487398

4486334

 

6.NOKTA

7.NOKTA

8.NOKTA

9.NOKTA

10.NOKTA

SAĞA (Y)

340952

343400

343400

337353

337322

YUKARI (X)

4485606

4485422

4480475

4480515

4483311

 

11.NOKTA

12.NOKTA

 

SAĞA (Y)

338652

339535

 

YUKARI (X)

4485428

4486983

 

 

İli                      : Bolu                                         Alanı       : 4708,70 Hektar

İlçesi                 : Mudurnu                                  Pafta No  : G26c4 - G26d3 - H26b1 - H26a2

Köyü - Mevkii  : Karataş - Delice

 

 

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

5.NOKTA

SAĞA (Y)

355000

347000

347000

351765

351798

 

4483000

4483000

4490780

4490700

4487061

 

6.NOKTA

7.NOKTA

8.NOKTA

9.NOKTA

 

SAĞA (Y)

351800

351800

355170

355170

 

YUKARI (X)

4487061

4485980

4485980

4483456

 

 

İsteklilerin ihaleye iştirak edebilmeleri için;

a- Gerçek Kişiler;

1 - Nüfus cüzdan sureti

2 - Tebligat için kanuni ikametgah belgesi ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile e-posta adresi,

3 - Noterden onaylı imza beyannamesi

4 - Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

5 - Her sayfası imzalanmış olan Şartname (ekleri ile birlikte)

6 - İhale dokümanının alındığına dair 1.000 - TL’lik banka makbuzu

7 - Geçici teminat mektubu veya geçici teminatın nakit yatırıldığına dair banka dekontu

8 - 116.250,00 TL değerinde mali yeterlilik belgesi.

b) Tüzel Kişiler;

1 - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya meslek odası belgesi,

2 - Statüsünde jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sularla ilgili faaliyet yapabileceği hususu yazan Ticaret Sicil Gazetesi,

3 - Vergi Levhası (onaylı),

4 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli yetki belgesi ve tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

5 - Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

6 - Ortak girişim olarak gireceklerin noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ve ortaklık sözleşmesi ile ortak girişimi oluşturanların imza sirkülerini ihale saatine kadar İl Encümenine sunmaları gerekmektedir.

7 - İhale dokümanının alındığına dair 1.000.- TL’lik makbuz.

8 - Tebligat için ikametgâh belgesi ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile e-posta adresi,

9 - 116.250,00 TL değerinde mali yeterlilik belgesi.

İstekliler istenen belgeleri ihale günü en son saat 13:30’a kadar dilekçe ile birlikte İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğüne verecektir. İstekliler tekliflerini sözlü olarak vermek üzere yukarıda belirtilen gün ve saatte komisyon huzurunda hazır bulunacaklardır.

İlan olunur.

9330/1-1


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Çankaya Belediye Başkanlığından:

1 - Aşağıda ada, parsel numarası, durumu, muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale günü ve saati yazılı taşınmazdaki 43 adet bağımsız bölüm Belediyemize, 3 adet bağımsız bölüm İller Bankası Anonim Şirketine ve 54 adet bağımsız bölüm Çağ 1 Yapı İnş. Turz. Madencilik Tic.ve San. A.Ş.ne ait olmak üzere; toplam 100 adet bağımsız bölüm bir bütün olarak, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesi uyarınca kapalı teklif usulü (artırma) yoluyla satılacaktır.

 

ADRESİ

ADA

PARSEL

DURUMU

MUHAMMEN BEDELİ

GEÇİCİ TEMİNATI

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

Maltepe Mahallesi Şehit Gönenç Caddesi No:5

5583

44

12120 m2 arsa üzerine 40.546,83 m2 İnşaat alanı bulunan kısmen faal Alışveriş Merkezi

91.000.000.- TL

+ % 18 KDV

2.730.000.- TL

22/11/2016

14:00

 

2 - İhale ilanda belirtilen tarih ve saatte Belediye Başkanlığımızın Ziya Gökalp Caddesi No:11 B2 Blok 9.kat adresindeki Çankaya Belediyesi Encümen Salonunda yapılacaktır.

3 - İhale ile ilgili şartname, çalışma saatleri içerisinde Ziya Gökalp Cad. No:11 A1 Blok 6.kat Kızılay/Ankara adresindeki Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 200.-TL. (ikiyüzlira) karşılığında temin edilebilir.

4 - İhaleye girecek kişilerin;

Kanuni ikametgah sahibi olmaları ve ikametgah belgesini; isteklilerin tüzel kişi olması halinde; Şirketse Ticaret Odası kayıt belgesi ile Şirket imza sirkülerini; Dernek veya Vakıfsa taşınmaz mal satın alma yetkisini gösterir genel kurul kararı ile teklifte bulunacak kişilerin yetki belgesinin noter onaylı suretini; Ortak girişim olarak girecek ortakların yukarıda belirtilen belgeler ile imza sirkülerini ve teklif mektubunda ortaklık oranlarını belirtmeleri, geçici teminata ait makbuzu (geçici teminatın banka teminat mektubu olması halinde limit içi ve süresiz olması gerekmektedir), ihale dosyasının idareden satın alındığına dair dosya alındı makbuzunun aslını; İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünden alınacak yer görme belgesini; şartname ve diğer belgeleri okuyup kabul ettiğine dair taahhütnameyi; dış zarfa koymaları, teklif mektubunu şartname ekinde bulunan örneğine uygun olarak doldurarak iç zarfa koymaları gerekmektedir.

5 - Tekliflerin ihale günü saat 12.00’ye kadar ihalenin yapılacağı Encümen Başkanlığına (Ziya Gökalp Caddesi No:11 B1 Blok 8.kat adresinde bulunan Yazı İşleri Müdürlüğü’ne teslim edilmesi gerekmektedir.

6 - İhaleye posta ile katılmak mümkündür. İhaleye posta ile iştirak edeceklerin Şartname hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini, ihale günü saat 12.00’ye kadar Belediye Başkanlığımızın Ziya Gökalp Caddesi No:11 B1 Blok 8.kat Kızılay/ANKARA adresine, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla gönderebilecektir. Tekliflerdeki; teklif edilen değer ihaleye iştirak edenin son teklifi olarak değerlendirilecektir. Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

7 - Telefon : 0 312 458 89 00 / 2240 -2241 -2244 Faks: 0 312 4589076

8 - İdare İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

9191/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

1 - İHALENİN KONUSU:

Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda pafta, ada, parsel numarası, imar durumu, m² rayiç bedeli ile toplam muhammen bedeli ve geçici teminat tutarları belirtilen taşınmazların ayrı ayrı satışı işidir.

 

Mahallesi

Pafta

Ada

Parsel

Yüzölçüm m2

İmar Durumu

Rayiç Bedeli m2

Toplam Muhammen Bedeli

Geçici Teminat

İhale Tarih ve saati

K. Kızılhisar

N38c-21b/3c

6401

1

2.806,20 m²

Akaryakıt+LPG

(E:0.40 Hmax: 6.50)

1.600,00.-TL KDV hariç

4.489.920,00.-TL KDV hariç

134.697,60.-TL

09.11.2016 Çarşamba günü, Saat 15.00

15 Temmuz (Osmangazi)

…..

5897

1

14.285,84 m²

Konut (E:1.00 Yençok: 5 Kat)

1.000,00 TL KDV hariç

14.285.840,00.-TL KDV hariç

428.575,20.-TL

Beylerbeyi

N38c-13c/2b

5991

1

2.645,53 m²

Ticaret+Konut (TİCK) (E:2.00 Hmax:SerbestKat)

900,00 TL

2.380.977,00.-TL

71.429,31.-TL

Beylerbeyi

N38c-13c/2b

5992

1

1.920,40 m²

Akaryakıt ve LPG Satış ve Servis İstasyonu (E:0.30 Hmax:6,50)

2.000,00 TL

3.840.800,00.-TL

115.224,00.-TL

Umut

21M-4c

5474

1

5.383,92 m²

Konut

(E:1.80 Hmax: Serbest)

850,00 TL

4.576.332,00.-TL

137.289,96.-TL

Körkün

O38b-04d/4d

537

1

9.511,77 m²

Konut

(E:0.50 Hmax: 6,50)

150,00 TL

1.426.765,50.-TL

42.802,96.-TL

 

1. ve 2. sıradaki Taşınmazlar için K.D.V. ödenecek olup, 1. sıradaki taşınmazın 2.139,43 m²’lik kısmı K.D.V. ‘den muaf olup, 666,82 m²’lik kısmı için K.D.V. ödenecektir.

2 - İHALENİN YAPILIŞ ŞEKLİ:

İhale konusu iş, 2886 Sayılı Devlet İhale Yasasının 35. Maddesinin (a) fıkrası gereğince kapalı teklif usulü artırma suretiyle ayrı ayrı ihale edilecektir.

3 - İHALE ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ VE BEDELİ:

İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini 250,00.-TL karşılığında Belediyemiz Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı İhale-Alım Satım Şube Müdürlüğünden temin edebilirler. Her taşınmaz için ayrı şartname bedeli yatırılacaktır.

4 - GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI:

İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler, teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Geçici teminatını Türk Lirası olarak Belediyemiz Veznesine nakden yatırılabileceği gibi T.Vakıflar Bankası Şehitkamil Şubesi IBAN NO:TR 220001500158007290404601 nolu Belediyemiz hesabına da yatırılabilir veya süresiz teminat mektubu ya da devlet tahvilleri ve hazine kefaletine haiz tahvil olarak verilebilir.

40. Maddenin uygulanmasında, ihaleye iştirak eden gerçek ve tüzel kişilere ait geçici teminat miktarları, teklif edilen bedellerin %3’ü oranına tamamlatılacaktır.

İhale Komisyonu (Encümeni) tarafından istenen %3 geçici teminatı vermeyenler veya tamamlamayanlar ise İhale Salonundan derhal çıkarılacaktır.

İhaleye % 3 geçici teminatı tamamlayanlar arasında devam ettirilir.

5 - İHALENİN SAATİ, YERİ ve EVRAKLARIN TESLİM SÜRESİ :

Söz konusu yerlerin ihalesi yukarıda belirtilen tarih ve saatte Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda İhale Komisyonunca (Encümenince) ayrı ayrı yapılacaktır.

İhaleye iştirak edeceklerin, aşağıda istediğimiz belgelerle birlikte İhale Alım Satım Şube Müdürlüğüne en geç ihale günü saat 12:00 ’ye kadar, sıra alındılar karşılığında vermeleri, ya da taahhütlü olarak posta ile göndermeleri gerekmektedir. Ancak, postadaki vakit gecikmeleri ve telgrafla yapılan başvurular İhale Komisyonunca kesinlikle kabul edilmeyecektir.

6 - İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI:

Teklifler aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecek şekilde hazırlanacaktır.

A) İÇ ZARF

İç zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecektir.

a) Teklif Mektubu,

b) İhaleye iştirak eden özel ve tüzel kişiler, teklif sahibi (kendisi) veya kanuni vekili tarafından imzalanacak ve bu teklifte şartname ve eklerini aynen kabul edildiğini belirtecektir.

Teklifler hem rakamla hem yazıyla açık olarak yazılacaktır. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunan teklifler reddedilir ve hiç ihaleye girmemiş sayılır.

B) İÇ ZARFIN KAPATILMASI

Bu teklif bir zarfa kapatıldıktan sonra, zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olan açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir.

C) DIŞ ZARF

Dış zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecektir.

a) Teklif mektubunu içeren İç zarf

b) %3 geçici teminatı yatırdığına dair belge

c) İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname

d) Kanuni ikametgâh belgesi (Gerçek kişiler için)

e) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi

f) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ve faaliyet belgesi (2016 Yılı)

g) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri istenen belgeleri vereceklerdir

h) Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz,

ı) Gaziantep Büyükşehir Belediyesine borcu olmadığına dair belge (İhale ilan tarihinden sonra alınmış)

i) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri

j) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

D) DIŞ ZARFIN KAPATILMASI

Yukarıda belirtilen belgeler ve iç zarf bir zarfa konarak kapatılacaktır. Bu zarfın üzerine isteklinin adı- soyadı ve açık adresi ve teklifi ne ile ilgili olduğu yazılarak kapatılacaktır. İç zarfta olduğu gibi dış zarfında yapıştırılan yerinin mühür mumu veya imza ile işaretlenmesi ihtilafa yol açmaması bakımından gereklidir.

İhaleye iştirak edeceklere duyurulur.

9322/1-1


GAYRİMENKUL SATILACAKTIR

İstanbul İli Küçükçekmece İlçesi, Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden:

 

İlçesi

Mevkii

Pafta/Ada/ Parsel

Belediye Hissesi

Tahmini Bedel

Geçici Teminat (%3)

Şartname Bedeli

İmar Durumu

Küçükçekmece

Sefaköy

Tevfikbey

Mahallesi

12 pafta

9434 parsel

Tam

(2.101,00 m2)

10.505,000,00 TL

315.150,00 TL

100,00 TL

K. Çekmece Yenibosna Basın Aksı Revizyon Uygulama İmar Planlarında Ticaret ve Hizmet Alanı

 

1 - Yukarıdaki nitelikleri ve muhammen bedeli belirtilen 1 (bir) adet taşınmazın ihalesi, 2886 Sayılı Yasanın 35/a maddesine göre, 10/11/2016 tarihinde saat 10:00 ’da Küçükçekmece Belediye Başkanlığı Encümen salonunda yapılacaktır.

2 - İhaleye iştirak etmek isteyenlerin, Gerçek Kişiler; tasdikli (T.C. Kimlik numarasını içeren) Nüfus Hüviyet sureti ve aslı ibraz edilmek kaydıyla Nüfus Cüzdan fotokopisi, ikametgah belgesini, Tüzel Kişiler; idare merkezlerinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslek kuruluşundan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği tam temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini, vekaleten katılacaklar vekaletnamelerini, Kamu Tüzel Kişileri; tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğu belgeyi ortak katılım halinde, ortak girişim beyannamesi, Belediye Borç İlişiği Kesme yazısı, Vergi Dairesinden borcu olmadığına dair belge, geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubunun bulunduğu dosyalarını, 10/11/2016 tarihi mesai bitimine kadar, Yazı İşleri Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir.

3 - İhaleye katılacaklar Geçici Teminat bedelini nakit olarak yatırmak istediklerinde, Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünden alacakları tahakkuk makbuzu ile birlikte bedelini Belediyemiz veznesine yatırarak makbuzlarını temin edebilirler. Geçici Teminat bedeline ilişkin Banka Teminat Mektubu, Geçici Teminat Mektubunun şekil ve içeriğinin 2886 Sayılı Yasanın 27. maddesi,  bu kanun uyarınca yayınlanmış Devlet İhale Genelgelerinde belirtilen şartları (süresiz ve limit içi olarak düzenlenecek, işin özelliği belirtilecek, Banka teyit yazısı ile birlikte getirilecektir) taşıması gerekmektedir.

4 - İhaleye katılacaklar %3 geçici teminat bedelinin ihale saatine kadar Belediyemiz veznesine yatırabilirler.

5 - İhaleye katılıp, daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan iştirakçilerin, geçici teminat bedelleri irat kaydedilecektir.

6 - İhaleye ait şartname, 10/11/2016 tarihi ihale saatine kadar, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 100,00 TL’lik makbuz karşılığı temin edilecektir.

7 - Postadaki vaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

8 - İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

9 - Satış peşin para iledir. Satışın kesinleşmesine müteakip, yasal tebligat süresinden sonraki 15 gün içinde satış bedeli, peşin ve nakit olarak Belediye Veznesi veya hesabına ödenecektir. Taşınmazın satış bedeli üzerinden alınacak olan, her türlü katkı, damga vergisi, tapu harç ve masrafları alıcıya aittir.

10 - İhale 10.11.2016 tarihinde saat 10:00’da Küçükçekmece Belediye Başkanlığı Encümen Salonunda yapılacak olup, istekliler 2886 sayılı Yasanın 37. maddesine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını usulüne uygun olarak ihale günü ihale saatine kadar Belediye Encümeni adına Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.

İlan Olunur.

9400/1-1


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Kent Konut İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinden:

Kent Konut İnşaat San. ve Tic. A.Ş. tarafından 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a, 36. ve 37. Maddeleri kapsamında Kapalı Teklif Usulü ile arsa satış ihalesi yapılacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

1 - İdarenin

a) Adı                                        :  Kent Konut İnş. San. ve Tic. A.Ş.

a) Adresi                                    :  Körfez Mah. Hafız Binbaşı Cad. Yunus Emre Kültür Merkezi Kat: 2 İzmit/KOCAELİ

b) Telefon ve faks numarası      :  0 262 331 07 03 - 0 262 321 85 31

2 - İşin Adı, Tanımı ve Niteliği  :  Mülkiyeti Kent Konut İnşaat San. ve Tic. A.Ş.’ye ait Kocaeli İli, İzmit İlçesi, Mehmetali Paşa Mahallesinde bulunan aşağıda nitelikleri belirtilen ticaret alanı imarlı arsa vasıflı taşınmazın satışı.

 

Satışı Yapılacak Taşınmaz

S. No

Pafta

Ada

Parsel

Yüzölçümü (m2)

Tahmin Edilen (Muhammen) Bedeli (TL) (KDV Hariç)

Geçici Teminat (TL)

İhale Tarihi

İhale Saati

Şartname Satış Bedeli (TL)

1

G23B25C4B

4964

6

13167,14

35.300.000,00

1.059.000,00

16.11.2016

11:00

1000,00

 

3 - İhalenin Yapılacağı Yer        :  Kent Konut İnş. San. ve Tic. A.Ş. Genel Müdürlük Binası

4 - Şartname Satış Bedeli ve Yeri: Şartname İdarede bedelsiz görülebilir ve 1000,00 - TL (Bin Türk Lirası) karşılığı Kent Konut İnş San. ve Tic. A.Ş. / Teknik İşler Müdürlüğü-Planlama İhale ve Hakediş adresinden satın alınabilir. İhaleye katılacak olanların ihale dökümanını satın almaları zorunludur.

5 - İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler:

İhaleye katılabilmek için; 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan Kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminatı yatırmak şarttır.

Gerçek Kişilerden;

a) Nüfus Müdürlüklerinden alınacak onaylı nüfus kayıt örneği, yabancı istekliler için pasaport sureti

b) Kanuni ikametgah,

c) Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinilebilmesine ilişkin şartları taşımak, tebligat için şartnamenin ekinde bulunan forma uygun Türkiye’de adres beyanı,

d) Noter tasdikli imza beyannamesi,

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

f) Şartname ekinde yer alan forma uygun İdareye borcu olmadığına ilişkin Kent Konut İnşaat San. ve Tic. A.Ş. Mali İşler Müdürlüğünden alınacak belge,

g) İhale şartname bedelinin ödendiğine ilişkin Kent Konut İnşaat San. ve Tic. A.Ş. Mali İşler Müdürlüğünden alınacak belge,

h) Şartname ekinde yer alan forma uygun teklif mektubu,

i) Şartname ekinde yer alan forma uygun geçici teminat mektubu (Bankalar veya Özel Finans Kurumlarından alınacak teminat mektupları süresiz olacaktır) veya geçici teminat bedelinin ödendiğine ilişkin belge,

j) Ortak katılım olması halinde noter onaylı ortak girişim beyannamesi,

İhaleye ortak girişim olarak teklif verilmesi halinde; Ortak girişimi oluşturan gerçek kişilerin her biri için (a), (b), (c), (d), (e) ve (f) bentlerinde yer alan belgeleri ayrı ayrı sunması ve bu maddelerde bulunan özelliklere haiz olması zorunludur.

k) Taşınmaz satış şartnamesi (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.)

Tüzel Kişilerden;

a) İlgili mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge (faaliyet belgesi),

b) Şartnamenin ekinde bulunan forma uygun Türkiye’de adres beyanı

c) Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) Ticaret Sicili Gazetesi, (Tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri)

e) Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinilebilmesine ilişkin şartları taşımak, tebligat için şartnamenin ekinde bulunan forma uygun Türkiye’de adres beyanı,

f) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

g) Şartname ekinde yer alan forma uygun İdareye borcu olmadığına ilişkin Kent Konut İnşaat San. ve Tic. A.Ş. Mali İşler Müdürlüğünden alınacak belge,

h) İhale şartname bedelinin ödendiğine ilişkin Kent Konut İnşaat San. ve Tic. A.Ş. Mali İşler Müdürlüğünden alınacak belge,

i) Şartname ekinde yer alan forma uygun teklif mektubu,

j) Şartname ekinde yer alan forma uygun geçici teminat mektubu (Bankalar veya Özel Finans Kurumlarından alınacak teminat mektupları süresiz olacaktır) veya geçici teminat bedelinin ödendiğine ilişkin belge,

k) Ortak katılım olması halinde noter onaylı ortak girişim beyannamesi,

İhaleye ortak girişim olarak teklif verilmesi halinde; Ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her biri için (a), (b), (c), (d), (e), (f) ve (g) bentlerinde yer alan belgeleri ayrı ayrı sunması ve bu maddelerde bulunan özelliklere haiz olması zorunludur.

l) Taşınmaz satış şartnamesi (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.)

6 - Diğer Hususlar

a) İstekliler şartnamede ve yukarıda istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış suretlerini eksiksiz olarak hazırlayıp tekliflerini en geç ihale tarih ve saatine kadar Kent Konut İnş. San. ve Tic. A.Ş. - Teknik İşler Müdürlüğü/Planlama İhale ve Hakediş adresine elden teslim edebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderebilir. (Posta ile gönderilen tekliflerin de yine aynı saate kadar - Teknik İşler Müdürlüğü/Planlama İhale ve Hakediş adresine ulaşması şarttır).

b) Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin onay işlemi şartnamesinde belirtildiği şekilde yapılacaktır.

c) İhaleye teklif verecek isteklilerce belgelerin tamamının aslının veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerinin verilmesi zorunludur. İstenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce İdare tarafından "aslı idarece görülmüştür" veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine ekleyebilirler.

d) Vergi, resim, harç ile diğer yasal giderler alıcı tarafından ödenecek olup, satış bedeli (KDV dahil) peşin olarak ödenecektir.

e) İsteklinin imza yetkili bir temsilcisinin ihalede bulunması arttırma turlarına katılım için zorunludur.

f) İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 17’nci maddesi gereğince ilan olunur.

9328/1-1


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Türkoğlu Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait; aşağıdaki tabloda bulunan konutlar(mesken), işyerleri ve arsa 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre Açık Artırma İhale Usulüne göre ihale edilerek satılacaktır.

2 - İhale Türkoğlu Belediye Başkanlığı Fatih Mahallesi Mahir ÜNAL Cad. No: 22/2    46800 Türkoğlu/ Kahramanmaraş adresinde bulunan Belediye Hizmet Binası Belediye Encümen Salonunda aşağıda hizalarında yazılı tarihlerde ve saatlerde yapılacaktır.

 

Bulunduğu Yer

Ada/ Parsel No

Bulunduğu

Blok/kat

No

Arsa Payı

Niteliği

Alanı

Muhammen Bedeli

(KDV Hariç) TL

Geçici Teminat

TL

İhale Tarihi

İhale Saati

Gaziler Mah.

735 ada 3 parsel

Pasaj

Normal 1. Kat

41

105/20331

Dükkan

52,34

51.891- TL

1.556,73-TL

16/11/2016

10:15

Gaziler Mah.

735 ada 3 parsel

Pasaj

Normal 1. Kat

46

110/20331

Dükkan

54,91

54.421- TL

1.632,63-TL

16/11/2016

10:30

Gaziler Mah.

735 ada 3 parsel

Zemin kat +

1. Kat

48

418/20331

Dubleks Dükkan

199,33

189.801- TL

5.694,03-TL

16/11/2016

10:45

Gaziler Mah.

735 ada 3 parsel

Normal

2. Kat

51

39/20331

Mesken

194,08

145.254-TL

4.357,62-TL

16/11/2016

11:00

Gaziler Mah.

735 ada 3 parsel

Normal

3. Kat

53

39/20331

Mesken

194,08

150.254-TL

4.507,62-TL

16/11/2016

11:15

Gaziler Mah.

735 ada 3 parsel

Normal

4. Kat

55

39/20331

Mesken

194,08

147.754-TL

4.432,62-TL

16/11/2016

11:30

Gaziler Mah.

735 ada 3 parsel

Normal

4. Kat

64

280/20331

Mesken

140,15

143.809-TL

4.314,27-TL

16/11/2016

11:45

Gaziler Mah.

735 ada 3 parsel

Normal

4. Kat

65

280/20331

Mesken

140,16

143.816-TL

4.314,48-TL

17/11/2016

10:15

Gaziler Mah.

735 ada 3 parsel

Normal

2. Kat

76

39/20331

Mesken

196,44

147.024-TL

4.410,72-TL

17/11/2016

10:30

Gaziler Mah.

735 ada 3 parsel

Normal

3. Kat

77

39/20331

Mesken

196,44

152.024-TL

4.560,72-TL

17/11/2016

10:45

Gaziler Mah.

735 ada 3 parsel

Normal

4. Kat

78

39/20331

Mesken

196,44

149.524-TL

4.485,72-TL

17/11/2016

11:00

Fatih Mah.

838 ada 4 parsel

Zemin kat +

1. Kat

1

23125/108836

Asma Katlı Dükkan

202,86

312.802-TL

9.384,06-TL

17/11/2016

11:15

Fatih Mah.

838 ada 4 parsel

Zemin kat +

1. Kat

2

16400/108836

Asma Katlı Dükkan

172,32

239.762-TL

7.192,86-TL

17/11/2016

11:30

Fatih Mah.

838 ada 4 parsel

Zemin kat +

1. Kat

3

16467/108836

Asma Katlı Dükkan

173,13

240.808-TL

7.224,24-TL

17/11/2016

11:45

Fatih Mah.

838 ada 4 parsel

Zemin kat +

1. Kat

4

16500/108836

Asma Katlı Dükkan

173,58

241.356-TL

7.240,68-TL

18/11/2016

10:15

Fatih Mah.

838 ada 4 parsel

Zemin kat +

1. Kat

5

16502/108836

Asma Katlı Dükkan

173,59

241.378-TL

7.241,34-TL

18/11/2016

10:30

Fatih Mah.

838 ada 4 parsel

Zemin kat +

1. Kat

6

19842/108836

Asma Katlı Dükkan

174,52

268.684-TL

8.060,52-TL

18/11/2016

10:45

Beyoğlu Mah.

515 ada 1 parsel

Normal 5.

Kat

D-26

75/5920

Mesken

140,00

120.628-TL

3.618,84-TL

18/11/2016

11:00

Beyoğlu Mah.

515 ada 1 parsel

Zemin

Kat

G-1

50/5920

İşyeri

38,00

41.919-TL

1.257,57-TL

18/11/2016

11:15

Gaziler Mah.

779 ada 18 parsel

-----

----

1.047,89

Arsa

1.047,89

1.047.890-TL

31.436,70-TL

18/11/2016

11:30

 

3 - Satış İhalesine katılacak olanlar için;

A - Gerçek kişi olması halinde;

a. Tebligat için adres beyanı,

b. Noter tasdikli imza beyannamesi,

c. Şartnamenin satın alındığına dair makbuz,

d. Geçici teminatın yatırıldığına ilişkin belge.

B - Tüzel kişi olması halinde;

a. Tebligat için adres beyanı,

b. Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından son başvuru tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c. Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d. Şartnamenin satın alındığına dair makbuz,

e. Geçici teminatın yatırıldığına ilişkin belge.

C - Vekaleten ihaleye katılma halinde,

İstekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noterden onaylı vekaletnamesi ile vekaleten katılanın noter tasdikli imza beyannamesi.

Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon Başkanlığına ulaşması gerekmektedir. Postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmaz. Saat ayarında T.R.T saat ayarı esastır. İhaleye yeterli talipli bulunmadığı durumda, taliplilerin tekliflerinin uygun görülmediği durumlarda Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İhale şartnamesi ve ekleri istek halinde Türkoğlu Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden 50-TL karşılığında temin edilebilir veya ücretsiz olarak görülebilir. İhaleye iştirak edeceklerin ihale dokümanını(şartnamesini) satın alması şarttır.

Taliplilere ilanen duyurulur.

9323/1-1