26 Ekim 2016 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29869

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


GAYRİMENKUL SATILACAKTIR

Bandırma Belediye Başkanlığından:


SİGORTA İHALESİ YAPILACAKTIR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:


İPTAL İLANI

Ankara Makina Fabrikası Müdürlüğünden:


KÖMÜR KIRMA BİNASINDA KULLANILAN KIRICI, MANŞON, MİL VE DİŞLİLERİN İMALİ VE TESLİMİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Elektrik Üretim A.Ş. Afşin-Elbistan A Termik Santrali İşletme Müdürlüğünden:


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ereğli Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


İHALE KOMİSYON EK KARARI

Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürlüğünden:


İHALE KOMİSYON EK KARARI

Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürlüğünden:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Kazan Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Kazan Belediye Başkanlığından:


KINALI-TEKİRDAĞ-ÇANAKKALE-SAVAŞTEPE OTOYOLU PROJESİ MALKARA- ÇANAKKALE (1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ DAHİL) KESİMİ YAP- İŞLET-DEVRET MODELİ KAPSAMINDA TÜM İSTEKLİLER ARASINDA KAPALI TEKLİF ALMA USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden:


TAÇ KAPAK SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:


YG-AG ELEKTRİK ŞEBEKESİ YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Marmaris Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


GAYRİMENKUL SATILACAKTIR

Bandırma Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait 17 Eylül Mahallesi 1246 ada 48 no.lu parselde 1.196,41 m2 arsa 19.10.2016 tarih ve 1058 sayılı encümen kararı gereği, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince AÇIK TEKLİF (arttırma) usulü ihale ile 9.500.000 - TL muhammen satış bedeliyle satılacaktır.

Geçici teminatı muhammen satış bedeli üzerinden alınacak olup, oranı %3 tutarı 285.000-TL dir.

İhale bedeli İhalenin alıcıya tebliğ tarihinden itibaren on beş (15) gün içinde;

1) Peşin olarak veya,

2) Taksitli olarak aşağıdaki şartlar ile ödeyecektir.

a) İhale bedelinin %25‘i peşin ödenecek,

b) İhale bedelinin bakiye %75’i en fazla 3 eşit taksitte 1’er ay ara ile ödenecektir.(Peşinat ile birlikte en fazla 4 aylık periyotta 4 taksit)

c) Peşin ödemeden sonra kalan bakiye ihale bedeli yasal tecil faizi ile alıcıdan tahsil edilecektir.

d) Tapu devri; İhale bedeli ve taksitli ödemede tecil faizi tamamen ödendikten sonra yapılacaktır.

Taşınmazın ilk ihalesi 09/11/2016 Çarşamba günü saat 14.00’da belediye encümen salonunda yapılacaktır. İstekli bulunmaması veya verilen teklifin ihale komisyonunca hadde layık görünmemesi halinde, ikinci ihalesi 16/11/2016 Çarşamba günü aynı yer ve aynı saatte yapılacaktır.

Şartnamesi ve muameleli dosyası Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir, 50 - TL karşılığında satın alınabilir.

Taliplilerin;

Geçici teminat makbuzlarını, ikametgah ilmuhaberlerini, tüzel kişilik halinde şirket imza sirküleri ve tüzel kişilik merkez adreslerini belirtir belgelerini, istekliler adına vekaleten iştirak edeceklerin vekaletname ve imza sirkülerini, ihaleye katılma yasaklısı olmadığına dair taahhütname, Belediyemiz ve Hukuk İşleri Müdürlüğüne herhangi bir borcun bulunmadığına dair belgelerini ihale saatine kadar Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne vermeleri şarttır.

İlan olunur.

9311/1-1


SİGORTA İHALESİ YAPILACAKTIR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:

1 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı (THK), THK Gökçen Havacılık İktisadi İşletmesi, THK Havacılık Vakfı ve Vakıf şirketlerinin envanterinde/bünyesinde bulunan,

a) Hava araçlarının gövde (savaş risk sigortası dahil) ile zorunlu 3’üncü şahıs mali mesuliyet ve mali mesuliyet (koltuk) sigortaları,

b) Uçucu ve uçuşla ilgili personellerin, kursiyerlerin ve Ankara ile İzmir İllerinde bulunan paraşüt kulelerinden atlayış yapan kişilerin ferdi kaza sigortaları ile güvenlik personeli için özel güvenlik zorunlu mali sorumluluk sigortaları,

c) Maddi duran varlıkların sigortaları,

d) THK Genel Başkanlığı envanterinde bulunan taşınmaz malların DASK sigortaları ile bu taşınmazlardan yapı ve muhteviyat açısından önem arz edenlerin niteliklerine göre yangın, su baskını, doğal afet, hırsızlık, terör sigortaları,

e) Kara araçlarının motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk, kasko, zorunlu taşımacılık mali mesuliyet, yolcu taşımacılığı zorunlu koltuk ferdi kaza sigortaları,

f) THK Genel Başkanlığı envanterinde bulunan ve işletmeciliğini THK Gökçen Havacılık İktisadi İşletmesinin yaptığı hava araçlarının gövde ve zorunlu havacılık sigortaları ve 2017 yılı içinde THK envanterine girecek olan her türlü taşınır ve taşınmaz mallar ile yıl içinde THK Genel Başkanlığı bünyesine katılacak personellerin sigorta işlemlerinin 01.01.2017 tarihinden geçerli olmak üzere 1 (Bir) yıl süreyle yaptırılması işi 05 Aralık 2016 Pazartesi günü saat: 14.30’da kapalı teklif alma usulüyle ihale edilecektir.

2 - İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve saatine kadar Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) Genel Evrak Kısmına vereceklerdir.

3 - İstekliler bu işe ait şartnameyi 250,00.- TL (İkiyüzelli) karşılığında Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) İhale ve Kontrat Yönetim Müdürlüğünden temin edebilirler.

4 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

Bilgi Tel: THK Genel Başkanlığı (0 312) 303 73 77 - 78 - 80

9396/1-1


İPTAL İLANI

Ankara Makina Fabrikası Müdürlüğünden:

17.10.2016 TARİH VE 29860 SAYILI RESMİ GAZETE YAYINLANAN 2016/423345 İKN MUHTELİF SAC ve YUVARLAK ÇUBUK TEMİNİ İHALEMİZ İPTAL EDİLMİŞTİR.

9392/1-1


KÖMÜR KIRMA BİNASINDA KULLANILAN KIRICI, MANŞON, MİL VE DİŞLİLERİN İMALİ VE TESLİMİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Elektrik Üretim A.Ş. Afşin-Elbistan A Termik Santrali İşletme Müdürlüğünden:

Müdürlüğümüz ihtiyacı olan ve aşağıda özellikleri belirtilen Malzeme Alımları açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

1 - İdarenin

a) Adresi                                       :  Çoğulhan Kasabası P.K.2 Afşin/KAHRAMANMARAŞ

b) Telefon ve faks numarası         :  Tlf: (0344) 524 22 04-05 (Dahili: 1148)

Faks: (0344) 524 24 08

c) Elektronik posta adresi (varsa) :  feyzanur.arslan@euas.gov.tr

2 - İhale konusu malın

A - a) Dosya No                           :  2016/51

b) Niteliği, türü ve miktarı            :  DIŞ TESİS BAKIM SERVİSİNİN İHTİYACI OLAN KÖMÜR KIRMA BİNASINDA KULLANILAN KIRICI, MANŞON, MİL VE DİŞLİLERİN İMALİ VE TESLİMİ

c) Teslim yeri                                :  EÜAŞ Afşin-Elbistan A Termik Santrali İşletme Müdürlüğü Afşin/KAHRAMANMARAŞ

d) Şartname bedeli                        :  100,00.-TL

e) İhale tarihi ve saati                    :  10.11.2016 Saat: 14.00

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                           :  EÜAŞ Afşin-Elbistan A Termik Santrali İşletme Müdürlüğü/AFŞİN

b) Şartname bedelinin

    yatırılacak yer                           :  Vakıfbank Afşin Şb.: TR87 0001 5001 5800 7287 7572 71

                                                         Afşin Ziraat Bankası Şb: TR17 0001 0003 9037 7120 4354 40 no'lu hesaba

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: İdari Şartnamenin 7. maddesinde belirtilmiştir.

5 - İhale tüm isteklilere açıktır.

6 - İhale dokümanı Çoğulhan Kasabası P.K.2 Afşin/KAHRAMANMARAŞ adresinde görülebilir ve ücreti karşılığı (aynı adresten) temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler belirtilen tarihlerde saat 14.00’e kadar EÜAŞ İşletme Müdürlüğü'ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - İstekliler tekliflerini, (mal kalemleri için birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliye mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşmesi imzalanacaktır.)

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

11 - Bu ihale 4964 sayılı Kanunun 1. maddesinin son fıkrası ve 40. maddesinin son fıkrasına istinaden Şirketimizin Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

Duyurulur.

9325/1-1


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ereğli Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Fabrikamızın 2016/2017 yılı pancar kampanyasında fabrikanın muhtelif kısımlarında temizlik ve malzeme taşıma işçilik hizmeti alımı, T.Ş.F.A.Ş Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esasları dahilinde açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt No                        :  2016/436860

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Beşyüzevler Mh. Şeker Fabrikası Cd. No. 164 Ereğli/ Konya

b) Telefon No                         :  0 332 734 59 30-36

c) Faks No                              :  0 332 734 59 38

d) Web Adresi                        : 

2 - İhale konusu Hizmetin

a) Niteliği, Türü ve Miktarı     :  Fabrikamızın 2016/2017 kampanya döneminde 6 (altı) adet personel çalıştırılması işidir.

b) Yapılacağı Yer                   :  Ereğli Şeker Fabrikası

c) İşin Süresi                          :  Fabrikamızın 2016/2017 kampanya süresi (tahmini 120 gün)

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                    :  Ereğli Şeker Fabrikası Toplantı Salonu

b) Tarih - Saati                        :  07/11/2016 - 14.30

4 - İhalemiz, şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.

5 - İhale dokümanı, Ereğli Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinde görülebilir ve KDV. Dahil 50,00 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

6 - İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur

7 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ereğli Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede kısmi teklif verilemez.

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (kırkbeş) takvim günüdür.

11 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç mezkur hizmet alımı 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir.

9326/1-1


İHALE KOMİSYON EK KARARI

Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürlüğünden:

KARAR NO                          :  4

İDARENİN ADI                   :  TCDD SİVAS 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

İŞİN ADI                               :  Kars İli, Sarıkamışİlçesi, Kazım Karabekir Mahallesi, 205 ada 1 parselin satışı

İHALE TARİH VE SAATİ   :  19.07.2016 günü, saat: 15.30

İHALE USULÜ                     :  4046 sayılı Kanun 18. Madde - Pazarlık Usulü

Mülkiyeti Kuruluşumuza ait Kars İli, Sarıkamış İlçesi, Kazım Karabekir Mahallesi, 205 ada 1 parselde kayıtlı, arsa vasfındaki 3.213,00 m2 taşınmazın satışı.

Yönetim Kurulumuzun 04/02/2015 tarihli ve 2/29 sayılı kararı ile satışı uygun görülen Mülkiyeti Kuruluşumuza ait Kars İli, Sarıkamış İlçesi, Kazım Karabekir Mahallesi, 205 ada 1 parselde kayıtlı, arsa vasfındaki 3.213,00 m2 taşınmazın satışını teminen İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar kapsamında yapılan ihale sonucunda 4. Bölge Müdürlüğü İhale Komisyonunca;

• 19.500,00 (Ondokuzbinbeşyüz) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren İbrahim SAVSİN’e İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, İbrahim SAVSİN'in sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptali hususlarının Yönetim Kurulu onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Bu Komisyon Kararı TCDD Yönetim Kurulunun 27.09.2016 Tarih ve 19/274 sayılı Kararı ile onaylanmıştır.

9265/1/1-1


İHALE KOMİSYON EK KARARI

Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürlüğünden:

KARAR NO                          :  5

İDARENİN ADI                   :  TCDD SİVAS 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

İŞİN ADI                               :  Kars İli, Sarıkamış İlçesi, Kazım Karabekir Mahallesi, 225 ada 4 parselin satışı

İHALE TARİH VE SAATİ   :  19.07.2016 günü, saat: 16:00

İHALE USULÜ                     :  4046 sayılı Kanun 18. Madde - Pazarlık Usulü

Mülkiyeti Kuruluşumuza ait Kars İli, Sarıkamış İlçesi, Kazım Karabekir Mahallesi, 225 ada 4 parselde kayıtlı, arsa vasfındaki 366,00 m2 taşınmazın satışı.

Yönetim Kurulumuzun 04/02/2015 tarihli ve 2/29 sayılı kararı ile satışı uygun görülen Mülkiyeti Kuruluşumuza ait Kars İli, Sarıkamış İlçesi, Kazım Karabekir Mahallesi, 225 ada 4 parselde kayıtlı, arsa vasfındaki 366,00 m2 taşınmazın satışını teminen İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar kapsamında yapılan ihale sonucunda 4. Bölge Müdürlüğü İhale Komisyonunca;

• 1.850,00 (Binsekizyüzelli) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Gökhan TEMEL’e İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Gökhan TEMEL’'in sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptali hususlarının Yönetim Kurulu onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Bu Komisyon Kararı TCDD Yönetim Kurulunun 27.09.2016 Tarih ve 19/274 sayılı Kararı ile onaylanmıştır.

9265/2/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Kazan Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Kazan Belediyesine ait İlçemiz sınırları içerisinde bulunan Satıkadın Mahallesi tapulamasına kayıtlı 14 (ondört) adet bağımsız bölüm, 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 45,46 ve 47’nci maddeleri gereğince Açık Arttırma usulü ile satılacaktır.

2 - Satışı yapılacak taşınmazların Mahallesi, Cinsi, Ada, Parsel, Yüzölçümü, m² bedeli, toplam m² bedeli ve geçici teminat bedeli aşağıya çıkarılmıştır.

3 - İhale 04.11.2016 Cuma günü saat 11.00’da Belediye Meclis Toplantı Salonunda (16. Kat) Ankara Bulvarı No: 105/1 Kazan/ANKARA Encümen huzurunda yapılacaktır.

4 - Taşınmazların bedeli peşin tahsil edilecektir.

5 - İhaleye katılacaklarda aranacak belgeler;

a - İkametgâh belgesi,

b - Nüfus cüzdanı örneği,

c - Geçici Teminat yatırdığına dair makbuz,

d - İdari Şartnameyi kabul ettiğine dair Taahhüt yazısı,

e - Gerçek kişi olması halinde Noter tasdikli İmza Beyannamesi,

f - Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

g - Vekaleten katılanlar için noterden onaylı vekaletname, İhaleye katılacaklarda aranacak belgeler;

6 - Daha geniş bilgi almak isteyenler www.kazan.bel.tr. İnternet adresinden ve her gün mesai saatleri içinde Belediye Emlak İstimlâk Müdürlüğüne (0312 814 53 00 / 1220-1227) müracaat etmeleri gerekmektedir.

 

MAHALLE

ADA

PARSEL

CİNSİ

ALAN (M²)

KAT

TOPLAM DEĞERİ (¨)

GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ (¨)

SATIKADIN

1124

1

1 NOLU BÜRO

84,65 m²

1

¨ 87.500,00.

¨ 2.625,00.

2 NOLU BÜRO

76,25 m²

1

¨ 84.000,00.

¨ 2.520,00.

3 NOLU BÜRO

80,60 m²

1

¨ 91.000,00.

¨ 2.730,00.

4 NOLU BÜRO

84,65 m²

2

¨ 87.500,00.

¨ 2.625,00.

5 NOLU BÜRO

76,25 m²

2

¨ 84.000,00.

¨ 2.520,00.

6 NOLU BÜRO

80,60 m²

2

¨ 91.000,00.

¨ 2.730,00.

7 NOLU BÜRO

84,65 m²

3

¨ 87.500,00.

¨ 2.625,00.

8 NOLU BÜRO

76,25 m²

3

¨ 84.000,00.

¨ 2.520,00.

9 NOLU BÜRO

80,60 m²

3

¨ 91.000,00.

¨ 2.730,00.

10 NOLU BÜRO

84,65 m²

4

¨ 87.500,00.

¨ 2.625,00.

11 NOLU BÜRO

133,00 m²

4

¨ 143.500,00.

¨ 4.305,00.

12 NOLU BÜRO

80,60 m²

4

¨ 91.000,00.

¨ 2.730,00.

13 NOLU ASMA KATLI DÜKKÂN

48,05 m²

ZEMİN

¨ 108.500,00.

¨ 3.255,00.

14 NOLU ASMA KATLI DÜKKÂN

261,95 m²

ZEMİN

¨ 560.000,00.

¨ 16.800,00

9406/1-1


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Kazan Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Kazan Belediyesine ait İlçemiz sınırları içerisinde bulunan Kayı Mahallesi tapulamasına kayıtlı 221406 ada 1 parsel numaralı 22.716 m² yüzölçümlü Küçük Sanayi arsası; 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 46, 46 ve 47’nci maddeleri gereğince maddeleri gereğince Açık Arttırma usulü ile satılacaktır.

2 - Satışı yapılacak taşınmazların Mahallesi, Cinsi, Ada, Parsel, Yüzölçümü, m² bedeli, toplam m² bedeli ve geçici teminat bedeli aşağıya çıkarılmıştır.

3 - İhale 04.11.2016 Cuma günü saat 10.30’da Belediye Meclis Toplantı Salonunda (16. Kat) Ankara Bulvarı No: 105/1 Kazan/ANKARA Encümen huzurunda yapılacaktır.

4 - Taşınmazların bedeli peşin tahsil edilecektir.

5 - İhaleye katılacaklarda aranacak belgeler;

a - İkametgâh belgesi,

b - Nüfus cüzdanı örneği,

c - Geçici Teminat yatırdığına dair makbuz,

d - İdari Şartnameyi kabul ettiğine dair Taahhüt yazısı,

e - Gerçek kişi olması halinde Noter tasdikli İmza Beyannamesi,

f - Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

g - Vekaleten katılanlar için noterden onaylı vekaletname, İhaleye katılacaklarda aranacak belgeler;

6 - Daha geniş bilgi almak isteyenler www.kazan.bel.tr. İnternet adresinden ve her gün mesai saatleri içinde Belediye Emlak İstimlâk Müdürlüğüne (0312 814 53 00 / 1220-1227) müracaat etmeleri gerekmektedir.

 

MAHALLESİ

CİNSİ

ADA

PARSEL

ALAN

(M²)

ARSA M² BEDELİ (¨)

TOPLAM BEDELİ (¨)

GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ (¨)

Kayı

Arsa

221406

1

22.716,00 m²

¨ 40,00.

¨ 908.640,00. + %18 KDV

¨ 27.300,00

9407/1-1


KINALI-TEKİRDAĞ-ÇANAKKALE-SAVAŞTEPE OTOYOLU PROJESİ MALKARA- ÇANAKKALE (1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ DAHİL) KESİMİ YAP- İŞLET-DEVRET MODELİ KAPSAMINDA TÜM İSTEKLİLER ARASINDA KAPALI TEKLİF ALMA USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden:

 

İhale Konusu

İhale Dosyası Satış Bedeli (KDV Dahil)

Geçici Teminat Tutarı

İhale Tarih/Saati

Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi Malkara-Çanakkale (1915 Çanakkale Köprüsü Dahil) Kesimi Yap-İşlet-Devret (YİD) Modeli Kapsamında Tüm İstekliler Arasında Kapalı Teklif Alma Usulü ile Yaptırılacaktır.

100.000 TL

(YüzbinTürk Lirası)

100.000.000 TL (Yüzmilyon Türk Lirası)

26/01/2017 

10:30

 

1 - “Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi Malkara-Çanakkale (1915 Çanakkale Köprüsü Dahil) Kesimi”nin Şartnamesine ekli proje ve teknik şartnamelere göre 3996 sayılı Kanun ve 2011/1807 sayılı Bakanlar Kurulu kararında belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapım, işletim ve devri işine ait ihalesi; 26/01/2017 günü saat 10:30’da Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü Yücetepe/ANKARA A-Blok Giriş Katı Küçük Toplantı Salonunda, Görevlendirme Komisyonu huzurunda tüm istekliler arasında kapalı teklif alma usulüne göre yapılacaktır.

2 - İHALENİN KONUSU: “Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi Malkara-Çanakkale (1915 Çanakkale Köprüsü Dahil) Kesimi”nin 3996 sayılı Kanun ve bu Kanunun Uygulama Usul ve Esaslarına ilişkin 2011/1807 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde, finansmanı, projelendirilmesi, yapımı, işletilmesi, işletme süresi boyunca her türlü bakımı, onarımı ve sözleşme süresi sonunda Otoyolun her türlü borç ve taahhütlerden ari, bakımlı, çalışır, kullanılabilir durumda ve bedelsiz olarak İdare’ye devredilmesidir.

3 - İstekliler; ihale dosyasını 02/11/2016 tarihinden itibaren Karayolları Genel Müdürlüğü İşletmeler Dairesi Başkanlığı B-Blok Kat:3’te ücretsiz olarak görebilirler. İhaleye ilişkin ihale dosyası satış bedeli (KDV Dahil) 100.000 TL (Yüz bin Türk Lirası)’dir. İhaleye iştirak etmek isteyen istekliler, dosya bedelini Karayolları Genel Müdürlüğü Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Şubesi Müdürlüğü’ne yatırmalarını müteakip, aldıkları makbuz karşılığında Karayolları Genel Müdürlüğü İşletmeler Dairesi Başkanlığı’na müracaat ederek ihale dosyasını alabileceklerdir.

4 - Söz konusu işe ait Geçici Teminat Tutarı 100.000.000 TL (Yüz milyon Türk Lirası)’dir. Teminat olarak kabul edilecek değerler, İdari Şartnamenin 6. Maddesinde belirtilmiştir.

5 - Teklifler, en erken ihale tarihinden 7 (yedi) gün öncesinden başlamak üzere ihale tarihinde saat 10:00’e kadar Karayolları Genel Müdürlüğü İşletmeler Dairesi Başkanlığı B-Blok Kat:3 Görevlendirme Komisyonu Başkanlığı’na elden veya posta ile teslim edilecektir. Belirtilen gün ve saatten sonra verilen teklifler ile postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. Saat ayarında Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) Kurumu’nun saat ayarı esastır.

6 - İhaleye katılacaklarda aranılacak şartlar, işe ait İdari Şartnamede belirtilmiştir.

7 - Anılan iş 3996 sayılı Kanun ve 2011/1807 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında belirtilen Usul ve Esaslar dahilinde yürütülecektir.

8 - İdare Görevlendirmeyi yapıp yapmamakta tamamen serbest olup İdare’nin bu serbestliğinden dolayı istekliler herhangi bir nam altında İdare’den talepte bulunamazlar.

İlgilenenlere duyurulur.

9393/1-1


TAÇ KAPAK SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:

1 - Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Afyon ve Erzincan Fabrika Müdürlüklerinin ihtiyacı olan taç kapaklar idari ve teknik şartname hükümlerine göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır.

2 - Firmalar teklif ettikleri fiyatın en az %1’i nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler "Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA" adresindeki Genel Müdürlüğümüzden ve “Ahmediye Mah. Halk Cad. Esvafçı Sok. No: 8 Üsküdar / İSTANBUL” adresindeki Türk Kızılayı İstanbul Müdürlüğü’nden 250,00 TL karşılığında temin edilebilir.

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.

4 - Firmalar ihale zarflarını en geç 12.12.2016 günü saat 10:30’a kadar Genel Müdürlüğümüz Yönetim Destek Hizmetleri Evrak Birimine vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir.

5 - 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 13.12.2016 günü saat 14:00’de Genel Müdürlüğümüz toplantı salonunda açılacaktır.

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

9395/1-1


YG-AG ELEKTRİK ŞEBEKESİ YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından:

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi (Tevsii) alanına ait, YG-AG Elektrik Şebekesi yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir.

1 - İdarenin Adresi                              :  Elazığ Yolu 22. Km Organize Sanayi Müd. Giriş Kapısı Yanı DİYARBAKIR

2 - İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı                   :  YG-AG Elektrik Şebekesi Yapım İşi

b) Yapılacağı yer                                 :  Diyarbakır

c) İşe başlama tarihi                            :  Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

d) İşin süresi                                       :  31/07/2017 tarihine kadar tamamlanacaktır.

e) Keşif Bedeli (2016 Tedaş B.F. ile)  :  8.928.000 TL

f) Geçici Teminatı                               :  624.960 TL

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                 :  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154 1. Kat 159 nolu Toplantı Salonu Çankaya- ANKARA

b) Tarihi ve saati                                 :  09/11/2016 - Saat 10.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu.

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi.

4) İş Deneyim Belgesi.

İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde gerçekleştirildiğini veya denetlendiğini veyahut yönetildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen bedelin en az % 80’ i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de sunulması gerekmektedir

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; havai veya yer altı kablolu ENH, trafo indirici ve dağıtım merkezi, şalt tesisleri, OG kompanzasyon tesisleri, AG-OG dağıtım şebekesi veya harici aydınlatma şebekesi yapımı işleridir.

İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis ve mimarlar için, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında değerlendirilmek üzere, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacaktır. Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. maddesinde belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır.

5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname.

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Keşif bedelinin en az %20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.)

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum bildirimi.

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az % 51 veya daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

F) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.

G) Keşif bedelinin %7’si oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki form örneğine uygun olarak, Müteşebbis Heyet Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat.

H) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi.

İ) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

J) İç Zarf.

Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf

Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00’a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu odasına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz.

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 7.3’üncü maddesinde belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir.

5 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya konsorsiyum) kabul edilmez.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu odasında veya Elazığ Yolu 22. Km Organize Sanayi Müd. Giriş Kapısı Yanı DİYARBAKIR adreslerinde görülebilir veya 350 TL karşılığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

10 - Müteşebbis Heyetimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

9214/2-2


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Marmaris Belediye Başkanlığından:

Marmaris Belediye Meclisinin 06/09/2016 tarih ve 95 nolu kararına dayanılarak aşağıda belirtilen taşınmaz 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesine göre satılacaktır.

İHALE KONUSU İŞİN NİTELİĞİ, YERİ VE MİKTARI:

Mülkiyeti Marmaris Belediyesine ait tapunun Sarıana Mahallesi pafta 17, ada 131, parsel 18 noda kayıtlı 1.220,61 m2 yüzölçümlü taşınmazın (taşınmaz üzerinde 744,74 m2 alanlı imar planına uygun yapı ruhsatlı işyeri mevcuttur) satışı

ŞARTNAME VE EKLERİNİN GÖRÜLECEĞİ/TEMİN EDİLECEĞİ YER:

İhale şartnamesi mesai saatleri içinde Hatipirimi Mahallesi 192 Sokak No:2 adresinde ek hizmet binasında bulunan Marmaris Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Odasında ve belediyemiz www.marmaris.bel.tr internet adresinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.

İhaleye katılacak olanlar şartname ve eklerini; Hatipirimi Mahallesi 192 Sokak No:2 adresinde ek hizmet binasında bulunan Marmaris Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü ihale odasından 1.000,00 ¨ (BinTürkLirası) karşılığında alacaklardır.

İhale doküman ücretinin yatırılacağı yer: Çıldır Mahallesi Atatürk Cad. No:38 / MARMARİS adresinde bulunan Marmaris Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü 6 Nolu Odaya, Hatipirimi Mahallesi 192 Sokak No:2 adresinde ek hizmet binasında bulunan Marmaris Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü satın alma birimine veya belediyemize ait aşağıda belirtilen banka iban numaralarına ihale doküman ücreti yatırabilecektir.

- Marmaris Halk Bankası Şubesi TR29-0001-2009-2660-0007-0000-06

- Marmaris Ziraat Bankası Şubesi TR11-0001-0002-0429-6982-7550-01

- Marmaris Vakıfbank Bankası Şubesi TR66-0001-5001-5800-7264-6029-73

İHALENİN YAPILACAĞI ADRES:

Hatipirimi Mahallesi 192 Sokak No:2 adresinde ek hizmet binasında bulunan Marmaris Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Toplantı Odasında Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

İHALE TARİH VE SAATİ:

İhale, 09.11.2016 günü saat 14:00'da yapılacaktır.

İHALE USULÜ:

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 36. maddesi gereği: Kapalı Zarf Usulü

SATILACAK TAŞINMAZIN TAHMİNİ BEDELİ VE GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI:

 

SIRA NO

PAFTA

ADA

PARSEL

YÜZÖLÇÜMÜ

HİSSESİ

TAHMİNİ BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ

1

17

131

18

1.220,61 m2

TAM

5.000.000,00 ¨

150.000,00 ¨

 

İSTEKLİLERDE ARANAN BELGELER:

A- Gerçek Kişiler

1- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

2- Noter Tasdikli İmza Beyannamesi,

3- Başkası adına ihaleye katılacak olanlar, Noter onaylı vekaletname, vekile ait imza beyannamesi,

4- İkametgah Senedi,

5- Tebligat için adres beyanı,

6- Geçici Teminat Makbuzu veya Banka Teminat Mektubu,

B) Tüzel Kişiler

1- Noter tasdikli imza sirküleri,

2- Tüzel Kişilerin ilgili makamlarından sicil kaydı ve yetki belgesi,

3- Şirket adına şirket hissedarı olmayanların ihaleye katılması halinde, Noter onaylı vekaletname, vekile ait imza beyannamesi,

4- Geçici Teminat Makbuzu veya Banka Teminat Mektubu,

5- Tebligat için adres beyanı,

TEKLİFLERİN TESLİM EDİLECEĞİ YER:

Teklifler ihale tarih ve saatine kadar Hatipirimi Mahallesi 192 Sokak No:2 MARMARİS adresinde ek hizmet binasında bulunan Marmaris Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Odasında Destek Hizmetleri Müdürlüğü ihale odasına 09.11.2016 tarih saat 14.00’a kadar teslim edilebileceği gibi aynı adrese posta yolu ile de gönderilebilir. İhale günü hazır bulunmayan isteklilerin ihale tarih ve saatine kadar idareye sunmuş olduğu teklifi son teklifi olarak kabul edilecektir. Belirtilen tarih ve saatten sonra teklif zarfı teslim alınmayacaktır.

9386/1-1