25 Ekim 2016 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29868

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


THK TRABZON İŞHANI BİNASI SATILACAKTIR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:


İPTAL İLANI

TKİ Eli Müessesesi Müdürlüğünden:


MUHTELİF CİNS VE MİKTAR BİLİŞİM MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


1500 ADET MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR (SSF) ve 21,5' MONİTÖR SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


5 KALEM BİLGİ SİSTEM MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


YÖNLENDİRME LEVHASI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü DHMİ Bursa Yenişehir Havalimanı Müdürlüğünden:


KAT KARŞILIĞI KONUT İNŞAATI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Sivas İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Onikişubat Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Balıkesir Gayrimenkul Yatırım ve Gıda Anonim Şirketinden:


GAYRİMENKULLER SATILACAKTIR

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


THK TRABZON İŞHANI BİNASI SATILACAKTIR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı’na ait Trabzon İli, Ortahisar İlçesi, Kemerkaya Mahallesi, Halkevi Sokak No: 4 adresindeki 273 ada, 49 parsel nolu arsa üzerinde inşa edilmiş bodrum + zemin + 5 (beş) kattan oluşan THK Trabzon İşhanı binasının satışı 04 Kasım 2016 Cuma günü saat: 14.00’da kapalı teklif açık arttırma usulüyle ihale edilecektir.

2 - İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve saatine kadar Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) İhale ve Kontrat Yönetim Müdürlüğüne vereceklerdir.

3 - İstekliler bu işe ait şartnameyi 250,00.-TL karşılığında Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) İhale ve Kontrat Yönetim Müdürlüğünden veya THK Trabzon Şube Başkanlığı’ndan (Kemerkaya Mahallesi, Halkevi Sokak No: 4/3 Ortahisar/TRABZON) temin edebilirler.

4 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

Bilgi Tel:    THK Genel Başkanlığı                                 (0 312) 303 73 78 - 80 - 70

                   THK Trabzon Şube Başkanlığı                    (0 462) 321 43 17

9307/1-1


İPTAL İLANI

TKİ Eli Müessesesi Müdürlüğünden:

Müessesemize ait olup 16.10.2016 tarih ve 29859 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4. sıradaki 1 Adet Radar Şev Ölçüm cihazı ihale ilanı 24.10.2016 tarihi itibariyle İPTAL edilmiştir. İlgililere ilanen duyurulur.

 

İhalenin - Niteliği - Türü

İ.K No

Dosya No

İhale Tarih - Saati

Teslim Süresi

4-

1 Adet Radar Şev Ölçüm Cihazı Alımı

415336

2016-1791

08.11.2016 - 15.30

90 Gün

9385/1-1


MUHTELİF CİNS VE MİKTAR BİLİŞİM MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Satınalma Koordinatörlüğü ihtiyacı muhtelif cins ve miktar bilişim malzemesinden; 6 adet FC HBA’nın, kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve HP markasına, diğer ürünlerin kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU,  dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname, HP markası ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 02/11/2016 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.30’da evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, 6 adet FC HBA’nın, kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve HP markasına, diğer ürünlerin kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

9370/1-1


1500 ADET MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR (SSF) ve 21,5' MONİTÖR SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

TCDD Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ihtiyacı 1500 adet Masaüstü Bilgisayar (SSF) ve 21,5' Monitörün Kuruluşça hazırlanan teknik şartnameye ve istenilen HP, Lenovo ve Dell markalarından birine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (140.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte Kuruluşça hazırlanan teknik şartnamenin, markaların, Ofis tip ticari şartnamesinin ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 02.11.2016 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’te evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin Kuruluşça hazırlanan teknik şartnameye ve istenilen HP, Lenovo ve Dell markalarından birine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

9316/1-1


5 KALEM BİLGİ SİSTEM MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, Milli Savunma Bakanlığı Ankara Tedarik Bölge Başkanlığı ihtiyacı 5 kalem bilgi sistem malzemesi, Kurumca bildirilen teknik ve idari şartnameye uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (140.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname, idari şartname, Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 03.11.2016 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’te evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine ve idari şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

9317/1-1


YÖNLENDİRME LEVHASI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü DHMİ Bursa Yenişehir Havalimanı Müdürlüğünden:

77 ADET LED AYDINLATMALI, HARİCİ YÖNLENDİRME LEVHASI alımı DHMİ İhale Yönetmeliğinin 14. Maddesine Göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Dosya Numarası            :  2016/433715

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  DHMİ Bursa Yenişehir Havalimanı Müdürlüğü Çardak Köyü Mevkii 16900 YENİŞEHİR/BURSA

b) Telefon ve faks numarası   :  0 224 781 81 81 - 0 224 781 81 80

c) İhale Dokümanının

    Görülebileceği adres           :  DHMİ Bursa Yenişehir Havalimanı Müdürlüğü Satın Alma ve İkmal Şefliği

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  Mal Alımı-77 Adet LED Aydınlatmalı, Harici Yönlendirme Levhası Alımı

b) Teslim yeri                         :  DHMİ Bursa Yenişehir Havalimanı Müdürlüğü

c) Teslim tarihi                        :  Sözleşme imzalanmasına müteakip 30 (Otuz) takvim günü içerisinde teslim edilecektir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  DHMİ Bursa Yenişehir Havalimanı Müdürlüğü Yenişehir/ BURSA

b) Tarihi ve saati                     :  15.11.2016 Salı Günü, Saat 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası belgesi.

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari şartnamede belirlenen geçici teminat,

4.1.5. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. İş Deneyim Belgeleri:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.3.1. Bu ihalede benzer iş olarak kamu veya özel sektöre Havalimanları PAT sahalarına ait Işıklı Yönlendirme panosu veya Özel Aydınlatma Malzemesi satmış olmak kabul edilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı DHMİ Bursa Yenişehir Havalimanı Müdürlüğü, Satın Alma ve İkmal Şefliği adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DHMİ Bursa Yenişehir Havalimanı Müdürlüğü / İnsan Kaynakları Şefliği adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (doksan) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Bu ihalede Kuruluşumuz 4734 ve 4735 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi olmayıp satın alma mevzuunu teşkil eden işi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya tercih ettiği talibe vermekte tamamen serbesttir.

9319/1-1


KAT KARŞILIĞI KONUT İNŞAATI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Sivas İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından:

1 - Sivas İli Merkez Kılavuz Mahallesinde bulunan mülkiyeti Sivas İl Özel İdaresi (5/8) ile Sivas Belediyesine (3/8) ait aşağıda tapu kayıtları belirtilen taşınmaz üzerine, projesine uygun olarak kat karşılığı konut inşaatı yapım işi, şartnamesi esasları dahilinde, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif usulü ile ihaleye çıkarılmıştır.

 

Taşınmaza ilişkin tapu bilgileri:

İli                                               :  Sivas

İlçesi                                          :  Merkez

Mahallesi                                   :  Kılavuz

Ada/Parsel No - Yüzölçümü     :  5898/1 - 8000 m2

İmar Durumu                             :  Konut alanı

 

2 - İhale İl Encümenince, 08 Kasım 2016 Salı Günü, Saat: 10.10’da Sivas Merkez Akdeğirmen Mahallesi İl Özel İdaresi Ana Hizmet Binası İl Encümeni Toplantı Salonunda yapılacaktır.

3 - İşin Keşif Bedeli: 26.177.799,20 TL (KDV Hariç)

(Yirmialtımilyonyüzyetmişyedibinyediyüzdoksandokuzlirayirmikuruş)

4 - Geçici Teminat Tutarı: 785.334,00 TL (Yediyüzseksenbeşbinüçyüzotuzdörtlira)

5 - İhale Şartnamesi ve Ekleri Sivas İl Özel İdaresi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir ve/veya temin edilebilir. Şartname temin bedeli 10.000,00 TL’dir. (İştirakçilerin şartname alması zorunludur.)

6 - İhaleye katılabilmek için istenilen belgeler:

İsteklilerin, aşağıda belirtilen belgeleri Kapalı Zarf (dış zarf) içerisinde ihale saatine kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında Sivas İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

a- İç Zarf (Teklif Zarfı): Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen örneğine uygun pay teklif cetveli.

b- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

b.1- Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkâr odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b.2- Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

c- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

c.1- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli İmza Beyannamesi.

c.2- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

d- Ortak girişim olması halinde, noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesi. (Pilot firmanın en çok hisseye sahip olması zorunludur. Ortakların hisse oranları ortaklık sözleşmesinde açıkça belirtilecektir.)

e- İstekli adına vekalet edilmesi durumunda noter tasdikli vekaletname ile noter tasdikli imza beyannamesi.

f- Sivas İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığı adına 785.334,00 TL tutarındaki geçici teminatın yatırıldığına dair banka makbuzu (Sivas İl Özel İdaresi T.C. Ziraat Bankası Sivas Merkez Şubesi İBAN: TR74 0001 0002 3036 9171 0050 03 hesabına yatırılacaktır.) veya usulüne uygun düzenlenmiş süresiz Banka Teminat Mektubu.

g- Keşif Bedelinin %20 sinden az olmamak üzere kullanılmamış nakit kredisini veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini ya da serbest mevduatını gösterir yerli veya yabancı bankalardan alınacak banka referans mektubu (Banka Teyit yazılı)

h- Keşif Bedelinin %4’ündan az olmamak üzere, İhale tarihi itibarı ile geçerli olan Yapım İşlerinde, Benzer İş Grupları B Üstyapı (Bina) Grubu İşleri III. Grubunda (Bina İşleri) belirtilen işlere ait resmi kurumlardan alınmış benzer iş bitirme/denetleme belgeleri.

ı- Teknik Personel Taahhütnamesi (Ortak girişim halinde ortaklığı oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri tarafından imzalanmış olacaktır.)

j- Türkiye’de tebligat için adres beyanı (Beyanda telefon, faks ve e-posta adresi gibi bilgilerin belirtilmesi)

k- İlan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belge.

l- İlan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak prim borcu olmadığına dair belge.

m- İhale Şartnamesi ve Ekleri’nin satın alındığına dair belge.

n- İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair isteklinin yazılı beyanı

7 - İhaleye iştirak edenler şartnameyi peşinen kabul etmiş sayılır.

8 - Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler, telgraf veya belgegeçer ile yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

9 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

9198/1-1


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Onikişubat Belediye Başkanlığından:

1. - Mülkiyeti Onikişubat Belediyesine ait İlimiz Fatih Mahallesi 7946 ada 1 nolu parselde kayıtlı 4.294,10 m2'lik tam taşınmaz 06/10/2016 tarihli ve 2016/1043 sayılı Belediye Encümen kararına istinaden satılacaktır.

2 - İhale 8 KASIM 2016 SALI günü saat 14:00'da Akçakoyunlu Mah. Şekerdere Cad. No:18/1 Onikişubat/Kahramanmaraş adresinde bulunan Belediye Hizmet Binamızın Encümen Toplantı Salonunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca ''Açık Artırma Usulü İhale Yoluyla'' yapılacaktır.

3 - İhale ile satılacak olan taşınmazın (üzerinde bulunan 10 adet eve ait bedeller hariç) Muhammen Bedeli 1.760.581,00 - TL (Bir milyon yedi yüz altmış bin beş yüz seksen bir TL,) KDV Hariç, Geçici Teminat Bedeli 52.820,00 - TL (Elli iki bin sekiz yüz yirmi TL) olup, geçici teminat bedeli ihale saatinden önce yatırılacaktır. Ayrıca arsa üzerinde bulunan 10 adet evin tespit edilen toplam tutarı 641.314,18 - TL (Altı yüz kırk bir bin üç yüz on dört TL on sekiz krş.) alıcıya aittir.

4 - İhaleye ilişkin Şartname ve ekleri 250,00 - TL (İki yüz elli TL) bedel ile Mali Hizmetler Müdürlüğünden satın alınılabilir veya ücretsiz olarak görülebilir.

5 - İhaleye katılmak isteyen Gerçek/Tüzel kişilerin 8 KASIM 2016 Salı günü saat 13:00'a kadar Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Tahakkuk Servisine başvurmaları gerekmektedir. Bu tarih ve saatten sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

6 - İhaleye katılmak isteyenlerden istenilen belgeler;

• 2016 yılında İl Nüfus Müdürlüğünden alınmış Kanuni İkametgâh Belgesi, (Gerçek Kişi)

• Türkiye’de ikamet etmeyenlerin, Tebligat için adres beyanı, (Gerçek Kişi)

• İhaleye katılacak gerçek kişinin Nüfus cüzdan fotokopisi, (Gerçek Kişi)

• Vekâleten iştirak ediyorsa, Noter Tasdikli vekâletname, Vekilin İmza Sirküsü, (Gerçek Kişi)

• Ortak Girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi; iş ortaklığı oluşturacak gerçek ve tüzel kişilerin her biri tarafından ilgilisine göre (Geçici Teminat ve Şartnameyi satın aldığına dair makbuz hariç) istenilen belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur. (Gerçek Kişi)

• Mevzuatı gereği Tüzel Kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yıl içinde alınmış Tüzel Kişiliğin odaya kayıtlı olduğu gösterir belge, (Tüzel Kişi)

• İhaleye giren kişinin tüzel kişiliği temsile ve ihaleye katılma yetkisine sahip olduğuna ilişkin belge, vekâletname, Nüfus cüzdan fotokopisi ve imza sirküleri, (Tüzel Kişi)

• Tüzel Kişiliği temsilen ihaleye Katılan yetkilinin Noter Tasdikli İmza Sirküsü, (Tüzel Kişi)

• İhaleye İştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,

• Satış şartnamesini satın aldığına dair makbuz aslı,

• Yatırmış olduğu geçici teminat makbuzun aslı veya Süresiz Limit Dahili Banka Teminat Mektubu,

• Belediyemize her hangi bir borcu olmadığına dair (Onikişubat Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış) belge,

7 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlgililere ilanen duyurulur.

9297/1-1


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Balıkesir Gayrimenkul Yatırım ve Gıda Anonim Şirketinden:

Mülkiyeti Balıkesir Gayrimenkul Yatırım ve Gıda A.Ş.’ye ait aşağıda, adres bilgisi, muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale tarihi, ihale saati, satış şartları belirtilen taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre şartname esasları dahilinde kapalı teklif usulü attırma sureti ile satış ihalesi yapılacaktır.

1 - İdarenin Adı                   :  Balıkesir Gayrimenkul Yatırım ve Gıda A.Ş.

a) Adresi                             :  Organize Sanayi Bölgesi Kesirven Mah. 17. Cadde No: 10/A Altıeylül/BALIKESİR

b) Telefon Numarası           :  0 266 241 64 46 - 290 80 12

2 - İhale Konusu

a) Niteliği, Türü ve Miktarı :  “Dörder Katlı İki Kargir Bina ve Tek Katlı Sinema Salonu ve İki Katlı Bürolar” vasfındaki 1 adet Gayrimenkulün satışı

b) Yeri                                 :  Hacıilbey Mahallesi, Ali Hikmet Paşa Caddesi, Tavanlı Pınar Sokak, No: 1 Altıeylül/BALIKESİR 19.L.1 Pafta, 6055 Ada, 2 Parsel

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                 :  Organize Sanayi Bölgesi Kesirven Mah. 17. Cadde No: 10/A Kat: 3 Toplantı Salonu Altıeylül/BALIKESİR

b) Tarihi ve Saati                 :  10/11/2016 Perşembe Günü, Saat 14:30

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler;

İsteklilerin aşağıda sayılan belgeleri başvuru dosyalarında sunmaları gerekir:

a) Gerçek Kişiler için; Nüfus Müdürlüğünden veya Muhtarlıktan onaylı ikametgah belgesi.

b) Tüzel Kişi olması halinde; mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından 2016 yılı içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri

• Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi ve Nüfus cüzdanı fotokopisi

• Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri

d) Muhammen bedelin %3 oranında geçici teminata dair belge.

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına teklifte bulunacak kişinin noterden onaylı vekaletname ile noter tasdikli imza beyannamesi.

f) İş ortaklığı olması halinde, iş ortaklığı beyannamesi.

g) İhale dokümanının satın alındığını gösteren belgenin aslı.

h) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde ilgilisine göre 4.maddenin (a), (b) ve (c) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

ı) İsteklinin Dernek, Oda, Federasyon, Kooperatif, Konfederasyon veya Vakıf olması halinde, (d) ve (g) bentlerinde yer alan belgelerle birlikte resmi makamlardan alınmış halen faaliyette olduklarını gösterir belge, gayrimenkul satın almaya yetkili olduğu hakkında Genel Kurul Kararını gösterir belge, temsile yetkili kişilerin Noter tasdikli imza sirküleri ve yetkili belgeleri sunmaları gerekmektedir.

i) 2886 Sayılı D.İ.K’nun 37. maddesi gereğince hazırlanacak Teklif Mektubu.

j) Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinebilmesine ilişkin kanuni şartları taşımak ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı.

k) İhale şartnamesinin 27. maddesinin (c) bendi uyarınca şartname ekinde örneği bulunan ‘Gayrimenkulün Fiili Teslimine İlişkin’ noterden düzenlenmiş taahhütname.

l) İhale şartnamesinin ekinde örneği bulunan ‘Satış İhalesine Katılıma İlişkin Taahhütname’.

5 - İhale Dokümanı Organize Sanayi Bölgesi Kesirven Mah. 17. Cadde No: 10/A Altıeylül/BALIKESİR adresinden 5.000,00 TL (BeşBinTürkLirası) bedel ile satın alınabilir veya bedelsiz olarak görülebilir.

6 - Başvuru dosyaları 10/11/2016 Perşembe günü, Saat 14:30’a kadar Organize Sanayi Bölgesi Kesirven Mah. 17. Cadde No: 10 Altıeylül/BALIKESİR adresinde Satın Alma Birimi’ne teslim edilebileceği gibi, ihale saatine kadar komisyona ulaşmak kaydıyla iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

7 - İhale ve satıştan doğan ya da doğacak her türlü vergi, resim, harç, tapu harçları, KDV, alım satım giderleri ile bilumum tüm giderler ihale üzerinde kalan istekli tarafından ödenecektir.

8 - Satış bedelinin tamamı peşin ödenecektir.

9 - İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İlan olunur.

 

Sıra No

İlçesi

Parsel

Ada

Parsel

Yüzölçümü (m² )

Vasfı

Adresi

Muhammen Bedeli (TL) (KDV Hariç)

Geçici Teminat Bedeli (TL) (KDV Hariç)

1

Altıeylül

19.L.1

6055

2

4.453,07 m²

Dörder Katlı İki Kargir Bina ve Tek Katlı Sinema Salonu ve İki Katlı Bürolar

Hacıilbey Mahallesi, Ali Hikmet Paşa Caddesi, Tavanlı Pınar Sokak, No:1 Altıeylül /BALIKESİR

23.500.000,00-TL (YirmiÜçMilyon BeşYüzBinTürk Lirası)

705.000,00-TL (YediYüzBeşBin TürkLirası)

9201/1-1


GAYRİMENKULLER SATILACAKTIR

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanlığından:

İL

İLÇE

MAHALLE

MEVKİİ

PAFTA

ADA

PARSEL

YÜZÖLÇÜM m2

CİNSİ

İHALE SAATİ

TAHMİN EDİLEN BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT

Bursa

Mustafakemalpaşa

Atariye

Topsöğütlük

28-30-A/24-30-D

929

5

45.580,39

Arsa

11:00

4.110.000,00

123.300,00

Bursa

Mustafakemalpaşa

Atariye

Topsöğütlük

28-30-A/24-30-D

929

6

40.000,00

Arsa

11:15

3.610.000,00

108.300,00

 

1 - 3065 Sayılı KDV Kanunu’nun 17/4 r Maddesi kapsamında yapılacaktır.

2 - Mülkiyeti belediyemize ait yukarıda niteliği belirtilen gayrimenkuller 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. Maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü ihale ile peşin bedelle satılacaktır.

3 - Bu husustaki ihaleler 15/11/2016 Salı günü belirtilen saatlerde Encümen Salonunda, Belediye Encümeni’nce yapılacaktır.

4 - İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini 500,00 TL (Beşyüzlira) karşılığında Belediyemiz Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’nden temin edebilirler.

5 - Yukarıda belirtilen satışı yapılacak taşınmazlara ait %3 Geçici teminat Belediyemiz Veznesine nakit olarak yatırılabilir veya süresiz teminat mektubu olarak verilebilir.

6 - İhaleye iştirak edeceklerin, istediğimiz belgelerle birlikte Emlak ve İstimlâk Müdürlüğüne en geç 15/11/2016 saat 10:00’a kadar başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Belirtilen gün ve saatten sonra yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Postayla yapılacak başvurular için adresimiz Mustafakemalpaşa Belediyesi Emlak İstimlâk Müdürlüğü Hamzabey Mahallesi Garaj Sokak No: 22-26 Mustafakemalpaşa/BURSA’dır.

Postada meydana gelebilecek gecikmeler ve Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir. “SON TEKLİFLER İHALEDE HAZIR BULUNAN İSTEKLİLERDEN’’ alınacağı için isteklilerin ihalede hazır bulunmaları gerekmektedir.

7 - Belediyemizce yapılacak olan ihaleye katılacak olan gerçek ve tüzel kişilerde aşağıdaki şartlar aranır.

A) İstekli gerçek kişi ise;

a- İhaleye İştirak dilekçesi,

b- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

c- İkametgah Belgesi,

d- Yasal tebligat adresini belirten imzalı adres beyanı,

e- Geçici Teminat bedelinin yatırıldığına dair makbuz,

f- Belediyeye borcu olmadığına dair belge

g- Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz. (500,00 TL)

h- Vekalet ile ihaleye gireceklerden 2016 yılı içerisinde alınmış Noter tasdikli vekaletname.

ı- 2886 sayılı Kanunun 36.maddesine göre usulüne göre hazırlanmış,

a- Dış Zarf (Bu zarf geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgeler Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.)

b- İç Zarf (Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir.)

B) İstekli tüzel kişilik ise;

a- İhaleye İştirak dilekçesi,

b- Tüzel kişiler adına ihaleye katılanların noter tasdikli yetki belgesi,

c- Tüzel kişiler adına ihaleye katılanların noter tasdikli imza sirküsü,

d- Tüzel kişiler adına Ticari sicil gazetesi fotokopisi

e- Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz.(500,00 TL)

f- Geçici Teminat bedelinin yatırıldığına dair makbuz

g- Belediyeye borcu olmadığına dair belge

h- Tüzel Kişiler ihaleye katılacaksa, Ticaret ve Sanayi Odasından veya ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasından kayıtlı olduğunu gösteren ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belge

ı- 2886 sayılı Kanunun 36.maddesine göre usulüne göre hazırlanmış,

a- Dış Zarf (Bu zarf geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgeler Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.)

b- İç Zarf (Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir.)

8 - İhale üzerine kalan gerçek ve tüzel kişiler ihalenin tebliğini müteakip 15 gün içerisinde ihale masrafları (Her türlü vergi, Tellaliye ve diğer masraflar) ile beraber satış bedelini peşin yatıracaktır.

9356/1-1