20 Ekim 2016 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29863

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Rekabet Kurumundan:

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğünden:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

Milli Savunma Bakanlığından:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Pursaklar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Yenimahalle Belediye Başkanlığı Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünden:

Konya Gümrük Müdürlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünden:

Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden:

Uluslararası Antalya Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstinye Üniversitesi Rektörlüğünden:

Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörlüğünden:

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

İpsala Gümrük Müdürlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Merkez Bankasından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Rekabet Kurumundan:

REKABET UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI

Rekabet Kurumu’nda çalıştırılmak üzere, Rekabet Kurumu Meslek Personeli Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde;

1) (23 kişilik) Rekabet Uzman Yardımcılığı (Genel) kadrosu için; en az dört yıllık öğrenim veren yükseköğretim kurumlarının İktisat, Siyasal Bilgiler, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden veya İşletme Mühendisliği ya da Endüstri Mühendisliği bölümlerinden,

2) (9 kişilik) Rekabet Uzman Yardımcılığı (Hukuk) kadrosu için; Hukuk Fakültelerinden,

3) (3 kişilik) Rekabet Uzman Yardımcılığı (Bilişim) kadrosu için; Bilgisayar Mühendisliği, İstatistik ve Bilgisayar, Matematik ve Bilgisayar bölümlerinden,

ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından, mezun olanların katılabileceği giriş sınavı sonucunda, Rekabet Uzman Yardımcıları alınacaktır.

SINAVA KATILMA KOŞULLARI

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yer alan genel şartları taşımak,

2) 4054 sayılı Kanunun 35 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan fakülte ve bölümler ile Rekabet Kurumu Meslek Personeli Yönetmeliğinin 7 nci maddesinde sayılan ve yukarıda belirtilen yükseköğretim kurumlarından mezun olmak ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından, mezun olmak,

3) Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış olmak,

4) Son başvuru tarihi itibariyle 2015 veya 2016 Kamu Personel Seçme Sınavından:

a) Rekabet Uzman Yardımcılığı (Genel) kadrosu için; KPSS P49, KPSS P54, KPSS P55, KPSS P73 veya KPSS P77 puan türlerinin herhangi birinden en az (85) puan alınması ve başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı (460) kişi,

b) Rekabet Uzman Yardımcılığı (Hukuk) kadrosu için; KPSS P11, KPSS P20 veya KPSS P21 puan türlerinin herhangi birinden en az (80) puan alınması ve başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı (180) kişi,

c) Rekabet Uzman Yardımcılığı (Bilişim) kadrosu için; KPSS P1 puan türünden en az (85) puan alınması ve başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı (60) kişi içerisinde bulunulması gerekmektedir.

Son sıradaki adaylarla aynı puana sahip olan adaylar da sınava kabul edilir.

5) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bir hastalığı bulunmamak.

SINAVLAR

Kurumumuzca yapılacak giriş sınavı yazılı ve sözlü sınav olmak üzere iki aşamada yapılır.

1 - Yazılı Sınav: Sınav 20.11.2016 Pazar günü Ankara’da yapılacaktır. Sınav yeri, saati ile sınava katılmaya hak kazanan adayların isimleri Kurum internet sitesinde ilan edilecektir. Sınava ilişkin bilgiler adayların elektronik posta adreslerine ve cep telefonlarına mesaj olarak gönderilecek olup, sıralamaya giremeyen adaylara herhangi bir bildirim yapılmayacaktır.

Sınav Konuları: Alan bilgisi ve yabancı dil bilgisi sorularından oluşur ve aşağıdaki konuları kapsar:

Rekabet Uzman Yardımcılığı (Genel) kadrosu için: İktisat, Hukuk, İşletme ve Yabancı Dil.

Rekabet Uzman Yardımcılığı (Hukuk) kadrosu için: Hukuk, İktisat ve Yabancı Dil.

Rekabet Uzman Yardımcılığı (Bilişim) kadrosu için: Bilişim, Hukuk ve Yabancı Dil.

- İKTİSAT: Mikro İktisat, Makro İktisat, Sanayi İktisadı, Ekonometri, İstatistik.

- HUKUK: Medeni Hukuk (Genel Hükümler ve Kişiler Hukuku), Borçlar Hukuku (Genel Hükümler), Ticaret

Hukuku (Ticari İşletme ve Şirketler Hukuku), İdare Hukuku, Ceza Hukuku (Genel Hükümler).

- İŞLETME: İşletme İktisadı, İşletme Yönetimi, Muhasebe ve Finansman, Üretim ve Pazarlama.

- BİLİŞİM: Yazılım, Ağ, Güvenlik ve Donanım, Veritabanları ve Bilgi Sistemleri.

- YABANCI DİL: İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden biri.

Sınavın değerlendirmesi 100 tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sayılabilmek için alan bilgisi konularının her birinden en az 65 puan almak kaydıyla ortalama en az 70 puan almak gerekir.

2 - Sözlü Sınav: Sınav komisyonu başkanı ve üyeleri tarafından, Yönetmelikte belirlenen kriterlere göre her adaya 100 tam puan üzerinden ayrı ayrı puan verilir Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, Komisyon Başkan ve Üyelerinin 100 tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması şarttır.

Yazılı sınavın ağırlığı %60, sözlü sınavın ağırlığı %40 olup, yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olan adayların her sınav aşamasında elde ettikleri puanların ağırlıklı ortalaması alınmak suretiyle giriş sınavı başarı puanı tespit edilir ve nihai başarı sıralaması yapılır. Başarı puanlarının eşit olması durumunda yazılı sınav puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır.

Sınavlarda başarılı olan adaylardan sonuç başarı sıralamasına göre ilan edilen kadro sayıları uyarınca toplam (35) kişiye kadar Rekabet Uzman Yardımcısı atanacaktır.

SINAVA BAŞVURU

Sınava katılmak isteyen adaylar 24.10.2016 - 07.11.2016 tarihleri arasında www.rekabet.gov.tr internet adresinde bulunan

“Sınav Duyurusu” başlıklı bölümdeki “Başvuru Formu” nu eksiksiz olarak dolduracaklardır. (Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen belgelerin asıl/onaylı suretleri sınavlarda başarılı olup atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir.)

ADRES:

Rekabet Kurumu Başkanlığı

Üniversiteler Mahallesi 1597 Cadde No: 9    06800 Bilkent/ANKARA

TELEFON:

Bilgi İçin          :  (0 312) 291 42 34 - 4212 - 4213

Teknik Destek  :  (0 312) 291 43 40 - 291 4353

9162/1-1


Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğünden:

AVUKATLIK GİRİŞ SINAVI

Üniversitemiz Hukuk Müşavirliğinde istihdam edilmek üzere, 18/03/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Görevlilerine İlk Defa Atanacaklar için Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin Ek 6 ncı maddesine dayanılarak hazırlanan ve 25/03/2015 tarihli ve 29306 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Girişi Sınavı ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre yazılı ve sözlü sınav ile 1 (bir) adet Avukat alımı yapılacaktır.

 

UNVANI

DERECESİ

ADEDİ

ARANAN NİTELİKLER

AVUKAT

6

1

a) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.

b) Son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış KPSSP3 puan türünden 70 almış olmak.

c) Hukuk Fakültesi mezunu olmak ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

ç) Avukat kadrosu için başvuru tarihinin son günü itibariyle avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak.

 

Yazılı Sınav Başvuru Yeri ve Başlangıç-Bitiş Tarihleri

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığı Cumhuriyet Bulvarı No: 144 Alsancak - İZMİR 20.10.2016 - 04.11.2016

Yazılı Sınav Yeri ve Tarihi

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü Cumhuriyet Bulvarı No: 144 Alsancak - İZMİR

24.11.2016 tarihinde saat 10.00

Sözlü Sınav Tarihi

12.12.2016 tarihinde saat 14.00

 

Giriş Sınavı İçin Başvuruda İstenen Belgeler

1 - Başvuru Formu ( www.deu.edu.tr web sitesinden temin edilebilecektir.),

2 - Diploma veya mezuniyet belgesinin onaylı örneği (eğitimini yurt dışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin onaylı örneği),

3 - Üç adet vesikalık fotoğraf,

4 - KPSS (B) sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı,

5 - Özgeçmiş,

6 - Avukatlık ruhsatnamesinin onaylı örneği.

Başvurular Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına 20.10.2016-04.11.2016 tarihleri arasında şahsen veya posta ile yapılacaktır.

* Posta ile yapılacak başvurularda, istenilen belgelerin son başvuru tarihine kadar Üniversitemize ulaşmış olması gerekmektedir.

Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Not: Başvuru İnceleme Komisyonu tarafından istenilen şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilenlerin başvuruları değerlendirmeye alınmaz.

Giriş Sınavının Şekli, Başvuru Şartları, Yeri ve Değerlendirilmesi

Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilecektir. Sınav için öngörülen süre içerisinde yapılan başvuruları inceleyerek adayların aranan şartları taşıyıp taşımadıkları, Başvuru İnceleme Komisyonu tarafından değerlendirilecek olup, başvurusu kabul edilen adayların listesi Üniversitemizin www.deu.edu.tr sayfasından yayımlanacaktır.

Aranılan şartları taşıyan adaylar, ilanda belirtilen KPSSP3 puan türünden en yüksek puanı alan adaydan başlamak ve atama yapılacak kadro sayısının beş katını geçmemek üzere, bir sıralama yapılarak yazılı sınava tabi tutulacaktır. (KPSSP3 puan türü itibariyle en son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da yazılı sınava çağrılacaktır.)Sıralamaya giren adaylar Üniversitemiz internet sayfasından (www.deu.edu.tr) duyurulacaktır.

YAZILI SINAV KONULARI

a) Anayasa Hukuku

b) Medeni Hukuk

c) Borçlar Hukuku

ç) Ticaret Hukuku

d) Medeni Usul Hukuku

e) İcra ve İflas Hukuku

f) İdare Hukuku

g) İdari Yargılama Hukuku

ğ) Ceza Hukuku

h) Ceza Usul Hukuku

ı) İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

i) 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu

Yazılı sınavda yetmiş ve üzeri puan alan adaylardan ilan edilen boş kadro sayısının en çok dört katı aday yazılı sınav başarı sıralamasına göre sözlü sınava çağrılacaktır. (Çağrılacak olan son sıradaki aday ile eşit puana sahip adayların tamamı da sözlü sınava çağrılır.) Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için en az yetmiş puan alınması şarttır. Yazılı ve sözlü sınav notları ortalaması alınarak başarı notu bulunur. Başarı sıralaması, en yüksek not alandan başlamak üzere belirlenir.

SÖZLÜ SINAV KONULARI

a) Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu ,

d) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

e) Genel yetenek ve genel kültürü,

f) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı

yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilirler. Adaylar, Sınav Kurulu tarafından bu fıkranın (a) bendi için elli puan, diğer bentlerde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, Sınav Kurulu üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.

Sınav Sonuçlarının İlanı ve İtirazlar

(1) Sınav sonuçları, Sınav Kurulu tarafından başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle sınav duyurusunda belirtilen avukat kadro sayısı kadar asıl aday ile bunların yarısı kadar yedek aday isimlerinden oluşturulan başarı listesi üniversitemizin internet sayfasından duyurulacaktır. Ayrıca başarılı olan adaylara sonuç yazılı olarak bildirilir.

(2) Başarı sırasına göre oluşturulacak yedek aday listesi, sınav sonuçlarının ilanından itibaren altı ay süreyle geçerlidir.

(3) Sınavda yetmiş ve üzerinde puan almış olmak sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.

(4) Duyuru tarihinden itibaren beş iş günü içerisinde sınav sonuçlarına itiraz edilebilir. Yapılan itirazlar Sınav Kurulunca varsa sözlü sınav tarihinden önce ve herhalde en geç on beş gün içinde sonuçlandırılır.

Gerçeğe Aykırı Beyan

(1) Sınavı kazananlardan sınav başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenlerin sınav

sonuçları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez.

(2) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Atanma İşlemleri

(1) Giriş sınavında başarılı olup asıl listede yer alanlardan, kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içinde istenen belgeleri ibraz edenler, avukat kadrosuna atanırlar.

(2) Adayların avukat kadrolarına atanmaları giriş sınavı başarı puan sıralamasına göre yapılır. Sınavda başarılı olup göreve başlamayanların veya ataması yapılıp herhangi bir sebeple görevden ayrılanların yerine, yeni bir sınav yapılana kadar ve her halükarda giriş sınavı sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren en geç altı ay içinde, giriş sınavı başarı sırası dikkate alınarak yedek listeden atama yapılabilir.

(3) Gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atama işlemleri yapılmaz. Atamaları yapılmış ise bu atamalar iptal edilir.

Atama yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde mazeretsiz olarak başvurmayanlar veya ataması yapıldığı halde süresi içinde göreve mazeretsiz başlamayanlar atama işleminden sarfınazar etmiş sayılırlar ve sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.

9156/1-1


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

KARAPINAR YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAK ALANI (YEKA) YURT İÇİNDE ÜRETİM KARŞILIĞI TAHSİSİ (YÜKT) YARIŞMA İLANI

1 - İdare Bilgileri

İdarenin;

Adı                                   :  T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

Adresi                              :  Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü, Eskişehir Yolu 7. Km, No: 166, 06520 Çankaya/ANKARA

Telefon numarası              :  0 312 - 295 55 00

Faks numarası                  :  0 312 - 295 50 05

Elektronik posta adresi     :  yeka@yegm.gov.tr

2 - Yarışma Bilgileri

a) Yarışmanın;

Adı: Karapınar Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) Kullanım Hakkı Yarışması Niteliği, türü, miktarı: 1000 MWe bağlantı kapasitesi için Yurt İçinde Üretim Karşılığı Tahsis olarak; Şartnamede belirtilen özelliklerde entegre 500 MWp/yıl kapasiteli FV güneş modülü üretim fabrikasının ve AR-GE Merkezinin kurulması, AR-GE faaliyetlerinin yürütülmesi ve toplam 1000 MWe kurulu gücündeki Güneş Enerjisi Elektrik Üretim Tesisinin Şartnamede koordinatları verilen Karapınar YEKA da kurularak devreye alınmasıdır.

İşin yapılma yeri: FV güneş modülü üretecek olan fabrika, Serbest Bölgeler hariç, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde, Güneş Enerjisi Elektrik Üretim Tesisi Şartnamede koordinatları verilen alanda, AR-GE Merkezi ise ilgili mevzuatta öngörülen yerlerde kurulacaktır.

b) Yarışma konusu işe başlama ve işi bitirme tarihleri

Fabrika ve AR-GE Merkezi kurulumu; sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 18 ay, Güneş Enerjisi Elektrik Üretim Tesisi ise Fabrika kurulumunu takip eden 36 ay içerisinde bitirilecektir.

c) Uygulanacak yarışma usulü

Yarışma, Şartnamede ilan edilen kilovatsaat başına elektrik enerjisi yarışma başlangıç tavan fiyatı üzerinden açık eksiltme usulüne göre yapılır.

Verilen Mali Teklif herhangi bir şartı içeremez.

ç) Yarışmaya katılabilme şartları ve istenen belgeler

İş Deneyimi: FV güneş modülü üretim teknolojisine göre 01/01/2014 - 30/06/2016 tarihleri arasında, Şartnamede Tablo1’de belirtilen ingot üretimi hariç dilimleme, hücre ve modül üretimi aşamaları/işlemlerini entegre olarak gerçekleştirerek 3000 MWp FV güneş modülü üretmiş olmalıdır.

Yarışmaya katılabilme diğer şartları ve Yarışmada istenen belgeler Şartnamede yer almaktadır.

d) Yarışmanın sadece yerli ortaklara açık olup olmadığı

Yarışma, Teknoloji Sağlayıcısına ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına ait pay oranı ayrı ayrı %25’ten az olmayacak şekilde yerli ve yabancı ortakların içinde bulunduğu ortak girişim gruplarına açıktır. Yarışmayı kazanan Ortak Girişim Grubunca şirket kurulacak ve YEKA Kullanım Hakkı Sözleşmesi imzalanacaktır.

e) Şartname bedeli ile bedelin yatırılacağı, Şartnamenin görüleceği ve temin edileceği yer

Şartname bedeli 10.000 TL olup, bedel T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü’ne yatırılacaktır.

Şartname, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü’nde görülebilir ve temin edilebilir. Her ne surette olursa olsun, Şartname almak için ödenmiş tutarlar iade edilmez.

f) Başvuru yeri, tarihi ve saati

Başvurular, 12/12/2016 tarihi saat 14:00’e kadar, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü’ne elden teslim edilecektir. Bu tarih ve saatten sonra İdare’ye yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Başvuruların incelenmesine aynı tarih ve adreste saat 16:00’da başlanarak detay incelemeye geçilecektir.

g) Yarışma yeri, tarihi ve saati

Yarışma, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü’nde 15/12/2016 tarihinde, saat 14:00’de mali teklif zarflarının açılması ve Yönetmeliğe uygun olarak açık eksiltmeye geçilmesi suretiyle yapılacaktır.

3 - Teminat Türü ve Tutarı

Kesin, süresiz, tamamen ve/veya kısmen nakde çevrilebilir ve limitsiz, teminat mektubunun tutarı 50 milyon ABD Doları’dır.

4 - Tekliflerin Geçerlilik Süresi

Başvuru tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olacaktır.

5 - Bu yarışmaya konsorsiyumlar teklif veremezler.

6 - Yarışma Başlangıç Tavan Fiyatı ve Alım Süresi

• Yarışma Başlangıç Tavan Fiyatı    :  8,00 ABD Dolar-cent/kWh

• Elektrik enerjisi alım süresi            :  15 Yıl

Elektrik enerjisi alım süresi YEKA Kullanım Hakkı Sözleşmesinin imzalandığı tarihten itibaren başlar.

7 - FV güneş modüllerinin üretileceği fabrikaya, üretim süreçlerine, aksamın özelliklerine, Güneş Enerjisi Elektrik Üretim Tesisinde kullanılacak diğer tesis bileşenlerine, AR-GE faaliyetlerine ve YEKA’ya ilişkin teknik ve idari şartlar Şartnamede yer almaktadır.

8 - İdare, Yarışmayı yapıp yapmamakta, serbesttir. İdare başvuru tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir. Bu husus başvuru tarihinin sona ermesinden önce duyurulacaktır.

9163/1-1

 


 

Açıklama: yasak


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Mimar Kerem Türker Vakfı (Kerem Vakfı)

VAKFEDENLER : Nedime Lale Türker, Engin Türker, Lamia Zeynep Onay, Halil Ersin Onay, Selin Onay, Oğuz Fikret Şahin, Gül Şahin, Mustafa İstemihan Talay, Bengü Bilik, Ragıp Ertuğrul, Mehmet Fazıl Erüreten, Aydan Balamir, Özden Sipahioğlu, Sinem Çınar Kalenderoğlu, Defne Anter, Berin Fatma Gür, Hikmet Asuman Ersoy

VAKFIN İKAMETGAHI: ANKARA

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Ankara 6. Asliye Hukuk Mahkemesinin 27/06/2016 tarihli ve E:2016/119, K:2016/303 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Kerem Türker’in adını ve anısını, itibarlı ve devamlı kılacak, mimari, kültür, sanat, eğitim ve bilim dallarında çağdaş uygarlık düzeylerine ulaşması çabalarına katkıda bulunacak nitelikte özgün projeler gerçekleştirerek veya bu alanlarda sürdürülen girişimlere destek vererek yaşatmak ve topluma yararlı kılmak.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 60.000 TL (Altmış Bin Türk Lirası Nakit)

YÖNETİM KURULU: Engin Türker, Lamia Zeynep Onay

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ:

Mimar Kerem Türker Vakfı tarafından zamanında kurumsallaştırılmış faaliyetlerin devamı yükümlülüğünü kabul etmesi halinde Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesine devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.

9140/1-1


Pursaklar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.08.2016 gün ve 1641 sayılı kararı ile onaylanan "Pursaklar İlçesi Ülümbüş Mahallesi 294, 295, 298, 299, 300, 301, 461, 463, 476, 478, 491, 494, 495, 515 ve 516 kadastro parsellerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği", 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereği, Belediyemiz İlan Panosunda 30 gün süreyle askıya çıkartılmıştır.

İlanen ilgililere duyurulur.

9131/1-1


Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Aşağıda ada ve parsel numaraları yazılı 84220/30 nolu kesin parselasyon planı Müdürlüğümüz ilan tahtasına asılmıştır.

İlgililere ilan olunur.

ADA/PARSEL                                    MEVKİİ           

   60431/12                                YUKARI YAHYALAR

   60452/8                                  YUKARI YAHYALAR

9142/1-1

—————

Aşağıda ada ve parsel numaraları yazılı 72700/26 nolu kesin parselasyon planı Müdürlüğümüz ilan tahtasına asılmıştır.

İlgililere ilan olunur.

ADA/PARSEL                         MEVKİİ

   14762/5                                  ÖZGÜR

   14762/6                                  ÖZGÜR

9143/1-1


Yenimahalle Belediye Başkanlığı Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünden:

Yenimahalle İlçesi İvedik Mahallesi 44675 ada 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 ve 49 nolu parselleri kapsayan Yenimahalle Belediye Encümenimizin 11.08.2016 tarih ve 862/1854 sayılı kararı ve Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 22.09.2016 tarih ve 2248/4734 sayılı kararıyla onaylanan 84180/Ek5 no'lu Parselasyon Planı Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

İlgililere ilan olunur.

9144/1-1


Konya Gümrük Müdürlüğünden:

İLANEN TEBLİGAT

Safir Mobilya ve Yatak Sanayi Ticaret A.Ş. (V.N 7370077837) firmasına adına Konya Gümrük Müdürlüğünce tescilli 22.06.2005/IM000481, 01.06.2005/IM000376, 08.06.2005/IM000410, 01.06.2005/IM000375, 01.06.2005/IM000377, 01.06.2005/IM000378, 19.07.2005/IM000610, 06.06.2005/IM000395, 02.06.2005/IM000386 tarih sayılı beyannameler ile 13.05.2005 tarihli 79643 sayılı Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında ithal edilen eşyalar için düzenlenen Yatırım Teşvik Belgesinin 09.07.2014 tarihli 29055 sayılı Resmi Gazete’de iptal edildiğinin anlaşılması nedeniyle, alınmayan vergilerin tahsilatı amacıyla firma adına tanzim edilen 16.05.2016 tarih ve 16ET06050043, 16ET06050040, 16ET06050039, 16ET06050038, 16ET06050037, 16ET06050036, 16ET06050035, 16ET06050034, 16ET06050033 sayılı Ek Tahakkuk Kararları firma adresinde bulunamadığından tebliğ edilememiş olup, 7201 sayılı yasanın 28 ve 29. Maddeleri gereğince ek tahakkuk kararlarının iş bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün sonra ilgilisine tebliğ edilmiş sayılacağı, ilanen tebliğ olunur.

9054/1/1-1

—————

İLANEN TEBLİGAT

Mepan Metal Panel Yapı Sist. San. ve Tic. Ltd. Şti (V.N 6150312645) firmasına adına Konya Gümrük Müdürlüğünce tescilli 19.10.2005/IM000974, 18.01.2006/IM000023, 26.01.2006/IM000039, 21.04.2006/IM000347, 20.03.2006/IM000204, tarih sayılı beyannameler ile 30.03.2005 tarihli 78978 sayılı Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında ithal edilen eşyalar için düzenlenen Yatırım Teşvik Belgesinin 19.12.2014 tarihli 29210 sayılı Resmi Gazete’de iptal edildiğinin anlaşılması nedeniyle, alınmayan vergilerin tahsilatı amacıyla firma adına tanzim edilen 09.05.2016 tarih ve 16ET06050028, 16ET06050029, 16ET06050030, 16ET06050031, 16ET06050032, sayılı Ek Tahakkuk Kararları firma adresinde bulunamadığından tebliğ edilememiş olup, 7201 sayılı Yasanın 28 ve 29. Maddeleri gereğince ek tahakkuk kararlarının iş bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün sonra ilgilisine tebliğ edilmiş sayılacağı, ilanen tebliğ olunur.

9054/2/1-1

—————

İLANEN TEBLİGAT

Çağsan Isı Merkezi San. Tic. Ltd. Şti (V.N 2200009231) firmasına adına Konya Gümrük Müdürlüğünce tescilli 18.10.2006/IM001311, 01.03.2007/IM000218, 09.05.2007/IM000575 tarih sayılı beyannameler ile 26.07.2006 tarihli 84714 sayılı Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında ithal edilen eşyalar için düzenlenen Yatırım Teşvik Belgesinin 19.12.2014 tarihli 29210 sayılı Resmi Gazete’de iptal edildiğinin anlaşılması nedeniyle, alınmayan vergilerin tahsilatı amacıyla firma adına tanzim edilen 10.05.2016 tarih ve 16ET06050025, 16ET06050026, 16ET06050027, sayılı Ek Tahakkuk Kararları firma adresinde bulunamadığından tebliğ edilememiş olup, 7201 sayılı Yasanın 28 ve 29. Maddeleri gereğince ek tahakkuk kararlarının iş bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün sonra ilgilisine tebliğ edilmiş sayılacağı, ilanen tebliğ olunur.

9054/3/1-1

—————

İLANEN TEBLİGAT

Mustafa Şahin Tarım Ürünleri Tekstil İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti (V.N 6240315005) firmasına adına Konya Gümrük Müdürlüğünce tescilli 14.12.2006/IM001544, 03.04.2007/IM000396, tarih sayılı beyannameler ile 27.10.2006 tarihli 85304 sayılı Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında ithal edilen eşyalar için düzenlenen Yatırım Teşvik Belgesinin 30.10.2014 tarihli 29160 sayılı Resmi Gazete’de iptal edildiğinin anlaşılması nedeniyle, alınmayan vergilerin tahsilatı amacıyla firma adına tanzim edilen 13.05.2016 tarih ve 16ET06050023, 16ET06050024, sayılı Ek Tahakkuk Kararları firma adresinde bulunamadığından tebliğ edilememiş olup, 7201 sayılı Yasanın 28 ve 29. Maddeleri gereğince ek tahakkuk kararlarının iş bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün sonra ilgilisine tebliğ edilmiş sayılacağı, ilanen tebliğ olunur.

9054/4/1-1

—————

İLANEN TEBLİGAT

Ereğli Doğa Sağlık Hizmetleri Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti (V.N 3520121163) firmasına adına Konya Gümrük Müdürlüğünce tescilli 07.04.2005/IM000216 tarih sayılı beyanname ile 05.10.2004 tarihli 77096 sayılı Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında ithal edilen eşyalar için düzenlenen Yatırım Teşvik Belgesinin 14.06.2014 tarihli 29030 sayılı Resmi Gazete’de iptal edildiğinin anlaşılması nedeniyle, alınmayan vergilerin tahsilatı amacıyla firma adına tanzim edilen 16.05.2016 tarihli ve 16ET06050045 sayılı Ek Tahakkuk Kararı firma adresinde bulunamadığından tebliğ edilememiş olup, 7201 sayılı Yasanın 28 ve 29. Maddeleri gereğince ek tahakkuk kararlarının iş bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün sonra ilgilisine tebliğ edilmiş sayılacağı, ilanen tebliğ olunur.

9054/5/1-1

—————

İLANEN TEBLİGAT

GK Makine Destek Sist. Kalıp Hidr. San. ve Tic. Ltd. Şti. (V.N 3960521610) firmasına adına Konya Gümrük Müdürlüğünce tescilli 19.08.2005/IM000704 tarih sayılı beyanname ile 09.08.2005 tarihli 80678 sayılı Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında ithal edilen eşyalar için düzenlenen Yatırım Teşvik Belgesinin 19.12.2014 tarihli 29210 sayılı Resmi Gazete’de iptal edildiğinin anlaşılması nedeniyle, alınmayan vergilerin tahsilatı amacıyla firma adına tanzim edilen 16.05.2016 tarihli ve 16ET06050044 sayılı Ek Tahakkuk Kararı firma adresinde bulunamadığından tebliğ edilememiş olup, 7201 sayılı Yasanın 28 ve 29. Maddeleri gereğince ek tahakkuk kararının iş bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün sonra ilgilisine tebliğ edilmiş sayılacağı, ilanen tebliğ olunur.

9054/6/1-1

—————

İLANEN TEBLİGAT

Yılmaz Lale Plastik ve Ambalaj San. Tic. Ltd. Şti. (V.N 9780397999) firmasına adına Konya Gümrük Müdürlüğünce tescilli 24.04.2006/IM000350 tarih sayılı beyanname ile 02.03.2005 tarihli 78676 sayılı Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında ithal edilen eşyalar için düzenlenen Yatırım Teşvik Belgesinin 30.04.2013 tarihli 28633 sayılı Resmi Gazete’de iptal edildiğinin anlaşılması nedeniyle, alınmayan vergilerin tahsilatı amacıyla firma adına tanzim edilen 16.05.2016 tarihli ve 16ET06050041 sayılı Ek Tahakkuk Kararı firma adresinde bulunamadığından tebliğ edilememiş olup, 7201 sayılı Yasanın 28 ve 29. Maddeleri gereğince ek tahakkuk kararının iş bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün sonra ilgilisine tebliğ edilmiş sayılacağı, ilanen tebliğ olunur.

9054/7/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünden:

Ankara ili, Mamak İlçesi, 36877 ada, 6 nolu parseldeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28. maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Mamak Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi Mehmet ÇEVİK’in;

Yetki belge numarası almak için, İl Müdürlüklerine müracaat etmesi halinde, Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre 1 (bir) yıl süre ile yetki belge numarasının verilmemesine,

Kararın Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

  Bakanlık Makamının 12.10.2016 tarihli ve 13551 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

9087/1/1-1

—————

Antalya ili, Kepez Mahallesi, 685 ada, 10 nolu parseldeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28. maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Kepez Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi Adnan İLTEMİR’in Yetki Belgesi Numarasının (0007110153557703);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 12.10.2016 tarihli ve 13550 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

9087/2/1-1

—————

Antalya ili, Kepez İlçesi, 8664 ada, 02 nolu parseldeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28. maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Kepez Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi Kadri YILDIZ’ın Yetki Belgesi Numarasının (0007110264665421);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 12.10.2016 tarihli ve 13547 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

9087/3/1-1

—————

Ankara ili, Etimesgut İlçesi, 67KM-IVB, 47623 ada, 10 nolu parseldeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28. maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Etimesgut Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi Ömer KARADEMİR’in Yetki Belgesi Numarasının (0006111238311621);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 12.10.2016 tarihli ve 13549 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

9087/4/1-1

—————

Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Şafak Mahallesi, 1418 ada, 9 nolu parsel üzerindeki yapılarda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28. maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Gölbaşı Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi Kartal Grup Mad. Eml. İnş. San. Tic. Ltd. Şti.’nin Yetki Belgesi Numarasının (0006315497100666);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

Şirket müdürü olan Veysel KARTAL’ın şahış şirketi olarak İl Müdürlüklerine müracaat etmesi halinde, yetki belge numarasının 1 (bir) yıl süre ile verilmemesine,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 12.10.2016 tarihli ve 13540 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

9087/5/1-1


Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden:

İLAN TUTANAĞI

İnsan Kaynakları Şubesi 903.99 - 2016

İlçemiz Kütükçü Alibey Ortaokulu öğretmeni Ayşegül KINIKLIOĞLU'nun İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün 02/09/2016 tarih ve 9705147 sayılı onayı ile görevinden çekilmiş sayılması uygun görülmüştür.

Hakkında MEB İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün 02/09/2016 tarih ve 9705147 sayılı onayına ilişkin kararı, adı geçen öğretmenin Yurt Dışında olması nedeniyle tebliğ edilememiştir.

Söz konusu karar adı geçene 7201 Sayılı Tebligat Kanunu Hükümlerine göre ilanen tebliğ olunur.

9088/1-1


Uluslararası Antalya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi, Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümüne 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 26. maddesine ve 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak aşağıda belirtilen şartlara göre "Profesör" alınacaktır.

Başvuru Belgeleri

İlana konu olan kadro devamlı statüde olup atanmak isteyen adayların, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri gereğince, ana bilim dalını belirtir bir dilekçe ekinde özgeçmişini, öğrenim belgelerini, 4 adet fotoğrafını, yayın listesini (başlıca araştırma eseri belirtilecektir), bilimsel çalışma ve yayınları ile bunlara yapılan atıfları Profesörlük kadrosu için 6 takım halinde hazırlayarak Rektörlüğümüz Personel Müdürlüğüne, ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır. Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliği onaylanmamış diplomayla ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

İlgililerin Üniversitemizin Çıplaklı Mahallesi Farabi Caddesi No: 23 Döşemealtı/ ANTALYA adresine şahsen başvurmaları gerekmektedir. Eksik evrakla ve posta ile yapılan başvurular geçersiz sayılacak ve en fazla bir pozisyon için başvuru yapılacaktır.

İlan olunur.

 

Birim

Bölüm/Program

Unvan

Kadro

Özel Koşullar

Mühendislik Fakültesi

Endüstri Mühendisliği

Profesör

1

-   Endüstri Mühendisliği veya Makina Mühendisliği bölümünden lisans mezunu olmak.

-   Endüstri Mühendisliği veya Makina Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak

-   Yabancı diller biliyor olmak.

9118/1-1


İstinye Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda gösterilen bölümü için 2547 sayılı Kanun ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca devamlı statüde öğretim üyesi alınacaktır. Başvuracak adayların evrakları başvuru süresi içerisinde Üniversitemizin insan kaynaklarına teslim edilmesi gerekmektedir.

Başvuru süresi: İlanın yayımı tarihinden itibaren 15 gündür.

ADRES: İstinye Üniversitesi Topkapı Sağlık Kampüsü, Maltepe Mah., Edirne-Çırpıcı Yolu No: 9 Cevizlibağ - Topkapı/İSTANBUL

 

FAKÜLTE/ YÜKSEKOKUL

UNVAN

ANABİLİM DALI/ PROGRAM

UZMANLIK ALANI/ ARANILAN ŞARTLAR

KADRO SAYISI

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Profesör

İşletme

Bankacılık, Finans ve Muhasebe alanında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak

1

 

Profesörlük Kadrosu İçin Gerekli Belgeler

1) Başvuru Dilekçesi

2) Özgeçmiş

3) Yayın Listesi

4) İki adet vesikalık fotoğraf

5) Nüfus cüzdanı örneği

6) Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Diplomaları ve Doçentlik belgesi (Noter Onaylı)

7) Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (ayrılmış olanlarda) kurumlarından alacakları hizmet belgesi

8) Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosya ve 6 adet CD

AÇIKLAMALAR:

1) İlan edilen unvan için yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul Denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.

2) Müracaatlar şahsen veya posta ile yapılacaktır.

3) Geç teslim edilen ve eksik evrakı bulunan başvurular kabul edilmeyecektir.

4) Kadroya müracaat edecek adayların, Üniversitemizin ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın internet sitesinde yer alan İstinye Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atama Yönergesine göre Bilimsel Yayınlarının puanlandırılmış tablolarını eklemeleri gerekmektedir.

9132/1-1


Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ve “Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanmalarda Aranacak Asgari Koşullar”a göre öğretim üyesi alınacaktır.

DOÇENT KADROSUNA BAŞVURU ŞARTLARI

Doçent kadroları daimi statüde olup, adayların başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine ekleyecekleri 2 adet fotoğraf, özgeçmiş ve eserler listesi (ÜAK formatında), Üniversitemiz web sitesindeki Ayrıntılı Puan Tablosu, doçentlik belgesi ve öğrenim belgelerinin (lisans, yüksek lisans, doktora) e-devlet çıktıları veya onaylı örnekleri (onay noter tarafından yapılmalı veya belgelerin asılları başvuru sırasında gösterilmek şartıyla Üniversitemizde de yapılabilir), nüfus cüzdanı fotokopisi, Adli Sicil Belgesi (www.turkiye.gov.tr internet adresinden alınabilir.), askerlik durumu belgesi (terhis belgesi fotokopisi veya son üç ay içerisinde alınmış tecil belgesi) ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin 14. maddesinde belirtilen bilgi ve belgeleri kapsayan bir dosyayı 4 nüsha olarak hazırlayarak müracaatların Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılması gerekmektedir.

GENEL AÇIKLAMALAR:

1 - Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin (lisans ve yüksek lisans YÖK tarafından, doktora ÜAK tarafından) onaylanmış olması şarttır.

2 - Adayların 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinin tüm şartlarını taşıyor olmaları gerekmektedir.

3 - Öğretim üyesi kadrolarına müracaat edecek adayların aranan koşullara uyup uymadığı “Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanmalarda Aranacak Asgari Kriter”e istinaden Üniversitemizce oluşturulacak “Akademik Değerlendirme Kurulu” tarafından incelenecek olup, bu inceleme sonucunda aranan koşulları taşıdığı tespit edilen adayların müracaatları kabul edilecektir.

4 - Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve iptal edilecektir.

5 - Başvuru süresi bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün olup, başvuru evrakları geri iade edilmeyecektir.

6 - Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir tanesine başvuru yapabilirler.

7 - Üniversitemiz irtibat numaraları: 0 272 444 03 03 Dahili: 10350 - 10651

Adres: A.K.Ü. Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Gazlıgöl Yolu, Afyonkarahisar

 

Birim

Bölüm

Anabilim Dalı

Unvan

Derece

Adet

Açıklama

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Anatomi

Doçent

1

1

Tıp Bilimleri Anatomi alanında doçentliğini almış olmak.

9152/1-1


Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara tam zamanlı Öğretim Elemanı alınacaktır.

Başvurular Oğuzlar Mah.1377 Sokak No: 21 Balgat/ANKARA adresinde bulunan Üniversitemiz Rektörlük Personel Daire Başkanlığına yapılacaktır.

Başvurular Resmi Gazete’de yayınlandığı tarih itibariyle 15 (Onbeş) gündür.

Başvuru Tarihi           : 20/10/2016

Son Başvuru Tarihi    : 04/11/2016

PROFESÖRLÜK KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe

2 - Özgeçmiş

3 - Yayın Listesi

4 - 2 (iki)adet fotoğraf

5 - Nüfus cüzdanı örneği

6 - Doçentlik belgesi

7 - Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar(daha önce çalışıp ayrılsalar bile)çalıştığı kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesi

8 - Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosya ve 6 adet CD.

DOÇENTLİK KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe

2 - Özgeçmiş

3 - Yayın Listesi

4 - 2 (iki)adet fotoğraf

5 - Nüfus cüzdanı örneği

6 - Doçentlik belgesi

7 - Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar(daha önce çalışıp ayrılsalar bile)çalıştığı kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesi

8 - Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosya ve 6 adet CD.

YARDIMCI DOÇENTLİK KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe

2 - Özgeçmiş

3 - Yayın Listesi

4 - 2 (iki)adet fotoğraf

5 - Nüfus cüzdanı örneği

6 - Noter onaylı diploma fotokopileri (lisans, yüksek lisans ve doktora) Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

7 - Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar bile) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesi

8 - Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ve 4 adet CD.

Yardımcı Doçentlik için Yabancı Dil Sınavı 11/11/2016 günü saat:14:00’te Üniversitemiz Rektörlük Merkezinde yapılacaktır

Profesörler Doçent kadrosuna, Doçent Unvanını alanlar Yardımcı Doçent kadrosuna müracaat edemezler.

 

BİRİMİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI/PROGRAM

UNVANI

ADET

AÇIKLAMALAR

TIP

Dahili Tıp Bilimleri

Göğüs Hastalıkları

Profesör

1

Göğüs Hastalıkları alanında çalışmalar yapmış olmak.

 

Dahili Tıp Bilimleri

Gastroenteroloji

Doçent

1

Doçentliğini İç Hastalıkları Gastroenteroloji alanından almış olmak.

 

Dahili Tıp Bilimleri

Endokrinoloji

Doçent

1

Doçentliğini İç Hastalıkları Endokrinoloji alanından almış olmak.

 

Dahili Tıp Bilimleri

Nefroloji

Doçent

1

Doçentliğini İç Hastalıkları Nefroloji alanından almış olmak.

 

Dahili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

Yrd. Doç.

1

Uzmanlığını Kardiyoloji alanında yapmış olmak.

 

Cerrahi Tıp Bilimleri

Plastik ve Rekonst. Cer.

Profesör

1

İlgili alanda çalışmalar yapmış olmak.

 

Cerrahi Tıp Bilimleri

Plastik ve Rekonst. Cer.

Yrd. Doç.

1

Uzmanlığını ilgili alandan almış olmak.

SAĞLIK BİL. FAK.

Hemşirelik

Hemşirelik

Profesör

1

İç Hastalıkları Hemşireliği alanında çalışmaları olmak

 

Hemşirelik

Hemşirelik

Doçent

1

Doçentliğini İç Hastalıkları Hemşireliği alanından almış olmak.

 

Hemşirelik

Hemşirelik

Yrd. Doç.

1

İç Hastalıkları Hemşireliği alanında çalışmalar yapmış olmak.

 

Hemşirelik

Hemşirelik

Profesör

1

Çocuk Sağ. ve Hst. Hemşireliği alanında çalışmalar yapmış olmak

 

Hemşirelik

Hemşirelik

Doçent

1

Doçentliğini Çocuk Sağ. ve Hst. Hemşireliği alanında almış olmak.

 

Hemşirelik

Hemşirelik

Yrd. Doç.

1

Çocuk Sağ. ve Hst. Hemşireliği alanında çalışmalar yapmış olmak

 

Hemşirelik

Hemşirelik

Profesör

1

Cerrahi Hemşireliği alanında çalışmalar yapmış olmak

 

Hemşirelik

Hemşirelik

Doçent

1

Doçentliğini Cerrahi Hemşireliği alanında almış olmak.

 

Hemşirelik

Hemşirelik

Yrd. Doç.

1

Cerrahi Hemşireliği alanında çalışmalar yapmış olmak.

9136/1-1


Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Aşağıda ada ve parsel numaraları yazılı 84343 nolu kesin parselasyon planı Müdürlüğümüz ilan tahtasına asılmıştır.

İlgililere ilan olunur.

 

PARSEL

MEVKİİ

PARSEL

MEVKİİ

PARSEL

MEVKİİ

PARSEL

MEVKİİ

PARSEL

MEVKİİ

PARSEL

MEVKİİ

463

SUSUZ

2096

SUSUZ

2153

SUSUZ

2204

SUSUZ

2257

SUSUZ

2329

SUSUZ

464

SUSUZ

2097

SUSUZ

2154

SUSUZ

2205

SUSUZ

2258

SUSUZ

2330

SUSUZ

465

SUSUZ

2098

SUSUZ

2155

SUSUZ

2206

SUSUZ

2259

SUSUZ

2421

SUSUZ

466

SUSUZ

2099

SUSUZ

2156

SUSUZ

2207

SUSUZ

2260

SUSUZ

2465

SUSUZ

467

SUSUZ

2100

SUSUZ

2157

SUSUZ

2208

SUSUZ

2261

SUSUZ

2505

SUSUZ

528

SUSUZ

2101

SUSUZ

2158

SUSUZ

2209

SUSUZ

2262

SUSUZ

2506

SUSUZ

695

SUSUZ

2102

SUSUZ

2159

SUSUZ

2210

SUSUZ

2263

SUSUZ

2507

SUSUZ

696

SUSUZ

2103

SUSUZ

2160

SUSUZ

2211

SUSUZ

2264

SUSUZ

2508

SUSUZ

697

SUSUZ

2104

SUSUZ

2161

SUSUZ

2212

SUSUZ

2265

SUSUZ

2512

SUSUZ

698

SUSUZ

2105

SUSUZ

2162

SUSUZ

2213

SUSUZ

2266

SUSUZ

2513

SUSUZ

699

SUSUZ

2106

SUSUZ

2163

SUSUZ

2214

SUSUZ

2267

SUSUZ

2607

SUSUZ

700

SUSUZ

2107

SUSUZ

2164

SUSUZ

2215

SUSUZ

2268

SUSUZ

2608

SUSUZ

701

SUSUZ

2108

SUSUZ

2165

SUSUZ

2216

SUSUZ

2269

SUSUZ

2631

SUSUZ

702

SUSUZ

2109

SUSUZ

2166

SUSUZ

2217

SUSUZ

2270

SUSUZ

2632

SUSUZ

703

SUSUZ

2110

SUSUZ

2167

SUSUZ

2218

SUSUZ

2271

SUSUZ

2660

SUSUZ

704

SUSUZ

2111

SUSUZ

2168

SUSUZ

2219

SUSUZ

2272

SUSUZ

2661

SUSUZ

705

SUSUZ

2112

SUSUZ

2169

SUSUZ

2220

SUSUZ

2273

SUSUZ

2668

SUSUZ

706

SUSUZ

2114

SUSUZ

2170

SUSUZ

2221

SUSUZ

2274

SUSUZ

2670

SUSUZ

707

SUSUZ

2115

SUSUZ

2171

SUSUZ

2222

SUSUZ

2275

SUSUZ

2754

SUSUZ

708

SUSUZ

2116

SUSUZ

2172

SUSUZ

2223

SUSUZ

2276

SUSUZ

2756

SUSUZ

709

SUSUZ

2119

SUSUZ

2173

SUSUZ

2224

SUSUZ

2277

SUSUZ

2758

SUSUZ

710

SUSUZ

2120

SUSUZ

2174

SUSUZ

2225

SUSUZ

2278

SUSUZ

2760

SUSUZ

1207

SUSUZ

2124

SUSUZ

2175

SUSUZ

2226

SUSUZ

2279

SUSUZ

2823

SUSUZ

1208

SUSUZ

2125

SUSUZ

2176

SUSUZ

2227

SUSUZ

2280

SUSUZ

2943

SUSUZ

1209

SUSUZ

2126

SUSUZ

2177

SUSUZ

2228

SUSUZ

2281

SUSUZ

3148

SUSUZ

1210

SUSUZ

2127

SUSUZ

2178

SUSUZ

2229

SUSUZ

2282

SUSUZ

3150

SUSUZ

1211

SUSUZ

2128

SUSUZ

2179

SUSUZ

2230

SUSUZ

2283

SUSUZ

3152

SUSUZ

1214

SUSUZ

2129

SUSUZ

2180

SUSUZ

2231

SUSUZ

2284

SUSUZ

3154

SUSUZ

1215

SUSUZ

2130

SUSUZ

2181

SUSUZ

2232

SUSUZ

2285

SUSUZ

3155

SUSUZ

1216

SUSUZ

2131

SUSUZ

2182

SUSUZ

2233

SUSUZ

2286

SUSUZ

3158

SUSUZ

1217

SUSUZ

2132

SUSUZ

2183

SUSUZ

2234

SUSUZ

2287

SUSUZ

3186

SUSUZ

1218

SUSUZ

2133

SUSUZ

2184

SUSUZ

2235

SUSUZ

2288

SUSUZ

3229

SUSUZ

1219

SUSUZ

2134

SUSUZ

2185

SUSUZ

2236

SUSUZ

2289

SUSUZ

3231

SUSUZ

1220

SUSUZ

2135

SUSUZ

2186

SUSUZ

2237

SUSUZ

2290

SUSUZ

3390

SUSUZ

1221

SUSUZ

2136

SUSUZ

2187

SUSUZ

2238

SUSUZ

2291

SUSUZ

3400

SUSUZ

1225

SUSUZ

2137

SUSUZ

2188

SUSUZ

2239

SUSUZ

2292

SUSUZ

3406

SUSUZ

1226

SUSUZ

2138

SUSUZ

2189

SUSUZ

2240

SUSUZ

2293

SUSUZ

3410

SUSUZ

1227

SUSUZ

2139

SUSUZ

2190

SUSUZ

2241

SUSUZ

2294

SUSUZ

3412

SUSUZ

1228

SUSUZ

2140

SUSUZ

2191

SUSUZ

2242

SUSUZ

2295

SUSUZ

3414

SUSUZ

1230

SUSUZ

2141

SUSUZ

2192

SUSUZ

2243

SUSUZ

2296

SUSUZ

3514

SUSUZ

1231

SUSUZ

2142

SUSUZ

2193

SUSUZ

2245

SUSUZ

2297

SUSUZ

3520

SUSUZ

1232

SUSUZ

2143

SUSUZ

2194

SUSUZ

2247

SUSUZ

2298

SUSUZ

3895

SUSUZ

2087

SUSUZ

2144

SUSUZ

2195

SUSUZ

2248

SUSUZ

2300

SUSUZ

3896

SUSUZ

2088

SUSUZ

2145

SUSUZ

2196

SUSUZ

2249

SUSUZ

2301

SUSUZ

3967

SUSUZ

2089

SUSUZ

2146

SUSUZ

2197

SUSUZ

2250

SUSUZ

2322

SUSUZ

3968

SUSUZ

2090

SUSUZ

2147

SUSUZ

2198

SUSUZ

2251

SUSUZ

2323

SUSUZ

1/1

SUSUZ

2091

SUSUZ

2148

SUSUZ

2199

SUSUZ

2252

SUSUZ

2324

SUSUZ

YOLDAN İHDAS

SUSUZ

2092

SUSUZ

2149

SUSUZ

2200

SUSUZ

2253

SUSUZ

2325

SUSUZ

TESCİL HARİCİ

SUSUZ

2093

SUSUZ

2150

SUSUZ

2201

SUSUZ

2254

SUSUZ

2326

SUSUZ

 

 

2094

SUSUZ

2151

SUSUZ

2202

SUSUZ

2255

SUSUZ

2327

SUSUZ

 

 

2095

SUSUZ

2152

SUSUZ

2203

SUSUZ

2256

SUSUZ

2328

SUSUZ

 

 

9141/1-1


İpsala Gümrük Müdürlüğünden:

İLANEN TEBLİGATTIR

Aşağıda ad ve soyadları belirtilen şahıslar tarafından yurdumuza geçici olarak getirilen araçların süresi içinde yurt dışı edilmediği ve halen Türkiye’de bulundukları anlaşıldığından, 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 238’nci maddesi ve Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No:1)’nin 20/2’nci maddesi uyarınca isimlerinin karşılarında gösterilen para cezalarının tatbikine karar verilmiş olup, söz konusu cezaların tebliğ tarihinden itibaren (30) gün içinde ödenmesini; bu süre içinde ödenmesi durumunda 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 17/6’ncı maddesinde belirtilen indirimden yararlanılabileceği; 4458 sayılı Gümrük Kanununun 242’nci maddesi çerçevesinde itiraz hakkı bulunulduğu; Ceza ödenmediği takdirde 6183 sayılı A.A.T.U.H.K. hükümlerine göre cebren tahsili cihetine gidileceği;

Diğer taraftan, söz konusu taşıtların yurt dışı edilmemesi ya da en yakın gümrük idaresine teslim edilmemesi halinde ayrıca gümrük vergilerinin de tahsil edileceği;

7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri uyarınca ilanen tebliğ olunur.

 

SIRA NO

CEZA KARARININ TARİHİ

CEZA KARARININ SAYISI

ADI SOYADI

ARACIN PLAKASI

PASAPORT NO

ARACIN GİRİŞ TARİHİ

ARACIN ÇIKMASI GEREKEN TARİH

VERGİLER TOPLAMI

CEZA TUTARI (TL)

1

27.09.2016

16CK2205001784

EIMAN CHARBAJI

CF772RP

007039261

15.06.2014

12.12.2014

41.422

10.355

2

27.09.2016

16CK2205001782

SARA YAGOUBI

79FVJB

NW5467KJ2

10.07.2014

06.01.2015

18.531

4.632

3

27.09.2016

16CK220500T1785

ILIYA BAYRAKTAROV

E8166KH

382742168

19.06.2014

16.12.2014

17.441

4.360

4

27.09.2016

16CK2205001787

VALENTIN LATINOV

CA5715XH

382770999

04.06.2014

01.12.2014

16.896

4.223

5

27.09.2016

16CK2205001788

MITKO ANGELOV

CA2315KX

382769487

13.06.2014

09.12.2014

102.465

25.616

6

27.09.2015

16CK2205001790

HAYDAR OEZDEMIR

04VZDK

NP7R9BL78

17.07.2014

13.01.2015

19.076

4768

7

27.09.2016

16CK2205001789

ANDREA HEID

BCDA4444

C8YX2FYLN

29.06.2014

26.12.2014

107.0050

27.251

8

27.09.2016

16CK2205001777

PETAR GRAMOVSKI

CA6510XH

382770208

02.06.2014

29.11.2014

15.261

3.815

9

27.09.2016

16CK2205001778

TSVETAN KAMENOV

CM4444CM

382692174

03.06.2014

30.11.2014

14.171

3.542

10

27.09.2016

16CK2205001780

IVO KAMENOV

CA1860AH

382692166

03.06.2014

30.11.2014

14.171

3.542

11

27.09.2016

16CK2205001781

ADRIATIK HAYKA

EV976SW

BD8432809

28.05.2014

24.11.2014

18.531

4.632

12

27.09.2016

16CK2205001786

DIMITAR DRINOV

CA6719BH

380713714

17.06.2014

14.12.2014

17.441

4.360

13

27.09.2016

16CK2205001773

MIROSLAV GANCHEV

PA2712BC

381670333

09.06.2014

06.12.2014

15.806

3.951

14

27.09.2016

16CK2205001774

ASEN DIMOV

PA2597BC

382701718

22.05.2014

18.11.2014

15.806

3.951

15

27.09.2016

16CK2205001775

PETAR PETROV

PB7746PT

369682420

19.06.2014

16.12.2014

15.261

3.815

16

27.09.2016

16CK2205001776

ISAY AHMEDOV

CA5527XH

382769922

06.06.2014

03.12.2014

15.261

3.815

17

28.09.2016

16CK2205001779

RUMEN ZHELEV

CA9947XH

381633118

24.06.2014

21.12.2014

14.171

3.542

18

29.09.2016

16CK2205001847

RUMEN BORISOV MILEV

EH1319KA

383004639

15.11.2014

14.05.2015

14.825

3.706

19

29.09.2016

16CK2205001852

BERNHARD WICHMANN

PFAU104

C90613HZX

30.10.2014

28.04.2015

80.664

20.166

20

29.09.2016

16CK2205001855

ANAS MISID

CV994XR

OR9325601

15.06.2014

12.12.2014

74.123

18.531

21

29.09.2016

16CK2205001853

IKRAME BOUZAADALLA

FL1832

NS6RFJBJ8

06.09.2014

05.03.2015

54.503

13.626

22

29.09.2016

16CK2205001849

DANA ASENOVA

CA6209CB

382771033

17.06.2014

14.12.2014

14.825

3.706

23

29.09.2016

16CK2205001848

NIKOLAY ILIEV

CB4828AA

383052326

04.12.2014

02.06.2015

14.825

3.706

24

29.09.2016

16CK2205001846

SILVIU COSTACHE

ME170DK

086706763

26.11.2014

25.05.2015

14.825

3.706

25

29.09.2016

16CK2205001845

RADKA MARKOVA

EH1920KA

383034415

05.12.2014

03.06.2015

14.825

3.706

26

29.09.2016

16CK2205001858

FADILJ KIJEVCANIN

BG693TT

011092887

23.07.2014

18.01.2016

91.564

22.891

27

29.09.2016

16CK2205001857

MOURAD NMERADJI

AS788KR

110306104834

06.06.2014

03.12.2014

47.692

11.991

28

29.09.2016

16CK2205001856

INESA EVSTATIEVA

CA1556XC

382839412

12.08.2014

08.02.2015

32.702

8.175

29

28.09.2016

16CK2205001810

MILEN PETROV

CA9558XH

382775467

17.06.2014

14.12.2014

13.081

3.270

30

28.09.2016

16CK2205001800

FATME ISMAILOVA

EH2165KA

381812195

15.12.2014

18.05.2015

47.962

11.991

31

28.09.2016

16CK2205001811

IVA HADZHIEVA

EH5781BX

382704316

08.06.2014

05.12.2014

16.351

4.087

32

29.09.2016

16CK2205001831

ZLATKA VELEVA

CB1951AA

383045333

26.11.2014

25.05.2015

16.351

4.088

34

28.09.2016

16CK2205001809

VALENTIN DIMON

PA2447BC

382701722

16.05.2014

12.11.2014

13.081

3.270

35

28.09.2016

16CK2205001808

RUMYANA HRISTOVA

CA2511XH

381235805

27.05.2014