18 Ekim 2016 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29861

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

İstanbul Deri Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğünden:

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden:

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Adalet Bakanlığından:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Aşağıda ada ve parsel numarası yazılı gayrimenkullere ait 85276/2 nolu parselasyon planı Belediyemiz Encümenimizin 16.08.2016 tarih ve 1015/1846 sayılı kararı ve Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 08.09.2016 tarih ve 2155/4708 sayılı kararlarıyla onaylanmış olup, 3194 sayılı İmar Kanununun 19. maddesi gereğince 18.10.2016 tarihinde müdürlüğümüz ilan panosuna asılacaktır.

85276/2 Nolu Parselasyon Planında uygulamaya tabi tutulan parseller:

Aşağıyurtçu Mahallesi 49282 ada 1 Nolu Parsel,

İlgililere ilanen duyurulur.

9049/1-1


İstanbul Deri Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğünden:

Gümrüğümüzce MASA OFİS SİSTEMLERİ PROJE VE MÜŞAVİRLİK HİZM. MOBİLYA DEKORASYON İNŞ. SAN. İTH. İHR. TURZ. VE TİC. LTD. ŞTİ. adına tescilli IM034218/24.12.2004 sayı ve tarihli serbest dolaşıma giriş beyannamesinden kaynaklanan Tahakkuk tutarlarına ilişkin yazılar yükümlüsünün Yıldız Mah. 4. Cad. 71. Sok. No: 20/A Çankaya/ANKARA adresine tebliğen gönderilmiş, ancak adreste bulunmadığından tebligat mazbatası PTT Müdürlüğünce iade edilmiştir. Bu nedenle söz konusu TAHAKKUK tutarlarının tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde ödenmesi aksi takdirde 6183 sayılı Kanun hükmü gereğince tahsil edileceği tebliğ olunur.

 

BEY. NO. TA.

TAHAKKUK YAZISI

TUTAR

IM034218/24.12.2004

17390511/19.07.2016

KDV          :  12.584,00-TL

KKDF        :    2.007,00-TL

TOPLAM  :  14.591,00-TL

8981/1-1


Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden:

MÜHENDİS ALIMI DÜZELTME İLANI

12 Ekim 2016 tarihli ve 29855 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Mühendis alımı ilanımızın 1 numaralı “Atama Yapılacak İl, Kadro Adedi ve Mezuniyet Şartı” nda yer alan (F) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

1 - ATAMA YAPILACAK İL, KADRO ADEDİ VE MEZUNİYET ŞARTI

 

F) Ziraat Mühendisliği veya Biyosistem Mühendisliği

Sıra No

Atama Yapılacak İl

Atama Yapılacak Mühendis Kadrosu

1

ANTALYA

1

2

ANTALYA (ELMALI)

1

3

ANTALYA (FİNİKE)

1

4

ARTVİN

1

5

BİNGÖL

1

6

BURSA

1

7

DİYARBAKIR

1

8

EDİRNE

1

9

ELAZIĞ

1

10

ERZURUM

1

11

ISPARTA

1

12

KAHRAMANMARAŞ

2

13

KARS

2

14

KAYSERİ

1

15

MARDİN (DARGEÇİT)

1

16

ŞANLIURFA

1

17

YOZGAT

1

TOPLAM

19

 

Son müracaat tarihi itibarıyla fakültelerin veya denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının Ziraat Mühendisliği programının Tarımsal Yapılar ve Sulama (tercih kodu:3384) veya Toprak Bilimi ve Bitki Besleme (tercih kodu:9048) veya Toprak (tercih kodu:3386) veya Tarla Bitkileri (tercih kodu:3385) alt programlarından mezun olmak veya son müracaat tarihi itibarıyla fakültelerin veya denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının Biyosistem Mühendisliği (tercih kodu:9114) bölümünden mezun olmak şartı aranacaktır.

9082/1-1


Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden:

AVUKAT ALINACAKTIR

Üniversitemize Hukuk Müşavirliği bünyesinde istihdam edilmek üzere; 18/03/2002 tarihli 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar için Yapılacak sınavlar Hakkında Yönetmeliğin Ek 6 ncı maddesine dayanılarak hazırlanan, Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Giriş Sınavı ve Atama Yönetmeliği hükümleri uyarınca münhal bulunan 4 (dört) adet Avukat kadrosuna sınavla atama yapılacaktır. Ayrıntılı bilgiye www.sbu.edu.tr web adresinden ulaşılabilecektir.

 

 

BAŞVURU ŞARTLARI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

1.    657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

2.    22-29 Mayıs 2016 tarihinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS P3 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak,

3.    Hukuk Fakültesi mezunu olmak ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu’nca kabul edilmiş yurt dışındaki Yükseköğretim Kurumlarından mezun olmak,

4.    Avukat kadrosu için başvuru tarihinin son günü itibariyle avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak.

5.    5. Derece ilana başvuran adaylar için, kadro derecesinin gerektirdiği genel şartları haiz olmak.

1.    Üniversitemiz web sitesinde yer alan Başvuru Formu’nun imzalı bilgisayar çıktısı,

2.    Diploma veya mezuniyet belgesinin onaylı örneği (eğitimini yurt dışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin onaylı örneği)

3.    Üç adet vesikalık fotoğraf,

4.    KPSS (B) sonuç belgesinin ÖSYM’nin sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,

5.    Özgeçmiş,

6.    Avukatlık ruhsatnamesinin onaylı örneği,

·       Bu belgeler, aslı ibraz edilmek kaydıyla Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı tarafından onaylanabilir.

BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ

Başvurular şahsen Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına yapılacaktır.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Aranılan şartları taşıyan adaylar, ilanda belirtilen KPSSP3 puan türünden en yüksek puanı alan adaydan başlamak ve atama yapılacak kadro sayısının beş katını geçmemek üzere bir sıralamaya tabi tutulur. KPSSP3 puan türü itibariyle en son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılır. Sıralamaya giren adaylar kurumun internet sitesinde duyurulur.

SINAV KONULARI

YAZILI SINAV KONULARI

SÖZLÜ SINAV KONULARI

·        Anayasa Hukuku

·        Medeni Hukuk

·        Borçlar Hukuku

·        Ticaret Hukuku

·        Medeni Usul Hukuku

·        İcra ve İflas Hukuku

·        İdare Hukuku

·        İdari Yargılama Hukuku

·        Ceza Hukuku

·        Ceza Usul Hukuku

·        İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

·        Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

·        Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

·        Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

·        Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

·        Genel yetenek ve genel kültürü,

·        Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

KADRO BİLGİLERİ

Unvan

Sınıf

Adet

Derece

Avukat

AH

2

5

Avukat

AH

2

8

SINAV TAKVİMİ

İlan ve Başvuru Başlangıç Tarihi

18/10/2016

Son Başvuru Tarihi

01/11/2016

Yazılı Sınava İlişkin Bilgiler

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlük Toplantı Salonu

22/11/2016 Saat: 10.00

Sözlü Sınava İlişkin Bilgiler

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlük Toplantı Salonu

30/11/2016 Saat: 10.00

 

Başvuru sonuçları ve sınav sonuçları www.sbu.edu.tr web adresinden yayınlanacak olup ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Sınavın Değerlendirilmesi

İlan edilen boş kadro sayısının en çok dört katı aday yazılı sınav başarı sıralamasına göre sözlü sınava çağırılır. Çağırılacak olan son sıradaki aday ile eşit puana sahip adayların tamamı da sözlü sınava çağırılır. Sözlü sınavdan başarılı sayılabilmek için en az yetmiş puan almak şarttır. Yazılı ve sözlü sınav notları ortalaması alınarak başarı notu bulunur. Başarı sıralaması en yüksek not alandan başlamak üzere belirlenir.

Sözlü sınavda adaylar;

a) 10 uncu maddede belirtilen sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilirler. Adaylar, Sınav Kurulu tarafından (a) bendi için elli puan, diğer bentlerde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, Sınav Kurulu üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.

Sınav Sonuçlarının İlanı ve İtiraz

1) Sınav sonuçları, Sınav Kurulu tarafından tutanağa bağlanır. Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle sınav duyurusunda belirtilen kadro sayısı kadar asıl aday ile bunların yarısı kadar yedek aday isimlerinden oluşturulan liste atamaya yetkili amirin onayına sunulur. Onaylanan başarı listesi kurumun internet sitesinde ilan edilmek suretiyle duyurulur. Ayrıca, başarılı olan adaylara sonuç yazılı olarak bildirilir.

2) Başarı sırasına göre oluşturulacak yedek aday listesi, sınav sonuçlarının ilanından itibaren altı ay süreyle geçerlidir.

3) Sınavda yetmiş ve üzerinde puan almış olmak sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.

4) Duyuru tarihinden itibaren beş iş günü içerisinde sınav sonuçlarına itiraz edilebilir. Yapılan itirazlar Sınav Kurulunca varsa sözlü sınav tarihinden önce ve herhalde en geç on beş gün içinde sonuçlandırılır.

Gerçeğe Aykırı Beyan

1) Sınavı kazananlardan sınav başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez.

2) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Sınav Belgelerinin Saklanması

Ataması yapılanların sınavla ilgili belgeleri, ilgililerin özlük dosyalarında; başarısız olanlar ile başarılı olduğu halde herhangi bir nedenle atanamayanların sınav belgeleri ise dava açma süresinden az olmamak kaydıyla bir sonraki sınava kadar Kurumca saklanır.

Atamadan Önce İstenecek Belgeler

Giriş sınavında başarılı olan adaylardan aşağıdaki belgeler istenir:

a) Erkek adayların askerlik durumuna dair yazılı beyanı,

b) Dört adet vesikalık fotoğraf,

c) Adli sicil kaydına ilişkin yazılı beyanı,

ç) Sağlık açısından görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu bulunmadığına dair yazılı beyanı,

d) Mal bildirimi.

İlan Edilen Kadroya Atanma

1) Giriş sınavında başarılı olup asıl listede yer alanlardan, kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içinde istenen belgeleri ibraz edenler ilan edilen kadroya atanırlar.

2) Adayların ilan edilen kadroya atanmaları giriş sınavı başarı puan sıralamasına göre yapılır. Sınavda başarılı olup göreve başlamayanların veya ataması yapılıp herhangi bir sebeple görevden ayrılanların yerine, yeni bir sınav yapılana kadar ve her halükarda giriş sınavı sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren en geç altı ay içinde, giriş sınavı başarı sırası dikkate alınarak yedek listeden atama yapılabilir.

3) Gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atama işlemleri yapılmaz. Atamaları yapılmış ise bu atamalar iptal edilir. Atama yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde mazeretsiz olarak başvurmayanlar veya ataması yapıldığı halde süresi içinde göreve mazeretsiz başlamayanlar atama işleminden sarfınazar etmiş sayılırlar ve sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.

Hüküm Bulunmayan Haller

Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik ile diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Gerekli belgeleri süresinde ibraz etmeyenlerin atamaları yapılmaz.

Atamaları yapılanların görevlerine başlamalarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 62 nci ve 63 üncü maddesi hükümleri uygulanır.

İrtibat Telefonları: Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı İdari Personel Bürosu

Telefon: (0 216) 3463636

İlan olunur.

8973/1-1


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfı (SOBE).

VAKFEDENLER: Sare DAVUTOĞLU, Ayşe ÇALIK, Mustafa AK, Muammer EROL, Tahir AKYÜREK, Uğur İbrahim ALTAY, Mustafa ŞAHİN, Muzaffer ŞEKER, Mustafa Sonay GÜRGEN, Mustafa KÜÇÜKEĞEN, Bülent BİBERCİ, Mehmet SERİN, Ahmet ARICI, Yusuf GENÇ, Adalet KARAHAN, Mustafa YAĞCI, Mustafa BÜYÜKKAPLAN, Vehbi AĞIRBAŞLI, Ali AYDOĞAN, Birgül ÜNLÜ, Mehmet Oktay HEKİMOĞLU, Fatma GÜLLÜOĞLU BİRER, İbrahim KOYUNCU, Seda DAĞLI, Mesut Muhammet ALBAYRAK, Hatice ÖNCEL, Ayşegül ÜNAL, Fahrettin DOĞRU, Mevlüt BÜYÜKMESCİ, Mehmet GÜVENÇ, Ali AKKANAT.

VAKFIN İKAMETGÂHI: KONYA.

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Konya 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 16/09/2016 tarihinde kesinleşen 20/07/2016 tarihli ve E:2016/399, K:2016/440 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Otizm Spektrum bozukluğu olan bireylerin, erken tanı ve tedavilerinin yapılmasını sağlamak, sağlık ve rehabilitasyon ihtiyaçlarını karşılamak, ihtiyaçlarına uygun nitelikte, dünyada kabul gören yöntemlerle eğitim almalarını sağlamak, iş hayatına katılmaları için imkan ve destek sağlamak, çağa uygun eğitim imkanlarıyla topluma uyum sağlama ve kazandırılmalarında kamu hizmetine katkıda bulunmak ve senette belirtilen diğer amaçları gerçekleştirmektir.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 60.000,00 TL (Altmışbin) Nakit.

YÖNETİM KURULU: Mustafa AK, Mehmet GÜVENÇ, Mustafa YAĞCI, Hatice ÖNCEL, Mevlüt BÜYÜKMESCİ, İbrahim KOYUNCU, Fatma GÜLLÜOĞLU BİRER, Bülent BİBERCİ, Mustafa BÜYÜKEĞEN.

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Vakfın sona ermesi halinde, kalan mal varlığının, vakıf senedinde gösterilen amaçlarına en yakın bir vakfa devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.

9038/1-1


Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen biriminde açık bulunan Profesör kadrosuna, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 26. maddesi ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddesi hükümlerine göre Öğretim Üyesi alınacaktır.

BAŞVURU İŞLEMLERİ:

Profesör kadrosu için, başvuracak adayların 2547 sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen şartlar ile başvurduğu bölüm/anabilim dalı ve başlıca araştırma eserini belirttikleri müracaat dilekçelerine özgeçmişlerini, 1 adet fotoğrafını, nüfus cüzdanın noter onaylı suretini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik Belgelerinin noter onaylı suretlerini, var ise; merkezi yabancı dil sınav sonuç belgelerini, bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan ve belgeleyen 6 (Altı) takım dosyayı da ekleyerek Rektörlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir.

Son başvuru tarihi ilanın yayınlanmasından itibaren 15 günlük sürenin bitimidir. Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. (Yurtdışından alınan tüm diplomaların ilgili makamlarca denkliğinin alınmış olması gerekmektedir.)

 

FAKÜLTE

BÖLÜMÜ/ANABİLİM DALI

KADRO UNVANI

ADET

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat Bölümü - Uluslararası İktisat Alanı

Profesör

1

9039/1-1


 


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULLARININ KARARLARINI GÖRMEK İÇİN

TIKLAYINIZ