18 Ekim 2016 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29861

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Muammer Tuksavul Turhal Şeker Fabrikasından:


FABRİKAMIZ İHTİYACI “42.000 KG. SİYAH KAUÇUK HAMURU” AÇIK İHALE USULÜ İLE SATIN ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Eskişehir Makina Fabrikası Müdürlüğünden:


30 KALEM KONVEYÖR BANT SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: RİZE


IP GÜVENLİK KAMERA SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


MUHTELİF CİNS VE MİKTAR DONANIM VE YAZILIM SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


MUHTELİF CİNS VE MİKTAR DONANIM, YAZILIM VE LİSANSLAR SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


İSTANBUL İLİ ÜSKÜDAR İLÇESİ BULGURLU MAHALLESİ 77 ADA 5 PARSEL VE 1083 ADA 56 PARSELDE ARSA SATIŞI KARŞILIĞI GELİR PAYLAŞIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığından (TOKİ):


İRTİFAK HAKKI TESİSİ İHALE EDİLECEKTİR

Uludağ Üniversitesi Rektörlüğünden:


KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR

Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ ÜZERİNDEKİ MEVCUT BİNA İHALE EDİLECEKTİR

Büyükçekmece Belediye Başkanlığından:


DÜĞÜN SALONU KAPALI TEKLİF USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Büyükçekmece Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZ MALLAR SATILACAKTIR

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


MAKAS ISITICISI SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Sivas 4. Bölge Müdürlüğünden:


EKONOMİK ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ ARAÇ SATILACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:


SÜRE UZATIM İLANI

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Muammer Tuksavul Turhal Şeker Fabrikasından:

Fabrikamızın üretiminden kuru küspe ambarına taşınacak 20.000 Ton kristal şekerin karayolu ile nakliyesi hizmet ihalesi Açık ihale usulü ile ve kapalı zarfta teklif alma yöntemi ile yapılacaktır. Fiyatların uygun bulunmaması halinde ihaleye açık eksiltme ve pazarlık usulü ile devam edilecektir.

İhale kayıt numarası*                 :  2016/419099

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Cumhuriyet Caddesi Turhal/TOKAT

b) Telefon ve faks numarası      :  0356 275 35 30    Pbx.-0 356 275 35 36/39

c) Elektronik posta adresi          :  turhalseker@turkseker.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  Üretimden kuru küspe ambarına 20.000 Ton kristal Şekerin karayolu ile nakliyesi.

b) Yapılacağı yer                       :  Muammer TUKSAVUL-Turhal Seker Fabrikası

c) İşe başlama tarihi                   :  Sözleşme yapıldığı tarihten sonra Fabrikaca verilecek programa göre

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  Muammer TUKSAVUL-Turhal Şeker Fabrikası

b) Tarihi ve saati                        :  28/10/2016 Cuma günü, Saat 10:00

4 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

5 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. İhalede yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır.

6 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

6.1. İhale dokümanı, Muammer TUKSAVUL-Turhal Şeker Fabrikası Ticaret servisinde görülebilir ve 118,00 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

6.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler, 28.10.2016 Cuma günü, saat 10.00’e kadar Muammer TUKSAVUL-Turhal Şeker Fabrikası haberleşme servisine teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - İstekliler tekliflerini, İdarece hazırlanmış cetvelde yer alan her bir iş kalemi için teklif birim fiyat üzerinden verecek olup; İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşmesi imzalanacaktır.

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az. 45 (Kırkbeş) takvim günü olmalıdır.

11 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

12 - İhale konusu hizmet alımı (Ceza ve Yasaklama hükümleri hariç) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.

9045/1-1


FABRİKAMIZ İHTİYACI “42.000 KG. SİYAH KAUÇUK HAMURU” AÇIK İHALE USULÜ İLE SATIN ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Eskişehir Makina Fabrikası Müdürlüğünden:

İHALE KAYIT NUMARASI     :  2016 / 416510

1 - İdarenin

a) Adresi                                       :  T.Ş.F.A.Ş. Eskişehir Makine Fabrikası Sivrihisar Cad. No: 195/C ESKİŞEHİR

b) Telefon numarası                      :  0 222 230 27 39 (10 Hat)   Dahili 1476 - 1478

c) Faks numarası                          :  0 222 230 59 15

ç) Elektronik posta adresi(varsa)  :  eskisehirmakina@turkseker.gov.tr

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı             :  42.000 Kg. SİYAH KAUÇUK HAMURU ALIMI

                                                         (KAU - TŞ - 014 - K Nolu Teknik Şartnameye Göre)

                                                         0,5 mm.lik 17.000 Kg. / 2 mm.lik 8.000 Kg. / 4 mm.lik 17.000 Kg.

b) Teslim Yeri                              :  Eskişehir Makina Fabrikası Malzeme Ambarı

c) Teslim tarihi                              :  Firmayla Sözleşme imzalandıktan sonra,

                                                         1. Parti KASIM 2016 ayı 4. Hafta - 21.000 Kg.

                                                         2. Parti MART 2017 ayı 1. Hafta - 21.000 Kg. olarak teslim edilecektir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                           :  Eskişehir Makina Fabrikası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve Saati                          :  31.10.2016 Pazartesi - Saat: 14.00

c) İhale Usulü                               :  Açık İhale Usulü

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirilmesinde uygulanacak kriterler:

Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık ihale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, İhaleye katılabilmek için istenen belgeler İdari şartnamemizin 7. ve 8. maddelerinde belirtilmiştir.

5 - İhale dokümanı T.Ş.F.A.Ş. Eskişehir Makine Fabrikası-Sivrihisar Caddesi No: 195/C Eskişehir adresinde görülebilir ve 75.-TL (Yetmiş beş Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanı satın almaları zorunludur. İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 75. - Türk Lirası doküman bedelini T.C. ZİRAAT BANK. - Y.EMRE ŞB. Kurumsal - TR67 0001 0008 8737 7119 5864 51 - HALKBANK - ESKİŞEHİR ŞB. - TR89 0001 2009 3480 0013 0000 03 - VAKIFBANK - YUNUSEMRE ŞB. - TR47 0001 5001 5800 7295 8693 25 - T.İŞ BANKASI - ESKİŞEHİR ŞB. - TR62 0006 4000 0014 4000 0163 61 - AKBANK - ESKİŞEHİR ŞB. - TR75 0004 6000 2688 8000 2810 21 - ŞEKERBANK- TAŞBAŞI ŞB. - TR 42 0005 9019 1013 0191 0058 73 - no’lu hesaplarından birine yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.

6 - Teklifler, 31.10.2016 Pazartesi günü saat 14:00’e kadar T.Ş.F.A.Ş. ESKİŞEHİR MAKİNA FABRİKASI Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, PTT, Kargo vb. vasıtasıyla da gönderilebilir.

7 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyatlı sözleşme düzenlenecektir. Bu ihalede, kısmı teklif verilemez.

8 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz )takvim günü olmalıdır.

10 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi olmayıp, İhale T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakla veya kısmen yapmakta serbesttir.

11 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

9027/1-1


30 KALEM KONVEYÖR BANT SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

RİZE

1 - Teşekkülümüzün ihtiyacı, 30 Kalem Konveyör Bant Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 100,00 TL ihale doküman bedeli ÇAYKUR Genel Müdürlüğü Merkez Muhasebe Müdürlüğü veya TC Ziraat Bankası İBAN: TR03 0001 0024 7629 3289 8761 83 ile T.Vakıflar Bankası İBAN: TR55 0001 5001 5800 7290 0377 35 nolu hesaplardan birine yatırılarak temin edilebilir.

a - Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı/RİZE

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 01.11.2016 günü saat 14.00’e kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3’ü oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır.

8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

9 - İhale kısmi teklife açıktır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

8897/1-1


IP GÜVENLİK KAMERA SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Anadolu Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü ihtiyacı IP Kamera Güvenlik Sistemi teknik şartnamesine ve Huawei markasına uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130,00 TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte, teknik şartnamesinin, markasının, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler 28.10.2016 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.15’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve Huawei markasına uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

9050/1-1


MUHTELİF CİNS VE MİKTAR DONANIM VE YAZILIM SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ihtiyacı muhtelif cins ve miktar donanım ve yazılım teknik şartnamesine ve malzeme listesinde yer alan marka/modeline uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, ihale doküman bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartnamesi, malzeme listesinde yer alan marka/modeli, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 26/10/2016 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara, ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve malzeme listesinde yer alan marka/modeline uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7-  Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

9051/1-1


MUHTELİF CİNS VE MİKTAR DONANIM, YAZILIM VE LİSANSLAR SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı İhtiyacı Muhtelif Cins ve Miktar Donanım, Yazılım ve Lisanslar teknik şartnamesine ve malzeme listesinde yer alan marka/modellerine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname ve malzeme listesi ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 27/10/2016 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgelerin teknik şartnamesine ve marka/modeline uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarflar bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

9052/1-1


İSTANBUL İLİ ÜSKÜDAR İLÇESİ BULGURLU MAHALLESİ 77 ADA 5 PARSEL VE 1083 ADA 56 PARSELDE ARSA SATIŞI KARŞILIĞI GELİR PAYLAŞIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığından (TOKİ):

“İstanbul İli Üsküdar İlçesi Bulgurlu Mahallesi 77 Ada 5 Parsel ve 1083 Ada 56 Parselde Arsa Satış Karşılığı Gelir Paylaşım İşi” ihalesi; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi olmayıp, “Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Satış, Devir, İntikal, Kiraya verme, Trampa, Sınırlı Ayni Hak Tesisi ve Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İhale Yönetmeliğinin” (Değişik: 27/02/2007-26447 R.G./10. Md.) 26. maddesinde yer alan hükümlere uygun olarak Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Toplu Konut İdaresi Başkanlığı İstanbul Hizmet Binası Halkalı Atakent Mah. 221 sok. No: 5   34307 Halkalı Küçükçekmece / İSTANBUL

b) Telefon numarası                   :  (212) 495 40 40

c) Faks numarası                       :  (212) 495 12 95

2 - İhale konusu arsa satış karşılığı gelir paylaşım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  77 Ada 5 Parsel Deki 23.820,00 m2 Yüzölçümlü Taşınmaz İle 1083 Ada 56 Parsel Deki 29.735,00 m2 Yüzölçümlü Taşınmazlara İlişkin Arsa Satış Karşılığı Gelir Paylaşım Modeli İle İhale Edilmesi. Toplam 53.555,00 m2

b) Yapılacağı yer                       :  İstanbul İli Üsküdar İlçesi Bulgurlu Mahallesi

c) İşin süresi                              :  İşe başlama tarihinden itibaren 1265 takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Halkalı Atakent Mahallesi 221. Sok. No: 5   34307 Halkalı - Küçükçekmece / İSTANBUL

b) Tarihi ve saati                        :  03.11.2016 - 14.30

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği Teklif Alma Şartnamesinde belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği Teklif Alma Şartnamesinde belirlenen geçici teminat.

4.1.5. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.1.7. Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair birinci oturum tarihinden önceki 3 (üç) ay içinde düzenlenmiş belge,

4.1.8. Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair birinci oturum tarihinden önceki 3 (üç) ay içinde düzenlenmiş belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler:

32.000.000 TL’den (OtuzikimilyonTürkLirası) az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayri nakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu,

Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;

a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,

b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;

a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,

b) Taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını gösteren faturalar.

İsteklinin cirosunun 50.000.000 TL’den, taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarın 35.000.000 TL’den az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.

Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde kamu veya özel sektörde gerçekleştirdiği idarece kusursuz kabul edilen benzeri işlerle ilgili deneyimini gösteren belgelerin (iş bitirme, iş denetleme ve iş yönetme) verilmesi zorunludur.

İş deneyimi olarak İstekliler tek bir sözleşme kapsamında kaba ince olarak bitirdikleri en az 40.000 m² komple bina, Ticaret Merkezleri, Turistik Tesisler, Dinlenme Tesisleri, Kültür Eğlence, konut, fabrika, vb. inşaatı deneyim belgesi, iş bitirme, iş denetleme ve iş yönetme ile belgelendirilecektir. Ortaklık olması halinde; ortaklığı teşkil eden firmalarından en az birinin yukarıda belirtilen değerin %70 ini, diğer ortaklar ise belirtilen değerin en az %30’unu karşılamak zorundadır. Ortaklığı teşkil eden firmalardan herhangi birinin yukarıdaki şartın tamamını (%100) karşılaması halinde ise, diğer ortaklarda bu şart aranmaz. Yapı kullanma izin belgeleri kabul edilmeyecektir.

5 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. İhale, yerli ve yabancı inşaat firmalarına ve bunların kendi aralarında ya da finans kuruluşlarıyla yapacakları ortak girişimlere açıktır. Ancak bu uluslararası bir ihale değildir.

6 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

6.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 500 TRY (Türk Lirası) karşılığı T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) İstanbul Hizmet Binası adresinden satın alınabilir.

6.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (Toki) İstanbul Hizmet Binası Halkalı Atakent Mahallesi 221. Sok. No: 5 (Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi karşısı) 34307 Halkalı - Küçükçekmece / İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - Bu işin geçici teminat tutarı, isteklinin Arsa satış karşılığı satış toplam gelirinin (ASKSTG)’nin %2’sidir. Kesin teminat tutarı ise satış toplam gelirinin (ASKSTG)’nin %4’üdür. Teminat mektupları süresiz olarak düzenlenecektir.

9 - Teklifler, Teklif Alma Şartnamesi’nin ilgili maddeleri esaslarına göre değerlendirilecek olup, herhangi bir şartlı teklif kabul edilmeyecektir.

10 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

11 - İhale dosyasını İdare’den temin eden istekliler, ihale konusu işle ilgili sorularını, 24/10/2016 tarihi saat 17:30’a kadar yazılı elden, faks veya posta yolu ile İdareye iletebilecekledir. Bu tarih ve saatten sonra İdareye ulaşan sorular dikkate alınmayacaktır. Sorular ile ilgili cevapları oluşturan “Açıklama veya Açıklamalar” ile gerekli durumlarda düzenlenecek “Zeyilname veya Zeyilnameler”, ihalenin 1. Oturumunun yapılacağı tarih hariç en geç 2 (iki) gün önce tüm isteklilere İdare tarafından yazılı olarak tebliğ edilecektir.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı İstanbul Hizmet Binası

Halkalı Atakent Mah. 221 Sok. No: 5    34307 Halkalı Küçükçekmece / İSTANBUL

Tel: 0 (212) 495 40 40     Faks: 0 (212) 495 12 95

9070/1-1


İRTİFAK HAKKI TESİSİ İHALE EDİLECEKTİR

Uludağ Üniversitesi Rektörlüğünden:

Madde 1 - İhale konusu taşınmaz malın niteliği, yeri ve miktarı,

a) Niteliği                                            :  Kampüs içerisinde bulunan 50.000 m2 alan üzerinde otopark, zemin ve birinci kattan oluşan bina yapımı ve çevre düzenlemesi içeren; Öğrenci ve Personel Yaşam Merkezi, Otopark Yapım ve İşletilmesi.

b) Yeri                                                :  Uludağ Üniversitesi, Görükle/BURSA Kampüsü içerisinde 5361 ada, 63 ve 71 No.lu parsellerdir.

c) Miktarı, Hakkın Süresi                   :  Ön izinli, 24 (yirmidört) yıl süreli irtifak hakkı tesisi.

Madde 2 - Şartname ve eklerin nereden ve hangi şartlarla alınacağı veya görülebileceği,

İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak ihaleye teklif verecek olanların idarece onaylı ihale dokümanını satın almaları zorunludur. (İhale dokümanı satış bedeli alındı belgesi karşılığında Strateji ve Geliştirme Daire Başkanlığı veznesine yatırılacaktır.)

a) İhale dokümanının

    görülebileceği yer                            :  Uludağ Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Görükle Kampüsü - Nilüfer/BURSA

b) İhale dokümanının

    görülebileceği internet adresi           :  http://www.uludag.edu.tr/yapiisleri

c) İhale dokümanının

    satın alınabileceği yer                      :  Uludağ Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Görükle Kampüsü - Nilüfer/BURSA

d) İhale dokümanı satış bedeli             :  500,00.-TL

Madde 3 - İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı,

a) İhalenin yapılacağı adres                 :  Uludağ Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Görükle Kampüsü - Nilüfer/BURSA

b) Tekliflerin sunulacağı adres            :  Uludağ Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Görükle Kampüsü - Nilüfer/BURSA

c) İhale (son teklif verme) tarihi          :  31/10/2016

d) İhale (son teklif verme) saati           :  14.30

e) İhale komisyonunun toplantı yeri    :  Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı İhale Toplantı Salonu

f) İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ile (muhammen bedel üzerinden artırma yoluyla) yapılacaktır.

g) Aynı kanunun 37, 38, 39 ve 40. maddelerindeki hükümler sırasıyla uygulanacak, geçerli en yüksek teklifin altında olmamak üzere, oturumda hazır bulunan isteklilerden sözlü veya yazılı teklif alınmak suretiyle ihale sonuçlandırılacaktır.

h) Teklifler ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir.

ı) Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilecektir.

i) İhale (son teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz. Verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

j) Saat ayarlarında, Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun (TRT) ulusal saat ayarı esas alınır.

Madde 4 - Tahmin edilen bedel, alınacak geçici teminat miktarı,

a) İlk yıl irtifak hakkı muhammen bedeli 800.000,00-TL (sekizyüzbinTürkLirası) dır.

b) Geçici teminat miktarı 240.000,00- TL (İkiyüzkırkbinTürkLirası) dır.

c) İstekliler teminat olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanuna göre geçici teminat olarak kabul edilen değerleri ibraz edebilecekleri gibi geçici teminatı nakit olarak da Üniversitemiz Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı veznesine ihale saatine kadar yatırabilirler.

Madde 5 - İsteklilerden aranılan belgelerin neler olduğu,

İhaleye katılabilmek için, isteklilerin, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve bu Kanunun 74 üncü maddesine dayanılarak çıkarılan Yönetmelikte belirtilen şartları taşımaları, aşağıda istenilen belgeleri vermeleri ve geçici teminatı yatırmaları gerekir.

a) Başvuru Dilekçesi,

b) Yasal yerleşim yeri sahibi olduklarına ilişkin belge, (Gerçek kişiler için, Nüfus Müdürlüklerinden, Tüzel Kişiler için Ticaret ve/veya Sanayi Odasından alınacak bir belge ile belgelendirilecektir.)

c) Tebligat için Türkiye’de adresini gösteren belge, (İstekli tarafından bir dilekçe ile belgelendirilecektir.)

d) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını gösteren belge, (İlgisine göre nüfus cüzdanı veya vergi kimlik kartının aslı veya noter tasdikli sureti)

e) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

e1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

e2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

f) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

f1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

f2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

h) Şartnamenin 7 inci maddesinde belirtilen yeterliliğinin belirlenmesi için ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yılsonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri sunmaları gerekmektedir. Belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler.

ı) 2886 Sayılı Kanuna göre teminat olarak kabul edilen değerlerden yukarıda belirtilen miktarda geçici teminatın yatırıldığına ilişkin belge, (Teminat mektubu verilecek ise süresiz olmalıdır.)

i) İhale dokümanını satın alındığına ilişkin belge,

j) Usulüne uygun olarak hazırlanan teklif mektubu,

k) İhale tarihine kadar yer görme yapılması ve bu yer görme belgesinin ihale dosyası ile birlikte sunulması zorunludur. Yer Görme Belgesi Uludağ Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından düzenlenecektir.

l) Teknik personel taahhütnamesi,

m) İhale tarihi itibariyle vergi borcu bulunmadığına dair beyanını belirtir belge, (İhale üzerinde kalan isteklinin sözleşme aşamasında bağlı bulunduğu vergi dairesinden alınmış olan vergi borcu bulunmadığına dair belge veya noter tasdikli örneğini)

n) İhale ilan tarihi itibariyle SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) ya borcunun bulunmadığına dair beyanı belirtir belge, (İhale üzerinde kalan isteklinin sözleşme aşamasında SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) ya borcunun bulunmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli örneğini)

o) İş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde iş ortaklığı beyannamesi ve ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini,

p) İsteklinin teklif ettiği bedelin %25’inden az olmamak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da serbest mevduatını gösterir banka referans mektubu sunması zorunludur. Banka referans mektubunun ilk ilan tarihinden sonra düzenlenmiş olmalıdır. İsteklinin ortak girişim olması halinde, istenilen asgari miktar ortaklık oranına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir.

r) İlan tarihi ile ihale tarihi arasındaki dönemde alınmış, kredi borcunda temerrüde düşmediğine dair kanıtlayıcı belge,

s) Güvence bedeli olarak 250.000,00 TL (ikiyüzellibinTürkLirası) tutarında teminat, (Bu belge sözleşme aşamasında verilecektir.)

Madde 6 - İhale Komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararı kesindir.

İlan olunur.

9025/1-1


KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR

Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğünden:

Bölge Müdürlüğümüzce aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmaz üzerine 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi gereği kapalı teklif usulü ve Vakıflar Meclisi’nin 22/08/2016 tarih ve 21491294-050.01-409/384 sayılı kararı gereği Kat Karşılığı İnşaat yaptırılmak üzere ihale edilecektir.

İLİ                                             :  Hatay

İLÇESİ                                      :  Arsuz

MAHALLESİ                           :  Fahura

PARSEL NO                            :  46

YÜZÖLÇÜMÜ                        :  30,745 m2

CİNSİ                                        :  Tarla

MUHAMMEN BEDELİ          :  15.950.000,00.TL (Onbeşmilyondokuzyüzellibintürklirası)

GEÇİCİ TEMİNAT                  :  478.500,00.-TL (Dörtyüzyetmişsekizbinbeşyüztürklirası)

İHALE TARİHİ VE SAATİ    :  17/11/2016 Perşembe günü saat 10.00

Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmaz üzerine;

1 - Her türlü masrafları ile finansmanı yüklenici tarafından karşılanmak üzere; imar planı tadilatı taslağının ilgili belediyesine sunulması, belediyenin karar mercilerine onaylatılarak resmiyet kazandırılması, DOP oranının % 40’ı aşmaması, aşması durumunda %40’tan fazlasının ekspertiz raporunda belirtilen arsa satış bedeli üzerinden idaremize def’aten ödenmesi, taşınmazın imar parseli haline getirilmesi için ilk yöntem olarak 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesine göre uygulama yapılması, bu yöntemin gerçekleşememesi durumunda yine aynı kanunun 15. ve 16. maddesine göre işlem yapılması, Kadastro Müdürlüğüne sunulmak üzere işlem dosyasının hazırlatılması ve onaylatılması, onaylatıldıktan sonra yeni oluşan imar parsellerin tapularının çıkarılması, bu işlemler için her türlü masrafların da istekli tarafından karşılanması, imar planı tadilat taslağına göre düzenlenen mevcut mimari avan projesinde belirtilen fonksiyona uygun olarak uygulama projelerinin (mimari, statik, elektrik ve tesisat, çevre düzenleme ve altyapı) hazırlanması, taşınmazların yatırıma hazır hale getirilmesi, taşınmazlar üzerindeki tüm yapıların yıkılması (varsa) enkazın işyerinden uzaklaştırılması, yapılacak yapı ile ilgili gerekli tüm izin, ruhsat ve diğer belgelerin Belediye ve diğer tüm ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından temin edilmesi, uygulama projesinin İdaremize, Belediyeye ve ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarına onaylatılması, tüm inşaatın bitirilerek işin fen ve sanat kurallarına uygun olarak tamamlanması,

2 - Mimari avan projesine göre en az; satış değeri olarak %44,12 kat karşılığı oranına tekabül eden 1, 2, 3, 4, 5, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27 nolu olmak üzere toplam 13 (on üç) adet villaya ilave olarak 1 adet işyerinin (marketin) ve 1.000,00.- TL nakit paranın vakfına verilmesi,

3 - İmar durumu değişikliği veya başka herhangi bir nedenle avan projede iyileşme olması halinde sözleşme oranında vakıf payına yansıtılması,

4 - Paylaşım dışı alanların tapuda ortak alan olarak gösterilmesi,

5 - Mimari avan projesinin ilgili meslek odasınca belirlenen tarifeden fazla olmamak üzere proje müellifine ihale uhdesinde kalan işin yüklenicisi tarafından def’aten ödenmesi,

6 - Yüklenici tarafından vakıf taşınmaz üzerine haciz, ipotek, teminat vb. yükümlülükler konulmaması, ilgili kurum ve kuruluşlarca zemine ilişkin önerilebilecek tahkim ve iyileştirme çalışmaları da dahil olmak üzere, tüm iş ve işlemlerin yüklenici tarafından yürütülmesi ve sonuçlandırılması, bunlara ilişkin tüm masrafların yine yüklenici tarafından karşılanması,

7 - Sözleşme imzalanma tarihinden itibaren inşaatın tamamlanıp kullanıma açılıncaya kadar taşınmazın başka amaçla kullanılmaması, her türlü güvenliğin yüklenici tarafından sağlanması,

kayıt ve şartlarıyla kat karşılığı inşaat yaptırılmak üzere ihaleye çıkarılmıştır.

2 - İhale yukarıda belirtilen tarih ve saatte, Cumhuriyet Mahallesi, Şehit Mustafa Sevgi Caddesi No: 2  ANTAKYA/HATAY adresinde bulunan Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının 4. katındaki çok amaçlı salonunda toplanacak İhale Komisyonunca yapılacaktır.

3 - İhaleye teklif verecek istekliler, ihale dokümanını mesai saati içinde, Şehit Mustafa Sevgi Caddesi No: 2  ANTAKYA adresinde bulunan Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğü/Yatırım, Sanat Eserleri ve Yapı İşleri Şube Müdürlüğü’nde görebilirler.

4 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için, ihale şartnamesinin 5. maddesine göre hazırlayacakları tekliflerini aynı şartnamenin 9. maddesi doğrultusunda 17/11/2016 günü Perşembe günü saat 10.00’a kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığına imza karşılığı teslim etmeleri gerekmektedir (Verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz).

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri, teklifleri kapsamında dış zarf ile birlikte sunmaları gerekmektedir.

Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir.

a) Şekli ve içeriği şartname ekindeki örneğine uygun olarak hazırlayacakları teklif mektubu ve pay-puan cetvelini koyacakları iç zarf,

b) Ekli örneğe uygun Türkiye'de tebligat için adres beyanı, telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresini gösteren imzalı belge,

c) Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili meslek odası belgesi,

c.1) Gerçek kişi olması halinde, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya aslının idareye ibraz edilmesi şartıyla idarece onaylanmış sureti,

c.2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya aslının idareye ibraz edilmesi şartıyla idarece onaylanmış sureti (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişinin belgelerinin, bu tüzel kişinin bulunduğu ülkedeki Türkiye Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir).

d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli İmza Beyannamesi veya İmza Sirkülerinin aslı ya da asîmin idareye ibraz edilmesi şartıyla idarece onaylanmış sureti,

d.1) Gerçek kişi olması halinde, Ticaret Sicil Gazetesi ile noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya aslının idareye ibraz edilmesi şartıyla idarece onaylanmış sureti,

d.2) Tüzel kişi olması halinde; ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin aslı veya aslının idareye ibraz edilmesi şartıyla idarece onaylanmış sureti.

e) İstekli adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya aslının idareye ibraz edilmesi şartıyla idarece onaylanmış sureti,

f) Bu şartnamenin 12.3 üncü maddesinde yazılı geçici teminat mektubu veya geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair makbuz,

g) İsteklilerin ortak girişim olması halinde idareden temin edilecek ortak girişim beyannamesi,

h) Tahmin edilen bedelin %10’u kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisini gösterir ekli örneğe uygun banka referans mektubu ( Banka referans mektuplarının ihaleyi yapan idare adına, ihalenin ilk ilanından sonra-ilk ilan günü dahil düzenlenmiş olması gerekmektedir)

ı) Tahmin edilen bedelin %50’sinden az olmamak üzere; ihale tarihi itibarı ile geçerli olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınmış işin büyüklüğüne göre en az (B) grubu müteahhitlik karnesi veya son on beş yıl içerisinde bina inşaat işlerine ait 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu veya 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında alınmış "İş Deneyim Belgesi" veya ilgili Belediyeden alınmış isteklinin müteahhit olduğunu gösterir Yapı Kullanma İzin Belgesi veya bina inşaatına ait İş Bitirme Tutanağı ve eki İnşaat Ruhsat Belgesinin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının idareye ibraz edilmek suretiyle fotokopisi, iş deneyimi kriterinin uygulanmasında; yurt dışında yabancı ülke kamu kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilerek kabulü yaptırılan işlerin, son keşif bedellerinin sözleşme tarihindeki Merkez Bankası efektif alış kuru üzerinden tutarının %50'si değerlendirilir,

ı.1) Müteahhit veya taşeron olarak yurt içinde veya yurt dışında kamu kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde İş Bitirme Belgesi,

ı.2) Yurt içinde kamu kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilmiş olan işlerde müteahhide karşı taşeron olarak (idarenin onayladığı noter tasdikli taşeronluk sözleşmesinde yazılı tutarı aşmamak üzere) taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde idarenin onayına haiz noter tasdikli Taşeronluk Sözleşmesi, İş Bitirme Belgesi,

ı.3) Müteahhit veya taşeron olarak yurt içinde özel sektöre taahhüt edilerek kabulü yaptırılan işlerde ise Belediyesinden alınmış İş Bitirme Tutanağı ve eki İnşaat Ruhsat Belgesi,

i) İlk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınmış vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının idareye ibraz edilmesi şartıyla idarece tasdikli sureti ya da Gelirler İdaresi Başkanlığının internet vergi dairesi adresi üzerinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belge,

j) İlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya aslının idareye ibraz edilmesi şartıyla idarece tasdikli suretinin verilmesi ya da Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belge veya elektronik imza kanunu uyarınca düzenlenen belgelerin internet üzerinden doğrulama aracı kullanılmak suretiyle teyidi yapılabilen belgeyi sunması,

k) İdareden temin edilecek örneğe uygun, ihalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına ilişkin yazılı beyanını vermesi,

l) İhale dokümanının satılması halinde satın alındığına dair makbuz,

m) İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğüne dair teklif sahibinin ekli örneğine uygun yazılı beyanı

n) İhale dokümanı satış bedeli: 100,00 TL olup, Vakıflar Bankası Antakya Merkez Şubesindeki TR880001500158007285445549 no’lu Bölge Müdürlüğü hesabına işin ismi ve istekli adı belirtilerek yatırılacak ve idareye ibraz edilerek ihale dokümanı alınacaktır.

Ortak girişimlerde her bir ortak ayrı ayrı (d), (e), (g), (j), (k) ve (m) bentlerindeki belgeleri temin etmekle mükelleftir. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını/uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini veya aslının idareye ibraz edilmesi şartıyla idarece onaylanan suretini vermek zorundadır.

Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile "ibraz edilenin aynıdır" veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmez. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9. maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde, gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca "aslının aynıdır" şeklinde onaylanarak verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri veya bunların noter onaylı suretleri de kabul edilir.

Dış zarfın içerisine konulduktan sonra zarfı kapatıp, üzerine isteklinin adı ve soyadı, Ticaret unvanı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılarak en geç 17/11/2016 Perşembe günü saat 10.00’a kadar ihale komisyonu başkanlığına vermek zorundadırlar.

5 - Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

6 - Bu iş için yapılmış olan ilan bedelleri dâhil tüm giderler (vergi, resmi harç, sözleşme giderleri vs.) sözleşme esnasında def’aten istekli tarafından ödenecektir.

İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun bedeli tespitte serbesttir.

İlan olunur.

8980/1-1


TAŞINMAZ ÜZERİNDEKİ MEVCUT BİNA İHALE EDİLECEKTİR

Büyükçekmece Belediye Başkanlığından:

Büyükçekmece İlçe sınırlarında yer alan Belediyemiz mülkiyetindeki Fatih Mahallesi, 1310 parsel sayılı taşınmaz üzerindeki mevcut bina, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesine göre "Kapalı Teklif Usulü" ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

1) İdarenin Adı-Adresi ve İletişim Bilgileri:

a) Büyükçekmece Belediye Başkanlığı

b) Mimarsinan Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No: 24 Büyükçekmece/İstanbul

c) Telefon ve Faks numarası: 444 0 340 ve 0 (212) 883 69 68

2) İşin Adı ve Niteliği: “Büyükçekmece İlçesi, Fatih Mahallesi, 1310 parsel üzerinde bulunan hâlihazırda mevcut bulunan binanın, Büyükçekmece Sosyal Tesisleri olarak faaliyete geçebilmesi için yapım, onarım, tadilat ve tamirat işlerinin Yüklenici tarafından karşılanması suretiyle şartname eki yerleşim planında gösterilen kısımların İdarece kullanılması ve diğer kısımların da kiracı sıfatı ile 15 yıl süreyle irtifak ve intifa hakkı bedeli ödemek suretiyle işletilmesi” işidir.

3) Muhammen Bedel:

a) Muhammen Yapım Bedeli: 3.199.410,00 TL (Üçmilyon Yüzdoksandokuzbin Dörtyüzon Türklirası)

b) Muhammen İntifa Hakkı Bedeli (aylık): 2.500,00 TL (İkibinBeşyüz Türklirası) (KDV hariç)

4) Geçici Teminat:

a) Yapım İşi Geçici Teminatı: 95.982,30 TL. (Doksanbeşbin Dokuzyüzsekseniki Türklirası Otuz Kuruş)

b) İntifa Hakkı Geçici Teminatı: 900,00 TL (Dokuzyüz Türklirası)

Geçici Teminatlar ayrı ayrı olmak zorundadır.

5) İhalenin Yeri ve Zamanı:

a) Yapılacağı Yer: Büyükçekmece Belediye Başkanlığı, Kumburgaz Mahallesi, Belediye Caddesi, No: 3 adresindeki Ek Hizmet Binasında bulunan 2. Kat Toplantı Salonu, Büyükçekmece/İSTANBUL

b) Tarih ve Saati: 01.11.2016 - 10.00

6) Şartname ve Eklerinin Temin Edileceği ya da Görüleceği Yer: Şartname ve Ekleri, Büyükçekmece Belediye Başkanlığı, Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü, Mimarsinan Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No: 24 Büyükçekmece/İstanbul adreslerinde ücretsiz görülebilir ve 1.000 TL (Bin Türk Lirası) karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir.

7) Son Başvuru Tarihi ve Saati: 31.10.2016 - 17.00

8) Başvuruların Yapılacağı Yer: Büyükçekmece Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü, Mimarsinan Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No: 24 Büyükçekmece/İstanbul

9) İhaleye Katılma Şartları ve İstenilen Belgeler:

İhaleye başvuru dilekçe örneğiyle birlikte,

a) Adres Beyanı: Türkiye’de tebligat için adres beyanı vermesi. (Beyanda telefon faks var ise elektronik posta adresi bilgilerinin belirtilmesi)

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkâr Odası veya ilgili Meslek Odası belgesi (aslı, noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş sureti)

b1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkâr odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; (noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş sureti)

c1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesini,

c2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini,

d) İstekliler adına vekâleten ihaleye katılınıyorsa, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin Noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin Noter tasdikli imza beyannamesi, (noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş sureti)

e) Teklif Mektubu: (2886 sayılı Yasaya uygun) Şekli ve içeriği şartnamede belirlenen teklif mektubu (FORM:1)

f) Ortak girişim beyannamesi: İsteklilerin ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi vermesi. (FORM:2)

g) İlan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden veya internet vergi dairesinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Vergi Dairesinden alınan yazı aslının İdareye ibraz edilmesi.

h) İlan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan veya Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Kurumdan alınan yazı aslının İdareye ibraz edilmesi.

ı) İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair isteklinin yazılı beyan vermesi.

i) Geçici Teminat: Şekli ve içeriği şartnamede belirlenen geçici teminat.

Büyükçekmece Belediye Başkanlığı adına, (Halk Bankası Büyükçekmece Şubesindeki (TR52 0001 2009 8800 0007 0000 14) no’lu hesabına) geçici teminat olarak nakit yatırılmış Banka dekontu veya Büyükçekmece Belediye Başkanlığı adına alınmış yukarıda tutarı belirtilen geçici teminat mektubu. (Limit içi-süresiz ve teyit yazılı) İsteklinin Ortak Girişim olması halinde toplam teminat miktarı ortaklık oranına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir. (FORM:3)

j) Ortak girişim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı (a, b, c, d, g, h) bentlerinde belirtilen belgeleri vermek zorundadır.

k) İhale dokümanı satın alındığına dair belge. (Halk Bankası Büyükçekmece Şubesindeki (TR52 0001 2009 8800 0007 0000 14) no’lu hesabına veya Belediye veznesine yatırılabilir.)

10) İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

9029/1-1


DÜĞÜN SALONU KAPALI TEKLİF USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Büyükçekmece Belediye Başkanlığından:

Büyükçekmece İlçe sınırlarında yer alan Belediyemiz mülkiyetinde olup, imar planlarında B.H.A. da kalan, Ulus Mahallesi, 221 ada 2 parsel üzerindeki “Düğün Salonu”, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesine göre "Kapalı Teklif Usulü" ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

1) İdarenin Adı-Adresi ve İletişim Bilgileri:

a) Büyükçekmece Belediye Başkanlığı

b) Mimarsinan Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No: 24 Büyükçekmece/İstanbul

c) Telefon ve Faks numarası: 444 0 340 ve 0 (212) 883 69 68

2) İşin Adı ve Niteliği: “Belediyemiz mülkiyetinde olup imar planlarında B.H.A. da kalan, Ulus Mahallesi, 221 ada 2 parsel üzerindeki “Düğün Salonu” inşaatının eksikliklerin projesine uygun olarak Yüklenici tarafından tamamlanması suretiyle şartname eki yerleşim planında gösterilen kısımların İdarece kullanılması ve diğer kısımların da kiracı sıfatı ile 15 yıl süreyle irtifak ve intifa hakkı bedeli ödemek suretiyle işletilmesi” işidir.

3) Muhammen Bedel:

a) Muhammen Yapım Bedeli: 4.414.429,57 TL (Dörtmilyon Dörtyüzondörtbin Dört yüzyirmidokuz Türklirası Elliyedi Kuruş)

b) Muhammen İntifa Hakkı Bedeli (aylık): 2.000,00 TL (İkibin Türklirası) (KDV hariç)

4) Geçici Teminat:

a) Yapım İşi Geçici Teminatı: 132.433,00 TL (Yüzotuzikibin Dörtyüzotuzüç TürkLirası)

b) İntifa Hakkı Geçici Teminatı: 720,00 TL (Yediyüzyirmi Türklirası)

Geçici Teminatlar ayrı ayrı olmak zorundadır.

5) İhalenin Yeri ve Zamanı:

a) Yapılacağı Yer: Büyükçekmece Belediye Başkanlığı, Kumburgaz Mahallesi, Belediye Caddesi, No: 3 adresindeki Ek Hizmet Binasında bulunan 2. Kat Toplantı Salonu, Büyükçekmece/İSTANBUL

b) Tarih ve Saati: 01.11.2016 - 10.00

6) Şartname ve Eklerinin Temin Edileceği ya da Görüleceği Yer: Şartname ve Ekleri, Büyükçekmece Belediye Başkanlığı, Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü, Mimarsinan Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No: 24 Büyükçekmece/İstanbul adreslerinde ücretsiz görülebilir ve 1.000 TL (Bin Türk Lirası) karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir.

7) Son Başvuru Tarihi ve Saati: 31.10.2016 - 17.00

8) Başvuruların Yapılacağı Yer: Büyükçekmece Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü, Mimarsinan Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No: 24 Büyükçekmece/İstanbul

9) İhaleye Katılma Şartları ve İstenilen Belgeler:

İhaleye başvuru dilekçe örneğiyle birlikte,

a) Adres Beyanı: Türkiye’de tebligat için adres beyanı vermesi. (Beyanda telefon faks var ise elektronik posta adresi bilgilerinin belirtilmesi)

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkâr Odası veya ilgili Meslek Odası belgesi (aslı, noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş sureti)

b1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkâr odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; (noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş sureti)

c1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesini,

c2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini,

d) İstekliler adına vekâleten ihaleye katılınıyorsa, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin Noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin Noter tasdikli imza beyannamesi, (noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş sureti)

e) Teklif Mektubu: (2886 sayılı Yasaya uygun) Şekli ve içeriği şartnamede belirlenen teklif mektubu (FORM:1)

f) Ortak girişim beyannamesi: İsteklilerin ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi vermesi. (FORM:2)

g) İlan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden veya internet vergi dairesinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Vergi Dairesinden alınan yazı aslının İdareye ibraz edilmesi.

h) İlan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan veya Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Kurumdan alınan yazı aslının İdareye ibraz edilmesi.

ı) İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair isteklinin yazılı beyan vermesi.

i) Geçici Teminat: Şekli ve içeriği şartnamede belirlenen geçici teminat.

Büyükçekmece Belediye Başkanlığı adına, (Halk Bankası Büyükçekmece Şubesindeki (TR52 0001 2009 8800 0007 0000 14) no’lu hesabına) geçici teminat olarak nakit yatırılmış Banka dekontu veya Büyükçekmece Belediye Başkanlığı adına alınmış yukarıda tutarı belirtilen geçici teminat mektubu. (Limit içi-süresiz ve teyit yazılı) İsteklinin Ortak Girişim olması halinde toplam teminat miktarı ortaklık oranına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir. (FORM:3)

j) Ortak girişim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı (a, b, c, d, g, h) bentlerinde belirtilen belgeleri vermek zorundadır.

k) İhale dokümanı satın alındığına dair belge. (Halk Bankası Büyükçekmece Şubesindeki (TR52 0001 2009 8800 0007 0000 14) no’lu hesabına veya Belediye veznesine yatırılabilir.)

10) İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

9028/1-1


TAŞINMAZ MALLAR SATILACAKTIR

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

1 - İHALENİN KONUSU: Aşağıda tapu kaydı belirtilen Antalya Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde bulunan taşınmaz mallar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ile satılacaktır.

Satılacak taşınmazların;

 

S.

No

İlçesi

Mahallesi

Ada No

Parsel

No

Yüzölçümü (m2)

Cinsi

İmar Durumu

Muhammen

Bedeli (TL)

Geçici Teminat

Bedeli (TL)

İhale

Tarihi

İhale

Saati

1

Manavgat

Aşağıışıklar

 

341

48.208,00

Tarla

-

  2.170.000,00

  65.100,00

17/11/2016

15.00

2

Manavgat

Demirciler

138

18

108.052,99

Tarla ve depo

Kısmen ticari alan

20.000.000,00

600.000,00

17/11/2016

15.20

3

Serik

Yukarıkocayatak

 

1

  40.125,00

Tarla

-

  2.407.500,00

  72.225,00

17/11/2016

15.40

 

2 - Şartnameler Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığı’ndan (Emlak Şube Müdürlüğü) mesai saatleri içinde görülebilir, 250,00TL bedel karşılığında temin edilebilir.

3 - İhaleler Antalya Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır.

4 - İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişilerden aşağıdaki şartlar aranır.

5 - Teklifler en geç ilan metninde belirtilen saate kadar Antalya Büyükşehir Belediyesi Encümen Başkanlığına verilecektir.

GERÇEK KİŞİLERDEN:

6.1 - Kanuni ikametgâhı olması,

6.2 - Türkiye’de tebligat için adres göstermesi,

6.3 - Noter tasdikli imza sirküleri,

6.4 - İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin ihale tarihinden en fazla iki ay önce alınmış noter tasdikli imza sirküleri vermesi (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

6.5 - İhale dosyasının İdareden satın alındığına dair makbuzun aslını,

6.6 - Geçici teminat makbuzunu veya geçici teminat mektubunu vermesi.

TÜZEL KİŞİLERDEN:

6.7 - Tüzel kişiliğin bulunduğu yerin Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, 2016 yılı içinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğinin belgelerinin, bu tüzel kişiliğinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.

6.8 - Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile elektronik posta adresi.

6.9 - Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca ve Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

6.10 - İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin ihale tarihinden en fazla iki ay önce alınmış noter tasdikli imza sirküleri vermesi (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

6.11 - İhale dosyasının İdareden satın alındığına dair makbuzun aslını,

6.12 - Geçici teminat makbuzunu veya geçici teminat mektubunu vermesi.

7 - Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakla ve arttırmada en uygun bedeli tespitte serbesttir.

8 - Posta ile yapılacak başvuruların ihale saatinden önce ihale komisyonuna ulaşması şarttır.

İlan olunur.

8976/1-1


MAKAS ISITICISI SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Sivas 4. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2016/413578

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 346 2217000 0 346 2237677

c) Elektronik Posta Adresi         :  4bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu işin niteliği,

     türü ve miktarı adı                 :  Sinyalizasyon sistemindeki Elektrikli, Motorlu Makaslarda kullanılmak üzere 200 adet tüp rezistans makas ısıtıcısı satın alınması işi.

3 - İhalenin:

a) Yapılacağı Yer                       :  TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü

b) Tarih ve Saati                        :  09/11/2016 - 14.00

4 - Yukarıda belirtilen hizmet alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - İhale dokümanı TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 50,00 TL bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

8978/1-1


EKONOMİK ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ ARAÇ SATILACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:

1 - “Türk Kızılayı Cad. No: 1 Etimesgut/ANKARA’’ adresindeki Türk Kızılayı Etimesgut Yerleşkesinde bulunan ekonomik ömrünü tamamlamış araçların açık artırma ile satışı yapılacaktır.

2 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için ihale şartnamesinde belirtilen belgeleri hazırlayarak, Türk Kızılayı Etimesgut Yerleşkesinde bulunan Yemekhane Binasına 13.11.2016 tarih saat 11.00’e kadar teslim etmeleri gerekmektedir.

3 - İhale 13.11.2016 tarihinde saat 12.30 ile 18.00 arasında Türk Kızılayı Cad. No: 1 Etimesgut/ANKARA adresinde bulunan Etimesgut Yerleşkesi Yemekhane Binasında yapılacaktır.

4 - Araç listesi, araçlara ait muhammen bedel, teminat bilgileri ve idari şartnameye www.kizilay.org.tr/İhale İlanları internet adresinden ulaşılabilir.

5 - İhaleye ait şartnameler Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel Müdürlüğümüzden, “Ahmediye Mah. Halk Cad. Esvafçı Sok. No: 8 Üsküdar / İSTANBUL” adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden ve “Türk Kızılayı Cad. No: 1 Etimesgut /ANKARA’’ adresindeki Lojistik Direktörlüğü Etimesgut Biriminden ücretsiz temin edilebilir.

6 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

7 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

9071/1-1


SÜRE UZATIM İLANI

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. (ADÜAŞ)’DEN

YATIRIMCILARA DUYURU

Bitlis ili, Tatvan ilçesi, Sahil Mahallesi, 306 ada, 1 parseldeki taşınmazın özelleştirilmesini teminen 27.09.2016 tarihli ve 29840 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ihale ilanında son teklif verme tarihi 25.11.2016 olarak belirtilmiştir.

Anılan ilan metni ve ihale şartnamesinin ilgili hükümleri çerçevesinde söz konusu taşınmazın ihalesi için son teklif verme tarihi 25 Ocak 2017 Çarşamba günü saat 10.00’a kadar uzatılmıştır.

Yapılan değişiklik daha önce bu ihaleye katılmak için Tanıtım Dokümanı ve İhale Şartnamesi alan yatırımcılara yazılı olarak bildirilecektir.

Teklifler, Tanıtım Dokümanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınmak suretiyle hazırlanarak yeniden belirlenmiş son teklif verme tarihi olan 25 Ocak 2017 Çarşamba günü saat 10.00’a kadar Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB)’nın Ziya Gökalp Caddesi No: 80 Kurtuluş-Ankara adresine elden teslim edilecektir. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra ÖİB’ye intikal edecek teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

9075/1-1