17 Ekim 2016 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29860

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


MUHTELİF SAC VE YUVARLAK ÇUBUK TEMİNİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

T.Ş.F.A.Ş. Ankara Makina Fabrikasından:


JEOTERMAL KAYNAK ARAMA SAHASI İHALE EDİLECEKTİR

Kütahya İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından:


EKONOMİK ÖMRÜNÜ DOLDURMUŞ (EÖD) ARAÇ SATIŞI YAPILACAKTIR

Türkiye Petrolleri Genel Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


MUHTELİF SAC VE YUVARLAK ÇUBUK TEMİNİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

T.Ş.F.A.Ş. Ankara Makina Fabrikasından:

İhale kayıt numarası                :  2016/423345

1 - İdarenin

a) Adı                                     :  T.Ş.F.A.Ş. Ankara Makina Fabrikası

b) Adresi                                :  Ayaş Yolu 18. Km. Etimesgut/ANKARA

c) Telefon ve Faks Numarası  :  0 312 293 44 00

                                                  Faks: 0 312 243 14 47

2 - İhale konusu malların

a) Niteliği, Türü ve Miktarı     :  Muhtelif Sac ve Yuvarlak Çubuk Alımı

                   1 - Paslanmaz Sac Levha 8x2000x6000 mm. SAE 304 (4 Plaka) 3.020 .

                   2 - Paslanmaz Sac Levha 10x2000x6000 mm. SAE 304 (5 Plaka) 4.710 .

                   3 - Paslanmaz Sac Levha 10x2500x6000 mm. SAE 304 (8 Plaka) 9.425 .

                   4 - Yuvarlak Çubuk Ø110 L=6000 mm. SAE 304 (3 Boy) 1.350 .

                   5 - Yuvarlak Çubuk Ø130 L=3000 mm. SAE 304 (1 Boy) 315 .

                   6 - Yuvarlak Çubuk Ø220 L=3000 mm. SAE 304 (1 Boy) 900 .

b) Teslim Yeri                        :  Ankara Makina Fabrikası Malzeme Ambarı

c) Teslim Tarihi                      :  Sözleşmenin imzalanmasını müteakip, en geç 15 (Onbeş) takvim günü içerisinde teslim edilecektir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                    :  T.Ş. F.A.Ş. Ankara Makina Fabrikası - Toplantı Salonu

b) Tarihi ve Saati                    :  31.10.2016 Pazartesi günü saat 14:00

4 - İhale dokümanı Ankara Makina Fabrikası Ticaret Servisi (Ayaş Yolu 18. Km. Etimesgut/ANKARA) adresinde görülebilir ve TL. 100,00 (Y.Yüztürklirası) bedel karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (Otuz) takvim günü olmalıdır.

7 - Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel müdürlüğü mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

9037/1-1


JEOTERMAL KAYNAK ARAMA SAHASI İHALE EDİLECEKTİR

Kütahya İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından:

İlimiz sınırları içerisinde yer alan aşağıda belirtilen 1 adet Jeotermal Kaynak Arama Sahası 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4. Maddesinin 2. bendinde belirtilen şartları taşıyanlar arasında ruhsat verilmesi amacıyla, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile Kütahya İl Özel İdaresi İl Encümeni toplantı salonunda İl Encümenince ihale edilecektir.

Şartname mesai saatleri içinde İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünden ya da Yazı İşleri Müdürlüğünden müracaatla bedelsiz olarak görülebilir ve İhaleye katılmak için 100 TL karşılığında alınabilir.

1)

İLİ

İLÇESİ

KÖYÜ

ALANI

(Hektar)

MUHAMMEN BEDELİ

(TL+KDV)

GEÇİCİ TEMİNAT

(TL - %3 )

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

ARAMA RUHSAT SÜRESİ

Kütahya

Simav

Yeniköy

4950

100.000,00

3.000,00

27.10.2016

14.00

3 YIL

İhale Edilecek Jeotermal Kaynak Arama Alanının pafta ve koordinatları;

PAFTALAR:

J21c1, J21d2

 

 

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

 

Sağa (Y)

0642000

0653000

0650500

0642000

 

Yukarı (X)

4338000

4337800

4332400

4333400

 

 

İsteklilerin ihaleye iştirak edebilmeleri için;

Gerçek Kişiler;

a) TC. Kimlik Numarasını içeren onaylı nüfus cüzdanı sureti.

b) Vergi dairesinden alınmış, vergi numarasını gösterir belge.

c) Tebligat için kanuni ikametgâh belgesi ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile varsa e-posta adresi.

d) Onaylı İmza Sirküleri.

e) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

f) Her sayfası imzalanmış olan Şartname.

g) Bu şartnamede belirlenen geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz (T.C. Ziraat Bankası Kütahya merkez şubesindeki İl Özel İdaresinin TR 08 0001 0001 7935 0642 8650 14 IBAN nolu hesabına) veya kesin ve süresiz banka teminat mektubu.

h) İhale dokümanının alındığına dair 100.-TL’lik banka makbuzu.

Tüzel Kişiler;

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya meslek odası belgesi.

b) Şirketin kuruluş statüsünü, son yönetimini gösteren ve 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4/2 maddesine haiz olduğunu (statüsünde jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sularla ilgili faaliyet yapabileceği hususu yer alan) gösterir Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya onaylı sureti. Belirtilen ifadenin olmaması durumunda ticaret sicil gazetesinde 5686 sayılı yasanın 4/2. maddesine göre statü değişikliği yapacağına dair taahhütname.

c) Şirketin bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir levha (onaylı).

d) İhaleye tüzel kişilik adına, yetkili olarak katılacakların noter tasdikli yetki belgeleri ve imza sirküleri, vekil olarak katılacakların noter tasdikli vekâletnameleri ve imza sirküleri.

e) Bu şartnamede belirlenen geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz (T.C. Ziraat Bankası Kütahya merkez şubesindeki İl Özel İdaresinin TR 08 0001 0001 7935 0642 8650 14 IBAN nolu hesabına) veya kesin ve süresiz banka teminat mektubu.

f) Her sayfası imzalanmış olan Şartname.

g) İhale dokümanının alındığına dair 100.-TL’lik makbuz.

İstekliler istenen belgeleri ihale günü en son saat 14.00’e kadar İl Özel İdaresi İl Encümen Başkanlığına vereceklerdir. Ayrıca İstekliler ihale günü saat 14.00’e kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla, 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 37. madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla ihale komisyonuna gönderebilirler. İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve iptal etmekte serbesttir.

İlan olunur.

8771/1-1


EKONOMİK ÖMRÜNÜ DOLDURMUŞ (EÖD) ARAÇ SATIŞI YAPILACAKTIR

Türkiye Petrolleri Genel Müdürlüğünden:

EKONOMİK ÖMRÜNÜ DOLDURMUŞ ARAÇ SATIŞI (MIKSATIŞ-14) “kapalı teklif usulü” ile teklif alma ve uygun teklif verenler arasında “açık arttırma usulü” ile ihale edilecektir.

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  Söğütözü Mah. 2180.Cad. No: 10   06100   Çankaya / ANKARA

b) Telefon ve Faks Numarası           :  0 312 - 207 20 00 - 0 312 - 286 90 73

c) Elektronik Posta Adresi (varsa)   :  ihale@tp.gov.tr

d) İlgili personelin adı,

    soyadı ve unvanı                          :  ONUR KARA / MÜHENDİS

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, Türü ve Miktarı              :  17 Adet E.Ö.D. Araç Satışı

b) Bulunduğu Yer                            :  TP Genel Müdürlüğü ve TPAO Gölbaşı Jeofizik Operasyonlar Müdürlüğü

c) Teslim Süresi                               :  İstekliye Cumartesi, Pazar, Ulusal Bayram ve genel tatil günleri hariç her gün (09.00-11.30/13.30-16.30) saatleri arasında teslimat yapılacaktır. Alıcı ihale sonucu kazandığı taşıt/taşıtların tamamını Madde 12.5'de belirtilen süre içinde bedelini yatırdığı tarihten itibaren 20 gün içerisinde TP'nin işletme sahasından çıkarmak zorundadır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                             :  TÜRKİYE PETROLLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Söğütözü Mah. 2180. Cad. No: 10   06530 Çankaya/ ANKARA Ana Bina Giriş Kat Recep Atalay Toplantı Salonu

b) Tarihi ve Saati                              :  02.11.2016 Saat 10.00

4 - İhaleye ilişkin bilgiler:

a) T.P. Genel Müdürlüğü’nde bulunan toplam 17 Adet E.Ö.D. Araç Satışı Türkiye Petrolleri A.O. Mal ve Hizmet Satım Değerlendirme Yönetmeliği gereğince kapalı teklif usulü ile teklif alma ve uygun teklif verenler arasında açık arttırma usulü ile birlikte uygulanmak suretiyle satılacaktır.

b) İhaleye ilişkin şartname;

T.P. Genel Müdürlüğü Makina İkmal Daire Başkanlığı/İhale Müdürlüğü 6. Kat 602 no.lu odada görülebilir ve şartname bedeli 100,00 TL. Vakıflar Bankası T.P.A.O Bürosu IBAN NO: TR970001500158007290224965 no.lu T.P.A.O. hesabına yatırılarak, dosya numarası ve şartname bedeli olduğunu belirtip aynı adresten temin edilir.

(İstekliler şartname alırken dekonta; Firma Adı, telefon numarası, vergi dairesi, vergi numarası ve ilgili dosya numarasını yazdırmak zorundadırlar.)

İhaleye teklif verecek olan firmaların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

c) Teklifler, 02.11.2016 tarih ve saat 10.00’a kadar T.P. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GELEN EVRAK SERVİSİNE verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postada oluşabilecek gecikmeden Ortaklığımız sorumlu değildir.

d) Teklif sahipleri teklifleri ile birlikte teklif verdikleri her bir araç için 400,00 TL. (Dört yüz Türk Lirası) geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminat vermemiş veya eksik teminat verilmiş teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

e) İhale, 02.11.2016 Çarşamba günü saat: 10.00’da Ana Bina Giriş Kat Recep Atalay Toplantı Salonunda yapılacak, Şartnamede istenilen belgeleri eksiksiz veren şahıs/firmalar ile 03.11.2016 tarihi, saat 14.00’da TP Genel Müdürlüğü Ana Bina Giriş Kat Recep Atalay Toplantı Salonunda açık arttırma yapılacaktır.

5 - Araçların görülmesine ilişkin bilgiler:

İstekliler ihale konusu Taşıtları Türkiye Petrolleri Genel Müdürlük ve Gölbaşı sahalarında mesai saatleri dâhilinde (09.00-11.30/13.30-16.30) başvurarak bir refakatçi ile birlikte görebilirler. Taşıtların mevcut durumu dikkate alınarak teklif verilecek ve aynı durumda teslim işlemi yapılacaktır. İstekliler, İhale konusu taşıtları, ihale tarihi öncesi yerlerinde görüp incelediğini ve gördüğü şekli ile aldığını peşinen kabul etmiş olup, ihale sonrasında, teslimden sonra taşıtın kendisine gösterildiği şekilde teslim edilmediğini ileri sürerek hak iddiasında bulunamaz. Taşıtların herhangi bir nedenle görülmemesi itiraz sebebi değildir.

Ek 1: Ekonomik ömrünü doldurmuş taşıt bilgileri ve muhammen bedel listesi

 

S. No

PLAKASI

CİNSİ

MARKASI

İMAL YILI

BULUNDUĞU YER

MUHAMMEN BEDEL (TL)

1

06Y1257

AÇIK KASA KAMYONET (ARAZİLİ)

LAND ROVER

1990

GÖLBAŞI/ANKARA

4.000

2

06AR2496

OTOMOBİL

TOYOTA-COROLLA (SW)

1998

GÖLBAŞI/ANKARA

7.000

3

06ZPE 14

OTOMOBİL

OPEL VECTRA

1998

GÖLBAŞI/ANKARA

8.000

4

06S4009

KAMYON; SABİT KASALI, YÜKLETLİ

MERCEDES

1989

GÖLBAŞI/ANKARA

13.000

5

06S4010

KAMYON; SABİT KASALI, YÜKLETLİ

MERCEDES

1989

GÖLBAŞI/ANKARA

13.000

6

06S4011

KAMYON; SABİT KASALI, YÜKLETLİ

MERCEDES

1989

GÖLBAŞI/ANKARA

13.000

7

06S4012

KAMYON; SABİT KASALI, YÜKLETLİ

MERCEDES

1989

GÖLBAŞI/ANKARA

13.000

8

06S4013

KAMYON; SABİT KASALI, YÜKLETLİ

MERCEDES

1989

GÖLBAŞI/ANKARA

13.000

9

06P5100

TANKER

MAGIRUS-IVECO

1984

GÖLBAŞI/ANKARA

15.000

10

06VS084

TANKER

MAGIRUS-IVECO

1984

GÖLBAŞI/ANKARA

15.000

11

06EZ995

SİSMİK KAMYONU

MAGIRUS-IVECO

1984

GÖLBAŞI/ANKARA

15.000

12

06ZN369

KAMYON; SABİT KASALI, YÜKLETLİ

MERCEDES

1984

GÖLBAŞI/ANKARA

12.000

13

06YT422

KAMYON; SABİT KASALI, YÜKLETLİ

MERCEDES

1983

GÖLBAŞI/ANKARA

12.000

14

06YT429

KAMYON; SABİT KASALI, YÜKLETLİ

MERCEDES

1983

GÖLBAŞI/ANKARA

12.000

15

06LSR05

KAMYON; SABİT KASALI, YÜKLETLİ

IVECO 50NC

1993

GÖLBAŞI/ANKARA

9.000

16

06S7059

KAMYON; SABİT KASALI, YÜKLETLİ

MAGIRUS-IVECO

1989

GÖLBAŞI/ANKARA

15.000

17

06F1477

TANKER

MAGIRUS-IVECO

1984

GÖLBAŞI/ANKARA

15.000

9035/1-1