15 Ekim 2016 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29858

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


ATIKSU ARITIM TESİSİ VE ÇAMUR SUSUZLAŞTIRMA TESİSİNİN İŞLETİLMESİ, BAKIM VE ONARIMI HİZMETİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Burdur Şeker Fabrikasından:


AŞAĞIDA ÖZELLİKLERİ BELİRTİLEN MALZEMENİN ALIMI AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Elektrik Üretim A.Ş. Afşin-Elbistan Linyitleri İşletme Müdürlüğünden:


PORTAKAL VE GREYFURT MAHSULÜ PARTİLER HALİNDE DALINDA (TOFUR) OLARAK AÇIK ARTIRMA SURETİYLE SATILACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğünden:


ZİYABEY-98 ÇEŞİDİ MAHSUL BUĞDAY PARTİLER HALİNDE AÇIK ARTIRMA SURETİYLE SATILACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğünden:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Osmaniye İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından:


MOBİLYA-ODA İSİMLİKLERİ VE RAF MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden:


BARİYERLİ HEMZEMİN GEÇİT BEKÇİLİK HİZMET İŞİ SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ATIKSU ARITIM TESİSİ VE ÇAMUR SUSUZLAŞTIRMA TESİSİNİN İŞLETİLMESİ, BAKIM VE ONARIMI HİZMETİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Burdur Şeker Fabrikasından:

Fabrikamız Atıksu Arıtım Tesisi ve Çamur Susuzlaştırma Tesisinin işletilmesi, bakım ve onarımı hizmeti işi Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                               :  2016/415204

1 - İdarenin

a) Adresi                                                :  Şeker Fabrikası Müdürlüğü-Şekerevleri Mah. Yunus Emre Cad. Kapı No: 2   15220 BURDUR

b) Telefon ve faks numarası                   :  0 248 233 19 35 - 0 248 233 12 67

2 - İhale konusu Hizmetin

a) Adı                                                     :  Fabrikamız Atıksu Arıtım Tesisi ve Çamur Susuzlaştırma Tesisinin işletilmesi, bakım ve onarımı hizmeti işidir.

b) Niteliği ve miktarı                              :  Fabrikamız Atıksu Arıtım Tesisi ve Çamur Susuzlaştırma Tesisinin işletilmesi, bakım ve onarımı hizmeti işidir. (Yaklaşık) 80 gün süre ile 1 adet çevre mühendisi ve 5 adet normal işçi ile (yaklaşık) 100 gün süre ile 4 adet makine teknisyeni olmak üzere toplam 10 kişi çalıştırılacaktır. (Teknik şartnamede işin ve personelin özellikleri detaylandırılmıştır.)

3 - İhale Konusu Hizmetin Yeri             :  Burdur Şeker Fabrikası Arıtım Tesisi

4 - İhale dokümanın görülmesi ve temini

a) İhale dokümanının görüleceği yer      :  Burdur Şeker Fabrikası Ticaret Servisi

b) İhale dokümanının satın

    alınabileceği yer                                  :  Burdur Şeker Fabrikası Ticaret Servisi

c) İhale dokümanının

    satış bedeli (KDV dahil)                     :  TL 50,00

5 - İhaleye ilişkin bilgiler ile son teklif verme tarih ve saati

a) Tekliflerin sunulacağı adres                :  Burdur Şeker Fabrikası Haberleşme Şefliği

b) İhalenin yapılacağı adres                    :  Burdur Şeker Fabrikası Toplantı Salonu

c) İhale (son teklif verme) tarihi             :  27/10/2016

d) İhale (son teklif verme) saati              :  Saat 14.30

6 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü olmalıdır.

8 - Mezkur hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp, Fabrikamız ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

8952/1-1


AŞAĞIDA ÖZELLİKLERİ BELİRTİLEN MALZEMENİN ALIMI AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Elektrik Üretim A.Ş. Afşin-Elbistan Linyitleri İşletme Müdürlüğünden:

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  AEL İşletme Müdürlüğü Çoğulhan Kasabası Afşin/ KAHRAMANMARAŞ

b) Telefon ve faks numarası   :  (0 344) 524 22 82/(0 344) 524 22 80

c) Elektronik Posta Adresi      :  ael@euas.gov.tr.

2 - İhale konusu malın

 

a) Niteliği ve Türü

Miktarı

İhale Kayıt No

Dosya No

Şartname Bedeli

İhale Tarihi

1 - İç ve Dış Lastik Alımı

12 Kalem

2016/401667

2016-0156

75,00-TL

31/10/2016

 

b) Teslim yeri                         :  AEL İşletme Müdürlüğü

c) Teslim Tarihi                      :  Teknik Şartnamede belirtilmiştir.

d) İhale Usulü                         :  EÜAŞ Satınalma ve İhale Yönetmeliği kapsamında Açık İhale Usulü

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                    :  AEL İşletme Müdürlüğü İhale salonu Afşin/ KAHRAMANMARAŞ

b) Tarihi ve Saati                    :  Yukarıda belirtilen tarihte, Saat: 14.00'te

c) İhale Dokümanlarının Görülmesi ve Temini: AEL İşletmesi Satınalma Şube Müdürlüğü

4-1) İhale dokümanı (Teklif İsteme Belgeleri) aşağıda belirtilen adreslerde ve Şirketimizin İnternet Sitesinde (www.euas.gov.tr) bedelsiz olarak görülebilir. Ancak ihaleye teklif verecek olanların İhale Dokümanını satın alması zorunludur.

4.2) Konu ile ilgilenen teklif sahipleri, İhale Dokümanı (Teklif İsteme Belgelerini) bedelini

- Vakıfbank Elbistan Şubesi IBAN NO: TR920001500158007286006913

Hesabına yatırıldığına dair, üzerinde ihale konusu iş ile ilgili istekli firma bilgilerinin yer aldığı banka dekontu ile müracaat edildiği takdirde, aşağıda belirtilen adresten temin edilebilir.

- EÜAŞ Afşin-Elbistan Linyitleri İşletme Md.lüğü. (Fak: 0 344 524 22 80) Afşin/ KAHRAMANMARAŞ

5 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kıstaslar.(Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve /veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi, isteklinin Ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen Ortak Girişim Belgesi, ihale dokümanının satın alındığına dair belge.)

6 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 (Yüzde üç)’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

7 - Teklifler, ihale tarihi saat 14.00’a kadar AEL İşletme Müdürlüğü Genel Muhaberatına verilebileceği gibi, İadeli Taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. (Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.)

8 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

9 - İş bu ihaleler 4734 sayılı Kanunun 3.g maddesi kapsamında olduğundan, EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın alma ve İhale Yönetmeliği (MADDE 23) hükümlerine göre yapılarak neticelendirilecektir.

8893/1-1


PORTAKAL VE GREYFURT MAHSULÜ PARTİLER HALİNDE DALINDA (TOFUR) OLARAK AÇIK ARTIRMA SURETİYLE SATILACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğünden:

1 - İşletmemizin 2016 yılı istihsali tahmini 1.400 Ton Washington Portakal, 330 Ton Navelina Portakal ve 400 Ton Kırmızı Greyfurt mahsulü partiler halinde dalında (Tofur) olarak Açık Artırma suretiyle satılacaktır.

2 - İhale 27.10.2016 Perşembe günü saat 14.00’de işletmemiz İhale Salonunda Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda gerçekleşecektir. İhaleye iştirak eden olmadığı veya teklif edilen fiyatların uygun görülmediği takdirde, ihale 03.11.2016 Perşembe günü aynı yer ve saatte tekrar edilecektir.

3 - İhaleye iştirak etmek isteyen müşterilerde aşağıdaki şartlar aranır.

a) Kanuni ikametgahı olması,

b) Geçici teminat vermesi,

c) Ticaret odası, Sanayi odası veya ilgili meslek kuruluşuna kayıtlı olduklarının ve halihazırda faaliyette olduklarına dair ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge vermeleri.

d) Müşterinin tüzel kişi olması halinde gerekli yetki belgelerinin ve imza sirkülerinin ibraz edilmesi.

4 - İhaleye ait miktarlar, muhammen fiyat ve geçici teminat tutarları aşağıda belirtilmiştir.

 

P.NO

PARSEL ADI

ÜRÜNÜN ÇEŞİDİ

TAH. MİKTARI

MUH. FİYATI

MUH. TUTARI

% 20 GEÇİCİ TEMİNAT

1.

Payın 3/A

Washington Portakal

195.000 Kg.

0,35.-TL/Kg.

68.250,00.-TL

13.650,00.-TL

2.

Payın 3/B

Washington Portakal

180.000 Kg.

0,35.-TL/Kg.

63.000,00.-TL

12.600,00.-TL

3.

Payın 4/A

Washington Portakal

135.000 Kg.

0,35.-TL/Kg.

47.250,00.-TL

9.450,00.-TL

4.

Payın 4/B

Washington Portakal

145.000 Kg.

0,35.-TL/Kg.

50.750,00.-TL

10.150,00.-TL

5.

Payın 7

Washington Portakal

110.000 Kg.

0,35.-TL/Kg.

38.500,00.-TL

7.700,00.-TL

6.

D.Ağılları-1

Washington Portakal

395.000 Kg.

0,35.-TL/Kg.

138.250,00.-TL

27.650,00.-TL

7.

Aladağ 11/B

Washington Portakal

45.000 Kg.

0,35.-TL/Kg.

15.750,00.-TL

3.150,00.-TL

8.

Kargalık 1/A

Washington Portakal

195.000 Kg.

0,35.-TL/Kg.

68.250,00.-TL

13.650,00.-TL

9.

Payın 2D+2E+2F

Navelina Portakal

210.000 Kg.

0,35.-TL/Kg.

73.500,00.-TL

14.700,00.-TL

10.

Payın 14

Navelina Portakal

120.000 Kg.

0,35.-TL/Kg.

42.000,00.-TL

8.400,00.-TL

11.

Payın 9

Kırmızı Greyfurt

145.000 Kg.

0,40.-TL/Kg.

58.000,00.-TL

11.600,00.-TL

12.

Payın 11/A

Kırmızı Greyfurt

90.000 Kg.

0,40.-TL/Kg.

36.000,00.-TL

7.200,00.-TL

13.

Payın 11/B+12

Kırmızı Greyfurt

165.000 Kg.

0,40.-TL/Kg.

66.000,00.-TL

13.200,00.-TL

GENEL TOPLAM:

2.130.000 Kg.

 

765.500,00.-TL

153.100,00-TL

 

5 - İhale ile ilgili geçici teminat muhammen tutarın %20’i nispetinde olup, 153.100,00.-TL’dır. Kesin teminat ise ihale teklif tutarının %20’sidir.

6 - Müşteriler geçici teminatlarını yatırmak kaydıyla ihalenin tamamına iştirak edecekleri gibi, dilediği sayıda partilerin geçici teminatlarını yatırarak da ihaleye iştirak edebilirler.

7 - Geçici teminat ihalenin başlayacağı saate kadar İşletmemizin Halk Bankası Dalaman Şubesindeki (TR63 0001 2009 2670 0013 000003) no’lu hesabına veya İşletme veznesine yatırılıp alınacak makbuz komisyona ibraz edilecektir.

8 - İhale ile ilgili şartname İşletmemizde, Boztepe Tarım İşletmesi Müdürlüğünde, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Karanfil Sokak No: 62 Bakanlıklar/ANKARA), İzmir, Muğla, Antalya, Mersin Ticaret Borsaları ile Akdeniz, Doğu Karadeniz, Batı Akdeniz, Uludağ, Ege ve İstanbul İhracatçılar Birliğinde görülebilir.

9 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında olup, ihale TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır.

ADRES:

Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğü

Dalaman/MUĞLA

Tel....: 0.252.6923721

Faks.: 0.252.6925229

İlgililere ilanen duyurulur.

8954/1-1


ZİYABEY-98 ÇEŞİDİ MAHSUL BUĞDAY PARTİLER HALİNDE AÇIK ARTIRMA SURETİYLE SATILACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğünden:

1 - İşletmemizin 2016 yılı üretimi 1.000.000 Kg. Ziyabey-98 çeşidi mahsul buğday partiler halinde açık artırma suretiyle satılacaktır.

2 - İhale, 01.11.2016 Salı günü saat 14.00’de İşletmemiz Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır. İhaleye iştirak eden olmadığı veya verilen fiyatlar uygun görülmediği takdirde ihale 08.11.2016 Salı günü aynı yer ve saatte tekrar edilecektir.

3 - Tahmin edilen bedel, geçici teminat ve partilere ait diğer bilgiler aşağıda çıkarılmıştır.

 

P. NO

CİNSİ VE ÇEŞİDİ

MİKTARI

MUHAMMEN FİYATI

MUHAMMEN TUTARI

% 5 GEÇİCİ TEMİNAT

1.

Mahsul Buğday-Ziyabey/98

200.000 Kg.

0,88.-TL/Kg.

176.000,00.-TL

  8.800,00.-TL

2.

Mahsul Buğday-Ziyabey/98

200.000 Kg.

0,88.-TL/Kg.

176.000,00.-TL

  8.800,00.-TL

3.

Mahsul Buğday-Ziyabey/98

200.000 Kg.

0,88.-TL/Kg.

176.000,00.-TL

  8.800,00.-TL

4.

Mahsul Buğday-Ziyabey/98

200.000 Kg.

0,88.-TL/Kg.

176.000,00.-TL

  8.800,00.-TL

5.

Mahsul Buğday-Ziyabey/98

200.000 Kg.

0,88.-TL/Kg.

176.000,00.-TL

  8.800,00.-TL

GENEL TOPLAM:

1.000.000 Kg.

0,88.-TL/Kg.

880.000,00.-TL

44.000,00-TL

 

4 - İhale ile ilgili geçici teminat muhammen tutarın % 5’i nispetinde olup, 44.000,00.-TL’dır. Kesin teminat ise ihale satış tutarının % 10’dur.

5 - Müşteriler geçici teminatlarını yatırmak kaydıyla ihalenin tamamına iştirak edecekleri gibi, dilediği sayıda partilerin geçici teminatlarını yatırarak da ihaleye iştirak edebilirler.

6 - Geçici teminat ihalenin başlayacağı saate kadar İşletmemizin Halk Bankası Dalaman Şubesindeki (TR63 0001 2009 2670 0013 000003) no’lu hesabına veya İşletme veznesine yatırılıp alınacak makbuz komisyona ibraz edilecektir.

7 - İhale ile ilgili şartname işletmemizde, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Karanfil Sokak No: 62 Bakanlıklar/ANKARA), Muğla, Denizli, Aydın, İzmir, Balıkesir, Uşak, Konya Ticaret Borsalarında görülebilir.

8 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında olup, ihale TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır.

ADRES:

Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğü

Dalaman/MUĞLA

Tel....: 0.252.6923721

Faks.: 0.252.6925229

İlgililere ilanen duyurulur.

8955/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Osmaniye İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından:

Aşağıda nitelikleri belirtilen İl Özel İdaresine ait taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a (Kapalı Teklif) maddesi gereğince 09/11/2016 tarihinde Çarşamba günü saat 15.00’de ilan sırasına göre İl Encümeni odasında ihale ile satışı yapılacaktır.

 

S. NO

TAŞINMAZ MEVKİİ

PAFTA

TAŞINMAZ ALANI (m²)

HİSSE ORANI

NİTELİĞİ İMAR DURUMU

TAHMİNİ BEDELİ TL

GEÇİCİ TEMİNAT TL

İHALE TARİH VE SAATİ

ADA

PARSEL

1

Merkez Adnan Menderes (Raufbey) Mah.

2085

4

10.572,84

Tam

Arsa 5. Kat Ticaret+

Konut Alanı

14.253.300,00

427.600,00

09.11.2016

Saat: 15.00

2

Merkez Adnan Menderes (Raufbey) Mah.

1

291

4

11.000,00

Tam

Arsa 5 Kat Konut Alanı

7.918.500,00

237.555,00

09.11.2016

Saat: 15.15

 

İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI

1 - Gerçek Kişilerin;

a - Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

b - İhale tarihinden en az bir ay önce alınmış tasdikli ikametgah belgesi.

c - Noter tasdikli imza sirküleri, temsil durumunda noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi,

d - İhale dokümanı alındığına dair banka dekontu,

e - Tebligat için adres beyanı,

f - Yer görme belgesi

g - İhale muhammen bedelinin % 3’ü tutarında geçici teminat mektubu veya banka dekontu,

2 - Özel hukuk tüzel kişilerin;

a - 2015 yılı vizeli Sanayi ve Ticaret Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya benzeri mesleki kuruluşların siciline kayıtlı olmak ve buna dair belge,

b - İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları yukarıda belirtilenlerin yanı sıra, İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi odasından ya da benzeri mesleki kuruluşların, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi, son şeklini gösterir ticari sicil gazetesi (aslı veya noter onaylı örneği) ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekaletname ve imza sirkülerini,

c - Ortak girişim şeklinde teklif verilmesi halinde, Noter Tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklarca imzalanan Ortaklık Sözleşmesi ve her bir ortak için yukarıda 1.bendin a, b, c, d, e, f, g bentlerinde istenilen belgeleri,

d - İhaleye katılacak olanların % 3 geçici teminat ve 1.000,00 TL ihale dosya bedelini T.C. Ziraat Bankası Osmaniye Cebelibereket Şubesi TR71 0001 0023 3834 9495 9150 36 nolu İl Özel İdare hesabına yatırmaları ve yatırdığına dair belgeleri vermeleri,

e - Vergi borcu bulunmadığına veya borcun taksitlendirildiğine dair bağlı bulunduğu Vergi Dairesinden Haziran/2016 tarihli borcu bulunmadığına dair alacağı belgenin aslı,

f - Sosyal Güvenlik Kurumuna borcu bulunmadığına veya taksitlendirildiğine dair bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik Kurumdan Haziran/2016 tarihli borcu bulunmadığına dair alınacak belgenin aslı,

İhaleye girecek gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerin, yukarıdaki istenilen belgelerle birlikte İmzalanmış teklif mektuplarını, ihale şartnamesini ve eklerini ihale günü saat 13.30’a kadar İdareye (Emlak İstimlak Müdürlüğüne) vermeleri gerekmektedir.

İhaleye katılan her istekli ihale konusu gayrimenkulü görmüş, ihale şartnamesindeki şartları okumuş ve peşinen kabul etmiş sayılır. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. İhale Şartnamesi ve ekleri İdaremizin www.osmaniyeozelidare.gov.tr adresinden ve Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden ücretsiz görülebilir ve 1.000,00 TL’ye temin edilebilir. İhaleye katılacakların ihale dosyası alması zorunludur.

İletişim: 0 328 814 11 70 Dahili: 2961 - 3002 - 3016 dan bilgi alınabilir.

İlan olunur.

8900/1-1


MOBİLYA-ODA İSİMLİKLERİ VE RAF MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden:

1 - Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı Güney Ege (Denizli) Bölge Kan Merkezi’nin ihtiyacı olan “Mobilya-Oda İsimlikleri ve Raf Malzemeleri” alımı işi, İdari Şartname, Teknik Şartname ve eklerinde yer alan hükümlere göre ilanen ihale edilerek kapalı zarfla teklif toplama açık eksiltme / açık artırma pazarlık yöntemi sureti ile satın alınacaktır.

2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler “Türk Kızılayı Cd. No: 1   06790 Etimesgut/ANKARA” adresindeki Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ nden 250,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.

4 - İdari Şartname, Teknik Şartname ve eklerine www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecek olup, 0 (312) 293 62 00 nolu telefon numarasından bilgi alınabilecektir.

5 - Firmaların tekliflerini en geç 08.11.2016 günü saat 10.00’a kadar Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Ataç 1 Sokak No: 32 YENİŞEHİR/ANKARA adresindeki Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Yönetim Destek Hizmetleri/Evrak Birimine vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir.

6 - İhale zarfları 08.11.2016 günü saat 14:30’da Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü Toplantı Salonunda açılacaktır.

7 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

8 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

9 - Türkiye Kızılay Derneği 6639 sayılı Kanun ve 11 Şubat 2016/29621 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ kapsamında KDV’ den müstesnadır.

10 - Kurumumuz 4734 sayılı Kanuna tabi değildir.

8964/1-1


BARİYERLİ HEMZEMİN GEÇİT BEKÇİLİK HİZMET İŞİ SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                              :  2016/407363

İdarenin:

a)Adresi                                        :  TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Aliçetinkaya Mah. Silo Yolu Cad. No: 2/1 GAR/ AFYONKARAHİSAR

b) Telefon ve Faks Numarası       :  0 272 213 76 21 - 0 272 214 19 43

c) Elektronik Posta Adresi            :  www.tcdd.gov.tr (7ihalekom@tcdd.gov.tr)

1 - İhale konusu işin adı ve miktarı:

TCDD 7. Bölge Müdürlüğü mıntıkasında 12 adet bariyerli hemzemin geçit bekçilik hizmetlerinin 01.01.2017 - 31.12.2017 (dahil) tarihleri arasında aylık 48 personel ile 1 yıl süreyle yürütülmesi (Teknik şartnameye göre) hizmet alım işidir.

2 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 3/g maddesi kapsamında TCDD Mal ve Hizmet Alım Yönetmeliğine göre Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TCDD 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu Başkanlığı - Afyonkarahisar adresine ihale gün ve saati olan 08/11/2016 günü saat 14.30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TCDD 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu Bürosu-AFYONKARAHİSAR adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD 7. Bölge Mali İşler Müdürlüğü Afyonkarahisar veznesinden KDV dahil 150,00 TL bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

8892/1-1