12 Ekim 2016 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29855

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


1 ADET BİLGİ İŞLEM ALT YAPISI YÜKSEK ERİŞİLEBİLİRLİK SİSTEMİ ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Hatay İli Samandağ Belediyesinden:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Gemlik Belediye Başkanlığından:


ARSA BEDELİ KAT KARŞILIĞI İNŞAAT İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Çekerek Belediyesi Başkanlığından:


MÜBADELE İLANI

Bilecik Valiliği Bilecik İl Emniyet Müdürlüğünden:


ALT YAPI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Şanlıurfa Birecik Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından:


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Tuzla Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Gölbaşı (Ankara) Belediye Başkanlığından:


JEOTERMAL KAYNAK/DOĞAL MİNERALLİ SU/JEOTERMAL KÖKENLİ GAZ İHALE EDİLECEKTİR

Erzincan İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından:


TEREYAĞ ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


PASTALIK SUSAM VE SİMİTLİK SUSAM ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


GAYRİMENKUL SATIŞ İHALESİ YAPILACAKTIR

Uşak Belediyesinden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1 ADET BİLGİ İŞLEM ALT YAPISI YÜKSEK ERİŞİLEBİLİRLİK SİSTEMİ ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı ihtiyacı 1 adet Bilgi İşlem Alt Yapısı Yüksek Erişilebilirlik sistemi ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 19/10/2016 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.30’da evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

8872/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Hatay İli Samandağ Belediyesinden:

Mülkiyetleri Samandağ Belediyesine ait tapu kaydı Alevışık ve Zeytunlu mahallelerinde bulunan müstakil 33 adet ve hisseli 1 adet olmak üzere toplam 34 adet taşınmazın satışına ilişkin ihale ilanı.

1 - Mülkiyetleri Samandağ Belediyesine ait aşağıdaki tabloda gösterilen tapu kaydı Alevışık ve Zeytunlu Mahallelerinde bulunan, niteliği, yüzölçümü, ada, parsel numarası, muhammen bedeli, geçici teminat miktarı, ihale tarihi ve ihale saati yazılan toplam 34 adet müstakil ve hisseli arsa, Belediye Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonunda, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. madde hükümleri çerçevesinde Açık Teklif Usulü İhale ile satılacaktır.

 

 

2 - İhaleye Gireceklerden İstenen Belgeler:

GERÇEK KİŞİLER

a) Taşınmaz Mal Satış Şartnamesinin alındığına dair makbuz

b) Geçici Teminatın (muhammen bedelin %3’ü) yatırıldığına dair makbuz

c) Gerçek kişiler için Nüfus Cüzdanı Örneği (Nüfus Müdürlüğünden)

d) İkametgah Adresi (Nüfus Müdürlüğünden)

e) Taşınmazın ihaleden önce bulunduğu yerde görüldüğü ve görüldüğü haliyle kabul edildiğine dair yazılı beyan,

f) Belediyeden alınacak borcu yoktur yazısı

TÜZEL KİŞİLER

a) Taşınmaz mal Satış Şartnamesinin alındığına dair makbuz

b) Geçici Teminatın (muhammen bedelin %3’ü) yatırıldığına dair makbuz

c) Noter Tasdikli Tescil Belgesi

d) İhaleye iştirak eden kişilerin Noter Tasdikli Yetki Belgesi

e) İhaleye iştirak eden kişilerin Noter Tasdikli İmza Sirküsü

f) Faaliyet Belgesi (Ticaret ve Sanayi Odası v.s)

g) Taşınmazın ihaleden önce bulunduğu yerde görüldüğü ve görüldüğü haliyle kabul edildiğine dair yazılı beyan,

h) Belediyeden alınacak borcu yoktur yazısı

3 - İhale Şartnamesi Samandağ Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 500 TL karşılığında satın alınabilir veya ücretsiz görülebilir. İhale Komisyonu gerekçesini belirtmek sureti ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

8862/1-1


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Gemlik Belediye Başkanlığından:

1 - Gemlik Belediyesi'ne ait olan ve aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmaz (Zeytin İşleme ve Satış Binası) 2886 sayılı D.İ.K.'nun 36. maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile satışı yapılacaktır. İhale 25/10/2016 Salı günü saat 10:00'da Hamidiye Mahallesi, Irmak Sokak, Sosyal Yaşam Merkezi Binası No: 138 Gemlik adresindeki Gemlik Belediye Başkanlığı binasında Kent Konseyi Toplantı Salonunda Encümen tarafından yapılacaktır.

 

Mahalle/Sk.

Ada

Parsel

m²

İmar Planı

Tahmini Bedel

Geçici Tem.

Umurbey Mahallesi

147

12

Tamamı 1808,81 m² (1211 m² bina)

Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı

2.100.000-TL

63.000-TL

 

2 - İhaleye katılacaklardan aşağıdaki belgeler istenecektir;

a) Teklif Mektubu (Şartname eklerinde örneği mevcut)

b) Taşınmazın satış şartnamesi (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.)

c) Geçici teminat bedeli makbuzu veya Teminat Mektubu

d) Gerçek kişiler için Nüfus cüzdanı sureti

e) Gerçek kişiler için İkametgah belgesi (Muhtarlık veya Nüfus Müdürlüğü)

f) Tebligat için Türkiye'de adres göstermek

g) İstekli adına vekaleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekaletname ve imza örneği

h) Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve kayıtlı olduğu Vergi Dairesi Kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza örneği

i) Vakıflardan; ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküsü

j) Derneklerden; ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi, dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti

k) Ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi

l) İhale tarihinden en fazla 1 (bir) ay önce alınmış, SG. Kurumundan ve Vergi Dairesinden ilişkisiz veya borcunun bulunmadığına dair belge

m) Şartname alındı makbuzu

n) Belediyemize borcu olmadığına dair Belediyemizden alınmış borcu yoktur belgesi

o) Yer görme belgesi

3 - Taşınmazın ihale bedeli peşin olarak ödenebileceği gibi 6 ay taksitli olarakta ödenebilir.

4 - Tahmini bedel üzerinden % 3 Geçici Teminat alınır. İhale bedeli üzerinden % 6 Kesin Teminat alınır.

5 - İhale komisyonu gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

6 - Taşınmaz ihalesine teklif vereceklerin şartnamede belirtilen maddelere uygun olarak hazırlayacakları ihale zarfını 25/10/2016 Salı günü saat 08:30’a kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne alındı belgesi karşılığında teslim etmeleri zorunludur.

7 - İlgililer ihale şartnamesini mesai saatleri dahilinde Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde görebilecekleri gibi, aynı zamanda şartname bedeli olan 250-TL yi Belediye veznelerine yatırarak alabileceklerdir.

8 - İhale için verilen teklif mektupları verildikten sonra geri alınamaz.

9 - İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

8799/1-1


ARSA BEDELİ KAT KARŞILIĞI İNŞAAT İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Çekerek Belediyesi Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Çekerek Belediyesi’ne ait olan, Tapu sicilinin Yozgat ili, Çekerek ilçesi, 515 ada 1 Parsel ve 9.793,24 m2 arsa üzerine yapılacak 5 BLOK ve 140 daireli konut inşaatı kat karşılığı olarak,

A BLOK 20-22-24-26-28 nolu daireler

B BLOK 2-4-6-8-10 nolu daireler

C BLOK 11-12-13-14-15 nolu daireler

D BLOK 16-17-18-19-20 nolu daireler

E BLOK 1-3-5-7-9 nolu daireleri idareye verilecek olup bunun üzerine pey sürülmesi halinde yüklenicinin başlayacağı ilk blok zemin kattan başlayarak artış yapılacaktır.2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ile Belediye encümeninin kararı doğrultusunda yapılacaktır.

2 - İşin Muhammen Bedeli: 4.570.625,00 - TL

Dörtmilyonbeşyüzyetmişbinaltıyüzyirmibeş Türk Lirası’dır.

3 - İhale 26.10.2016 tarihinde Çarşamba günü saat: 14.00’de Çekerek Belediyesi Meclis Salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

4 - İhale Şartnamesi ile işin yapılacağı yer, ihale dosyası ve diğer evraklar Belediye Fen İşleri Müdürlüğü’nden (Çekerek Belediye Başkanlığı-Çekerek/YOZGAT) mesai saatleri içerisinde görülebilir ve 500,00 TL bedeli karşılığında satın alınacaktır.

5 - Sözleşmenin imzalanmasından sonra 30 takvim günü içinde yer teslimi ile birlikte işe başlanacaktır. Toplam 5 blok 140 daire olup, idarenin belirleyeceği blok öncelikli olarak başlanacak ve işin süresi toplam 36 ay olacaktır.

6 - İhaleye katılmaya yeterli olduklarının tespiti için 26.10.2016 Çarşamba günü, saat:14:00’e kadar aşağıdaki belgeleri Çekerek Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne vereceklerdir.

Bu belgeler:

a) 2016 yılına ait gelir ve kurumlar vergi borcu olmadığına dair ilgili vergi dairesinden alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti,

b) Şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğini belirten ihaleye katılmak istendiğine dair dilekçe,

c) Kanuni ikametgâh belgesi ile birlikte tebligat için adres beyanı,

d) Ticaret veya Sanayi Odası’na kayıtlı olduğuna dair belgeyi ibraz etmek,

1. İştirakçi Tüzel kişilik olması halinde; tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Tüzel kişiliğinin halen siciline kayıtlı olduğuna dair belgesi,

2. Gerçek kişi olması halinde; bağlı olduğu Ticaret Sanayi Odası veya Esnaf Sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir yılı içerisinde alınmış belge,

3. Ortak girişim olması halinde; ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (1) ve (2) deki maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belge,

e) İsteklilerin Ortak Girişim olması halinde, bu şartnameye girişim beyannamesi vermesi ayrıca ihaleyi alan isteklinin sözleşme imzalanmadan önce ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesinin noter onaylı sureti vermesi,

f) İmza sirküleri vermesi,

1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri,

2. Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğinin noter tasdikli imza sirküleri,

3. Ortak girişim kuruluşu olması halinde, ortak teşebbüsü oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin noterden alacağı imza sirküleri,

g) İdari Şartnamenin 36. maddesinde belirtilen nitelikte teknik personel taahhütnamesi,

h) İş yerini gördüğüne dair idareden alınmış yer görme belgesi,

i) Şartname ve eklerinin itirazsız onayladıkları bir sureti,

j) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noterden onaylı vekaletnamesi ile vekaleten katılanın noter tasdikli imza sirküleri,

k) İş bitirme belgesi: İsteklinin yurt içinde ve yurt dışında son beş yıl içinde kamu veya özel sektörde en az muhammen bedelin %10’u kadar gerçekleştirdiği ihale konusu işler veya benzer işler. Belediyeden, özel idareden alınmış isteklinin müteahhit olduğunu gösterir Yapı Kullanma İzin Belgesi veya Bina inşaatına ait iş bitirme tutanağı veya Yapı ruhsat belgesinin aslı veya noter tasdikli suretinin aslının idareye ibraz edilmek sureti ile fotokopisi.(Her türlü bina yapım işi benzer iş olarak kabul edilecektir.) İş ortaklarında, ortaklardan birinin istenen asgari iş deneyim tutarının tamamını sağlaması yeterli olacaktır.

l) Şartname ve eklerinin satın alındığına dair makbuz,

m) Muhammen bedelin %3’ü olan 137.118,75 TL. (Yüz otuz yedi bin yüz on sekiz lira yetmiş beş kuruş) - tutarındaki geçici teminata ait makbuzu, banka teminat mektubu veya hazine bonosu. Banka geçici teminat mektupları 50 ay ve limit içi olacaktır, 2886 sayılı yasanın 26. ve 27. maddelerindeki şartları taşıyacaktır.

n) Teklif mektubu; Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklifin rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerine kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler geçersiz sayılarak hiç teklif yapılmamış sayılacaktır.

o) İhaleye katılabilmek için Belediyemiz birimlerine borcu olmadığına dair borcu yoktur yazısı alınacaktır.

7 - İhaleye katılacak olanlar, tekliflerini en geç 26.10.2016 tarihinde, saat 14:00’e kadar Fen İşleri Müdürlüğü’ne teslim etmeleri gerekmektedir.

8 - Teklifler aşağıdaki belgeleri ve şartları ihtiva edecek şekilde hazırlanacaktır.

Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir.

a) İç zarf Teklif mektubunu içerir.

b) İlanın 6. Maddesinde ihaleye katılabilmek için istenen belgeleri,

c) İlgili ihaleye ait teknik, idari şartname ve sözleşme taslağının onaylı sureti.

İhaleye katılabilmek için şartnamedeki hükümlere uygun olarak hazırlanacak olan gerekli belgeler, iç zarfa konulacak teklif mektubu ile birlikte dış zarfın içerisine konulacaktır.

İç zarf kapatıldıktan sonra, zarfın üzerine isteklinin, adı, soyadı, ticaret unvanı ve kanuni tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazacaktır. Zarfın yapıştırılacak yeri istekli tarafından imzalanacak veya mühürlenecektir. Bütün belgeler, dış zarfın içine konulduktan sonra zarf kapatılıp, üzerinde isteklinin adı, soyadı, açık adresi ile teklifin hangi işe ait olduğu yazılacaktır.

9 - Her türlü vergi, resim, harçlar, KDV vs yükümlülükler, ilan bedelleri, sözleşme giderlerinin tamamı ile ruhsat harçları yüklenici tarafından ödenecektir.

10 - İsteklilere ihale saatinden önce, ihaleye katılma yeterlilik belgesi verilmeyecek. İhale esnasında teklifler açılmadan önce yeterlilik hususu Encümen tarafından açıklanacak, yeterli bulunmayanların teklifleri iade edilecektir.

11 - Faks ve posta yoluyla yapılacak olan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

12 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.

13 - İhtilafların çözümü için Çekerek Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

14 - İlanda bulunmayan diğer hususlar idare şartname, teknik şartname, mimari avan proje ve sözleşme tasarısında yer almaktadır.

İlanen duyurulur.

8852/1-1


MÜBADELE İLANI

Bilecik Valiliği Bilecik İl Emniyet Müdürlüğünden:

1 - İdarenin

a) Adı                                     :  Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü

b) Adresi                                :  İSTIKLAL MAH. TEVFİKBEY CAD. 101 MERKEZ/ BİLECİK

b) Telefon ve faks numarası   :  0 228 212 18 42 - 0 228 212 18 40

c) Elektronik Posta Adresi      :  bileciklojistik@egm.gov.tr

2 - Mübadele konusu Malın

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  Ekonomik ömrünü doldurmuş 22 adet muhtelif marka ve modelde hek durumundaki taşıt, 3.000 Kg hurda demir, 1.800 Kg alüminyum kesik plaka, 1.000 Kg ağırlığında dolap, masa, koltuk, sandelye v.b hurda malzeme

b) Durum ve Özellikleri          :  16 adet binek, 1 adet minibüs, 1 adet motosiklet ve 4 adet panelvan türü toplam 22 adet taşıttan 19 tanesi faal durumda olup, 3 tanesi gayri faal durumdadır.

3 - Alınacak taşıtların ve malzemenin özellikleri

a) 4 adet 2016 model sıfır kilometre Beyaz renkli Renault Yeni Kango Multix joy 1.5 DCİ 90 bg M8 (Çift Sürgülü Kapılı, Camlı ve koltuklu) araç ve 1 adet 2016 model sıfır kilometre Blazer Mavi renkli Ford Mondeo 1.5L EcoBoost 160 PS 4K Titanium Benzinli 6 ileri otomatik araç olmak üzere toplam 5 adet araç ile açık artırmaya başlanacaktır.

b) Açık artırımlar 1 çift 195*65*15 ebatında lastik ile devam edecektir. (Çift lastiklerden 1 tanesi 195/65r15 Lassa Snoways3 Kış tipi lastik, 1 tanesi 195*65r15 H Lassa Green Ways şeklinde olacaktır.)

4 - Değer Tespit Komisyonunca Tespit Edilen Bedel 293.703,33 TL (İkiyüzdoksanüçbin Yediyüzüç Lira Otuzüç Kuruş)

5 - İstekliler, verilecek mala ait tahmini bedelin en az %3 ‘ü oranında geçici teminat vereceklerdir.

6 - Mübadele işlemi; kapalı zarfla teklifler alındıktan sonra mübadele komisyonu önünde pey tekliflerini açık artırma usulü ile sözlü olarak teklif etmeleri üzerine gerçekleşir.

7 - Mübadelenin;

a) Yapılacağı Yer: İstiklal Mahallesi Tevfikbey Caddesi No: 101 Merkez/BİLECİK adresinde bulunan Emniyet Müdürlüğünün A Toplantı Salonunda yapılacaktır.

b) Tarihi ve Saati: 31.10.2016 saat 14:00

8 - Mübadelesi yapılacak taşıt, mal ve malzemeler ilan tarihinden itibaren mübadele tarihinden bir gün öncesine kadar hafta içi 08:30/16:30 saatleri arasında Lojistik Şube Müdürlüğüne bilgi verilerek Trafik Hizmet Binası Yerleşkesinde görülebilir.

9 - Mübadeleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

a) Mübadele Şartnamesi ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubunu,

b) Verilecek mala ait tahmini bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların saymanlık yada Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

c) Mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi

1 - Gerçek kişi olması halindi, kayıtıl olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından veya esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya mübadele tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2 - Tüzel kişi olması halinde, ilgi mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ilk ilan veya mübadele tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

ç) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1 - Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi

2 - Tüzel kişi olması halinde ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir ticaret sicil gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir ticaret sicil gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili ticaret sicil gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri

d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş vekil adına katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

e) 3713 sayılı Terörle Mücadele kapsamına giren suçlar ile organize suçlardan dolayı hükümlü bulunmadığına dair;

1 - Gerçek kişi olması halinde; kendisinin

2 - Tüzel kişi olması halinde; Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Anonim Şirket ise yönetim kurulu üyelerinin, Limited Şirket ise şirket müdürünün, yoksa ortaklarının tamamının, kolektif şirket ise ortaklarının tamamının, komandit şirkette komandite ortakların hepsinin, komanditer ortaklardan kendilerine şirketi temsil yetkisi verilmiş olan ortakların, kooperatiflerde yönetim kurulu üyelerinin, Adalet Bakanlığı Adli Sicil İstatistik Genel Müdürlüğüne bağlı birimlerden alınacak adli sicil belgesi,

f) Mübadele tarihinden önceki 6 aylık süre içerisinde alınmış tebligat adresini gösterir bir belgesini sunmak zorundadır.

10 - Mübadele şartnamesi mevcut olup, Bilecik Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne yatırılacak 50,00 TL (Elli Türk Lirası) tutarında makbuz karşılığı yukarıda belirtilen adresten temin edilebilecektir. Mübadeleye teklif verecek olanların Mübadele dokümanını satın almaları zorunludur. Doküman Bilecik Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğünde görülüp, satın alınabilir.

11 - Sözleşme yapılacaktır. Ancak sözleşme yapma süresi içinde şartname hükümlerinin eksiksiz olarak yerine getirilmesi durumunda sözleşme yapılması ve kesin teminat yatırılması zorunlu değildir.

12 - Mübadele, şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.

13 - Teklifler kapalı zarf içinde 31.10.2016 Pazartesi günü saat 14:00’e kadar İstiklal Mahallesi Tevfikbey Caddesi No: 101 Merkez/BİLECİK adresinde bulunan Bilecik Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğüne verilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

14 - Bu iş için kısmi teklif verilemez.

15 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, mübadele tarihinden itibaren 60(altmış) takvim günü olacaktır.

16 - İdare Mübadeleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

8829/1-1


ALT YAPI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Şanlıurfa Birecik Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından:

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan, Şanlıurfa Birecik Organize Sanayi Bölgesine ait altyapı yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir.

1 - İdarenin Adresi                    :  Merkez Mah. Hastane Cad. Bahçelievler Girişi No: 1 Birecik / ŞANLIURFA

2 - İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  Yaklaşık 116 Ha. OSB alanına ait yol, atıksu, yağmursuyu, içmesuyu, telekom ve menfez inşaatlarından müteşekkil altyapı yapım işi

b) Yapılacağı yer                       :  Birecik / ŞANLIURFA

c) İşe başlama tarihi                   :  Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

d) İşin süresi                              :  30/11/2017 tarihine kadar tamamlanacaktır.

e) Keşif Bedeli (2016 B.F. ile)   :  24.338.870 TL

f) Geçici Teminatı                      :  1.703.720,90 TL

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154    1. Kat 159 nolu Toplantı Salonu Çankaya- ANKARA

b) Tarihi ve saati                        :  01/11/2016 - Saat 10.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu.

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi.

4) İş Deneyim Belgesi.

İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde gerçekleştirildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen bedelin en az % 80’i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de sunulması gerekmektedir.

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; Yol, içmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu, drenaj, gölet ve baraj yapım işleridir.

5) İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler.

a- İdari Şartnamede belirtilen Teknik Personele ait Taahhütname.

b- Anahtar Teknik Personel

İsteklilerden, ihale tarihinden en az üç ay öncesi itibariyle bünyelerinde çalışmakta olan 1 adet İnş. Yük. Mühendisi veya İnş. Mühendisi anahtar teknik personel istenmektedir. Anahtar teknik personelin deneyim süresinin en az 3 yıl olma şartı aranmaktadır.

6) Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler.

a- İdari Şartnamede belirtilen Yapı Araçlarına ait Taahhütname.

b- Kendi malı olarak temini istenilen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanlar.

İsteklilerden, 1 adet Ekskavatör (yd3’lük 100 HP), 1 adet Titreşimli Silindir (9-11 ton statik, 18-22 ton dinamik kuvvette), 2 adet Kamyonun kendi malı olarak temini istenmektedir.

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Keşif bedelinin en az % 20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.)

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum bildirimi.

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge

E) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.

F) Keşif bedelinin %7’si oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki form örneğine uygun olarak, Müteşebbis Heyet Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat.

G) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi.

H) İhale dokümanının satın alındığına dair belge

İ) İç Zarf.

Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00 ‘a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154    1. Kat 155 nolu odasına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz.

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 7.3 uncu maddesinde belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir.

5 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya konsorsiyum) kabul edilmez.

6 - Bu ihalede, iş deneyim belgesi yerine iş yönetme, iş denetleme ve diploma kabul edilmez.

7 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

8 - İhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154    1. Kat 155 nolu odasında veya Şanlıurfa Birecik Yönetim Kurulu Başkanlığının Merkez Mah. Hastane Cad. Bahçelievler Girişi No: 1 Birecik / ŞANLIURFA adreslerinde görülebilir veya 500 TL karşılığı Bilim, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154    1. Kat 155 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

11 - Müteşebbis Heyetimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

8869/2-1


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Tuzla Belediye Başkanlığından:

1 - Belediyemize ait taşınmazın satış ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 36. maddesine göre Belediyemiz Encümen Salonunda 25.10.2016 Salı günü Saat:14.00’da Kapalı Teklif Usulü ile yapılacaktır.

 

S. No

Pafta

Ada

Parsel

Mahalle

Miktarı

Adresi

İmar Durumu

Tahmini Bedel

G. Teminat

İhale Tarihi

İhale Saati

İhale Usulü

1

…

8039

1

Tepeören

2.537.58 m2

Tepeören Mahallesi Eski Ankara Caddesi

Konut Alanı+Su Havzası

5.709.555.00 TL

171.286.65 TL

25.10.2016

14.00

Kapalı Teklif

 

2 - Şartname Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 250,00 TL karşılığında satın alınabilir.

3 - İhaleye katılmak isteyenlerin Belediyeye müracaatı gerekmekte olup;

Şirketlerin;                                              Şahıslar;

a) Şartname Dosyası                              a) Şartname Dosyası

b) İmza sirküleri,                                    b) Nüfus cüzdan sureti,

c) Ticaret odası belgesi,                          c) Yerleşim Yeri Belgesi

d) Geçici teminat.                                   d) Geçici teminat.

Yukarıda belirtilen belgelerle birlikte ihale gün ve saatinde Tuzla Belediye Encümeninde hazır bulunmaları gerekmektedir

Belediye ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

8831/1-1


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Gölbaşı (Ankara) Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize aşağıdaki listede ilçesi, mahallesi, ada/parsel numarası, muhammen bedeli, geçici teminatı yazılı taşınmaz 2886 sayılı Kanunun 36. maddesi gereğince, Kapalı Teklif (Artırma) Usulü ile peşin bedelle mülkiyet satışı yapılacaktır.

1 - İhale 27/10/2016 Perşembe günü saat 14.00’da Sahil Caddesi No: 3’deki Belediye Hizmet Binasında ENCÜMEN salonunda toplanacak Belediye Encümeni’nce yapılacaktır.

2 - İhale suretiyle satışı yapılacak taşınmazın satış şartnamesi her gün çalışma saatleri içerisinde, Sahil Caddesi No: 3 Belediyemiz hizmet binasında bulunan Mali Hizmetler Müdürlüğü Emlak ve Kamulaştırma Servisinde görülebilir.

3 - İstekliler, Şartnamede ihaleye girebilmek için isteklilerde aranan şartları’’ sağlamak zorundadır. Şartnameye uygun olmayan veya içinde şartname hükümleri dışında şartlar ihtiva eden teklifler geçersiz sayılacaktır. Buna göre isteklilerde aranacak bilgi ve belgeler;

- Kimlik ve Yetki Belgeleri,                                - Yer Görme Belgesi,

- İkametgah Belgesi,                                           - Teklif Mektubu,

- Şartname Alındı Makbuzu,                               - Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi,

- Teminat Alındı Makbuzu veya 2886 sayılı Kanuna uygun Banka Teminat Mektubu,

4 - İhaleye iştirak edecek olanlar 250 TL.(İkiyüzelliTL) karşılığında şartname almak zorundadırlar.

5 - İhale için verilen teklif mektupları verildikten sonra geri alınamaz.

6 - İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ rakam ve yazı ile okunaklı bir şekilde (Silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır.

7 - Teklif mektuplarının en geç ihale günü saat 12.00’ye kadar Belediyemiz Genel Evrak Servisine verilmesi şarttır. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları veya her hangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz.

8 - Satış şartnamesinde belirtilen hususlarla taşınmaza ait dosyasındaki bilgileri ve tapudaki takyidatları alıcı aynen kabul etmiş sayılır. İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar, satış şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar.

9 - Satıştan mütevellit bütün vergi, resmi harç, ilan giderleri, tapu harçları, alım satım giderleri gibi ödenmesi gereken her türlü giderler alıcıya ait olup, alıcı tarafından kanuni süresinde ödenecektir.

10 - İhale Komisyonu (ENCÜMEN) gerekçesini karar içeriğinde belirtmek koşulu ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. ENCÜMEN’ce uygun görülerek karara bağlanan ihale kararı ise; İta Amiri’nin ONAY’ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi, İta Amiri’nin ihaleyi onaylamaması halinde, iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.

11 - İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

 

Sıra No

İlçesi

Mahalle

Ada/Parsel

Plan Amacı

Alanı (m2)

Hisse (m2)

Hmax

Emsal

Muhammen Bedel (TL)

Geçici Teminat (TL)

İhale Saati

1

Gölbaşı

Kızılcaşar

122793/1

Özel Eğitim Alanı

13575

Tam

Y.Ençok=Serbestt

E:1.00

11.538.750,00

(KDV.’Hariç.)

346.162,50

14.00

8846/1-1


JEOTERMAL KAYNAK/DOĞAL MİNERALLİ SU/JEOTERMAL KÖKENLİ GAZ İHALE EDİLECEKTİR

Erzincan İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından:

1 - 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu’nun 10’uncu maddesinin 1. fıkrasının (c) bendi ile Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 17. maddesine istinaden, aşağıda İlçesi, mevkii, pafta ve koordinatları, muhammen bedeli ile nitelikleri belirtilen 1 adet (Jeotermal kaynak/Doğal Mineralli Su/Jeotermal Kökenli Gaz) 3 (üç) yıllığına Arama Ruhsatı alınabilecek ruhsat sahası, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45’inci maddesi gereğince açık teklif usulüyle ihaleye çıkarılmıştır.

2 - İhale, Erzincan İl Özel İdaresi İl Encümeni toplantı salonunda 02.11.2016 Çarşamba günü saat 10.30’da yapılacaktır.

3 - İhale ile İşletme ruhsatı verilecek alanların nitelikleri aşağıda sunulmuştur.

4 - İhaleye medeni hakları kullanmaya ehil Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, statüsünde jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sularla ilgili faaliyet yapabileceği hususu yer alan Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiliği haiz şirketler, bu hususta yetkisi bulunan kamu iktisadi teşebbüsleri ile müesseseler, bağlı ortaklıkları ve iştirakleri ile diğer kamu kurum, kuruluş ve idareleri katılabilir.

5 - İsteklilerin ihaleye iştirak edebilmeleri için;

a - Gerçek Kişiler;

1- T.C. Kimlik no.lu nüfus cüzdan sureti

2- Tebligat için kanuni ikametgah belgesi ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile varsa e-posta adresi,

3- İhaleye vekâleten katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

4- Her sayfası imzalanmış olan Şartname

5- İhale Geçici teminatı Muhammen Bedelin %3’dür. Geçici teminat nakit olarak Erzincan T.Vakıflar Bankası Şubesindeki TR 64 0001 5001 5800 7285 4742 08 nolu emanet hesabına ilanda belirtildiği gibi yatırılacaktır. Teminat mektubu getirecekler 2886 sayılı Kanuna uygun olarak bankalardan alacakları teminat mektuplarını vereceklerdir.

b) Tüzel Kişiler;

1- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya meslek odası belgesi,

2- Vergi Levhası (onaylı),

3- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli yetki belgesi ve tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4- İhaleye vekaleten katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

5- İhaleye ortak girişim olarak gireceklerin noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ve ortak sözleşmesi ile ortak girişimi oluşturanların imza sirkülerini ihale saatine kadar İl Encümenine sunmaları gerekmektedir.

6 - Geçici teminat mektubu ya da geçici teminatın nakit olarak yatırıldığına dair banka dekontu.

7 - Her sayfası imzalanmış olan Şartname

8 - İstekliler, istenen belgeleri ihale günü saatine kadar, İl Özel İdaresi Yazı İşleri Müdürlüğüne vereceklerdir.

g - Vergi borcu olmadığına ilişkin belge,

h - Sosyal Güvenlik Kurumuna borcu olmadığına ilişkin belge,

j - Erzincan İl Özel İdaresine borcu olmadığına ilişkin belge,

9 - İhale şartnamesi mesai saatlerinde Erzincan İl Özel İdaresi Yazı İşleri Müdürlüğünden temin edilebilecektir.

 

SIRA NO

İLİ

İLÇESİ

ALAN VE PAFTA NO

CİNSİ

MUHAMMEN BEDEL 3 YILLIK/TL

GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI/TL

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

1

Erzincan

Merkez Çadırtepe Köyü

2197,56 Hektar i43d2

Jeotermal Kaynak Doğal Mineralli Su/Jeotermal Kökenli Gaz

41.710,00

1.251,30

02.11.2016

10.30

 

ARAMA RUHSAT SAHASI KOORDİNATLARI:

DÜZLEM

1.NOKTA

2.NOKTA

3.NOKTA

4.NOKTA

5.NOKTA

6.NOKTA

Y (SAĞA)

554251

557230

551120

561972

561945

553706

X (YUKARI)

4399445

4397693

4394113

4390157

4388718

4393534

İlan olunur.

8721/1-1


TEREYAĞ ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 15.000 Kg Tereyağı alımı kapalı zarf ile teklif alma yoluyla ihale edilecektir.

2 - İhale 20.10.2016 Perşembe günü saat 14.00’da Fabrikamız Genel Müdürlük toplantı salonunda yapılacaktır.

3 - İhale ile ilgili şartname 100 TL (YüzTürklirası) bedelle Fabrikamız Ticaret Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

4 - Nihai teklifler en geç 20.10.2016 Perşembe günü saat 14.00’a kadar Fabrikamız Ticaret Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir.

5 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

6 - Bu İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun İstisna Alımı Kapsamındadır.

7 - 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş.

                Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA

                Tel : (312) 397 33 65 – 66      Faks : (312) 397 33 74 – 71

8870/1-1


PASTALIK SUSAM VE SİMİTLİK SUSAM ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 3.000 Kg Pastalık Susam ve 10.000 Kg Simitlik Susam alımı kapalı zarf ile teklif alma yoluyla ihale edilecektir.

2 - İhale 19.10.2016 Çarşamba günü saat 14.00’da Fabrikamız Genel Müdürlük toplantı salonunda yapılacaktır.

3 - İhale ile ilgili şartname 100 TL (YüzTürklirası) bedelle Fabrikamız Ticaret Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

4 - Nihai teklifler en geç 19.10.2016 Çarşamba günü saat 14.00’e kadar Fabrikamız Ticaret Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir.

5 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

6 - Bu İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun İstisna Alımı Kapsamındadır.

7 - 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş.

                Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA

                Tel : (0312) 397 33 65 – 66      Faks : (0312) 397 33 74 – 71

8871/1-1


GAYRİMENKUL SATIŞ İHALESİ YAPILACAKTIR

Uşak Belediyesinden:

01 - Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda adresi, türü, paftası, ada-parseli ve m² si belirtilen Uşak Merkez Bölme Beldesi 532 ada, 1-3 parsellerde kayıtlı 12.710,41 m² miktarındaki, imar planında Akaryakıt ve LPG istasyonu olan taşınmaz 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 36’ıncı maddesi gereğince önce Kapalı Teklif Zarfı alınarak ve bilahare Açık Arttırmaya dönüştürülmek suretiyle, satışa çıkarılmıştır.

02 - Taşınmazın İhalesi, aşağıda belirtilen gün ve saatte Belediye Encümeninin huzurunda Belediye Encümen odasında yapılacaktır.

 

S. No

ADRES

Nevi

Ada

Parsel

Adet

m²

İhale Tarihi

İhale Saati

Muhammen Bedeli KDV Hariç

%3 Geçici Teminat

1

Uşak Merkez Bölme Beldesi İmar Planında  E=1,20 H=12,50   A+LPG alanına isabet eden taşınmaz

Arsa

532

1-3 

2

12.710,41

15.11.2016

11:00

3.000.000,00 TL

90.000,00 TL

 

04 - İhaleye girecekler:

A - Gerçek Kişiler;

1. Mahalle muhtarından veya nüfus müdürlüğünden ikametgâh ilmühaberi ile nüfus cüzdan sureti,

2. Vekâleten girecekler ise noter tasdikli vekâletname,

3. Noter Tasdikli İmza Sirküleri,

4. Belediye Gelir Tahakkuk Şefliği Sicil Servisinden Borcu Yoktur Belgesi getireceklerdir.

b- Tüzel Kişiler (Şirket, Dernek vs);

1. İhale tarihi itibari ile tüzel kişiliği temsile haiz şahısları gösterir belge (Yetki Belgesi),

2. Noter Tasdikli İmza Sirküleri,

3. Ticaret ve Sanayi Odasından Oda Kayıt Sicil Belgesi,

4. Belediye Gelir Tahakkuk Şefliği Sicil Servisinden Borcu Yoktur Belgesi getireceklerdir.

05 - İhaleye ait her türlü şartname mesai saatleri içinde Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğü Kira İhale İşleri Bürosunda görülebilir veya isteyene ücretsiz olarak verilebilir.

06 - Belediye Encümen’i ihaleyi yapıp, yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.

İlan olunur.

8851/1-1