11 Ekim 2016 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29854

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Pursaklar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Maltepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Mersin Üniversitesi Rektörlüğünden:

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürlüğünden:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Arden Gıda İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti’nin G26-c2 no.lu paftada 1 adet petrol arama ruhsatı almak için 31.03.2016 tarihinde yapmış bulunduğu müracaatından 29.09.2016 tarihli dilekçesiyle feragat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin 1’inci fıkrası gereğince ilan olunur.

8837/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 03.10.2016     Karar No: 6962

ŞİRKETİN:

• TİCARİ UNVANI           :  Çalık Petrol Arama Üretim San. ve Tic. A.Ş.

• MERKEZ ADRESİ          :  Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No: 163 Şişli - İSTANBUL

• TEBLİGAT ADRESİ       :  Ak Plaza Yaşam Caddesi No: 7 Kat: 9   06510 Söğütözü ANKARA

• MÜRACAAT TARİHİ    :  19.08.2016

RUHSATIN:

• MAHİYETİ                            :  Arama ruhsat sürelerinin uzatımı

• SAHA İŞARETLERİ             :  X/A, B

• KAPSADIĞI İLLER              :  Mardin, Diyarbakır

• YÜZÖLÇÜMLERİ                :  49.789, 49.744 Hektar

• HAK SIRA NUMARALARI   :                                            AR/ÇPA/4494, 4495

• VERİLİŞ TARİHLERİ           :  04.01.2009

TALEP:

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 6/8. maddesine göre ruhsat sahalarında yapılan petrol keşfinin geliştirilmesini teminen ilave süre verilmesi.

KARAR:

Çalık Petrol Arama Üretim San. ve Tic. A.Ş.’nin sahip bulunduğu, yukarıda bölgeleri, saha işaretleri, illeri, yüzölçümleri ve hak sıra numaraları yazılı 2 adet petrol arama ruhsatının sürelerine, ham petrol keşfi yapılan alanlarda keşfin ticari değerlendirmesinin yapılabilmesine imkan vermek maksadıyla 04.01.2017 tarihinden itibaren 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 6/8 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 17/4 üncü maddeleri gereğince 04.01.2019 tarihine kadar ikişer yıl süre ilave edilmesine karar verilmiştir.

8836/1-1


Pursaklar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Pursaklar Belediye Meclisinin 15.07.2016 gün ve 152 sayılı kararı ile uygun görülen ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.09.2016 gün ve 1756 sayılı kararı ile onaylanan “Pursaklar 95173 nolu adanın doğusunda bulunan park alanında trafo yerinin ayrılmasına yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği”, 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereği, Belediyemiz İlan Panosunda 30 gün süreyle askıya çıkartılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

8841/1-1


Maltepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

İPTAL İLANI

06 Eylül 2016 tarih ve 29823 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü 1 adet Profesör İlanımız Rektörlüğümüzce iptal edilmiş olup ilgililere duyurulmaktadır.

8834/1-1


 

Açıklama: yasak_Sayfa_1


 

Açıklama: yasaky


 

Açıklama: yasak_Sayfa_3


Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanunun 23, 25 ve 26. Maddelerine dayanılarak hazırlanan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yayınlanan Ahi Evran Üniversitesi Akademik Yükseltme, Atama Kriterleri ve Puanlama İlkeleri Yönergesi asgari şartlarına (Bakınız: http://pdb.ahievran.edu.tr/) ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesi hükümleri uyarınca devlet hizmetine girmede aranan şartlara haiz Öğretim Üyeleri (Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent) alınacaktır.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:

• Adayın başvurduğu kadroya ait anabilim dalı, kadro derecesi ve tüm iletişim bilgilerini içeren dilekçe (Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracaklar yabancı dilini belirtmelidir.)

• Özgeçmiş

• 2 adet fotoğraf

• Nüfus cüzdanı sureti

• Askerlik durum belgesi

• Diplomalarının tastikli sureti (lisans, yüksek lisans ve doktora)

• Doçentlik belgesinin tastikli sureti (Doçent ve Profesör kadrosuna başvuracaklar için)

• Kamu hizmetinde bulunanlar için hizmet belgesi

• Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltilmelerde Değerlendirme Kapsamına alınacak faaliyetler ve puanlama sisteminde (Bakınız: http://pdb.ahievran.edu.tr/) yer alan formata uygun olarak hazırlanmış, (Profesör kadrosuna başvuracaklar için biri başlıca araştırma eserini içeren) yayın listesi(bütün yayın dosyaları CD formatında da hazırlanacaktır), bilimsel yayınları, yurtiçi ve yurtdışı kongre ve konferans bildirileri, yayın atıflarına ilişkin belgeler, eğitim-öğretim faaliyetleri, yönettiği doktora ve yüksek lisans çalışmaları ve diğer bilgileri içeren dosyalar

Yukarıdaki belgeleri içeren, Profesörler 6 (altı), Doçentler ve Yardımcı Doçentler 4 (dört) adet dosya teslim edeceklerdir.

NOT:

- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

- Profesörler ve Doçentler daimi statüye atanacaktır.

- Yardımcı Doçent kadrolarına başvuran tüm adaylar 2547 Sayılı Kanunun 23/b-2 maddesinde belirtilen yabancı dil sınavına tabi tutulacak olup sınav tarihi daha sonra duyurulacaktır.

- İlgili kadroya başvuran adayların başvuruları, Ahi Evran Üniversitesi Akademik Yükseltme, Atama Kriterleri ve Puanlama İlkeleri Yönergesi gereğince, Akademik Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenerek yayın dosyaları asgari koşulları karşılamaları halinde kabul edilecektir.

- Tıp Fakültesi kadrolarına başvuruda bulunacak adaylardan, halen Sağlık Bakanlığında görev yapanların mecburi hizmet yükümlülüklerinin olmadığını veya mecburi hizmet yükümlülüğü olanların bu yükümlülüklerinin son başvuru tarihinden itibaren 2 ay içerisinde biteceğini belgelendirmeleri zorunludur.

Başvuru Süresi: Başvurular ilanın yayın tarihi itibariyle Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular ve eksik belgeli dosyalar kabul edilmeyecektir.

 

Sıra No

Unvan

Derece

Adet

Birim

Açıklama

1

Profesör

1

1

Fen Edebiyat Fakültesi/Biyoloji/Biyoloji

Balıklarda sindirim sistemi içeriği üzerine çalışmaları olmak.

2

Yardımcı Doçent

3

1

Fen Edebiyat Fakültesi/Matematik/Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi

Harmonik analizin integral operatörlerinin genelleştirilmiş Orlicz-Merrey uzaylarında sınırlılığı alanında çalışma yapmış olmak.

3

Profesör

1

1

Eğitim Fakültesi/Eğitim Bilimleri/Eğitim Yönetimi

Örgütsel bağlılık ve örgütsel yaratıcılık konularında çalışmaları olmak

4

Doçent

2

1

Tıp Fakültesi/Cerrahi Tıp Bilimleri/Kalp ve Damar Cerrahisi

Ebstein anomolisinin cerrahi tedavisinde longitudinal plikasyon ve transvers plikasyonunlarının karşılaştırılması konularında çalışma yapmış olmak.

5

Yardımcı Doçent

4

1

Tıp Fakültesi/Dahili Tıp Bilimleri/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Çocuk yoğun bakım konusunda eğitim almış olmak ve bunu belgelendirmek.

8842/1-1