7 Ekim 2016 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29850

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Spor Genel Müdürlüğünden:

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

İstanbul Bilim Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğünden:

Mersin Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ysk_Sayfa_1.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ysk_Sayfa_2.jpg


Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 10.08.2016 tarihli toplantısında, Çanakkale İli nüfusuna kayıtlı 21.01.1988 doğumlu Nuri kızı Merve YURTER'in Kazakistan'daki "Korkut Ata Kızılorda Devlet Üniversitesi"nden aldığı diploması ile ilgili olarak Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 26.08.2015 tarihli kararına istinaden düzenlenen 97316 seri numaralı "Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği" alanındaki "Lisans Diploma Denklik Belgesi"nin iptal edilmesine karar verilmiş olup, söz konusu kararın adı geçene ve ilgili olabilecek kurum ve kuruluşlara duyurulmasıyla ilgili işlemler başlatılmıştır.

İlanen duyurulur.

8718/1-1


Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Belediye Meclisimizin 08/04/2016 tarih ve 251 sayılı kararı ile uygun görülen, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 12/07/2016 tarih ve 1282 sayılı kararı ile onanan “Etimesgut İlçesi, 30 Ağustos Mahallesi, imarın 8685 ada 1 sayılı parseline ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi" 07/10/2016 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

8701/1-1

—————

Belediye Meclisimizin 08/04/2016 tarih ve 249 sayılı kararı ile uygun görülen, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 14/06/2016 tarih ve 1204 sayılı kararı ile onanan "Etimesgut İlçesi, Eryaman Mahallesi, imarın 47396 ada 1 sayılı parseline ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi" 07/10/2016 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

8702/1-1


İstanbul Bilim Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Öğretim Üyesi alınacaktır.

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

KADRO UNVANI

ADET

Fen Edebiyat Fakültesi

Psikoloji

Profesör

1

 

Profesör kadrosuna başvuracak adayların;

Dilekçe, YÖK formatında öz geçmiş, yayın listesi, yayınlar, diploma, uzmanlık belgesi ve Doçentlik belgesinin noter tasdikli kopyaları ile ÜDS veya KPDS sonuç belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, erkek adaylar için askerlik durum belgesi ve 1 adet vesikalık fotoğraf kapsayan 6 adet dosya ile birlikte şahsen Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına (Büyükdere Cad. No: 120/1 Şişli-İstanbul Tel: (212) 213 64 83-159) teslim etmeleri gerekmektedir.

Başvurular ilan tarihinden itibaren 15 gündür.

8493/1-1


İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu "Öğretim üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak Eğitim, Fen-Edebiyat, Sağlık Bilimleri ve Tıp Fakülteleri’nin aşağıda belirtilen Bölüm ve Anabilim Dalları’na öğretim üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. Profesör kadrosuna başvuracakların İstanbul Aydın Üniversitesi Akademik Atama ve Yükseltme Kriterlerini sağlaması; anabilim dalını belirtir bir dilekçenin ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 fotoğraf, özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (5 takım) vermeleri gerekmektedir.

Başvurular bu ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde İstanbul Aydın Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez.

Duyurulur.

 

Fakültesi

Bölüm

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Adet

Aranan Nitelikler

Eğitim

İlköğretim Eğitimi

Okul Öncesi Eğitimi

Prof. Dr.

1

Doçentliğini Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Anabilim Dalında almış olmak, bu alanda çalışmaları bulunmak.

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

Prof. Dr.

1

Doçentliğini Alan Eğitimi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalında almış olmak, bu alanda çalışmalar yapmış olmak.

Fen-Edebiyat

Matematik- Bilgisayar

Matematik- Bilgisayar

Prof. Dr.

1

Doçentliğini Matematiğin Temelleri ve Matematik Lojik Anabilim Dalında almış olmak, bu alanda çalışmalar yapmış olmak.

Sağlık Bilimleri

Beslenme ve Diyetetik

Beslenme ve Diyetetik

Prof. Dr.

1

Doçentliğini Beslenme ve Diyetetik Anabilim Dalında almış olmak, bu alanda çalışmalar yapmış olmak.

Tıp

Temel Tıp Bilimleri

Histoloji ve Embriyoloji

Prof. Dr.

1

Doçentliğini Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalında almış olmak, bu alanda çalışmalar yapmış olmak.

8712/1-1


Mersin Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ilgili yönetmelik uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

Başvurular “Mersin Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri”ne göre değerlendirilecektir. Başvuru önkoşullarını sağlamayan adayların dilekçeleri dikkate alınmayacaktır.

(Bakınız: http://www.mersin.edu.tr/bulut/birim_1380/Akademik_Yukseltilme_ve_Atanma_Olcutleri/AKD_ATAMA_VE_YUK_OLCUTLERI.doc) Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür.

Profesör ve Doçent kadrosu daimi statüde olup, Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gereklidir.

Başvuruda istenilen belgeler (http://www.mersin.edu.tr/idari/personel-daire-baskanligi/pano/ilan_Basvuru_Evraklari) adresinde bulunan "İlan Başvuru Evrakları" başlığı altında yer almaktadır. Bu belgelerin Profesörlük için 6 (Altı) takım ve Doçentlik için 4 (Dört) takım olarak hazırlanması; ayrıca http://apbs.mersin.edu.tr/auth/login adresinden alınacak türkçe özgeçmişin de eklenerek Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurulması gerekmektedir.

Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

 

BİRİM

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

UNVAN

DERECE

ADET

ARANAN NİTELİK

Anamur Meslek Yüksekokulu

Seyahat Turizm ve Eğlence Hizmetleri

Turizm ve Seyahat Hizmetleri

Doçent

2

1

Turizm işletmeciliği doktora diplomasına ve turizm bilim alanında doçent unvanına sahip olmak.

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Eğitim Yönetimi

Doçent

3

1

Eğitim bilimleri anabilim dalı yüksek lisans ve eğitim bilimleri anabilim dalı doktora diplomasına sahip olmak ve eğitim bilimleri (eğitim yönetimi, teftiş, planlaması ve ekonomisi) bilim alanında doçent unvanı almış olmak. 

Eğitim Fakültesi

Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi

Sosyal Bilgiler Eğitimi

Doçent

2

1

Sosyal bilgiler öğretmenliği bilim dalında doktora yapmış olmak ve alan eğitimi (ilköğretim sosyal bilgiler eğitimi) bilim alanında doçent unvanı almış olmak.

Eğitim Fakültesi

Temel Eğitim

Sınıf Eğitimi

Doçent

2

1

Sınıf öğretmenliği lisans, ilköğretim anabilim dalı sınıf öğretmenliği bilim dalı yüksek lisans ve sınıf öğretmenliği bilim dalı doktora diplomasına sahip olmak ve alan eğitimi (sınıf öğretmenliği eğitimi) bilim alanında doçent unvanı almış olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Biyoloji

Biyoloji

Doçent

2

1

Biyoloji bölümü lisans, kanser çalışmaları programı yüksek lisans, tıbbi biyoloji anabilim dalı doktora diplomasına ve biyoloji bilim analında doçent unvanına sahip olmak.

Güzel Sanatlar Fakültesi

Resim

Resim

Profesör

1

1

Resim anasanat dalında sanatta yeterlik diplomasına sahip olmak ve plastik sanatlar bilim alanında doçent unvanı almış olmak.

Mimarlık Fakültesi

Mimarlık

Mimarlık

Doçent

2

1

Mimarlık anabilim dalı restorasyon programında doktora diplomasına sahip olmak ve mimarlık bilim alanında doçent unvanı almış olmak.

Mimarlık Fakültesi

Mimarlık

Mimarlık

Doçent

3

1

Mimarlık anabilim dalında doktora diplomasına sahip olmak ve mimarlık bilim alanında doçent unvanı almış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Mühendisliği

Profesör

1

1

Matematik anabilim dalı yüksek lisans ve matematik anabilim dalı doktora diplomasına sahip olmak ve istatistik teorisi ana bilim dalında doçent unvanı almış olmak.

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Gıda İşleme

Gıda Teknolojisi

Doçent

3

1

Biyoloji bölümü lisans, biyoloji anabilim dalı yüksek lisans ve biyoloji anabilim dalı doktora diplomasına ve biyoloji bilim alanında doçent unvanına sahip olmak.

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Veterinerlik

Laborant ve Veteriner Sağlık

Doçent

2

1

Veteriner fakültesi mezunu olmak, reprodüksiyon ve sun'i tohumlama anabilim dalında doktora yapmış olmak ve veteriner klinik bilimleri bilim alanında doçent unvanı almış olmak.

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Veterinerlik

Laborant ve Veteriner Sağlık

Doçent

2

1

Veteriner fakültesi mezunu olmak, dölerme ve suni tohumlama anabilim dalında doktora yapmış olmak ve veteriner klinik bilimleri bilim alanında doçent unvanı almış olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Profesör

1

1

Kadın hastalıkları ve doğum dalında uzman ve kadın hastalıkları ve doğum bilim alanında doçent unvanı almış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Adli Tıp

Profesör

1

1

Adli tıp dalında uzman ve adli tıp bilim alanında doçent unvanı almış olmak.

8665/1-1