6 Ekim 2016 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29849

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Yenimahalle Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Milli Eğitim Bakanlığından:

Ankara Üniversitesi Rektörlüğünden:

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğü Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünden:

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Giresun Üniversitesi Rektörlüğünden:

Merkez Bankasından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

İzmir İli, Torbalı İlçesi, 531 ada, 6 parsel üzerindeki 565474 YİBF nolu yapının denetimini üstlenen Başarır Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi Makine Mühendisi Mehmet Hüdai KINDIROĞLU (Denetçi No: 7244, Oda Sicil No: 11457) tarafından, Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, Ankara 7. İdare Mahkemesinin 01.07.2016 tarihli ve E.2014/1481-K.2016/2826 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, Mehmet Hüdai KINDIROĞLU hakkında, 20.03.2014 tarihli ve 28947 sayılı Resmi Gazete ilanı tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 03.10.2016 tarihli ve 22800 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

8703/1-1

—————

Techno Test Beton Çelik Analiz Lab. Ltd. Şti.’nin Termal Yolu No: 66 Termal/YALOVA adresinde bulunan yapı malzemesi laboratuvarının, Bakanlığımız Yapı Denetim Komisyonunun (YDK) 26.08.2003 tarih ve 32 sayılı kararı ile verilen 62 no’lu “Laboratuvar İzin Belgesi” iptali ve kullanma hakkı veren sözleşmenin firmanın talebi doğrultusunda tek taraflı olarak feshi, Merkez Yapı Denetim Komisyonunun (MYDK) 05.09.2016 tarih ve 520/6 no’lu teklif kararıyla Bakanlık Makamından alınan 30.09.2016 tarih ve 22759 sayılı Makam Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

8704/1/1-1

—————

Aks İnş. Lab. Proje Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti.(Mardin Şb.)’nin Yalım Mah. 13 Mart Cad. Yersel Apt. No: 57/B1 MARDİN adresinde bulunan yapı malzemesi laboratuvarının, Bakanlığımız Yapı Denetim Komisyonunun (YDK) 08.11.2010 tarih ve 337 sayılı kararı ile verilen 218 no’lu “Laboratuvar İzin Belgesi” iptali ve kullanma hakkı veren sözleşmenin firmanın talebi doğrultusunda tek taraflı olarak feshi, Merkez Yapı Denetim Komisyonunun (MYDK) 05.09.2016 tarih ve 520/6 no’lu teklif kararıyla Bakanlık Makamından alınan 30.09.2016 tarih ve 22759 sayılı Makam Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

8704/2/1-1

—————

02.09.2016 tarihli ve 20795 sayılı Makam Oluru, 11.09.2016 tarihli ve 29828 sayılı Resmi Gazete’de yer alan Şilya Yapı Denetim Ltd. Şti. ile ilgili ilanda sehven yazılan “798317 YİBF nolu” ifadesinin çıkarılarak “798217 YİBF nolu” ifadesinin eklenmesi 23.09.2016 tarihli ve 22060 sayılı Makam Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

8705/1-1


Yenimahalle Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

5050 ada 4 parsel, 6243 ada 2 parsel, 1768 ada 82, 83, 84, 85, 86 parseller, 6250 ada 1 ve 2 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı önerisi, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

8695/1-1

—————

Yenimahalle İlçesi, Yakacık Mahallesi, 44173 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 nolu parseller ve yoldan yeşilden ihdas parseli, Belediye Encümenimizin 18.05.2016 gün ve 535/1155 sayılı kararı ve Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 01.09.2016 gün ve 2049/4546 sayılı kararı onaylanan 84193/14 Nolu Parselasyon Planı, Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

İlgililere ilan olunur.

8694/1-1


 

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ysk_Sayfa_1.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ysk_Sayfa_2.jpg


 

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ysk_Sayfa_3.jpg


 

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ysk_Sayfa_4.jpg


 

Açıklama: Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\yasaklar\ysk_Sayfa_5.jpg


Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ SINAV DUYURUSU

T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik”in 8 inci maddesi uyarınca, 2016 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda alınan KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate alınır) ile YDS veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yabancı dil puanının yüzde 30 (otuz) unun toplamı esas alınarak (YDS veya dengi puanını ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak hesaplanacaktır) yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak ilan edilen sözleşmeli bilişim personeli pozisyonu sayısının 10 (on) katı aday arasından, Bakanlığımızca gerçekleştirilecek sözlü ve/veya uygulamalı sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 8 (sekiz) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

I - BAŞVURU ŞARTLARI

A - GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2. Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

3. 2. Madde de belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak (aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katı ödenecek pozisyonlardan biri için başvurabileceklerdir),

4. Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçmeyecekler için en az 3 (üç) yıllık, diğerleri için en az 5 (beş) yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4’üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),

5. Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,

6. Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

B - ÖZEL ŞARTLAR

1. VERİ TABANI UZMANI (1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 4 Katına kadar)

a) Orta ve büyük ölçekli bilgi işlem merkezlerinde veri tabanı yöneticisi olarak en az beş (5) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,

b) OCP sertifikasına sahip olmak,

c) Linux üzerinde Oracle RAC/Grid/ASM olarak çalışan büyük ölçekli Oracle veri tabanı yönetmiş olmak,

ç) Oracle FRA/Redo log yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak,

d) Oracle LogMiner ayarları yapıp gerekli raporları alma konusunda bilgi sahibi olmak,

e) Oracle veri tabanı yedekleme ve geri yükleme işlemlerine hâkim, RMAN felaket yönetim ve iş sürekliliği politikalarını hazırlamış ve yürütmüş olmak,

f) Linux düzeyinde Oracle lmport ve Export, Data Pump lmport/Export ve RMAN scriptleri yazmış ve Linux Crontab'a eklemiş olmak,

g) Ağ ve veri güvenliği bilgisine sahip olmak, Oracle veri güvenliği konularında politikalar oluşturmak, izlemek, kaydetmek konularında bilgi sahibi olmak,

ğ) Veri tabanları arasında doğru veya tersi yönde veri aktarım (ETL) süreçlerine ve araçlarına hâkim olmak,

h) İleri seviyede PL/SQL bilgisine sahip olmak,

ı) Veri tabanı kullanıcılarının kullandığı SQL'lerin analizlerini yapıp performans ve kaynak kullanımı düzeyinde optimizasyonlar yapabilmek,

i) Web servisleri, SOAP, RESTFUL, WCF gibi teknolojilerde bilgi sahibi olmak.

2. KIDEMLİ CBS YAZILIM UZMANI (1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına kadar)

a) .NET C# ve ASP.NET Web Forms konusunda en az beş (5) yıl deneyim sahibi olmak ve bunu belgeleyebilmek,

b) CSS, XML, Javascript, HTML, XHTML, Jquery, Leaflet, Ajax gibi Web teknolojilerine hâkim ve deneyimli olmak,

c) OGC Web servisleri, RESTFUL, WCF gibi teknolojilere hâkim olmak,

ç) Uygulama sunucuları yönetimi konusunda deneyim sahibi olmak,

d) İlişkisel veri tabanları ile uygulama geliştirmiş ve iyi seviyede PL/SQL bilgisine sahip olmak,

e) Oracle Spatial ve PostgreSQL/PostGIS veritabanı sistemlerini kullanarak coğrafi veri tabanı tasarımı ve optimizasyonu konularında deneyimli olmak,

f) ARCGIS, GEOSERVER kullanarak uygulama geliştirmiş olmak.

g) GML ve GeoJSON konularında deneyimli olmak,

ğ) OGC Standartlarında bilgi sahibi olmak,

h) Açık kaynak kod coğrafi bilgi sistemi yazılımlarında bilgi sahibi olmak,

ı) Dağıtık coğrafi veri tabanlarından veri alma, dönüştürme ve yükleme (ETL) konularında deneyimi olmak,

i) Tercihen, ASP.NET MVC ile proje geliştirmiş olmak.

3. YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (3 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına kadar)

a) .NET, C#, ASP.NET MVC ve ASP.NET Web Forms konusunda en az üç (3) yıl deneyim sahibi olmak ve bunu belgeleyebilmek,

b) .NET Framework 4.5 ve üstü versiyonlarda deneyim sahibi olmak,

c) CSS, XML, Javascript, HTML5, XHTML, Jquery, Ajax gibi Web teknolojilerine hâkim ve deneyimli olmak,

d) Entity Framework, Linq konusunda tecrübeli ve en az iki projede kullanmış olmak ve bunu belgeleyebilmek,

e) Mobil uygulama (Android, IOS, Windows Mobile) geliştirme konusunda bilgi sahibi olmak,

f) Web servisleri, RESTFUL, WCF gibi teknolojilere hâkim olmak.

g) Uygulama sunucuları yönetimi konusunda deneyim sahibi olmak,

h) PL/SQL (Oracle) ve Transact-SQL (SQL Server) bilgisine sahip olmak,

i) Web teknolojileri performans, güvenlik ve testleri konusunda tecrübeli olmak,

j) Tasarım desenlerine (design patterns) hâkim olmak, çok katmanlı mimariyi kullanarak yazılım geliştirmiş olmak,

k) TFS, SVN gibi kaynak kod kontrol yönetim araçları ile çalışmış olmak,

l) Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsü (SDLC) hakkında bilgi sahibi olmak,

m) Tercihen; Angular JS, Telerik Kendo UI, React JS, Bootstrap gibi kütüphaneler kullanmış olmak.

n) Tercihen aşağıdaki sertifikalara sahip olmak;

• Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA)

• Microsoft Certified Solution Developer (MCSD)

• Microsoft Certified Professional Developer (MCPD)

• Microsoft Certified Applications Developer (MCAD)

4. MOBİL UYGULAMA GELİŞTİRME UZMANI (1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına kadar)

a) Hizmet süresinin en az 2 yılında mobil yazılım geliştirme konusunda çalışmış olmak,

b) Yazılım geliştirme ortamları, süreçleri ve metodolojileri ile ilgili bilgi sahibi,

c) XCode ve Eclipse konusunda en az 2-3 yıl tecrübesi olan

d) Java, Web tabanlı ve Swift yazılım geliştirmede (JEE, Servlet, JSF, JSP, HTML,HTML5, JavaScript, Ajax, XML, Web Servisler, vb..) tecrübeli,

e) Mobil uygulama geliştirme projelerinin hem backend hem client tarafında görev alabilecek bilgiye sahip olmak,

f) Konfigürasyon ve değişiklik yönetimi, gereksinim yönetimi, test yönetimi, risk yönetimi araçları kullanımı tecrübesine sahip olmak,

g) Nesne yönelimli programlama (OOP) konusunda ve servis yönelimli mimari (SOA) konusunda bilgi sahibi olmak,

h) Web Servislerini (WCF, REST, XML) kullanabiliyor olmak,

i) IOS ve Android ortamlarında Native uygulama geliştirebiliyor olmak, AppStrore ve GooglePlay üzerinde yayınlanmış uygulaması bulunuyor olmak,

j) WindowsPhone platformunda native uygulama geliştirme konusunda bilgi sahibi olmak,

k) Kullanıcı Deneyimi (UX) ve Mobile Design Patterns hakkında bilgi sahibi olmak.

5. AĞ VE SİSTEM UZMANI (1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına kadar)

a) Orta ve büyük ölçekli bilgi işlem merkezlerinde ağ ve sistem uzmanı olarak en az üç (3) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,

b) Veri Merkezi tasarımı, kurulumu, yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak,

c) SSL, VPN, PKI, Antivirüs, Antispam, Firewall, IDS ve IPS, İçerik filtreleme gibi güvenlik ürünlerinin kullanıldığı, en az 1000 aktif kullanıcıya sahip bir bilgi işlem merkezinde çalışmış olmak,

d) Yedekleme, depolama sistemleri (Storage), SAN Switch yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak,

e) Sunucu donanımları ve yapılandırması (disk, Ethernet, hba, raid vb.) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

f) Sanallaştırma teknolojileri konusuna hâkim olmak, HyperV ve VMWare ürünlerinde tecrübeli olmak,

g) Microsoft Failover Cluster Servisi konusunda deneyimli olmak,

h) Microsoft Exchange Server, Microsoft Sharepoint Server, Active Directory, Group Policy Management, DNS, DHCP, File Server, MS System Center Ailesi, Certification Autorithy konularına hakim olmak, kurulum, konfigürasyon ve sorun çözümleme tecrübelerine sahip olmak,

i) Skype For Business konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

j) Yerel Alan Ağ (LAN), Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), Dinamik Yönlendirme Protokolleri, Active Directory ve IEEE 802.1X ağ teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

k) Yerel Alan Anahtarlama Cihazları (Switches), Yönlendiriciler (Routers), Firewalls donanımları hakkında bilgi, kurulum ve yönetim tecrübelerine sahibi olmak,

l) Wireless ve Load Balancer teknolojileri konusunda ileri düzeyde bilgi sahibi olmak, kurulum ve işletim yapmış olmak

m) Linux işletim sistemi ve hizmetlerinin kurulumu, konfigürasyonu ve sorun çözümleme tecrübelerine sahip olmak.

n) Tercihen sistem yönetimine ilişkin olarak aşağıdaki sertifikalara sahip olmak,

• Microsoft Certified IT Professional: Enterprise Administrator on Windows Server 2008 ve üzeri

• Microsoft Certified IT Professional: Virtualization Administrator on Windows Server 2008 R2 ve üzeri

• Microsoft Certified Solutions Associate: Windows Server® 2008 ve üzeri

• Microsoft Certified Technology Specialist: Microsoft Exchange Server 2010, Configuration ve üzeri

o) Tercihen ağ yönetimine ilişkin olarak aşağıdaki sertifikalara en az birine sahip olmak,

• Cisco Certified Internetwork Expert (CCIE)

• Cisco Certified Network Professional (CCNP)

• Cisco Certified Network Professional - Data Center (CCNP Data Center)

6. AĞ VE GÜVENLİK UZMANI (1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına kadar)

a) Omurga ve kenar ağ anahtarı, firewall, IPS/IDS, içerik filtreleme, yük dengeleyici, merkezi kablosuz ağ kontrol cihazı gibi ağ ve güvenlik ürünlerinin kullanıldığı Bilgi İşlem Merkezinde Network, Sistem Güvenliği veya Sistem Yönetimi konusunda ağ uzmanı veya ağ yöneticisi olarak en az 5 yıl çalışmış olmak,

b) Yerel Alan Ağ (LAN), Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), Dinamik Yönlendirme Protokolleri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, NAC (Network Access Control) teknolojisi ve donanımları hakkında ileri düzey bilgi ve tecrübe sahibi olmak ve bir kurum ve/veya kuruluşun en az 100 kullanıcılı IEEE 802.1x uygulamasını yapmış ve/veya projede aktif olarak yer almış olmak,

c) Ağ anahtarlama cihazları, yönlendiriciler, yük dengeleyiciler, ağ erişim kontrol sistemleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

d) SSL, VPN, PKI, Firewall, IDS ve IPS, İçerik filtreleme gibi güvenlik donanım ve yazılımları hakkında bilgi sahibi olmak,

e) Firewall, IPS, WAF, Antivirüs, URL filtering gibi güvenlik ürünleri hakkında bilgi sahibi olmak.

f) Olay ve ihlal yönetimi süreçlerinde rol almaya yatkın olmak,

g) Veri Merkezi alt yapısı tasarımı, kurulumu, yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak tercih sebebidir.

h) CCNP ve/veya CCIE sertifikasına sahip olmak,

i) CCNP Data Center sertifikasına sahip olmak tercih nedenidir.

j) CCSP, CCSA, CCSE sertifikalarından birine sahip olmak tercih nedenidir.

Başvuracak adaylarda yukarda belirtilen özel şartlar ile nitelikler aranır.

II. İSTENİLEN BELGELER BAŞVURU ŞEKLİ YERİ TARİHİ

A - BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ ve TARİHİ

Başvurular; 10.10.2016 - 31.10.2016 tarihleri arasında www.ormansu.gov.tr adresinde bulunan "Sözleşmeli Bilişim Personeli İş Başvuru Formu"nun doldurulmasından sonra fotoğraf yapıştırmak ve imzalamak suretiyle aşağıda belirtilen belgelerle birlikte 31.10.2016 tarihi saat 18:00’e kadar (Orman ve Su İşleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Beştepe Mahallesi Alparslan Türkeş Caddesi No: 71 Yenimahalle/ANKARA) adresine şahsen teslim etmeleri veya son başvuru tarihinde anılan adreste olacak şekilde postayla yapılabilecektir. Postada meydana gelebilecek gecikmeler nedeniyle zamanında ulaşmayan başvurular ile belgesi eksik olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

B - İSTENİLEN BELGELER

1. Genel şartlar başlığında istenilen nitelikler zorunlu şartlardır. Mesleki tecrübe sürelerinde lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır.

2. Orman ve Su İşleri Bakanlığı internet sayfasından (www.ormansu.gov.tr) alınacak İş Başvuru Formu (Fotoğraflı ve imzalı),

3. Nüfus cüzdanı fotokopisi ve 1 (bir) adet fotoğraf,

4. Fotoğraflı özgeçmiş,

5. Yüksek Öğrenim Kurumu diploması veya mezuniyet belgesinin ya da eğitimini yurtdışında tamamlamış olanlar için diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği,

6. KPSS sonuç belgesi,

7. Yabancı dil bilgisi seviyesini gösteren belge, (YDS, KPDS veya Yükseköğretim Kurulu tarafından buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği olan sınav sonuç belgesi)

8. Güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğine ilişkin belge (en az 2 dönem programlama dersinin alındığını gösterir transkript, katılım/sınav sertifikası vb.)

9. Her bir pozisyon için özel şartlarda istenilen sertifikalar ve nitelikleri gösteren belgeler, (Sertifikalar sınavla alınmış olmalıdır.)

10. Çalışma sürelerini gösteren belgeler,

a. Özel sektörde çalışanlar için SGK hizmet dökümü,

b. Kamu kurumlarında çalışanlar için çalıştıkları kurumdan alınacak hizmet döküm belgesi,

11. Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge

C - BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, geçerli KPSS P3 puanının yüzde yetmişi (KPSS P3 puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS P3 puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate alınır) ile geçerli yabancı dil puanının yüzde otuzunun (yabancı dil puanı belgesi ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak hesaplanacaktır) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre, yüksek puanlıdan başlanarak, duyurulan boş pozisyonların her birisinden 10 (on) katına kadar aday sınav için çağırılacaktır. Bu sıralamaya göre her bir pozisyon için son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sınava kabul edilecektir.

Başvuru sahipleri birden fazla pozisyona başvuruda bulunamaz.

Başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atama yapılmaz. Bu kişilerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Türk Ceza Kanunun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

D - BAŞVURU SONUÇLARININ DUYURULMASI Sınava katılacakların listesi Kurumun internet sitesinde (www.ormansu.gov.tr) 09.11.2016 tarihinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

E - SINAV

1. Sınav Şekli

Sınav sözlü ve uygulamalı olarak yapılacaktır. Sınavda başarılı olmak için 100 üzerinden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak şarttır. Sınav sonuçlarına göre Sözleşmeli Bilişim Personeli giriş sınavı nihai başarı dereceleri tespit edilecektir. Adaylar nihai başarı derecelerine göre sıralamaya tabi tutulacak ve kontenjan sayısı kadar asil aday, asil aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir.

2. Sınav Yeri ve Tarihi

Sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi ve adayların sınava giriş tarih ve saatleri Kurumun internet sitesinden 09.11.2016 tarihinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. Sınav 14.11.2016 ile 23.11.2016 tarihleri arasında Orman ve Su İşleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Beştepe Mahallesi Alparslan Türkeş Caddesi No:71 Yenimahalle/ANKARA adresinde yapılacaktır.

3. Sınav Konuları

Sınavda, adayın başvurduğu pozisyonun uzmanlık konularına uygun olarak yukarıda özel şartlarda belirtilen tüm konular ve hususlar yer alacaktır. Ayrıca ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, tutum ve davranışlarının mesleğe uygunluğu değerlendirilecektir.

F - SONUÇLARIN İLANI VE ATAMA

1. Kazanan adaylar başarı sırasına göre asil ve yedek olarak Bakanlığımız internet sitesinde ilan edilecektir. Listede adı bulunan asil adaylara ilandan itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde tebligat yapılacak olup, adreslerine yapılan tebligatın tebliğ tarihinden itibaren en geç 10 (on) iş günü içerisinde adaylar sözleşme imzalamak ve sözleşmede belirtilen tarihte işe başlamak ve istenilen belgeleri teslim etmek üzere müracaatta bulunacaklardır.

2. Adreslerine yapılan tebligatın tebliğ tarihinden itibaren 10 (on) iş günü içerisinde Bakanlığımıza müracaat etmeyen, bu süre içerisinde belge ile ispat edilebilen kabul edilebilir mazeretini bildirmeyen veya sözleşme imzaladığı halde sözleşmede belirtilen tarihte işe başlamayan adaylar, hakkından feragat etmiş sayılır.

3. Asil adaylardan hakkından feragat etmiş sayılanların yerine ilan edilen yedek adaylardan işe başlama işlemleri hakkında da yukarıda belirtilen esaslar uygulanır.

G - SÖZLEŞME SÜRESİ VE ÜCRET

1. Sözleşme süreleri mali yıl ile sınırlıdır.

2. Aylık brüt sözleşme ücret tavanı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilenler için 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 3 üncü maddesinde tespit edilen sözleşme ücreti tavanı olan (01.01.2016-30.06.2016 tarihleri arası belirlenen brüt ücret 4.550,74 TL)'nin belirlenen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretinin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

8711/1-1


Giresun Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır.

Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 5772 sayılı Kanunla değiştirilen 23 ve 26 ncı maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmak şartıyla:

PROFESÖR kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, lisans/yüksek lisans diploması, doktora ve doçentlik belgesi (1 takım noterden tasdikli), başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosyayı (1 adette CD halinde) ekleyerek, Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

YARDIMCI DOÇENT kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine; özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, lisans/yüksek lisans diploması ve doktora belgesi (1 takım noterden tasdikli),  varsa yabancı dil sınav sonuç belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosyayı (1 adette CD halinde) ekleyerek ilgili birime şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Yardımcı Doçent kadrosuna; Doçentler müracaat edemez.

Yardımcı Doçentlik kadrolarına başvurularda 2547 sayılı Kanunun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2. bendine göre Üniversitemizce ayrıca yabancı dil sınavı yapılacaktır. Üniversitemizin yapacağı yabancı dil sınavından en az 60 (altmış) puan almış olmak gerekmektedir.

Başvuruda bulunacak adaylardan, herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir. (Yabancı yükseköğretim kurumlarından alınan diplomaların denkliğini gösteren onaylı belgelerin de sunulması gerekmektedir.)

Yayın Tarihi                  : 08.10.2016

Başvuru Tarihi              : 10.10.2016

Son Başvuru Tarihi       : 24.10.2016

 

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ/ANABİLİM DALI

UNVANI

DER.

AD.

İLAN ŞARTLARI

1

Fen Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı ABD.

Profesör

1

1

Çağatay Edebiyatı, Özbek Türkçesi ve Özbek Edebiyatı üzerine çalışmaları olmak

2

Fen Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı Eski Türk Edebiyatı ABD.

Profesör

1

1

Doçentlik unvanını Eski Türk Edebiyatı alanında almış olup, mesneviler, mecmualar ve türler üzerine çalışmaları olmak

3

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı

Profesör

1

1

Çözüm odaklı terapinin depresyon üzerindeki etkileri konusunda çalışmaları olmak

4

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Uluslararası İlişkiler Bölümü Uluslararası İlişkiler ABD.

Profesör

1

1

Siyasal hayat ve kurumlar alanında doçent unvanını almış olmak ve bu alanda çalışmaları olmak

5

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Dermatoloji ABD.

Yardımcı Doçent

5

1

Behçet hastalığı aktivitesinin inflamatuvar parametrelerle değerlendirilmesi üzerine çalışmaları olmak

6

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme Bölümü Sayısal Yöntemler ABD.

Yardımcı Doçent

5

1

Bulanık hedef programlama alanında çalışmalar yapmış olmak

7

Fen Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halk Bilimi ABD.

Yardımcı Doçent

5

1

Sözlü ve yazılı kültür teknikleri, aile ve sosyo ekonomik yapılar ile dünya görüşü ilişkisi alanında çalışmaları olmak

8

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme Bölümü Üretim Yönetimi ve Pazarlama ABD.

Yardımcı Doçent

5

1

İşletme alanında doktor unvanını almış olup, hisse senedi piyasasında bireysel yatırım kararları, tüketici davranışları konularında çalışmaları olmak

9

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD.

Yardımcı Doçent

4

1

Ovulasyon tespiti ve Sezeryan skarında heterotopik gebeliğin yönetimi üzerine çalışmaları olmak

10

Espiye Meslek Yüksekokulu

Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü Özel Güvenlik ve Koruma Prg.

Yardımcı Doçent

5

1

Adli kimya ve adli toksikoloji alanında doktora derecesine sahip olmak, ateşli silah artıkları  konusunda çalışmaları olmak

11

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Siyaset ve Sosyal Bilimler ABD.

Yardımcı Doçent

5

1

Devlet kuramları ve siyasal tartışmalar üzerine çalışmaları olmak

12

Fen Edebiyat Fakültesi

Coğrafya Bölümü Fiziki Coğrafya ABD.

Yardımcı Doçent

4

1

Uygulamalı jeomorfoloji alanında çalışmaları olmak

13

Fen Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Eski Türk  Edebiyatı ABD.

Yardımcı Doçent

4

1

İlgili alanda doktora yapmış olup, mesneviler üzerinde çalışmaları olmak

14

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Göğüs Cerrahisi ABD.

Yardımcı Doçent

5

1

Entubasyon ile ilişkili trakeal travmalar ve farklı çapta kateter kullanımları ile ilgili çalışmaları olmak

15

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Dermatoloji ABD.

Yardımcı Doçent

5

1

Dermatoloji yeterlilik belgesi sahibi olup, psoriazis ve psoriatik artrit ile ilgili çalışmaları olmak

16

Fen Edebiyat Fakültesi

Tarih Bölümü İlkçağ Tarihi ABD.

Yardımcı Doçent

5

1

Eskiçağ dönemi Gürcistan tarihi ile ilgili çalışmaları olmak

8674/1-1