4 Ekim 2016 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29847

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


DÜKKAN KARŞILIĞI İNŞAAT İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Tavşanlı Belediye Başkanlığından:


PAMUKOVA-BİLECİK ARASI 74,4 KM KORUYUCU TAŞLAMA YAPILMASI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ KİRAYA VERİLECEKTİR

Niğde İl Özel İdaresi İl Encümen Başkanlığından:


TABAN DÖŞEME TAHTASI SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


154 Kv ENERJİ İLETİM HATLARININ BAKIM ONARIM VE ARIZALARININ GİDERİLMESİ İŞLERİNİN HİZMET ALIMI YOLU İLE 3 (ÜÇ) YIL SÜRE İLE YAPTIRILMASI İŞİ HİZMETİ ALINACAKTIR

TEİAŞ 3. Bölge Müdürlüğünden:


TABLET PC SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


MUHTELİF CİNS VE MİKTAR BİLİŞİM MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


MUHTELİF CİNS VE MİKTAR TONER SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


520 ADET HEPSİ BİR ARADA BİLGİSAYAR SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


EKONOMİK ÖMRÜNÜ DOLDURMUŞ TAŞIT SATIŞI YAPILACAKTIR

Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) Genel Müdürlüğünden:


TAŞINMAZLAR SATIŞ YÖNTEMİ İLE ÖZELLEŞTİRİLECEKTİR

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:


DÜZELTME İLANI

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


DÜKKAN KARŞILIĞI İNŞAAT İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Tavşanlı Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait tapunun Kütahya İli Tavşanlı İlçesi Çukurköy Merkez Mahallesi Küçük Sanayi Sitesinde aşağıda yazılı olan Tavşanlı Belediyesi adına kayıtlı taşınmazlar:

1653 Ada 1 Parsel, 1824 Ada 1 Parsel, 1669 Ada 1 Parsel, 1670 Ada 1 Parsel, 1671 Ada 1 Parsel, 1672 Ada 1 Parsel, 1673 Ada 1 Parsel, 1675 Ada 1 Parsel, 1676 Ada 1 Parsel, 1677 Ada 1 Parsel, 1678 Ada 1 Parsel Arsalar üzerine yapılacak bina inşaatlarının Dükkan karşılığı olarak verilmek üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45 ve 47. maddesi Hükümlerine göre açık artırma suretiyle ihale edilecektir.

2 - İhale 19.10.2016 Çarşamba günü saat 14.00'de Belediye Encümeni huzurunda Belediye Encümen odasında yapılacaktır.

3 - Belediyemizde kalan bağımsız bölümlere ait muhammen bedel 2.905.852,20 TL (KDV hariç)+bağımsız bölümlerin üzerine ilave olarak encümence artırım için belirlenen muhammen bedel 10.000,00 TL olup toplam muhammen bedel 2.915.852,20 TL dir. %3 geçici teminatı 87.500,00 TL, cayma teminatı 10.000,00 TL'dir.

4 - Geçici teminatı ihale saatinden önce Belediyemiz veznesine yatırılması gerekmektedir.

5 - Bu işe ait şartnameler Belediyemiz Fen İşleri ve Mali Hizm. Müdürlüğünde görülebilir.

8619/1-1


PAMUKOVA-BİLECİK ARASI 74,4 KM KORUYUCU TAŞLAMA YAPILMASI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2016/387059

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi 1.Bölge Müdürlüğü Haydarpaşa/ İSTANBUL

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0216 337 82 14

c) Elektronik Posta Adresi         :  0216 337 82 14

2 - İhale konusu işin

     adı ve miktarı                        :  Pamukova-Bilecik arası 74,4 km koruyucu taşlama yapılması işi

3 - İhalenin nerede hangi tarihte ve saatte yapılacağı: TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığı’nda 25.10.2016 tarih ve saat: 14.30’da yapılacaktır.

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Komisyon Bürosu Gar Binası 3. Kat Haydarpaşa İSTANBUL’a 25.10.2016 tarih ve saat: 14.30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 1. Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV dâhil 150,00 TL bedelle temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

8535/1-1


TAŞINMAZ KİRAYA VERİLECEKTİR

Niğde İl Özel İdaresi İl Encümen Başkanlığından:

Mülkiyeti İl Özel idaresine ait İlimiz Ulukışla İlçesi Çiftehan Köyü 153 ada, 5 parselde kayıtlı 2.518,60 m² taşınmaz üzerine yapılan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Dal Merkezi veya hastanesi olarak işletilmek şartıyla 10 yıl müddetle kiraya verilmek üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a. Maddesi gereğince Kapalı Teklif Usulü ile ihaleye çıkarılmıştır. (Aynı parsel üzerinde bulunan ve şartname eki vaziyet planında sınırları belirtilen 2 katlı bina İdarenin kullanımında kalacaktır.)

Kiraya verilecek Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinin yıllık tahmini kira bedeli 550.000,00.-TL olup, geçici teminat tahmin edilen bedelin %3’ü olan 16.500,00.-TL dir.

İhale 19.10.2016 Çarşamba günü saat 11.00’da Yukarıkayabaşı Mah. Sağlık Cad. Adliye Yanı, İl Özel İdaresi, İl Genel Meclis Binası/NİĞDE adresinde İl Encümeni tarafından yapılacaktır.

İhale şartnamesi mesai saatleri içerisinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğü (Adana yolu üzeri 2. km İl Özel İdaresi Hizmet binası/NİĞDE) veya Yazı İşleri Müdürlüğü (Yukarıkayabaşı Mah. Sağlık Cad. Adliye Yanı İl Özel İdaresi İl Genel Meclis Binası/NİĞDE) adreslerinde görülebilir ve şartnamede belirtilen bedeli karşılığında satın alınabilir.

İhaleye iştirak edecek olanlar tekliflerini 19/10/2016 Çarşamba saat 11.00’a kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına veya İhale Komisyonu Başkanlığına ulaştırılmak üzere İl Özel İdaresi Yazı İşleri Müdürlüğü personeline imza karşılığında verilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta ile de gönderilebilir.

İhaleye iştirak edecek olanların;

1 - Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

2 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,

3 - Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi ve nüfus cüzdan sureti,

4 - Tüzel kişi olması halinde ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin        yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden   belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

5 - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi,

6 - Gerçek kişi olması halinde ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgili meslek odası belgesi ile kayıtlı olması gerekiyorsa ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi,

7 - Tüzelkişi olması halinde mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi odasından ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

8 - Vekaleten ihaleye katılma halinde istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

9 - 2886 sayılı kanunun 37. maddesine göre hazırlanmış Teklif mektubunu içeren iç zarf,

10 - Niğde İl Özel İdaresi İl Encümen Başkanlığına hitaben işin adına alınmış 16.500,00.-TL tutarında geçici teminat makbuzu veya geçici teminat mektubu (Limit içi-süresiz ve teyit yazılı),

11 - İhale şartnamesinin satın alındığına dair 500,00.-TL'lik banka makbuzu,

12 - Kesinleşmiş Vergi Borcunun olmadığına dair ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış belge,

13 - Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik Prim borcu olmadığına dair ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış belge,

14 - İflas eden tasfiye halinde olan işleri mahkeme tarafından yürütülen konkordato ilan eden, işlerini askıya alan ve benzeri bir durumda olmadığına dair yazılı taahhütname,

15 - İflası ilan edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı mahkeme idaresi altında bulunan veya benzer bir durumda bulunmadığına dair yazılı taahhütname,

16 - İhale tarihinden önceki 3 yıl içinde mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararı ile hüküm giymediğine dair yazılı taahhütname,

17 - Ortak girişim beyannamesi: İsteklilerin ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi              ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi, (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.) Ayrıca Ortaklığın bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır,

18 - Ortak girişim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16) bentlerinde belirtilen belgeleri vermek zorundadır.

19 - Niğde İl Özel idaresine vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge.

İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez.

İlan olunur.

8596/1-1


TABAN DÖŞEME TAHTASI SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                 :  2016/388186

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490 /ESKİŞEHİR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 (222) 224 00 00 (4435-4436) / 225 50 60 - 225 72 72

2 - İhale konusu işin niteliği,

     türü ve miktarı                      :  2 kalem Taban Döşeme Tahtası (Emprenyeli), teknik şartname ve resimlere göre imal ettirilmek suretiyle satın alınacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :  18/10/2016 - Saat 14:00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 18/10/2016 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 50,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

8558/1-1


154 Kv ENERJİ İLETİM HATLARININ BAKIM ONARIM VE ARIZALARININ GİDERİLMESİ İŞLERİNİN HİZMET ALIMI YOLU İLE 3 (ÜÇ) YIL SÜRE İLE YAPTIRILMASI İŞİ HİZMETİ ALINACAKTIR

TEİAŞ 3. Bölge Müdürlüğünden:

154 Kv Enerji İletim Hatlarının Bakım Onarım ve Arızalarının giderilmesi işlerinin hizmet alımı yolu ile 3 (üç) yıl süre ile yaptırılması hizmet alımı işi TEİAŞ’nin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g Yönetmeliği 19. maddesinde belirtilen açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt No                        :  2016/394126

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Üniversite Caddesi No: 57 Bornova/İZMİR

b) Telefon - Faks Numarası    :  0 232 477 13 00 – 0 232 477 13 15

c) Elektronik Posta Adresi

    (varsa)                                :  3grupmd@teias.gov.tr

2 - İhale Konusu hizmetin

a) Niteliği, Türü ve Miktarı     :  TEİAŞ 3. Bölge Müdürlüğünün bünyesindeki E.N.H.İ.B./12.3.1 grubu (442.908 km) ile E.N.H.İ.B./12.3.2 grubu (599.942 km) periyodik kontrol ve bakım onarımlarının hizmet alımı yolu ile 3 (üç) yıl süre ile yaptırılması.

b) Yapılacağı Yer                   :  İhale konusu hizmet alımı, E.N.H.İ.B./12.3.1 grubu (442.908 km) ile E.N.H.İ.B./12.3.2 grubu (599.942 km) hat güzergahlarında yapılacaktır.

c) İşin Süresi                          :  İhale konusu hizmet 3 yıl.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                    :  İhale, TEİAŞ 3. Bölge Müdürlüğü Üniversite Caddesi No:57 Bornova/İZMİR adresinde yapılacaktır.

b) Tarihi - Saati                       :  İhale, 12/10/2016 tarihinde saat 14:00’da yapılacaktır.

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi,

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,

4.1.6. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

4.1.8. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

4.1.9. Yerli istekli belgesi.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Bankalardan temin edilecek, isteklinin mali durumu ile ilgili belgeler:

İsteklinin teklif edeceği Toplam bedelin %10’undan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdinde kullanılmamış nakit kredisi veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini gösterir, yerli bankalardan alınacak belgeler.

Bu belgeler ilgili bankanın Genel Müdürlüğünden teyit ettirilir. Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.

Ortak girişimlerde, bu belgeler hisseleri oranına bakılmaksızın ortaklarca müştereken karşılanabilir.

4.2.2. Bilanço veya eşdeğer belgeler

İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait;

a) Yıl sonu bilançosunun ve bilançonun gerekli görülen bölümleri,

b) (a) bendinde belirtilen belgelere eşdeğer belgeler,

a ve b bendinde sayılan belgelerden birinin sunulması yeterlidir. İsteklinin;

a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,50 olması

b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,10 olması,

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,75’den küçük olması,

yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir. Bu durumda, yukarıda bilançolar veya gerekli görülen bölümler üzerinden hesaplanacak oranlar aranmaz.

Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli görülen bölümlerini ya da bunlara eşdeğer belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,

b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar, Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.

Toplam cironun teklif edilen bedelin %12’sinden, taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin %8’inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır.

Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar, iki önceki yılın gelir tablosunu sunabilirler. Bu gelir tablosunun yeterlik kriterini sağlayamaması halinde, iki önceki yılın ve üç önceki yılın gelir tabloları sunulabilir. Bu durumda, gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.3. Mesleki Ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler ve Bu Belgelerin Taşıması Gereken Kriterler

4.3.1. İstekliler aşağıdaki belgeleri teklifi ile birlikte vermek zorundadır. Belgelerden herhangi birinin olmaması durumunda teklif değerlendirmeye alınmayacaktır.

4.3.1.1. İsteklinin ana statüsü gereği Elektrik İletimi ile ilgili herhangi bir alanda hizmet verdiğini / verebileceğini gösteren belge veya belgeler.

4.3.1.2. İhalenin ilan tarihinden geriye doğru son 5 (beş) yıl içinde kamu veya özel sektörde tek sözleşmeye dayalı olarak; sözleşme bedelinin en az %70’i oranında kusursuz olarak gerçekleştirilen veya denetlenen veya yönetilen ihale konusu işle ilgili deneyimini gösteren belgeler.

4.3.1.3. İsteklilerin tekliflerinde “Eleman Ağırlık Puan Dağılımı Tablosu”na göre çalıştırmayı taahhüt ettikleri (Grup Mühendisi, Hat Ekip Şefi, Hatçı) elemanların puanlarının toplamı Gruptaki İletim Hatları bazında asgari 60 (altmış) puanı sağlaması şarttır. Aksi halde o grup için İstekli teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu amaçla çalıştırmayı taahhüt ettiği eleman puanları Ek’teki “İşletme Elemanları Puan Tablosu”na yazılacaktır. Bu tablo teklif verilen her Grup için ayrı ayrı doldurulacaktır.

İhale konusu hizmetin gerçekleştirilmesi için çalıştırılacak 4857 sayılı Sosyal Güvenlik Kanununa tabi personelin sayısı

 

İŞLETME TEKNİSYENLERİ

PERSONEL SAYISI

HAFTALIK ÇALIŞMA SAATİ

Her bir grup için

5

5 x 45 = 225

Grup Mühendisi

1

1 x 45 = 45

 

4.4. İş Deneyim Belgesine İlişkin Temel Kriterler:

İstekliler teklif edilen bedelin en az %30’u oranında ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye dayalı olarak alınmış İş Deneyim Belgesi vereceklerdir. Birden fazla İş Deneyim Belgesinin tutarının, toplanması ile oluşan bedel dikkate alınmaz.

İş Deneyimini gösteren belgeler, belge sahibi gerçek veya tüzel kişiler dışındaki aday veya istekliler tarafından kullanılamaz, devredilemez, kiraya verilemez ve satılamaz. İş deneyimini gösteren belge sahiplerinin kuracakları veya ortak olacakları tüzel kişiliklerin katılacakları ihalelerde bu belgelerin tüzel kişilik adına kullanılabilmesi için belge sahibinin en az bir yıldır tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip olması, her ihalede bu oranın aranması ve teminat süresince (kabule kadar) bu oranın muhafaza edilmesi zorunludur.

İş deneyimini gösteren belgeler, isteklinin ihale konusu hizmet veya benzer hizmetlerdeki mesleki deneyimini ortaya koyan; İş Bitirme Belgesi, İş Durum Belgesi, İş Denetleme ve İş Yönetme Belgeleridir.

4.4.1. İhale teklif verme tarihinde geçerliliği devam eden İSO 9001 - 2008 “Gerilim seviyesi asgari 154 kV. olan ihale konusu iş ve benzer işler” konusunda kalite yönetim sistemini yürürlüğe koyduğunu veya uygulamakta olduğunu gösteren kalite yönetim sistem belgesi.

4.5. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir.

İhalenin ilan tarihinden geriye doğru son 10 (on) yıl içinde kamu veya özel sektörde tek sözleşmeye dayalı olarak; kusursuz olarak gerçekleştirilen veya denetlenen veya yönetilen

- 154 kV ve üzeri iletim hattı montajı, tel çekimi, kontrolü, bakımı veya onarımı,

- 30 kV ve üzeri iletim hattı montajı ve tel çekimi,

- 154 kV ve üzeri trafo merkezinin işletilmesi işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı TEİAŞ 3. Bölge Müdürlüğü Üniversite Caddesi No:57 Bornova/ İZMİR adresinde görülebilir ve 350,00.-TL (ÜÇYÜZELLİTL) + KDV karşılığı aynı adresten temin edilebilir.

7.1. Posta yoluyla ihale dokümanı satış bedeli (ihale doküman bedeli ile posta masrafının toplam tutarı yazılacaktır): 375.00-TL (ÜÇYÜZYETMİŞBEŞ TL) + KDV

İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler 12/10/2016 tarihi, saat 14:00’a kadar TEİAŞ 3. Bölge Müdürlüğü Üniversite Caddesi No: 57 Bornova/İZMİR adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.

9 - Bu hizmet ihalesinde kısmı teklif verilebilir. Bu hizmet alımı ihalesinde kısmi teklif verilebilir. Teklifler grup bazında verilecektir. (verilen teklif o grupta yer alan iletim hatlarının tamamı içindir.) İstekliler her grup için ayrı ayrı olmak üzere birden fazla grup için teklif verebilecektir. Her grup için verilen teklif ayrı değerlendirilecek olup, ekonomik açıdan en avantajlı teklife sahip istekliye ihale edilecektir.

10 - Bu hizmet ihalesinde fiyat farkı verilecektir.

11 - İş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranı % 2 (yüzdeikidir.

12 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

13 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

14 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (DOKSAN) takvim günü olmalıdır.

15 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

8661/1-1


TABLET PC SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, T.C. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ihtiyacı 1260 adet Tablet PC kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130 - TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 13/10/2016 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

8635/1-1


MUHTELİF CİNS VE MİKTAR BİLİŞİM MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

T.C. Ankara Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Planlama ve Destek Dairesi Başkanlığı) ihtiyacı muhtelif cins ve miktar bilişim malzemesi Kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (140.- TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartnamesi, Ofis tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 11/10/2016 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.30’da evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin Kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

8636/1-1


MUHTELİF CİNS VE MİKTAR TONER SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

T.C. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ihtiyacı Muhtelif Cins ve Miktar Toner (KISIM-1: HP marka tonerler; KISIM-2: Canon marka tonerler) kuruluşça hazırlanan Teknik Özelliklerine ve Malzeme Listesinde yer alan marka/modeline uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

 

İHALE

ŞARTNAME BEDELİ

Tüm Kısımlara Katılımlar İçin

140,00.- TL

KISIM - 1

HP marka tonerler

140,00.- TL

KISIM - 2

Canon marka tonerler

100,00.- TL

 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte Teknik Özellikler Listesini, Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 12/10/2016 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, ihtiyaç sahibi kuruluşça istenilen marka/modellerinden birine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilebileceği gibi, birden fazla kısım için veya her kısım için ayrı olmak üzere kısmi teklif de verilebilecektir

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

8637/1-1


520 ADET HEPSİ BİR ARADA BİLGİSAYAR SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Merkez Tasfiye İşletme Müdürlüğü ihtiyacı 520 Adet Hepsi Bir Arada Bilgisayar teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartnamesi ile Ofis Ticari Şartnamesi, ihale ek şartlar listesinin ve marka/modelinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 12/10/2016 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.30’da evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgelerin teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarflar bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

8638/1-1


EKONOMİK ÖMRÜNÜ DOLDURMUŞ TAŞIT SATIŞI YAPILACAKTIR

Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) Genel Müdürlüğünden:

EKONOMİK ÖMRÜNÜ DOLDURMUŞ TAŞIT SATIŞI “Kapalı Teklif Usulü” ile teklif alma ve uygun teklif verenler arasında “Açık Arttırma Usulü” ile ihale edilecektir.

1 - İdarenin                                     

a) Adresi                                          :  BİLKENT PLAZA A/1 -A/2 BLOK 4.CADDE 06800 BİLKENT ÇANKAYA/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası             :  312 297 21 04

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :  -

d) İlgili personelin

    adı, soyadı ve ünvanı                   :  P. Özlem GÖLPUNAR / Uzman

2 - İhale konusu malın                    

a) Niteliği, Türü ve Miktarı              :  Aşağıda Tablo halinde verilen 4 Adet Ekonomik Ömrünü Doldurmuş Taşıt Satışı

 

Sıra No

Aracın Plakası

Cinsi

Markası/ Tipi

Modeli/Renk

1

06 VYZ 58

Otomobil

Toyota Corolla (STW)

1997/ Gri

2

06 VYZ 53

Otomobil

Toyota Corolla (STW)

1997/Gri

3

06 GCS 35

Otomobil

Renault Megane (STW)

2000/Gri

4

06 KHC 46

Otomobil

Tofaş Kartal (STW)

1998/Gri

 

b) Bulunduğu yer                         :  BOTAŞ Genel Müdürlüğü Bilkent/ANKARA

c) Teslim süresi                            :  İstekliye Cumartesi, Pazar, Ulusal Bayram ve genel tatil günleri hariç her gün BOTAŞ mesai saatlerinde teslimat yapılacaktır. Alıcı ihale sonucu kazandığı taşıt/taşıtların tamamını şartnamede belirtilen süre içinde bedelini yatırdığı tarihten itibaren 20 gün içerisinde BOTAŞ’ın garajından çıkarmak zorundadır.

3 - İhalenin                                  

a) Yapılacağı yer                           :  BOTAŞ Genel Müdürlüğü Konferans Salonu Bilkent Plaza A2 Blok Bilkent / Ankara

b) Tarihi ve saati                           :  18.10.2016 Saat 14:00

4 - İhaleye ilişkin bilgiler:

a) BOTAŞ Genel Müdürlüğü’nde bulunan toplam 4 Adet Ekonomik Ömrünü Doldurmuş Taşıt Satışı, BOTAŞ İkmal Yönetmeliği gereğince kapalı teklif usulü ile teklif alma ve uygun teklif verenler arasında açık arttırma usulü ile birlikte uygulanmak suretiyle satılacaktır.

b) İhaleye ilişkin şartname;

BOTAŞ Genel Müdürlüğü Mühendislik ve Sözleşmeler Daire Başkanlığı Bilkent Plaza A1 BlokKat:2 Bilkent / ANKARA adresinde görülebilir ve şartname bedeli 50,00 TL. BOTAŞ Genel Müdürlüğü'nün Vakıfbank Bilkent Şubesi nezdindeki TR 270001500158007292005690 nolu hesabına yatırılarak şartname bedeli olduğunu belirtip aynı adresten temin edilir.

(İstekliler şartname alırken dekonta; Firma Adı, telefon numarası, vergi dairesi, vergi numarasını yazdırmak zorundadırlar.)

İhaleye teklif verecek olan firmaların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

c) Teklifler, 18.10.2016 tarih ve saat 14:00’e kadar BOTAŞ Genel Müdürlüğü Haberleşme Müdürlüğü’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postada oluşabilecek gecikmeden İdaremiz sorumlu değildir.

d) Teklif sahipleri teklifleri ile birlikte teklif verdikleri her bir araç için 500,00 TL. (Beşyüz Türk Lirası) geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminat vermemiş veya eksik teminat verilmiş teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

e) İhale, 18.10.2016 günü saat: 14:00’de BOTAŞ Genel Müdürlüğü Konferans Salonunda başlayacak, Haberleşme Servisine teslim edilen Kapalı Zarflar, Komisyon tarafından teslim alınacak, zarfların açılması sonrasında, Şartnamede istenilen belgeleri eksiksiz veren şahıs veya firmalar ile aynı gün Açık Arttırma yapılacaktır.

8564/1-1


TAŞINMAZLAR SATIŞ YÖNTEMİ İLE ÖZELLEŞTİRİLECEKTİR

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) tarafından 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde topladaki taşınmazlar “satış” yöntemi ile özelleştirilecektir.

SATIŞA KONU VARLIK

GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ (TL)

İHALE ŞARTNAMESİ VE TANITIM DOKÜMANI BEDELİ (TL)

SON TEKLİF VERME TARİHİ

KIRŞEHİR İLİ, MERKEZ İLÇESİ, KINDAM MAHALLESİ, 4210 ADA, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 VE 15 NO.LU PARSELLERDE KAYITLI TOPLAM 6.033,00 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ ARSA

40.000

100

15/12/2016

KIRŞEHİR İLİ, MERKEZ İLÇESİ, KINDAM MAHALLESİ, 4212 ADA, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 VE 10 NO.LU PARSELLERDE KAYITLI TOPLAM 4.036,00 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ ARSA

25.000

100

15/12/2016

KIRŞEHİR İLİ, MERKEZ İLÇESİ, KINDAM MAHALLESİ, 4213 ADA, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 VE 13 NO.LU PARSELLERDE KAYITLI TOPLAM 5.487,00 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ ARSA

35.000

100

15/12/2016

KIRŞEHİR İLİ, MERKEZ İLÇESİ, KINDAM MAHALLESİ, 4214 ADA, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 VE 9 NO.LU PARSELLERDE KAYITLI TOPLAM 3.850,00 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ ARSA

25.000

100

15/12/2016

KIRŞEHİR İLİ, MERKEZ İLÇESİ, KINDAM MAHALLESİ, 4215 ADA, 1, 2, 3, 4, 5, 7 VE 8 NO.LU PARSELLERDE KAYITLI TOPLAM 3.868,00 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ ARSA

25.000

100

15/12/2016

KIRŞEHİR İLİ, MERKEZ İLÇESİ, KINDAM MAHALLESİ, 4216 ADA, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 VE 13 NO.LU PARSELLERDE KAYITLI TOPLAM 5.434,00 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ ARSA

35.000

100

15/12/2016

KIRŞEHİR İLİ, MERKEZ İLÇESİ, KINDAM MAHALLESİ, 4217 ADA, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 VE 14 NO.LU PARSELLERDE KAYITLI TOPLAM 5.872,00 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ ARSA

40.000

100

15/12/2016

KIRŞEHİR İLİ, MERKEZ İLÇESİ, KINDAM MAHALLESİ, 4220 ADA, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 VE 13 NO.LU PARSELLERDE KAYITLI TOPLAM 5.278,00 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ ARSA İLE 12 NO.LU PARSELDE KAYITLI 400,00 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ ARSANIN 279/400 ORANINDAKİ HİSSESİ

35.000

100

15/12/2016

 

1 - İhaleler, pazarlık usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonlarınca gerekli görüldüğü takdirde ihaleler, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilir.

2 - Katılımcılar ayrı ayrı olmak koşuluyla birden fazla ihaleye teklif verebilirler. Birden fazla taşınmaz için teklif verilmesi halinde bu teklifler birbirleriyle ilişkilendirilemez.

3 - İhaleye katılabilmek için her bir taşınmaz için ayrı İhale Dokümanı alınması ve tekliflerin İdarenin Ziya Gökalp Caddesi No: 80 Kurtuluş/ANKARA adresine son teklif verme günü saat 17:00’ye kadar elden teslim edilmesi zorunludur.

4 - İhale Dokümanı bedelleri İdare’nin;

- T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Ankara Kamu Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR400001001745387756615738 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Satış ve Temettü Gelirleri Türk Lirası,

- T. Halk Bankası A.Ş. Ankara Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR250001200945200083000006 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası,

- T. Vakıflar Bankası T.A.O. Merkez Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR220001500158007287550667 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası

hesaplarından birine yatırılacaktır. Dekontta, katılımcının ismi (katılımcının Ortak Girişim Grubu (OGG) olması halinde OGG’nin veya üyelerinden birinin adına düzenlenmiş olması yeterlidir) ile hangi ihaleye ilişkin doküman alınacağı belirtilecektir. Her ne surette olursa olsun İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı almak için ödenmiş tutarlar iade edilmez.

5 - Özelleştirme ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp İdare ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir. İdare son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir. Bu husus son teklif verme süresinin sona ermesinden önce duyurulacaktır.

6 - Teklifler Türk Lirası olarak verilecek olup ihale bedellerinin peşin veya vadeli ödenebilmesi mümkündür. İhale bedellerinin vadeli olarak ödenmesi talep edildiği takdirde;

Asgari %20 (yüzdeyirmi)’si Varlık Satış Sözleşmesi imza tarihinde peşin, bakiye anapara borcu ise azami 12 (oniki) ayda bir ödeme yapılmak kaydıyla en çok 48 (kırksekiz) ayda ve eşit taksitlerle, bakiye anapara borcu üzerinden vade tarihleri itibariyle hesaplanacak vade farklarıyla birlikte ödenecektir. İhale bedellerinin vadeye bağlanan tutarına, Varlık Satış Sözleşmesi imza tarihinden itibaren yıllık %10 (yüzdeon) oranında basit faiz uygulanacaktır.

7 - İhale konusu taşınmazların yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip şirketler ve Türkiye’de kurulan yabancı sermayeli şirketlere satışı, yürürlükteki Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Tapu Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Bu kişiler, satışın mümkün olup olmadığını önceden araştırmakla ve ihaleyi kazanmaları halinde en kısa sürede gerekli işlemleri yapmakla yükümlüdürler.

8 - Özelleştirme işlemleri her türlü vergi, resim, harç ve KDV’den muaftır.

9 - Ayrıca 0 312 585 84 54-585 84 91 numaralı telefonlardan, 0312 585 83 54 numaralı fakstan ve www.oib.gov.tr adresinden ihaleye ilişkin bilgi alınabilir.

8656/1-1


DÜZELTME İLANI

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun ve 6446 sayılı Kanunun 18/5 maddesi çerçevesinde; Ankara ili, Nallıhan ilçesi, Çayırhan mevkiinde bulunan ve ayrıntıları ihale şartnamesinde belirtilen EÜAŞ’a ait Kömür Rezerv Alanı ile Enerji Üretim Alanının özelleştirilmesi amacıyla ihale edileceği 03/10/2016 tarihinden itibaren yayımlanan ilanlarla duyurulmuştur.

Bahse konu ilanda belirtilen ön yeterlilik ve son teklif verme tarihi ve saati; 21/11/2016 günü saat 17:00 olarak değiştirilmiştir.

8657/1-1