2 Ekim 2016 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29845

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


TCDD 7. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TAVŞANLI DEPO MÜDÜRLÜĞܒNDE MEVCUT VE AYNI KİRİŞLER ÜZERİNDE BULUNAN 20 TON VE 5 TON KALDIRMA KAPASİTELİ İKİ VİNCİN BAKIMI, ONARIMI VE GEREKLİ TADİLATLARIN YAPILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden:


TİCARET ALANI VE OTOPARK YAPTIRILACAKTIR

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


FEVZİ ÇAKMAK 0 ADA 4673 PARSELDE KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Pendik Belediye Başkanlığından:


DÜZELTME İLANI

TEİAŞ 8. Bölge Müdürlüğünden: ANKARA


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


TCDD 7. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TAVŞANLI DEPO MÜDÜRLÜĞܒNDE MEVCUT VE AYNI KİRİŞLER ÜZERİNDE BULUNAN 20 TON VE 5 TON KALDIRMA KAPASİTELİ İKİ VİNCİN BAKIMI, ONARIMI VE GEREKLİ TADİLATLARIN YAPILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                          :  2016/378856

İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Aliçetinkaya Mah. GAR / AFYONKARAHİSAR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 272 213 76 21- 0 272 214 19 43

c) Elektronik Posta Adresi        :  www.tcdd.gov.tr. (7ihalekom@tcdd.gov.tr)

1 - İhale konusu malzemenin adı ve miktarı: TCDD 7. Bölge Müdürlüğü Tavşanlı Depo Müdürlüğü’nde mevcut ve aynı kirişler üzerinde bulunan 20 ton ve 5 ton kaldırma kapasiteli iki vincin bakımı, onarımı ve gerekli tadilatların yapılması işi.

2 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına ihale tarihi olan 27/10/2016 günü saat 15:30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu Bürosu-AFYONKARAHİSAR adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 7. Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV dahil 50,00 TL bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

8519/1-1


TİCARET ALANI VE OTOPARK YAPTIRILACAKTIR

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

1 - İhalenin Konusu :

Mülkiyeti Ordu Büyükşehir Belediyesi adına kayıtlı; Ünye İlçesi Atatürk Mahallesi sınırları içerisinde 287 ada, 37 - 38 - 54 – 58 - 59 parseller ile ihdas sonucu oluşacak parsellerde kayıtlı taşınmazlar üzerinde, Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından sunulan veya Yüklenicisi tarafından teklif edilen ve Büyükşehir Belediyemiz tarafından uygun bulunan avan projeye göre mimari, statik, elektrik, mekanik ve peyzaj uygulama projelerinin Yüklenici tarafından hazırlanıp İdareye onaylattırılarak; işletme hakkının Yükleniciye bırakılması; tapuya 30 yıl süre ile sınırlı ayni hak tesisi (daimi ve müstakil üst hakkı tesisi) yapılarak, proje alanında bulunan Ticari Alan, Teras ve Otoparkın kullandırılmasından dolayı Yüklenicinin elde edeceği gelirlerden Belediyeye kira + pay verilmek şartıyla, 30 yıl süre ile işletilmesi; süre sonunda Ordu Büyükşehir Belediyesi’ne üzerindeki müştemilatı ile birlikte bedelsiz devredilmesi işinin, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu nun 35/a maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile ihaleye çıkartılmıştır.

2 - İhalenin yapılacağı yer, tarihi, saati ve hangi usulle yapılacağı:

2.1. İdarenin Adı                       :  Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı

2.2. İlgili Birim                          :  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı

2.3. İlgili Adres                          :  Şarkiye Mahallesi Yükçülük Sokak No: 2 Altınordu/ ORDU

2.4. İletişim Telefonu, Faks      :  (0 452) 666 52 23 / 27 - 226 66 18

2.5. İhalenin Yapılacağı yer       :  Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Salonu (Şarkiye Mahallesi Yükçülük Sokak No:2/2 Altınordu/ORDU)

2.6. İhale Tarihi ve Saati            :  14/10/2016 Cuma günü Saat :10:00

2.7. İhale Usulü                         :  2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a Maddesi gereğince Kapalı Teklif (artırma) usulü.

3 - Muhammen Bedel ve Geçici Teminat:

İhale konusu işin tahmin edilen yıllık kira bedeli 90.000,00 TL + KDV, 30 yıllık tahmini kira bedeli ise 2.700.000,00 TL + KDV dir. Geçici Teminat miktarı ise 30 yıllık tahmini kira bedelinin %3’ü olan 81.000,00 TL’dir. İhaleye konu taşınmazın, Yüklenicinin alt kiracılara kullanımına vermesi nedeniyle elde edeceği gelirlerden İDARE’ye verilecek olan payın yıllık oranı en az;

1. Dönem (1-10 yıl) % 5 +KDV

2. Dönem (11-20 yıl) % 7 +KDV

3. Dönem (21-30 yıl) % 9 +KDV

Olup; İhalede yansıma (artırım) bu oranlar üzerinden yapılacaktır. Dönemler için birbirinden farklı artış oranları teklif edilmeyecektir.

4 - Şartname ve eklerinin nereden, ve hangi şartlarla alınacağı:

Şartname ve ekleri İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı - Emlak ve İstimlak Şube Müdürlüğünden, 1.000,00 TL bedelle satın alınacaktır.

5 - İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri:

A) Gerçek Kişiler: 1. Yasal Yerleşim Yeri belgesi, 2. Nüfus Kayıt Örneği, 3. T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı sureti, 4. Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri. Ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi, 5. İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli imza beyannamesi, 6. 2886 Sayılı D.İ.K.’nun 37. maddesi gereğince hazırlanacak teklif mektubu, (Ek 1) 7. Şartnamede belirlenen geçici teminata ait alındı belgesi veya banka teminat mektubu, 8. İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir resmi kurum ve kuruluşlardan alınan belgelerden sadece biri, 9. Ortak katılım olması halinde istenilen diğer belgeler ile birlikte İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenmiş Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi. 1- 2- 3- 4- 5- 8- 9- 10- 11- 12- 13- 14- 15- 16. maddelerindeki istenilen belgeler her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilecektir. Diğer belgeler bir ortak tarafından sağlanabilir.) Ortak girişimciler ihaleden sonra birlikte şirket kurabilirler. Ancak İdareye karşı, ortaklar ve şirket birlikte ayrı ayrı sözleşme ve şartnamelerin tamamından sorumludurlar. Şirket kurulması için İdarenin onayının alınması mecburiyeti vardır, 10. Vekâleten katılması halinde istekli adına katılan kişinin İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekâletname ile vekilin Noter onaylı imza örneği, 11. İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartnameler, 12. Ordu Büyükşehir Belediyesinden ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış “borcu yoktur belgesi.” 13. Vergi borcu bulunmadığına dair ilgili Vergi Dairesinden ilk ilan tarihi itibarıyla alınmış belge. 14. SGK pirim borcu bulunmadığına dair ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan, ilk ilan tarihi itibarıyla alınmış belge. 15. İhalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair taahhütname. 16. İhale konusu yerin görüldüğüne dair teklif sahibinin yazılı beyanı. 17. İhale döküman bedelinin yatırıldığına dair makbuz. 18. İştirakçinin resmi kurum ve kuruluşlardan alınmış turistik tesis işletmeciliği yaptığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti. İştirakçi ayrıca bu belgelerin doğruluğunu, aksi durumun belirlenmesi halinde, ihalenin fesih olacağını geçici/kesin teminatın irat kaydedileceğini yazılı olarak kabul ve taahhüt ettiğini beyan edecektir.) 19. İsteklinin Mali durum bildirisi ve belgeler: a) İstekli 2014 ve 2015 yıllarında ortalama cirosunun en az 5.000.000,00 TL (Beşmilyon) olduğunu yeminli mali müşavir imzalı belge ile ibraz etmelidir. b) İsteklinin Bankalar nezdinde, tahmini bedelin en az % 25’i (yüzde yirmibeş) oranında kullanılmamış nakit kredisi ile kullanılmamış teminat mektubu kredisini gösteren, Banka Genel Müdürlüğünden teyitli banka referans mektubu.

B) Tüzel Kişiler: 1. Şirketin Kanuni adresini belirten adres beyanı. Ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi, 2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli imza sirküleri. (Türkiye de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk konsolosluğunca ve Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.) 3. İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir resmi kurum ve kuruluşlardan alınan belgelerden sadece biri. (Türkiye de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk konsolosluğunca ve Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.) 4. 2886 Sayılı D.İ.K.’nun 37. maddesi gereğince hazırlanacak teklif mektubu, (Ek 1) 5. Şartnamede belirlenen geçici teminata ait alındı belgesi veya banka teminat mektubu, 6. Ortak katılım olması halinde istenilen diğer belgeler ile birlikte İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenmiş Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi. (1- 2- 3- 6- 7- 9- 10- 11- 12- 13- 14- 15. maddelerindeki istenilen belgeler her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilecektir. Diğer belgeler bir ortak tarafından sağlanabilir.) Ortak girişimciler ihaleden sonra birlikte şirket kurabilirler. Ancak İdareye karşı, ortaklar ve şirket birlikte ayrı ayrı sözleşme ve şartnamelerin tamamından sorumludurlar. Şirket kurulması için İdarenin onayının alınması mecburiyeti vardır. 7. Vekâleten katılması halinde istekli adına katılan kişinin İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekâletname ile vekilin Noter onaylı imza örneği. 8. İhale döküman bedelinin yatırıldığına dair makbuz. 9. Ordu Büyükşehir Belediyesinden ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış “borcu yoktur belgesi.” 10. Tüzel kişiliklerde ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindekilerin görevlerini belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgelerin aslı veya ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış son güncel tasdikli örneği. (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türk Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.) 11. Vergi borcu bulunmadığına dair ilgili Vergi Dairesinden ilk ilan tarihi itibarıyla alınmış belge. 12. SGK pirim borcu bulunmadığına dair ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan, ilk ilan tarihi itibarıyla alınmış belge. 13. İhalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair taahhütname. 14.İhale konusu yerin görüldüğüne dair teklif sahibinin yazılı beyanı. 15. İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartnameler, 16. Tüzel kişiliğin resmi kurum ve kuruluşlardan alınmış turistik tesis işletmeciliği yaptığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti. İstekli ayrıca bu belgelerin doğruluğunu, aksi durumun belirlenmesi halinde, ihalenin fesih olacağını geçici/kesin teminatın irat kaydedileceğini yazılı olarak kabul ve taahhüt ettiğini beyan edecektir.) 17. Tüzel kişiliğin veya tüzel kişiliği oluşturan ortaklardan en az % 30 hisse sahibi ortak veya ortakların Mali durum bildirisi ve belgeler: a) İstekli 2014 ve 2015 yıllarında ortalama cirosunun en az 5.000.000,00 TL (Beşmilyon) olduğunu yeminli mali müşavir imzalı belge ile ibraz etmelidir. b) İsteklinin, Bankalar nezdinde, tahmini bedelin en az % 25’i (yüzde yirmibeş) oranında kullanılmamış nakit kredisi ile kullanılmamış teminat mektubu kredisini gösteren, Banka Genel Müdürlüğünden teyitli banka referans mektubu.

6 - Tekliflerin Hangi Tarih ve Saate Kadar Verileceği:

İstekliler istenen belgeleri eksiksiz olarak hazırlayacak ve başvuru dilekçesine ekleyerek ihale dosyasını, Şarkiye Mahallesi Yükçülük Sokak No:2/3 adresinde bulunan Ordu Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı – Meclis ve Encümen Şube Müdürlüğüne ihale tarihinden 1 (bir) gün önce saat:15:00’e kadar teslim etmeleri gerekir. Belirtilen gün ve saatten sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İstenen belgelerin posta ile gönderilmesi halinde ilanda belirtilen gün ve saate kadar ulaşması gerekir. Postadaki gecikmeler kabul edilemez.

İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince ilan olunur.

8556/1-1


FEVZİ ÇAKMAK 0 ADA 4673 PARSELDE KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Pendik Belediye Başkanlığından:

1 - İHALE KONUSU: Mülkiyeti Pendik Belediye Başkanlığına ait olan Pendik Fevzi Çakmak mahallesi, 0 ada 4673 parsel sayılı taşınmaz üzerinde kat karşılığı konut inşa edilmesi işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü arttırma suretiyle ihale edilecektir.

2 - İHALE KONUSU TAŞINMAZ:

 

İLİ

İLÇESİ

BÖLGE

PAFTA

ADA

PARSEL

Toplam Arsa Alanı (m2)

Emsal

İSTANBUL

PENDİK

FEVZİ ÇAKMAK

---

0

4673

21.361,18

2,00

 

3 - İHALENİN NEREDE, HANGİ TARİH VE SAATTE YAPILACAĞI: İhale, 20 Ekim 2016 tarih Perşembe günü, saat 10:00’da “Batı mahallesi 23 Nisan caddesi No:11 Pendik/İSTANBUL” adresindeki, Pendik Belediye Başkanlığı Binası, Encümen Salonunda yapılacaktır.

4 - ŞARTNAMENİN ALINACAĞI YER: İhale şartnamesi Batı mahallesi 23 Nisan caddesi No:11 Pendik/İSTANBUL adresindeki Pendik Belediye Başkanlığı ana hizmet binasındaki, Etüd Proje Müdürlüğünden 950,00 (dokuzyüzellilira) TL. bedel ödenerek alınabilecektir. (İhale dosyası istekli veya isteklinin vekillerine verilir.)

5 - İŞİN NİTELİĞİ, NEVİ ve MİKTARI: Pendik Fevzi Çakmak mahallesi, 0 ada 4673 parsel üzerinde kat karşılığı konut inşa edilecektir. Paylaşım, bağımsız bölüm brüt alanı toplamı baz alınarak, paylaşıma esas asgari miktar olan %45 üzerinden yapılacak olup ihale toplam bağımsız bölüm bürüt alanına nisbeten en fazla bağımsız bölüm bürüt alanı oranı teklif eden istekli üzerinde bırakılacaktır. Belediyeye kalacak olan konutların aynı blok veya bloklar içinde çözülmesi esas alınacak olup, daire m² leri bürüt ortalama 90 ila 100 m² arasında olacaklardır. Belediyeye kalacak konutların pay hesaplamasında çevre şartları, daire şerefiyeleri, yol cepheleri, arsa geometrisi gibi hususlar dikkate alınacak biçimde değerlendirilip, paylaşım yapılacaktır. Yüklenici kendi payına düşen konutlarda daire büyüklüklerinde (idare ile yapılacak istişare sonucunda) değişiklik yapabilecektir. Herhangi bir engel veya zorunluluk oluşmadıkça tüm daireler eş zamanlı yapılacak olup, inşaat bir bütünlük içinde yürüyecektir. Taşınmaz üzerinde halihazırda mevcut olan ruhsata aykırı olarak önceki dönemlerde yapılan yapıların kaldırılmasından itibaren (kentsel dönüşümden kira alımı süreci sonrasında) inşaatın geçici kabulüne kadarki süre içinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığının öngördüğü ölçülerde kira yardımları yüklenici tarafından yapılacaktır. İdarenin onayı ile vaziyet planında (bina yerleşimleri vb. gibi) değişiklik yapılabilecektir. İdarenin uygun görüşü ile proje tatbiki sırasında ve sözleşme süresince meydana gelebilecek uygulama imar planı değişkliklerinden kaynaklı emsal değişikliklerinin tatbiki sırasında belirtilen vaziyet planı idarenin onayı ile yapılacak istişare sonucunda değiştirilebilecektir. Yüklenici ince işlere başlamadan önce bir adet numune daire yaparak idarenin onayını aldıktan sonra diğer tüm ince imalatları bu numune daireye uygun biçimde yapacaktır. Yüklenici tüm konutlarda teknik şartnameye uygun 1. Sınıf malzeme kullanacak olup,  kendi payına düşen konutlarda kullandığı malzemelerin (vitrifiye, tesisat, elektrik, yer döşemesi vb. gibi) aynılarını Belediye payına düşen konutlarda da kullanacaktır.

6 - TAHMİNİ BEDEL: Yaklaşık Maliyet (Takribi bedel) 28.837.593,00. (yirmisekizmilyonsekizyüz otuzyedibinbeşyüzdoksanüçlira) TL.’dir.

7 - İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI: İhaleye katılacak gerçek ve tüzel kişi veya kişilerin aşağıdaki belgeleri vermesi ve geçici teminatı yatırması gerekir.

A. İkametgah belgesi, (Tüzel kişiler için D/a bendindeki belgenin verilmesi yeterlidir.)

B. Tebligat için Türkiye'de adres gösterilmesi,

C. Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,

D. a. Özel hukuk tüzelkişileri için, tüzelkişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış sicil kayıt belgesi,

b. Gerçek kişiler için ticaret veya sanayi odası veya esnaf ve sanatkârlar odası siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge.

c. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her birine ait D/a ve D/b bentlerinde belirtilen esaslara göre temin edilecek belgeler.

E. İhalenin ilan edildiği yıla ait noter tasdikli imza sirküleri,

a. Gerçek kişi olması halinde, imza sirküleri,

b. Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri veya vekâletname ile imza sirküleri,

c. Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzelkişilerin her birinin E/a ve E/b bentlerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler,

F. İsteklinin şirket olması halinde şirket tüzüğü ile şirket ortaklarını ve bunların hisse oranlarını ve görevlerini belirten belge,

G. İstekliler adına vekâleten ihaleye katılma söz konusu ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin ihalenin yapıldığı yıla ait noter tasdikli vekaletnameleri ve noter tasdikli imza sirküleri,

H. İşe ait şartnamenin 9. maddesinde yazılı geçici teminat,

İ. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, bu şartnameye ekli örneğe uygun olarak hazırlanmış noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi,

J. İsteklinin vergi borcu olmadığına dair vergi dairesinden ihalenin yapılacağı yılda alınmış belge,

K. İsteklinin prim borcu olmadığına dair SGK’dan ihalenin yapılacağı yılda alınmış belge,

L. İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğünü belirtir idareden temin edilecek “Yer Gördü Belgesi”,

M. İşe ait şartnamenin eki örneğe ve 11nci maddede belirtilen şartlara uygun olarak hazırlanmış teklif mektubu,

N. İşe ait şartnamenin 7nci ve İlanın 8nci maddesinde belirtilen iş deneyimine sahip olduğuna dair belge,

O. İhalelere katılmaktan yasaklı olmadığına dair beyanname,

P. İhale konusu iş kapsamında işin devamı süresince aşağıda belirtilen personeli istihdam edeceğine dair taahhütname (Yüklenici idarenin izni ile inşaat yapım işini alt yüklenicilere yaptırabilir bu durumda teknik personel bildirimini alt yüklenici verecektir.)

• 1 adet en az 8 yıl deneyimli inşaat mühendisi (şantiye şefi)

• 1 adet en az 5 yıl deneyimli mimar

• 1 adet en az 5 yıl deneyimli inşaat mühendisi (saha mühendisi)

• 1 adet en az 5 yıl deneyimli makine mühendisi

• 1 adet en az 5 yıl deneyimli elektrik mühendisi

• 1 adet tam zamanlı c sınıfı iş güvenlik uzmanı

• 1 adet en az 3 yıl deneyimli inşaat teknikeri

• 1 adet en az 3 yıl deneyimli harita teknikeri

8 - YETERLİLİK KRİTERLERİ:

A. İşbu ihalenin ilan tarihinden sonra temin edilmiş tarih, sayı ve banka kaşesini ihtiva eden çift imzalı ve Genel Müdürlükten teyitli kullanılmamış nakit kredisi veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini veya serbest mevduatını gösterir, yerli veya yabancı bankalardan alınacak belgeler (banka referans mektubu). İsteklinin bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatının bahse konu işin (yapılacak olan konut inşaatının) yaklaşık maliyetinin (Takribi Bedelin) %10’undan az olmaması gerekir.

B. İlan tarihinden geriye doğru son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu işe benzer işlerdeki deneyimini gösteren tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi; en az 26.000 m² ticari alan, konut vb. gibi inşaatı yaptığına dair iş deneyimini gösteren belge (İsteklinin ortak girişim olması halinde ortaklardan birinin istenen şartları sağlaması halinde diğer ortaktan ayrıca iş deneyimi aranmaz.)

C. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait; bilançosu veya gerekli bölümleri veya bunlara eşdeğer belgeler; ibraz edilen belgelere göre,

a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0.75 olması,

b) Özkaynak oranının (özkaynaklar/ toplam aktif) en az 0.15 olması,

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0.50`den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.

9 - YETERLİK DEĞERLENDİRMESİ: İşbu ihaleye teklif verebilmek için yeterlik alınmış olması gerekmektedir. İhale dosyası idare adına Etüd Proje Müdürlüğü’nden 950,00. (dokuzyüzellilira) TL bedelle satın alınacak ve dosya satın alındı makbuzu yeterlik başvuru dilekçesine eklenecektir. (İhale dosyası istekli veya isteklinin vekillerine verilir.) İhalede yeterlik alabilmek için 6ncı ve 7nci maddelerde belirtilen belgelerin asıllarının veya noter tasdikli suretlerinin eksiksiz olarak ve kapalı zarf içinde, Pendik Belediye Başkanlığı Etüd Proje Müdürlüğüne hitaben yazılacak dilekçeye ekli olarak ihale tarihinden önce en geç 18 Ekim 2016 tarih Salı günü mesai bitimine kadar alındı karşılığı müdürlük yazı işleri kalemine verilmesi gerekir. İsteklilerin yeterlik değerlendirmesi Yeterlik Komisyonu tarafından yapılacak olup, yeterlik alan veya alamayan isteklilere yeterlikle ilgili herhangi bir belge verilmeyecektir. Yeterlik değerlendirmesi ile ilgili Yeterlik Değerlendirme Tutanağı kapalı zarf içinde Belediye Encümenine (İhale Komisyonuna) ibraz edilecek olup; yeterlik alanlar, ihale saatinde, bütün isteklilerin huzurunda Belediye Encümeni (İhale Komisyonu)  tarafından açıklanacaktır. Yeterlik müracaatında bulunmayan veya yeterlik alamayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılarak, Teklif Zarfları açılmadan ve başkaca herhangi bir işleme tabi tutulmadan kendilerine iade edilecektir. Yeterlik alan isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınacaktır.

10 - UYGULANACAK İHALE USULÜ: İhale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü arttırma suretiyle yapılacaktır. 37 vd. maddelerine göre kapalı teklif usulü uygulanacaktır.

11 - TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI:

Teklifler yazılı olarak şartnamede belirtilen usul ile yapılır.

12 - TEKLİFLERİN VERİLMESİ:

Teklifler ilanda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında komisyon başkanlığına verilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilânda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

13 - ARTIRIM TEKLİFLERİ: Teklifler, ihale dosyasındaki teklif mektubu örneği ile sunulacak olup; Bunun dışındaki teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. İhale komisyonunca oturumda hazır bulunan isteklilerden teklif alınması aşamasında bedel artırımı ihale komisyonunun belirleyeceği en asgari artırım dilimleri üzerinden yapılacaktır. İhale, en fazla arttırımı (inşaat alanı yüzdelik dilimi) yapan (en fazla inşaat alanı yüzdelik dilimi teklif eden) istekli üzerinde bırakılacaktır.

14 - İDARENİN YETKİSİ: İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. (Belediye Encümeni 2886 S.D.İ.K.nun 29. maddesi gereğince, ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.)

İlan olunur.

8593/1-1


DÜZELTME İLANI

TEİAŞ 8. Bölge Müdürlüğünden:

ANKARA

Bölge Müdürlüğümüze bağlı TMİ/17.8-1 Grubunda Yer Alan 154 kV AKKÖPRÜ, İMRAHOR, MACUNKÖY, MALTEPE (GİS), KAZAN İletim Trafo Merkezlerinin bakım ve güvenlik hariç işletilmesi ile ilgili hizmet alımı; TEİAŞ’nin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g Maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliği 19. maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                           :  2016/378686

1 - İdarenin

a) Adresi                                             :  Macun Mah. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı (İstanbul Yolu) No: 254 06105-Yenimahalle/ ANKARA

b) Telefon ve faks numarası               :  TEL:0.312.397 24 00  FAX:0.312.397 24 14

c) Elektronik posta adresi                   :  8bolgemd@teias.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)                     :  http://8iletim.gov.tr internet adresinin ihaleler bölümü

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı                  :  Beş adet TMİ/17.8-1 Grubunda Yer Alan 154 kV AKKÖPRÜ, İMRAHOR, MACUNKÖY, MALTEPE (GİS), KAZAN İletim Trafo Merkezlerinin 3. Şahıslarca 3 yıl süre ile (bakım ve güvenlik hariç) işletilmesi

b) Yapılacağı yer                                 :  TMİ/17/8-1 Grubu:

                                                               Akköprü Trafo Merkezi Yenimahalle/ANKARA,

                                                               İmrahor Trafo Merkezi Mamak/ANKARA,

                                                               Macunköy Trafo Merkezi Yenimahalle/ANKARA,

                                                               Maltepe (GİS) Trafo Merkezi Çankaya/ANKARA

                                                               Kazan Trafo Merkezi Kazan/ANKARA

c) İşin süresi                                       :  İşe başlama tarihinden itibaren 3 (üç) yıl

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                 :  TEİAŞ 8. Bölge Müdürlüğü Macun Mah. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı (İstanbul Yolu) No:254 Yenimahalle/ANKARA

b) Tarihi ve saati                                 :  10/10/2016 Pazartesi günü, Saat 10:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

a) İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

b) İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Mali İşler/Muhasebe Birimlerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

c) İdari Şartnamenin 7.4. ve 7.5. maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği TEİAŞ’nin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g Maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usullere Dair Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri,

d) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

e) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

f) Alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, alt yüklenici kullanacak olan isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin listesi,

g) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

4.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (g) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.”

4.3. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Bankalardan temin edilecek belgeler:

Teklif edilen bedelin %10 undan, az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayri nakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatı gösteren banka referans mektubu,

Bu kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

4.3.2. Bilanço veya eşdeğer belgeler

İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait;

a) Yılsonu bilançosunun ve bilançonun gerekli görülen bölümleri,

b) (a) bendinde belirtilen belgelere eşdeğer belgeler,

a ve b bendinde sayılan belgelerden birinin sunulması yeterlidir. İsteklinin;

a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,50 olması

b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,10 olması,

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,75’den küçük olması,

yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler.

Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir. Bu durumda, yukarıda bilançolar veya gerekli görülen bölümler üzerinden hesaplanacak oranlar aranmaz.

Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait yılsonu bilançosunu veya bilançonun gerekli görülen bölümlerini ya da bunlara eşdeğer belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.3.3. İş hacmini gösteren belgeler

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,

b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar,

Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.

Toplam cironun teklif edilen bedelin %12’sinden, taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin %8’inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır.

Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar, iki önceki yılın gelir tablosunu sunabilirler. Bu gelir tablosunun yeterlik kriterini sağlayamaması halinde, iki önceki yılın ve üç önceki yılın gelir tabloları sunulabilir. Bu durumda, gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.4. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.4.1. İstekliler aşağıdaki belgeleri teklifi ile birlikte vermek zorundadır. Belgelerden herhangi birinin eksik olması durumunda teklif değerlendirmeye alınmayacaktır.

4.4.1.1. İsteklinin Elektrik Üretimi veya İletimi ile ilgili herhangi bir alanda hizmet verdiğini gösteren belge veya belgeler.

4.4.1.2. İhalenin ilan tarihinden geriye doğru son 10 yıl içinde kamuda veya özel sektörde tek sözleşmeye dayalı olarak; sözleşme bedelinin en az %70’i oranında kusursuz olarak gerçekleştirilen veya denetlenen veya yönetilen ihale konusu işle ilgili deneyimini gösteren belgeler.

4.4.1.3. İsteklilerin tekliflerinde “Eleman Ağırlık Puan Dağılımı Tablosu”na göre çalıştırmayı taahhüt ettikleri (Grup Mühendisi, Trafo işletme Mesul teknisyeni, Trafo işletme teknisyeni) elemanların puanlarının Toplamı Gruptaki her Trafo Merkezi bazında asgari 54 (Elli Dört) puanı sağlaması şarttır. Aksi halde o grup için İstekli teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Grup Mühendisinin puanı her Trafo Merkezinin puan hesabında aynen kullanılır. Bu amaçla çalıştırmayı taahhüt ettiği eleman puanları Ekteki “İşletme Elemanları Puan tablosu”na yazılacaktır. Bu tablo teklif verilen her Grup için ayrı ayrı doldurulacaktır.

İhale konusu hizmetin gerçekleştirilmesi için çalıştırılacak 5510 sayılı Sosyal Güvenlik Kanununa tabi personelin sayısı

 

İŞLETME TEKNİSYENLERİ

PERSONEL SAYISI

HAFTALIK ÇALIŞMA SAATİ

5 Trafo Merkezli bir grup için

20

20 x 45 = 900

Grup Mühendisi

1 (*)

1 x 45 = 45

 

(*) Her grup için bir grup mühendisi istihdam edilecek olup grup Mühendisleri grupta yer alan trafo merkezlerini Sözleşme ve Teknik şartnamede yer alan görevlerini yerine getirmekle yükümlüdür.

4.4.2. İş deneyim belgesine ilişkin temel kriterler:

İstekliler teklif edilen bedelin en az % 30’u oranında ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye dayalı olarak alınmış İş Deneyim Belgesi vereceklerdir. Birden fazla iş deneyim belgesinin tutarının, toplanması ile oluşan bedel dikkate alınmayacaktır.

İş deneyimini gösteren belgeler, belge sahibi gerçek veya tüzel kişiler dışındaki aday veya istekliler tarafından kullanılamaz, devredilemez, kiraya verilemez ve satılamaz. İş deneyimini gösteren belge sahiplerinin kuracakları veya ortak olacakları tüzel kişiliklerin katılacakları ihalelerde bu belgelerin tüzel kişilik adına kullanılabilmesi için belge sahibinin en az bir yıldır tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip olması, her ihalede bu oranın aranması ve teminat süresince (kabule kadar) bu oranın muhafaza edilmesi zorunludur.

İş deneyimini gösteren belgeler, isteklinin ihale konusu hizmet veya benzer hizmetlerdeki mesleki deneyimini ortaya koyan; Kamu veya özel Sektörden alınmış İş Bitirme Belgesi, İş Denetleme ve İş Yönetme belgeleridir.

4.4.3. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

İhalenin ilan tarihinden geriye doğru son 10 yıl içinde kamu veya özel sektöründe tek sözleşmeye dayalı olarak; sözleşme bedelinin en az %70’i oranında kusursuz olarak gerçekleştirilen, denetlenen veya yönetilen,

- Elektriksel gücü en az 5 MWe olan elektrik santralının tesis edilmesi veya işletilmesi

- 154 kV ve üzeri enerji iletim hattının işletilmesi,

- 154 kV ve üzeri iletim trafo merkezinin (komple veya tevsiat) anahtar teslimi olarak tesis edilmesi,

İşleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

5.1. İhale dokümanı idarenin adresinde bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların Teşekkülce onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.

a) İhale dokümanı satış bedeli: 150,00 TL

b) Posta yoluyla ihale dokümanı satış bedeli: 160,00 TL

5.2. İhale dokümanını satın almak isteyenler, ihale dokümanını oluşturan belgelerin aslına uygunluğunu ve belgelerin tamam olup olmadığını kontrol eder.

5.3. Doküman satış bedelinin önceden İdare hesabına havale edilmesi kaydıyla, ihale dokümanı posta veya kargo yoluyla satın alınabilir. (Değişik ibare: 07/06/2014-29023 R.G./27. md.) Dokümanın bu şekilde satın alınabilmesi için adına ihale dokümanı satın alınacak gerçek/tüzel kişiye ait TC Kimlik/Vergi Kimlik numarası bilgisini de içeren talep yazısının, doküman bedelinin idarenin hesabına yatırıldığına ilişkin dekont ile birlikte ihale tarihinden en az beş gün önce idareye faks veya posta yoluyla bildirilmesi gerekmektedir. İdare, talebin alındığı tarihi izleyen iki iş günü içinde dokümanı, doküman satın alındığına ilişkin İdare yetkilisince imzalı formu da ekleyerek, talep sahibinin belirttiği adrese gönderir. Bu durumda dokümanın postaya veya kargoya verildiği tarih, dokümanın satın alınma tarihi olarak kabul edilir. Dokümanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da eksik olmasından dolayı İdare hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.”

Doküman bedeli için idarenin hesap numarası:

T.C. Ziraat Bankası Ankara Necatibey Şubesi

IBAN NO: TR87 0001 0007 9537 7120 4460 37

5.4. İstekli ihale dokümanını satın almakla, ihale dokümanını oluşturan belgelerde yer alan koşul ve kuralları kabul etmiş sayılır.

6 - Teklifler,  ihale tarih ve saatine kadar TEİAŞ 8. Bölge Müdürlüğü Muhaberat ve Arşiv Şefliği Macun Mah. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No: 254 06105 Yenimahalle/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi,  aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

7 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

8 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

(Nakit teminat yatıracak istekliler)Teminat bedeli için idarenin hesap numarası:

T.C. Ziraat Bankası Ankara Necatibey Şubesi

IBAN NO: TR87 0001 0007 9537 7120 4460 37

9 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim günü olmalıdır.

10 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

NOT: 27/09/2016 Tarih ve 29840 Sayılı Resmi Gazete'de söz konusu işin ilanı yayımlanmış olup, ÇANKIRI (OSB) Trafo Merkezinin gruptan çıkarılması nedeniyle işin adı, Miktarı değişmiştir. Düzeltme ilan metni yayımlandığından 27/09/2016 Tarih ve 29840 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ihale ilan metni iptal olmuştur.

8565/1-1