1 Ekim 2016 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29844

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


4 KALEM MUHTELİF CİNS VE MİKTAR GİYİM EŞYASI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


1 ADET RENKLİ DİJİTAL TABAKA BASKI MAKİNESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


KOK TOZU SATIŞ İHALESİ YAPILACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş Genel Müdürlüğünden:


DÜZELTME İLANI

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:


ŞEKER AMBARI TAHMİL TAHLİYE VE AMBALAJLAMA HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Kars Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


4 KALEM MUHTELİF CİNS VE MİKTAR GİYİM EŞYASI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, T.C. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü ihtiyacı 4 Kalem Muhtelif Cins ve Miktar Giyim Eşyası, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi Kurumca hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak ve ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf – iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 20/10/2016 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır.

5 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

6 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

8609/1-1


1 ADET RENKLİ DİJİTAL TABAKA BASKI MAKİNESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Orman ve Su İşleri Bakanlığı DSİ Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ihtiyacı 1 adet Renkli Dijital Tabaka Baskı Makinesi’nin, teknik şartnamesine ve OCE Canon VarioPrint i300 Digital Press veya HP Indigo 10000 Digital Press marka ve modellerinden birine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, ihale doküman bedelini (130,00 TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte, teknik şartnamesinin, marka/modelinin, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 11.10.2016 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.15’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve istenilen marka ve modellerinden birine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

8611/1-1


KOK TOZU SATIŞ İHALESİ YAPILACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş Genel Müdürlüğünden:

1 - Afyon Şeker Fabrikası 200 ton, Ankara Şeker Fabrikası 15 ton, Bor Şeker Fabrikası 140 ton, Çorum Şeker Fabrikası 270 ton, Elazığ Şeker Fabrikası 30 ton, Erciş Şeker Fabrikası 40 ton, Ereğli Şeker Fabrikası 250 ton, Erzincan Şeker Fabrikası 150 ton, Eskişehir Şeker Fabrikası 50 ton, Ilgın Şeker Fabrikası 300 ton, Kars Şeker Fabrikası 40 ton, Kırşehir Şeker Fabrikası 100 ton, Malatya Şeker Fabrikası 30 ton, Muş Şeker Fabrikası 510 ton, Susurluk Şeker Fabrikası 30 ton, Turhal Şeker Fabrikası 150 ton, Uşak Şeker Fabrikası 120 ton ve Yozgat Şeker Fabrikası 150 ton olmak üzere Fabrikalarımız sahasında bulunan ± % 30 toleransı satıcı opsiyonunda toplam 2.575 ton kok tozu satışı açık ihale usulü ile 21/10/2016 Cuma günü saat: 14:00 de Mithatpaşa Caddesi No:14 Yenişehir/ANKARA adresinde bulunan Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş Genel Müdürlüğü binası 6.katta yapılacaktır. İhaleye gerektiğinde açık artırma ve pazarlık usulü ile devam edileceğinden isteklilerin ihale günü ve saatinde Genel Müdürlüğümüzün 6. katında hazır bulunmaları gerekmektedir.

2 - İsteklilerin teklif mektuplarını ihalenin yapılacağı 21/10/2016 Cuma Günü en geç saat 14:00’e kadar, Genel Müdürlüğümüz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğümüze vermeleri gerekmektedir.

3 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyeceği tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teminatlar nakit veya banka teminat mektubu olabilir.

4 - İhale üzerinde kalan istekli; İhale tutarının % 6’sı oranında kesin teminat verecektir.

5 - Teklifler posta ile gönderilebilecektir. Ancak postada gecikmeler bu ilandan önce yapılacak müracaatlar ile vaktinde verilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

6 - İhale ile ilgili şartname ve diğer evraklar Genel Müdürlüğümüz Satınalma Dairesi Başkanlığı Dahili Satış Müdürlüğü (Telefon: 0 312 458 57 57 – 458 57 58 – Faks: 0 312 458 58 15) mesai saatleri dahilinde görülebileceği gibi KDV Dahil TL 100,- temin de edilebilir. İhaleye katılacak olanların ihale ile ilgili şartnameyi satın alması zorunludur.

7 - Teklifler ihale tarihinden itibaren en az 45 gün opsiyonlu olacaktır.

8 - İstekliler; ihalede kok tozunun tamamı için teklif vereceklerdir. Kısmi teklifler kabul edilmeyecektir.

9 - Şirketimiz ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir.

8540/1-1


DÜZELTME İLANI

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:

Kimyasal Analiz hizmet alımı ihale edileceği ilan edilmiştir. Ancak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 26'ncı maddesine göre aşağıdaki hususlarda düzeltme ilanı yayımlanmasına karar verilmiştir. Tekliflerin hazırlanması ve sunulmasında düzeltilen maddelerin esas alınması gerekmektedir.

İhale kayıt numarası                                      :  2016/388456

1 - İdarenin

a) Adresi                                                       :  MTA Genel Müdürlüğü Makine İkmal Daire Başkanlığı Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 139  Çankaya / ANKARA

b) Telefon ve faks numarası                         :  0 312 201 20 41 – 0 312 285 58 14

c) Elektronik posta adresi                             :

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa):

2 - Düzeltmeye konu ilanın yayımlandığı

a) Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı

   (yayımlanmış ise):

b) Gazetenin adı ve tarihi

    (yayımlanmış ise)                                     :  Resmi Gazete-30.09.2016

3 - Düzeltilen [madde/maddeler] şunlardır    :  30.09.2016 tarih 29843 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ilan metninin;

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteli, türü ve miktarı                                :  Hizmet Alımı

                                                                        GRUP 2: 20.000 Adet Kimyasal Analiz

                                                                            (teknik şartnamede belirtilen parametrelere göre olacaktır),

                                                                        GRUP 3: 5.000 Adet Kimyasal Analiz

                                                                  (teknik şartnamede belirtilen parametrelere göre olacaktır), olmak üzere toplam 25.000 Adet şeklinde değiştirilmiştir.

c) İşin süresi                                                 :  Sözleşmenin imzalandığı tarihten (yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese tebliğinden) itibaren, 5 (beş) takvim günü içinde işe başlanacak olup, İşin süresi işe başlama tarihinden itibaren; GRUP 2: 120 (yüzyirmi) ve GRUP 3: 60 (altmış) takvim günüdür.

8628/1-1


ŞEKER AMBARI TAHMİL TAHLİYE VE AMBALAJLAMA HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Kars Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Fabrikamız 2016/2017 Kampanya Dönemi Şeker Ambarı Ambalajlama, İstif, Tahmil ve Tahliye hizmeti alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                   :  2016/383450

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Yeni Şehir Mah. Çevreyolu Cad. No:18/36360-Merkez/KARS

b) Telefon ve faks numarası      :  0 474 213 57 21 / 0 474 213 57 33

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  1) Yaklaşık 12.100 ton (±% 20) üretilecek kristal şekerin ambalajlanması ve istiflenmesi, kampanya süresince 45 işçi çalıştırılacaktır. (yaklaşık 50 gün kampanya)

                                                     2) Şeker ambarındaki mevcut kristal torba şekerin tahmil ve tahliye işleri; 220 gün süreyle 3 işçi çalıştırılacaktır.

b) Yapılacağı yer                       :  Kars Şeker Fabrikası Şeker Ambarı

c) İşin süresi                              :  220 gün 3 kişi, 50 gün kampanyada 45 kişi

3 - İhalenin                               

a) Yapılacağı yer                        :  Kars Şeker Fabrikası Ofis Binası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :  10.10.2016 Pazartesi Saat: 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: Şartnamede belirtilmiştir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale dokümanı Kars Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinde görülebilir ve 75,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler, 10.10.2016 saat 14:00’e kadar Kars Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim günü olmalıdır.

11 - İhalemiz Açık İhale Usulü ile yapılacak olup, ihaledeki tekliflerin kabul edilemeyecek düzeyde yüksek olması halinde ihaleye pazarlık veya açık eksiltme usulü ile devam edilebilir.

12 - İhale konusu Hizmet alımı (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 sayılı Kamu İhale kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri kanununa tabi değildir.

8595/1-1