27 Eylül 2016 SALI

Resmî Gazete

Sayı: 29840

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


GAYRİMENKUL SATILACAKTIR

Bandırma Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Diyarbakır Bağlar İlçe Belediye Başkanlığından:


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

TEİAŞ 8. Bölge Müdürlüğünden: ANKARA


IŞIKLAR YERALTI KARO SAHASI (KISRAKDERE DOĞU) MEVKİİ VE CİVARINDAKİ STOKLARDAN 250.000 TON KÖMÜRÜN YÜKLENMESİ, SOMA B TERMİK SANTRALİNİN 1-4 VE 5-6 ÜNİTELERİ KAMYON BUNKERLERİNE VEYA STOK SAHALARINA TAŞINMASI VE BOŞALTILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


VARLIKLAR, SATIŞ YÖNTEMİ UYGULANMAK SURETİYLE ÖZELLEŞTİRİLECEKTİR

Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


GAYRİMENKUL SATILACAKTIR

Bandırma Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait 17 Eylül Mahallesi 1246 ada 48 no.lu parselde 1.196,41 m2 arsa 07.09.2016 tarih ve 947 sayılı encümen kararı gereği, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince AÇIK TEKLİF (arttırma) usulü ihale ile 9.500.000- TL muhammen satış bedeliyle satılacaktır.

Geçici teminatı muhammen satış bedeli üzerinden alınacak olup, oranı %3 tutarı 285.000-TL dir.

Her türlü harç, karar pulu, tellaliye, gayrimenkul alım-satım vergisi, alıcıya aittir. İhale bedeli ihalenin alıcıya tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde peşin ödenecektir.

Taşınmazın ilk ihalesi 12/10/2016 Çarşamba günü saat 14.00’de belediye encümen salonunda yapılacaktır. İstekli bulunmaması veya verilen teklifin ihale komisyonunca hadde layık görünmemesi halinde, ikinci ihalesi 19/10/2016 Çarşamba günü aynı yer ve aynı saatte yapılacaktır.

Şartnamesi ve muameleli dosyası Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir, 50-TL karşılığında satın alınabilir.

Taliplilerin;

Geçici teminat makbuzlarını, ikametgah ilmühaberlerini, tüzel kişilik halinde şirket imza sirküleri ve tüzel kişilik merkez adreslerini belirtir belgelerini, istekliler adına vekaleten iştirak edeceklerin vekaletname ve imza sirkülerini, ihaleye katılma yasaklısı olmadığına dair taahhütname, Belediyemiz ve Hukuk İşleri Müdürlüğüne herhangi bir borcun bulunmadığına dair belgelerini ihale saatine kadar Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne vermeleri şarttır.

İlan olunur.

8377/1-1


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Diyarbakır Bağlar İlçe Belediye Başkanlığından:

Madde 1 - Mülkiyeti Belediyemize ait Bağcılar Mah. Mehmet Uzun cd. Tapu kaydı; Alipınar Mah. 4646 ada, 5 nolu parsel 3538,66 m2) arsanın 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35 a Maddesine göre kapalı teklif usulü ile satışının yapılması.

Madde 2 - İşin ihalesi 11/10/2016 tarihinde Salı günü saat 10.00’da Belediyemiz Konferans salonunda Belediyemiz Encümeninin huzurunda yapılacaktır.

 

SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ VE AÇIK ADRESİ

Taşınmaz Bilgisi

Muhammen Bedel TL

Alanı M2

Geçici Teminat TL

İhale Tarihi

İhale Saati

Bağcılar Mahallesi Mehmet Uzun cd.

(Alipınar Mah. 4646 ada 5 nolu parsel)

1.899.092,67

3538,66

56.972,78

11/10/2016

10.00

 

Madde 3 - İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI

3.1 GERÇEK KİŞİLER

a) Nüfus cüzdan sureti

b) Kanuni ikametgah belgesi

c) Temsil durumunda noter onaylı vekaletname

d) Noter onaylı imza beyannamesi

e) Bağlar İlçe Belediye Başkanlığı adına alınmış geçici teminat mektubu yada geçici teminat alındı belgesi

f) İç zarf (teklif mektubu bırakılacak)

g) İşe ait şartname ve şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz

3.2 TÜZEL KİŞİLER

a) Ticaret sanayi odası veya oda kayıt belgesi (2016 yılında alınmış)

b) Ticaret sicil gazetesi aslı veya noter onaylı sureti

c) Tüzel kişiliği temsilen teklif verecek kişi/kişilerin vekaletnameleri ve vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi

d) Ortak girişim olması halinde noter onaylı "ortak girişim beyannamesi" ile her ortağa ait yukarıda belirtilen belgelerin ayrı ayrı verilmesi gerekmektedir.

e) Bağlar İlçe Belediye Başkanlığı adına alınmış geçici teminat mektubu yada geçici teminat alındı belgesi

f) İç zarf (teklif mektubu bırakılacak)

g) İşe ait şartname ve şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz

Madde 4 - İhaleye katılacak istekliler dosyalarını en geç 11/10/2016 Salı günü saat 10.00’da teslim etmeleri gerekir.

Madde 5 - İstekliler muhammen bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendilerinin belirleyecekleri tutarda geçici teminat vermeleri gerekmektedir.

Madde 6 - İstekliler satışı yapılacak taşınmaz için takdir edilen muhammen bedelin üzerine çıkarak tekliflerini hazırlayıp verecekler. Verilen en yüksek 3 (üç) bedel üzerinde ihale komisyonunca ihale salonunda artırıma gidilecek ve artırım sonucunda verilen en yüksek teklif idarece uygun bedel olarak kabul edilecek ve ihale en yüksek teklifi verenin uhdesinde kalmış sayılacak.

Madde 7 - İhale ile ilgili şartname ihale tarihinden bir gün önceki mesai bitimine kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir ve 250,00 TL Belediye veznesine yatırılarak temin edilebilir.

İlanen duyurulur.

8392/1-1


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

TEİAŞ 8. Bölge Müdürlüğünden:

ANKARA

Bölge Müdürlüğümüze bağlı TMİ/17.8-1 Grubunda Yer Alan 154 kV AKKÖPRÜ, İMRAHOR, MACUNKÖY, MALTEPE (GİS), KAZAN, ÇANKIRI (OSB) İletim Trafo Merkezlerinin bakım ve güvenlik hariç işletilmesi ile ilgili hizmet alımı; TEİAŞ’nin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g Maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliği 19. maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                            :  2016/378686

1 - İdarenin

a) Adresi                                             :  Macun Mah. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı (İstanbul Yolu) No: 254    06105-Yenimahalle/ ANKARA

b) Telefon ve faks numarası                :  TEL: 0.312.397 24 00      FAX: 0.312.397 24 14

c) Elektronik posta adresi                    :  8bolgemd@teias.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)                      :  http://8iletim.gov.tr internet adresinin ihaleler bölümü

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı                   :  Altı adet TMİ/17.8-1 Grubunda Yer Alan 154 kV AKKÖPRÜ, İMRAHOR, MACUNKÖY, MALTEPE (GİS), KAZAN, ÇANKIRI (OSB) İletim Trafo Merkezlerinin 3. Şahıslarca 3 yıl süre ile (bakım ve güvenlik hariç) işletilmesi

b) Yapılacağı yer                                 :  TMİ/17/8-1 Grubu:

                                                               Akköprü Trafo Merkezi Yenimahalle/ANKARA,

                                                               İmrahor Trafo Merkezi Mamak/ANKARA,

                                                               Macunköy Trafo Merkezi Yenimahalle/ANKARA,

                                                               Maltepe (GİS) Trafo Merkezi Çankaya/ANKARA

                                                               Kazan Trafo Merkezi Kazan/ANKARA

                                                               Çankırı OSB Trafo Merkezi Çankırı/ANKARA

c) İşin süresi                                       :  İşe başlama tarihinden itibaren 3 (üç) yıl

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                 :  TEİAŞ 8. Bölge Müdürlüğü Macun Mah. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı (İstanbul Yolu) No: 254 Yenimahalle/ANKARA

b) Tarihi ve saati                                 :  10/10/2016 Pazartesi günü, Saat 10:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

a) İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

b) İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Mali İşler/Muhasebe Birimlerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

c) İdari Şartnamenin 7.4. ve 7.5. maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği TEİAŞ’nin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g Maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usullere Dair Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri,

d) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

e) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

f) Alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, alt yüklenici kullanacak olan isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin listesi,

g) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

4.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (g) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.”

4.3. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Bankalardan temin edilecek belgeler:

Teklif edilen bedelin % 10 undan, az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayri nakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatı gösteren banka referans mektubu,

Bu kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

4.3.2. Bilanço veya eşdeğer belgeler

İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait;

a) Yılsonu bilançosunun ve bilançonun gerekli görülen bölümleri,

b) (a) bendinde belirtilen belgelere eşdeğer belgeler,

a ve b bendinde sayılan belgelerden birinin sunulması yeterlidir. İsteklinin;

a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,50 olması

b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,10 olması,

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,75’den küçük olması,

yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler.

Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir. Bu durumda, yukarıda bilançolar veya gerekli görülen bölümler üzerinden hesaplanacak oranlar aranmaz.

Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait yılsonu bilançosunu veya bilançonun gerekli görülen bölümlerini ya da bunlara eşdeğer belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.3.3. İş hacmini gösteren belgeler

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,

b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar,

Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.

Toplam cironun teklif edilen bedelin %12’sinden, taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin %8’inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır.

Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar, iki önceki yılın gelir tablosunu sunabilirler. Bu gelir tablosunun yeterlik kriterini sağlayamaması halinde, iki önceki yılın ve üç önceki yılın gelir tabloları sunulabilir. Bu durumda, gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.4. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.4.1. İstekliler aşağıdaki belgeleri teklifi ile birlikte vermek zorundadır. Belgelerden herhangi birinin eksik olması durumunda teklif değerlendirmeye alınmayacaktır.

4.4.1.1. İsteklinin Elektrik Üretimi veya İletimi ile ilgili herhangi bir alanda hizmet verdiğini gösteren belge veya belgeler.

4.4.1.2. İhalenin ilan tarihinden geriye doğru son 10 yıl içinde kamuda veya özel sektörde tek sözleşmeye dayalı olarak; sözleşme bedelinin en az % 70’i oranında kusursuz olarak gerçekleştirilen veya denetlenen veya yönetilen ihale konusu işle ilgili deneyimini gösteren belgeler.

4.4.1.3. İsteklilerin tekliflerinde “Eleman Ağırlık Puan Dağılımı Tablosu”na göre çalıştırmayı taahhüt ettikleri (Grup Mühendisi, Trafo işletme Mesul teknisyeni, Trafo işletme teknisyeni) elemanların puanlarının Toplamı Gruptaki her Trafo Merkezi bazında asgari 54 (Elli Dört) puanı sağlaması şarttır. Aksi halde o grup için İstekli teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Grup Mühendisinin puanı her Trafo Merkezinin puan hesabında aynen kullanılır. Bu amaçla çalıştırmayı taahhüt ettiği eleman puanları Ekteki “İşletme Elemanları Puan tablosu”na yazılacaktır. Bu tablo teklif verilen her Grup için ayrı ayrı doldurulacaktır.

İhale konusu hizmetin gerçekleştirilmesi için çalıştırılacak 5510 sayılı Sosyal Güvenlik Kanununa tabi personelin sayısı

 

İŞLETME TEKNİSYENLERİ

PERSONEL SAYISI

HAFTALIK ÇALIŞMA SAATİ

6 Trafo Merkezli bir grup için

24

24 x 45 = 1080

Grup Mühendisi

1 (*)

  1 x 45 = 45

 

(*) Her grup için bir grup mühendisi istihdam edilecek olup grup Mühendisleri grupta yer alan trafo merkezlerini Sözleşme ve Teknik şartnamede yer alan görevlerini yerine getirmekle yükümlüdür.

4.4.2. İş deneyim belgesine ilişkin temel kriterler:

İstekliler teklif edilen bedelin en az % 30’u oranında ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye dayalı olarak alınmış İş Deneyim Belgesi vereceklerdir. Birden fazla iş deneyim belgesinin tutarının, toplanması ile oluşan bedel dikkate alınmayacaktır.

İş deneyimini gösteren belgeler, belge sahibi gerçek veya tüzel kişiler dışındaki aday veya istekliler tarafından kullanılamaz, devredilemez, kiraya verilemez ve satılamaz. İş deneyimini gösteren belge sahiplerinin kuracakları veya ortak olacakları tüzel kişiliklerin katılacakları ihalelerde bu belgelerin tüzel kişilik adına kullanılabilmesi için belge sahibinin en az bir yıldır tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip olması, her ihalede bu oranın aranması ve teminat süresince (kabule kadar) bu oranın muhafaza edilmesi zorunludur.

İş deneyimini gösteren belgeler, isteklinin ihale konusu hizmet veya benzer hizmetlerdeki mesleki deneyimini ortaya koyan; Kamu veya özel Sektörden alınmış İş Bitirme Belgesi, İş Denetleme ve İş Yönetme belgeleridir.

4.4.3. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

İhalenin ilan tarihinden geriye doğru son 10 yıl içinde kamu veya özel sektöründe tek sözleşmeye dayalı olarak; sözleşme bedelinin en az % 70’i oranında kusursuz olarak gerçekleştirilen, denetlenen veya yönetilen,

- Elektriksel gücü en az 5 MWe olan elektrik santralının tesis edilmesi veya işletilmesi

- 154 kV ve üzeri enerji iletim hattının işletilmesi,

- 154 kV ve üzeri iletim trafo merkezinin (komple veya tevsiat) anahtar teslimi olarak tesis edilmesi,

İşleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

5.1. İhale dokümanı idarenin adresinde bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların Teşekkülce onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.

a) İhale dokümanı satış bedeli: 150,00 TL

b) Posta yoluyla ihale dokümanı satış bedeli: 160,00 TL

5.2. İhale dokümanını satın almak isteyenler, ihale dokümanını oluşturan belgelerin aslına uygunluğunu ve belgelerin tamam olup olmadığını kontrol eder.

5.3. Doküman satış bedelinin önceden İdare hesabına havale edilmesi kaydıyla, ihale dokümanı posta veya kargo yoluyla satın alınabilir. (Değişik ibare: 07/06/2014-29023 R.G./27. md.) Dokümanın bu şekilde satın alınabilmesi için adına ihale dokümanı satın alınacak gerçek/tüzel kişiye ait TC Kimlik/Vergi Kimlik numarası bilgisini de içeren talep yazısının, doküman bedelinin idarenin hesabına yatırıldığına ilişkin dekont ile birlikte ihale tarihinden en az beş gün önce idareye faks veya posta yoluyla bildirilmesi gerekmektedir. İdare, talebin alındığı tarihi izleyen iki iş günü içinde dokümanı, doküman satın alındığına ilişkin İdare yetkilisince imzalı formu da ekleyerek, talep sahibinin belirttiği adrese gönderir. Bu durumda dokümanın postaya veya kargoya verildiği tarih, dokümanın satın alınma tarihi olarak kabul edilir. Dokümanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da eksik olmasından dolayı İdare hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.”

Doküman bedeli için idarenin hesap numarası:

T.C. Ziraat Bankası Ankara Necatibey Şubesi

IBAN NO: TR87 0001 0007 9537 7120 4460 37

5.4. İstekli ihale dokümanını satın almakla, ihale dokümanını oluşturan belgelerde yer alan koşul ve kuralları kabul etmiş sayılır.

6 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TEİAŞ 8. Bölge Müdürlüğü Muhaberat ve Arşiv Şefliği Macun Mah. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No: 254   06105 Yenimahalle/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

7 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

8 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

(Nakit teminat yatıracak istekliler)Teminat bedeli için idarenin hesap numarası:

T.C. Ziraat Bankası Ankara Necatibey Şubesi

IBAN NO: TR87 0001 0007 9537 7120 4460 37

9 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim günü olmalıdır.

10 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

8384/1-1


IŞIKLAR YERALTI KARO SAHASI (KISRAKDERE DOĞU) MEVKİİ VE CİVARINDAKİ STOKLARDAN 250.000 TON KÖMÜRÜN YÜKLENMESİ, SOMA B TERMİK SANTRALİNİN 1-4 VE 5-6 ÜNİTELERİ KAMYON BUNKERLERİNE VEYA STOK SAHALARINA TAŞINMASI VE BOŞALTILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:

Müessesemizin ihtiyacı olan 1 adet ihale aşağıda belirtilen tarih de yapılacaktır.

İdarenin

a) Adresi                                    :  E.L.İ. Müessesesi Müdürlüğü 13 Eylül Mah. Atatürk Cd. No. 89 45500   Soma/MANİSA

b) Telefon ve faks numarası      :  (236) 613 23 26 (4 hat)

                                                     Faks: 612 20 13 - 613 20 13

c) Elektronik posta adresi          :  elisatinalma@eli.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin a)

 

Niteliği - Türü - Miktarı

İhale Kayıt No

Dosya No

İhale Tarih ve Saati

SÜRE

Işıklar Yeraltı Karo Sahası (Kısrakdere Doğu) Mevkii ve Civarındaki Stoklardan 250.000 Ton Kömürün Yüklenmesi, Soma B Termik Santralinin 1-4 ve 5-6 Üniteleri Kamyon Bunkerlerine veya Stok Sahalarına Taşınması ve Boşaltılması işi

2016/378577

2016 - 1675

13.10.2016

14:00

250 gün

 

b) Yapılacağı yer                       :  TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü (Soma / MANİSA)’dır.

c) İşin süresi                              :  Yukarıdaki tabloda belirtilmiştir.

d) İhale usulü                             :  Açık ihale

3 - İhalenin Yapılacağı yer         :  ELİ Müessesesi Müdürlüğü Toplantı Salonu Soma/ MANİSA

4 - İhale dokümanı; ELİ Müessese Müdürlüğü 13 Eylül mah. Atatürk cad. No. 89 45500 Soma / MANİSA, adresinden görülebilir ihale dokümanları 100,00 TL bedel karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler, 2. Maddelerde belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

8 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 (g) maddesi kapsamında olup, (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlarla bunları tadil eden Kanunlara tabi değildir.

9 - Web Sitemiz: www.eli.gov.tr

8482/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

1 - İHALENİN KONUSU: Antalya Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde bulunan aşağıda tapu kaydı belirtilen taşınmaz mallar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık ihale usulü ile satılacaktır.

Satılacak taşınmazların;

 

S.No

İlçesi

Mahallesi

Ada No

Parsel No

Alanı (m2)

Cinsi/İmar durumu

Muhammen Bedeli (TL)

Geçici Teminat Bedeli (TL)

İhale

Tarihi

İhale Saati

1

Akseki

Bademli/Atatürk

168

1

40.880,25

Tarla/-

50.000

1.500

20/10/2016

14:00

2

Akseki

Salihler

144

1

21.971,36

Tarla/-

25.000

750

20/10/2016

14:08

3

Alanya

Alacami (Dimalacami)

194

1

3.083,22

Tarla/-

12.000

360

20/10/2016

14:16

4

Alanya

Bademağacı

152

1

7.011,52

Tarla/-

190.000

5.700

20/10/2016

14:24

5

Alanya

Basırlı

138

28

4.446,75

Tarla/-

18.000

540

20/10/2016

14:32

6

Alanya

Bayır

211

19

1.719,62

Tarla/-

9.000

270

20/10/2016

14:40

7

Alanya

Çakallar

134

96

669,00

Tarla/-

2.000

60

20/10/2016

14:48

8

Alanya

Deretürbelinas

127

10

1.137,30

Tarla/-

35.000

1.050

20/10/2016

14:56

9

Alanya

Hacımehmetli

112

41

943,91

Tarla/-

4.500

135

20/10/2016

15:04

10

Alanya

Karapınar

208

3

1.177,58

Tarla/-

5.000

150

20/10/2016

15:12

11

Alanya

Mahmutlar

 

4214

14.534,66

Tarla/-

80.000

2.400

20/10/2016

15:20

12

Alanya

Mahmutseydi

119

8

6.686,62

Tarla/-

100.000

3.000

20/10/2016

15:28

13

Alanya

Mahmutseydi

496

13

602,22

Tarla/-

20.000

600

20/10/2016

15:36

14

Alanya

Oba

336

1

835,85

Arsa/Spor alanı, sağlık tesis alanı

110.000

3.300

20/10/2016

15:44

15

Alanya

Okurcalar

105

13

533,63

Arsa/ Tercihli turizm alanı

530.000

15.900

20/10/2016

15:52

16

Alanya

Özvadi

136

53

5.201,36

Tarla/-

26.000

780

20/10/2016

16:00

17

Alanya

Saburlar

139

40

1.127,52

Tarla/-

5.000

150

20/10/2016

16:08

18

Alanya

Türkler

164

12

2.296,39

Arsa/ Tercihli turizm alanı, park

1.450.000

43.500

20/10/2016

16:16

19

Alanya

Uğrak

127

46

7.427,82

Tarla/-

15.000,00

450

20/10/2016

16:24

20

Alanya

Yalçı

193

8

1.200,50

Tarla/-

7.000,00

210

20/10/2016

16:32

 

2 - Şartnameler Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığı’ndan (Emlak Şube Müdürlüğü) mesai saatleri içinde temin edilebilir.

3 - İhaleler Antalya Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır.

4 - İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişilerden aşağıdaki şartlar aranır.

GERÇEK KİŞİLERDEN:

5.1. Kanuni ikametgâhı olması,

5.2.Türkiye’de tebligat için adres göstermesi,

5.3. İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin ihale tarihinden en fazla iki ay önce alınmış noter tasdikli imza sirküleri vermesi (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

5.4. İhale dosyasının İdareden satın alındığına dair makbuzun aslını,

5.5. Geçici teminat makbuzunu veya geçici teminat mektubunu vermesi.

TÜZEL KİŞİLERDEN:

5.6. Tüzel kişiliğin bulunduğu yerin Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, 2016 yılı içinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğinin belgelerinin, bu tüzel kişiliğinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.

5.7. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile elektronik posta adresi.

5.8. Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’ de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca ve Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

5.9. İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin ihale tarihinden en fazla iki ay önce alınmış noter tasdikli imza sirküleri vermesi (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

5.10. İhale dosyasının İdareden satın alındığına dair makbuzun aslını,

5.11. Geçici teminat makbuzunu veya geçici teminat mektubunu vermesi.

6 - Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakla ve arttırmada en uygun bedeli tespitte serbesttir.

7 - Posta ile yapılacak başvuruların ihale saatinden önce ihale komisyonuna ulaşması şarttır.

İlan olunur.

8363/1-1


VARLIKLAR, SATIŞ YÖNTEMİ UYGULANMAK SURETİYLE ÖZELLEŞTİRİLECEKTİR

Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. (ADÜAŞ) tarafından aşağıda belirtilen varlıklar, “satış” yöntemi uygulanmak suretiyle 4046 sayılı özelleştirme uygulamaları hakkında kanun hükümleri çerçevesinde özelleştirilecektir.

 

Sıra

İhale Konusu Varlık

Geçici Teminat Tutarı (TL)

İhale Şartnamesi Bedeli (TL)

Son Teklif Verme Tarih ve Saati

1

Grup Bilecik Taşınmazları: Bilecik ili, Merkez ilçesi, İsmetpaşa Mahallesi, 735 ada 1 parsel (664,00 m2), 735 ada 2 parsel (671,00 m2), 735 ada 3 parsel (702,00 m2), 735 ada 5 parsel (610,00 m2) ve 736 ada 11 parsel (544,00 m2)

30.000.-

1.000.-

15.11.2016 10:00

2

Afyon ili, Merkez ilçesi, Karaman Mahallesi, 361 ada 5 parseldeki 75 no.lu bağımsız bölümdeki 1/2 oranındaki hisse.

7.500.-

200.-

16.11.2016 10:00

3

Eskişehir ili, Odunpazarı ilçesi, Yıldıztepe Mahallesi, 7930 ada, 1 parsel (3.276,00 m2)

50.000.-

500.-

18.11.2016 10:00

4

Samsun ili, Terme ilçesi, Taşpınar Mahallesi, 113 ada, 59 parsel (33.943,63 m2)

10.000.-

200.-

22.11.2016 10:00

5

Samsun ili, Tekkeköy ilçesi, Asarağaç Mahallesi, 286 ada, 2 parselde 1258/2400 oranındaki hisse (570,67 m2)

25.000.-

500.-

23.11.2016 10:00

6

Bitlis ili, Tatvan ilçesi, Sahil Mahallesi, 306 ada 1 parseldeki 5.303,69 m2 yüz ölçümlü taşınmaz ve üzerindeki 6 katlı betonarme bina (Yaşam AVM).

2.000.000.-

1.000.-

25.11.2016 10:00

 

1 - İhaleler, kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle “Pazarlık” usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonunca gerekli görülmesi halinde ihaleler, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımıyla “Açık Artırma” suretiyle sonuçlandırılabilecektir.

2 - İhale konusu varlıklardan birine teklif verilebileceği gibi ayrı ayrı olmak koşuluyla birden fazla varlık için de teklif verilebilir. 1. sırada yer alan varlıkların (Grup Bilecik Taşınmazları) tamamı için tek teklif verilecektir. Verilen teklifler herhangi bir şartı içeremez ve birden fazla varlık için teklif verilmesi halinde bu teklifler birbiriyle ilişkilendirilemez.

3 - İhale konusu varlıklar için, ihale şartnamelerinde belirtilen hususlar da dikkate alınarak hazırlanacak teklifler, yukarıdaki tabloda belirtilen son teklif verme tarihine kadar kapalı zarf içerisinde, 6. sıradaki varlık hariç ADÜAŞ’ın aşağıda belirtilen adresine, 6. sıradaki varlık için hazırlanan teklifler ise ADÜAŞ’ın sermayesinin tamamının ait olduğu Özelleştirme İdaresi Başkanlığının Ziya Gökalp Caddesi No:80 Kurtuluş-Ankara adresine elden teslim edilecektir. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra verilecek teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

4 - İhalelere katılabilmek için İhale Şartnamelerinin ve Tanıtım Dokümanlarının satın alınması zorunludur. İhale Şartnameleri ve Tanıtım Dokümanları; T.Halk Bankası Ankara Mithatpaşa Şubesi nezdinde bulunan ADÜAŞ Genel Müdürlüğünün TR820001200939600010260124 no.lu hesabına yukarıdaki tabloda belirtilen tutarlar, birden fazla varlık için teklif verilmesi halinde her biri için ayrı ayrı yatırılarak ve “İhale Konusu Varlık, İhale Şartnamesi-Tanıtım Dokümanı Bedeli” ifadesini içerir şekilde ve üstünde ihaleye katılacak olan gerçek kişi, tüzel kişi veya ortak girişim grubunun ve/veya ortak girişim gurubu üyelerinden birinin adının belirtildiği dekont karşılığında, ADÜAŞ’ın aşağıda belirtilen adresinden temin edilebilir. Yatırılan bedel hiçbir surette iade edilmez.

5 - Özelleştirme ihaleleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, ADÜAŞ ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir.

6 - ADÜAŞ son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatabilir. Bu husus son teklif verme süresinin sona ermesinden önce duyurulacaktır.

7 - Özelleştirme işlemleri her türlü vergi, resim, harç ve KDV’den muaftır.

8 - İhale konusu varlıkların yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip şirketler ve Türkiye’de kurulan yabancı sermayeli şirketlere satışı ve işletme hakkının verilmesi yürürlükteki Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Tapu Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Bu kişiler, satışın mümkün olup olmadığını önceden araştırmakla ve ihaleyi kazanmaları halinde en kısa sürede gerekli işlemleri yapmakla yükümlüdürler.

9 - İhalelere ilişkin diğer hususlar İhale Şartnamelerinde yer almaktadır.

ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Cumhuriyet Mah. İnkılap Sok. No: 4 D: 4-6   Kızılay Çankaya-ANKARA

Tel: (312) 286 62 46 * Faks: (312) 286 62 48* www.aduas.gov.tr

8487/1-1