24 Eylül 2016 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29837

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


1 ADET LC-MS/MS SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


2 ADET OPTİK EMİSYON SPEKTROMETRESİ VE NUMUNE HAZIRLAMA EKİPMANLARI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


MUHTELİF CİNS VE MİKTAR FOTOĞRAMETRİK ÜRETİM YAZILIMI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


DÜZELTME İLANI

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

İstanbul İli Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlığından:


YG-AG ELEKTRİK VE TELEKOM ŞEBEKESİ YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Kırıkkale Silah Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından:


TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK SATIŞ İLANI

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Adabank Ticari ve İktisadi Bütünlüğü Satış Komisyonu Başkanlığından:


DÜZELTME İLANI

Balıkesir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından:


KONUT PARSELLERİ SATILACAKTIR

Manavgat Belediye Başkanlığından:


FABRİKAMIZ ERZİNCAN İLİ ÜZÜMLÜ İLÇESİ ALTINBAŞAK KÖYÜ KIRKHANDI MEVKİİNDE BULUNAN 143-D1-4A PAFTA 203 PARSELDEKİ 40.000 m2 YÜZÖLÇÜMLÜ TAŞINMAZIN 2.500 m2 LİK KISMININ KİRAYA VERİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Erzincan Şeker Fabrikasından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1 ADET LC-MS/MS SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Hatay Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü ihtiyacı “1 Adet Lc-Ms/Ms Sistemi”, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamelerine uygun olarak ve ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf - iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 07/10/2016 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif edile n ürünlerin marka, model ve menşei teklif mektuplarına belirtilecektir.

5 - İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır.

6 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

8335/1-1


2 ADET OPTİK EMİSYON SPEKTROMETRESİ VE NUMUNE HAZIRLAMA EKİPMANLARI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü ihtiyacı “2 adet Optik Emisyon Spektrometresi ve Numune Hazırlama Ekipmanları”, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamelerine uygun olarak ve ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf - iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 10/10/2016 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır.

5 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif mektuplarına belirtilecektir.

6 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

8336/1-1


MUHTELİF CİNS VE MİKTAR FOTOĞRAMETRİK ÜRETİM YAZILIMI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Orman Genel Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Döner Sermaye Merkez Şube Müdürlüğü ihtiyacı muhtelif cins ve miktar Fotoğrametrik üretim yazılımı Kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve istenilen marka/modeline uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartnamesi, marka/modeli, Ofis tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 03/10/2016 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin Kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve istenilen marka/modeline uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

8374/1-1


DÜZELTME İLANI

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

8380/1/1-1

————

8380/2/1-1


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

İstanbul İli Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlığından:

Aşağıda özellikleri belirtilen taşınmaz tapuda Belediyemiz adına kayıtlı olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 37. maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile satılacaktır.

İli                                  :  İstanbul

İlçesi                             :  Gaziosmanpaşa

Mahallesi                      :  Bağlarbaşı

Sokağı                           :  Piyale Sk. - Haşim Yılmaz Cad.

Pafta No                        :

Ada No                         :  1428

Parsel No                      :  1

Parsel Alanı                  :  5,685,87

Belediye Hissesi           :  1/1

Satışı Yapılacak Hisse  :  528587/568587

Satışı Yapılacak Alan    :  5.285,87 m²

Cinsi                             :  ARSA

Niteliği                          :  Taşınmaz üzerinde 2981 sayılı yasa kapsamında hak sahipleri ve gecekondular bulunmaktadır.

İmar Durumu                :  Gaziosmanpaşa İlçesi, Bağlarbaşı Mah., 1428 Ada, 1 Parselin de içerisinde bulunduğu alan 24.12.2012 tarihli ve 2012/4099 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına istinaden 26.01.2013 tarihli ve 28540 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında “Riskli Alan” ilan edilmiştir.

Söz konusu yasa kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 06.03.2013 tarih ve 944 sayılı oluru ile hak sahiplerinin tespiti, hak sahipleri ile anlaşmalar yapılması, anlaşma ile tahliyelerin verilmesi, her türlü harita, imar planı, tasarım projesi, kamu ve özel sektör işbirliğine dayanan usuller uygulama, kat veya hasılat karşılığı usulleri de dahil olmak üzere inşaat yapma veya yaptırma, arsa paylarını belirleme gibi hususlarda Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlığı geçici olarak yetkilendirilmiştir. Bu yetkiler kapsamında hazırlanan, 16.11.2015 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planında; 1428 Ada, 1 Parsel kısmen Ticaret + Konut Alanında, kısmen de Yüksek Yoğunluklu Mevcut Konut Alanında (555 kişi/ha) kalmaktadır. 16.11.2015 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda 25.12.2015 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli İmar Planı onaylanmıştır. Ancak, 25.12.2015 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli plana askı süresi içinde itirazlar olmuş, bu itirazlar değerlendirilmek üzere Başkanlık Makamına iletilmiştir. Söz konusu itirazlara ilişkin düzenlemeler 03.05.2016 tarihinde Belediye Başkanınca onaylanmıştır. Gaziosmanpaşa İlçesi, Bağlarbaşı Mah., 1428 Ada, 1 Parsel 25.12.2015/ 03.05.2016 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Bağlarbaşı Mahallesi Riskli Alanına İlişkin Uygulama İmar Planında; kısmen M simgeli konut alanında, kısmen ticaret + konut alanında, kısmen de yol alanında kalmaktadır. Söz konusu planlama alanında Brüt Emsal:1.8 olarak uygulama yapılacaktır. Ancak 16.11.2015 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planları; İstanbul 11. İdare Mahkemesi 2016/516 Esasına kayden açılan dava ile 02.06.2016 tarihinde yürütmeyi durdurma kararı verilmiştir.

Tahmin edilen bedel   :  9,514,566.00 - TL

Geçici Teminat           :     951,456.60 - TL

Şartname bedeli          :         1,000.00 - TL

Yukarıda tapu kaydı, niteliği ve diğer özellikleri belirtilen Gaziosmanpaşa Belediyesi mülkiyetinde bulunan arsa 13.10.2016 tarihe tesadüf eden Perşembe günü saat 14:30’da yapılacak ihale ile satılacaktır.

İhale Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlık Binası (Merkez Mahallesi Cumhuriyet Meydanı No: 20) Belediye Encümen salonunda (Kat: 7) yapılacaktır.

 

 

Tarih

Saat

Gün

İhalenin yapılacağı tarih

13.10.2016

14:30

Perşembe

İhale için son müracaat tarihi

13.10.2016

14:30

Perşembe

 

İhaleye Katılabilmek için İsteklilerden aşağıdaki belgeler istenir.

- İştirakçilerin ihaleye katılabilmesi için, verilecek kapalı teklif zarflarında aşağıda istenilen belgelerin bulundurulması zorunludur.

- Dış Zarf (dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir)

a) Teklif Mektubunu havi iç zarf

b) Tebligat için gerçek kişilerde Nüfus Müdürlüğünden alınacak yerleşim yeri belgesi, tüzel kişilerde vergi dairesi kaydı kimlik numaralarını bildirmek,

c) Gerçek kişiler için noter tasdikli imza sirküsü, vekaleten iştirak ediliyor ise isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekaletname,

d) Tüzel kişi olması halinde mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (tescil belgesi) ve kayıtlı olduğu vergi dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza sirküsü,

e) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi

f) Yönetmelikte istisna edilen işler dışında geçici teminatı yatırmış olmak ve makbuz aslını sunmak,

g) Belediyeye borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak belge

h) Şartname bedelinin ödendiğini gösteren makbuz (aslı) ve şartnamenin her bir sayfasının istekli tarafından imzalanması ve son sayfasının okudum, her şartı kabul ediyorum şeklinde imzalanması,

i) Özel hukuk tüzel kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösteren noterden tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri kamu tüzel kişilerin ise yukarıda a, b, c, d, e şıklarında belirtilen belgelerden ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu gösterir belgeyi vermeleri şarttır.

- İhaleye katılabilmek isteyenlerin yukarıda belirtilen belgelerle birlikte ihale şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları evrakları ihale günü, ihale saatine kadar İstanbul Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğünden (7. kat) sıra numaralı alındılar karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonraki teklifler, postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

- İhaleye katılmak isteyenlerin ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.

- İş bu ilan 26.09.2016 tarihinde Belediyemiz zemin katında mevcut genel ilan panosu ile 5. kat Emlak ve İstimlak Müdürlüğü ilan panosunda asılı kalıp süre bitiminde askıdan indirilecektir. Ayrıca yine aynı tarihte Belediyemiz internet sayfasında yayınlanıp süre bitiminde kaldırılacaktır.

İlan olunur.

8332/1-1


YG-AG ELEKTRİK VE TELEKOM ŞEBEKESİ YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Kırıkkale Silah Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından:

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan Kırıkkale Silah Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesine ait, YG-AG Elektrik ve Telekom Şebekesi yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir.

1 - İdarenin Adresi                 :  Kırıkkale-Kırşehir Yolu Üzeri Arpalık Çukuru Mevkii/ KIRIKKALE

2 - İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  YG-AG Elektrik ve Telekom Şebekesi Yapım İşi

b) Yapılacağı yer                    :  KIRIKKALE

c) İşe başlama tarihi                :  Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

d) İşin süresi                           :  31/05/2017 tarihine kadar tamamlanacaktır.

e) Keşif Bedeli

   (2016 TEDAŞ B.F. ile)       :  4.062.000 TL

f) Geçici Teminatı                   :  284.340 TL

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154   1. Kat 159 nolu Toplantı Salonu Çankaya-ANKARA

b) Tarihi ve saati                     :  11/10/2016 - Saat 10.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu.

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi.

4) İş Deneyim Belgesi.

İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde gerçekleştirildiğini veya denetlendiğini veyahut yönetildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen bedelin en az %80’i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de sunulması gerekmektedir

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; havai veya yer altı kablolu ENH, trafo indirici ve dağıtım merkezi, şalt tesisleri, OG kompanzasyon tesisleri, AG-OG dağıtım şebekesi veya harici aydınlatma şebekesi yapımı işleridir.

İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis ve mimarlar için, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında değerlendirilmek üzere, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacaktır. Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. maddesinde belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır.

5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname.

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Keşif bedelinin en az %20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.)

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum bildirimi.

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az % 51 veya daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

F) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.

G) Keşif bedelinin %7’si oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki form örneğine uygun olarak, Müteşebbis Heyet Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat.

H) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi.

İ) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

J) İç Zarf.

Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf

Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00’a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154     1. Kat 155 nolu odasına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz.

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 7.3 üncü maddesinde belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir.

5 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya konsorsiyum) kabul edilmez.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154    1. Kat 155 nolu odasında veya Kırıkkale-Kırşehir Yolu Üzeri Arpalık Çukuru Mevkii/KIRIKKALE adreslerinde görülebilir veya 350 TL karşılığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

10 - Müteşebbis Heyetimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

8376/2-1


TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK SATIŞ İLANI

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Adabank Ticari ve İktisadi Bütünlüğü Satış Komisyonu Başkanlığından:

DOSYA NO: 2003/8

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu “Fon” tarafından amme borçlularından haczedilen, Adabank A.Ş.nin % 94,4439625 oranındaki hisselerinden Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulunun “Kurul” 18.12.2014 tarih ve 2014/297 sayılı kararı ile oluşturulan ve 22.09.2016 tarih ve 2016/205 sayılı kararı ile ekleme yapılan "Adabank Ticari ve İktisadi Bütünlüğü", 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 134 üncü maddesi ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Tarafından Ticari ve İktisadi Bütünlük Oluşturan Mahcuzların Satışına İlişkin Yönetmelik “Yönetmelik” kapsamında, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle cebri icra yoluyla haciz, rehin gibi yasal takyidatlardan ari olarak ihale şartnamesinde “Şartname” belirtilen kayıt ve şartlarla satışa çıkarılmıştır.

TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜN KAPSAMI

“Kurul”un 18.12.2014 tarih ve 2014/297 sayılı kararı ile oluşturulan ve 22.09.2016 tarih ve 2016/205 sayılı kararı ile ekleme yapılan satışa konu ticari ve iktisadi bütünlük; Adabank A.Ş.nin hissedarlarına ait % 94,4439625 oranındaki hisselerden oluşmaktadır.

MUHAMMEN BEDEL

"Adabank Ticari ve İktisadi Bütünlüğü"nün muhammen bedeli 60.000.000.- (Altmışmilyon) ABD Dolarıdır.

ÖNYETERLİLİK BAŞVURUSU VE KAPALI ZARFLARIN TESLİMİ

“Şartname”de belirtilen önyeterlilik incelemesi için gerekli belgelerin en geç 19.10.2016 tarihi saat 17:00’a (Türkiye saatiyle) kadar Adabank Ticari ve İktisadi Bütünlüğü Satış Komisyonuna elden teslim edilmesi gerekmektedir.

Önyeterlilik incelemesi neticesinde; Önyeterliliği Geçen Katılımcılar en geç “Son Teklif Verme Tarihi” olan 24.10.2016 tarihi saat 17:00 a kadar “Satış Komisyonu”na idari zarf, mali zarf ve Rekabet Kurumu bildirim zarflarından oluşan kapalı zarflarını verebileceklerdir.

TEMİNAT

Önyeterliliği Geçen Katılımcıların, ihaleye katılabilmek için “Fon”un T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Levent Şubesi nezdindeki IBAN: TR 73 0001 0007 5306 2864 3862 43 no.lu ABD Doları hesabına 6.000.000.- (Altımilyon) ABD Doları nakit teminatı “Adabank Ticari ve İktisadi Bütünlüğü Teminat Bedeli” açıklaması ile yatırmaları gerekmektedir. Ayrıca nakit teminat dışında; 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 3 üncü maddesinde tanımlanan Bankalardan alınmış ABD Doları cinsinden kesin ve süresiz teminat mektubu ile cari değeri nakit teminatın %15 fazlası tutarında olan T.C. Devlet Tahvilleri, T.C. Hazine Bonoları, T.C. Hazine Kefaletini Haiz Tahviller de teminat olarak kabul edilecektir.

Teminatın yatırıldığını gösteren dekontun veya teminat mektubunun veya T.C. Devlet Tahvilleri, T.C. Hazine Bonoları, T.C. Hazine Kefaletini Haiz Tahvillerin “Fon” adına blokede tutulduğuna dair bankaca düzenlenmiş belgenin “Şartname”de belirtilen idari zarfla verilecek diğer belgeler ile birlikte “Son Teklif Verme Tarihi”ne kadar “Satış Komisyonu”na teslim edilmesi gerekmektedir.

İHALE GÜNÜ, SAATİ VE YERİ

İhale 25.10.2016 tarihinde, saat 11:00’da “Fon”un Büyükdere Cad. No: 143 Esentepe/İstanbul adresindeki Asma Kat Konferans Salonunda yapılacaktır. İhale kapalı zarfla verilen mali tekliflerin açılması ile başlayacak olup, açık artırmaya katılmaya hak kazananların listesi (“Kısa Liste”) oluşturulduktan sonra, açık artırma aşamasına geçilecektir.

KATILIM ŞARTLARI

1. İhaleye, ancak kendisi ve ortakları 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ile ilgili mevzuat hükümlerinde belirtilen şartlara haiz anonim şirketler katılabilir.

2. Mali Şart: “Önyeterlilik Başvurusu Sahibi”nin mali şartı karşılaması için kendisi ya da “Nihai Ana Şirket”inin/“Nihai Ana Şirket”lerinin; (a) 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 3 üncü maddesinde tanımlanan ve Türkiye’de faaliyette bulunan Bankalarda başvuru tarihi itibariyle üzerinde kısıtlama bulunmayan asgari 200.000.000.- (İkiyüzmilyon) ABD Doları tutarında mevduatı olduğunu tevsik eden belge sunması ya da (b) 2014 yılı ve sonrasına ait olması şartıyla en son yayınlanan ve bağımsız denetim şirketlerince denetlenmiş konsolide mali tablolarında toplam özkaynaklarının (azınlık hakları hariç olmak üzere) asgari 200.000.000.- (İkiyüzmilyon) ABD Doları tutarında olması gerekmektedir. (İşbu mali şartın tespitinde; “Önyeterlilik Başvurusu Sahibi”nin kendisinin veya en fazla iki adet “Nihai Ana Şirket”inin özkaynaklarının toplamına bakılacaktır.)

Mevduatın veya mali tabloların ABD Dolarından başka bir para cinsinden belirtilmesi halinde, bu para cinsini ABD Dolarına çevirmek için satış ilanının Resmi Gazetede yayımlandığı tarihteki T.C. Merkez Bankası çapraz kuru esas alınacaktır.

3. Önyeterlilik Başvurusu Sahibinin; (a) kendisinin (hissedarları dahil) (b) önyeterlilik şartlarını sağlayan Nihai Ana Şirketinin/Şirketlerinin (c) eğer varsa bu iki şirket arasında bağlantıyı sağlayan bağlantı şirketinin/şirketlerinin iflas, iflasın ertelenmesi, konkordato ya da tasfiye durumunda olmadığını taahhüt etmesi gerekmektedir.

4. İhale sürecine katılamayacak kişiler “Şartname”nin 2.5. maddesinde belirtilmiş olup “Katılımcı”nın, “Şartname”nin 2.5. maddesinde belirtilen “İhale Süreci”ne katılamayacak kişilerden olmadığını taahhüt etmesi gerekmektedir.

5. “Şartname”de belirtilen diğer şartların yerine getirilmesi gerekmektedir.

İNCELEME

“Şartname” “Satış Komisyonu” tarafından, “Fon”un Büyükdere Cad. No:143 Esentepe/İstanbul adresinde ilgililerin incelemesine bedelsiz olarak açık tutulacaktır. “Katılımcılar” ancak “Satış Komisyonu” onayını taşıyan “Şartname”yi imzalayarak önyeterlilik başvurusunda bulunabilirler. “Satış Komisyonu” onayını taşıyan “Şartname”yi satın almak isteyenlerin “Fon”un T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Levent Şubesi nezdindeki IBAN: TR 95 0001 0007 5306 2864 3862 35 nolu ABD Doları hesabına, 5.000.- (Beşbin) ABD Dolarını “Adabank Ticari ve İktisadi Bütünlüğü Şartname Bedeli” açıklaması ile yatırmaları ve dekontu “Satış Komisyonu”na elden teslim etmeleri gerekmektedir.

Önyeterliliği Geçen Katılımcılar (önyeterlilik belgelerinin son teslim tarihini beklemeksizin) “Şartname” ekinde yer alan örneğe uygun hazırlanacak Gizlilik Taahhütnamesini imzalayarak, “Fon”un T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Levent Şubesi nezdindeki IBAN: TR 95 0001 0007 5306 2864 3862 35 no.lu ABD Doları hesabına 10.000.- (Onbin) ABD Dolarını “Adabank Ticari ve İktisadi Bütünlüğü Tanıtım Kitapçığı ve Bilgi Odası Kullanım Bedeli” açıklaması ile yatırmaları ve dekontu “Satış Komisyonu”na elden teslim etmeleri şartıyla, “Adabank Ticari ve İktisadi Bütünlüğü” ile ilgili genel bilgileri içeren Tanıtım Kitapçığını teslim alabilirler, “Adabank Ticari ve İktisadi Bütünlüğü” ile ilgili kağıt veya elektronik ortamlarda hazırlanan bilgileri içeren Bilgi Odasından yararlanabilirler. Bilgi Odası 28.09.2016 - 21.10.2016 tarihleri arasında açık tutulacaktır.

İHALE USULÜ

İhale, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle gerçekleştirilecek olup “Kurul”un onayı ile sonuçlandırılacaktır. “Satış Komisyonu” “Şartname”deki kurallar çerçevesinde kapalı zarfla teklif veren “Katılımcılar” arasından açık artırma aşamasına katılmaya hak kazananların “Kısa Liste”sini oluşturur. Kapalı zarf aşamasında verilen en yüksek teklif üzerinden ihaleye açık artırma ile devam edilecektir. “Kurul” en yüksek teklifin muhammen bedelin altında kalması halinde açık artırma aşamasında en yüksek ilk üç teklifi veren mali teklif sahipleri arasında ihaleye pazarlık usulü ile devam edilmesi yönünde karar alabilir. Teklifler peşin olarak ABD Doları cinsinden verilecektir.

“Kurul”un ihaleye pazarlık usulü ile devam edilmesine karar vermesi halinde pazarlık 28.10.2016 günü saat 11:00’da (Türkiye saatiyle) “Fon”un Büyükdere Cad. No: 143 Esentepe/İstanbul adresindeki Asma Kat Konferans Salonunda yapılacaktır.

MÜKELLEFİYETLER VE TAAHHÜTLER

İhaleyi kazanana yüklenecek olan mükellefiyetler ve taahhütler “Şartname”de düzenlenmiştir.

GEÇMİŞ DÖNEM BORÇLARI

“Yönetmelik”in Geçmiş Dönem Borçları başlıklı 25 inci maddesi kapsamına giren borçlar ihalenin “Kurul” tarafından onaylanma tarihine kadar “Yönetmelik” doğrultusunda işlemlerin tekemmül ettirilmiş olması kaydıyla, ihale bedelinden ödenecektir.

DİĞER HUSUSLAR

1 - İhale bedeli, ihale sonucunun ihaleyi kazanana bildirilmesini müteakiben “Kurul” onayında belirtilen süre içinde ABD Doları cinsinden peşin olarak ödenecektir. Ancak “Kurul”, en yüksek teklif veren teklif sahibinden ihalenin onay tarihinden önce, ihale bedelinin % 50’sine kadar olan kısmını “Fon” hesaplarına depo etmesini isteyebilir.

2 - İşbu ihale ilanının Resmi Gazete’de yayımlanması dışında, tüm değişiklikler, ilanlar, duyurular ve bildirimler “Fon”un aşağıdaki adresinde bulunan ilan panosuna asılmak suretiyle yapılacaktır.

3 - “Fon”un ve “Satış Komisyonu”nun “Şartname”de öngörülen süreleri ilan panosuna asmak suretiyle değiştirme hakkı saklıdır.

4 – “Adabank Ticari ve İktisadi Bütünlüğü” kapsamındaki hisseler üzerinde hak ve alacakları (haciz, rehin vs) bulunanların, 21.10.2016 tarihine kadar sıra cetveline esas bilgilerini “Satış Komisyonu”na bildirmeleri gerekmektedir.

5 - “Katılımcı”nın, işbu satış ilanının katılım şartları hükümlerini yerine getirerek ön yeterlilik aşamasını geçip ihaleye iştirak etmesi, “BDDK”nın 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuat açısından yapacağı incelemede kazanılmış hak teşkil etmez. Bu konuda “BDDK”nın ayrıca inceleme ve değerlendirme yapma yetkisi saklıdır.

6 - İhale ile ilgili diğer hususlar “Şartname”de yer almakta olup ihale ile ilgili her türlü bilgi “Satış Komisyonu”ndan alınabilecektir. “Satış Komisyonu”nun adresi ve telefonları aşağıda belirtilmiştir.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Adabank Ticari ve İktisadi Bütünlüğü Satış Komisyonu

Büyükdere Cad. No: 143     34394 Esentepe - İstanbul

Tel: 0 212 340 24 29 - 0 212 340 23 58

Fax: 0 212 288 49 63

8385/1-1


DÜZELTME İLANI

Balıkesir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından:

21 Eylül 2016 tarihli ve 29834 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan işletme ve arama ruhsatlı jeotermal alanların ihale edilmesiyle ilgili ilanımıza, Arama Ruhsat Koordinatları eklenmiştir.

1 - Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan ve aşağıdaki tabloda İlçesi, Mahallesi, Ruhsat Cinsi, Ruhsat Nosu, Hektarı, Muhammen Bedeli, Geçici Teminatı, İhale Gün ve Saati yer alan İR.10/0010, İR.10/0016 nolu (2) iki adet işletme ruhsatlı ile AR.10/0061, AR.10/0109, AR.10/0111, AR.10/0113, AR.10/0172, ARA.10.00.2013.JEO.17-1, ARA.10.00.2013.JEO.18, ARA.10.00.2013.JEO.19, ARA.10.00.2013.JEO.20, ARA.10.00.2013.JEO.21, ARA.10.00.2013.JEO.22, ARA.10.00.2013.JEO.23, ARA.10.00.2013.JEO.24 ve ARA.10.00.2013.JEO.25 nolu (14) on dört adet arama ruhsatlı jeotermal saha 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 10. maddesinin 1. fıkrasının (c) bendi gereğince ihale edilecektir.

2 - İhale 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince; Balıkesir Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı toplantı salonunda (Eski Kuyumcular Mah. Anafartalar Cad. PTT Binası Kat:3 Karesi/BALIKESİR) aşağıdaki tabloda belirtilen gün ve saatte yapılacaktır.

3 - İşin Muhammen bedeli ve %3 geçici teminat miktarı aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

4 - Şartname ve ekleri ihale günü saat: 12:00’a kadar Balıkesir Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğünden (Eski Kuyumcular Mah. Anafartalar Cad. PTT Binası Kat: 3 Karesi/BALIKESİR) alınabilir. İhale şartnamesi ve ekleri ücretsizdir.

5 - İsteklilerin ihaleye iştirak edebilmeleri için aranılan bilgi ve belgeler:

a) Gerçek kişiler için:

1- T.C. Vatandaşı olması ve T.C. kimlik numarasını içeren onaylı nüfus cüzdan sureti

2- Noter tasdikli imza sirküleri

3- Vekil olarak katılanların Noter tasdikli vekaletnameleri

4- Tebligat için adres beyanı

5- Geçici teminatın yatırıldığına dair banka dekontu veya banka teminat mektubu (Kesin ve Süresiz)

6- Mali yeterlilik belgesi; (116.254,14 ¨’den az olmamak üzere gayrimenkul, menkul, banka mevduat bilgisi, ortaklık payı, ödenmiş sermaye, sermaye piyasası araçlarını gösterir belge.)

7- İhalelere katılımdan yasaklı olmadığına dair taahhütname

b) Tüzel kişiler için:

1- Jeotermal kaynaklar ve Doğal Mineralli Sularla ilgili faaliyet yapabileceği hususu yer alan şirketin kuruluş statüsü ve son yönetimi gösteren Ticaret Sicil Gazetesi

2- Şirket yönetiminin onaylı imza sirküleri aslı

3- Şirketin bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir belge

4- Şirket yetkilisi olarak katılacakların yetki belgesi, vekil olarak katılacakların Noter tasdikli vekaletnameleri

5- Geçici teminatın yatırıldığına dair banka dekontu veya banka teminat mektubu (Kesin ve Süresiz)

6- Tebligat için adres beyanı

7- Oda kayıt belgesi

8- Mali yeterlilik belgesi; (116.254,14 ¨’den az olmamak üzere gayrimenkul, menkul, banka mevduat bilgisi, ortaklık payı, ödenmiş sermaye, sermaye piyasası araçlarını gösterir belge.)

9- İhalelere katılımdan yasaklı olmadığına dair taahhütname

6 - İstekliler; istenen belgeleri aşağıda belirtilen gün ve saatte İhale Komisyonu huzurunda vereceklerdir.

7 - İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 

No

İlçe

Mahalle

Ruhsat Cinsi

Ruhsat No

Hektar

Muhammen

Bedel

Geçici

Teminat

İhale Gün

ve Saati

1

Gönen

Ekşidere

İŞLETME RUHSATI

(Jeotermal Kaynak)

İR.10/0010

2016.22

153.060,74 ¨

4.591,83 ¨

05/10/2016

14:00

2

Susurluk

Yıldız

İŞLETME RUHSATI

(Jeotermal Kaynak)

İR.10/0016

2000

151.829,40 ¨

4.554,89 ¨

05/10/2016

14:20

3

Sındırgı

Hisaralan

ARAMA RUHSATI

(Jeotermal Kaynak)

AR.10/0061

1469.29

27.885,07 ¨

836.56 ¨

05/10/2016

14:40

4

Sındırgı

Çamalanı

ARAMA RUHSATI

(Jeotermal Kaynak)

AR.10/0109

2595.83

49.265,22¨

1.477,96 ¨

05/10/2016

14:50

5

Sındırgı

Düvertepe

ARAMA RUHSATI

(Jeotermal Kaynak)

AR.10/0111

4742.22

90.000,70 ¨

2.700,03 ¨

05/10/2016

15:00

6

Sındırgı

Düvertepe

ARAMA RUHSATI

(Jeotermal Kaynak)

AR.10/0113

3094.45

58.728,33 ¨

1.761,85 ¨

05/10/2016

15:10

7

Edremit

Zeytinli

ARAMA RUHSATI

(Jeotermal Kaynak)

AR.10/0172

2119.65

41.227,99 ¨

1.236,84 ¨

05/10/2016

15:20

8

Merkez

Konakpınar

ARAMA RUHSATI

(Jeotermal Kökenli Gaz)

ARA.10.00.2013.JEO.17-1

4978.34

94.481,93 ¨

2.834,46 ¨

05/10/2016

15:30

9

Merkez

Karabeyler

ARAMA RUHSATI

(Jeotermal Kökenli Gaz)

ARA.10.00.2013.JEO.18

4882.18

92.656,95 ¨

2.779,71 ¨

05/10/2016

15:40

10

Sındırgı

Gölcük

ARAMA RUHSATI

(Jeotermal Kökenli Gaz)

ARA.10.00.2013.JEO.19

4991.35

94.728,84 ¨

2.841,87 ¨

05/10/2016

15:50

11

Sındırgı

Sinandede

ARAMA RUHSATI

(Jeotermal Kökenli Gaz)

ARA.10.00.2013.JEO.20

4980.64

94.525,58 ¨

2.835,77 ¨

05/10/2016

16:00

12

Sındırgı

Eğridere -

Rahman

ARAMA RUHSATI

(Jeotermal Kökenli Gaz)

ARA.10.00.2013.JEO.21

4990.16

94.706,25 ¨

2.841,19 ¨

05/10/2016

16:10

13

Sındırgı

Çakıllı

ARAMA RUHSATI

(Jeotermal Kökenli Gaz)

ARA.10.00.2013.JEO.22

4962.68

94.184,72 ¨

2.825,55 ¨

05/10/2016

16:20

14

Sındırgı

Bayırlı -

Kocakonak

ARAMA RUHSATI

(Jeotermal Kökenli Gaz)

ARA.10.00.2013.JEO.23

4537.28

86.111,23 ¨

2.583,34 ¨

05/10/2016

16:30

15

Sındırgı

Bayraklı -

Kocayayla

ARAMA RUHSATI

(Jeotermal Kökenli Gaz)

ARA.10.00.2013.JEO.24

2181.23

41.396,70 ¨

1.241,91 ¨

05/10/2016

16:40

16

Merkez

Kuşkaya

ARAMA RUHSATI

(Jeotermal Kökenli Gaz)

ARA.10.00.2013.JEO.25

4976.45

94.446,06 ¨

2.833,39 ¨

05/10/2016

16:50

 

 

8388/1-1


KONUT PARSELLERİ SATILACAKTIR

Manavgat Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıdaki tabloda Tapu bilgileri ve nitelikleri belirtilen taşınmazlardan Ilıca 759 ada 1,761 ada 1 ve 762 ada   1 parseller 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35. maddesi kapsamında kapalı teklif (arttırma) usulü ile geriye kalan taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ve tahmini bedelin artırılması suretiyle satılacaktır.

 

2 - SATILACAK ARSALARIN NİTELİKLERİ:

Sıra

No

Mahalle

Ada

Parsel

Yapılaşma Şekli

Alan

(m2)

Tahmini m2

Birim Değeri

(TL)

Tahmini Bedeli

(TL)

Geçici Teminat

(TL)

İhale Usulü

İhale Tarihi

İhale Saati

1

Ilıca

759

1

Ayrık Nizam 2 Kat Konut E:0.50

7.999,81

330,00 TL+KDV

2.639.937,30TL+KDV

79.198,12

2886/35

05.10.2016

10.00

2

Ilıca

761

1

Ayrık Nizam 2 Kat Konut E:0.50

7.703,01

320,00 TL+KDV

2.464.963,20TL+KDV

73.948,90

2886/35

05.10.2016

10.20

3

Ilıca

762

1

Ayrık Nizam 2 Kat Konut E:0.50

7.505,00

320,00 TL+KDV

2.401.600,00 TL+KDV

72.048,00

2886/35

05.10.2016

10.40

4

Ilıca

763

3

Ayrık Nizam 2 Kat Konut E:0.50

672,63

305,00 TL+KDV

205.152,15 TL+KDV

6.154,56

2886/45

05.10.2016

11.00

5

Ilıca

763

4

Ayrık Nizam 2 Kat Konut E:0.50

671,60

305,00 TL+KDV

204.838,00 TL+KDV

6.145,14

2886/45

05.10.2016

11.20

6

Ilıca

763

5

Ayrık Nizam 2 Kat Konut E:0.50

671,72

305,00 TL+KDV

204.874,60 TL+KDV

6.146,24

2886/45

05.10.2016

11.40

7

Ilıca

763

6

Ayrık Nizam 2 Kat Konut E:0.50

674,49

310,00 TL+KDV

209.091,90 TL+KDV

6.272,76

2886/45

05.10.2016

12.00

8

Ilıca

763

7

Ayrık Nizam 2 Kat Konut E:0.50

674,24

310,00 TL+KDV

209.014,40 TL+KDV

6.270,43

2886/45

05.10.2016

12.20

9

Ilıca

763

8

Ayrık Nizam 2 Kat Konut E:0.50

672,21

305,00 TL+KDV

205.024,05 TL+KDV

6.150,72

2886/45

05.10.2016

12.40

10

Ilıca

763

9

Ayrık Nizam 2 Kat Konut E:0.50

672,43

305,00 TL+KDV

205.091,15 TL+KDV

6.152,73

2886/45

05.10.2016

13.00

11

Ilıca

763

10

Ayrık Nizam 2 Kat Konut E:0.50

672,98

305,00 TL+KDV

205.258,90 TL+KDV

6.157,77

2886/45

05.10.2016

13.20

12

Ilıca

764

2

Ayrık Nizam 2 Kat Konut E:0.50

2.259,67

310,00 TL+KDV

700.497,70 TL+KDV

21.014,93

2886/45

05.10.2016

13.40

13

Sarılar

271

2

Ayrık Nizam 3 Kat Konut

350,00

750

262.500,00

7.875,00

2886/45

05.10.2016

14.00

14

Pazarcı

563

50

Kentsel Tasarım Alanı

185,31

6600,00 TL+KDV

1.223.046,00 TL+KDV

36.691,38

2886/45

05.10.2016

14.20

 

3 - Tapu kayıtlarının, yürürlükteki İmar planlarının incelenmesi ve arsaların bulunduğu yerin görülmesi, arsaların bulunduğu yer itibariyle, yetkili Manavgat Belediyesi’nden bilgi alınması; arsayı almak isteyen ve bu amaçla ihaleye katılmayı arzulayan isteklilerin sorumluluğundadır.

4 - İhale Belediye Encümen salonunda yapılacak olup Belediye Encümeni, ihale komisyonu olarak gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İhaleyi yapmama kararı kesindir. Komisyonun İhaleyi yapmama kararına itiraz edilemez. İta Amiri kanuni süre içinde ihaleyi onaylar veya iptal edebilir.

5 - İhaleye katılacaklardan istenecek belgeler:

5-1) Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazlardan Ilıca 759 ada 1,761 ada 1 ve 762 ada 1 parseller 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35. maddesi kapsamında kapalı teklif (arttırma) usulü ile geriye kalan taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince ihaleye katılmaya hak kazanan istekliler arasında Açık Teklif Usulü ile ve tahmini bedelin artırılması suretiyle ilanda belirtilen tarih ve saatte Manavgat Belediyesi Encümen toplantı odasında toplanacak Komisyon huzurunda satış ihalesi yapılacaktır.

5-2) İhaleler ile ilgili şartnameler mesai saatleri dâhilinde Manavgat Belediyesi Side Ek Hizmet Binasında Bulunan Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nde görülmesi ve 150,00 TL karşılığı temini mümkündür.

İstekli tarafından;

5-3) Türkiye’de tebligat için adres gösterilmesi

5-4) Ticaret ve/veya Sanayi odası belgesi (Kaydı olmayanların kaydı olmadığını gösterir belge vermesi)

5-5) Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ikametgâhı ve nüfus sureti

5-6) Tüzel kişi olması halinde Tüzel kişiliğin idare merkezini bulunduğu yer ve mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odası’ndan veya benzeri bir makamdan, 2016 yılı içinde alınmış, Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge

5-7) Noter tasdikli imza sirküsü

5-8) İstekliler adına vekaleten ihaleye iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ve vekaleten iştirak edenin Noter tasdikli imza sirküsü

5-9) Vergi durumu bildirisi veya belgesi, Gelir veya Kurumlar Vergisi borcu olmadığına dair ilgili vergi dairesinden 2016 yılında alınmış belge

5-10) Manavgat Belediyesinden alınacak Borcu Yoktur Belgesi

5-11) Geçici teminatın Belediyeye yatırıldığına dair alındı belgesi veya banka teminat mektubu

5-12) Manavgat Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden temin edilecek İhale Şartnamesine ait ödeme makbuzunun aslı (Makbuzun aslı ihale dosyasına konulacaktır)

5-13) İhale şartnamesinde yazılı esaslara göre hazırlanacak ihale dosyasının Manavgat Belediyesi Side Ek Hizmet Binası’nda Bulunan Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne verilmesi şarttır

5-14) Taşınmazın ihaleden önce bulunduğu yerde görüldüğüne ve görüldüğü haliyle kabul edildiğine dair yazılı beyan verilecektir.

6 - Komisyon İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

7 - Arsanın geçici teminatı tahmin edilen bedelin %3 (yüzde üç)’üdür.

8 - İadeli taahhütlü mektupla yapılacak teklifler geçerlidir; Ancak 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 38 inci maddesi hükümleri uygulanacaktır.

9 - İhaleye katılacakların yukarıda belirtilen belgelerini ihale günü en geç saat 9.30'a kadar Manavgat Belediyesi Side Ek Hizmet Binasında Bulunan Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'ne vermeleri gerekmektedir.

10 - Her türlü vergi, resim, harç, sözleşme giderleri ve diğer giderler alıcıya aittir ve alıcı tarafından ödenecektir.

11 - TRT saati esastır.

İlanen duyurulur.

8340/1-1

 


FABRİKAMIZ ERZİNCAN İLİ ÜZÜMLÜ İLÇESİ ALTINBAŞAK KÖYÜ KIRKHANDI MEVKİİNDE BULUNAN 143-D1-4A PAFTA 203 PARSELDEKİ 40.000 m2 YÜZÖLÇÜMLÜ TAŞINMAZIN 2.500 m2 LİK KISMININ KİRAYA VERİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Erzincan Şeker Fabrikasından:

1 - İdarenin;

Adı                :  Erzincan Şeker Fabrikası Müdürlüğü

Adresi           :  Mimarsinan Mah. Talip Kaban Bulvarı No: 27    24159/ERZİNCAN

Telefon No    :  0446 223 95 00

Faks No        :  0446 223 91 67

2 - Fabrikamız Erzincan İli Üzümlü İlçesi Altınbaşak Köyü Kırkhandı mevkiinde bulunan 143-D1-4A Pafta 203 Parseldeki 40.000 m2 Yüzölçümlü taşınmazın 2.500 m2 lik kısmının 1 (Bir) yıl süre ile kiraya verilmesi ihalesi kapalı teklif almak, açık artırma ve pazarlık suretiyle Mal ve Hizmet Satış Yönetmeliğimiz esasları dâhilinde yapılacaktır.

3 - İhale 07.10.2016 Cuma günü, saat 14:00’te Fabrikamız Ofis Binası Toplantı salonunda yapılacaktır.

4 - İhale şartnamesinde belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır. Uygun fiyat bulunmadığı takdirde, gerektiğinde açık artırma ve pazarlık yapılacağından isteklilerin ihale tarih ve saatinde hazır bulunmaları gerekmektedir.

5 - Bu işe ait Geçici Teminat 1.000,00 TL (Y.Bin TL), Kat’i Teminat ise 2.000,00 TL (Y.İkibinTL) dir.

6 - Bu İhaleye ait Şartname ve Sözleşme Fabrikamız Ticaret Servisinden K.D.V Dahil 50,00 TL (Y.Elli TL) bedeli mukabilinde temin edilebilir.

7 - Teklif mektupları verildiği tarihten itibaren 30 (Otuz) gün opsiyonludur.

8 - Teklif mektupları 07.10.2016 Cuma günü en geç saat 14:00’e kadar Fabrikamız Haberleşme Servisine verilmiş olacaktır.

9 - İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen yapmakta veya dilediğini yapmakta serbesttir.

8369/1-1