23 Eylül 2016 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29836

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


2. EL TÜNEL FIRIN SATIŞI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


PASTALIK UN ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


11 KALEM BUHAR VE SU TESİSATI MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: RİZE


49 (KIRKDOKUZ) KİŞİLİK 6 AY SÜRELİ KALİFİYE YARDIMCI HİZMET ALINACAKTIR

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğünden:


3 KALEM KİŞİSEL TEMİZLİK MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


12 KALEM ATIK SU DALGIÇ POMPA VE EKİPMANLARI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


1 ADET SAC BÜKME TEZGAHI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


MUHTELİF MALZEME AÇIK İHALE USULÜ İLE SATIN ALINACAKTIR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:


MUHTELİF ARAÇ VE MUHTELİF HURDA MALZEME SATILACAKTIR

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hurda İşletmesi Müdürlüğünden:


TAKİBE TABİ MALZEME SATILACAKTIR

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:


DALGA BOYU DAĞILIMLI X-IŞINI FLORESANS SPEKTROMETRE (WD-XRF) CİHAZ SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:


GAYRİ AYNİ HAK TESİS EDİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2. EL TÜNEL FIRIN SATIŞI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamızda bulunan 2. El Tünel Fırın, teklif alma yoluyla satılacaktır.

2 - İstekliler, 2. El Tünel Fırınını aşağıda adresi belirtilen fabrikamızda görebilirler.

3 - Tekliflerin en geç 30.09.2016 Cuma günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Ticaret Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir.

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş

                Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA

                Tel: 397 33 65 - 66     Faks: 397 33 71 – 74

8322/1-1


PASTALIK UN ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 500 çuval pastalık un, teklif alma usulüyle alınacaktır.

2 - Şartname bedelsiz olarak fabrikamız Ticaret Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

3 - Teklifler en geç 30.09.2016 Cuma günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Ticaret Müdürlüğü’ne verilmiş olması gerekmektedir.

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş.

                Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA

                Tel: 397 33 65 - 66 Faks: 397 33 71 – 74

8323/1-1


11 KALEM BUHAR VE SU TESİSATI MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

RİZE

1 - Teşekkülümüz ihtiyacı olan 11 Kalem Buhar ve Su Tesisatı Malzemesi Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı/ RİZE adresinden 100,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 04.10.2016 günü saat 14.00’e kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’te açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3’ü oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır.

8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

9 - İstekliler bu ihalede en az bir kalem malzemenin tamamına teklif vermek koşulu ile kalem bazında kısmi teklif verebilirler.

10 - Teşekkülümüz, bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

8184/1-1


49 (KIRKDOKUZ) KİŞİLİK 6 AY SÜRELİ KALİFİYE YARDIMCI HİZMET ALINACAKTIR

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğünden:

İdaremizin İhtiyacı olan 49 kişilik 6 Ay süreli Kalifiye Yardımcı Hizmet alımı 3 (g) İstisna Yönetmeliğimiz kapsamında Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.

1 - İhaleyi yapan kurumun:

a) Adresi                                          :  TRT Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Satınalma Müdürlüğü

b) Telefon numarası                         :  0 312 463 43 43 / 463 41 83

c) Faks numarası                              :  0312 463 25 31

d) İlgili Personel                              :  Zekeriya YUVALI

2 - İhale ile ilgili bilgiler:

a) İşin tanımı                                    :  TRT Genel Müdürlüğünün Ankara’da bulunan TRT Kurdi Kanal Koordinatörlüğü Kalifiye Yardımcı hizmet alımı işidir.

b) İşin yapılacağı adres                    :  TRT Genel Müdürlüğü-TRT Kurdi Kanal Koordinatörlüğü Ankara Ofisidir.

c) İhale tarihi ve saati                       :  07.10.2016 günü saat 10.30

d) Tekliflerin verileceği yer              :  TRT Kurumu Genel Müdürlüğü Genel Sekreterlik, Genel Evrak ve İç Dağıtım Servisi Zemin Kat 06109 Oran-Çankaya/ANKARA

e) Şartnamenin görülebileceği yer    :  TRT Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Satın alma Müdürlüğü C Blok Kat: 3 Oda No: 306    06109 Oran-Çankaya/ANKARA

f) Şartname bedeli                            :  KDV dahil 150.- TL

8326/1-1


3 KALEM KİŞİSEL TEMİZLİK MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, T.C. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Deniz İkmal Merkezi Komutanlığı (Gölcük/Kocaeli) ihtiyacı “3 kalem kişisel temizlik malzemesi”, ihtiyaç sahibi Kurumca tespit edilen ve eki listede ayrıntısı yer alan markalardan biri olmak üzere, ihale ek şartları listesinde belirtilen şartlar ile Ofisimiz tip ticari şartnamesi hükümleri dâhilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

Bu nedenle istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir.

 

MALZEME GRUPLARI

MALZEMENİN CİNSİ

KISMI TEKLİF İÇİN

MİKTAR (adet)

İHALE EVRAK BEDELLERİ

1.

Jilet Güvenli 1 Kanat (Banyo)

1.380.000

130.-TL

2.

Jilet Güvenli 3 Kanat

2.960.000

130.-TL

3.

Fırça Diş

   119.000

100.-TL

 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı alınabilmekte olup, bu nedenle Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan firmaların, yukarıda belirtilen şartname bedelini, Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf - iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 04.10.2016 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır.

5 - İhale konusu malzemenin tamamına teklif verilebileceği gibi her bir malzeme çeşidinin tamamına olmak üzere kısmi teklif de verilebilecektir.

6 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

8334/1-1


12 KALEM ATIK SU DALGIÇ POMPA VE EKİPMANLARI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Elektrik, Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı ihtiyacı 12 kalem atık su dalgıç pompa ve ekipmanları teknik şartnamesine ve ABS-SULZER, FLYGT (XYLEM) POMPA, KSB POMPA veya GRUNDFOS POMPA markalarından birine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartnamesinin, markasının, Ofis tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler 04.10.2016 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.15’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, teknik şartnamesine ve ABS-SULZER, FLYGT (XYLEM) POMPA, KSB POMPA veya GRUNDFOS POMPA markalarından birine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

8328/1-1


1 ADET SAC BÜKME TEZGAHI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Gölcük Tersanesi Komutanlığı ihtiyacı 1 adet Sac Bükme Tezgahı teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, ihale dokümana bedelini (130,00TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte, teknik şartnamesinin, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 03.10.2016 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

8329/1-1


MUHTELİF MALZEME AÇIK İHALE USULÜ İLE SATIN ALINACAKTIR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  ELİ. Müessesesi Müdürlüğü 13 Eylül Mh. Atatürk Cd.

                                                  No: 111   45500 Soma/MANİSA

b)Telefon ve faks numarası    :  (236) 613 23 26 (4 hat) - Fax: 612 20 13 - 613 20 13

c) Elektronik posta adresi       :  elisatinalma@eli.gov.tr

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, Türü ve Miktarı     :

 

İhalenin - Niteliği - Türü

İ.K No

Dosya No

İhale Tarih - Saati

Teslim

1-

2 Kalem Fıçılı Açık ve Kapalı Sistem Dişli Madeni Yağ Alımı

375379

2016-1661

19.10.2016-14.00

120 Gün

2-

93 Kalem Komatsu Yedeği Alımı

375392

2016-1662

19.10.2016-15.00

120 Gün

 

b) Teslim yeri                         :  ELİ Cenkyeri merkez ambarı.

c) Teslim tarihleri                    :  Sipariş mektubunun yükleniciye tebliğ tarihinden itibaren yukarıda yazılı takvim günüdür.

3 - İhalenin Yapılacağı yer: ELİ Müessesesi Müdürlüğü Satınalma komisyonu toplantı salonu Soma/MANİSA

4 - İhale dokümanı bedeli; ELİ Müessesesi Müdürlüğü Soma / Manisa adresinde görülebilir ve 60.-TL karşılığı temin edilebilir. İhaleye katılacak olanların şartname satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler, 2. maddede belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - İstekliler teklif tutarının %3’ünden az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir.

7 - Tekliflerin Geçerlilik Süresi: Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 gün olmalıdır.

8 - Müessesemiz bu ihalelerle ilgili olarak; 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun İstisna maddesi (3/g) kapsamında olup,( ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı Kanunlarla tabi değildir.

9 - Web Sitemiz: www.eli.gov.tr

10 - Firmaların ihaleye girebilmeleri için EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu) üyeliği zorunludur.

8316/1-1


MUHTELİF ARAÇ VE MUHTELİF HURDA MALZEME SATILACAKTIR

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hurda İşletmesi Müdürlüğünden:

TEKNİK ÖZELLİKLERİ VE DURUMU İTİBARIYLA İHTİYAÇ FAZLASI OLAN AŞAĞIDA MÜFREDATI KAYITLI MUHTELİF ARAÇLAR VE MUHTELİF HURDA MALZEMELER KAPALI ZARFLA TEKLİF ALINARAK İHALE SURETİYLE AŞAĞIDA BELİRTİLEN TARİHLERDE SATIŞA ARZ EDİLMİŞTİR.

ARAÇLAR TRAFİĞE TESCİL EDİLEBİLİR. ASKERİ BOYA RENGİ (HAKİ) İLE TRAFİĞE ÇIKARILAMAZ. ASKERİ BOYA RENGİ BİR BAŞKA RENK İLE DEĞİŞTİRİLECEKTİR. YURTDIŞINA SATILAMAZ. BİR AY İÇERİSİNDE TRAFİĞE TESCİL ETTİRİLECEKTİR. SATILAN ARAÇLARIN TESLİMATLARI, KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU USUL VE ESASLARI DAHİLİNDE YAPILACAKTIR.

MUHTELİF İŞ MAKİNESİ VE MUHTELİF ARAÇ VE ARAÇ PARÇALARI, DİZEL VE BENZİNLİ MOTOR, ELEKTRİK ELEKTRONİK MALZEME, MUHTELİF ALÜMİNYUM, PASLANMAZ, JENERATÖR, KOMPRESÖR, MOTORSİKLET VE BİSİKLET, TEZGAH, YAĞ, MUHTELİF YÜZER VASITA, AYIKLANMASI EKONOMİK OLMAYAN MALZEME, PİK, MAKARALI ÇELİK HALAT, ÇELİK ÖZLÜ BANT LASTİĞİ, DEMİR ÇELİK TALAŞI, ELEKTRİK MOTOR, KARIŞIK TEL, İNŞAAT DEMİRİ VE KALORİFER TESİSAT BORUSU, ALÜMİNYUM PETEKLİ RADYATÖR, 300-400 SERİSİ CR-Nİ PASLANMAZ, SONDAJ BORUSU, AHŞAP, LİFT, SONDAJ MATKAP UÇLARI VE PARÇALARI VB. MALZ. HURDALARI.

 

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

İHALE YERİ

04 EKİM 2016

14.00

MERKEZ/ANKARA

11 EKİM 2016

14.00

MERKEZ/ANKARA

18 EKİM 2016

14.00

MERKEZ/ANKARA

25 EKİM 2016

14.00

MERKEZ/ANKARA

 

Şartnameler, Ankara MKE Hurda İşletmesi Pazarlama ve Satış Müdürlüğü, KIRIKKALE, Aliağa/İZMİR ve Seymen/İZMİT MKE Hurda Müdürlüklerinden temin edilebilir.

TEKLİFLER EN GEÇ YUKARIDA BELİRTİLEN TARİHLERDE SAAT 14:00'E KADAR ANKARA MKE HURDA İŞLETMESİ PAZARLAMA ve SATIŞ MÜDÜRLÜĞÜNE VERİLMİŞ OLACAKTIR.

Geçici ve kesin teminatlar 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununda belirtilen kapsam ve şekle uygun olacaktır.

İşletmemiz 2886 sayılı Kanuna tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta veya ihale mevzuunu parçalayıp ayrı ayrı yapmakta serbesttir.

Daha geniş bilgi için aşağıdaki telefonlarımıza müracaat edilebilir.

PAZARLAMA MÜDÜRLÜĞÜ    : 03123841065 - 0312 384 03 07/175-174

ALİAĞA HUR. MD.                      : 02326251120/128-129-130

KIRIKKALE HUR. MD.                : 03182242898

SEYMEN HUR. MD.                     : 02623413797/124-126

8321/1-1


TAKİBE TABİ MALZEME SATILACAKTIR

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:

Genel Müdürlüğümüze ait 29 kısım (29 sıra 53.372 Adet) Takibe tabi malzeme satış işi kapalı teklif almak suretiyle Açık İhale Usulüne göre yapılacaktır.

İhale dosya numarası           :  2016 / 48-FE

1 - İdarenin

a) Adı                                  :  Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü

b) Adresi                             :  Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 139   06800 Çankaya / ANKARA

c) Telefon numarası             :  0312 201 20 41

d) Fax numarası                  :  0312 285 58 14 - 285 42 70

2 - İhale konusu satışın

a) Adı                                  :  İdareye ait 29 kısım (29 sıra 53.372 Adet) Takibe Tabi Malzemenin muhammen bedelli satışı (Söz konusu malzemeler MTA Etimesgut Sondaj Ambarlarında görülebilir.)

b) Fiziki Miktarı ve Türü     :  29 kısım (29 sıra 53.372 Adet)

                                               (Ayrıntılı liste İdari şartnamenin eki olarak verilecek olup, Liste içeriği Kurumumuz web sayfasında http://www.mta.gov.tr/ adresinde “İhale İlanları” menüsünden görülebilir).

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                 :  Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü İhale Toplantı Salonları

b) Tarihi ve saati                  :  05/10/2016 - 10:30

4 - İhale dokümanı MTA Genel Müdürlüğü Alım Satım Şube Müdürlüğü adresinde görülebilir ve 50,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler 05/10/2016, saat 10:30’a kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube Müdürlüğüne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

6 - İstekliler, teklif mektubu eki fiyat teklif cetvelinde yer alan bir veya birden fazla sıra/sıralara teklif verebilirler. Birden fazla sıra/sıralara teklif verilmesi halinde fiyat teklif cetvelinde her bir sıra/sıralar için ayrı teklif bedeli belirtilerek genel toplam teklif bedeli teklif mektubuna ve fiyat teklif cetveline yazılacaktır. Sıra içerisinde belirtilen adetlerin tamamına teklif verilecektir.

7 - İstekliler her bir sıra için teklif ettikleri bedelin % 3’ünden (yüzdeüç) az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Birden fazla sıra/sıralara teklif verilmesi halinde teklif edilen toplam bedelin %3’ünden (yüzdeüç) az olmamak üzere tek bir teminat ya da her bir sıra/sıralar için ayrı ayrı teminat verilebilir.

8 - Söz konusu ihale 2886 sayılı İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

8278/1-1


DALGA BOYU DAĞILIMLI X-IŞINI FLORESANS SPEKTROMETRE (WD-XRF) CİHAZ SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:

Dalga Boyu Dağılımlı X-Işını Floresans Spektrometre (WD-XRF) Cihaz Sistemi Alımı 07.01.2006 tarih ve 26046 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren “Esaslar”ın 15 inci maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                            :  2016/374155

1 - İdarenin

a) Adresi                                             :  MTA Genel Müdürlüğü Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 139   06800 Çankaya/ ANKARA

b) Telefon ve faks numarası                :  0 312 201 20 41/0 312 285 58 14

c) Elektronik posta adresi                    :

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)                      :

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                   :  Mal Alımı, 3 Adet Dalga Boyu Dağılımlı X-Işını Floresans Spektrometre (WD-XRF) Cihaz Sistemi (teknik şartnamede belirtilen ekipman ve malzemeler dahil),

b) Teslim (yeri/yerleri)                        :  MTA Genel Müdürlüğü Maden Analizleri ve Teknolojisi Daire Başkanlığı Ambarlarına.

c) Teslim (tarihi/tarihleri)                    :  Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlama talimatı tebliğinden itibaren;150 (yüzelli) takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                 :  MTA Genel Müdürlüğü Toplantı Salonları

b) Tarihi ve saati                                 :  06.10.2016 - 10.30

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların ilgili Mali Birime yatırıldığını gösteren makbuzlar,

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdaremizce ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter öngörülmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler

İstekliler alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığını belgelendirmesi gerekir. Bu çerçevede istekli aşağıdaki bentlerden yer alan belgelerden kendi durumuna uygun olan belge veya belgeleri teklif eklerinde sunacaklardır.

a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c) İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İş ortaklığında teklif edilen mala ilişkin belge veya belgelerin ortaklardan biri tarafından sunulması yeterlidir.

İstekli imalatçı ise aşağıdaki belgelerden yalnızca birini sunabilir;

a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,

c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,

ç) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi,

d) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.

İş ortaklığında teklif edilen mala ilişkin belge veya belgelerin ortaklardan biri tarafından sunulması yeterlidir.

4.3.2. Satış sonrası servis, bakım ve onarım hizmetleri ile yedek parça sağlanması

Teknik şartnameye göre, cihaz sistemleri için teklif veren üretici/yetkili firma, satış sonrası cihaz için servis ve teknik hizmet verebildiğini gösteren ve TSE veya ilgili Bakanlıktan alınan Hizmet Yeterlilik Belgesine sahip olacaktır ya da hizmet aldığı firmanın Hizmet Yeterlilik Belgesini Kuruma sunacaktır.

İş ortaklığında teklif edilen mala ilişkin belge veya belgelerin ortaklardan biri tarafından sunulması yeterlidir.

4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman

İstekliler teklif ettikleri malzemelerin teknik şartnamede belirtilen özelliklere uygunluğunu teyit etmek amacıyla, teknik bilgilerin yer aldığı bilgi, belge, katalog ile teknik şartnameye verilecek cevaplar yine Teknik Şartnamenin ilgili maddelerine göre cevaplandırılacak ve teklif ekleri kapsamında sunulacaktır.

İstekliler, en az 5 (beş) yıldır Türkiye Yetkili Temsilcisi olduğunu belgeleyecek, ayrıca cihazın yurtiçi/yurt dışı referanslarını gösteren referans listesini teklif eklerinde sunacaklardır.

İş ortaklığında teklif edilen mala ilişkin belge veya belgelerin ortaklardan biri tarafından sunulması yeterlidir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yerli malı olarak kabul edilen mal kalemini - kalemlerini teklif eden yerli istekliler lehine %15 oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100, Türk Lirası karşılığı aynı adresten (MTA Genel Müdürlüğü Makine İkmal Dairesi Başkanlığı Alım Satım Şube Müdürlüğü (213 nolu oda) Çankaya/ANKARA) satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler,  ihale tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, mal kalemi - kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - İhale konusu iş ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir.

8297/1-1


GAYRİ AYNİ HAK TESİS EDİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığından:

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  Merkezi Yönetim caddesi Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı 25100 Yakutiye/ERZURUM

b) Telefon ve faks numarası             :  90 (442) 344 10 83/3441159

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :  cevre@erzurum.bel.tr

2 - İhale Konusu İşin

a) Niteliği, türü                                 :  Erzurum Büyükşehir Belediyesine ait, şehir merkezine 16 km mesafede Adaçayı mahallesi mevkiinde faaliyet gösteren Katı Atık Düzenli depolama sahasının ilgili yönetmelik ve şartname hükümlerine göre oluşan metan gazından Elektrik Enerjisi Üretilmesi, Mülkiyetin Gayri Ayni Hak Tesis edilmesi işi için istekli tarafından gerekli tesislerin kurulması, gerekli düzenlemelerin yapılması ve bunun karşılığında üretilecek elektriğin brüt satışından ihalede teklif edeceği oranda pay vermek üzere (ihalede artırım %15 oran üzerinden yapılacaktır). 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35. maddesinin (a) bendi gereğince kapalı teklif (artırma) usulü ile 29 (yirmi dokuz) yıllığına ihale edilecektir

b) Yapılacağı yer                              :  Erzurum Katı Atık Düzenli Depolama Sahası

c) İşin süresi                                    :  Yer Tesliminden itibaren 29 (yirmi dokuz) yıl

3 - İhalenin

a) Usulü                                           :  2886 Sayılı D.İ.K.35. (a) kapalı teklif (arttırma) usulü

b) Yapılacağı yer                              :  Erzurum Büyükşehir Belediyesi Encümeni Toplantı Salonu Erzurum

c) Tarihi ve saati                               :  06/10/2016 Perşembe günü saat 14:30

e) Muhammen Bedeli                       :  7.816.150,00 - TL (29 yıllık)

f) Geçici Teminat Miktarı                 :     234.484,50 - TL

4 - İhaleye Katılabilmek için İsteklilerin sunması gereken belgeler;

4.1. Kanuni ikametgah sahibi olmak,

4.2. Nüfus cüzdanı sureti veya fotokopisi (Gerçek Kişiler için).

4.3. Tebligat için Türkiye’ de adres göstermek,

4.4. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası yada Esnaf ve Sanatkârlar Odası veya ilgili meslek odası belgesi;

a) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkâr odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)'deki esaslara göre temin edecekleri belge,

4.5. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi veya oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)'deki esaslara göre temin edecekleri belge,

4.6. Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

4.7. Bu Şartnamenin 14.maddesinde belirlenen miktarda geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Mali Hizmetler Daire Başkanlığı veznesine yatırıldığını gösteren makbuzlar, Devlet Tahvili, Hazine kefaletine haiz tahviller kabul edilir.

4.8. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.9. TS EN ISO 9001: Kalite Yönetim Sistemi Belgesi, TS EN ISO 14001: Çevre Yönetim Sistemi Belgesi.

Bu Belgelerin Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Fonunu Karşılıklı Tanıma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme kuruluşlarının Uluslararası Akreditasyon Fonunu Karşılıklı Tanıma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşlarının Uluslararası Akreditasyon Fonunu Karşılıklı Tanıma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumlarından alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. Ancak Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir. Bu [belgenin/belgelerin] ihale tarihinde geçerli olması yeterlidir. İş ortaklarında, ortaklardan her biri istenilen belgeleri ayrı ayrı sunmak zorunludur.

4.10. Kalite ve standarda ilişkin belgelerin sunuluş şekli

Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen [TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem Belgesi, TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistem Belgesi], Türk Akreditasyon Kurumundan alınan teyit yazısıyla birlikte sunulması zorunludur. Bu belgeler tasdik işleminden muaftır.

Bu belgelerden yabancı dilde düzenlenenlerin tercümelerinin Türkiye’deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması zorunludur. Bu tercümeler de Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır. Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belgeler için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit yazısı alınması zorunlu değildir.

Ayrıca, bu belgelerden yurt dışında düzenlenenler de tasdik işleminden muaftır. Ancak, yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin Türkiye’deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması zorunludur. Bu tercümeler, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır.

4.11. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri de kabul edilecektir.

Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden temin edilebilen ve teyidi yapılabilen ihaleye katılım ve yeterlik belgelerinin internet çıktısı sunulabilir.

4.12. Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.

4.13. Belediyemizden alınan ihale şartnamesi ve eklerinin okunup kabul edildiğinin belgelenmesi amacıyla bütün sayfaları ihaleye iştirak eden tarafından kaşelenerek imzalanmış şartname ve teknik şartname,

4.14. Yerli istekliler ile Türk vatandaşı gerçek kişi ve/veya Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişi ortağı bulunan iş ortaklıkları tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin, Türkiye’deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması zorunludur. Bu tercümeler, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır.

4.15. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı isteklilerle ortak girişim yapan yerli istekliler bu ihaleye katılamaz. İhaleye katılan gerçek kişilerin yerli istekli oldukları, teklif mektubunda yer alan Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasından anlaşılır. Tüzel kişilerin yerli istekli oldukları ise teklifleri kapsamında sunulan belgeler üzerinden değerlendirilir.

4.16. İhale üzerinde kalan istekliden çöp içerisindeki gazdan ihale şartnamesi ekinde yer alan teknik şartnameye uygun olarak elektrik enerjisi üretim tesislerini teknolojik gelişmelere göre yeni sistemler kuracaklarına dair taahhütname.

4.17. İstekliler, sahada uygulayacağı Avan Projeyi İhale Dokümanları ekinde sunacaklardır. Avan projede gaz toplama konsepti ve kullanılacak ekipmanlara yer verilecektir.

4.18. Bankalardan temin edilecek belgelerde toplam 5.000.000 TL (beş milyon) az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdinde ki kullanılmamış nakit kredisi veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini ya da serbest mevduatını gösterir yerli bankalardan alınacak belge.

4.19. Mali yeterlilik için; ihaleye girecek firmaların son 3 yıl (üç yıl) ciroları toplamı en az 300.000.000,00 TL (Üç Yüz Milyon TL) olmalı.

4.20. İhale dosya bedeli (1.000,00 TL) nin ödendiğini gösteren makbuz,

4.21. Vergi Dairesine, Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) prim borcu olmadığına dair belge (Belge ihale tarihinden en fazla bir hafta önce alınmış olmalıdır.)

5 - Teklifler ihale günü ihale saatine kadar Encümen Başkanlığı’na verilecektir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine Encümen Başkanlığı'nın adresi ve hangi işe ait olduğu, isteklinin adı soyadı veya ticari unvanı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olması şarttır. Postada vuku bulacak gecikmeler kabul edilemez. Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. Saat ayarında TRT İdaresinin saat ayarı esastır.

6 - İş bu ilan bilgi mahiyetinde olup ihalenin iş ve işleyişinde ihale idari ve teknik şartnamesindeki esaslar uygulanacaktır.

İlan olunur.

8337/1-1