22 Eylül 2016 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29835

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Türk Patent Enstitüsü Başkanlığından:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Milli Eğitim Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünden:

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından:

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğünden:

Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğünden:

Hitit Üniversitesi Rektörlüğünden:

İpsala Gümrük Müdürlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Merkez Bankasından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Türkiye Global Standartlar Tedarik Zinciri ve Lojistik Eğitim Vakfı (GS1 Türkiye Vakfı)

VAKFEDENLER: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği.

VAKFIN İKAMETGÂHI: Ankara

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Ankara 25. Asliye Hukuk Mahkemesinin 09.09.2016 tarihinde kesinleşen 23.06.2016 tarih ve E.2016/167, K.2016/345 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Türk Özel sektörünün gelişimine, markalaşmasına, rekabet edebilirliğinin arttırılmasına katkı sağlamak, gerek ülkemiz tüketicileri nezdinde, gerekse dünyaya ihracatı sürecinde Türk firmalarının ürün ve hizmet kalitesinin standartlar doğrultusunda sürdürülebilir ve güvenilir olmasını sağlamak, ülkemizin dünyanın en önemli lojistik üsleri arasına girmesine katkı sağlamak ve senette belirtilen diğer amaçları yapmak.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 4.000.000.-TL .(DörtmilyonTürklirası)

YÖNETİM KURULU: M. Rifat HİSARCIKLIOĞLU, Ender YORGANCILAR, Şadan EREN, Arif PARMAKSIZ, Tahir BÜYÜKHELVACIGİL.

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları Türkiye Odalar ve Borsalar Eğitim ve Kültür Vakfına (TOBEV), bu vakfın sona ermiş olması halinde TOBB Yönetim Kurulunca uygun görülecek konusu yakın bir başka vakfa devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

8294/1-1

—————

VAKFIN ADI: Taşcı Köyü Cami Vakfı.

VAKFEDENLER: Ebubekir ÖZŞAHİN, Hüseyin Avni ÖZŞAHİN, Mehmet Murat KARABUCAK, Mustafa EŞELİOĞLU, Yalçın ÇELİK.

VAKFIN İKAMETGÂHI: Adana.

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Adana 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 11.07.2016 tarihinde kesinleşen 05.05.2016 tarihli ve E:2015/787, K:2016/182 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Taşçı Köyü Cami Vakfı'nın bütün ihtiyaçlarını karşılamak, sosyal, kültürel aktiviteler yapmak, kendisine ait arsa, bina, gayrimenkul, taşıt vs. almak, satmak ve kiralamak, kiraya vermek. Bölgenin tarihsel, kültürel ve sosyal önemini göz önünde bulundurarak her yönden gelişimini sağlamak, ziyarete gelen insanların sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamak, yardım etmek ve vakıf senedinde belirtilen diğer amaçları gerçekleştirmektir.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 55.000 TL (EllibeşbinTürkLirası) nakit.

YÖNETİM KURULU:

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları Hayırlı İşler Yaptırma ve Devam Ettirme Derneği’ne devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

8277/1-1


Türk Patent Enstitüsü Başkanlığından:

555 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME GEREĞİ COĞRAFİ İŞARETLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN TESCİL TALEBİ İLANI

Aşağıda başvuru tarihi, başvuru numarası, başvuru sahibi, çeşidi ve teknik özellikleri belirtilen coğrafi işaret tescil başvurusu, 555 sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında “Başvurunun Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren altı ay içinde ilgili herkes 3, 5, 7 ve 8 nci maddelerdeki hükümlere uygunluk açısından tescil talebinin geçersizliğine ilişkin Enstitü nezdinde itirazlarda bulunur.” hükmünü amir 11 nci maddenin 1 nci fıkrası uyarınca ilan edilmektedir.

COĞRAFİ İŞARETİN

Başvuru Tarihi                        :  14.09.2010

Başvuru No                            :  C2010/053

Coğrafi İşaretin Adı                :  Malkara Eski Kaşar Peyniri

Ürünün Adı                            :  Eski Kaşar Peyniri

Coğrafi İşaretin Türü              :  Menşe Adı

Başvuru Sahibi                       :  Malkara Ticaret ve Sanayi Odası

Başvuru Sahibinin Adresi      :  Gazibey Mah. Tevfik Bey Cad. No: 9/2 Malkara/ TEKİRDAĞ

Kullanım Biçimi                      :  Markalama

Coğrafi Sınır                           :  Tekirdağ İli Malkara İlçe Sınırları

Ürünün Tarihçesi, Tanımı ve Ayırt Edici Özellikleri:

Malkara Eski Kaşar Peyniri, Evliya Çelebi’nin ünlü eseri Seyahatnamesine konu olmuş; söz konusu eserde Malkara’nın kaşkavalı (kaşar peyniri) ile ünlü bir yer olduğu belirtilmiştir. Malkara’nın Selanik'ten İstanbul'a giden eski yol üzerinde olması, konaklama yönünden önemli bir merkez olmasını sağlamıştır. 1937 yılında yapılan bir araştırmada, Trakya Bölgesinde kaşar peyniri üretimi yapan mandıralar tespit edilmiştir.

Malkara Eski Kaşar Peyniri, Malkara İlçesi ikliminin yarattığı bitki örtüsüyle, özellikle yöreye özgü olan Lathyrus L. (mürdümük) ile diğer çeşitli otlar ve kekik ile beslenen koyun, keçi ve ineklerin sütünden (% 30-35 keçi sütü, % 20-35 koyun sütü, % 30-50 inek sütü) yararlanılarak üretilmektedir.

Malkara ilçesi 40.54 kuzey enlemi ile 26.52 doğu boylamı arasındadır ve zengin bir bitki örtüsü ile yarı ova özelliği gösteren platolara sahiptir. Malkara Eski Kaşarı Malkara ikliminin yarattığı bitki örtüsü ile beslenen koyun-keçi-ineklerin 1 Nisan- 31 Temmuz tarihleri arasında elde edilen sütlerin paçalından (karışımından) 0-1 oC de % 70-90 bağıl nemde en az 90 gün süreyle olgunlaştırılmasıyla elde edilmektedir. Terpen türevli bileşenler (Copaene, trans-karyofilen, gurjuene) yeşil bitkilerin yapısında yer almakta olup, bu bileşenler yeşil yemlerle beslenen hayvanlardan süte ve süt ürünlerine geçmektedir. Terpen türevi maddeler olan alfa pinen ve calarene gibi bileşenlerin özellikle Malkara Eski Kaşar Peynirinde daha fazla bulunduğu görülmüştür. Malkara Eski Kaşar Peyniri ve Lathyrus L. bitkisinde gaz kromatografisi-kütle spektrometresi ile yapılan uçucu bileşen analiz sonucunda Lathyrus L. bitkisi ile Malkara Eski Kaşar peynirinde olan bazı uçucu bileşenlerin ortak olarak bulunduğu tespit edilmiştir.

Çayır ve meralarda Malkara’ya özgü olarak yaygın biçimde bulunan şu bitkiler: Baklagil familyasından;-Lathyrus (mürdümük)-Lathyrussylvestris (orman mürdümüğü)-Medicagominima (L) Bart (yabani yonca)-Medicagopolymorpha L.(tüylü yonca)-Medicagofalcata L.(sarıçiçekli yonca)-Medicagoorbicularis (diskvari yonca)-Melilotusindica (L.) All (hint taş yoncası); Buğdaygiller Familyasından: Avenaelatius L.(yüksek çayır yulafı)-Avenafatua L.(yabani yulaf); Diğer Familyalardan: - Thymuslongicaulis C. Presl (uzun gövdeli kekik)-Thymuszygoides (kekik) küçük baş ve büyük baş hayvanların sütüne özel bir lezzet vermektedir.

Malkara Eski Kaşar Peynirinin fiziksel, kimyasal ve duyusal özellikleri şu şekildedir:

Fiziksel özellikleri;

Kabuk                                        :  Sert kalın, kirli saman sarısından koyu saman sarısı renkte.

Şekil                                          :  Silindirik formda, bir kenarında silindir dairesinin çapının 1/3 oranında düz yüzey bulunur.

Yapısı                                        :  Sert yapılı, tam olgunlaşmış peynir.

Ağırlığı                                      :  Olgunlaşmış kelle ağırlığı en az 11 kg. değirmen taşı şeklindedir.

Kimyasal özellikler;

Kuru madde                               :  Olgunlaşmış halde en az % 60.

Yağ Miktarı                               :  Olgunlaşmış halde kurumaddede en az % 45 süt yağı.

Tuz Miktarı                                :  Olgunlaşmış halde kuru maddede %(m/m), en çok % 3,5.

Duyusal özellikler;

En baskın temel tatlar                 :  Tuzlu, Umami, Ekşi.

En baskın aromatik özellikleri    :  Pişmiş, kremamsı-süt yağı, sülfür, peyniraltı suyu, ransit, hayvanımsı, maya/küf, broth, meyvemsi ve fındığımsıdır.

Üretim Metodu:

Malkara Eski Kaşar Peynirinin üretim aşaması şu şekildedir;

1 Nisan - 31 Temmuz tarihleri arasında Malkara İlçesinin ve ilçe sınırlarının ikliminin yarattığı bitki örtüsüyle, özellikle yöreye özgü çeşitli otlar ve kekik ile beslenen koyun, keçi ve ineklerin sütü sağılır. Bu sağılan taze çiğ sütler; asitlik, yağ, katı madde, antibiyotik analizleri yapılarak işletmeye kabul edilir. Malkara Eski Kaşar Peyniri yapımında keçi-koyun ve inek sütü üçü aynı anda kullanılmalıdır. (En çok pH = 6,20 )

% 30-35 Keçi sütü

% 20-35 Koyun sütü

% 30-50 İnek sütü olmalıdır.

Temizleme-Klarifikasyon: Süte sağımdan sonra bulaşmış olan ve süzgeçlerden geçebilen yabancı maddeler bu aşamada sütten uzaklaştırılır.

Standardizasyon: Malkara Eski Kaşar Peyniri yapılacak olan çiğ sütler paçal (karışım) yapılarak en az kuru maddesi % 60 ve en az süt yağı kuru madde de % 45 olacak biçimde standardize edilir.

Isıl İşlem: Peynire işlenecek süte 30-55 oC arası sıcaklık, 1-10 dakika ısıl işlem uygulanır.

Soğutma: Isıl işlem uygulanması yapılan süt mayalama sıcaklığının 1-2 oC üstüne kadar soğutulur.

Mayalama: 29-32 oC de 30-45 dakikada pıhtı kırma olgunluğuna erişecek şekilde maya katılarak mayalama yapılır. Tercihen doğal şirden mayası kullanılmalıdır. Şirden mayası kullanılmadığı durumda hazır peynir mayası kullanılmalıdır.

Pıhtı Kırma: Mayalamadan 30-45 dakika sonra oluşan pıhtı nohut büyüklüğünde olacak şekilde kırılır (kesilir). Oluşan peynir altı suyunun 1/3’ü proses tankından uzaklaştırılır. Bazı işletmelerde döner tanbur filtrede peyniraltı suyunun uzaklaştırılması için kullanılabilinir.

Telemeyi Baskıya Alma-1: Peynir altı suyunun proses tankında kalan 2/3’ü tanktan uzaklaştırıldıktan sonra teleme adını almış olan peynir kitlesi asitliği pH=5,80-5,90 oluncaya kadar baskıya alınır.

Doğrama: Teleme içerisindeki suyu atması için en az iki kez doğranır.

Telemeyi Baskıya Alma-2: Peynir kitlesi asitliği pH=5,10-4,80 oluncaya kadar baskıya alınır.

Haşlama: pH değeri 5,10-4,80 olunca % 3-8 tuzlu suda, en az merkez sıcaklığı 72 oC olacak şekilde 78 oC de 5 dakika süreyle haşlanır.

Hamurların Kalıplara Doldurulması: Oluşan hamurlar olgun hali 11 kg olacak şekilde (13 kg hamur) kalıplara doldurulur. Kalıbın bir tarafına markası ve işareti konur. Bu sırada temiz kalın deniz tuzu kelle başına 150-300 gr olacak şekilde hamura yedirilir. Kelle kaşarların her biri 40-50 kez şişlenir.

Ön Olgunlaştırma-1: Üretilen kaşar peynirleri 16-22 oC de, % 70-90 bağıl nemde işlenmiş tahta raflarda (meşe, çam veya kayın ) en az 24 en çok 48 saat süreyle bekletilir.

Kalıptan Çıkarma: Soğudukları için kelle halini almış olan kaşarlar kalıptan çıkartılır.

Ön Olgunlaştırma-2: Üretilen kaşar peynirleri 16-22 oC de, % 70-90 bağıl nemde işlenmiş tahta raflarda (meşe, çam veya kayın) en az 21 gün süreyle ön olgunlaştırması yapılır. Bu sırada en az 3-4 gün aralıklarla alt üst edilir. Alt üst sırasında kelle başına 10-30 gr olacak şekilde kuru tuzlama yapılır. 12.gün kelle kaşarlar ikili sıra olarak dizilir. Ön olgunlaştırma sırasında kellelerin dışı küflenir ise dışı fırça ile fırçalanır ve peynir altı suyu ile yıkanır süt kreması ile silinir.

Çuvallama ve Dikiş: Kelle kaşarlar alt ve üste, 3 mm kalınlıktaki tahta/kontra plak levha gelecek şekilde, 5 adet olacak biçimde yağlı kağıtlara sarılmış olarak kenevir çuvallar içerisine konulur. Çuvallar 5 mm’lik ip ile dikine olacak şekilde yan tarafından sıkıca dikilir.

Depolama ve Olgunlaştırma: Çuvallanmış olan kelle kaşar peynirler 0-1 oC de % 70-90 bağıl nemde en az 90 gün süreyle depolanır ve olgunlaştırılır.

Satış ve Ambalajlama: Olgunlaşması tamamlanmış olan Malkara Eski Kaşar Peynirleri son tüketim tarihi 18 ay olmak üzere çuvallar halinde satılabildiği gibi dilimlenerek vakumlu ambalajlar halinde ambalajlanarak satışa sunulabilir. Ambalajlı satış halinde son tüketim tarihi en çok 12 ay olmalıdır.

Denetleme:

Malkara Eski Kaşar Peynirinin teknik özelliklerinin uygunluk kontrolleri; Namık Kemal Üniversitesi Malkara Meslek Yüksek Okulu Gıda Programından 1 gıda yüksek mühendisi, Malkara Kaymakamlığı İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden 1 gıda kontrolörü ve T.M.M.O.B Gıda Mühendisleri Odası Tekirdağ İl Temsilciliğinden 1 kişiden oluşan 3 kişilik komisyon tarafından Malkara Ticaret ve Sanayi Odasının koordinasyonunda yılda en az 4 kez gerçekleştirilir.

Koyun, keçi ve inek sütlerinin karışımından bir yada iki günlük ön olgunlaştırma, 21 günlük 2. ön olgunlaştırma ve 90 günlük depolama-olgunlaştırma sonrasında üretilmiş olan Malkara Eski Kaşar Peynirleri komisyon tarafından denetlenir ve uygun olanlara denetim sertifikası verilir. Nisanda işletmeye gelmiş olan sütlerden üretilen peynirler en erken ağustos ayında Malkara Eski Kaşar Peyniri olmuştur ve denetim sonrası komisyon tarafından uygun bulunan Malkara Eski Kaşar Peynirlerine denetim sertifikası tanzim edilir. Bu işlem mayıs ayı sütleri için eylül ayı; haziran ayı sütleri için ekim ayı; temmuz ayı sütleri için kasım ayıdır. Bir işletme için yılda dört adet denetim sertifikası tanzim edilir. Tüketici şikâyetleri üzerine ve gerekli görüldüğü hallerde her zaman denetim yapılarak rapor hazırlanacaktır. Malkara Eski Kaşar peynir üretim miktarları, üreticileri tarafından Malkara Ticaret ve Sanayi Odası’na bildirilir. İş akışına uygun olarak üretimi gerçekleştirilmiş olan ve en az 90 gün %70-%90 bağıl nem içeren ortamda olgunlaştırılan peynirlerin denetim ekibi tarafından sayımı ve denetimi yapılarak denetim sertifikası verilir. Denetim sertifikasında; denetim komisyonu tarafından hangi tarihlerde ne kadar miktar peynirin denetlenerek tescile uygun şekilde üretildiği belirtilir ve komisyon ile oda yetkilisi tarafından imzalanır.

Denetimlerde nihai ürünün yanısıra özellikle üretim koşulları, sıcaklık değerleri ve bağıl nem değerlerini gösterir kayıtlar ile peynire ait ayırt edici özellikler ve üretim aşamasına uygunluğu denetlenecektir. Denetim sırasında, işletmeye gelmiş olan koyun, keçi ve inek sütleri kayıtları kontrol edilecektir. Üretimde kullanılacak olan süt miktarı ve bu miktara uygun kelle kaşar üretimi azami sayısı, formülizasyon oranına göre Denetim Komisyonu tarafından tespit edilecektir. Üretici firmalar koyun, keçi ve inek sütü miktarlarını, günlük sıcaklık ve bağıl nem kayıtlarını ürünlerin son tüketim tarihine kadar saklayacaklardır. Denetim esnasında yapılması gereken incelemelerde tercihen kamu kurumları veya üniversitelere ait laboratuvarlar kullanılacaktır.

8280/1-1


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

29/09/2005 tarihli ve MYĞ/555-31/14557 numaralı Madeni Yağ Lisansı kapsamında faaliyet gösteren Anatolia Madeni Yağ Petrol Kimya Nakliyat Makine Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin madeni yağ üretiminde kullanılmak üzere madeni yağ lisansı kapsamında temin ettiği baz yağı hiçbir işleme tabi tutmadan başka bir isim altında piyasaya ikmal ederek, Madeni Yağların Ambalajlanması ve Piyasaya Sunumu Hakkında Tebliğ’in 9 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkrasına aykırı hareket ettiği ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin 1 inci fıkrası ile aynı maddenin 2 nci fıkrasına aykırı olarak sahip olunan lisansın verdiği haklar dışında faaliyet gösterdiği ve ilgilinin yazılı savunma göndermediği anlaşıldığından Anatolia Madeni Yağ Petrol Kimya Nakliyat Makine Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun fiil tarihi itibariyle yürürlükte bulunan 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendi ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri uyarınca 339.814-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiş ve bu yöndeki 09/06/2016 tarih 6328-22 sayılı Kurul Kararı ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu 09/06/2016 tarih 6328-22 sayılı Kurul Kararı uyarınca, 339.814-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, tebellüğ tarihini izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine ilgili İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının tebellüğ tarihini izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

8256/1/1-1

—————

Kurul’un, 09.06.2016 tarih ve 6328/57 sayılı Kararı ile "Karaağaç Mahallesi D-100 Karayolu Üzeri No: 60/A (Pafta: 3 Ada: Parsel: 500) BOLU" adresinde faaliyet gösteren ADK Petrol Nakliye İnşaat Hayvancılık Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi’ne ait istasyonda 13/09/2012 tarihinde yapılan denetim neticesinde;

a) İstasyondaki otomasyon sistemine müdahale etmesinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile 27/06/2007 tarihli ve 1240 sayılı Petrol Piyasasında Dağıtıcı Lisansı Sahiplerinin Bayi Denetim Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kurul Kararı'nın 5 inci maddesinin mülga (14) numaralı bendi ile 01/06/2015 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 27/06/2007 tarihli ve 1240 sayılı Petrol Piyasasında Dağıtıcı Lisansı Sahiplerinin Bayi Denetim Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kurul Kararı’nın 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri hükümlerine aykırı olduğu,

b) Lisans sahibinin yasal süre zarfında yazılı savunma yapmadığı,

anlaşıldığından ADK Petrol Nakliye İnşaat Hayvancılık Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu'nun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendi ile aynı maddenin dördüncü fıkrası uyarınca ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 67.962.-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 67.962. -TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (Vakıf Bank), Bahçelievler / Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdari Mahkeme'de dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde % 25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususunda, hazırlanan tebligat ilgilinin belirlenen adresine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir. 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

8256/2/1-1

—————

Kurul 14.07.2016 tarihli ve 6390-5 sayılı Kararı ile; MYĞ/1130-8/21651 sayılı madeni yağ lisansı sahibi Hidropet Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin Kuruma 2012 yılında ek’li tabloda belirtilen bildirimleri yapma yükümlülüğünü yerine getirmemesi ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Maytem Petrol Gıda İnşaat Taşımacılık Sanayi Ticaret Limited Şirketi nezdinde 28/01/2016 tarih ve 6093-42 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen 22/02/2016-231 sayılı Soruşturma Raporu ve lisans sahibinden yazılı savunma istenmiş olması Kurulca değerlendirilmiş olup Hidropet Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin;

a) 2012 yılında ek’li tabloda belirtilen bildirimleri yapma yükümlülüğünü yerine getirmeyerek 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri başlıklı 4 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasının (f) bendi ile Mülga Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi ile yürürlükte bulunan Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliğinin 7 nci maddesi ile Enerji Piyasası Bildirim Sistemi Kullanım Talimatının 5 nci maddesine aykırı hareket ettiği,

b) Kuruma savunma sunmadığı,

anlaşıldığından Hidropet Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin 3 numaralı alt bendi ile 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 Uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 339.814,-TL idari para cezası uygulanmasına karar vermiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 339.814. -TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (Vakıf Bank), Bahçelievler / Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdari Mahkeme'de dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde % 25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususunda, hazırlanan tebligat ilgilinin belirlenen adresine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir. 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

8256/3/1-1

—————

Kurul 14.07.2016 tarihli ve 6390-6 sayılı Kararı ile; MYĞ/1304-4/22921 sayılı madeni yağ lisansı sahibi Hitit Oil Kimyasal Maddeler Laboratuvar İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin Kuruma 2012 yılında ek’li tabloda belirtilen bildirimleri yapma yükümlülüğünü yerine getirmemesi ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Hitit Oil Kimyasal Maddeler Laboratuvar İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi nezdinde 28/01/2016 tarih ve 6093-43 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen 22/02/2016-226 sayılı Soruşturma Raporu ve lisans sahibinden yazılı savunma istenmiş olması Kurulca değerlendirilmiş olup Hitit Oil Kimyasal Maddeler Laboratuvar İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin;

a) 2012 yılında ek’li tabloda belirtilen bildirimleri yapma yükümlülüğünü yerine getirmeyerek 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri başlıklı 4 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasının (f) bendi ile Mülga Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi ile yürürlükte bulunan Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliğinin 7 nci maddesi ile Enerji Piyasası Bildirim Sistemi Kullanım Talimatının 5 nci maddesine aykırı hareket ettiği,

b) Kuruma savunma sunmadığı,

anlaşıldığından Hitit Oil Kimyasal Maddeler Laboratuvar İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin 3 numaralı alt bendi ile 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 Uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 339.814,-TL idari para cezası uygulanmasına karar vermiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 339.814. -TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (Vakıf Bank), Bahçelievler / Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdari Mahkeme'de dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde % 25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususunda, hazırlanan tebligat ilgilinin belirlenen adresine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir. 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

8256/4/1-1

—————

Kurul 14.07.2016 tarihli ve 6390-7 sayılı Kararı ile; MYĞ/2711-4/28167 sayılı madeni yağ lisansı sahibi İskender Sevimli-İskender Sevimli Körfez Kimya İmalat İthalat İhracat ve Nakliyat’ın Kuruma 2012 yılında ek’li tabloda belirtilen bildirimleri yapma yükümlülüğünü yerine getirmemesi ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca İskender Sevimli-İskender Sevimli Körfez Kimya İmalat İthalat İhracat ve Nakliyat nezdinde 28/01/2016 tarih ve 6093-44 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen 22/02/2016-235 sayılı Soruşturma Raporu ve lisans sahibinden yazılı savunma istenmiş olması Kurulca değerlendirilmiş olup İskender Sevimli-İskender Sevimli Körfez Kimya İmalat İthalat İhracat ve Nakliyat’ın;

a) 2012 yılında ek’li tabloda belirtilen bildirimleri yapma yükümlülüğünü yerine getirmeyerek 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri başlıklı 4 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasının (f) bendi ile Mülga Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi ile yürürlükte bulunan Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliğinin 7 nci maddesi ile Enerji Piyasası Bildirim Sistemi Kullanım Talimatının 5 nci maddesine aykırı hareket ettiği,

b) Kuruma savunma sunmadığı,

anlaşıldığından İskender Sevimli-İskender Sevimli Körfez Kimya İmalat İthalat İhracat ve Nakliyat hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin 3 numaralı alt bendi ile 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 Uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 339.814,-TL idari para cezası uygulanmasına karar vermiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 339.814. -TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (Vakıf Bank), Bahçelievler / Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdari Mahkeme'de dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde % 25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususunda, hazırlanan tebligat ilgilinin belirlenen adresine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir. 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

8256/5/1-1

—————

Kurul 14.07.2016 tarihli ve 6390-8 sayılı Kararı ile; MYĞ/555-32/14558 sayılı madeni yağ lisansı sahibi Kaptan Petrol Ürünleri Makine Nakliye Elektronik Turizm İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin Kuruma 2012 yılında ek’li tabloda belirtilen bildirimleri yapma yükümlülüğünü yerine getirmemesi ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Karahan Nakliyat Hafriyat Petrol Ürünleri Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi nezdinde 28/01/2016 tarih ve 6093-45 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen 22/02/2016-236 sayılı Soruşturma Raporu ve lisans sahibinden yazılı savunma istenmiş olması Kurulca değerlendirilmiş olup Kaptan Petrol Ürünleri Makine Nakliye Elektronik Turizm İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin;

a) 2012 yılında ek’li tabloda belirtilen bildirimleri yapma yükümlülüğünü yerine getirmeyerek 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri başlıklı 4 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasının (f) bendi ile Mülga Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi ile yürürlükte bulunan Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliğinin 7 nci maddesi ile Enerji Piyasası Bildirim Sistemi Kullanım Talimatının 5 nci maddesine aykırı hareket ettiği,

b) Kuruma savunma sunmadığı,

anlaşıldığından Kaptan Petrol Ürünleri Makine Nakliye Elektronik Turizm İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin 3 numaralı alt bendi ile 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 Uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 339.814,-TL idari para cezası uygulanmasına karar vermiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 339.814. -TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (Vakıf Bank), Bahçelievler / Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdari Mahkeme'de dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde % 25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususunda, hazırlanan tebligat ilgilinin belirlenen adresine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir. 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

8256/6/1-1

—————

Kurul 14.07.2016 tarihli ve 6390-9 sayılı Kararı ile; MYĞ/627-25/15375 sayılı madeni yağ lisansı sahibi Karahan Nakliyat Hafriyat Petrol Ürünleri Otomotiv Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin Kuruma 2012 yılında ek’li tabloda belirtilen bildirimleri yapma yükümlülüğünü yerine getirmemesi ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Karahan Nakliyat Hafriyat Petrol Ürünleri Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi nezdinde 28/01/2016 tarih ve 6093-46 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen 22/02/2016-241 sayılı Soruşturma Raporu ve lisans sahibinden yazılı savunma istenmiş olması Kurulca değerlendirilmiş olup Karahan Nakliyat Hafriyat Petrol Ürünleri Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin;

a) 2012 yılında ek’li tabloda belirtilen bildirimleri yapma yükümlülüğünü yerine getirmeyerek 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri başlıklı 4 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasının (f) bendi ile Mülga Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi ile yürürlükte bulunan Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliğinin 7 nci maddesi ile Enerji Piyasası Bildirim Sistemi Kullanım Talimatının 5 nci maddesine aykırı hareket ettiği,

b) Kuruma savunma sunmadığı,

anlaşıldığından Karahan Nakliyat Hafriyat Petrol Ürünleri Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin 3 numaralı alt bendi ile 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 Uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 339.814,-TL idari para cezası uygulanmasına karar vermiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 339.814. -TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (Vakıf Bank), Bahçelievler / Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdari Mahkeme'de dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde % 25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususunda, hazırlanan tebligat ilgilinin belirlenen adresine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir. 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

8256/7/1-1

—————

Kurul 14.07.2016 tarihli ve 6390-10 sayılı Kararı ile; MYĞ/529-192/13526 sayılı madeni yağ lisansı sahibi Maysan Oto Sanayi Ticaret ve Pazarlama Limited Şirketi’nin Kuruma 2012 yılında ek’li tabloda belirtilen bildirimleri yapma yükümlülüğünü yerine getirmemesi ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca MYĞ/529-192/13526 sayılı madeni yağ lisansı sahibi Maysan Oto Sanayi Ticaret ve Pazarlama Limited Şirketi nezdinde 28/01/2016 tarih ve 6093-47 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen 22/02/2016-232 sayılı Soruşturma Raporu ve lisans sahibinden yazılı savunma istenmiş olması Kurulca değerlendirilmiş olup Maysan Oto Sanayi Ticaret ve Pazarlama Limited Şirketi’nin;

a) 2012 yılında ek’li tabloda belirtilen bildirimleri yapma yükümlülüğünü yerine getirmeyerek 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri başlıklı 4 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasının (f) bendi ile Mülga Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi ile yürürlükte bulunan Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliğinin 7 nci maddesi ile Enerji Piyasası Bildirim Sistemi Kullanım Talimatının 5 nci maddesine aykırı hareket ettiği,

b) Kuruma savunma sunmadığı,

anlaşıldığından Maysan Oto Sanayi Ticaret ve Pazarlama Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin 3 numaralı alt bendi ile 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 Uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 339.814,-TL idari para cezası uygulanmasına karar vermiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 339.814. -TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (Vakıf Bank), Bahçelievler / Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdari Mahkeme'de dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde % 25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususunda, hazırlanan tebligat ilgilinin belirlenen adresine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir. 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

8256/8/1-1

—————

Kurul 14.07.2016 tarihli ve 6390-11 sayılı Kararı ile; MYĞ/2711-3/28166 sayılı madeni yağ lisansı sahibi Maytem Petrol Gıda İnşaat Taşımacılık Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin Kuruma 2012 yılında ek’li tabloda belirtilen bildirimleri yapma yükümlülüğünü yerine getirmemesi ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Maytem Petrol Gıda İnşaat Taşımacılık Sanayi Ticaret Limited Şirketi nezdinde 28/01/2016 tarih ve 6093-48 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen 26/02/2016-297 sayılı Soruşturma Raporu ve lisans sahibinden yazılı savunma istenmiş olması Kurulca değerlendirilmiş olup Maytem Petrol Gıda İnşaat Taşımacılık Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin;

a) 2012 yılında ek’li tabloda belirtilen bildirimleri yapma yükümlülüğünü yerine getirmeyerek 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri başlıklı 4 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasının (f) bendi ile Mülga Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi ile yürürlükte bulunan Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliğinin 7 nci maddesi ile Enerji Piyasası Bildirim Sistemi Kullanım Talimatının 5 nci maddesine aykırı hareket ettiği,

b) Kuruma savunma sunmadığı,

anlaşıldığından Maytem Petrol Gıda İnşaat Taşımacılık Sanayi Ticaret Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin 3 numaralı alt bendi ile 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 Uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 339.814,-TL idari para cezası uygulanmasına karar vermiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 339.814. -TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (Vakıf Bank), Bahçelievler / Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdari Mahkeme'de dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde % 25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususunda, hazırlanan tebligat ilgilinin belirlenen adresine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir. 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

8256/9/1-1

—————

Kurul 14.07.2016 tarihli ve 6390-13 sayılı Kararı ile; MYĞ/3212-3/29441 sayılı madeni yağ lisansı sahibi Mirbey Kimya Petrol Nakliyat İnşaat Temizlik Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin Kuruma 2012 yılında ek’li tabloda belirtilen bildirimleri yapma yükümlülüğünü yerine getirmemesi ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Mirbey Kimya Petrol Nakliyat İnşaat Temizlik Sanayi Ticaret Limited Şirketi nezdinde 28/01/2016 tarih ve 6093-50 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen 22/02/2016-234 sayılı Soruşturma Raporu ve lisans sahibinden yazılı savunma istenmiş olması Kurulca değerlendirilmiş olup Mirbey Kimya Petrol Nakliyat İnşaat Temizlik Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin;

a) 2012 yılında ek’li tabloda belirtilen bildirimleri yapma yükümlülüğünü yerine getirmeyerek 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri başlıklı 4 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasının (f) bendi ile Mülga Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi ile yürürlükte bulunan Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliğinin 7 nci maddesi ile Enerji Piyasası Bildirim Sistemi Kullanım Talimatının 5 nci maddesine aykırı hareket ettiği,

b) Kuruma savunma sunmadığı,

anlaşıldığından Mirbey Kimya Petrol Nakliyat İnşaat Temizlik Sanayi Ticaret Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin 3 numaralı alt bendi ile 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 Uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 339.814,-TL idari para cezası uygulanmasına karar vermiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 339.814. -TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (Vakıf Bank), Bahçelievler / Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdari Mahkeme'de dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde % 25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususunda, hazırlanan tebligat ilgilinin belirlenen adresine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir. 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

8256/10/1-1

—————

Kurulun 12/11/2014 tarih ve 5304/14 sayılı Kararı ile; Çorum İl Jandarma Komutanlığının 25/11/2013 tarih ve 0440-46796 sayılı ve 28/11/2013 tarih ve 440-47259 yazısının incelenmesi neticesinde; 24.06.2009 tarihli ve BAY/939-82/26199 sayılı bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Hacı Hamzalı Petrol Madeni Yağlar Nakliyat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından işletilen akaryakıt istasyonunda, söz konusu lisansın 01/10/2013 tarihinde sonlandırılmasına rağmen 23/11/2013 tarihi itibariyle akaryakıt satışı yapıldığı anlaşıldığından ve tarafınızdan konuyla ilgili olarak 4942-43 sayılı Kurul Kararı uyarınca yazlı savunma istenmesine rağmen süresi içinde yazılı savunma yapılmadığından, söz konusu Şirket hakkında, 5015 sayılı Kanunun 6455 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının, (e/1) bendi ile aynı maddenin (f) bendi uyarınca 70.000.-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, toplam 70.000.-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine yetkili İdare Mahkemelerinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

8256/11/1-1

—————

Kurul’un 28/07/2016 tarihli ve 6414/6 sayılı kararı ile 23.12.2011 tarihli ve BAY/939-82/30377 sayılı bayilik lisansı sahibi Adalet Akaryakıt Taşımacılık Isı Sistemleri Ambalaj Petrol Ürünleri İthalat İhracat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin 05.04.2013 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere 2013 yılında bayilik lisansı kapsamında aldığı akaryakıtı Mera-Pet Petrol Nakliye Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne ikmal etmek suretiyle lisansın verdiği haklar dışında yeniden satış amaçlı akaryakıt sattığı, dolayısıyla söz konusu fiilin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları yanında, 3 üncü maddesinin 9 uncu fıkrasına, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin bayilik lisansı sahiplerinin yükümlülüklerinin sayıldığı 38 inci maddesinin (g) bendine aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Adalet Akaryakıt Taşımacılık Isı Sistemleri Ambalaj Petrol Ürünleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve 20 nci madde kapsamında ihbar ve yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 09.08.2016 tarihli ve 1263 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

8256/12/1-1

—————

Kurul’un 04/07/2016 tarihli ve 6386/4 sayılı kararı ile 13.04.2012 tarihli ve BAY/939-82/30819 sayılı bayilik lisansı sahibi A-Lar Gıda Tarım Ürünleri İnşaat Taahhüt Petrol Ürünleri Tekstil Kimya Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin akaryakıt istasyonunda 11.02.2013 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere; Molaver Akaryakıt Dağıtım Taşımacılık İnşaat İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi bayisi olmasına rağmen istasyonunda Parkoil Petrol Ürünleri Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne ait işaret, sembol ve giydirmelerini bulundurması ve yeni dağıtıcıya ait belirtileri koymaması nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 7 nci maddesinin dördüncü fıkrasına ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 38 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendine aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca A-Lar Gıda Tarım Ürünleri İnşaat Taahhüt Petrol Ürünleri Tekstil Kimya Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve 20 nci madde kapsamında ihbar ve yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 27.07.2016 tarihli ve 1179 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

8256/13/1-1

—————

Kurul’un 21/07/2016 tarihli ve 6403/15, 6403/16 sayılı kararları ile BAY/939-82/31952 ve BAY/939-82/31967 sayılı bayilik lisansı sahibi Alko Petrol Ürünleri Sanayi Ticaret ve Pazarlama Limited Şirketi’nin akaryakıt istasyonlarında yapılan denetimde dağıtım şirketi anlaşılacak şekilde işaret, sembol ve giydirmelerin bulunmaması, dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal etmesi, otomasyon sistemi çalışmamasına rağmen satışların devam etmesi hususunda, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Alko Petrol Ürünleri Sanayi Ticaret ve Pazarlama Limited Şirketi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve 20 nci madde kapsamında ihbar ve yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 09.08.2016 tarihli ve 1258 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

8256/14/1-1

—————

Kurul’un 28/07/2016 tarihli ve 6414/17 sayılı kararı ile 15.01.2013 tarihli ve BAY/939-82/32007 sayılı bayilik lisansı sahibi Derya ZENGİN-Zenginoğlu Petrol’ün akaryakıt istasyonunda

a) 18.02.2013 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere 15.01.2013 tarihinde lisansı yayımlanarak Oneks Akaryakıt Dağıtım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile faaliyete geçmesine rağmen, denetim tarihi itibari ile dağıtıcısına ait işaret, sembol ve giydirmelerin bulunmaması nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrasına, 3 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrasına ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 38 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendine aykırı hareket ettiği,

b) 14.03.2013 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere, istasyonunda menşei belli olmayan akaryakıt bulundurması nedeniyle dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal ettiği, dolayısıyla söz konusu fiilin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrası yanında aynı maddenin ikinci fıkrasının (a) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırılık teşkil ettiği,

c) 14.03.2013 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere otomasyon sistemi çalışmamasına rağmen satış yapması sebebiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrasına, 3 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrası ile 1240 sayılı Kurul Kararının mülga 5 inci maddesinin (9) uncu, (10) uncu ve 14 üncü bendine ve yürürlükteki 5 inci maddesinin (2) nci fıkrasının (a), (b), (c) bendine aykırı hareket ettiği,

değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Derya ZENGİN -Zenginoğlu Petrol hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve 20 nci madde kapsamında ihbar ve yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 09.08.2016 tarihli ve 1267 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

8256/15/1-1

—————

Kurul’un 28/07/2016 tarihli ve 6414/19 sayılı kararı ile 30.11.2012 tarihli ve BAY/939-82/31837 sayılı bayilik lisansı sahibi Elpet 1 Petrol Ürünleri İnşaat Nakliyat Paz. Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin akaryakıt istasyonunda 08.03.2013 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere;

a) Akaryakıt istasyonundan alınan motorin numunelerine ilişkin EGE PAL’da yapılan analiz neticesinde düzenlenen 11.04.2013 tarihli ve 2013-E13031407 sayılı analiz raporundan akaryakıta solvent ve yağ karıştırılarak tağşiş etmek eyleminin; 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendine, numunelerin teknik özelliklere aykırı motorin özelliği göstermesi nedeniyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendine ve Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 7 nci maddesinin (d) bendine aykırı hareket ettiği,

b) Otomasyon sistemine müdahale edilmesi sebebiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkraları ile 1240 sayılı Kurul Kararının mülga 5 inci maddesinin (9) uncu, (10) uncu ve 14 üncü bendine ve yürürlükteki 5 inci maddesinin (2) nci fıkrasının (a), (b), (c) bendine aykırı hareket ettiği,

c) Otomasyon sistemi ve dağıtıcıdan gelen faturaların incelenmesi neticesinde istasyonunda menşei belli olmayan akaryakıt bulundurması nedeniyle dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal ederek 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrası yanında aynı maddenin ikinci fıkrasının (a) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırı hareket ettiği,

değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Elpet 1 Petrol Ürünleri İnşaat Nakliyat Paz. Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve 20 nci madde kapsamında ihbar ve yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 10.08.2016 tarihli ve 1270 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

8256/16/1-1

—————

Kurul’un 28/07/2016 tarihli ve 6414/18 sayılı kararı ile 14.06.2011 tarih ve DAĞ/3274-2/29624 numaralı dağıtıcı lisansı sahibi Oneks Akaryakıt Dağıtım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin bayisi Derya ZENGİN -Zenginoğlu Petrol’ün akaryakıt istasyonunda 14.03.2013 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere bayisinin otomasyon sistemi çalışmamasına rağmen satış yapması ve bayide tespit edilen aykırılıkların Kuruma bildirilmemesi nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 7 nci maddesinin altıncı fıkrası ile 1240 sayılı Kurul Kararının mülga 4 üncü maddesinin (1) inci fıkrasının (b) bendine ve 5 inci maddesinin 11 inci bendine, yürürlükteki 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına, 5 inci maddesinin (1) inci fıkrasının (a), (b) bendine, 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) bendine aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Oneks Akaryakıt Dağıtım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve 20 nci madde kapsamında ihbar ve yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 09.08.2016 tarihli ve 1268 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

8256/17/1-1

—————

Kurul’un 28/07/2016 tarihli ve 6414/31 sayılı kararı ile DAĞ/2552-4/27680 sayılı dağıtıcı lisansı sahibi Raman Akaryakıt Dağıtım Nakliyat Petrol Ürünleri Sanayi İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi’nin sözleşmeli bayisi olan 51 adet akaryakıt istasyonunda stok hareketleri ve akaryakıt alım satım işlemlerinin elektronik ortamda, günlük olarak izlenebilmesine yönelik otomasyon sistemini kurmayarak 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “Dağıtım” başlıklı 7 nci maddesinin altıncı fıkrasına, 1240 sayılı Kurul Kararının mülga 4 üncü maddesinin (1) inci fıkrasının (b) bendine ve 5 inci maddesinin 9 uncu ve 10 uncu bendine ve yürürlükteki 4 üncü maddesinin (1) inci fıkrasının (a) bendine ve 5 inci maddesinin (1) inci fıkrasının (a) ve (b) bendine aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Raman Akaryakıt Dağıtım Nakliyat Petrol Ürünleri Sanayi İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve 20 nci madde kapsamında ihbar ve yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 09.08.2016 tarihli ve 1265 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

8256/18/1-1

—————

Kurul’un 25/05/2016 tarihli ve 6300/36 sayılı kararı ile 09.05.2013 tarihli ve BAY/939-82/32572 sayılı bayilik lisansı sahibi Türkoğlu Oto Koruma Sistemleri ve Kimya Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin 21.02.2014 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere 2013 ve 2014 yıllarında BAY/434-69/01308 sayılı bayilik lisansı sahibi Yakıtsan Akaryakıt Ticaret Limited Şirketi’nden muhtelif 7 fatura ile akaryakıt alımı gerçekleştirmek suretiyle dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal ettiği, dolayısıyla söz konusu fiilin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrası yanında aynı maddenin ikinci fıkrasının (a) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Türkoğlu Oto Koruma Sistemleri ve Kimya Sanayi Ticaret Limited Şirketi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve 20 nci madde kapsamında ihbar ve yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 12.07.2016 tarihli ve 1111 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

8256/19/1-1

—————

Kurul’un uyarınca 21/01/2016 tarihli ve 6081-156 sayılı Kurul Kararı ile 20.09.2012 tarihli ve DAĞ/4030-1/31527 sayılı dağıtıcı lisansı sahibi Samanyolu Enerji Nakliyat Petrol ve Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin, İrkay Petrol ve İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin dağıtım Şirketi olarak 08/04/2013 tarihinde tadil edilmesine rağmen İrkay Petrol ve İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin akaryakıt istasyonunda 14/08/2013 tarihli denetimde tespit edildiği üzere kurumsal kimlik çalışmalarını süresi içerisinde tamamlamamasının 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile 1240 sayılı Kurul Kararının yürürlükteki 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine, (1240 sayılı Kurul Kararının mülga 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendine) aykırılık teşkil ettiği düşünüldüğünden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumun tespit edilmesi amacıyla 5015 sayılı Kanunun "İdari yaptırımlar" başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Şirketiniz nezdinde 21/01/2016 tarihli ve 6081-156 sayılı Kurul Kararıyla soruşturma açılmasına karar verilmiş ve yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 11/02/2016 tarihli ve 122 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

8256/20/1-1

—————

Kurul’un 24.03.2016 tarihli 6173-32 sayılı Kararı ile; Elazığ-Diyarbakır Yolu 58.Km Tekevler Maden / ELAZIĞ" adresinde faaliyet göstermek üzere Kurumdan BAY/939-82/28136 sayılı bayilik lisansı (11/10/2011 tarihinde iptal edilen) sahibi Nursaş Petrol Nakliye İnşaat Bilişim Hizmetleri Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin; 16.03.2011 tarihli tespitlere göre, istasyonun vaziyet planında olmayan gizli tank ve düzenek kullanması ve marker seviyesi geçerli olmayan ve teknik düzenlemede yer alan özelliklere aykırı akaryakıt ikmalinde bulunduğunun ve akaryakıta tağşiş ve/veya hile amacıyla katılabilecek ürünleri kattığının TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi'nin söz konusu istasyondan alınan numunelere ilişkin M-11/528 numaralı analiz raporu ile tespit edilmiş olması nedeniyle 5015 sayılı Kanunun "İdari yaptırımlar" başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca adı geçen kişi hakkında soruşturma açılmasına karar verilmiştir. Karar mucibince 01/06/2016-998 sayılı soruşturma raporu düzenlenmiş ve söz konusu raporda lisans sahibi hakkında yukarıda sayılan eylemlerinin 5015 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin sekizinci fıkrasına, 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendine, 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendi ve 18 inci maddesinin dördüncü fıkrasına, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin (e) bendi ile 38 inci maddesinin (e) bendine, Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 7 nci maddesinin (d) ve (f) bentlerine aykırılık teşkil ettiği netice ve kanaatine varılmıştır. Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir. Şirketin yeni adresi için araştırma yapılmış ve Ticaret Sicil Gazetesi ile Gelir İdaresi Sicil Sorgulamasında yeni adresi tespit edilememiştir.

Dolayısıyla söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

8256/21/1-1


 


 


 


 


 


Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi ile Öğretim Üyesine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği Esaslarına göre alınacak öğretim üyesi kadro ilanlarına ait başvuru belgeleri www.msgsu.edu.tr internet adresinin personel/ilgili mevzuat kısmında yer almaktadır.

Yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

Başvuru süresi, bu ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gün olup, son başvuru tarihi tatile denk geldiği takdirde bir sonraki mesai saati bitimine kadar başvuru yapılabilecektir.

Kadro dereceleri ve sınava ilişkin diğer tamamlayıcı bilgiler ilgili birimlerden öğrenilecektir.

Duyurulur.

 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

ANABİLİM/ANASANAT DALI

UNVANI

ADET

AÇIKLAMALAR

Sosyometri

Doç.

1

Kültürel çalışmalar alanında doktora derecesine sahip olmak; Türkiye’de görsel kültür ve yeni toplumsal hedefler konularında çalışmalar yapmış olmak, medya ve iletişim sosyolojisi, toplumsal hareketler sosyolojisi ve kültür sosyolojisi alanlarında ders vermiş olmak.

Eskiçağ Tarihi

Doç.

1

Kapadokya Komanası’nda epigrafik yüzey araştırmalarında bulunmuş olmak ve bu sahada ilgili yayınlar yapmış olmak.

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

BÖLÜMÜ

UNVANI

ADET

AÇIKLAMALAR

Fotoğraf

Prof.

1

Üniversitelerin Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümünde lisans, yüksek lisans ve sanatta yeterlik eğitimlerini tamamlamış olmak, en az 3 yıl portre fotoğrafı ve çağdaş fotoğraf alanında dersler vermiş olmak.

Temel Sanat Eğitimi

Prof.

1

Üniversitelerin Güzel Sanatlar Fakültelerinde öğretim üyeliği yapmış olmak, “Temel Sanat Eğitimi” ve “Güncel Sanat” ile ilgili dersler vermiş olmak, üç boyutlu tasarımlarla ilgili uygulamalı dersler vermiş olmak, Güzel Sanatlar Alanında en az 10 yıl öğretim üyeliği tecrübesi olmak

Resim

Doç.

1

Üniversitelerin Güzel Sanatlar Fakülteleri Resim Bölümü atölyelerinde en az 5 yıl öğretim elemanı olarak deneyim sahibi olmak.

İSTANBUL DEVLET KONSERVATUVARI

ANABİLİM/ANASANAT DALI

Tiyatro

Prof.

1

Tiyatro Anasanat Dalında görevlendirilmek üzere, Shakespeare oyunları ve soneleri üzerinde çalışmalar yapmış olmak.

Genel Müzikoloji

Prof.

1

Genel Müzikoloji Anabilim Dalında görevlendirilmek üzere lisans devresi Müzikoloji mezunu olmak, müzik felsefesi üzerine çalışmalar yapmış olmak, yurtdışında Müzikolojik çalışmalar yapmış olmak.

 

Son Başvuru Tarihi: 19.09.2016

8276/1-1


Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda yazılı birimine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince öğretim üyesi alınacaktır. Başvuracak olan adayların ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde Rektörlüğe başvurmaları gerekmektedir.

Adayların Üniversitemiz web sitesinde yayınlanan Akademik Personel Yükseltilme/Atanma Başvuru ve Değerlendirme Koşullarını sağlıyor olmaları gerekmektedir.

Başvuruda İstenilen Belgeler:

Profesör kadrosu için    :  Dilekçe, özgeçmiş ve 6 takım bilimsel yayın dosyası.

Doçent kadrosu için      :  Dilekçe, özgeçmiş ve 4 takım bilimsel yayın dosyası.

 

BİRİMİ

ANABİLİM DALI

ÜNVANI

ADET

İlahiyat Fakültesi

İslam Tarihi

Profesör

1

Mühendislik Fakültesi

Mekanik

Profesör

1

Mühendislik Fakültesi

Üretim Metalurjisi

Profesör

1

Tıp Fakültesi

Halk Sağlığı

Profesör

1

Edebiyat Fakültesi

Genel Sosyoloji ve Metodoloji

Profesör

1

Edebiyat Fakültesi

Yakınçağ Tarihi

Doçent

1

Fen Fakültesi

Uygulamalı Matematik

Doçent

1

Fen Fakültesi

Biyokimya

Doçent

1

Fen Fakültesi

Anorganik Kimya

Doçent

1

İktisadi ve İdari Bil. Fak.

Ekonometri

Doçent

1

İktisadi ve İdari Bil. Fak.

İstatistik

Doçent

1

İktisadi ve İdari Bil. Fak.

Uluslararası Ticaret

Doçent

1

Mühendislik Fakültesi

Ölçme Tekniği

Doçent

1

Mühendislik Fakültesi

Yer Fiziği

Doçent

1

Tıp Fakültesi

Kardiyoloji

Doçent

1

Veteriner Fakültesi

Veterinerlik Cerrahisi

Doçent

1

Veteriner Fakültesi

Veterinerlik Zootekni

Doçent

1

İlahiyat Fakültesi

Din Felsefesi

Doçent

1

8295/1-1


Hitit Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirlenen birimlerine 2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Ayrıntılı bilgi www.hitit.edu.tr web adresinde mevcuttur.

Duyurulur.

Tel: 0 364 219 20 90

 

S. NO

UNVAN

DER

FAKÜLTE/REKTÖRLÜK/ MYO/ YO

BÖLÜM

ANABİLİM/ ANASANAT DALI

AÇIKLAMA

1

PROF.

1

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

KİMYA MÜHENDİSLİĞİ

Kimya Mühendisliği bilim alanında doçent ünvanı almış olmak ve patlayıcı maddeler ve toksikolojik analizler konularında çalışmalar yapmış olmak.

2

PROF.

1

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

İÇ HASTALIKLARI

Gastroenteroloji uzmanı olmak.

3

PROF.

1

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

GÖĞÜS HASTALIKLARI

Türkiye’deki akciğer kanseri konusunda çalışmaları olmak.

4

PROF.

1

TIP FAKÜLTESİ

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON

Algoloji konusunda çalışmaları olmak.

5

YRD. DOÇ.

3

TIP FAKÜLTESİ

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM

Jinekolojik endoskopik işlemler ve jinekolojik onkoloji konularında çalışmaları olmak.

6

YRD. DOÇ.

1

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ

Brusella konusunda çalışmaları olmak.

7

YRD. DOÇ.

5

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

İÇ HASTALIKLARI

Gastroenteroloji yandal uzmanı olmak ve gastrointestinal kanamalar ve gastrointestinal polipler konularında çalışmaları olmak.

8

YRD. DOÇ.

3

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

KULAK, BURUN, BOĞAZ HASTALIKLARI

Ses ve otoskleroz konusunda çalışmaları olmak.

9

YRD. DOÇ.

3

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ

HADİS

Sünnet-Medeniyet İlişkisi konusunda çalışmış olmak.

10

YRD. DOÇ.

3

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ

İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİ

Şiilik konusunda çalışmış olmak.

11

YRD. DOÇ.

4

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ

-

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bilim dalında doktora yapmış olmak, istihdam, düzgün iş ve eğitim-istihdam ilişkisi konularında çalışmaları bulunmak.

12

YRD. DOÇ.

3

SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

MÜLKİYET KORUMA VE GÜVENLİK

SOSYAL GÜVENLİK

İlgili Fakültelerin Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü lisans mezunu olmak ve Döviz Kuru Oynaklığının Türkiye'nin Dış Ticaretine Etkileri konusunda doktora yapmış olmak.

13

YRD. DOÇ.

5

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR Y.O.

SPOR YÖNETİCİLİĞİ

SPOR YÖNETİCİLİĞİ

İlgili birimlerin Spor Yöneticiliği bölümünden lisans mezun olmak ve Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalında doktora yapmış olmak.

14

YRD. DOÇ.

5

ALACA AVNİ ÇELİK MYO

VETERİNERLİK

LABORANT VE VETERİNER, SAĞLIK

Veteriner Fakültesi Biyokimya ABD'da doktora yapmış olmak, koyunlarda leptin hormonu, lipit profili ve ratlarda boraksın oksidan-antioksidan, inflamasyon etkisi üzerine çalışmalar yapmış olmak.

15

YRD. DOÇ.

3

ALACA AVNİ ÇELİK MYO

VETERİNERLİK

LABORANT VE VETERİNER, SAĞLIK

Veteriner Fakültesi Fizyoloji ABD'da doktora yapmış olmak, koyunlarda florozisin mineral ve hormonlara etkisi ve ratlarda sildenafil sitratın yara iyileşmesi üzerine çalışmalar yapmış olmak.

8318/1-1


İpsala Gümrük Müdürlüğünden:

İLANEN TEBLİGATTIR

Aşağıda ad ve soyadları belirtilen şahıslar tarafından yurdumuza geçici olarak getirilen araçların süresi içinde yurt dışı edilmediği ve halen Türkiye’de bulundukları anlaşıldığından, 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 238’nci maddesi ve Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No: 1)’nin 20/2’nci maddesi uyarınca isimlerinin karşılarında gösterilen para cezalarının tatbikine karar verilmiş olup, söz konusu cezaların tebliğ tarihinden itibaren (30) gün içinde ödenmesini; bu süre içinde ödenmesi durumunda 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 17/6’ncı maddesinde belirtilen indirimden yararlanılabileceği; 4458 sayılı Gümrük Kanununun 242’nci maddesi çerçevesinde itiraz hakkı bulunulduğu; Ceza ödenmediği takdirde 6183 sayılı A.A.T.U.H.K. hükümlerine göre cebren tahsili cihetine gidileceği;

Diğer taraftan, söz konusu taşıtların yurt dışı edilmemesi ya da en yakın gümrük idaresine teslim edilmemesi halinde ayrıca gümrük vergilerinin de tahsil edileceği;

7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri uyarınca ilanen tebliğ olunur.

 

Sıra

No

Ceza

Kararının

Tarihi

Ceza

Kararının

Sayısı

Adı Soyadı

Aracın Plakası

Pasaport No

Aracın Giriş Tarihi

Aracın Çıkması Gereken Tarih

Vergiler

Toplamı

Ceza Tutarı (TL)

  1

27.04.2016

16CK220500729

MAJED ZAKARIE

L757MGM

001422837

10.08.2013

26.01.2014

27.410,26

6.852,56

  2

26.07.2016

16CK2205001205

GULNAZI MAKHNIASHVILI

KPT12

1620416

26.04.2013

11.05.2013

39242

9.810

  3

26.07.2016

16CK2205001182

JACQUES ESCOUBET

CT167J

08AF0559

20.09.2013

09.03.2014

11.418

2.854

  4

16.08.2016

16CK2205001465

MUSTAFA HALICILAR

HDP1764

646750430

04.07.2014

31.12.2014

54.503

13.626

  5

03.08.2016

16CK2205001266

CHERİFA MAZOUZ

AZ193VG

11AL75544

14.04.2014

11.10.2014

11.189

2.797

  6

03.08.2016

16CK2205001290

STEFAN METODIEV

EP604XC

382669709

01.04.2014

28.09.2014

21.801

5.450

  7

03.08.2016

16CK2205001299

ANASS FATHI

CA465NQ

13DC00574

12.02.2014

11.08.2014

21.801

5.450

  8

03.08.2016

16CK2205001294

CADOR HAYSEMU

BX371ZT

003395241

01.04.2014

02.10.2014

32.702

8.175

  9

03.08.2016

16CK2205001297

ZIAD ALWARED

ZA437MY

005154734

06.04.2014

03.12.2014

21.801

5.450

10

03.08.2016

16CK2205001251

AHMAD SHUAN

BE935GX

005897008

11.04.2014

08.12.2014

19.621

4.905

11

03.08.2016

16CK2205001247

KOUTIBA TIABA

BE572RE

004420720

06.04.2014

03.12.2014

19.621

4.905

12

03.08.2016

16CK2205001246

BLARIM HIMA

EP608XC

BE7386036

13.04.2014

10.10.2014

21.801

5.450

13

03.08.2016

16CK2205001243

AHMAD ALCHIKHALI

CB508WC

005177808

12.04.2014

09.10.2014

21.801

5.450

14

02.08.2016

16CK2205001309

MARCO MARCETIC

ET009AF

011263349

05.01.2014

18.08.2014

21.801

5.450

15

02.08.2016

16CK2205001231

EVA SHALA

BG487NZ

BR9399208

13.04.2014

10.10.2014

21.801

5.450

16

02.08.2016

16CK2205001305

PRATHEEP SENATHIRAJA

TF07TBH

25408233

06.02.2014

05.08.2014

32.702

8.175

17

02.08.2016

16CK2205001232

CHEDLİ MNASRI

CH634EL

W372967

18.04.2014

15.10.2014

26.161

6.540

18

02.08.2016

16CK2205001235

MOHAMAD SLIMANI

BE704NR

R084770

05.04.2014

02.10.2014

21.801

5.450

19

02.08.2016

16CK2205001236

ABDALLAH HAMAMI

BY830CP

R550815

18.04.2014

15.10.2014

21.801

5.450

20

02.08.2016

16CK2205001233

SOUHALER SAAI

BF306YT

W636231

19.03.2014

15.09.2014

19.621

4.905

21

03.08.2016

16CK2205001301

MARGARITA NAYDENOVA

BW258RT

382675777

14.04.2014

11.12.2014

23.981

5.995

22

03.08.2016

16CK2205001298

IVAN VALCHEV

BH066WS

382011692

12.04.2014

09.10.2014

21.801

5.450

23

03.08.2016

16CK2205001269

MARTHE CADIOU

BC632TL

13AF77615

02.04.2014

29.09.2014

9.697

2.424

24

03.08.2016

16CK2205001272

STYLIANI KOURTOGLOU

NMB0125

AK894833

21.03.2014

14.09.2014

8.951

2.237

25

03.08.2016

16CK2205001279

HAMZA SADOK

EK229ES

R609682

28.03.2014

24.09.2014

43.602

10.900

26

03.08.2016

16CK2205001286

OLEG JANELIDZE

QQ645

11AA36334

23.03.2014

14.09.2014

109.005

27.251

27

03.08.2016

16CK2205001288

SAIFALLA BENAMMARA

BR447CP

P596953

28.03.2014

24.09.2014

21.801

5.450

28

02.08.2016

16CK2205001335

MOHAMED SAIDI

BG544JR

T683820

08.03.2014

04.09.2014

17.877

4.469

29

02.08.2016

16CK2205001313

STANISLAV RIZOV

EN954ZW

382637773

13.03.2014

09.09.2014

74.123

18.530

30

02.08.2016

16CK2205001334

VLADIMIR KOKA

AA057CY

BB5400663

11.02.2014

08.07.2014

14.389

3.497

31

02.08.2016

16CK2205001332

ZIIAUDI MUDUEV

W86875B

648711494

01.04.2014

27.03.2015

126.446

31.611

32

02.08.2016

16CK2205001296

LYUBOMIR KIRO

EP609XC

382670221

01.04.2014

28.09.2014

26.161

6.540

33

02.08.2016

16CK2205001293

ALOJZ MILOSIC

L JLUTKE2

PB0584802

20.03.2014

19.09.2014

43.602

10.900

34

02.08.2016

16CK2205001300

HRISTIYAN HRISTOZOV

BG696PK

381351324

10.04.2014

07.10.2014

28.559

7.139

35

02.08.2016

16CK2205001302

RANGEL RANGELOU

DM158TJ

382531262

06.03.2014

02.09.2014

104.645

26.161

36

02.08.2016

16CK2205001256

MAURAN MUSA

HFX748

1496844109

19.04.2014

16.10.2014

15.261

3.815

37

02.08.2016

16CK2205001255

MUSTAFA MUHAMED

HKM787

2746648

09.04.2014

16.10.2014

14.171

3.543

38

02.08.2016

16CK2205001253

ANGEL GEORGIEV

ZH33063

382532743

23.03.2014

19.03.2014

63.232

15.806

39

02.08.2016

16CK2205001248

FAKHREDDINE SOUIT

BK795HB

T863386

18.04.2014

15.10.2014

28.559

7.139

40

02.08.2016

16CK2205001244

NABIL FREDHI

BL581VB

T596955

19.03.2014

15.09.2014

39.242

9.810

41

02.08.2016

16CK2205001242

EZEDDINE JABALLI

BP013DF

W265307

19.03.2014

15.09.2014

39.242

9.810

42

02.08.2016

16CK2205001239

HASSAN GIHANNAMI

ZA936JW

ZI3950838

18.04.2014

15.10.2014

28.559

7.139

43

02.08.2016

16CK2205001340

MUHANAD ALABDULLA

ZH30270

3154188

15.02.2014

22.02.2014

21.800

5.450

44

02.08.2016

16CK2205001228

INZHILAY YUSUF

K4122BB

382414051

27.03.2014

23.09.2014

104.465

26.161

45

02.08.2016

16CK2205001234

GEORGI GEORGIEV

CC243WL

382645726

13.04.2014

10.10.2014

20.711

5.178

46

02.08.2016

16CK2205001229

GYULYAY MEHMED

K4121BB

380379974

27.03.2014

23.09.2014

21.801

5.450

47

02.08.2016

16CK2205001339

KHALED BAKAUR

1GPI343

6402059

04.04.2014

01.10.2014

87.204

21.801

48

02.08.2016

16CK2205001241

TAREK FRIDHI

CL977DN

T514355

28.03.2014

24.09.2014

39.242

9.810

49

02.08.2016

16CK2205001237

ILCHO NIKOLOV

CA3586T

38204730

12.04.2014

09.10.2014

20.711

5.178

50

02.08.2016

16CK2205001240

OSHMUST ALIEV

TX7866XH

382502830

15.01.2014

14.07.2014

41.422

10.355

51

02.08.2016

16CK2205001238

INNA KANEVA

BD781NW

380914458

12.04.2014

09.10.2014

18.967

4.742

52

02.08.2016

16CK2205001270

ERIKA SIEMANN

MKAI39

C7TZHYKFZ

03.04.2014

30.09.2014

4.849

1.212

53

02.08.2016

16CK2205001271

CHROSTOPH SCHINDLER

BNIR622

C73ZLN51Z

16.02.2014

15.08.2014

30.521

7.630

54

02.08.2016

16CK2205001291

VLISLAV IVANOV

EP603XC

382020493

28.03.2014

24.09.2014

23.981

5.995

55

02.08.2016

16CK2205001287

JAWAD NAJI

BR652MV

QE8258480

17.04.2014

14.10.2014

29.431

7.357

56

02.08.2016

16CK2205001283

ELENA ILIEVA

BS722SH

3826711324

01.04.2014

28.09.2014

29.431

7.357

57

02.08.2016

16CK2205001281

RUSI ILIEVA

DB845LE

382671530

02.04.2014

29.09.2014

28.341

7.085

58

02.08.2016

16CK2205001278

GABRIELA KURTEVA

CA127SB

382675437

13.04.2014

10.10.2014

25.071

6.267

59

02.08.2016

16CK2205001295

TODOR KRASTEV

CK541WL

382669754

28.05.2014

24.09.2014

26.597

6.649

60

02.08.2016

16CK2205001289

TODOR ZHELYAZKOV

CY509KC

381351324

10.04.2014

07.10.2014

28.559

7.139

61

02.08.2016

16CK2205001276

MUHAMED SOLTANI

BL209BR

AA2712058

05.04.2014

02.10.2014

28.559

7.139

62

02.08.2016

16CK2205001277

JESMONDS VELLA

BB688KS

759683

20.04.2014

17.10.2014

21.801

5.450

63

02.08.2016

16CK2205001280

RABİ İKBAL

BD694MF

FS6496438

02.04.2014

29.09.2014

28.341

7.085

64

02.08.2016

16CK2205001337

ANCHA MILADINOVA

BE078SV

382671532

02.04.2014

29.09.2014

17.877

4.469

65

02.08.2016

16CK2205001327

GEORGI YORDANOV

BC337RN

382675440

14.04.2014

11.10.2014

21.801

5.450

66

02.08.2016

16CK2205001325

RADAUANE KARIMI

CC094XW

OJ1573271

16.04.2014

13.10.2014

29.867

7.466

67

02.08.2016

16CK2205001326

MUHAMED DIMASSI

DW542MM

R723173

18.04.2014

15.10.2014

29.867

7.466

68

02.08.2016

16CK2205001329

HAYDAR GUELBITTI

82DJNF

NM222CBB3

30.03.2014

27.09.2014

23.981

5.995

69

02.08.2016

16CK2205001265

MOHAMAD HORO

ACM2502

4401918

25.03.2014

21.09.2014

39.242

9.810

70

02.08.2016

16CK2205001263

BARIN MOHAMAD

HUS739

3201505

09.04.2014

16.10.2014

26.161

6.540

71

02.08.2016

16CK2205001261

AZAD RASOUL

HMH283

NWLF41HK5

02.02.2014

01.08.2014

26.161

6.540

72

02.08.2016

16CK2205001260

SAFFO KAFYAT

HBWE442

1090005242

16.04.2014

13.10.2014

14.171

3.543

73

02.08.2016

16CK2205001259

KHANM HASSAN

HJE597

3201423

30.03.2014

26.09.2014

26.161

6.540

74

02.08.2016

16CK2205001268

WAHID EL FAHEM

GF14E

138958531

14.04.2014

11.10.2014

21.801

5.450

75

02.08.2016

16CK2205001330

BORISLAV YANAKOV

BJ009PM

382149777

11.04.2014

08.10.2014

18.967

4.742

76

02.08.2016

16CK2205001323

VEENTSISLAV ILIEV

CB678XE

381775648

21.03.2014

19.09.2014

25.071

6.267

77

02.08.2016

16CK2205001321

YOUSEV HANDOUS

BZ742JJ

F042575

19.03.2014

15.09.2014

41.422

10.355

78

02.08.2016

16CK2205001317

YOUSSEF YOUBI

ZA731PP

PB3265726

18.04.2014

15.10.2014

30.521

7.630

79

02.08.2016

16CK2205001315

MOHAMED BENNADOU

DE340TN

R481337

18.04.2014

15.10.2014

148.247

37.061

80

02.08.2016

16CK2205001267

ANDRE KRAMER

MCA8022

CH1HBMFN0

15.02.2014

14.08.2014

43.602

10.901

81

02.08.2016

16CK2205001004

BPRIS BONEV

BE300ZP

382282070

23.03.2014

19.09.2014

28.341

7.085

82

02.08.2016

16CK2205001306

SAHBI FRIDHI

BC057RG

W372805

11.04.2014

08.10.2014

28.341

7.085

83

02.08.2016

16CK2205001308

SHAMIL BATAEV

GZG731

646859611

21.02.2014

20.08.2014

25.071

6.267

84

02.08.2016

16CK2205001312

MOHAMMED IKBAK

BF828GP

NV0762628

17.04.2014

04.10.2014

21.801

5.450

85

02.08.2016

16CK2205001318

ALAN JOLAK

NXPD35

IMR8007J1

14.04.2014

11.10.2014

21.801

5.450

86

02.08.2016

16CK2205001322

MIROSLAV HRISTOV

BG430KS

382645727

13.04.2014

10.10.2014

21.801

5.450

87

02.08.2016

16CK2205001328

REDA NASSIH

BF889BP

UR0924561

27.03.2014

20.09.2014

21.801

5.450

88

02.08.2016

16CK2205001360

SVETOSLAV STOYKOY

BE876WM

382645658

11.04.2014

08.10.2014

17.877

4.4460

89

16.08.2016

16CK2205001471

MUSTAFA ZLLNOGA

BY639SF

P00143411

27.10.2014

25.04.2015

76.304

19.076

90

16.08.2016

16CK2205001466

MARJORIE SEPTON

1HXN808

591323922209

21.12.2014

19.06.2015

113.365

28.341

91

16.08.2016

16CK2205001474

GRIGOR ZHAMKOCCHUAN

H1568

AM0356256

24.09.2014

23.03.2015

76.304

19.076

92

15.08.2016

16CK2205001451

VIKTORIYA BECHEVA

M5198BX

382612254

13.09.2014

12.03.2015

19.621

4.905

93

15.08.2016

16CK2205001453

GWENAEL LEMARCHAND

301VS06

10CX41973

12.05.2014

08.11.2014

1557

712

94

15.08.2016

16CK2205001452

GORDON WILLIAM PHILLIP

E955ESS

80099219

01.07.2014

28.12.2014

13.620

3.405

95

15.08.2016

16CK2205001450

HELENE BUFFA

BV387KP

12CL36803

23.05.2014