22 Eylül 2016 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29835

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


4 KISIM 50 ADET ÇİFT DEDEKTÖRLÜ YERDEN STATİFLİ DİJİTAL RÖNTGEN CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


12 KALEM MUHTELİF BAGA-PERNO MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


EANOSS TİPİ VE RİLNSS TİPİ VAGONLARDA KULLANILMAK ÜZERE İHTİYAÇ DUYULAN 580 ADET TSI’LI ÇAP 920 MM 22,5 TON DİNGİL BASINÇLI TEKERLEK TAKIMI (KOMPLE) İÇİN YAPILACAK İHALE 11.10.2016 TARİH, SAAT 14:00’E ERTELENMİŞTİR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


İHTİYAÇ DIŞI 126 ADET UG VAGONU SATILACAKTIR

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:


TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ GONCALI GAR TEVSİATI SONRASI YOLLARDA VE MAKASLARDA STRES ALINARAK RAY KAYNAĞI YAPILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden:


TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MANİSA (HARİÇ) - BALIKESİR-BANDIRMA HAT KESİMİNDE İSTASYON TEVSİATLARI SONRASI YOLLARDA VE MAKASLARDA GERİLİM ALINARAK ALÜMİNOTERMİT RAY KAYNAĞI VE YERİNDE İZOLE RAY YAPILMASI HİZMETİ ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden:


ARSALAR SATILACAKTIR

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


4 KISIM 50 ADET ÇİFT DEDEKTÖRLÜ YERDEN STATİFLİ DİJİTAL RÖNTGEN CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu ihtiyacı “4 Kısım  50 Adet Çift Dedektörlü Yerden Statifli Dijital Röntgen Cihazı”, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamelerine uygun olarak ve ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf - iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 06/10/2016 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır.

5 - İhale konusu her bir kısmın tamamı için teklif vermek kaydıyla kısmi teklif verilebilecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif mektuplarına belirtilecektir.

6 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

8324/1-1


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

Çayırhan - I Saha Kaynak ve Rezerv Raporu İle Fizibilite ve İşletme Projesi Hazırlanması Danışmanlık Hizmet Alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                         :  2016/355336

Dosya No                                        :  TDB-DT-2016/12-HİZ-2600

1 - İdarenin

a) Adı                                               :  EÜAŞ Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesi Başkanlığı

b) Adresi                                          :  EÜAŞ Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesi Başkanlığı

                                                            Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No: 2/13 Çankaya/ ANKARA

c) Telefon numarası                         :  0 312 212 69 00 - 2680

d) Faks numarası                             :  0 312 212 17 48

e) Elektronik posta adresi                 :  -

2 - İhale konusu malın adı,

      niteliği, türü ve miktarı               :  Çayırhan - I Saha Kaynak ve Rezerv Raporu ile Fizibilite ve İşletme Projesi Hazırlanması Danışmanlık Hizmet Alımı işi.

3 - İhale konusu işin

a) Teslim yeri/işin yapılacağı yer      :  IR:2821 (S.23405) Ruhsat No’lu ANKARA-Beypazarı- Çayırhan Kömür Havzası

b) Teslim tarihi/işin süresi                :  İşin süresi 240 takvim günüdür.

4 - İhale ile ilgili bilgiler

a) İhale Dokümanı bedeli                 :  118,00-TL (KDV dahil)

b) Dokümanın görülebileceği/

    satın alınabileceği yer                   :  EÜAŞ Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesi Başkanlığı

                                                            Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No: 2/13 Oda No: 20 Çankaya/ANKARA

c) İhale Usulü                                  :  Açık ihale usulü

d) İhale tarih ve saati                        :  18.10.2016, saat: 14:00

e) Tekliflerin verileceği yer              :  Teklifler 18.10.2016 saat 14:00’e kadar;

                                                            EÜAŞ Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesi Başkanlığı

                                                            Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No: 2/F-1 Oda No: C-1 Çankaya/ANKARA adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

f) İhalenin yapılacağı yer                  :  EÜAŞ Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesi Başkanlığı

                                                            Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No: 2/F-1 Oda No: C-3 Çankaya/ANKARA

g) İhale dokümanına ulaşılabilecek

    internet adresi                               :  www.euas.gov.tr

5 - Bu ihale 4734 ve 4735 sayılı Kanunlarına tabi olmayıp, Şirketimizin Satınalma ve İhale Yönetmeliğinin usul esasları doğrultusunda yapılacaktır.

8296/1-1


12 KALEM MUHTELİF BAGA-PERNO MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                 :  2016/372354

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKİŞEHİR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 (222) 224 00 00 (4435-4436)/225 50 60 - 225 72 72

2 - İhale konusu işin niteliği,

     türü ve miktarı                      :  12 Kalem vagon muhtelif baga-perno malzemeleri teknik şartnameler ve teknik resimlere göre imal ettirilmek suretiyle satın alınacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :  06/10/2016 - Saat 14:00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 06/10/2016 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 50,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

8292/1-1


EANOSS TİPİ VE RİLNSS TİPİ VAGONLARDA KULLANILMAK ÜZERE İHTİYAÇ DUYULAN 580 ADET TSI’LI ÇAP 920 MM 22,5 TON DİNGİL BASINÇLI TEKERLEK TAKIMI (KOMPLE) İÇİN YAPILACAK İHALE 11.10.2016 TARİH, SAAT 14:00’E ERTELENMİŞTİR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2016/340565

1 - İdarenin;

a) Adresi                                    :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490 ESKİŞEHİR/TÜRKİYE

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 (222) 224 00 00 (Pbx) / 0(222) 225 99 56

c) Elektronik Posta Adresi         :  tulomsas@tulomsas.com.tr

2 - İhale konusu malın

     adı ve miktarı                        :  580 Adet TSI’lı, Çap 920mm, 22,5 Ton Dingil Basınçlı Tekerlek Takımı (Komple)

Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 11.10.2016 günü, saat 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğünden KDV. Dahil. 200,- TL bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

8315/1-1


İHTİYAÇ DIŞI 126 ADET UG VAGONU SATILACAKTIR

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

1 - İhalenin Konusu;

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğüne ait İhtiyaç dışı 126 adet UG Vagon’un mevcut haliyle muhammen bedelleri üzerinden Kapalı Zarf Açık İhale Usulü ve açık artırma yolu açık olacak şekilde satılacaktır.

2 - İhalenin yapılacağı yer, iletişim ve ihale tarihi

a) Adı                                           :  Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü

b) Adresi                                      :  Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No: 1/A Keçiören/ ANKARA

c)Telefon Numarası                      :  0 312 294 20 00

d) Faks Numarası                         :  0312 230 70 84

e) Elektronik Posta Adresi            :  etimaden@etimaden.gov.tr

f) İlgili kişinin adı/soyadı/unvanı/

    elektronik posta adresi              :  Ahmet Aykut KILIÇ - Ekipman ve Malzeme Yönetim Birim Sorumlusu

                                                         0 312 294 20 00/27 30/

                                                         akilic@etimaden.gov.tr

g) Son teklif verme tarihi/saati      :  11/10/2016 (Salı) - 14.00

3 - İhaleye Katılabilme Şartları:

İstekliler;

3.1. Şekli ve içeriği şartname ekinde yer alan örneğe uygun olarak hazırlanacak teklif mektubunu,

3.2. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon, faks ve elektronik posta adresini gösteren belgeyi,

3.3. Teklif Sahibinin,

a) Gerçek kişi olması halinde,  noter tasdikli imza beyannamesini,

b) Tüzel kişi olması halinde; tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

3.4. Tüzel Kişiliğin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odası’ndan veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belgesini,

3.5. İstekli adına vekâleten iştirak edilirse, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin bu konuda yetkili olduklarını gösteren noterde düzenlenmiş vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesini,

3.6. Vagon Görme Belgesini,

3.7. Satış ihalesi yapılacak vagonlara ait teklif edilen fiyatın en az %10’u oranında geçici teminatın yatırıldığına dair belgeyi veya ihale tarihinden itibaren en az 120 gün geçerlilik süreli banka teminat mektubunu, (nakit olarak sunulacak ise Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü veznesine veya İdarenin şartnamede belirtilen banka hesabına yatırıldığına dair alındı belgesini),

3.8. İsteklinin ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesini,

3.9. İsteklinin bütün sayfalarını imzaladığı son sayfasının kaşelenmiş ve imzalanmış İdari Şartnamesini, teklif zarfına koyacaklar ve tekliflerini sunacaklardır.

Teklif zarfının üzerine; İsteklinin adı soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğuna dair “İhtiyaç dışı 126 adet UG Vagon’un mevcut haliyle satışı” yazılarak zarfın yapıştırılan yerleri istekli tarafından imzalanıp kaşelenecektir.

3.10. İstekliler, ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla, şartnameye uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler.

3.11. Teklif sahibi istekli, komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir.

4 - Şartnamelerin Temin Yeri;

Vagonların satışına ait şartname ve ekleri aşağıdaki adreslerden ücretsiz olarak temin edilebilir.

4.1. Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Üretim ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No: 1/A Keçiören/ANKARA

4.2. İhale dokümanının görülebileceği ve temin edileceği internet adresi www.etimaden.gov.tr

5 - Diğer;

5.1. Vagonların tamamına veya bir kısmına teklif verilmesi mümkün olup, bu durumda teklifte bulunulan vagonların muhammen bedelinin altındaki teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

5.2. Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp vagonların satışını yapıp yapmamakta, dilediğine satmakta, ihaleyi hükümsüz saymakta tamamen serbesttir. İhalenin yapılmaması veya yapıldıktan sonra vazgeçilmesi nedeniyle teklif sahipleri masraf, kar mahrumiyeti ve bunun gibi hangi adla olursa olsun bir hak ve tazminat talep edemezler.

6 - Vagonlara Ait Bilgiler;

Vagonlara ait liste ve detaylı bilgi Teşekkülümüz web sitesi www.etimaden.gov.tr adresinde “İhaleler” bölümünde görülebilir.

8275/1-1


TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ GONCALI GAR TEVSİATI SONRASI YOLLARDA VE MAKASLARDA STRES ALINARAK RAY KAYNAĞI YAPILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                              :  2016/350698

İdarenin:

a) Adresi                                       :  TCDD İşletmesi 3.Bölge Müdürlüğü Atatürk Caddesi Binbaşı Fazıl Bey Meydanı No: 121/A   35220 ALSANCAK/İZMİR

b) Telefon ve Faks Numarası       :  0 232 464 31 31 / 4108 - 0 232 464 77 98

c) Elektronik Posta Adresi            :  3bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr.

d) İhale Dokümanlarının

    Görülebileceği İnternet Adresi  :  www.malzeme.tcdd.gov.tr.

1 - İhale Konusu Hizmetin

    Adı ve Miktarı                          :  TCDD 3. Bölge Müdürlüğü Goncalı Gar Tevsiatı Sonrası Yollarda ve Makaslarda Stres Alınarak Ray Kaynağı Yapılması İşi.

2 - Yukarıda belirtilen alımımız YERLİ İSTEKLİLERDEN TEKLİF ALINMAK SURETİYLE Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 03.10.2016 Tarihi Pazartesi Günü Saat 15.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 100,00- TL. Bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

8003/1-1


TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MANİSA (HARİÇ) - BALIKESİR-BANDIRMA HAT KESİMİNDE İSTASYON TEVSİATLARI SONRASI YOLLARDA VE MAKASLARDA GERİLİM ALINARAK ALÜMİNOTERMİT RAY KAYNAĞI VE YERİNDE İZOLE RAY YAPILMASI HİZMETİ ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                              :  2016/350221

İdarenin:

a) Adresi                                       :  TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Atatürk Caddesi Binbaşı Fazıl Bey Meydanı No: 121/A   35220 ALSANCAK / İZMİR

b) Telefon ve Faks Numarası       :  0 232 464 31 31 / 4108 - 0 232 464 77 98

c) Elektronik Posta Adresi            :  3bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr.

d) İhale Dokümanlarının

    Görülebileceği İnternet Adresi  :  www.malzeme.tcdd.gov.tr.

1 - İhale Konusu Hizmetin

    Adı ve Miktarı                          :  TCDD 3. Bölge Müdürlüğü Manisa (Hariç) - Balıkesir-Bandırma Hat Kesiminde İstasyon Tevsiatları Sonrası Yollarda ve Makaslarda Gerilim Alınarak Alüminotermit Ray Kaynağı ve Yerinde İzole Ray Yapılması Hizmeti Alımı İşi.

2 - Yukarıda belirtilen alımımız YERLİ İSTEKLİLERDEN TEKLİF ALINMAK SURETİYLE Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 04.10.2016 Tarihi Salı Günü Saat 15.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 100,00,- TL. Bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

8004/1-1


ARSALAR SATILACAKTIR

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

 

Sıra

No

İlçe

Mahalle

Ada

Parsel

Encümen

Karar

Tarih/Sayı

İhale Tarih

ve Saatleri

Yüzölçümü

M² sinin Muhammen Bedeli

Tamamının Muhammen Bedeli

Geçici Teminat

İmar Durumları

İhale Türü

1

Onikişubat Üngüt

4528/7

09.09.2016

2016/1310

04.10.2016

14:00

7738,08

1.550,00 TL

11.994.024,00 TL

359.820,72 TL

E=2.00

Max=12 kat karma kullanım alanı

Kapalı teklif (35/a)

2

Onikişubat Hayrullah

6620/3

06.09.2016

2016/1287

04.10.2016

14:10

2922,18

6.0000,00 TL

17.533.080,00 TL

525.992,40 TL

Mia

E=2,50

Kapalı teklif (35/a)

3

Onikişubat Pınarbaşı

2703

09.09.2016

2016/1303

04.10.2016

14:20

2135,00

900,00 TL

1.921.500,00 TL

57.645,00 TL

E=1.70

Max=4 kat

Kapalı teklif (35/a)

 

1 - ÜNGÜT MAHALLESİ 4528 ADA 7 PARSEL

İhale bedelinin % 50 si peşin geriye kalanı ise 6 eşit taksitte ödenecektir. İhale ile satılacak olan taşınmaz Onikişubat İlçesi Üngüt Mahallesi 4528 ada 7 nolu parselde kayıtlı tam 7.738,08 m² lik arsa imar parselidir, mücavir alan içerisinde imar planında tamamı E=2.00 nizam karma kullanım alanı Max=12 kattır. Söz konusu parselin kısmen yola terki olup, bedelsiz terkin durumunda terkin edilen alanın % 50’si kadar alan inşaat alanına eklenecektir. Buna bağlı olarak İhaleye girecekler ihaleye konu olan taşınmazın her türlü imar planını ve durumunu ayrıca araştırmış olarak ihaleye katıldığı kabul edilecektir.

2 - HAYYRULLAH MAHALLESİ 6620 ADA 3 PARSEL

İhale bedelinin % 50 si peşin geriye kalanı ise 8 eşit taksitte ödenecektir. İhale ile satılacak olan taşınmaz Onikişubat İlçesi Hayrullah Mahallesi 6620 ada 3 nolu parselde kayıtlı tam 2.922,18 m² lik arsa imar parselidir, mücavir alan içerisinde imar planında tamamı E=2.50 Mia dır. Buna bağlı olarak İhaleye girecekler ihaleye konu olan taşınmazın her türlü imar planını ve durumunu ayrıca araştırmış olarak ihaleye katıldığı kabul edilecektir.

3 - PINARBAŞI MAHALLESİ 2703 NOLU PARSEL

İhale bedelinin % 50 si peşin geriye kalanı ise 6 eşit taksitte ödenecektir. İhale ile satılacak olan taşınmaz Onikişubat İlçesi Pınarbaşı Mahallesi 2703 nolu parselde kayıtlı tam 2135,00 m² lik arsa imar parselidir, mücavir alan içerisinde imar planında tamamı Ticari E=1.70 Max=4 kattır. Buna bağlı olarak İhaleye girecekler ihaleye konu olan taşınmazın her türlü imar planını ve durumunu ayrıca araştırmış olarak ihaleye katıldığı kabul edilecektir.

ŞARTNAME BEDELİ VE İHALE YERİ

- İhaleler İsmetpaşa Mahallesi Azerbaycan Bulvarı no: 25 adresindeki Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyemiz Encümen salonunda yapılacaktır.

- Her İhale ile ilgili şartname bedeli 50,00 TL olup (şartname bedeli Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığına ödenecektir) Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı Emlak Yönetimi Şube Müdürlüğünden temin edilebilir. Şartname bedeli ödemeyenler ihaleye katılamayacaklardır.

GEÇİCİ TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR:

a. Tedavüldeki Türk parası

b. Maliye Bakanlığınca belirlenen Bankaların verecekleri süresiz teminat mektubu

c. Devlet tahvili ve Hazine kefaletlerine haiz tahviller

d. Özel finans kurumları tarafından verilen süresiz teminat mektupları

İHALEYE KATILACAKLARIN AŞAĞIDAKİ BELGELERİ YANLARINDA HAZIR BULUNDURMALARI GEREKMEKTEDİR.

a. İkametgâh veya tebligat adresini gösterir belge,

b. Geçici teminat belgesi; geçici teminatlar nakit olarak ödenecekse ihale saatinden önce Belediyemizin Vakıflar bankası Çarşı Şubesinde bulunan TR 980001500158007292361081 iban nolu hesabına yatırılarak dekonta açıklama olarak işin adı ve teminatın türü belirtilecektir

c. İhaleye vekâleten giriyorsa noter onaylı vekâletname ile vekâleten ihaleye girenin noter onaylı imza sirküleri (aslı)

d. İhale yasaklısı olmadığına dair yazılı beyanda bulunacaktır.

e. İhaleye şirket adına giriyorsa evrakların aslı veya Noter tasdikli olmak kaydıyla;

- Ticaret ve Sanayi Odası kayıt belgesi

- Ticaret Sicil Gazetesi

- Şirket yetkilisine ait imza sirküsü

- İhalesi 35 (a) göre yapılan taşınmazların teklif mektuplarının imzalı bir şekilde olması gerekir.

- Kapalı teklif usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır. Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler red olunarak hiç yapılmamış sayılır. Teklif mektup usulü yapılan ihalelerde, şartnamesinde istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya noter tasdikli suretlerini eksiksiz olarak hazırlanıp, dosyaların ihale saatinden önce Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Encümenine verilecektir.

f. Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz.

İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte yetkilidir.

İlgililere ilanen duyurulur.

8237/1-1


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıdaki listede ilçesi, mahallesi, ada/parsel numarası,  muhammen bedeli, geçici teminatı yazılı taşınmazlar 2886 sayılı Kanunun 36. maddesi gereğince, Kapalı Zarf usulü ile peşin bedelle ayrıca 29255 ada 1 nolu parsel için proje ortaklık gideri ise ayrıca ödenmek şartıyla mülkiyet satışı yapılacaktır.

1 - İhale 06.10.2016 tarihinde Hipodrom Caddesi No: 5’deki Belediye Hizmet binasının 18. katında bulunan ENCÜMEN salonunda toplanacak Belediye ENCÜMENİ' nce yapılacaktır.

2 - İhale suretiyle satışı yapılacak taşınmazın satış şartnamesi her gün çalışma saatleri içerisinde, Hipodrom Caddesi No: 5 Belediyemiz hizmet binası 14.katında bulunan EMLAK ve İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI Taşınmazlar Şube Müdürlüğünde görülebilir.

3 - İstekliler, Şartnamenin 2. Maddesinde yazılı ‘‘İhaleye girebilmek için isteklilerde aranan şartları’’ sağlamak zorundadır. Şartnameye uygun olmayan veya içinde şartname hükümleri dışında şartlar ihtiva eden teklifler geçersiz sayılacaktır. Buna göre isteklilerde aranacak bilgi ve belgeler;

- Kimlik ve Yetki Belgeleri,

- İkametgah Belgesi,

- Şartname Alındı Makbuzu,

- Teminat Alındı Makbuzu veya 2886 sayılı Kanuna uygun Banka Teminat Mektubu,

- Yer Görme Belgesi,

- Teklif Mektubu,

- Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi,

4 - İhaleye iştirak edecek olanlar 500 TL karşılığında şartname almak zorundadırlar.

5 - İhale için verilen teklif mektupları verildikten sonra geri alınamaz.

6 - İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ rakam ve yazı ile okunaklı bir şekilde  (Silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır.

7 - Teklif mektuplarının en geç ihale günü saat 12.00'ye kadar ihalenin yapılacağı adreste bulunan ENCÜMEN Başkanlığına (7. katta bulunan Yazı işleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına) verilmesi şarttır. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları veya her hangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz.

8 - Satış şartnamesinde belirtilen hususlarla taşınmaza ait dosyasındaki bilgileri ve tapudaki takyidatları alıcı aynen kabul etmiş sayılır. İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar, satış şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar.

9 - Satıştan mütevellit bütün vergi, resmi harç, ilan giderleri, tapu harçları, alım satım giderleri, K.D.V., proje ortaklık gideri gibi ödenmesi gereken her türlü giderler alıcıya ait olup, alıcı  tarafından kanuni süresinde ödenecektir.

10 - İhale Komisyonu (ENCÜMEN) gerekçesini karar içeriğinde belirtmek koşulu ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. ENCÜMEN’ce uygun görülerek karara bağlanan ihale kararı ise; İta Amiri’nin ONAY’ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi, İta Amiri’nin ihaleyi onaylamaması halinde, iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.

11 - İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

 

S.

No

İlçesi

Mahallesi

Ada/Parsel

Alanı (m2)

Belediye Hissesi

H.Max

Emsal

Plan

Amacı

Muhammen

Bedel (TL)

Geçici

Teminat

(TL)

İhale

Saati

1

ÇANKAYA

Dikmen

29255/1

14,136.00

10,561.60

-

Top. İnş. Al 42.827,94 m2

KONUT

34,325,200.00

1,029,756.00

14:00

2

KEÇİÖREN

Uyanış

32962/20

131.00

Tam

4 Kat

-

KONUT

104,800.00

3,144.00

14:02

3

KEÇİÖREN

Uyanış

32962/21

189.00

Tam

4 Kat

-

KONUT

151,200.00

4,536.00

14:04

4

KEÇİÖREN

Uyanış

32977/8

231.00

Tam

3 Kat

-

KONUT

184,800.00

5,544.00

14:06

5

ÇANKAYA

İleri

8137/10

540.00

Tam

4 Kat

-

KONUT

1,404,000.00

42,120.00

14:08

6

ÇANKAYA

Harbiye

2848/16

4197.00

Tam

Hmax: serbest

E:1.60

KONUT

8,813,700.00

264,411.00

14:10

 

Ankara Büyükşehir Belediyesi İnternet Adresi www.ankara.bel.tr

8240/1-1