21 Eylül 2016 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29834

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


7. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE 12 ADET AHŞAP TRAVERSLİ MAKAS FERŞİ HİZMET ALIM İŞİ SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden:


BASMANE-AFYON HATTINDA 21 ADET 60 E1 RAYA UYGUN, BETON TRAVERSLİ MAKAS FERŞİ VE MAKİNELİ TAMİRAT YAPILMASI HİZMET ALIM İŞİ SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden:


ARSA NİTELİKLİ TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


YATIRIMCILARA DUYURU

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:


ARSA SATILACAKTIR

Çukurova İlçe Belediye Başkanlığından:


BASKILI ROLL EKMEK POŞETLERİ ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


DOĞALGAZLI DÖNERLİ FIRIN ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


ALTYAPI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Kastamonu Seydiler Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından:


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Karasu Milli Emlak Müdürlüğünden:


İŞLETME VE ARAMA RUHSATLI JEOTERMAL ALANLAR İHALE EDİLECEKTİR

Balıkesir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


7. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE 12 ADET AHŞAP TRAVERSLİ MAKAS FERŞİ HİZMET ALIM İŞİ SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2016/369158

İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Aliçetinkaya Mah. GAR/AFYONKARAHİSAR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 272 213 76 21 - 0 272 214 19 43

c) Elektronik Posta Adresi         :  www.tcdd.gov.tr (7ihalekom@tcdd.gov.tr)

1 - İhale konusu işin adı ve miktarı:

Eskişehir-Konya arası demiryolu hattında mahal listesinde belirtilen noktalarda ferş edilmek üzere, 49E1’lik raya uygun 12 adet 34,20 metre boyunda, 6 adet sağ, 6 adet sol olmak üzere toplam 12 adet ahşap traversli KS bağlantı malzemeli basit makasın istasyondan ferş edilecek bölgeye nakliyesi, hat dışında uygun şekilde montajı, eski makasların sökülmesi, zeminin kazılması, zeminin tesviyesi, balastın yüklenmesi, eski makasın yerine yeni makasın ferş edilmesi, makasın makineli tamiratları, alüminotermit kaynaklarının yapılması ve gerilim alınması, çıkan makasın vagonlara yüklenmesi, TCDD’nin göstereceği yere tahliye edilmesi ve istiflenmesi hizmet alım işidir.

2 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığı- AFYONKARAHİSAR adresine ihale gün ve saati olan 13/10/2016 günü saat 14:30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu Bürosu-AFYONKARAHİSAR adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 7. Bölge Mali İşler Müdürlüğü Afyonkarahisar veznesinden KDV dahil 150,00 TL bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

8254/1-1


BASMANE-AFYON HATTINDA 21 ADET 60 E1 RAYA UYGUN, BETON TRAVERSLİ MAKAS FERŞİ VE MAKİNELİ TAMİRAT YAPILMASI HİZMET ALIM İŞİ SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2016/370644

İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Aliçetinkaya Mah. GAR/AFYONKARAHİSAR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 272 213 76 21 - 0 272 214 19 43

c) Elektronik Posta Adresi         :  www.tcdd.gov.tr (7ihalekom@tcdd.gov.tr)

1 - İhale konusu işin adı ve miktarı:

Basmane-Afyon arası demiryolu hattında mahal listesinde belirtilen noktalarda ferş edilmek üzere, 60 E1’lik raya uygun 21 adet 34,20 metre boyunda, 11 adet sağ, 10 adet sol olmak üzere toplam 21 adet beton traversli KS bağlantı malzemeli basit makasın istasyondan ferş edilecek bölgeye nakliyesi, hat dışında uygun şekilde montajı, eski makasların sökülmesi, zeminin kazılması, zeminin tesviyesi, balastın yüklenmesi, eski makasın yerine yeni makasın ferş edilmesi, makasın makineli tamiratları, alüminotermit kaynaklarının yapılması ve gerilim alınması, çıkan makasın vagonlara yüklenmesi, TCDD’nin göstereceği yere tahliye edilmesi ve istiflenmesi hizmet alım işidir.

2 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığı-AFYONKARAHİSAR adresine ihale gün ve saati olan 18/10/2016 günü saat 14:30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu Bürosu-AFYONKARAHİSAR adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 7. Bölge Mali İşler Müdürlüğü Afyonkarahisar veznesinden KDV dahil 250,00 TL bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

8255/1-1


ARSA NİTELİKLİ TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait olan, İmar Planında “Akaryakıt ve LPG istasyon” kullanımında bulunan; Tapuda İlkadım İlçesi, Kıran Mahallesi, 6457 Ada, 5 no.lu parselde kayıtlı 4.739,76 m². yüzölçümlü arsa nitelikli taşınmaz, tanzim olunan şartnamesine göre ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 36. maddesi uyarınca peşin olarak kapalı teklif usulü ile satışı yapılacaktır.

2 - İhale Şartnamesi, Samsun Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelirler Şube Müdürlüğü veznesine ¨500,00 (BEŞYÜZ TÜRK LİRASI) yatırılarak, alınacak makbuz aslının ibrazı karşılığında, Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığından temin edilecektir.

3 - Söz konusu taşınmazın satışa esas muhammen bedeli ¨4.740.000,00 (Dört Milyon Yediyüz Kırk Bin Türk Lirası)’dır.

- İhalede yarışma (artırım) bu bedel üzerinden yapılacaktır.

4 - Geçici teminat oranı %3, tutarı ¨142.200,00 (Yüzkırkiki Bin İkiyüz Türk Lirasıdır.)

5 - Bahse konu İhale 06.10.2016 tarihinde, Perşembe Günü Saat 15.30’da Büyükşehir Belediye Encümen Toplantı Salonunda, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesi hükümleri uyarınca KAPALI TEKLİF USULÜ ile yapılacaktır.

6 - İhaleye katılacak olanlardan istenecek belgeler:

A. Nüfus cüzdanı Fotokopisi, (Gerçek kişiler için)

B. Kanuni ikametgâh belgesi, (Nüfus Müdürlüğünden alınacaktır.)

C. Türkiye'de tebligat için adres göstermesi,

D. Ticaret ve Sanayi Odasına Kayıtlı Olduğuna Dair Belge,

a) Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ticaret, sanayi odası veya esnaf sanatkâr siciline kaydı olduğuna dair belge,

b) Tüzel kişi olması durumunda, tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odası'ndan veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge,

E. İmza Sirkülerinin verilmesi,

a) Gerçek kişi olması halinde noterden tanzim ve tasdik edilmiş imza sirküleri,

b) Tüzel kişiliğin olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin imza sirkülerinin, bulunduğu ülkedeki Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğu tarafından onaylanması gerekmektedir.

c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi ve tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge;

F. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunanın noter tasdikli vekâletnamesi ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,

G. Geçici teminatın verilmesi, (2886 Sayılı D.İ.K.'da belirtilen geçici teminat olarak kabul edilen değerler olmalıdır.)

H. İhaleye katılanın Büyükşehir Belediyesine problemli borcu ve ilişiği olmadığına dair belge,

İ. 2886 sayılı D.İ.K. göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair belge,

J. Vergi borcu ve SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) borcu olmadığına dair ilgili kurumlardan alınacak belge,

K. İhale dosya bedelinin ödendiğini gösteren makbuz.

7 - Teklifler İhale günü olan 06.10.2016 Perşembe günü Saat:15.30’a kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında İhale Komisyon Başkanlığına (Samsun Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı - Encümen Kalemine) verilecektir.

- Alındı numarası zarfın üzerine yazılacak, teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilecektir.

- Bu takdirde dış zarfın üzerine Komisyon Başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılacaktır.

- Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale saati olan Saat: 15.30’a kadar Komisyon Başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edileceği ve Komisyon Başkanlığına verilen tekliflerin herhangi bir sebeple geri alınamayacağı ilan olunur.

8243/1-1


YATIRIMCILARA DUYURU

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

İdaremizce 19.08.2016 tarihinden itibaren ihale ilanına çıkılan Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.’nin mülkiyetindeki;

1. Afyonkarahisar ili, Emirdağ ilçesi, Toklucak Köyü, 919 no.lu parseldeki 40.000 m2

2. Afyonkarahisar ili, Merkez ilçesi, Çetinkaya Mahallesi, 653 ada, 98 no.lu parseldeki 35.600,91 m2

3. Afyonkarahisar ili, Merkez ilçesi, Sülümenli Köyü, 8887 no.lu parseldeki 11.348,37 m2

4. Aksaray ili, Merkez ilçesi, Yeşiltönek Köyü, 132 ada 9 no.lu parseldeki 40.742,74 m2

5. Aksaray ili, Merkez ilçesi, Yeşiltönek Köyü, 133 ada 2 no.lu parseldeki 76.575 m2

6. Aksaray ili, Ortaköy ilçesi, Devedamı Köyü, 488 ve 489 no.lu parsellerdeki toplam 19.350 m2

7. Ankara ili, Kalecik ilçesi, Alibeyli Mahallesi, 205 no.lu parseldeki 18.000 m2

8. Ankara ili, Polatlı ilçesi, Sazılar Köyü, 153 ada 1 ve 154 ada 1 no.lu parsellerdeki toplam 13.814,71 m2

9. Balıkesir ili, Karesi ilçesi, Akıncılar Mahallesi, 7703 ada 9 no.lu parseldeki 2.160,17 m2

10. Bayburt ili, Demirözü ilçesi, Beşpınar Köyü, 633 no.lu parseldeki 19.750 m2

11. Bayburt ili, Merkez ilçesi, Kırkpınar Köyü, 1584 no.lu parseldeki 24.511,81 m2

12. Bilecik ili, Gölpazarı ilçesi, Aktaş Köyü, 119 ada 19 no.lu parseldeki 22.418,80 m2

13. Çorum ili, Mecitözü ilçesi, Kozören Köyü, 1154 no.lu parseldeki 25.600 m2

14. Edirne ili, Merkez ilçesi, Kirişhane Mahallesi 2242 ada, 1 no.lu parseldeki 11.250 m2

15. Erzurum ili, Horosan ilçesi, Karaçuha Mahallesi, 108 ada, 16 no.lu parseldeki 3.000 m2

16. Erzurum ili, Palandöken ilçesi, Uzunahmet Mahallesi, 9546 ada, 28 no.lu parseldeki 1.673,24 m2

17. Eskişehir ili, Alpu ilçesi, Çardakbaşı Mahallesi, 115 ada, 6 no.lu parseldeki 14.800 m2

18. Kastamonu ili, Tosya ilçesi, Dilküşah Mahallesi, 329 ada, 4 no.lu parseldeki 10.035 m2

19. Konya ili, Ereğli ilçesi, Hacımemiş Mahallesi, 195 ada, 3 no.lu no.lu parseldeki 24.000 m2

20. Konya ili, Ereğli ilçesi, Hacımemiş Mahallesi, 195 ada, 4 no.lu no.lu parseldeki 24.000 m2

21. Konya ili, Ereğli ilçesi, Hacımemiş Mahallesi, 195 ada, 5 no.lu no.lu parseldeki 24.000 m2

22. Konya ili, Ereğli ilçesi, Hacımemiş Mahallesi, 195 ada, 6 no.lu no.lu parseldeki 24.000 m2

23. Konya ili, Ereğli ilçesi, Hacımemiş Mahallesi, 195 ada, 7 no.lu no.lu parseldeki 33.237,74 m2

24. Konya ili, Ilgın ilçesi, Çavuşçu Mahallesi, 1674 no.lu parseldeki 2.200 m2

25. Konya ili, Ilgın ilçesi, Çavuşçu Mahallesi, 1824 no.lu parseldeki 2.000 m2

26. Samsun ili, Çarşamba ilçesi, Ahubaba Mahallesi, 116 ada, 9 no.lu parseldeki 20.015,24 m2

27. Samsun ili, Çarşamba ilçesi, Kızılot Mahallesi, 106 ada, 42 no.lu parseldeki 19.142,29 m2

28. Sinop ili, Merkez ilçesi, Kabalı Köyü, 146 ada, 1 no.lu parseldeki 17.403,93 m2

29. Sinop ili, Merkez ilçesi, Kabalı Köyü, 135 ada, 1 no.lu parseldeki 1.465,19 m2

30. Sinop ili, Saraydüzü ilçesi, Yenice Köyü, 1609 ve 1611 no.lu parseldeki toplam 9.740 m2

31. Tokat ili, Turhal ilçesi, Dere Mahallesi, 1200 ada, 2 no.lu parseldeki 1.461,96 m2

32. Tokat ili, Sulusaray ilçesi, Malum Seyit Tekke Köyü, 289, 291, 292, 293 ve 295 no.lu parseldeki toplam 17.997 m2

33. Tokat ili, Zile ilçesi, İstasyon Mahallesi, 295 ada, 28 no.lu parseldeki 349,09 m2

34. Tokat ili, Zile ilçesi, İstasyon Mahallesi, 295 ada, 29 no.lu parseldeki 384,08 m2

35. Tokat ili, Zile ilçesi, İstasyon Mahallesi, 295 ada, 30 no.lu parseldeki 547,67 m2

36. Tokat ili, Zile ilçesi, İstasyon Mahallesi, 295 ada, 31 no.lu parseldeki 410,41 m2

37. Tokat ili, Zile ilçesi, İstasyon Mahallesi, 295 ada, 32 no.lu parseldeki 400,08 m2

38. Tokat ili, Zile ilçesi, İstasyon Mahallesi, 295 ada, 33 no.lu parseldeki 389,07 m2

39. Tokat ili, Zile ilçesi, İstasyon Mahallesi, 295 ada, 34 no.lu parseldeki 471,50 m2

40. Yozgat ili, Sorgun ilçesi, Çiğdemli/Karşıyaka Mahallesi, 136 ada, 11 no.lu parseldeki 17.962,61 m2

yüzölçümlü taşınmazlardan

• 1 - 18 sıraları arasında yer alan taşınmazlar için 22.09.2016 Perşembe günü saat 17.00 olan son teklif verme tarihi 08.11.2016 Salı günü saat 17.00’ye,

• 19 - 40 sıraları arasında yer alan taşınmazlar için 29.09.2016 Perşembe günü saat 17.00 olan son teklif verme tarihi ise 15.11.2016 Salı günü saat 17.00’ye

kadar uzatılmıştır.

Teklifler, Tanıtım Dokümanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak hazırlanıp, yukarıda yer alan tarihlere kadar İdare’nin belirtilen adresine elden teslim edilecektir. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra İdare’ye intikal edecek belge ve teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

8293/1-1


ARSA SATILACAKTIR

Çukurova İlçe Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait olan ve aşağıda nitelikleri belirtilen arsalar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre (kapalı teklif usulü) satılacaktır.

 

Mahalle

Ada

Parsel

Alan (m²)

Muhammen Bedel (TL)

Geçici Teminat (TL)

İmarı

İhale Tarih-Saat

K. Ocağı

7811

9

3.000,00

6.000.000,00

180.000.00

TİCK E=1.60

Y en çok=Serbest

05.10.2016-10:00

 

2 - İhale Çukurova İlçe Belediyesi Encümen Salonunda yapılacaktır.

3 - Söz konusu arsanın ihalesine ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Emlak ve İstimlâk Müdürlüğümüzde görülebilir ve temin edilebilir.

4 - Geçici teminat muhammen bedelin %3 ü kadardır.

5 - İsteklilerden istenen belgeler;

1. Teklif mektubu

2. Geçici teminat bedeli makbuzu veya teminat mektubu

3. Gerçek kişiler için nüfus cüzdanı sureti

4. Gerçek kişiler için yerleşim belgesi (İkametgah Belgesi)

5. Gerçek kişiler için imza sirküsü (Noterden) ve vekâleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair ihale tarihi itibariyle son bir yıl için düzenlenmiş noter tasdikli vekâletname

6. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza sirküleri

7. Yabancı istekliler için Türkiye'de gayrimenkul edinilmesine ilişkin kanuni şartları taşımak ve Türkiye'de tebligat adresi beyan etmek.

8. Ortak katılım halinde Ortaklık Beyannamesi.

6 - Posta ile müracaatlar kabul edilmeyecektir.

7 - İhale kararının onayı; karar tarihinden itibaren 15 gün içerisinde üst yönetici tarafından onaylanacak ya da iptal edilecektir.

8 - İhale kararının onayı ve ihaleyi alana tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde ihaleyi alan ihale bedelini Belediyemiz veznesine peşin olarak yatıracaktır

9 - Satıştan mütevellit bütün vergi, resmi harç, tapu harçları, alım satım giderleri gibi ödenmesi gereken her türlü gider alıcıya ait olup; alıcı tarafından kanuni süresinde ödenecektir.

10 - Satışı yapılan arsanın Tapu tescil işlemleri ihalenin kesinleşmesine müteakip ihale bedelinin tamamı Belediyemiz veznesine yatırıldıktan sonra gerçekleşecektir.

11 - Belediyemizce satışı yapılacak gayrimenkul 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 17. maddesinin 4. fıkrasının (r) bendine göre KDV istisnasına tabii olduğundan, bu satışlardan KDV tahsilâtı yapılmayacaktır.

12 - Tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde arsa bedeli peşin ödenmediği takdirde ihale iptal edilerek geçici teminat irat kaydedilir.

13 - İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.

14 - Şartnamede yazılı olmayan hususlarda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır. İhtilaf halinde Adana Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

15 - Taşınmazların ihalesine teklif vereceklerin;  şartnamede belirtilen maddelere uygun olarak hazırlayacakları ihale zarfını 05.10.2016 tarihi saat 09.00’a kadar Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğü'ne alındı belgesi karşılığında teslim etmeleri zorunludur.

16 - İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

17 - Basılı evrak bedeli KDV dahil 250 TL (ikiyüzelli Türk Lirası) dir.

8251/1-1


BASKILI ROLL EKMEK POŞETLERİ ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamız, konusu teknik şartnamede belirtilen 2.000 kg Baskılı Şampiyon Ekmek Poşeti, 3.000 kg Baskılı Fındıklı Ekmek Poşeti, 5.000 kg Baskılı Normal Roll Ekmek Poşeti, 5.000 kg Baskılı Köy Roll Ekmek Poşeti, 500 kg Baskılı Çavdarlı Roll Ekmek Poşeti ve 1.000 kg Baskılı Tıbbi (Glutensiz) Ekmek Poşeti alımları kapalı zarf ile teklif alma yoluyla ihale edilecektir.

2 - İhale 29.09.2016 Perşembe günü saat 14:00’da Fabrikamız Genel Müdürlük toplantı salonunda yapılacaktır.

3 - İhale ile ilgili şartname 100 TL bedelle Fabrikamız Pazarlama ve Ticaret Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

4 - Nihai teklifler en geç 29.09.2016 Perşembe günü saat 14:00’a kadar Fabrikamız Pazarlama ve Ticaret Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir.

5 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

6 - Bu İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun İstisna Alımı Kapsamındadır.

7 - 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş.

                Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA

                Tel: (0312) 397 33 65-66    Faks: (0312) 397 33 74-71

8248/1-1


DOĞALGAZLI DÖNERLİ FIRIN ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamız, konusu teknik şartnamede belirtilen 4 Adet Doğalgazlı Dönerli Fırın (2 Maxi ve 2 Midi) alımı kapalı zarf ile teklif alma yoluyla ihale edilecektir.

2 - Nihai teklifler en geç 11.10.2016 Salı günü saat 14:00’a kadar Fabrikamız Pazarlama ve Ticaret Müdürlüğü’ne verilmiş olması gerekmektedir.

3 - İhale ile ilgili şartname 100 TL bedelle Fabrikamız Pazarlama ve Ticaret Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

5 - Bu İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun İstisna Alımı Kapsamındadır.

6 - 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş.

                Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle/ANKARA

                Tel: (0312) 397 33 65-66    Faks: (0312) 397 33 74-71

8247/1-1


ALTYAPI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Kastamonu Seydiler Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından:

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan, Kastamonu Seydiler Organize Sanayi Bölgesi altyapı yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir.

1 - İdarenin Adresi                    :  Merkez Mah. Şehit Şerife Bacı Cad. No: 16 Seydiler / KASTAMONU

2 - İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  Kastamonu Seydiler Organize Sanayi Bölgesi (105 HA) alanına ait yol, atıksu, yağmursuyu, içmesuyu inşaatlarından müteşekkil altyapı yapım işi

b) Yapılacağı yer                       :  Seydiler / KASTAMONU

c) İşe başlama tarihi                      : Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

d) İşin süresi                              :  31/10/2018 tarihine kadar tamamlanacaktır.

e) Keşif Bedeli (2016 B.F. ile)   :     21.846.289 TL

f) Geçici Teminatı                      :  1.529.240,23 TL

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                           Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154 1. Kat 159 nolu Toplantı Salonu Çankaya- ANKARA

b) Tarihi ve saati                        :  06/10/2016 - Saat 10.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu.

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi.

4) İş Deneyim Belgesi.

İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde gerçekleştirildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen bedelin en az % 80’i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de sunulması gerekmektedir.

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; Yol, içmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu, drenaj, gölet ve baraj yapım işleridir.

5) İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler.

a - İdari Şartnamede belirtilen Teknik Personele ait Taahhütname.

b - Anahtar Teknik Personel

İsteklilerden, ihale tarihinden en az üç ay öncesi itibariyle bünyelerinde çalışmakta olan 1 adet İnş. Yük. Mühendisi veya İnş. Mühendisi anahtar teknik personel istenmektedir. Anahtar teknik personelin deneyim süresinin en az 3 yıl olma şartı aranmaktadır.

6) Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler.

a - İdari Şartnamede belirtilen Yapı Araçlarına ait Taahhütname.

b - Kendi malı olarak temini istenilen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanlar.

İsteklilerden, 1 adet Ekskavatör (yd3’lük 100 HP), 1 adet Titreşimli Silindir (9-11 ton statik, 18-22 ton dinamik kuvvette), 2 adet Kamyonun kendi malı olarak temini istenmektedir.

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Keşif bedelinin en az % 20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.)

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum bildirimi.

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge

E) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.

F) Keşif bedelinin % 7’si oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki form örneğine uygun olarak, Müteşebbis Heyet Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat.

G) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi.

H) İhale dokümanının satın alındığına dair belge

İ) İç Zarf.

Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00’a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz.

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 7.3 uncu maddesinde belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir.

5 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya konsorsiyum) kabul edilmez.

6 - Bu ihalede, iş deneyim belgesi yerine iş yönetme, iş denetleme ve diploma kabul edilmez.

7 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

8 - İhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasında veya Kastamonu Seydiler Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığının Merkez Mah. Şehit Şerife Bacı Cad. No: 16 Seydiler / KASTAMONU adreslerinde görülebilir veya 500.- TL karşılığı Bilim, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

11 - Müteşebbis Heyetimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

8174/2-2


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Karasu Milli Emlak Müdürlüğünden:

İLİ                                          : SAKARYA

İLÇESİ                                   : KARASU

İHALEYİ YAPAN İDARE  : KARASU MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

İDARENİN TEL. NO            : (0 264) 718 11 20

FAX NO                                : (0 264) 718 11 19

 

Sıra

No

Mah./

Köyü

Taşınmaz

No

Mevkii

Cinsi

Pafta

No

Ada

No

Parsel

No

Yüzölçümü

(M2)

Hazine

His. (M²)

İmar

Durumu

Tahmini Bedeli (TL)

Geçici

Teminat (TL)

İhalenin

Tarihi

Saati

1

İhsaniye

54070100569

Kocaeğreltilik

Arsa

7

 

1467

25.073,56

25.073,56

1/25000 Ölçekte Bölgesel Çalışma Alanı

2.510.000,00

753.000,00

05.10.2016

10.45

 

1 - Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmazın satış ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile 5 EKİM 2016 ÇARŞAMBA GÜNÜ karşısında belirtilen saatte Karasu Milli Emlak Müdürlüğünde toplanacak komisyon tarafından yapılacaktır.

2 - İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatine kadar yatıracakları geçici teminatın makbuzu veya süresiz teminat mektubu, (Banka teyit yazısı ile birlikte) ikametgah senedi, tebligat için Türkiye’de adres gösterir belgeyi, nüfus cüzdan örneği, gerçek kişilerin: T.C. Kimlik numarasını, özel kişiler adına vekaleten ihaleye giren kişiler noterden tasdikli vekaletname ile tüzel kişilerin ise Vergi Kimlik numarasını (Tüzel kişilerde ise ihalenin yapılacağı yıl içerisinde Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan alınmış sicil kaydı, teklifte bulunacak kişilerin noterden tasdikli yetki belgesi, vekaletname ve imza sirküleri ile) birlikte ihale saatinde komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

3 - İstekliler şartnameler ve eklerindeki bütün şartları kabul ve taahhüt etmek zorundadır. İstekliler şartnameleri ve eklerini mesai saatleri içerisinde Karasu Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz görebilirler.

4 - İhale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla düzenlenecek teklifler iadeli taahhütlü bir mektupla gönderilebilir. Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

5 - Komisyonumuz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

6 - Ortak Girişim olarak ihalelere teklif verilemez.

7 - Türkiye genelinde ihale bilgileri internet vasıtasıyla "www.milliemlak.gov.tr" adresinden öğrenilebilir.

İlan olunur.

8135/1-1


İŞLETME VE ARAMA RUHSATLI JEOTERMAL ALANLAR İHALE EDİLECEKTİR

Balıkesir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından:

1 - Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan ve aşağıdaki tabloda İlçesi, Mahallesi, Ruhsat Cinsi, Ruhsat Nosu, Hektarı, Muhammen Bedeli, Geçici Teminatı, İhale Gün ve Saati yer alan İR.10/0010, İR.10/0016 nolu (2) iki adet işletme ruhsatlı ile AR.10/0061, AR.10/0109, AR.10/0111, AR.10/0113, AR.10/0172, ARA.10.00.2013.JEO.17-1, ARA.10.00.2013.JEO.18, ARA.10.00.2013.JEO.19, ARA.10.00.2013.JEO.20, ARA.10.00.2013.JEO.21, ARA.10.00.2013.JEO.22, ARA.10.00.2013.JEO.23, ARA.10.00.2013.JEO.24 ve ARA.10.00.2013.JEO.25 nolu (14) on dört adet arama ruhsatlı jeotermal saha 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 10. maddesinin 1. fıkrasının (c) bendi gereğince ihale edilecektir.

2 - İhale 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince; Balıkesir Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı toplantı salonunda (Eski Kuyumcular Mah. Anafartalar Cad. PTT Binası Kat: 3 Karesi/BALIKESİR) aşağıdaki tabloda belirtilen gün ve saatte yapılacaktır.

3 - İşin Muhammen bedeli ve %3 geçici teminat miktarı aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

4 - Şartname ve ekleri ihale günü saat: 12:00’a kadar Balıkesir Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğünden (Eski Kuyumcular Mah. Anafartalar Cad. PTT Binası Kat: 3 Karesi/BALIKESİR) alınabilir. İhale şartnamesi ve ekleri ücretsizdir.

5 - İsteklilerin ihaleye iştirak edebilmeleri için aranılan bilgi ve belgeler:

a) Gerçek kişiler için:

1- T.C. Vatandaşı olması ve T.C. kimlik numarasını içeren onaylı nüfus cüzdan sureti

2- Noter tasdikli imza sirküleri

3- Vekil olarak katılanların Noter tasdikli vekaletnameleri

4- Tebligat için adres beyanı

5- Geçici teminatın yatırıldığına dair banka dekontu veya banka teminat mektubu (Kesin ve Süresiz)

6- Mali yeterlilik belgesi; (116.254,14 ¨’den az olmamak üzere gayrimenkul, menkul, banka mevduat bilgisi, ortaklık payı, ödenmiş sermaye, sermaye piyasası araçlarını gösterir belge.)

7- İhalelere katılımdan yasaklı olmadığına dair taahhütname

b) Tüzel kişiler için:

1- Jeotermal kaynaklar ve Doğal Mineralli Sularla ilgili faaliyet yapabileceği hususu yer alan şirketin kuruluş statüsü ve son yönetimi gösteren Ticaret Sicil Gazetesi

2- Şirket yönetiminin onaylı imza sirküleri aslı

3- Şirketin bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir belge

4- Şirket yetkilisi olarak katılacakların yetki belgesi, vekil olarak katılacakların Noter tasdikli vekaletnameleri

5- Geçici teminatın yatırıldığına dair banka dekontu veya banka teminat mektubu (Kesin ve Süresiz)

6- Tebligat için adres beyanı

7- Oda kayıt belgesi

8- Mali yeterlilik belgesi; (116.254,14 ¨’den az olmamak üzere gayrimenkul, menkul, banka mevduat bilgisi, ortaklık payı, ödenmiş sermaye, sermaye piyasası araçlarını gösterir belge.)

9- İhalelere katılımdan yasaklı olmadığına dair taahhütname

6 - İstekliler; istenen belgeleri aşağıda belirtilen gün ve saatte İhale Komisyonu huzurunda vereceklerdir.

7 - İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 

NO

İLÇE

MAHALLE

RUHSAT CİNSİ

RUHSAT NO

HEKTAR

MUHAMMEN BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT

İHALE GÜN VE SAATİ

  1

GÖNEN

EKŞİDERE

İŞLETME RUHSATI

(Jeotermal Kaynak)

İR.10/0010

2016.22

153.060,74 ¨

4.591,83 ¨

05/10/2016 14:00

  2

SUSURLUK

YILDIZ

İŞLETME RUHSATI

(Jeotermal Kaynak)

İR.10/0016

2000

151.829,40 ¨

4.554,89 ¨

05/10/2016 14:20

  3

SINDIRGI

HİSARALAN

ARAMA RUHSATI

(Jeotermal Kaynak)

AR.10/0061

1469.29

  27.885,07 ¨

   836.56 ¨

05/10/2016

14:40

  4

SINDIRGI

ÇAMALANI

ARAMA RUHSATI

(Jeotermal Kaynak)

AR.10/0109

2595.83

  49.265,22 ¨

1.477,96 ¨

05/10/2016 14:50

  5

SINDIRGI

DÜVERTEPE

ARAMA RUHSATI

(Jeotermal Kaynak)

AR.10/0111

4742.22

  90.000,70 ¨

2.700,03 ¨

05/10/2016 15:00

  6

SINDIRGI

DÜVERTEPE

ARAMA RUHSATI

(Jeotermal Kaynak)

AR.10/0113

3094.45

  58.728,33 ¨

1.761,85 ¨

05/10/2016 15:10

  7

EDREMİT

ZEYTİNLİ

ARAMA RUHSATI

(Jeotermal Kaynak)

AR.10/0172

2119.65

  41.227,99 ¨

1.236,84 ¨

05/10/2016 15:20

  8

MERKEZ

KONAKPINAR

ARAMA RUHSATI

(Jeotermal Kökenli Gaz)

ARA.10.00.2013.JEO.17-1

4978.34

  94.481,93 ¨

2.834,46 ¨

05/10/2016 15:30

  9

MERKEZ

KARABEYLER

ARAMA RUHSATI

(Jeotermal Kökenli Gaz)

ARA.10.00.2013.JEO.18

4882.18

  92.656,95 ¨

2.779,71 ¨

05/10/2016 15:40

10

SINDIRGI

GÖLCÜK

ARAMA RUHSATI

(Jeotermal Kökenli Gaz)

ARA.10.00.2013.JEO.19

4991.35

  94.728,84 ¨

2.841,87 ¨

05/10/2016 15:50

11

SINDIRGI

SİNANDEDE

ARAMA RUHSATI

(Jeotermal Kökenli Gaz)

ARA.10.00.2013.JEO.20

4980.64

  94.525,58 ¨

2.835,77 ¨

05/10/2016 16:00

12

SINDIRGI

EĞRİDERE - RAHMAN

ARAMA RUHSATI

(Jeotermal Kökenli Gaz)

ARA.10.00.2013.JEO.21

4990.16

  94.706,25 ¨

2.841,19 ¨

05/10/2016 16:10

13

SINDIRGI

ÇAKILLI

ARAMA RUHSATI

(Jeotermal Kökenli Gaz)

ARA.10.00.2013.JEO.22

4962.68

  94.184,72 ¨

2.825,55 ¨

05/10/2016 16:20

14

SINDIRGI

BAYIRLI - KOCAKONAK

ARAMA RUHSATI

(Jeotermal Kökenli Gaz)

ARA.10.00.2013.JEO.23

4537.28

  86.111,23 ¨

2.583,34 ¨

05/10/2016 16:30

15

SINDIRGI

BAYRAKLI - KOCAYAYLA

ARAMA RUHSATI

(Jeotermal Kökenli Gaz)

ARA.10.00.2013.JEO.24

2181.23

  41.396,70 ¨

1.241,91 ¨

05/10/2016 16:40

16

MERKEZ

KUŞKAYA

ARAMA RUHSATI

(Jeotermal Kökenli Gaz)

ARA.10.00.2013.JEO.25

4976.45

  94.446,06 ¨

2.833,39 ¨

05/10/2016 16:50

 

İlan olunur.

8250/1-1