20 Eylül 2016 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29833

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


PAFTA 31 M 3 D, ADA 59 PARSEL 4’DE KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Çanakkale Lapseki Belediye Başkanlığından:


KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR

Melikgazi Belediye Başkanlığından:


KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR

Melikgazi Belediye Başkanlığından:


Supply for 'Maraş Pepper Cluster' in the South-east Anatolia Region - Relaunch


Supply for Bingöl Enterprise Development Centre and Van Enterprise Development Centre


GAYRIMENKUL SATILACAKTIR

Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


PAFTA 31 M 3 D, ADA 59 PARSEL 4’DE KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Çanakkale Lapseki Belediye Başkanlığından:

İdarenin:

a) Adı                         :  Lapseki Belediye Başkanlığı

b) Adresi                    :  Cumhuriyet Mah. Atatürk Caddesi Belediye Hizmet Binası. No:32, Lapseki Merkez, Lapseki, Çanakkale

c) Telefon numarası   :  0 286 512 10 44

ç) Faks numarası        :  0 286 512 10 18

İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle alabilir.

1 - Lapseki Belediyesine ait Cumhuriyet Mahallesinde tapunu pafta 31 M 3 D, Ada 359, Parsel 4 de kayıtlı 5724,85 m2 miktarındaki taşınmaz 1/1000 uygulama imar planlarında Emsal 3 Ticaret + konut alanında kalmaktadır. Pafta 31 M 3 D, Ada 359, 4 Pasele projesine uygun olarak kat karşılığı yapılması işi 2886 sayılı Devlet İhale Yasasının 35. Maddesinin a fıkrasına göre kapalı teklif usulü ile kat karşılığı verilmek üzere ihaleye çıkarılmıştır.

2 - İhale 30.09.2016 Cuma günü saat 11.00’de Lapseki Belediyesi Encümen salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

3 - Söz konusu işin Muhammen bedeli 13.313.511,87-TL (Onüçmilyonüçyüzonüçbinbeşyüzonbirliraseksenyedikuruş) TL olup, geçici teminat ise 399.405,36-TL (üçyüzdoksandokuzbindörtyüzbeşliraotuzaltıkuruş)

4 - İstekliler söz konusu taşınmaza ait ihale şartnamesi, imar durumu ve ölçü krokisini Lapseki Belediyesi Fen işleri bürosundan 1.000,00 TL (Binlira) dosya bedeli karşılığında alabilirler. Dosya bedelini yatırmayanlar ihaleye iştirak edemezler.

5 - İnşaat kat karşılığı yaptırıldığından teminat olarak, ihaleyi üstlenecek şahıs veya firmaya kalacak olan bağımsız İnşaat ruhsatının alınması ile 30 gün içinde kat irtifakı kurulacak olup proje ve ruhsat karşılığı yüklenicinin dairelerinin %10’u, kaba inşaatı ve çatısı (çatı kaplaması dahil) tamamlandığında % 40’ı, İnce inşaatı tamamlandığında % 25’i, ada içi ve çevre düzenlemesi tamamlandığında da ve iskan ruhsatı alındığında % 25’i oranına isabet eden arsa paylarının tapu devri gerçekleştirilecektir. Ancak idare iş programında aksama tespit etmediği taktirde teminat karşılığı yüzdelerde değişikliğe gidebilir. Yüklenicinin inşaatı bırakması durumunda devredilmeyen kısımlar direkt olarak işverene ait olacaktır. Yüklenici tapuda devri yapılmadan önce kendisine kalan bağımsız bölümleri satamaz. Yüklenici tarafından tapu harici yapılan satışlar belediye tarafından tanınmayacaktır.

6 - İhaleye katılacak olanlar belirtilen miktardaki geçici teminatlarını, 30.09.2016 İhale günü en geç Saat 10:30’a kadar Belediyemiz veznesine, Halk Bankası Lapseki Şubesindeki Belediyemiz Hesabına (İBAN TR 32000120096440000700000002) yatırmaları veya Milli Bankalardan birinden bu bedel kadar teminat mektubu getirmeleri şarttır. Teminat yatırmayanlar ihaleye iştirak ettirilmezler. İhale günü saat 10:30 dan sonra teminat kabul edilmez.

7 - İhaleye girebilmek için:

A) Kanuni ikametgahı gösteren ikametgah senedi,

B) Türkiye’de tebligat için adres beyanı

C) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi

a. Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar siciline kayıt olduğunu gösterir belge,

b. Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicile kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl için alınması tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu’nca veya Türk Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)

c. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge,

D) İmza sirküleri,

a. Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,

b. Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin bu tüzel kişiliğin bulunduğu Türk Konsolosluğu’nca veya Türk Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)

c. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) veya (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge,

E) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu’nca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)

F) İsteklilerin ortak girişimi olması halinde bu şartnameye ekli örneğe uygun olarak noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi,(İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.) Ayrıca, ortaklığın bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.

G) İhale tarihinden en az 10 gün öncesi (İhale tarihi hariç) itibariyle vergi borcu bulunmadığına dair ilgili Vergi Dairesinden alınmış belge,

H) İhale tarihinden en az 10 gün öncesi (İhale tarihi hariç) itibariyle SSK prim borcu bulunmadığına dair ilgili Sigorta Müdürlüğünden alınmış belge,

İ) Bu işin ilan tarihinden sonra temin edilmiş tarih, sayı ve bank kaşesini ihtiva eden çift imzalı ve Genel Müdürlükten teyitli kullanılmış nakit kredisi ile kullanılmamış teminat mektubu kredisini gösteren banka referans mektubu, (Kullanılmamış nakit kredisi ve teminat mektubu kredisinden herhangi biri en az işin tahmini yatırım bedelinin %15’dan az olamaz).

J) Mali durum bildirisi

K) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair beyanname.

L) İstekliler, son on beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde keşif bedelinin en az % 80 i oranında bina yapım iş bitirme belgesini sunacaktır.

M) Teknik personel taahhütnamesi: Yüklenici işi yürütebilmesi için 1adet İnş. Müh. veya Mimar Şantiye Şefi 5 yıl deneyimli, 1 adet Makine Mühendisi 5 yıl deneyimli, 1 adet Elektrik Mühendisi 5 yıl deneyimli, 1 adet İnş. Teknikeri 5 yıl deneyimli, 1 adet Harita Teknikeri 3 yıl deneyimli çalıştıracağına dair taahhütname ve Teknik Personel Listesini sunacaktır.

N) Yapı araçları taahhütnamesi: Yüklenici iş yürütebilmek için 1 adet Kepçe, 2 adet Kamyon, 1 adet vibratör, 5000 m2 İş İskelesi

O) İhale şartnamesinin satın alındığına dair belge vermek zorundadırlar. Dosya bedeli 1.000,00-TL (Bin TL)dir.

8 - İhale şartnamesi ve diğer evraklar hafta içi her gün mesai saatleri içinde Lapseki Belediyesi Fen işleri bürosunda görülebilir.

9 - İstekliler teklif mektuplarını Lapseki belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne en geç 30.09.2016 Cuma günü saat 10:30’a kadar makbuz karşılığında verebileceklerdir. İhale günü saat 10.30 dan sonra teklif mektupları kabul edilmez. Teklif mektubu vermeyenler ihaleye iştirak ettirilmezler.

10 - Telgrafla yapılan müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez.

İlan olunur.

8249/1-1


KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR

Melikgazi Belediye Başkanlığından:

Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Küçükali Mahallesinde geçici 4. ada 1 blok olmak üzere brüt 142 m² 48 daire + 1 görevli dairesi+brüt 275,28 m² 5 adet dükkan inşaatı 2886 sayılı Devlet ihale Kanunun 35/a (36. Maddesine göre) kapalı teklif usulü ile ihaleye çıkartılmıştır.

İli: Kayseri, İlçesi: Melikgazi, Semti: Küçükali, Pafta Ada/Parsel: Geçici 4. ada

1 - İhale 27.09.2016 tarihinde Salı günü saat 14:30’da Seyitgazi Mahallesi Nuh Naci Yazgan Caddesi Melikgazi Belediyesi Encümen salonunda yapılacaktır.

2 - Bu işin muhammen bedeli 6.389.065,57 TL.

(altımilyonüçyüzseksendokuzbinaltmışbeşlira,elliyedi kuruş)dır.

(Bu bedel inşaat maliyet toplamıdır.)

3 - İstekliler, İhaleye Katılmak için Şartnameye uygun teklif mektubu ile birlikte;

A - Kanuni ikametgahı olması,

B - Türkiye'de Tebligat için adres beyanı ve/veya irtibat için telefon, varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

C - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

a) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge,

D - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Noter tasdikli imza Beyannamesi / imza Sirküleri;

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) veya (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge,

E - Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi/imza sirküleri,

F - İsteklilerin ortak girişim olması halinde, noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile imzalanmış ortaklık sözleşmesi vermesi,

G - Bu işin ihale Şartnamesi ve eklerinin satın alındığına dair alındı belgesi,

Ekonomik kriterler;

H - İstekliler geçici teminat olarak muammen bedelin %3’ü oranında geçici teminat vereceklerdir. Tekliflerin geçerlilik süresi 90 gündür.

I - İlk ilan tarihinden sonra alınmış Muhammen bedelin %30 undan az olmamak üzere kullanılmamış nakit kredisini veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini yada serbest mevduatını gösterir yerli veya yabancı bankalardan alınacak banka referans mektubu

İ - İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yılsonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri ve İş hacmini gösteren belgeler

J - İsteklinin ilgili vergi dairesinden ilan tarihinden sonra alınacak vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti veya e-borcu yoktur belgesinin İdareye ibraz edilmesi.

K - İlan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti veya e- borcu yoktur belgesinin İdareye ibraz edilmesi.

İş deneyim belgeleri;

L - İsteklinin son 15 (onbeş) yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında, kamu veya özel sektörde muhammen bedelinin (en az % 80’i oranında gerçekleştirdiği veya en az % 80’i oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerde, ilgili deneyimi gösteren ve işin muhammen bedelin %50 sinden den az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi

M - Muhammen bedelin % 50 sinden az olmamak üzere ihale tarihi itibarı ile geçerli olan III B sınıfı son onbeş yıl içerisinde bina inşaat işlerine ait 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu veya 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında alınmış İş Deneyim Belgesi veya ilgili Belediyeden istekli adına verilen özel veya kamu bina inşaatı işine ait ilgili Belediyeden imar müdürlüğünden alınmış bina inşaatına ait İş Bitirme belgesi (Tutanağı)  aslı veya noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilerek suretinin sunulması zorunludur.

N - Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri; İnşaat Mühendisliği Mimarlık´tır.

Mühendis ve mimarların mezuniyet belgeleriyle elde ettikleri deneyimin, mühendis veya mimarların en az beş yıldır en az %51 hissesine sahip olduğu veya her iki ortağın da mühendis olup %50 - %50 ortak olduğu tüzel kişiler tarafından da kullanılabilmesi mümkündür.

O - Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

Ö - İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

P - İdare tarafından istenilen Teknik personel taahhütnamesi verilecektir.

Yüklenici, İdareye bildirdiği teknik personelin onaylandığının kendisine bildirildiği tarihten itibaren aşağıda adet ve unvanları belirtilen teknik personeli iş programına göre iş yerinde bulundurmak zorundadır.

 

Adet

Pozisyonu

Mesleki Ünvanı

Mesleki Özellikleri

1

İNŞAAT MÜHENDİSİ VEYA MİMAR

1

İNŞAAT TEKNİKERİ

 

 

23.2. Yüklenici, yukarıda adet ve mesleki unvanı belirtilen teknik personeli iş programına göre iş başında bulundurmadığı takdirde;

 

1

(Mesleki ünvan) için

TL/Gün

MÜHENDİS & MİMAR

200

 

TEKNİKER

100

 

Ceza uygulanır

4 - İhale Şartname, Sözleşme ve ekleri Melikgazi Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü adresinde görülebilir …. 300 TL. yatırılmak suretiyle alınmış makbuz karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - İhaleye katılmak için istenilen suret belgeler Noter tasdikli olacaktır.

6 - İstenilen belgelerle birlikte teklif mektubu ile birlikte pay cetvelinin en geç ihale günü ihalenin yapılacağı saate kadar Melikgazi Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğüne verilmesi şarttır.

7 - İş bu ihale ilanı genel bilgi niteliğinde olup, kat karşılığı inşaat yaptırılması işinde, İhale Şartname hükümleri uygulanacaktır.

8 - İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.

İlan olunur.

9 - Ekte sözleşmede gösterilen pursantaj tablosuna göre inşaat üzerinden tapu devirleri şu şekilde yapılacaktır.

• İnşaat % 20 seviyesine gelinceye kadar tapu devri yapılmayacaktır.

• Pursantaj oranına göre inşaat tamamlanma seviyesi tespit edilir. Tamamlanan miktar kadar tapu devri kat irtifakı oranı üzerinden yapılır. Ancak hakedilen tapu devri miktarının %20 sini içeride tutularak tapu devri yapılmayacaktır.

• İnşaatın tamamının geçici kabulü yapılınca % 90 tapu devri yapılacaktır.

• Yapı kullanma izin belgesi alınınca tamamının tapu devri yapılacaktır.

• Blok 24 ayda tamamlanacaktır.

• Fenni yönden çalışılamayacak günler süre hesabına katılmış olup ilave süre verilmeyecektir

• Kentsel dönüşüm bütünlüğünü bozmamak için ilgili yerde çevre düzenlemesi idare tarafından yapılacaktır.

8242/1-1


KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR

Melikgazi Belediye Başkanlığından:

Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Küçükali Mahallesinde geçici 4. adada 2 blok olmak üzere: 1 blok 48 adet 168 m² brüt alanlı daire ve 4 adet toplamda 338,97 m² dükkan inşaatı ile 1 blok 24+48=72 daire (95-115 m² brüt alanlı) daire ve 2 adet toplamda 208,97 m² dükkan inşaatı yapılması işi 2886 sayılı Devlet ihale Kanunun 35/a (36. Maddesine göre) kapalı teklif usulü ile ihaleye çıkartılmıştır.

İli: Kayseri, İlçesi: Melikgazi, Semti: Küçükali, Pafta Ada/Parsel: Geçici 4. ada

1 - İhale 27.09.2016 tarihinde Salı günü saat 14:30’da Seyitgazi mahallesi Nuh Naci Yazgan Caddesi Melikgazi Belediyesi Encümen salonunda yapılacaktır. 

2 - Bu işin muhammen bedeli 13.568.420,82 TL. dır.

(Bu bedel inşaat maliyeti toplamıdır)

3 - İstekliler, İhaleye Katılmak için Şartnameye uygun teklif mektubu ile birlikte;

A - Kanuni ikametgahı olması,

B - Türkiye'de Tebligat için adres beyanı ve/veya irtibat için telefon, varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

C - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

a) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge,

D - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Noter tasdikli imza Beyannamesi/imza Sirküleri;

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) veya (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge,

E - Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi / imza sirküleri,

F - İsteklilerin ortak girişim olması halinde, noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile imzalanmış ortaklık sözleşmesi vermesi,

G - Bu işin ihale Şartnamesi ve eklerinin satın alındığına dair alındı belgesi,

Ekonomik kriterler;

H - İstekliler geçici teminat olarak muammen bedelin %3’ü oranında geçici teminat vereceklerdir. Tekliflerin geçerlilik süresi 90 gündür.

I - İlk ilan tarihinden sonra alınmış Muhammen bedelin %30’undan az olmamak üzere kullanılmamış nakit kredisini veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini yada serbest mevduatını gösterir yerli veya yabancı bankalardan alınacak banka referans mektubu

İ - İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yılsonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri ve İş hacmini gösteren belgeler

J - İsteklinin ilgili vergi dairesinden ilan tarihinden sonra alınacak vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti veya e-borcu yoktur belgesinin İdareye ibraz edilmesi.

K - İlan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti veya e-borcu yoktur belgesinin İdareye ibraz edilmesi.

İş deneyim belgeleri;

L - İsteklinin son 15 (onbeş) yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında, kamu veya özel sektörde muhammen bedelinin (en az % 80’i oranında gerçekleştirdiği veya en az % 80’i oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerde, ilgili deneyimi gösteren ve işin muhammen bedelin %50 sinden den az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi

M - Muhammen bedelin % 50 sinden az olmamak üzere ihale tarihi itibarı ile geçerli olan III B sınıfı son onbeş yıl içerisinde bina inşaat işlerine ait 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu veya 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında alınmış İş Deneyim Belgesi veya ilgili Belediyeden istekli adına verilen özel veya kamu bina inşaatı işine ait ilgili Belediyeden imar müdürlüğünden alınmış bina inşaatına ait İş Bitirme belgesi (Tutanağı) aslı veya noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilerek suretinin sunulması zorunludur.

N - Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri; İnşaat Mühendisliği Mimarlık´tır.

Mühendis ve mimarların mezuniyet belgeleriyle elde ettikleri deneyimin, mühendis veya mimarların en az beş yıldır en az % 51 hissesine sahip olduğu veya her iki ortağın da mühendis olup % 50-%50 ortak olduğu tüzel kişiler tarafından da kullanılabilmesi mümkündür.

O - Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

Ö - İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

P - İdare tarafından istenilen Teknik personel taahhütnamesi verilecektir.

Yüklenici, İdareye bildirdiği teknik personelin onaylandığının kendisine bildirildiği tarihten itibaren aşağıda adet ve unvanları belirtilen teknik personeli iş programına göre iş yerinde bulundurmak zorundadır.

 

Adet

Pozisyonu

Mesleki Ünvanı

Mesleki Özellikleri

1

İNŞAAT MÜHENDİSİ VEYA MİMAR

1

İNŞAAT TEKNİKERİ

 

23.2. Yüklenici, yukarıda adet ve mesleki unvanı belirtilen teknik personeli iş programına göre iş başında bulundurmadığı takdirde;

 

1

(Mesleki ünvan) için

TL/Gün

MÜHENDİS & MİMAR

200

TEKNİKER

100

 

ceza uygulanır.

4 - İhale Şartname, Sözleşme ve ekleri Melikgazi Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü adresinde görülebilir …. 300 TL. yatırılmak suretiyle alınmış makbuz karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur

5 - ihaleye katılmak için istenilen suret belgeler Noter tasdikli olacaktır.

6 - İstenilen belgelerle birlikte teklif mektubu ile birlikte pay cetvelinin en geç ihale günü ihalenin yapılacağı saate kadar Melikgazi Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğüne verilmesi şarttır.

7 - İş bu ihale ilanı genel bilgi niteliğinde olup, kat karşılığı inşaat yaptırılması işinde, İhale Şartname hükümleri uygulanacaktır.

8 - İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.

9 - Ekte sözleşmede gösterilen pursantaj tablosuna göre bütün inşaatlar üzerinden tapu devirleri şu şekilde yapılacaktır.

• İnşaat % 20 seviyesine gelinceye kadar tapu devri yapılmayacaktır.

• Pursantaj oranına göre inşaat tamamlanma seviyesi tespit edilir. Tamamlanan miktar kadar tapu devri kat irtifakı oranı üzerinden yapılır. Ancak hakedilen tapu devri miktarının %20 sini içeride tutularak tapu devri yapılmayacaktır.

• İnşaatın tamamının geçici kabulü yapılınca % 90 tapu devri yapılacaktır.

• Yapı kullanma izin belgesi alınınca tamamının tapu devri yapılacaktır.

• Bloklar 36 ayda tamamlanacaktır.

• Fenni yönden çalışılamayacak günler süre hesabına katılmış olup ilave süre verilmeyecektir

• Kentsel dönüşüm bütünlüğünü bozmamak için ilgili yerde çevre düzenlemesi idare tarafından yapılacaktır.

8246/1-1


Supply for 'Maraş Pepper Cluster' in the South-east

Anatolia Region - Relaunch

EuropeAid/138382/ID/SUP/TR

Ministry of Science, Industry and Technology - DG for EU and Foreign Affairs – Directorate of EU Financial Programmes, (MoSIT/ DoEUFP) intends to award a supply contract for Maraş Pepper Cluster Project with financial assistance from the Multi-annual operational programme "Regional Competitiveness" for Community assistance from the Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA). The tender dossier is available from

Ministry of Science, Industry and Technology, DG for European Union  and Foreign Affairs, Directorate of EU Financial Programmes, (MoSIT/ DoEUFP)

TOBB İkiz Kuleleri C-Blok Kat: 23 İdari İşler Odası (Eskişehir Yolu 9.Km) 06530 Çankaya/Ankara, Turkey

and will also be published on the EuropeAid website:

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome.

and the website of the Contracting Authority: http://ipa.sanayi.gov.tr

The deadline for submission of tenders is 12:00 noon (Local Time-Turkey) 25.10.2016.

Possible additional information or clarifications/questions shall be published on the EuropeAid website:

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome and the website of the Contracting Authority: http://ipa.sanayi.gov.tr.

8239/1/1-1


Supply for Bingöl Enterprise Development Centre and

Van Enterprise Development Centre

EuropeAid/138377/ID/SUP/TR

Ministry of Science, Industry and Technology - DG for EU and Foreign Affairs - Directorate of EU Financial Programmes, (MoSIT/DoEUFP) intends to award a supply contract for Bingöl Enterprise Development Centre and Van Enterprise Development Centre in Bingöl and Van with financial assistance from the Multi-annual operational programme "Regional Competitiveness" for Community assistance from the Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA). The tender dossier is available from

Ministry of Science, Industry and Technology, DG for European Union and Foreign Affairs, Directorate of EU Financial Programmes, (MoSIT/DoEUFP)

TOBB İkiz Kuleleri C-Blok Kat: 23 İdari İşler Odası (Eskişehir Yolu 9.Km) 06530 Çankaya/Ankara, Turkey

and will also be published on the EuropeAid website:

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome.

and the website of the Contracting Authority: http://ipa.sanayi.gov.tr

The deadline for submission of tenders is 12:00 noon (Local Time- Turkey) 24.10.2016.

Possible additional information or clarifications/questions shall be published on the EuropeAid website:

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome and the website of the Contracting Authority: http://ipa.sanayi.gov.tr.

8239/2/1-1


GAYRIMENKUL SATILACAKTIR

Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

 

İlçesi

Mah.

Pafta

Ada

Parsel

M²’si

Hisse

Vasfı

İmar Durumu

Muhammen

Bedeli

Geçici

Teminat

Ödeme

Şekli

İhale

Saati

Selçuklu

Dikilitaş

23N1-4

16667

10

7.319,56

Tam

Arsa

Ticaret alanı, Hmax:7.50

Plan notu: Yapılar tek katlı olarak yapılacak ve %40 oranında asma kat kullanılabilecektir. 1.500 m²’den küçük ifraz yapılamaz.

  3.000.000,00 TL

90.000,00 TL

Tamamı peşin

15.00

Selçuklu

Dikilitaş

26N4

16565

1

4.212,65

Tam

Arsa

Ticaret alanı Taks:0,50 Kaks:1,50

Y ençok 5 Kat

  3.800.000,00 TL.

(KDV’den muaftır)

114.000,00 TL.

Tamamı peşin

15.05

Karatay

40

19LII

25995

1

22.384,65

Tam

Arsa

Ticaret alanı Emsal:2.20 TAKS:0,50 Y ençok 12 Kat

45.000.000,00 TL.

(KDV’den muaftır)

1.350.000,00 TL.

1 Taksit peşin kalanı 7 taksit

15.10

 

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait, yukarıda tapu kaydı belirtilen gayrimenkuller, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35 (a) maddesi ve İhale Şartnamesi dâhilinde kapalı teklif (artırma) ihale usulü ile satılacaktır.

2 - İhaleler, 04.10.2016 Salı günü Belediyemiz Encümeni tarafından, Belediye Sarayı 6. kattaki Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır. İhaleyi yapıp-yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni tamamen serbesttir.

3 - Selçuklu İlçesi Dikilitaş Mah. 23N1-4 Pafta 16667 Ada 10 Parselde bulunan gayrimenkulün toplam yüzölçümü olan, 7.319,56 m²’nin 6.024,14 m²’lik kısmına tekabül eden satış bedeline KDV uygulanacak olup, 1.295,42 m²’lik kısmına tekabül eden satış bedeli KDV’den muaf tutulacaktır.

4 - Gayrimenkullerin muhammen bedelleri, geçici teminatları, ödeme şekilleri ve ihale saatleri yukarıda belirtilmiştir.

5 - İsteklilerin, 04.10.2016 günü en geç saat 14.00’e kadar teklif zarfını Belediyemiz Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığına vermeleri şarttır. Belirtilen saatten sonra gelen teklifler ve posta ile başvurulması halinde postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

6 - 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 40. maddesine göre, geçerli en yüksek teklifin altında olmamak üzere, oturumda hazır bulunan isteklilerden sözlü veya yazılı teklif alınmak suretiyle ihale sonuçlandırılır. Ancak, geçerli teklif sayısının üç ’ten fazla olması durumunda bu işlem, geçerli en yüksek teklif üzerinden, oturumda hazır bulunan en yüksek üç teklif sahibi istekliyle, bu üç teklif ile aynı olan birden fazla teklifin bulunması halinde ise bu istekliler dâhil edilmek suretiyle yapılır. Komisyon, uygun gördüğü her aşamada oturumda hazır bulunan isteklilerden yazılı son tekliflerini alarak ihaleyi sonuçlandırabilir. Bu husus, ihale komisyonunca ikinci bir tutanakla tespit edilir.

7 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için istenen belgeler:

7.1. Dilekçe,

7.2. Tebligat için adres beyanı,

7.3. Gerçek kişi olması halinde:

7.3.1. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (T.C. Kimlik numaralı),

7.3.2. İmza beyannamesi,

7.4. Tüzel kişi olması halinde:

7.4.1. İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler,

7.4.2. Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge,

7.4.3. Tüzel kişiliğin imza sirküleri,

7.5. İhalelere katılacak olan gerçek veya tüzel kişilerin Konya Büyükşehir Belediyesine herhangi bir borcu bulunmadığına dair belge,

7.6. Usulüne uygun teklif mektubunu içeren iç zarf,

7.7. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına ihaleye katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekâletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi,

7.8. Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi,

7.9. Geçici teminat olarak belirtilen bedeli Belediyemiz veznesine yatırarak aldıkları makbuz veya 2886 sayılı D.İ. Kanununun 26. maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi. (Teminat mektubu verilmesi halinde geçici teminat mektubunun süresiz ve limit içi olması, 2886 sayılı D.İ.K.na göre düzenlenmiş olması gerekmektedir.)

8 - Şartnamesi mesai saatleri içerisinde Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelir Şube Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir.

İlan olunur.

8153/1-1


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Erzurum Büyükşehir Belediyesine ait aşağıda mahalle, pafta, Ada, Parsel, Mesahası ve niteliği açık şekilde belirtilen arsaların ve iş yerinin satış ihalesi 04/10/2016 Salı günü saat 14:00 da 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine istinaden Kapalı Teklif usulü ile Büyükşehir Belediyesi Encümen salonunda yapılacaktır.

Söz konusu arsalar ve işyerinin tahmin edilen (muhammen) satış bedeli, ihalenin geçici teminat bedeli ve şartname bedelleri aşağıdaki yer alan tablodaki gibidir.

 

ERZURUM İLİ PALANDÖKEN İLÇESİ OSMANGAZİ MAHALLESİNDE BULUNAN TAŞINMAZLAR

Sıra No

Ada

Parsel

Niteliği

Ana Taşınmaz M²

Pay

Payda

Hisse

M² Birim Fiyatı TL

Muhammen Bedel TL

%3 Geçici Teminat TL

Şartname Bedeli TL

  1

5925

33

Arsa

3.414,39

2923041

3414392

2.923,04

800,00

2.338.432,00

  70.152,96

200,00

  2

5925

34

Arsa

3.414,39

2923041

3414392

2.923,04

850,00

2.484.584,00

  74.537,52

200,00

  3

5925

35

Arsa

3.414,39

2923041

3414392

2.923,04

850,00

2.484.584,00

  74.537,52

200,00

  4

5925

36

Arsa

3.414,39

2923041

3414392

2.923,04

850,00

2.484.584,00

  74.537,52

200,00

  5

5925

37

Arsa

3.414,39

2923041

3414392

2.923,04

850,00

2.484.584,00

  74.537,52

200,00

  6

5925

38

Arsa

3.414,41

2923041

3414392

2.923,06

850,00

2.484.601,00

  74.538,03

200,00

  7

5925

39

Arsa

3.414,39

2923041

3414392

2.923,04

800,00

2.338.432,00

  70.152,96

200,00

  8

5925

40

Arsa

3.414,39

2923041

3414392

2.923,04

800,00

2.338.432,00

  70.152,96

200,00

  9

5925

41

Arsa

3.414,39

2923041

3414392

2.923,04

800,00

2.338.432,00

  70.152,96

200,00

10

5925

42

Arsa

3.414,39

2923041

3414392

2.923,04

800,00

2.338.432,00

  70.152,96

200,00

11

218

13

Arsa

4.702,67

363071

470267

3.630,71

850,00

3.086.103,50

  92.583,11

200,00

12

218

16

Arsa

3.300,00

155264

173747

2.948,95

800,00

2.359.160,00

  70.774,80

200,00

13

218

17

Arsa

3.300,00

155264

173747

2.948,95

850,00

2.506.607,50

  75.198,23

200,00

14

218

18

Arsa

7.299,76

155264

173747

6.523,22

850,00

5.544.737,00

166.342,11

200,00

15

219

19

Arsa

8.800,53

1

1

8.800,53

775,00

6.820.410,75

204.612,32

200,00

16

219

20

Arsa

8.874,36

1

1

8.874,36

775,00

6.877.629,00

206.328,87

200,00

17

219

22

Arsa

3.630,92

1

1

3.630,92

900,00

3.267.828,00

  98.034,84

200,00

18

219

23

Arsa

3.630,88

1

1

3.630,88

950,00

3.449.336,00

103.480,08

200,00

19

219

24

Arsa

3.630,92

1

1

3.630,92

950,00

3.449.374,00

103.481,22

200,00

20

219

25

Arsa

3.630,92

1

1

3.630,92

950,00

3.449.374,00

103.481,22

200,00

21

219

26

Arsa

3.630,92

1

1

3.630,92

950,00

3.449.374,00

103.481,22

200,00

22

219

27

Arsa

3.630,92

1

1

3.630,92

950,00

3.449.374,00

103.481,22

200,00

23

219

28

Arsa

3.630,92

1

1

3.630,92

900,00

3.267.828,00

  98.034,84

200,00

24

219

29

Arsa

3.630,92

1

1

3.630,92

900,00

3.267.828,00

  98.034,84

200,00

25

219

30

Arsa

3.630,92

1

1

3.630,92

900,00

3.267.828,00

  98.034,84

200,00

26

219

31

Arsa

3.630,96

1

1

3.630,96

900,00

3.267.864,00

  98.035,92

200,00

 

ERZURUM İLİ YAKUTİYE İLÇESİ KULOĞLU MAHALLESİ 677 ADA 12 NUMARALI PARSELDE

KAYITLI TİCARET İŞ MERKEZİNDE BULUNAN BAĞIMSIZ BÖLÜMLER

B. Bölüm No

Bağımsız Bölüm Niteliği

Blok/

Kat

Cephesi

Bağımsız Bölüm Yüzölçümü (M2)

Ana Taşınmaz Yüzölçümü (M2)

Pay

Payda

Hisse Oranı

Muhammen Arsa+Enkaz Bedeli (TL)

Geçici Teminat %3 TL

Şartname Bedeli TL

1

İşyeri-Garaj

Bodrum

Kamilağa Giriş

1.206,00

1.822,75

50

553

164.806

1.993.804,85

59.814,15

200,00

 

İş yerinin satış bedeli peşin ödenecektir. Arsaların satış bedelinin ise %50’si peşin kalan %50’si ise 12 ay eşit taksit ile ödemesi yapılacaktır.

Yukarıda niteliği belirtilen taşınmazların kapalı teklif usulü satış ihalesine teklif verilecektir. İhale zarflarını aşağıda ve şartnamesinde istenilen belgeler ile birlikte uygun olarak hazırlayarak kapalı zarf içerisinde ihale komisyonuna iletilmek üzere Emlak Şube Müdürlüğüne 04/10/2016 Salı günü saat 12:00’a kadar teslim etmek zorunludur.

İHALEYE KATILMAK İSTEYEN İSTEKLİLERDE ARANACAK ŞARTLAR

1 - Teklif Mektubu (Şartname eklerinde örneği mevcut)

2 - Kanuni ikametgah sahibi olmak.

3 - Tebligat için Türkiye’ de adres göstermek.

4 - Gerçek veya Tüzel kişi olması halinde noter tasdikli İmza sirküleri veya imza beyannamesi.

5 - İstekliler adına vekâleten ihaleye katılım var ise, istekli adına teklifte bulunacak kişilerin vekâletnameleri ile birlikte vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri veya imza beyannamesi.

6 - Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığından temin edilecek (Emlak, ESKİ, Hukuk vb.) ilişiksiz belgesi.

7 - Erzurum Büyükşehir Belediyesi adına alınmış muhammen (tahmin edilen) bedelin %3’ü kadar geçici teminat alındı makbuzu veya limit dâhili süresiz teyitli Banka Geçici Teminat mektubu. 2886 Sayılı yasaya göre aranacaktır.

8 - Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi (ihalenin üzerinde kalması halinde ortaklarca noterden imzalanmış ortaklık sözleşmesi) her biri ortaklar tarafından ayrı ayrı sunulacaktır.

9 - Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz.

10 - Şartname bedeli ve ekleri ücreti mukabilinde Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığı. Emlak Şube Müdürlüğünden temin edilebilir veya ücretsiz görülebilir.

11 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

12 - 2886 Sayılı devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılmaktan yasaklı olanlar, bu ihaleye katılamazlar.

13 - Her türlü vergi, resim, harç ve sözleşme giderleri ihale üzerinde kalan yükleniciye aittir.

14 - Telgraf ve faks ile yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

İlan olunur

8160/1-1