18 Eylül 2016 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29831

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                            01.02/311

Toplantı Tarihi ve No    : 23.08.2016-198                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 23.08.2016-6632                                             ADANA

Adana İli, Ceyhan İlçesi, Kurtkulağı Mahallesi, Karaburun Mevkiindeki 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilli, 112 ada 3 ve 76 parsellerin bir kısmında yapılan sondaj sonucunda tespit edilen alanın 1. Derece Arkeolojik Sit Alanına dönüştürülmesi ve 104 ve 105 nolu açmalarda ortaya açığa çıkarılan duvar ve taş döşemenin kaçak kazılara ve tahribata açık olması nedeniyle üzerinin kapatılması talebine ilişkin; Adana Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 15.07.2016 gün ve 2819 sayılı yazısı ve Adana Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanmış 13.05.2016 günlü rapor okundu, okundu, ekleri ve konunun işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Adana İli, Ceyhan İlçesi, Kurtkulağı Mahallesi, Karaburun Mevkiindeki 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilli, 112 ada 3 ve 76 parsellerin bir kısmında Müzesince yapılan sondaj sonucunda tespit edilen alanın 1. Derece Arkeolojik Sit Alanına dönüştürülmesi ve 104 ve 105 nolu açmalarda ortaya açığa çıkarılan duvar ve taş döşemenin kaçak kazılara ve tahribata açık olması nedeniyle üzerinin kapatılması talebine yönelik, sondaj sonucu tespit edilen alanın 2863 sayılı yasanın 6.maddesi uyarınca korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği taşıdığı anlaşıldığından Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik doğrultusunda 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline, tespit ekibince önerilen ve kararımız eki haritada gösterilen sit alanı sınırlarının uygun olduğuna, 104 ve 105 nolu açmalarda ortaya açığa çıkarılan duvar ve taş döşemenin kaçak kazılara ve tahribata açık olduğunun Adana Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 13.05.2016 günlü rapordan anlaşıldığından söz konusu açmaların Müzesi ve Kudeb denetiminde kapatılabileceğine karar verildi.

 

8203/1-1

—————

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                            31.06.173

Toplantı Tarihi ve No    : 24.08.2016-199                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 24.08.2016-6722                                             ADANA

Hatay İli, Reyhanlı İlçesi, Bayır Mahallesi, 3.derece Arkeolojik Sit Alanı içinde kalan, özel mülkiyete ait, 216 ada, 4 nolu parselde Müzesince yapılan sondaj kazılarının değerlendirilmesi ve sit derce değişiklik talebine ilişkin, Hatay Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 26.05.2016 gün ve 2233 sayılı yazısı ve eki Hatay Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanmış olan 23.05.2016 günlü rapor okundu, ekleri ve konunun işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Hatay İli, Reyhanlı İlçesi, Bayır Mahallesi, 3.derece Arkeolojik Sit Alanı içinde kalan, özel mülkiyete ait, 216 ada, 4 nolu parselde Müzesince yapılan sondaj kazılarında anıtsal yapı kalıntısına ait olduğu düşünülen mimari blok taşlar ve duvar kalıntılarına rastlanıldığı ve çıkan kalıntıların tespit-tescil yönetmeliğinin 4.maddesinde “Birinci Derece Arkeolojik Sit” başlıklı tanıma uyduğu anlaşıldığından, parselin sit derecesinin 1.Derece Arkeolojik Sit Alanına dönüştürülmesine, tespit ekibince önerilen kararımız eki haritada görülen sit sınırlarının uygun olduğuna karar verildi.

 

8204/1-1

—————

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                            01.14.317

Toplantı Tarihi ve No    : 23.08.2016-198                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 23.08.2016-6654                                             ADANA

Adana ili, Yüreğir ilçesi, Kaşlıca mahallesi, meskun mahalin doğusundaki mera alanında ve kısmen 281 parselde tespit edilen nekropol alanın tescil edilmesi istemine ilişkin; Kaşlıca mahallesi muhtarının 07.11.2013 günlü başvurusu, Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanmış 30.06.2016 günlü rapor okundu, ekleri ve konunun işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Adana ili, Yüreğir ilçesi, Kaşlıca mahallesi,meskun mahalin doğusundaki mera alanında ve kısmen 281 parselde tespit edilen nekropol alanının, 2863 sayılı yasa kapsamında kaldığı anlaşıldığından 1.derece arkeolojik sit alanı olarak tesciline(OLUMLU), tespit ekibince önerilen ve kararımız eki haritada gösterilen 1.derece arkeolojik sit alanı sınırlarının uygun olduğuna karar verildi.

 

8205/1-1

—————

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                            01.07.302

Toplantı Tarihi ve No    : 23.08.2016-198                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 23.08.2016-6641                                             ADANA

Adana ili, Kozan ilçesi, Çamdere mahallesi, özel mülkiyete ait, 149 ada, 1 parseldeki yapı kalıntısına ilişkin; Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 18.06.2010 gün ve 129549 sayılı yazısı, Müdürlüğümüz uzmanlarının 22.07.2010 ve 14.06.2016 günlü raporları okundu, ekleri ve konunun işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Adana ili, Kozan ilçesi, Çamdere mahallesi, özel mülkiyete ait, 149 ada, 1 parseldeki yapı kalıntısının 2863 sayılı yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olduğu anlaşıldığından tesciline (OLUMLU), yapı grubunun “2.grup” olarak belirlenmesine, kararımız eki haritada gösterilen korunma alanı sınırlarının uygun olduğuna karar verildi.

 

8206/1-1

—————

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                            31.05.112

Toplantı Tarihi ve No    : 27.05.2016-192                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 27.05.2016-6513                                              HATAY

Hatay İli, Kırıkhan İlçesi, Kastal Mahallesinde İR:84856 ruhsat nolu sahanın oturduğu 6 parselin ruhsat sahası sınırlarının 50 metre kadar dışında tespit yapılan kaya mezarlarının tescili ve taş ocağı sahasına ilişkin, Hatay Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 03.03.2016 gün ve 895 sayılı yazısı ve eki Hatay Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanmış 01.03.2016 günlü rapor, Kurulumuzun 27.08.2015 gün ve 5413 sayılı kararı, Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 21.03.2016 gün ve 1324 sayılı görüş talep yazısı, Kırıkhan Kaymakamlığı Tapu Müdürlüğünün 01.04.2016 gün ve 2741 sayılı yazısı okundu, ekleri ve konunun işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Hatay İli, Kırıkhan İlçesi, Kastal Mahallesinde İR:84856 ruhsat nolu sahanın oturduğu 6 parselin;

1) Ruhsat sahası sınırlarının dışında i50 metre kadar kuzeydoğusunda tespit yapılan kaya mezarlarının 2863 sayılı yasanın 6.maddesi gereği korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği taşıdığı anlaşıldığından tesciline, yapı grubunun “1.Grup yapı” olarak belirlenmesine, tespit ekibince önerilen kararımız eki haritada gösterilen koruma alanı sınırının uygun olduğuna,

2) Yine aynı ruhsat sahasının sınırlarının 250 metre kadar dışında Kurulumuzca 27.08.2015 gün ve 5413 sayılı kararı ile 1. Derece Arkeolojik Sit Alanının yer aldığı, ancak kaya mezarlarının koruma alanları ile 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırlarının ruhsat sahası sınırları dışında kaldığı ver ruhsat sahası içinde yapılan yüzey araştırmalarında 2863 sayılı yasa kapsamında herhangi bir kültür varlığına rastlanılmadığı Hatay Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanmış 01.03.2016 günlü rapordan anlaşıldığına, bu bağlamda ruhsat sahası içinde istenilen çalışmaların yapılmasında sakınca olmadığına, ancak ilerde alanda yapılacak çalışmalar sırasında herhangi bir kültür varlığına rastlanılır ise en yakın mülki amir yada müzesine haber verilmesinin 2863 sayılı yasanın 4.maddesi gereği yasal bir gereklilik olduğunun ve her ne kadar ruhsat sahası dışında olsa da Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 1/ç maddesinde 1.Derece Arkeolojik Sit Alanları için Taş, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların açılmamasına, toprak, curuf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmemesine..” dendiği ve koruma alanı sınırı içinde Kurulumuzdan izin alınmadan herhangi bir inşai ve fiziki müdahaleye gidilmemesinin ilgili kurum ve kişilere hatırlatılmasına,

3) Kastal Mahallesi, 6 parselde yer alan kaya mezarlarının tespit-tescil yönetmeliği doğrultusunda Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 21.03.2016 gün ve 1324 sayı ile yazılan görüş talep yazısı ilgi tutularak Muratpaşakızılkaya Mahallesi, 6 parsele “korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı” olarak şerhinin verildiği Kırıkhan Kaymakamlığı Tapu Müdürlüğünün 01.04.2016 gün ve 2741 sayılı yazısından anlaşıldığına, ancak söz konusu mezarların Kastal Mahallesi, 5 parselde yer aldığı anlaşıldığından,  Muratpaşakızılkaya Mahallesi, 6 parselin tapu kaydındaki “korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı” şerhinin kaldırılarak, kaya mezarlarının yer aldığı Kastal Mahallesi, 6 parsele şerhin verilmesinin ilgili idareden istenmesine karar verildi.

 

8207/1-1

—————

ERZURUM KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                                   

Toplantı Tarihi ve No    : 24.08.2016-130                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 24.08.2016-2276                                           ERZURUM

Erzincan İli, Refahiye İlçesi, Konak Köyü, 101 ada, 1 parselde bulunan, Erzurum Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 03.06.2016 gün ve 2207 sayılı kararı ile I. derece arkeolojik sit olarak tescil edilen Konak Köyü Kalesi’nin tescil kararında sehven 101 ada, 1 parsel ibaresi yazıldığından bu maddi hatanın düzeltilmesi istemini içeren Müdürlüğümüzün 2016/416 sayılı uzman raporu okundu, dosyasındaki bilgi belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Erzurum İli, Refahiye İlçesi, Konak Köyü, 101 ada, 1 parselde kayıtlı bulunan Konak Köyü Kalesinin tesciline ilişkin alınan Erzurum Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 03.06.2016 gün ve 2207 sayılı kararında sehven Konak Köyü 101 ada, 1 parsel olarak belirtilen ibarenin Konak Köyü, 101 ada, 1, 36, 37 parsel ve Aslanyusuf Köyü, 113 ada, 1 numaralı parsel olarak düzeltilmesine karar verildi.

8208/1-1

—————

İSTANBUL I NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                        25.08.2016/AT

Toplantı Tarihi ve No    : 25.08.2016 / 215                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 25.08.2016 / 1982                                         İSTANBUL

İstanbul İli, Büyükçekmece İlçesi, Tepecik Mahallesi, Büyükçekmece Gölü kenarında yer alan, İstanbul 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 29.03.2012 tarihli ve 132 sayılı kararıyla ekli paftada gösterilen alan nekropol özelliği taşıdığından 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı (Nekropol Alanı) olarak tescil edilen, aynı Kurulun 12.04.2012 tarihli ve 136 sayılı kararıyla geçici yapılanma koşullarına ilişkin; 3. Derece Arkeolojik sit Alanı olarak tescil edilen alanın tamamının İSKİ mutlak koruma alanında kalması sebebiyle herhangi bir yapılaşma yapılamayacağına, olası bir altyapı çalışması için ise Koruma Bölge Kurulunun olumlu görüşünün alınması gerektiğine karar verilen Tepecik 3. Derece Arkeolojik Sit Alanına (Nekropol Alanı) ilişkin; Bakanlığımız TUES (Tescilli Ulusal Envanter Sistemi) projesi kapsamında sit alanı sınırlarının sayısallaştırılması ve gerekli ise güncellenmesi çalışmaları yapılacağı belirtilen 20.01.2016 tarihli ve 86 sayılı Müdürlük yazısı, Büyükçekmece Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 18.02.2016 tarihli ve 7890-3 sayılı yazısı, hazırlanan uzman raporu okundu, 34.14.158 nolu işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

İstanbul İli, Büyükçekmece İlçesi, Tepecik Mahallesi, Büyükçekmece Gölü kenarında yer alan Tepecik 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırlarına ilişkin sayısallaştırma ve güncelleme çalışmasının karar eki paftadaki şekli ve koordinat özet çizelgesi ile birlikte uygun olduğuna, sit fişinin karar ekindeki şekli ile revize edilmesine karar verildi.

 

8209/1-1