11 Eylül 2016 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29828

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:


2 (İKİ) KALEM CİHAZ SATIN ALINACAKTIR

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden:


MÜBADELE İLANI

Muğla İl Emniyet Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:

Müessesemiz ihtiyacı olan ve aşağıda 1 (bir) adet hizmet alımı işi ile ilgili ihale açık ihale usulü ile aşağıda belirtilen tarihte ihale edilecektir.

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  E.L.İ. Müessesesi Müdürlüğü Atatürk cd. No.111 45500 Soma/MANİSA

b) Telefon ve faks numarası      :  (236) 613 23 26 (4 hat) Fax 612 20 13 – 613 20 13

c) Elektronik posta adresi          :  elisatinalma@eli.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin a)

 

Niteliği - Türü - Miktarı

İhale Kayıt No

Dosya No

İhale Tarih ve Saati

İşin Süresi

1-

Eynez Yer altı Kontrol Şube Müdürlüğü’ne bağlı stok sahalarından İdare ve Piyasa kamyonlarına 2.200.000 ton kömür yüklenmesi işi.

2016-368155

2016-1637

29.09.2016

14:00

360 gün

 

b) Yapılacağı yer                       :  ELİ Müessesesi Müdürlüğü SOMA/MANİSA.

c) İşin süresi                              :  İhale süreleri takvim günü olup, yukarıda belirtilmiştir.

d) İhale usulü                             :  Açık ihale

3 - İhalenin Yapılacağı yer         :  ELİ Müessesesi Müdürlüğü Komisyon odası Soma / MANİSA

4 - İhale dokümanı; ELİ Müessesesi Müdürlüğü Atatürk Cad. No. 111 45500 Soma / MANİSA, adresinde görülebilir. İhale dokümanlarının şartnamelerini 100,00 TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler 2. maddelerde belirtilen ihale tarih ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süreleri, ihale tarihinden itibaren 90 gündür.

8 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 (g) maddesi kapsamında olup, (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlarla bunları tadil eden Kanunlara tabi değildir.

9 - Web Sitemiz: www.eli.gov.tr

8235/1-1


2 (İKİ) KALEM CİHAZ SATIN ALINACAKTIR

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Rektörlük Bilimsel Araştırma Projelerinde kullanılmak üzere, 2 (iki) kalem cihaz alım işi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi ile geçici 4 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasların 20 nci maddesi (f) bendine göre Pazarlık Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numaraları             :  1) 2016/363452

                                                  2) 2016/363475

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Proje Yönetimi Ofisi Başkanlığı Kurupelit - Atakum / SAMSUN

b) Telefon ve faks numarası   :  Tel: 0 (362) 312 19 19 / 7091 - 7090

                                                  Faks: 0 ( 362) 457 60 21

c) Elektronik posta adresi       :  pyo@omu.edu.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)         :  - - -

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  1) Damar Görüntüleme Cihazı ve Taşıyıcı Aparat, 2 Adet (Komple)

                                                  2) C Kollu Seyyar Röntgen Cihazı, 1 Adet (Komple)

b) Teslim yeri                         :                 1) Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı,

                                                  2) Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı,

c) Teslim tarihi                        :  Sözleşmenin imzalanmasını müteakip, 90 (doksan) takvim günü

3 - Yeterlik değerlendirmesinin/İhalenin

a) Verileceği/Yapılacağı yer    :  Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Proje Yönetimi Ofisi Başkanlığı Satınalma Bürosu Kurupelit-Atakum / SAMSUN

b) Tarihi ve saati                     :                 1) Tarih: 04/10/2016 Saat :14:00

                                                  2) Tarih: 04/10/2016 Saat :14:30

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri yeterlik başvurusu kapsamında sunmaları gerekir.

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Yeterlik başvurusu yapmaya / Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3.Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi

4.1.4. İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun başvuru mektubu,

4.1.5. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları;

(Teklif edilen malın ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla)

a) Teklif edilen ürünlerin marka ve modelleri ile menşei ülkesi belirtilerek ürünler hakkında ayrıntılı teknik bilgilerin yer aldığı katalogların, prospektüslerin, fotoğrafların ve benzeri tanıtım materyallerin verilmesi ve varsa referans listeleri tekliflere eklenecektir.

b) İstekliler; teklif ettikleri ürünlerin özelliklerini, Teknik şartnamede karşılık gelen maddelere göre karşılaştırmalı olarak ayrı ayrı cevap verecekler ve her sayfasını imza ve kaşeleri ile tasdik ederek tekliflerine ekleyeceklerdir.

c) Tekliflerin değerlendirilmesi sırasında İhale Komisyonunca ihtiyaç duyulması halinde demonstrasyon yapılmak üzere İstekliler, teklif ettikleri ürünlerin numunelerini istenilen tarihe kadar İdareye kurulu ve çalışır vaziyette teslim edileceğine (söz konusu cihaz/aletin özel imalat süreci gerektirmesi veya kurulumu ve taşınmasında güçlükler olması halinde; tüm masrafların isteklice karşılanmak üzere ülkemizde kurulu ve çalışır durumda olan bir kurum yada kuruluşta demonstrasyon yapacaklarına) dair beyanlarını tekliflerine ekleyeceklerdir.

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.7. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; (4.1.1) ve (4.1.2)’ de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı vermesi zorunludur.

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Mevzuatı gereği ihale konusu mala ilişkin tıbbi cihaz yönetmelikleri kapsamında, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası ‘na (TİTUBB) kayıtlı olması ve TİTUBB’da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu tevsik edici belgeler. (İnternet çıktısı olarak sunulabilir; (tıbbi cihaz kapsamındaki teklifler için sunulmalıdır.)

4.2.2. İsteklinin kendi adına veya anlaşmalı olduğu bir firma adına düzenlenmiş TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi veya Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi (tıbbi cihaz kapsam dışındaki teklifler için sunulmalıdır.)

4.2.3. Yetkili satıcılığı ve imalatçılığı gösteren belgeler

a) Aday veya istekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) Aday veya istekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c) Aday veya istekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale idari şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli ve yabancı isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve her bir ihale için ayrı ayrı 100,00- Türk Lirası karşılığı: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Proje Yönetimi Ofisi Başkanlığı Satınalma Bürosu Kurupelit-Atakum / SAMSUN satın alınabilir. İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil her bir ihale için ayrı ayrı 110,00- Türk Lirası doküman bedelini Üniversitemiz Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının Ziraat Bankası Üniversite Bürosu nezdinde bulunan TR87 0001 0014 7909 7123 7050 01 no’lu hesaba yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.”

7.2. İhaleye başvuracak olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. (ihale dokümanı satın alındığına dair belge;)

8 - Başvuruları; ihalenin yapılacağı saate kadar, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Proje Yönetim Ofisi Başkanlığı Satınalma Bürosu Kurupelit Atakum/SAMSUN adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. (2 sıra no’lu cihaza verilecek teklifler için geçerlidir.)

9.1- İstekliler tekliflerini, mal kalemi-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kaleminin miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

(1 sıra no’lu cihaza verilecek teklifler için geçerlidir.)

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda (yeterliği tespit edilen adaylar fiyatı içeren teklif verme aşamasında sunulmalıdır. ) geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, fiyat içeren ilk teklif verme tarihinden itibaren en az 90 (doksan) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Söz konusu ihale, 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.

8147/1-1


MÜBADELE İLANI

Muğla İl Emniyet Müdürlüğünden:

1 - İhaleyi Yapan İdarenin Adı           :  Muğla İl Emniyet Müdürlüğü

2 - İhaleyi Yapan İdarenin Adresi       :  Emirbeyazıt Mah. Dirgeme Yolu No: 1 MUĞLA

3 - İhaleyi Yapan İdarenin

     Telefon ve Faks Numarası             :  0 252 214 19 04 Dahili: 6421 - Faks:0 252 214 15 29

4 - İhalenin Adı                                   :  Müdürlüğümüz kuvvesine kayıtlı Taşıt, Mal ve Malzemenin Mübadele yoluyla satışı işi

5 - İhalenin Niteliği ve Miktarı            :  27 Adet Taşıt ve toplam 8226 Kg Hurda Malzeme

6 - Mübadele Karşılığında

    Alınacak Mala İlişkin Özellikler     :  2 Adet Ford Focus Trend X 4K 1.6İ 125 PS Benzinli, 2 Adet Ford Tourneo Courier 1.5 TDCİ Deluxe (2016 model)

7 - İhale Yeri                                       :  Emirbeyazıt Mah. Dirgeme Yolu No:1 Muğla (Emniyet Müdürlüğü Kafeteryası)

8 - İhale Tarih ve Saati                        :  29.09.2016 Perşembe günü - Saat: 14.00

9 - İhalenin Usulü                               :  İhale Kapalı teklif açık artırma usulü ile yapılacaktır.

10 - İhale Konusu işin ve Belgelerin

       görülebileceği Yer                        :  İhale konusu araçlar İl Emniyet Müdürlüğü Bahçesinde görülebilir. Belgeler Lojistik Şube Müdürlüğü İkmal Büro Amirliğinden temin edilebilir.

11 - İhale Konusu işle ilgili

       Şartname olup olmadığı               :  İhale konusu işle ilgili şartname mevcuttur. Şartname İkmal Büro Amirliğinde görülebilir. İhaleye katılacak kişilerin şartnameyi satın almaları zorunludur.

12 - Şartname ücreti ve

       yatırılacağı Yer                             :  Şartname bedeli 20,00 TL'dir. Şartname bedeli Muğla Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne yatırılacak ve buradan alınan makbuzla İkmal Büro Amirliğinden temin edilebilecektir

13 - Tekliflerin verilme şekli               :  Teklifler İhale Komisyonu önünde sözlü olarak verilecektir.

14 - Geçici teminatın yatırılacağı

      yer ve son ödeme zamanı              :  Muğla Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü 29.09.2016 Perşembe günü - Saat: 14.00

15 - Bu ihale için sürülecek

     en az pey miktarı                            :  Şartnamenin 2/D maddesine göre artırım yapılacaktır.

16 - İhale ile ilgili sözleşme

       yapılıp yapılmayacağı                   :  Bu ihale ile ilgili olarak sözleşme yapılacaktır. Ancak Yüklenici sözleşme yapma süresi içerisinde taahhatünü yerine getirirse sözleşme yapılmayacaktır.

17 - İhaleye katılma şartları ve istenilen Belgeler:

a) İhale tarihine göre altı ay içinde alınmış iş veya ikametgâh adreslerini gösterir bir belgeyi,

b) Başkası adına vekil olarak ihaleyi katılanların noterden onaylı vekâletname örneğini ve tüzel kişiliğe temsilen katılanların ise noterden onaylı imza sirküleri örneğini,

c) Tebligat adresini, iş veya ikamet adresine ilişkin belgedeki adresten farklı olması durumunda tebligat adresini gösterir belgeyi,

d) Teklifte bulunulacak taşınır malın satışına dair ekli listede gösterilen geçici teminat miktarını karşılayacak tutarı yatırdıklarına dair belgeyi,

e) Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) İdarece gerekli görülen ve şartname eki listenin “Özel Hükümlerinde gösterilen belgeyi, ibraz etmeleri şarttır.

18 - Özel hükümler:

1 - Üzerine ihale yapılan istekli bedelini ödediği taşıt ve malzemeleri ödemeyi yaptığı tarihi takip eden 5 gün içinde teslim almak zorundadır.5 gün içinde alınmadığı taktirde vasıta müşteri hesabına Muğla İhale Komisyonunca satılacaktır. Alıcı adına yapılan satışa doğan fark geçici teminattan mahsup edilecektir. Alıcısı adına ikinci satıştan doğan fazlalık ve geçici teminat alıcısına usulüne göre ödenir.

2 - Taşıt ve malzemelerle ile ilgili KDV dahil vergi, resim, harç ve mali yükümlülükler ile tellaliye alıcısına ait olup, ihale kararının tarihinin tebliği tarihinden itibaren 15 gün içinde yatırılması zorunludur.

3 - Açık arttırmalı satışlardan; adına vasıta ihale edilenler Trafik Tescil için araç muayene kontrol ve uygunluk belgesini kendileri alacaklardır.

19 - Mübadelesi Yapılacak Taşıtlar, Mal ve Malzemeye ait Diğer Bilgiler:

 

S. No

Plakası

Modeli

Markası

Tipi

Faal Olup Olmadığı

Hasar Oranı %

Tahmini Bedel (TL)

Geçici Teminat Tutarı (TL)

Bulunduğu Yer

1

48 A 0002

2004

Peugeot Partner

190C Kombi

FAAL

HASARSIZ

7.000,00 TL

210,00

Destek Hiz.Br. A.

2

48 A 0010

2005

Toyota

Corolla

FAAL

HASARSIZ

10.000,00 TL

300,00

Destek Hiz.Br. A.

3

48 A 0027

2000

Renault 12 TX

R 1179

FAAL

HASARSIZ

10.000,00 TL

300,00

Destek Hiz.Br. A.

4

48 A 0038

1997

Renault 12 TX

R 1179

FAAL

HASARSIZ

5.000,00 TL

150,00

Destek Hiz.Br. A.

5

48 A 0048

1999

Renault 19

Europa 1.6

FAAL

HASARSIZ

6.000,00 TL

180,00

Destek Hiz.Br. A.

6

48 A 0061

2000

Renault 19

Europa 1.6

FAAL

HASARSIZ

5.000,00 TL

150,00

Destek Hiz.Br. A.

7

48 A 0065

2004

Renault

Megane II 1.6

FAAL

HASARSIZ

10.000,00 TL

300,00

Destek Hiz.Br. A.

8

48 A 0074

2004

Renault

Megane II 1.6

FAAL

HASARSIZ

10.000,00 TL

300,00

Destek Hiz.Br. A.

9

48 A 0076

2009

Yamaha

RG 02

FAAL

HASARSIZ

2.500,00 TL

75,00

Destek Hiz.Br. A.

10

48 A 0099

2007

Fiat Doblo

1.9 Dynamic

FAAL

HASARSIZ

7.500,00 TL

225,00

Destek Hiz.Br. A.

11

48 A 0178

1998

Tofaş

Şahin 1.4

FAAL

HASARSIZ

5.000,00 TL

150,00

Destek Hiz.Br. A.

12

48 A 0195

1998

İsuzu

MD 27 SA

FAAL

HASARSIZ

15.000,00 TL

450,00

Destek Hiz.Br. A.

13

48 A 0200

1996

Toyota

Corolla

FAAL

HASARSIZ

13.000,00 TL

390,00

Destek Hiz.Br. A.

14

48 A 0203

1999

Renault 19

Europa 1.6

FAAL

HASARSIZ

5.000,00 TL

150,00

Destek Hiz.Br. A.

15

48 A 0208

1999

İsuzu

MD 27 SA

FAAL

HASARSIZ

5.000,00 TL

150,00

Destek Hiz.Br. A.

16

48 A 0236

1995

Ford Transit

190 V

FAAL

HASARSIZ

8.500,00 TL

255,00

Destek Hiz.Br. A.

17

48 A 0240

2001

Toyota

Corolla

FAAL

HASARSIZ

15.000,00 TL

450,00

Destek Hiz.Br. A.

18

48 A 0242

2001

Bmw

R 1100 RT

FAAL

HASARSIZ

5.000,00 TL

150,00

Destek Hiz.Br. A.

19

48 A 0243

2001

Bmw

R 1100 RT

FAAL

HASARSIZ

7.500,00 TL

225,00

Destek Hiz.Br. A.

20

48 A 0247

2001

Bmw

R 1100 RT

FAAL

HASARSIZ

5.000,00 TL

150,00

Destek Hiz.Br. A.

21

48 A 0248

2001

Bmw

R 1100 RT

FAAL

HASARSIZ

5.000,00 TL

150,00

Destek Hiz.Br. A.

22

48 A 0271

2005

Ford Connect

Tourneok210s 1.8 tdci

FAAL

HASARSIZ

11.000,00 TL

330,00

Destek Hiz.Br. A.

23

48 A 0308

2007

Volkswagen

Caddy

FAAL

HASARSIZ

15.000,00 TL

450,00

Destek Hiz.Br. A.

24

48 A 0318

2008

Ford Connect

Van T220S 1.8 T

FAAL

HASARSIZ

7.500,00 TL

225,00

Destek Hiz.Br. A.

25

48 A 0343

2008

Yamaha

RG 02

FAAL

HASARSIZ

2.000,00 TL

60,00

Destek Hiz.Br. A.

26

48 A 0344

2008

Yamaha

RG 02

FAAL

HASARSIZ

2.000,00 TL

60,00

Destek Hiz.Br. A.

27

48 A 0345

2008

Yamaha

RG 02

FAAL

HASARSIZ

2.500,00 TL

75,00

Destek Hiz.Br. A.

28

2778 KG

Hurda Malzeme

Alüminyum Hurdası

G.FAAL

10.278,60 TL

308,36

İkmal Büro A.

29

448 KG

Hurda Malzeme

Pirinç Hurdası

G.FAAL

3.897,60 TL

116,93

İkmal Büro A.

30

5.000 KG

Hurda Malzeme

Demir Hurdası

G.FAAL

2.500,00 TL

75,00

İkmal Büro A.

TOPLAM

218.676,20

6.560,29

 

8133/1-1