6 Eylül 2016 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29823

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


KAPALI PAZAR YERİ-KATLI OTOPARK-TİCARET-KONUT TURİZM ALANI YAPTIRILACAKTIR

Kırklareli Belediye Başkanlığından:


FOTOKOPİ KAĞIDI (I.HAMUR,80 gr/m2, 210x297) SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


2.600.000 ADET KLASÖRLÜK KARTON SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHALARI İHALE EDİLECEKTİR

Afyonkarahisar İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından:


TAŞINMAZLAR ÖZELLEŞTİRİLECEKTİR

Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


TAŞIT MÜBADELE İLANI

Mersin İl Emniyet Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


KAPALI PAZAR YERİ-KATLI OTOPARK-TİCARET-KONUT TURİZM ALANI YAPTIRILACAKTIR

Kırklareli Belediye Başkanlığından:

Adres                                  :  Karacaibrahim Mahallesi M. Kemal Bulvarı No: 3 /KIRKLARELİ

Telefon / Faks Numarası     :  0 288 214 1045 - 0 288 214 1200

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait Kırklareli Merkez Camiikebir Mahallesi Bademlik Mevkii 272 ada 229 parselde 27.569,48 m2 arsa alanı üzerine idaremizce hazırlanan yerleşim planı üzerinden şartnamesi dahilinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun (35/a) maddesi gereğince kapalı teklif usulünce kat karşılığı Kapalı Pazar Yeri-Katlı Otopark-Ticaret-Konut Turizm alanı yaptırılacaktır.

2 - İhale konusu taşınmazın:

Adı                         :  Kırklareli Merkez Camiikebir Mahallesi Bademlik Mevkii 272 ada 229 parsel Kat Karşılığı Anahtar Teslimi İnşaat Yapım İşi.

İli                            :  Kırklareli

İlçesi                       :  Merkez

Ada No                   :  272

Parsel No                :  229

Mahallesi                :  Camiikebir Mahallesi

Mevkii                    :  Bademlik

Cinsi                       :  Betonarme-Karkas

İmar Durumu          :  Ticari Alan

Yüzölçümü             :  27.569,48 m2

Proje İnşaat Alanı   :  135.252 m2

İşin Süresi              :  36 ay

3 - Bahse konu kat karşılığı yapım İhalesi 19/09/2016 tarihine rastlayan Pazartesi günü saat 15.00’ten itibaren B. Encümeni huzurunda Belediyemiz Meclis Salonunda yapılacaktır. İhaleye konu kat karşılığı yapım işi muhammen bedeli 123.997.040,00-TL (Yüzyirmiüçmilyon dokuzyüzdoksanyedibinkırktürklirası) olup, geçici teminatı 3.719.911,20-TL (üçmilyonyediyüzon dokuzbindokuzyüzonbirtürklirasıyirmikuruş)dir.

4 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için; verilecek kapalı teklif zarflarında aşağıda istenilen belgelerin bulundurulması zorunludur:

1 - İç Zarfa Konulacak Belgeler:

a - 2886 sayılı kanunun ilgili maddesi gereğince hazırlanacak Teklif Mektubu

b - Pay cetveli (doldurulmuş, işaretlenmiş ve imzalanmış olarak)

2 - Dış Zarfa Konulacak Belgeler:

a - İç Zarf

b - Geçici Teminat makbuzu veya teminat mektubu veya Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler. (Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları süresiz, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde ana paraya tekabül eden satış değerleri esas alınır)

c - Şartname bedeli 1.500,00 TL olup, bu bedelin yatırıldığına dair Belediye makbuzunun ibraz edilmesi.

d - 2886 sayılı yasanın 6/2. maddesine istinaden ihaleye katılmama cezası almadığına dair yazılı taahhütname.

e - İlgili vergi Dairesinden onaylı son beş yıla ait vergi durumu bildirisi ile belgelerini vermesi. Son ilan tarihi itibariyle Belediyeden, İlgili Sosyal Güvenlik Kurumu ve Vergi Dairesinden alınmış Belediye borcu ile Prim ve Vergi borcu bulunmadığına dair belgeyi ibraz etmeleri şarttır.

f - Gerçek kişilerin tasdikli (T.C. kimlik numarasını içeren) Nüfus Hüviyeti Sureti veya aslı ibraz edilmek kaydıyla nüfus cüzdan fotokopisi, ihalenin yapıldığı yıl içinde Nüfus Müdürlüğünden alınmış tasdikli İkametgah Belgesini, tebligat için Türkiye de adres göstermesi, Özel hukuk tüzel kişilerinin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi odasından yahut benzeri kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri veya vekaletnameyi, Dernek olması halinde dernek tüzüğünün onaylı fotokopisi, dernek karar defterinin onaylı fotokopisi ve faaliyetine devam ettiğine dair belge sunulması, Kamu tüzel kişilerinin ise, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişileri temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ibraz etmeleri şarttır. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde gerçek ya da tüzel kişiliklerin üstteki belgeleri ayrı ayrı sunmaları gerekmektedir.

g - Talipli İhale öncesi Yer Görme Belgesi imzalayacaktır. Belge örneği Mali Hizmetler Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Servisinden temin edilebilir.

h - YETERLİLİĞE İLİŞKİN SUNULACAK BELGELER:

- İhaleye Girecek olanların kendisi veya çalışacağı Alt Yükleniciye ait aşağıda yer alan Araç ve Personel Taahhütnamelerini sunması gerekmektedir.

 

Adet

Mesleki Unvanı

Mesleki Özellikleri

1

İnşaat mühendisi

Asgari 3 yıl deneyimli

1

Mimar

Asgari 3 yıl deneyimli

2

İnşaat kalfası

Asgari 3 yıl deneyimli

1

Makine mühendisi

Asgari 3 yıl deneyimli

1

Elektrik mühendisi

Asgari 3 yıl deneyimli

1

İnşaat teknikeri

Asgari 3 yıl deneyimli

 

Müteahhit kendisinin veya Alt Yüklenicinin işin başından sonuna kadar bu listede yazılı teknik elemanları şartnameye uygun olarak iş başında hazır bulunduracağına dair noterlikçe düzenlenmiş taahhütnameyi vereceklerdir.

- Noter onaylı yapı araçları taahhütnamesi.

 

Cinsi

Adet/metre

Kamyon

2 adet

Betoniyer

2 adet

Vibratör

2 adet

Kazıcı ve yükleyici iş makinası

1 adet

Boru İskele takımı

1.000 metre

Tünel kalıp

1.000 metre

 

Müteahhit kendisinin veya Alt Yüklenicinin işin başından sonuna kadar bu listede yazılı yapı araçlarını şartnameye uygun olarak iş sırasında devamlı hazır bulunduracağına dair noterlikçe düzenlenmiş taahhütnameyi vereceklerdir.

5 - Kat Karşılığı İnşaat Yaptırılması için yapılacak ihalede, inşaatın brüt inşaat alanı üzerinden idari şartnamede ve sözleşme tasarısında belirtilen esaslar üzerinden hazırlanan yerleşim planında belirtildiği üzere% 30.33’ünün (yüzdeotuznoktaotuzüç’ü) İdareye verilmek üzere, İdareye nakit olarak ödenecek bedel olan 250.000,00-TL (ikiyüzellibintürklirasınin artırım yapılması sureti ile ihale edilecektir.

6 - İhale ile ilgili şartname ve ekleri mesai saatleri içinde Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Servisinde görülebilir veya 1.500,00- TL karşılığında satın alınabilir.

7 - İş bu ihale ilanı genel bilgi niteliğinde olup, kat karşılığı inşaat yaptırılması işinde İhale Şartnamelerine ait hükümler uygulanacaktır.

8 - İhaleye girecekler gerekli evrakları ihale günü en geç saat 14.30’a kadar Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Servisine teslim etmeleri gerekmektedir.

9 - Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

10 - 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 29.maddesi gereğince İhale Komisyonu İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

8010/1-1


FOTOKOPİ KAĞIDI (I.HAMUR,80 gr/m2, 210x297) SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Aşağıda cins ve miktarı yazılı malzeme, Ofis ticari şartnamesi, teknik şartnamesi ve ihale ek şartları hükümleri dahilinde iç piyasadan açık teklif usulü ile satın alınacaktır.

MALZEMENİN GRUBU

MİKTARI

(Top)

NEYE GÖRE

ALINACAĞI

GRUP 1: KAĞIT, KARTON ve MUKAVVA MAMULLERİ

 

112501 stok nolu Fotokopi Kağıdı (I. Hamur, 80 gr/m2, 210x297)

1.200.000

Teknik Şartname

 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. BEDEL ŞARTNAME EKİ LİSTEDE BELİRTİLMİŞTİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler.

b) Ancak, ihaleye teklif verecek firmaların, ihaleye katılabilmeleri için ihale doküman bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları gerekmektedir.

c) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek, dış zarfa konulması zorunludur. Belgenin aslı teklifler açıldıktan sonra firmaya iade edilecektir. İhalenin bütünüyle iptali halinde, ihale evrak bedeli ilgili firmaya iade edilecektir.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 23.09.2016 günü en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz III No.lu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, dış zarf muhteviyatına göre tekliflerinde noksanlık bulunmayan firmaların iç zarfları da açılacaktır. Numuneleri uygun bulunmayan firmaların iç zarfları ise, açılmayarak diğer belge ve numunelerle birlikte iade edilecektir. Gerekli görülmesi halinde firmalar hakkında mali ve teknik yönden yeterlilik araştırması yaptırılacaktır.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7.maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İstekliler ihale konusu malzemenin tamamı için teklifte bulunabilecekleri gibi, teslim mahalleri itibariyle tespit edilen miktarın tamamı için ünite bazında kısmi teklif de verilebilecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere, istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihi itibariyle geçerli EN AZ 6 AY GEÇERLİ GEÇİCİ TEMİNAT verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

8030/1-1

 


2.600.000 ADET KLASÖRLÜK KARTON SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Basım İşletme Müdürlüğümüz ihtiyacı 2.600.000 adet Klasörlük Karton, teknik şartname ve ticari şartname ile ihale ek şartları dahilinde iç ve dış piyasadan açık teklif isteme usulüne göre satın alınacaktır.

 

MİKTAR

(Adet)

Cinsi

Ebadı

NEYE GÖRE ALINACAĞI

SON TEKLİF VERME TARİHİ

400.000

Gri Karton (Sınıf 1, Tip 2-B)

607x320 mm.

P- 42.d /01.08.2005 nolu Teknik Şartname

26.09.2016

1.000.000

Gri Karton (Sınıf 1, Tip 2-A)

632x320 mm

P- 42.d /01.08.2005 nolu Teknik Şartname

300.000

Gri Karton (Sınıf 1, Tip 1-B)

627x340 mm.

P- 42.d /01.08.2005 nolu Teknik Şartname

500.000

Gri Karton (Sınıf 1, Tip 1-A)

652x340 mm.

P- 42.d /01.08.2005 nolu Teknik Şartname

400.000

Mavi Renkli Karton (Sınıf 2-3, Tip 1-A)

652x340 mm.

P- 42.d /01.08.2005 nolu Teknik Şartname

 

Klasörlük kartonlar, Sınıf 2 için Pantone 2945 U (Mavi), Sınıf 3 için bir yüzü Pantone 2945 U (Mavi) diğer yüzü ise karton hamurunun renginde olacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. BEDEL ŞARTNAME EKİ LİSTEDE BELİRTİLMİŞTİR.

a. İstekliler, ihale evrakını Ankara’da Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü III Nolu Satınalma Daire Başkanlığından incelenmek üzere bedelsiz temin edebilirler.

b. Ancak, ihaleye teklif verecek firmaların, ihaleye katılabilmeleri için ihale evrak bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları gerekmektedir.

c. Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek, dış zarfa konulması zorunludur. Belgenin aslı teklifler açıldıktan sonra firmaya iade edilecektir. İhalenin bütünüyle iptali veya siparişten vazgeçilmesi halinde, sipariş evrak bedeli ilgili firmaya iade edilecektir.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile eklerinin aynen kabul edildiğini belirten yazı ve iç piyasadan yapılacak satınalmalara ait ticari şartnamenin 2. ve dış piyasadan yapılacak satınalmalara ait ticari şartnamenin 5. maddelerinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, yukarıda gösterilen günde en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, dış zarf muhteviyatına göre tekliflerinde noksanlık bulunmayan firmaların numunelerinin istenilen şartlara uygunluğunun tespiti amacıyla ayrıca inceleme yapılacağından, fiyatla ilgili iç zarflar bu inceleme sonuna kadar açılmayacaktır. İnceleme sonucu numuneleri istenilen şartlara uygun bulunan firmaların iç zarfları açılacak, numuneleri uygun bulunmayan firmaların iç zarfları ise açılmayarak firma yetkililerine diğer belge ve numunelerle birlikte iade edilecektir. Gerekli görülmesi halinde firmalar hakkında mali ve teknik yönden yeterlilik araştırması yapılacaktır. İç zarfların açılacağı gün ve saat, ihaleye iştirak eden firmalara bildirilecektir.

5 - İstekliler ihale konusu malzemenin tamamı için teklifte bulunacaklardır. Kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

6 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7.maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip asgari 60 gün opsiyonlu olacaktır.

7 - Teklif edilen bedelin %3‘ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihi itibariyle en az 6 ay geçerli GEÇİCİ TEMİNAT teklif edilen para birimi cinsinden verilecektir.

8 - İstekliler ihale öncesinde teklif numunesi olarak 652x340 mm ebadında en az 1.000 adet gri klasörlük karton, 500 adet renkli klasörlük karton verecektir.

9 - Numunesi uygun olan firmaların talep etmeleri halinde numune bedelleri ihalede oluşacak birim fiyat üzerinden ödenecektir.

10 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

11 - İşbu ihale, isteklilerin ilk tekliflerini yazılı olarak bildirmeleri ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdürmeleri şeklinde olacaktır.

Duyurulur.

8029/1/1-1

—————

BOARDS FOR FILES

(For Manufacturing Lever Arch Files)

WILL BE PURCHASED

BY THE STATE SUPPLY OFFICE

GENERAL DIRECTORATE

The below-listed commodities (totally 2.600.000 pcs. of file boards) shall be purchased from domestic and foreign markets by receiving open bids, in accordance with the provisions of the commercial and technical specifications and additional conditions concerning the tender.

 

QUANTITY

(PCS.)

COMMODITY

SIZE

BASIS OF PURCHASING

DEADLINE FOR

SUBMIT BIDS

400.000

Grey File Boards (Class 1, Type 2-B)

607x320 mm.

Technical Specification No P- 42.d /01.08.2005

26.09.2016

1.000.000

Grey File Boards (Class 1, Type 2-A)

632x320 mm

Technical Specification No P- 42.d /01.08.2005

300.000

Grey File Boards (Class 1, Type 1-B)

627x340 mm.

Technical Specification No P- 42.d /01.08.2005

500.000

Grey File Boards (Class 1, Type 1-A)

652x340 mm.

Technical Specification No P- 42.d /01.08.2005

400.000

Blue File Boards (Class 2-3, Type 1-A)

652x340 mm.

Technical Specification No P- 42.d /01.08.2005

 

The colour of Class-2 file boards shall be Pantone 2945 U (Blue), the colour of Class-3 file boards shall be Pantone 2945 U (Blue) on one side, the same colour as the pulp on the other side.

1 - THE TENDER DOCUMENT IS WITH CHARGE AND ITS PRICE IS SHOWN ON THE ADDITIONAL SHEET FOR COMMERCIAL SPECIFICATION.

a) For the aim of getting information, the candidates can obtain the tender documents from the 3rd Purchasing Department (III No’lu Satınalma Daire Başkanlığı) of General Directorate of the State Supply Office in Ankara without any charge.

b) However, the candidates to submit a proposal for the bid should make the payment of the tender document’s price to any of our Office’s Cashiers or our Office’s bank accounts.

c) The original and a copy of the bank or cashier receipt must be added to the tender documents and put to the outer envelope. The original of the receipt will be returned back to the bidder after opening all the bids. In case of the cancellation of the tender or giving up the order, the price of tender documents shall be returned to the candidates.

2 - The required bid documents must be put in two envelopes as one inside the other. ONLY THE BID FORMS INDICATING OFFER PRICE MUST BE PUT IN THE INNER ENVELOPE. The letter stating that the technical and commercial specifications and their annexes are accepted, the documents specified in the article 2 of the Commercial Specification on the Purchases to Be Made From Domestic Market, and in the article 5 of the Commercial Specification on the Purchases to Be Made From Abroad, the original and a copy of the bank or cashier receipt, also the inner envelope should all be put in the outer envelope.

3 - The bids should reach or be submitted to our Headquarter Office “III Nolu Satınalma Daire Başkanlığı” latest at 12:00 A.M. on the mentioned date. Bids submitted after this time will not be taken into consideration, regardless of the delays due to mail.

4 - Outer envelopes of the bids will be opened at 14:00 P.M. on the bidding deadline, and since the samples provided by the bidders shall be inspected to find out whether the samples of the companies with no deficiency as regards to their outer envelope contents comply with the required conditions, the inner envelopes containing the bid price information shall not be opened till the end of this inspection. With the results of inspection, the inner envelopes of the bidders, whose samples have been found appropriate with the required conditions, shall be opened. Inner envelopes of the ones that are not appropriate shall not be opened and shall be returned to the bidders with all the other documents and samples. If required, bidders shall be cautioned and urged for inspection in terms of financial and technical sufficiency. The opening date and time of the inner envelopes shall be declared to the bidders.

5 - The offers must cover the whole quantity. Partial offers shall not be taken into consideration.

6 - The bid prices shall be valid for a period of at least sixty (60) days as from the inner envelopes are opened in accordance with the 7th article of commercial specification concerning this tender.

7 - Bidders must submit a PRELIMINARY GUARANTEE valid for at least 6 months from the last bidding day, in same the currency of their offers, at a rate to be determined by themselves, corresponding to not less than 3% of the bid price they will submit.

8 - Bidders shall submit at least 1.000 pcs. of grey file boards, 500 pcs. of coloured file boards in the size of 652x340 mm as offer samples before the tender.

9 - If the candidates whose samples have been found appropriate demand, the price of the samples will be paid upon the unit price comprised of in the tender.

10 - This tender is exempt from Public Procurement Law in accordance with the paragraph (g) (exception) of the Article 3 of this Law. The Office reserves the right whether or not to tender, to partially tender the mentioned supplies or to award the tender to whomever it may please.

11 - The tender shall take place by receiving open bids, whereby bidders shall present their initial price quotations in writing, and continue by underbidding orally.

To be announced to all candidates.

8029/2/1-1

 


JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHALARI İHALE EDİLECEKTİR

Afyonkarahisar İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından:

5686 Sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 10. maddesinin 1. fıkrası (c) bendi ve aynı Kanuna bağlı Uygulama Yönetmeliğinin 17. maddesi hükümleri kapsamında, aşağıda bilgileri verilen 4 (Dört) Adet Jeotermal Kaynak Arama Ruhsat sahasının, 2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Artırma Usulü ile ayrı ayrı ihaleleri yapılacaktır.

1) Afyonkarahisar İli, Sinanpaşa İlçesi, Çakırköy, Sadıkbey Köyü ve Akören Kasabası, 951,05 hektar alana sahip, K24-b3 paftasında aşağıda koordinatları verilen 285 No’lu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatlı Saha.

 

Poligon:1

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

6.Nokta

7.Nokta

Sağa (Y)

  276603

  277000

  277000

  278000

  279786

  281125

  279000

Yukarı (X)

4297041

4297060

4297000

4296000

4295107

4293000

4293000

 

 

8.Nokta

9.Nokta

10.Nokta

11.Nokta

Sağa (Y)

  277000

  273109

  276615

  276755

Yukarı (X)

4296000

4296000

4297425

4297360

 

Poligon:2

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

Sağa (Y)

 282000

 282000

 281250

Yukarı (X)

4293298

4293000

4293000

 

2) Afyonkarahisar İli, Dazkırı İlçesi, Sarıkavak Köyü, 2138,63-hektar alana sahip, M23-b1, M23-b4 paftalarında aşağıda koordinatları verilen 309 No’lu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatlı Saha.

 

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

6.Nokta

7.Nokta

Sağa (Y)

  751000

  751564

  747000

  746000

  742935

  742225

  742225

Yukarı (X)

4198000

4198000

4194000

4194000

4190298

4189670

4191330

 

 

8.Nokta

9.Nokta

10.Nokta

Sağa (Y)

747000

750710

751000

Yukarı (X)

4197000

4200260

4199936

 

3) Afyonkarahisar İli, Şuhut İlçesi, 826,56- hektar alana sahip, K25-d3, K25-d4, L25-a1 paftalarında aşağıda koordinatları verilen 326 No’lu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatlı Saha.

 

Poligon:1

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

Sağa (Y)

  294376

  296000

  292321

Yukarı (X)

4268999

4269000

4263481

 

Poligon:2

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

Sağa (Y)

  286458

  286000

  287000

  287804

Yukarı (X)

4263000

4263000

4269000

4269000

 

4) Afyonkarahisar İli, Şuhut İlçesi, 1261,54 hektar alana sahip, K25-d3, K25-d4 paftalarında aşağıda koordinatları verilen 327 No’lu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatlı Saha.

 

Poligon:1

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

Sağa (Y)

  287804

  285000

  285000

  288476

Yukarı (X)

4269000

4269000

4272000

4271998

 

Poligon:2

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

Sağa (Y)

  295492

  296000

  296000

  294376

Yukarı (X)

4272000

4272000

4269000

4268999

 

JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSATLI SAHALARIN MUHAMMEN BEDELLERİ

 

S.N

İlçe

Köyü / Kasabası

Alan

(Hektar)

Muhammen Bedel (¨)

Geçici Teminat (¨)

İhale Tarihi

İhale Saati

1

Sinanpaşa

Çakırköy-Sadıkbey

Akören

951,05

30.675,00

921,00

21/09/2016

14.00

2

Dazkırı

Sarıkavak

2.138,63

48.650,00

1.460,00

21/09/2016

14.00

3

Şuhut

--

826,56

30.675,00

921,00

21/09/2016

14.00

4

Şuhut

--

1.261,54

30.675,00

921,00

21/09/2016

14.00

 

İhale Şartname ve Eklerinin

Alınacağı Yer ve Hangi

Şartlarda Alınacağı: İhaleye girecek olan isteklilerin, ihale şartname ve eklerini ücretsiz olarak mesai saatleri içerisinde Merkez Dörtyol Mahallesi Küçükçobanlı Yolu Küme Evler No: 1 AFYONKARAHİSAR adresinde bulunan İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğünde görülebilir.(Afyonkarahisar İl Özel İdaresi Yeni Hizmet binası Otogar Karşında bulunmaktadır.)

İhalenin Yapılacağı ve

Tekliflerin Verilebileceği

Yer                                            :  Dörtyol Mahallesi Küçükçobanlı Yolu Küme Evler No: 1’de bulunan Afyonkarahisar İl Özel İdaresi, İl Encümeni Toplantı Salonunda yapılacaktır.

Yapılacağı Tarih/Saat                 :  Yukarıda belirtilen tarih ve saatte ayrı ayrı yapılacaktır.

Usulü                                         :  2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Artırma Usulü.

Son Teklif Verme Tarih/Saati    :  21/09/2016 Çarşamba Günü ihale saatine kadar.

İhaleye Katılma Belgeleri           :

İhaleye katılacaklar aşağıdaki belgeleri teklif zarfı içerisinde komisyona sunacaklardır.

Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası.

Gerçek kişi istekliler;

1 - Yıl içerisinde alınmış yerleşim yeri belgesi.

2 - Noter tasdikli imza beyannamesi.

3 - T.C. Kimlik numarasını içeren yıl içerisinde alınmış, onaylı nüfus cüzdanı sureti.

4 - Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

Tüzel Kişi İstekliler;

1) Şirketin kuruluş statüsünü, son yönetimini gösteren ve 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4/2 maddesine haiz olduğunu (statüsünde jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sularla ilgili faaliyet yapabileceği hususu yer alan) gösterir Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya onaylı sureti. Belirtilen ifadenin olmaması durumunda ticaret sicil gazetesinde 5686 sayılı yasanın 4/2. maddesine göre statü değişikliği yapacağına dair taahhütname.

2) Yönetimin onaylı imza sirküleri.

3) İhaleye tüzel kişilik adına, yetkili olarak katılacakların noter tasdikli yetki belgeleri ve imza sirküleri, vekil olarak katılacakların noter tasdikli vekâletnameleri ve imza sirküleri.

* İhale konusu işe ait yukarıda belirtilen muhammen bedelin %3’ü oranında geçici teminat.

(Ziraat Bankası TR 700001000021364301215012 İban nolu İl Özel İdare Hesabına yatırılacak)

* Kesinleşmiş Vergi Borcu olmadığına dair ihale tarihi itibarıyla alınmış belge.

* Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik borcu olmadığına dair ihale tarihi itibarıyla alınmış belge.

* İhale bedeli ve KDV peşin olarak ödenecektir. Encümence taksitlendirme yapılması durumunda dahi İhale bedeline ilişkin KDV peşin olarak ödenecektir.

* Yukarıda belirtilen muhammen bedel tutarlarından KDV hariç olup ihale bedeli üzerinden KDV ayrıca ödenecektir.

* İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale şartnamesinde ve ilanda öngörülen belgelerin aslını veya noter tasdikli suretlerini en geç ihale saatine kadar, ihale komisyonu başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

* Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler, telgraf veya faks ile yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

* İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya uygun bedel tespitinde serbesttir.

* İlan olunur.

8035/1-1


TAŞINMAZLAR ÖZELLEŞTİRİLECEKTİR

Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

 

KÜTAHYA İLİ, MERKEZ İLÇESİ, PARMAKÖREN MAHALLESİ

Sıra

Ada-Parsel

Alan (m2)

Geçici Teminat (TL)

Sıra

Ada-Parsel

Alan (m2)

Geçici Teminat (TL)

Sıra

Ada-Parsel

Alan (m2)

Geçici Teminat (TL)

1

3999-1

7.044,65

12.500

49

4075-1

2.909,90

7.500

97

4131-3

3.283,83

7.500

2

4000-1

14.087,91

25.000

50*3

4075-11

63,47

2.500

98

4133-1

8.364,77

15.000

3

4002-1

4.909,61

10.000

51

4075-2

418,73

2.500

99

4134-1

5.106,49

10.000

4

4002-2

3.070,65

7.500

52

4075-3

447,02

2.500

100

4136-4

1.482,99

5.000

5

4004-2

2.663,49

7.500

53

4077-1

4.712,23

10.000

101

4137-1

6.717,07

12.500

6

4006-1

11.397,15

17.500

54

4078-5

1.368,33

5.000

102

4138-3

1.992,77

5.000

7

4009-1

6.331,00

12.500

55

4080-2

3.514,65

7.500

103

4138-4

725,04

2.500

8

4011-1

4.556,29

10.000

56

4081-1

4.840,03

10.000

104

4141-3

665,70

2.500

9

4012-1

9.332,81

15.000

57

4082-1

5.850,08

10.000

105

4141-6

792,87

2.500

10

4013-1

955,41

2.500

58

4083-1

4.878,74

10.000

106

4142-2

484,27

2.500

11*1

4015-5

177,10

2.500

59

4084-3

475,38

2.500

107

4145-1

2.105,60

7.500

12

4015-6

1.191,00

5.000

60

4086-2

678,22

2.500

108

4147-1

5.389,05

10.000

13

4016-2

6.204,88

12.500

61

4088-2

476,59

2.500

109

4174-13

1.938,19

5.000

14

4018-1

7.235,96

12.500

62

4089-1

2.608,81

7.500

110

4148-1

5.504,70

10.000

15

4019-1

4.123,59

10.000

63

4089-2

3.002,07

7.500

111

4149-1

6.404,29

12.500

16

4021-1

4.879,77

10.000

64

4090-1

7.933,81

12.500

112

4150-1

966,04

2.500

17

4024-1

8.463,89

15.000

65

4091-2

7.172,66

12.500

113

4150-3

2.455,63

7.500

18

4025-4

3.126,54

7.500

66

4092-1

663,78

2.500

114

4151-1

3.102,10

7.500

19

4026-3

672,61

2.500

67

4096-1

3.396,55

7.500

115

4152-2

2.654,10

7.500

20

4027-1

13.615,16

20.000

68

4097-1

5.796,50

10.000

116

4152-6

1.403,69

5.000

21

4029-1

11.015,91

17.500

69

4098-1

5.282,31

10.000

117

4154-1

2.177,54

7.500

22

4031-1

5.071,78

10.000

70

4099-2

1.258,12

5.000

118

4155-3

1.682,81

5.000

23

4032-4

738,65

2.500

71

4100-1

11.492,81

17.500

119

4156-2

3.550,47

7.500

24

4035-2

2.687,23

7.500

72

4102-1

3.865,97

7.500

120

4157-7

1.500,00

5.000

25

4036-1

7.365,73

12.500

73

4103-1

1.043,60

5.000

121

4159-2

1.608,92

5.000

26

4037-1

1.756,20

5.000

74

4103-2

621,58

2.500

122

4161-1

11.146,45

17.500

27

4038-1

8.060,93

15.000

75

4104-1

8.794,66

15.000

123

4162-1

5.622,92

10.000

28

4039-1

5.797,11

10.000

76

4106-1

6.072,20

12.500

124

4163-1

7.492,29

12.500

29

4040-1

9.334,43

15.000

77

4107-1

2.252,88

7.500

125

4164-1

1.576,71

5.000

30

4044-1

13.017,99

20.000

78

4108-1

9.250,98

15.000

126

4165-1

5.876,65

10.000

31

4045-1

7.281,44

12.500

79

4109-1

6.679,93

12.500

127

4168-5

3.671,16

7.500

32

4047-1

6.365,59

12.500

80

4110-1

6.302,45

12.500

128

4169-1

20.754,92

30.000

33

4049-1

7.723,44

12.500

81

4112-2

853,57

2.500

129

4171-1

15.953,53

25.000

34

4050-1

4.080,91

10.000

82

4112-8

8.032,08

15.000

130

4172-1

8.669,29

15.000

35

4051-1

4.004,70

10.000

83

4113-2

11.637,68

17.500

131

4174-7

647,17

2.500

36

4051-2

4.937,96

10.000

84

4113-3

10.615,91

17.500

132

4179-5

1.260,94

5.000

37

4052-1

3.523,22

7.500

85

4117-2

9.339,17

15.000

133

4179-6

1.496,94

5.000

38

4053-1

9.084,70

15.000

86

4118-1

3.812,21

7.500

134

4181-5

8.621,16

15.000

39

4054-1

8.158,30

15.000

87

4119-1

7.858,90

12.500

135

4181-6

2.402,84

7.500

40

4055-1

10.306,90

17.500

88

4120-1

23.825,01

40.000

136

4184-3

795,18

2.500

41

4059-5

1.007,96

5.000

89

4121-1

8.377,80

15.000

137

4185-8

697,04

2.500

42

4061-1

5.726,34

10.000

90

4121-2

7.936,31

12.500

138

4195-1

1.440,37

5.000

43

4063-1

5.269,78

10.000

91

4122-6

2.459,67

7.500

139

4196-1

1.201,08

5.000

44*2

4063-2

80,32

2.500

92

4122-7

9.079,39

15.000

140

4203-1

10.306,28

17.500

45

4065-7

920,43

2.500

93

4123-1

6.186,15

12.500

* 1:Toplam 600,00 m2de 1771/6000 hisse (177,10 m2)

* 2:Toplam 1.761,00 m2de 8032/176101 hisse (80,32 m2)

* 3:Toplam 1.258,83 m2de 6347/125883 hisse (63,47 m2)

46

4069-2

2.874,68

7.500

94

4124-1

5.937,42

10.000

47

4070-3

2.857,20

7.500

95

4125-1

3.063,04

7.500

48

4072-2

1.248,77

5.000

96

4126-1

4.284,47

10.000

Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.(ADÜAŞ) tarafından Maliye Hazinesi adına kayıtlı yukarıdaki tabloda belirtilen taşınmazlar, ayrı ayrı “satış” yöntemi uygulanmak suretiyle 4046 sayılı özelleştirme uygulamaları hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde özelleştirilecektir. Taşınmazların her biri için İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı bedeli 300.-(üçyüz) TL ve son teklif verme tarih ve saati, 30.09.2016 Cuma günü saat 14:00’tür.

1 - İhaleler, kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle “Pazarlık” usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonunca gerekli görülmesi halinde ihaleler, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımıyla “Açık Artırma” suretiyle sonuçlandırılabilecektir.

2 - İhale konusu taşınmazlardan birine teklif verilebileceği gibi ayrı ayrı olmak koşuluyla birden fazla taşınmaz için de teklif verilebilir. Verilen teklifler herhangi bir şartı içeremez ve birden fazla taşınmaz için teklif verilmesi halinde bu teklifler birbiriyle ilişkilendirilemez.

3 - İhale konusu taşınmazlar için, ihale şartnamelerinde belirtilen hususlar da dikkate alınarak hazırlanacak teklifler, son teklif verme tarih ve saatine kadar kapalı zarf içerisinde ADÜAŞ’ın aşağıda belirtilen adresine elden teslim edilecektir. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra ADÜAŞ’a verilecek teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

4 - İhalelere katılabilmek için İhale Şartnamelerinin ve Tanıtım Dokümanlarının satın alınması zorunludur. İhale Şartnameleri ve Tanıtım Dokümanları; T. Halk Bankası Ankara Mithatpaşa Şubesi nezdinde bulunan ADÜAŞ Genel Müdürlüğünün TR820001200939600010260124 no.lu hesabına birden fazla taşınmaz için teklif verilmesi halinde her biri için ayrı ayrı yatırılarak ve “Ada-Parsel No, İhale Şartnamesi-Tanıtım Dokümanı Bedeli” ifadesini içerir şekilde ve üstünde ihaleye katılacak olan gerçek kişi, tüzel kişi veya ortak girişim grubunun ve/veya ortak girişim gurubu üyelerinden birinin adının belirtildiği dekont karşılığında, ADÜAŞ’ın aşağıda belirtilen adresinden temin edilebilir. Yatırılan bedel hiçbir surette iade edilmez.

5 - Özelleştirme ihaleleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, ADÜAŞ ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir.

6 - ADÜAŞ son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatabilir. Bu husus son teklif verme süresinin sona ermesinden önce duyurulacaktır.

7 - Özelleştirme işlemleri her türlü vergi, resim, harç ve KDV’den muaftır.

8 - İhale konusu taşınmazların yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip şirketler ve Türkiye’de kurulan yabancı sermayeli şirketlere satışı yürürlükteki Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Tapu Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Bu kişiler, satışın mümkün olup olmadığını önceden araştırmakla ve ihaleyi kazanmaları halinde en kısa sürede gerekli işlemleri yapmakla yükümlüdürler.

9 - İhalelere ilişkin diğer hususlar İhale Şartnamelerinde yer almaktadır.

ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Cumhuriyet Mah. İnkılap Sok. No: 4 D: 4-6 Kızılay Çankaya-ANKARA

Tel: (312) 286 62 46  *  Faks: (312) 286 62 48 *  www.aduas.gov.tr

8084/1-1


TAŞIT MÜBADELE İLANI

Mersin İl Emniyet Müdürlüğünden:

1 - İdarenin;

Adı                                   :  MERSİN İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

Adresi                              :  Limonluk Mah. 2457 Sokak No: 5 Yenişehir / Mersin

Telefon numarası              :  0 324 327 12 85

Faks numarası                  :  0 324 326 61 27

Elektronik posta adresi     :  mersinikmal@egm.gov.tr

2 - Mübadelenin;

Adı                                   :  Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Taşıt Mübadelesi

Niteliği, türü, miktarı        :  Emniyet hizmetlerinde kullanıma elverişli olmayan, ekonomik ömrünü tamamlamış 85 (Seksenbeş) adet değişik cins ve model HEK taşıt, 4645 sayılı Kanunun 4. Maddesine istinaden çıkartılan Emniyet Genel Müdürlüğüne Ait Araç, Gereç, Mal ve Malzemelerin Satış, Hibe, Hek ve Hurda Durum ve İşlemleri İle Hizmet Satışına Dair Yönetmeliğin 38. Maddesi uyarınca; ; 7 (yedi) adet 2016 Model Dacia Dokker Ambiance marka/model 1.5 DCİ,90 bg ,Dizel ,Beyaz Renkli sıfır Km.Taşıt (Klima, Sol Sürgülü Yan Kapı,Yana Açılan Çift Bagaj kapağı ve Tavan Barları ), 2 (iki) adet 2016 Model Dacia Dokker Kombi Van marka/model 1.5 DCİ , Dizel,75 bg, Beyaz Renkli Sıfır Km.Taşıt (Klimalı,Yana Açılan Çift Bagaj kapağı) ve 186 (yüzseksenaltı) adet Lassa Marka 195/65/15 Greenways 91 H ölçü ve serilerinde 2016 yılı üretimi Araç Dış Lastiği ile açık arttırma usulü ile mübadele edilecektir.

3 - Mübadelesi yapılacak taşıtların;

Cinsi, markası, modeli, miktarı ve faal olup olmadığı:

 

S.N

PLAKA NO

MARKASI

MODELİ

CİNSİ

RENGİ

MOTOR GÜCÜ

MOTOR HACMİ

KİLOMETRE

HASAR DURUMU

MUHAMMEM BEDELİ

GEÇİCİ TEMİNAT TUTARI

KDV ORANI

KDV TUTARI

1

33 A 0008

ISUZU

1998

OTOBÜS

Beyaz-Mavi

88,2

4480

346642

Hasarsız

12.500,00 TL

%3.

18%

2.250,00 TL

2

33 A 0023

HYUNDAİ

2000

OTOMOBİL

Bordo

66

1495

282445

Hasarsız

6.050,00 TL

%3.

1%

60,50 TL

3

33 A 0030

HONDA

1991

MOTOSİKLET

Kırmızı

2,5

117

20689

Hasarsız

850,00 TL

%3.

18%

153,00 TL

4

33 A 0038

HONDA

1991

MOTOSİKLET

Kırmızı

2,5

117

29932

Hasarsız

850,00 TL

%3.

18%

153,00 TL

5

33 A 0039

HYUNDAİ

2000

OTOMOBİL

Füme

66

1495

384880

Hasarsız

10.300,00 TL

%3.

1%

103,00 TL

6

33 A 0045

HONDA

1991

MOTOSİKLET

Kırmızı

2,5

117

16233

Hasarsız

850,00 TL

%3.

18%

153,00 TL

7

33 A 0048

FORD

1998

OTOMOBİL

Beyaz

66,1

1597

18278

Hasarsız

6.350,00 TL

%3.

1%

63,50 TL

8

33 A 0050

HYUNDAİ

2000

OTOMOBİL

K.Gümüş Gri

66

1495

495289

Hasarsız

8.850,00 TL

%3.

1%

88,50 TL

9

33 A 0058

HONDA

1991

MOTOSİKLET

Kırmızı

2,5

117

17093

Hasarsız

850,00 TL

%3.

18%

153,00 TL

10

33 A 0065

HONDA

1991

MOTOSİKLET

Kırmızı

2,5

117

158

Hasarsız

850,00 TL

%3.

18%

153,00 TL

11

33 A 0075

HONDA

1991

MOTOSİKLET

Kırmızı

2,5

117

1620

Hasarsız

300,00 TL

%3.

18%

54,00 TL

12

33 A 0077

RENAULT

1998

OTOMOBİL

Beyaz

72

1397

80073

Hasarsız

6.850,00 TL

%3.

1%

68,50 TL

13

33 A 0082

HONDA

1991

MOTOSİKLET

Kırmızı

2,5

117

39216

Hasarsız

850,00 TL

%3.

18%

153,00 TL

14

33 A 0120

FORD

2000

MİNİBÜS

Beyaz-Mavi

70

2496

698363

Hasarsız

3.000,00 TL

%3.

18%

540,00 TL

15

33 A 0124

RENAULT-19

1999

OTOMOBİL

Beyaz

80

1565

337720

Hasarsız

7.100,00 TL

%3.

1%

71,00 TL

16

33 A 0133

RENAULT-KANGO

2000

OTOMOBİL

Gümüş

55

1390

20676

Hasarsız

7.000,00 TL

%3.

1%

70,00 TL

17

33 A 0139

HONDA

1991

MOTOSİKLET

Kırmızı

2,5

117

22196

Hasarsız

850,00 TL

%3.

18%

153,00 TL

18

33 A 0141

HONDA

1991

MOTOSİKLET

Kırmızı

2,5

117

47860

Hasarsız

850,00 TL

%3.

18%

153,00 TL

19

33 A 0142

TOFAŞ-ŞAHİN

1998

OTOMOBİL

Mavi(Akdeniz)

60

1372

85328

Hasarsız

5.000,00 TL

%3.

1%

50,00 TL

20

33 A 0156

HONDA

1991

MOTOSİKLET

Kırmızı

2,5

117

86330

Hasarsız

850,00 TL

%3.

18%

153,00 TL

21

33 A 0163

HONDA

1991

MOTOSİKLET

Kırmızı

2,5

117

44928

Hasarsız

850,00 TL

%3.

18%

153,00 TL

22

33 A 0169

HONDA

1991

MOTOSİKLET

Kırmızı

2,5

117

20790

Hasarsız

850,00 TL

%3.

18%

153,00 TL

23

33 A 0172

HONDA

1991

MOTOSİKLET

Kırmızı

2,5

117

80883

Hasarsız

850,00 TL

%3.

18%

153,00 TL

24

33 A 0195

HONDA

1991

MOTOSİKLET

Kırmızı

2,5

117

60206

Hasarsız

850,00 TL

%3.

18%

153,00 TL

25

33 A 0211

HONDA

1991

MOTOSİKLET

Kırmızı

2,5

117

13390

Hasarsız

850,00 TL

%3.

18%

153,00 TL

26

33 A 0220

HONDA

1991

MOTOSİKLET

Kırmızı

2,5

117

13449

Hasarsız

850,00 TL

%3.

18%

153,00 TL

27

33 A 0224

HONDA

1991

MOTOSİKLET

Kırmızı

2,5

117

39499

Hasarsız

850,00 TL

%3.

18%

153,00 TL

28

33 A 0227

HONDA

1991

MOTOSİKLET

Kırmızı

2,5

117

724

Hasarsız

850,00 TL

%3.

18%

153,00 TL

29

33 A 0228

HONDA

1991

MOTOSİKLET

Kırmızı

2,5

117

0

Hasarsız

850,00 TL

%3.

18%

153,00 TL

30

33 A 0229

HONDA

1991

MOTOSİKLET

Kırmızı

2,5

117

82773

Hasarsız

850,00 TL

%3.

18%

153,00 TL

31

33 A 0233

HONDA

1991

MOTOSİKLET

Kırmızı

2,5

117

11163

Hasarsız

850,00 TL

%3.

18%

153,00 TL

32

33 A 0240

HONDA

1991

MOTOSİKLET

Kırmızı

2,5

117

3618

Hasarsız

850,00 TL

%3.

18%

153,00 TL

33

33 A 0241

HONDA

1991

MOTOSİKLET

Kırmızı

2,5

117

76126

Hasarsız

850,00 TL

%3.

18%

153,00 TL

34

33 A 0242

HONDA

1991

MOTOSİKLET

Kırmızı

2,5

117

0

Hasarsız

850,00 TL

%3.

18%

153,00 TL

35

33 A 0243

HONDA

1991

MOTOSİKLET

Kırmızı

2,5

117

88945

Hasarsız

850,00 TL

%3.

18%

153,00 TL

36

33 A 0244

HONDA

1991

MOTOSİKLET

Kırmızı

2,5

117

8

Hasarsız

850,00 TL

%3.

18%

153,00 TL

37

33 A 0245

HONDA

1991

MOTOSİKLET

Kırmızı

2,5

117

70762

Hasarsız

850,00 TL

%3.

18%

153,00 TL

38

33 A 0246

HONDA

1991

MOTOSİKLET

Kırmızı

2,5

117

15630

Hasarsız

850,00 TL

%3.

18%

153,00 TL

39

33 A 0248

HONDA

1991

MOTOSİKLET

Kırmızı

2,5

117

79669

Hasarsız

850,00 TL

%3.

18%

153,00 TL

40

33 A 0251

HONDA

1991

MOTOSİKLET

Kırmızı

2,5

117

99585

Hasarsız

850,00 TL

%3.

18%

153,00 TL

41

33 A 0254

HONDA

1991

MOTOSİKLET

Kırmızı

2,5

117

13784

Hasarsız

850,00 TL

%3.

18%

153,00 TL

42

33 A 0266

HONDA

1991

MOTOSİKLET

Kırmızı

2,5

117

71782

Hasarsız

850,00 TL

%3.

18%

153,00 TL

43

33 A 0270

HONDA

1991

MOTOSİKLET

Kırmızı

2,5

117

41068

Hasarsız

850,00 TL

%3.

18%

153,00 TL

44

33 A 0271

HONDA

1991

MOTOSİKLET

Kırmızı

2,5

117

1310

Hasarsız

850,00 TL

%3.

18%

153,00 TL

45

33 A 0281

HONDA

1991

MOTOSİKLET

Kırmızı

2,5

117

11860

Hasarsız

850,00 TL

%3.

18%

153,00 TL

46

33 A 0290

HONDA

1991

MOTOSİKLET

Kırmızı

2,5

117

5918

Hasarsız

850,00 TL

%3.

18%

153,00 TL

47

33 A 0353

FORD

1997

MİNİBÜS

Beyaz- Mavi

97

2496

754960

Hasarsız

5.150,00 TL

%3.

18%

927,00 TL

48

33 A 0400

RENAULT

1998

OTOMOBİL

Buz Beyazı

72

1397

48715

Hasarsız

6.300,00 TL

%3.

1%

63,00 TL

49

33 A 0440

ISUZU

1999

OTOBÜS

Beyaz Kuşaklı

120

4334

301039

Hasarsız

12.500,00 TL

%3.

18%

2.250,00 TL

50

33 A 0445

FORD

2001

MİNİBÜS

Beyaz

41,1

2496

370762

Hasarsız

4.400,00 TL

%3.

18%

792,00 TL

51

33 A 0447

RENAULT-19

2001

OTOMOBİL

Trafik

90

1598

349350

Hasarsız

9.100,00 TL

%3.

1%

91,00 TL

52

33 A 0449

RENAULT-19

2001

OTOMOBİL

Trafik

90

1598

457144

Hasarsız

8.100,00 TL

%3.

1%

81,00 TL

53

33 A 0450

HONDA-CIVIC

2001

OTOMOBİL

Lacivert

120

1590

375727

Hasarsız

13.000,00 TL

%3.

1%

130,00 TL

54

33 A 0455

TOYATA

2001

OTOMOBİL

M.Koyu Yeşil

81

1598

287201

Hasarsız

11.270,00 TL

%3.

1%

112,70 TL

55

33 A 0457

RENAULT-19

2001

OTOMOBİL

Trafik

90

1598

227218

Hasarsız

8.850,00 TL

%3.

1%

88,50 TL

56

33 A 0462

RENAULT-CLİO

2002

OTOMOBİL

Buz Beyazı

75

1390

415688

Hasarsız

7.850,00 TL

%3.

1%

78,50 TL

57

33 A 0463

RENAULT-CLİO

2002

OTOMOBİL

Buz Beyazı

75

1390

484890

Hasarsız

8.350,00 TL

%3.

1%

83,50 TL

58

33 A 0465

RENAULT-KANGO

2002

OTOMOBİL

Beyaz

75

1390

480106

Hasarsız

6.850,00 TL

%3.

1%

68,50 TL

59

33 A 0468

FORD

2002

COMBİVAN

Beyaz

76

2496

523031

Hasarsız

5.100,00 TL

%3.

18%

918,00 TL

60

33 A 0469

FORD

2002

MİNİBÜS

Beyaz

76

2496

589248

Hasarsız

5.900,00 TL

%3.

18%

1.062,00 TL

61

33 A 0479

TOYOTA

2001

OTOMOBİL

Trafik

81

1598

398045

Hasarsız

10.000,00 TL

%3.

1%

100,00 TL

62

33 A 0480

TOYOTA

2001