5 Eylül 2016 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29822

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Selçuk Üniversitesi Rektörlüğünden:

Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Selçuk Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru İle İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarına göre öğretim üyesi alınacaktır.

2547 Sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Profesör adaylarının; Özgeçmiş, Doçentlik Belgesi, Yayın Listesi, Bilimsel Yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora ve yüksek lisans çalışmalarını, Üniversite Yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren 6 adet dosya ile birlikte Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye özgeçmiş, Doçentlik belgesi, yayın listesi ve kurum dışından gelenler için hizmet cetveli eklenecektir)

2547 Sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Yardımcı Doçent adaylarının; anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçe, özgeçmiş, doktora belgesi, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya eşdeğerliliği Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından kabul edilen bir sınavdan en az 65 puan almış olduğunu gösterir belgeleri,  bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosya ile birlikte İlan edilen birime başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye özgeçmiş, yayın listesi, Doktora belgesi, Yabancı Dil belgesi ve kurum dışından gelenler için hizmet cetveli eklenecektir)

Yardımcı Doçentlik kadrolarına başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı bendi uyarınca ilgili Fakülte ve Yüksekokul Yönetim Kurullarınca belirlenecek jüri tarafından yabancı  dil sınavı yapılacak olup, sınavdan 65 puan alanlar başarılı kabul edilecek, bu puanın altında alanların başvuruları kabul edilmeyecektir. (Yardımcı Doçentlik yabancı dil sınav tarihi, sınav yeri ve saati Fakülte Dekanlıklarınca ve Yüksekokul Müdürlüklerince Üniversitemiz web sayfasından (www.selcuk.edu.tr) duyurulacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.)

GENEL AÇIKLAMALAR

1 - Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

2 - Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel şartları ve ilanda belirtilen özel şartları taşımaları gerekmektedir.

3 - Müracaat eden adayların Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ile İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarında belirtilen koşullara uyup uymadığı Üniversitemizce oluşturulacak "Bilimsel Dosya İnceleme Komisyonu" tarafından incelenecek olup, bu inceleme sonucunda aranan koşulları taşıdığı tespit edilen adayların müracaatları kabul edilecektir.

4 - İlan edilen Yardımcı Doçent kadrolarına müracaat eden adaylardan, ilan edilen kadronun anabilim dalı ile Doktora, Uzmanlık veya Sanatta Yeterlik alanları farklı olan adayların başvuruları Üniversite Yönetim Kurulunda görüşüldükten sonra nihai karar verilecek olup, uygun görülmeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.

5 - Yardımcı doçent kadrolarına profesör ve doçentler başvuramazlar.

6 - Başvuru yapan adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve ataması yapılmış olanlar ise iptal edilecektir.

7 - Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir tanesine başvuru yapabilirler.

8 - Başvuru süresi bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün (05/09/2016 - 27/09/2016) olup, süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

9 - Başvuru evrakları geri iade edilmeyecektir.

DUYURULUR.

 

BİRİM LİSTESİ

Birimi

Bölüm/Anabilim Dalı

Unvanı

Derece

Adet

Özel Şart

Fen Fakültesi

Hidrobiyoloji

Profesör

1

1

Makrofitik bitkilerin rejetasyonu ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

Çumra Uygulamalı Bilimler YO

Organik Tarım İşletmeciliği Bölümü

Yrd. Doç.

3

1

Keten populasyonunun farklı ekim zamanları ile ilgili çalışmaları olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat

Yrd. Doç.

1

1

Uluslararası rezervler ve ithalat ilişkisi ile ilgili çalışmaları olmak.

Mühendislik Fakültesi

Temel İşlemler ve Termodinamik

Yrd. Doç.

1

1

Mühendislik Fakültesi

Uygulamalı Jeoloji

Yrd. Doç.

1

1

Sarayönü MYO

Çevre Koruma ve Kont.

Yrd. Doç.

1

1

Siyanür arıtma alanında çalışmaları olmak

Sivil Havacılık YO

Uçak Gövde-Motor Bakımı Bölümü

Yrd. Doç.

1

2

Makina, Mekatronik ve Uçak Mühendisliği mezunu olmak

Teknik Bilimler MYO

Yapı Yalıtım Teknolojisi

Yrd. Doç.

3

1

Laboratuvar başarılarında animasyon, simülasyon ve analojik modeller alanında çalışma yapmak.

Teknoloji Fakültesi

Bilgisayar Bilimleri

Yrd. Doç.

1

1

Çok amaçlı optimizasyon algoritmaları ile görüntü segmentasyonu konularında çalışmalar yapmış olmak.

Teknoloji Fakültesi

Devreler ve Sistemler

Yrd. Doç.

1

1

Sezgisel ve Lineer tabanlı optimizasyon konularında çalışmalar yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Radyoloji

Yrd. Doç.

2

1

Pediatrik radyoloji alanında çalışmaları olmak

Veteriner Fakültesi

Veterinerlik Fizyolojisi

Yrd. Doç.

1

1

 

Ziraat Fakültesi

Endüstri Bitkileri

Yrd. Doç.

1

1

Bitki ıslahı alanında Doktora yapmış olmak.

Ziraat Fakültesi

Endüstri Bitkileri

Yrd. Doç.

1

1

Şeker pancarı alanında çalışmaları olmak.

Ziraat Fakültesi

Fitapatoloji

Yrd. Doç.

1

1

Yabancı ot konusunda çalışmaları olmak.

Ziraat Fakültesi

Tarım Politikası ve Yayın

Yrd. Doç.

1

1

Tarım Politikası, yayım konusunda çalışmaları olmak.

Ziraat Fakültesi

Toprak Bilimi

Yrd. Doç.

1

1

Mikoriza konusunda çalışmaları olmak

7957/1-1


Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Belediye Meclisimizin 05/03/2016 tarih ve 189 sayılı kararı ile uygun görülen, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10/08/2016 tarih ve 1537 sayılı kararı ile onanan “Etimesgut İlçesi, Piyade Mahallesi imarın 46029 ada 2, 3 sayılı parseller ile 46030 ada 1 sayılı parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi” 05/09/2016 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

7976/1-1

—————

Belediye Meclisimizin 06/05/2016 tarih ve 297 sayılı kararı ile uygun görülen, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/08/2016 tarih ve 1478 sayılı kararı ile onanan “Etimesgut İlçesi, Bağlıca Mahallesi imarın 48770 ada 4 sayılı parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi” 05/09/2016 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

7977/1-1