2 Eylül 2016 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29819

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Sağlık Bakanlığından:

Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğü Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığından:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğünden:

Düzce Üniversitesi Rektörlüğünden:

Nişantaşı Üniversitesi Rektörlüğünden:

Uluslararası Antalya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden:

Muş Alparslan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 


 


Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Hukuk Müşavirliğinde istihdam edilmek üzere, 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin Ek 6 ncı maddesine dayanılarak hazırlanan ve 25/03/2015 tarihli 29306 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Giriş Sınavı ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre münhal bulunan 1 (bir) adet Avukat kadrosuna sözlü sınavla atama yapılacaktır.

 

UNVANI

SINIFI

DERECESİ

ADET

AVUKAT

AHS

6

1

 

I - SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

A) GENEL ŞARTLAR:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.

b) Son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış KPSSP3 puan türünden, giriş sınavı ilanında belirtilmiş olan asgari puanı almış olmak.

c) Hukuk fakültesi mezunu olmak ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak

ç) Avukat kadrosu için başvuru tarihinin son günü itibariyle avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak.

II - BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1 - Başvuru Formu (http://personel.akdeniz.edu.tr/tr) adresinden ulaşılabilir)

2 - Diploma veya mezuniyet belgesinin onaylı örneği (eğitimini yurt dışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin onaylı örneği.)

3 - Üç adet vesikalık fotoğraf.

4 - KPSS (B) sonuç belgesinin barkotlu bilgisayar çıktısı.

5 - Özgeçmiş.

6 - Avukatlık ruhsatnamesinin onaylı örneği.

* Belgelerin, son başvuru tarihinin mesai bitimine kadar kuruma teslim edilmesi şarttır. Bu belgeler, aslı ibraz edilmek kaydıyla Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığınca da onaylanabilir.

* Başvurular Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına 02/09/2016-23/09/2016 tarihleri arasında şahsen veya posta ile yapılacaktır.

* Posta ile yapılacak başvurularda evrakların resmi kurumlarca onaylı olması gerekmektedir.

* Posta ile yapılacak başvurularda, istenilen belgelerin son başvuru tarihine kadar Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına (Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Rektörlük Binası 1.Kat Kampüs/ANTALYA) ulaşmış olması gerekmektedir, Üniversitemizin başka bir birimine yapılacak başvurular ve postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

III - GİRİŞ SINAVININ ŞEKLİ BAŞVURU ŞARTLARI YERİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

 

Başvuru Yeri

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Rektörlük Binası 1.Kat Kampüs/ANTALYA (Tel: 0 242 310 1549)

Başvuru Tarihi

02/09/2016-23/09/2016

Başvuru Değerlendirme Sonuç Açıklama Tarihi

04/10/2016

Sözlü Sınav Yeri ve Tarihi

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü - 12/10/2016 Saat: 09:30

 

* Başvurular Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına (Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Rektörlük Binası 1.Kat Kampüs/ANTALYA) 02/09/2016-23/09/2016 tarihleri arasında şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Üniversitemizin başka bir birimine yapılacak başvurular, postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Giriş sınavı sözlü sınav yapılmak suretiyle gerçekleştirilecektir. Sınav için öngörülen süre içerisinde yapılan başvuruları inceleyerek adayların aranan şartları taşıyıp taşımadıkları, Başvuru İnceleme Komisyonu tarafından değerlendirilecek olup, başvurusu kabul edilen adayların listesi Üniversitemizin http://personel.akdeniz.edu.tr/tr sayfasından yayımlanacaktır. Aranılan şartları taşıyan adaylar, ilanda belirtilen KPSSP3 puan türünden en yüksek puanı alan adaydan başlamak ve atama yapılacak kadro sayısının beş katını geçmemek üzere, bir sıralama yapılarak sözlü sınava tabi tutulacaktır. (KPSSP3 puan türü itibariyle en son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da sözlü sınava çağrılacaktır.). Sıralamaya giren adaylar Üniversitemiz internet sayfasından (http://personel.akdeniz.edu.tr/tr ) duyurulacaktır.

IV - SINAV KONULARI

a)

1) Anayasa Hukuku

2) Medeni Hukuk

3) Borçlar Hukuku

4) Ticaret Hukuku

5) Medeni Usul Hukuku

6) İcra ve İflas Hukuku

7) İdare Hukuku

8) İdari Yargılama Hukuku

9) Ceza Hukuku

10) Ceza Usul Hukuku

11) İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

12) 657, 2547 ve 2914 sayılı Kanunlar ve İlgili mevzuat;

      Konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

d) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

e) Genel yetenek ve genel kültürü,

f) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilirler. Adaylar, Sınav Kurulu tarafından anılan yönetmeliğin 13. Maddesinin 4'cü fıkranın (a) bendi (Yukarıda (a) fıkrasında yer alan sınav konuları) için elli puan, yukarıdaki diğer bentlerde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, Sınav Kurulu ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.

V - SINAV SONUÇLARININ İLANI VE İTİRAZLAR

1 - Sınav sonuçları, Sınav Kurulu tarafından başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle bir asıl aday ile bir yedek aday isminden oluşturulan başarı listesi üniversitemizin internet sayfasından duyurulacaktır. Ayrıca, başarılı olan adaylara sonuç yazılı olarak bildirilir.

2 - Başarı sırasına göre oluşturulacak yedek aday listesi, sınav sonuçlarının ilanından itibaren altı ay süreyle geçerlidir.

3 - Sınavda yetmiş ve üzerinde puan almış olmak sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.

4 - Duyuru tarihinden itibaren beş iş günü içerisinde sınav sonuçlarına itiraz edilebilir. Yapılan itirazlar Sınav Kurulunca herhalde en geç on beş gün içinde sonuçlandırılır.

VI - GERÇEĞE AYKIRI BEYAN

1 - Sınavı kazananlardan sınav başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez.

2 - Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

VII - AVUKAT KADROSUNA ATANMA İŞLEMLERİ

1. Giriş sınavında başarılı olup asıl listede yer alanlardan, kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içinde istenen belgeleri ibraz edenler, avukat kadrosuna atanırlar.

2. Adayların avukat kadrolarına atanmaları giriş sınavı başarı puan sıralamasına göre yapılır. Sınavda başarılı olup göreve başlamayanların veya ataması yapılıp herhangi bir sebeple görevden ayrılanların yerine, yeni bir sınav yapılana kadar ve her halükarda giriş sınavı sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren en geç altı ay içinde, giriş sınavı başarı sırası dikkate alınarak yedek listeden atama yapılabilir.

3. Gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atama işlemleri yapılmaz. Atamaları yapılmış ise bu atamalar iptal edilir. Atama yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde mazeretsiz olarak başvurmayanlar veya ataması yapıldığı halde süresi içinde göreve mazeretsiz başlamayanlar atama işleminden sarfınazar etmiş sayılırlar ve sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.

Atamaları yapılanların görevlerine başlamalarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 62'nci ve 63'üncü maddesi hükümleri uygulanır.

7974/1-1


Düzce Üniversitesi Rektörlüğünden:

AVUKATLIK GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

Üniversitemize Hukuk Müşavirliği bünyesinde istihdam edilmek üzere, 18/03/2002 tarihli 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar için Yapılacak sınavlar Hakkında Yönetmeliğin Ek 6'ncı maddesi gereğince hazırlanan ve 25/03/2015 tarihli 29306 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Giriş Sınavı ve Atama Yönetmeliği” hükümlerine göre münhal bulunan 2 (iki) adet avukat kadrosuna sınavla atama yapılacaktır. Ayrıntılı bilgiye www.personel.duzce.edu.tr internet adresinden ulaşılabilecektir.

 

MÜRACAATTA İSTENİLEN BELGELER, SINAV KONULARI, BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ

BAŞVURU ŞARTLARI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

1 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

2 - Son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış KPSSP3 puan türünden, en az 70 (YETMİŞ) PUAN almış olmak,

3 - Hukuk Fakültesi mezunu olmak ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu’nca kabul edilmiş yurt dışındaki Yükseköğretim Kurumlarından mezun olmak,

4 - Son başvuru tarihi itibariyle Avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak.

1 - Başvuru Formu, (www.personel.duzce. edu.tr - Personel Daire Başkanlığı internet adresinden temin edilebilecektir.)

2 - Diploma veya mezuniyet belgesinin onaylı örneği (eğitimini yurt dışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin onaylı örneği)

3 - Üç adet vesikalık fotoğraf,

4 - KPSS (B) sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı,

5 - Özgeçmiş

6 - Avukatlık ruhsatnamesinin onaylı örneği.

SINAV KONULARI

BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ

- Anayasa Hukuku

- Medeni Hukuk

- Borçlar Hukuku

- Ticaret Hukuku

- Medeni Usul Hukuku

- İcra ve İflas Hukuku

- İdare Hukuku

- İdari Yargılama Hukuku

- Ceza Hukuku

- Ceza Usul Hukuku

- İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

- 2547 ve 2914 sayılı Kanunlar ve İlgili Mevzuat

Başvurular şahsen veya posta yoluyla Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına yapılacak olup, postada yaşanabilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

SINAV TAKVİMİ

İLAN BAŞLANGIÇ TARİHİ

02.09.2016

İLAN SON BAŞVURU TARİHİ

23.09.2016

BAŞVURU DEĞERLENDİRME SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ

28.09.2016

YAZILI SINAV YERİ VE TARİHİ

Rektörlük Binası Genel Sekreterlik Toplantı Salonu 03.10.2016 - Saat 14:00

YAZILI SINAV SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ

05.10.2016

SÖZLÜ SINAV YERİ VE TARİHİ

Rektörlük Binası Genel Sekreterlik Toplantı Salonu 10.10.2016 - Saat 14:00

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ

12.10.2016

KADRO BİLGİLERİ

Unvan

Sınıf

Adedi

Derece

Avukat

AH

1

5

Belgelendirmek kaydıyla Avukat olarak en az 8 yıl deneyimli olmak

Avukat

AH

1

6

Belgelendirmek kaydıyla Avukat olarak en az 2 yıl deneyimli olmak

7946/1-1


Nişantaşı Üniversitesi Rektörlüğünden:

1 - Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır.

2 - 2547 Sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doçent /Yardımcı Doçent adayların; anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçe, özgeçmiş, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi ile birlikte Nüfus Cüzdanı Fotokopisi varsa yabancı dil başarı belgesi ile kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların Hizmet Belgelerini, Bilimsel Çalışma Yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi ekleyerek Fakülte/MYO Sekreterliğine başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi varsa yabancı dil başarı belgesi ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi ve kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgeleri eklenecektir).

3 - İlanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde; Nişantaşı Üniversitesi Sadabad Kampüsüne şahsen dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan veya posta ile yapılan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir.

ADRES:

Nişantaşı Üniversitesi

Hasbahçe Cad. No: 88 Kağıthane/İSTANBUL

Telefon: 0 212 210 10 10

 

Birim

Bölüm/

Program

Unvan

Kadro

Özel Şartlar

Mühendislik Mimarlık Fakültesi

Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü

Yrd. Doç.

1

Elektrik - Elektronik Mühendisliği alanında doktorasını tamamlamış olmak.

Mühendislik Mimarlık Fakültesi

Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü

Yrd. Doç.

1

Yüksek Lisans ve Doktorasını Fizik Ana Bilim Dalında tamamlamış olmak.

7968/1-1


Uluslararası Antalya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi ve Turizm Fakültesinin ilgili bölümlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine ve 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak aşağıda belirtilen şartlara göre “Öğretim Üyesi’’ alınacaktır.

Başvuru Belgeleri

İlana konu olan kadrolar devamlı statüde olup atanmak isteyen adayların, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri gereğince, ana bilim dalını belirtir bir dilekçe ekinde özgeçmişini, öğrenim belgelerini, 4 adet fotoğrafını, yayın listesini (başlıca araştırma eseri belirtilecektir), bilimsel çalışma ve yayınları ile bunlara yapılan atıfları Profesörlük kadrosu için 6 takım, Doçentlik kadrosu ve Yardımcı Doçentlik kadrosu için 4 takım halinde hazırlayarak Rektörlüğümüz Personel Müdürlüğüne, ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır. Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliği onaylanmamış diplomayla ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

İlgililerin Üniversitemizin Çıplaklı Mahallesi Farabi Caddesi No: 23 Döşemealtı /ANTALYA adresine şahsen başvurmaları gerekmektedir. Eksik evrakla ve posta ile yapılan başvurular geçersiz sayılacak ve en fazla bir pozisyon için başvuru yapılacaktır.

İlan olunur.

 

ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL İLANI

Birim

Bölüm/Program

Unvan

Kadro

Özel Koşullar

Mühendislik Fakültesi

Endüstri Mühendisliği

Profesör

2

- Endüstri Mühendisliği lisans mezunu olmak.

- Endüstri Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak

- Yabancı dil/ler biliyor olmak.

Mühendislik Fakültesi

Endüstri Mühendisliği

Doç. Dr. / Yrd. Doç. Dr.

2

- Endüstri Mühendisliği lisans mezunu olmak.

- Endüstri Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak.

- Yabancı dil/ler biliyor olmak.

Mühendislik Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

Doç. Dr. / Yrd. Doç. Dr.

2

- İnşaat Mühendisliği lisans mezunu olmak.

- İnşaat Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak

- Yapı ve deprem mühendisliği, çelik yapılar, çelik-beton karma yapılar, betonarme yapılar alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

- Yabancı dil/ler biliyor olmak.

Mühendislik Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

Doç. Dr. / Yrd. Doç. Dr.

1

- İnşaat Mühendisliği lisans mezunu olmak.

- İnşaat Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak

- Zemin Mekaniği, Geoteknik, temel mühendisliği, yer bilimleri alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

- Yabancı dil/ler biliyor olmak.

Mühendislik Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

Doç. Dr. / Yrd. Doç. Dr.

1

- İnşaat Mühendisliği lisans mezunu olmak.

- İnşaat Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak

- Hidrolik, akışkanlar mekaniği, kıyı mühendisliği, çevre mühendisliği alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

- Yabancı dil/ler biliyor olmak.

Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

Doç. Dr. / Yrd. Doç. Dr.

3

- Bilgisayar Mühendisliği veya ilgili bölümlerden lisans mezunu olmak.

- Bilgisayar Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak.

- Yabancı dil/ler biliyor olmak.

Mühendislik Fakültesi

Elektrik Elektronik Mühendisliği

Doç. Dr. / Yrd. Doç. Dr.

2

- Elektrik Elektronik Mühendisliği veya ilgili bölümlerden lisans mezunu olmak.

- Elektrik Elektronik Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak.

- Yabancı dil/ler biliyor olmak.

Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk

Yrd. Doç.

1

- Hukuk Fakültesi mezunu olmak.

- Medeni Hukuk alanında doktora yapmış olmak.

- Yabancı dil/ler biliyor olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Ekonomi

Yrd. Doç. Dr.

1

- Ekonomi alanında doktora yapmış olmak.

- Mikroekonomi alanında çalışmalar yapmış olmak.

- Yabancı dil/ler biliyor olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Ekonomi

Yrd. Doç. Dr.

1

- Ekonomi alanında doktora yapmış olmak.

- Makroekonomi, para ve banka veya Türkiye ekonomisi alanlarından birinde çalışmalar yapmış olmak.

- Yabancı dil/ler biliyor olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Ekonomi

Yrd. Doç. Dr.

1

- Ekonomi alanında doktora yapmış olmak.

- Ekonometri alanında çalışmalar yapmış olmak.

- Yabancı dil/ler biliyor olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Ekonomi

Doç. Dr. / Yrd. Doç. Dr.

1

- Ekonomi alanında doktora yapmış olmak.

- Endüstriyel organizasyon alanında çalışmalar yapmış olmak.

- Yabancı dil/ler biliyor olmak

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme

Doç. Dr. / Yrd. Doç. Dr.

1

- İşletme alanında doktora yapmış

olmak.

- Muhasebe, işletme finansı alanlarından birinde çalışmalar yapmış olmak.

- Yabancı dil/ler biliyor olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme

Doç. Dr. / Yrd. Doç. Dr.

1

- İşletme alanında doktora yapmış olmak.

- İnsan kaynakları yönetimi, liderlik alanlarından birinde çalışmalar yapmış olmak.

- Yabancı dil/ler biliyor olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme

Yrd. Doç. Dr.

1

- İşletme veya yönetim bilişim sistemleri alanında doktora yapmış olmak.

- Yönetim bilişim sistemleri alanında çalışmalar yapmış olmak.

- Yabancı dil/ler biliyor olmak

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme

Doç. Dr. / Yrd. Doç. Dr.

1

- İşletme alanında doktora yapmış

olmak.

- Stratejik Yönetim, pazarlama, uluslararası işletme yöneticiliği alanlarından birinde çalışmalar yapmış olmak.

- Yabancı dil/ler biliyor olmak

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Yrd. Doç.

1

- Uluslararası ilişkiler, uluslararası

siyaset alanında lisans mezunu olmak.

- Uluslararası ilişkiler teorileri,

dış politika analizi, siyasi tarih alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

- Uluslararası ilişkiler alanında doktora yapmış olmak.

- Yabancı dil/ler biliyor olmak

Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi

Mimarlık

Doç. Dr. / Yrd. Doç. Dr.

1

- Mimarlık lisans mezunu olmak.

- Mimarlık Tarihi alanında doktora yapmış olmak

- Yabancı dil/ler biliyor olmak.

Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi

Mimarlık

Doç. Dr. / Yrd. Doç. Dr.

1

- Mimarlık lisans mezunu olmak.

- Mimari Tasarım alanında doktora yapmış olmak

- Mimari tasarım alanında profesyonel çalışmalar yapmış olmak

- Yabancı dil/ler biliyor olmak.

Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

Doç. Dr. / Yrd. Doç. Dr.

1

- Mimarlık lisans mezunu olmak.

- İç Mimarlık alanında doktora yapmış olmak

- İç mimari tasarım alanında profesyonel çalışmalar yapmış olmak

- Yabancı dil/ler biliyor olmak.

Turizm Fakültesi

Turizm ve Otel İşletmeciliği

Yrd. Doç.

1

- Turizm alanında Doktora yapmış olmak.

- Turizm işletmeciliği ve/veya finans alanında çalışmalar yapmış olmak.

- Yabancı dil/ler biliyor olmak.

Turizm Fakültesi

Turizm ve Otel İşletmeciliği

Doç. Dr.

1

- Turizm alanında Doktora yapmış olmak.

- Turizm pazarlaması ve/veya turizm ekonomisi ve/veya turizm

projeksiyonları üzerine çalışmalar yapmış olmak.

- Yabancı dil/ler biliyor olmak.

7954/1-1


Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu" Öğretim üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak, Meslek Yüksekokulu, Güzel Sanatlar Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ve Sağlık Bilimleri Yüksekokulu bünyesine çeşitli alanlarda; 11 Öğretim Üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.

Profesör, kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile Profesör kadrosuna başvuracakların doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (6 takım) halinde vermeleri gerekmektedir.

Doçent kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile Doçent kadrosuna başvuracakların doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) halinde vermeleri gerekmektedir.

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) halinde vermeleri gerekmektedir.

Başvurular bu ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde T.C. Beykent Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler ilgili birimlerden öğrenilecektir.

Duyurulur.

 

Fakülte / Yüksekokul

Bölüm / Program

Öğretim Üyesi

Alanı

Ek Açıklamalar

Meslek Yüksekokulu

Diş Protez Teknolojisi

1

Ortodonti

Yardımcı Doçent

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme (İngilizce) *

1

İşletme, Muhasebe Finansman

Yardımcı Doçent

Yönetim Bilişim Sistemleri **

1

Yönetim Bilişim Sistemleri, Bilişim Sistemleri, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilişim Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği

Yardımcı Doçent

Yönetim Bilişim Sistemleri *

1

Yönetim Bilişim Sistemleri, Bilişim Sistemleri, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilişim Mühendisliği, Yönetim Organizasyon

Yardımcı Doçent

Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık *

1

Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık, Lojistik, Lojistik ve Taşımacılık, İktisat, İşletme, Politik Ekonomi

Profesör

Mühendislik - Mimarlık Fakültesi

Mimarlık **

1

Mimarlık

Profesör

Güzel Sanatlar Fakültesi

Sinema Televizyon

1

Sinema Televizyon, Radyo Televizyon Sinema

Doçent

Tekstil ve Moda Tasarımı

1

Tekstil ve Moda Tasarımı

Yardımcı Doçent

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Endüstri Ürünleri Tasarımı (İngilizce) *

1

Endüstri Ürünleri Tasarımı, Mimarlık

Prof., Doç., Yrd. Doç.

Bankacılık ve Finans **

1

Bankacılık ve Finans, Bankacılık, Finans, İktisat

Yardımcı Doçent

Sağlık Bilimleri Yüksekokulu

Sağlık Yönetimi

1

Sağlık Yönetimi, Sağlık İdaresi

Prof., Doç., Yrd. Doç.

* Dil yeterliliği olan öğretim üyesi alınacaktır.

** Dil yeterliliği olan öğretim üyesi tercih edilecektir.

7953/1-1


Muş Alparslan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Son başvuru tarihi 20/09/2016’dır. Detaylı bilgi Üniversitemizin www.alparslan.edu.tr adresinde mevcuttur.

 

Fen Edebiyat Fakültesi

Unvanı

Derece

Açıklama

Bölüm

Anabilim Dalı

Profesör

Adet

Doçent

Adet

Yardımcı

Doçent

Adet

Tarih

Türkiye Cumhuriyeti Tar.

 

1

 

3

Alanında doçentlik unvanı almış olmak.

Sosyoloji

Genel Sosyoloji ve Metodoloji

 

 

1

3

Alanında doktora yapmış olmak.

EĞİTİM FAKÜLTESİ

Eğitim Bilimleri

Eğitim Prog. ve Öğretim

 

 

1

4

Alanında doktora yapmış olmak.

Eğitim Bilimleri

Rehberlik ve Psik. Dan.

 

 

1

1

Alanında doktora yapmış olmak.

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Matematik Eğitimi

 

1

 

1

Alanında doçentlik unvanı almış olmak.

Temel Eğitim

Okul Öncesi Eğitimi

 

1

 

3

Alanında doçentlik unvanı almış olmak.

Temel Eğitim

Sınıf Eğitimi

 

1

 

1

Alanında doçentlik unvanı almış olmak.

Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi

Sosyal Bilgiler Eğitimi

 

1

 

3

Alanında doçentlik unvanı almış olmak.

Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi

Türkçe Eğitimi

 

 

1

5

Alanında doktora yapmış olmak.

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi

 

 

1

5

Alanında doktora yapmış olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İşletme

Muhasebe Finansman

 

 

1

1

Alanında doktora yapmış olmak.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Siyaset ve Sosyal Bilimler

 

 

1

5

Alanında doktora yapmış olmak.

İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ

Temel İslam Bilimleri

İslam Mezhepleri Tar.

 

 

1

4

Alanında doktora yapmış olmak.

İslam Tarihi ve Sanatları

İslam Tarihi

 

 

1

3

Alanında doktora yapmış olmak.

Temel İslam Bilimleri

İslam Hukuku

 

 

1

4

Alanında doktora yapmış olmak.

MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Bilimleri

 

1

 

1

Alanında doçentlik unvanı almış olmak.

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Donanımı

 

 

1

3

Alanında doktora yapmış olmak.

SAĞLIK YÜKSEKOKULU

Fizyoterapi ve Reh.

Nörolojik Fizy. ve Reh.

 

1

 

2

Alanında doçentlik unvanı almış olmak.

Fizyoterapi ve Reh.

Geriatrik Fizyoterapi

 

 

1

3

Alanında doktora yapmış olmak.

Hemşirelik

Hemşirelik Esasları

 

 

1

4

Alanında doktora yapmış olmak.

Sağlık Yönetimi

Sağlık Sistemleri Yön.

 

 

1

5

 

Sağlık Yönetimi

Hastane İşletmeciliği

 

 

1

3

 

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

Çocuk Bak. ve Genç. Hiz.

Çocuk Gelişimi

 

 

1

3

Okul Öncesi Eğitimi veya Çocuk Gelişimi alanında doktora yapmış olmak.

SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

Yönetim ve Organizasyon

İşletme Yönetimi

 

 

1

3

Alanında doktora yapmış olmak.

7947/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULLARININ KARARLARINI GÖRMEK İÇİN

 

TIKLAYINIZ