1 Eylül 2016 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29818

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Bolu Belediye Başkanlığı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünden:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Adalet Bakanlığından:

Düzce Üniversitesi Rektörlüğünden:

Milli Eğitim Bakanlığından:

Siirt Üniversitesi Rektörlüğü Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığından:

Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğünden:

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Bursa Gümrük Müdürlüğünden:

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğünden:

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlüğünden:

Avrasya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Okan Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstinye Üniversitesi Rektörlüğünden:

Merkez Bankasından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Bolu Belediye Başkanlığı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünden:

BOLU BELEDİYESİ KÖROĞLU HEYKELİ VE KAİDE BİNASI ULUSLARARASI TASARIM YARIŞMASI YARIŞMA SONUÇLARI

1. İDARENİN ADI, ADRESİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Adı          :  Bolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Adresi     :  Aktaş Mahallesi Öney Sokak No:1

Tel           :  +90-374-217 25 15 Faks: :+90-374-218 00 13

e posta     :  kultur@bolu.bel.tr Web: www.bolu.bel.tr

2. YARIŞMANIN ADI: KÖROĞLU HEYKELİ VE KAİDE BİNASI ULUSLARARASI TASARIM YARIŞMASI

3. İHALE KAYIT NU           :  2016/55593

4. YARIŞMADA ÖDÜL ALAN ESERLER VE ESER SAHİPLERİ

1.’LİK ÖDÜLÜ                     :  50.000 TL RUMUZ: 70563

Yedil TUSSIBBEKOV (Mimar) (Kazakistan)

Murat MANSUROV (Heykeltraş) (Kazakistan)

2.’LİK ÖDÜLÜ                     :  30.000 TL RUMUZ : 64791

İbrahim BAKIR (Mimar) (Türkiye)

Murat OĞUZ (Heykeltraş) (Türkiye)

Yardımcılar

Döne Rabia BAKIR

Maksat OVEZOV

Kadir Emre BAKIR

3.’LÜK ÖDÜLÜ                    :  20.000 TL RUMUZ 58640

Abdukakhor TURDIEV (Mimar) (Özbekistan)

Tulyagan TADJIKHODJAEV (Heykeltraş) (Özbekistan)

1. MANSİYON ÖDÜLÜ      :  5000 TL RUMUZ : 71389

Özcan ÖZKARAKOÇ (Heykeltıraş) (Türkiye)

İbrahim BAKIR (Mimar) (Türkiye)

Yardımcılar:

Döne Rabia BAKIR

Maksat OVEZOV

Kadir Emre BAKIR

2. MANSİYON ÖDÜLÜ      :  5000 TL RUMUZ : 32A23

Elbay GASIMZADA (Mimar) (Azerbaycan)

Jahid ALIZADE (Mimar) (Azerbaycan)

Maksud MAMMADOV (Mimar) (Azerbaycan)

Omar ELDAROV (Heykeltıraş) (Azerbaycan)

3. MANSİYON ÖDÜLÜ      :  5000 TL RUMUZ : 56384

Latif RUSTEMOV(Mimar) (Azerbaycan)

Sait RÜSTEM (Heykeltıraş) (Türkiye)

Yardımcı:

Feraz MANEVİ (Mimar) (TÜRKİYE)

7917/1-1


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Kurul’un 25.05.2016 tarihli 6300-34 sayılı Kararı ile; Elazığ-Bingöl Karayolu 33.km, Hazar Gölü Mahallesi 9.Sokak No:49 İçme Elazığ" adresinde Balpet Petrol Ürünleri Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin bayisi olarak faaliyet göstermek üzere 06.02.2013 tarih ve BAY/939-82/32106 sayılı bayilik lisansı alan Doğu Özlem Petrol ve Akaryakıt Ürünleri Hayvancılık Mandıracılık Madencilik İnşaat Nakliye ve Harfiyat Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi'nin, 20.03.2014 tarihinde otomasyon sistemi arızalı bir biçimde faaliyet gösterdiğinin tespit edilmiş olması nedeniyle uygulanan idari para cezasına ilişkin 08.01.2015 tarihli ve 5414-21 sayılı Kurul Kararının Ankara 9. İdare Mahkemesinin E:2015/1156 sayılı kararı ile "ön araştırma ve soruşturma yapılmamış olması nedeniyle" iptal edilmesi ve söz konusu karar hakkında 03.09.2015 tarih ve 5771 sayılı Kurul Kararı uyarınca yasa yoluna gidilmemesi ile ilgili olarak, bahse konu mahkeme kararında belirtilen gerekçe çerçevesinde, 5015 sayılı Kanunun "İdari yaptırımlar" başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca adı geçen kişi hakkında soruşturma açılmasına karar verilmiş ve yürütülen soruşturma sonucu düzenlenen 26/07/2016-1170 sayılı Soruşturma Raporunda Lisans sahibinin 0.03.2014 tarihli denetimde yapılan tespitlere göre otomasyon sistemi arızalı bir biçimde faaliyet göstermesinin 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrası hükümlerine, 1240 sayılı Kurul Kararının mülga 5 inci maddesinin 10 ve 14 üncü fıkrası hükümleri ile yürürlükte bulunan 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendine aykırı olduğu netice ve kanaatine varılmıştır. Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir. Şirketin yeni adresi için araştırma yapılmış ve Ticaret Sicil Gazetesi ile Gelir İdaresi Sicil Sorgulamasında yeni adresi tespit edilememiştir.

Dolayısıyla söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

7895/1/1-1

—————

Kurul’un 04/07/2016 tarihli ve 6386/16 sayılı kararı ile 24.09.2010 tarihli ve BAY/939-82/28314 sayılı bayilik lisansı sahibi Acet Trans Uluslararası Taşımacılık Petrol Ürünleri Gıda İnşaat Tekstil Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi’nin akaryakıt istasyonunda 18.03.2013 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere, akaryakıt istasyonundan alınan motorin numunelerine ilişkin EGE-PAL’da yapılan analiz neticesinde düzenlenen 14/05/2013 tarihli ve 2013-E13032105 sayılı analiz raporuna göre, Akaryakıta yağ karıştırılarak tağşiş etmek eyleminin; 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendine, Gerekli şart ve seviyede ulusal marker içermeyen ve ilgili teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmali eyleminin, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendine ve 18 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 7 nci maddesinin (d) ve (f) bentlerine aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Acet Trans Uluslararası Taşımacılık Petrol Ürünleri Gıda İnşaat Tekstil Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve 20 nci madde kapsamında ihbar ve yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 27.07.2016 tarihli ve 1178 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

7895/2/1-1

—————

Kurul’un 01/06/2016 tarihli ve 6314/7 sayılı kararı ile Ankara 15. İdare Mahkemesinin E.2014/2052, K.2015/1196 sayılı kararında belirtilen “Ön araştırma ve soruşturma yapılmamış olması nedeniyle” idari para cezasının iptali çerçevesinde, 28/02/2007 tarih ve BAY /939-82/21490 sayılı bayilik lisansı sahibi Aypet Harfiyat Nakliyat Petrol Ürünleri İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin tesisi nezdinde 15.08.2012 ve 07.09.2012 tarihlerinde gerçekleştirilen denetimler neticesinde:

a) 15.08.2012 tarihinde gerçekleştirilen denetime ilişkin olarak, ODTÜ PAL'in 24/09/2012 tarihli ve PAL-12-624-1260 sayılı ve aynı tarihli ve PAL-12-624-1261 sayılı raporları ve 07.09.2012 tarihinde gerçekleştirilen denetime ilişkin olarak, ODTÜ PAL'in 06/11 /2012 tarihli ve PAL-12-671-1376 sayılı ve aynı tarihli ve PAL-12-671-1377 sayılı raporları ile adı geçenin, tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürünleri istasyonda bulundurduğunun tespit edilmesi nedeniyle, 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendine ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 nci maddesinin (e) bendine aykırı hareket ettiği,

b) 15.08.2012 ve 07.09.2012 tarihlerinde gerçekleştirilen denetimlerde, akaryakıt istasyonunda tespit edilen gizli tankı piyasa faaliyetine konu etmek suretiyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin yedinci ve onbirinci fıkrası ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin (e) bendine aykırı hareket ettiği,

değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Aypet Harfiyat Nakliyat Petrol Ürünleri İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve 20 nci madde kapsamında ihbar ve yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 29.07.2016 tarihli ve 1189 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

7895/3/1-1

—————

Kurul’un 04/07/2016 tarihli ve 6386/2 sayılı kararı ile 25.08.2011 tarihli ve BAY/939-82/29963 sayılı bayilik lisansı sahibi DNC Petrol İnşaat Enerji Proje Turizm Gıda Nakliye İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi’nin akaryakıt istasyonunda 13.02.2013 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere; Makro Petrol Ürünleri Otomotiv Plastik Metal ve Enjeksiyon Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi bayisi olmasına rağmen istasyonunda Raman Akaryakıt Dağıtım Nakliyat Petrol Ürünleri Sanayi İç Ve Dış Ticaret Limited Şirketi’ne ait işaret, sembol ve giydirmelerini bulundurması ve yeni dağıtıcıya ait belirtileri koymaması nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 7 nci maddesinin dördüncü fıkrasına ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendine aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca DNC Petrol İnşaat Enerji Proje Turizm Gıda Nakliye İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve 20 nci madde kapsamında ihbar ve yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 29.07.2016 tarihli ve 1183 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

7895/4/1-1

—————

Kurul’un 25/05/2016 tarihli ve 6300/16 sayılı kararı ile 18.10.2012 tarihli ve DAĞ/4077-9/31661 sayılı dağıtıcı lisansı sahibi Rode Petrol Kimya Depolama ve Lojistik Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin bayisi 16.07.2014 tarihli ve BAY/939-82/34454 sayılı bayilik lisansı sahibi Emirim Petrol Ürünleri İnşaat Malzemeleri Otomotiv Nakliyat Sanayi İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi'nin akaryakıt istasyonunda 29.09.2014 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere otomasyon sisteminin çalışmaması nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 7 nci maddesinin altıncı fıkrası ile 1240 sayılı Kurul Kararının mülga 4 üncü maddesinin (1) inci fıkrasının (b) bendine ve 5 inci maddesinin 8 inci ve 11 inci bendine, yürürlükteki 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına, 5 inci maddesinin (1) inci fıkrasının (a), (b), (c) bendine aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Rode Petrol Kimya Depolama ve Lojistik Sanayi Ticaret Limited Şirketi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve 20 nci madde kapsamında ihbar ve yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 12.07.2016 tarihli ve 1124 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

7895/5/1-1


Adalet Bakanlığından:

İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2010/639 Esas ve 2012/209 Karar sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.

7896/1-1

—————

İstanbul 9. Tüketici Mahkemesinin 2014/1386 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.

7897/1-1


 


 


 


 


Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Bursa Gümrük Müdürlüğünden:

BURSA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLANEN TEBLİGATTIR

Müdürlüğümüzden, yurt dışı edilmek üzere Sebahatın Mehmedov MEHMEDOV isimli şahıs adına kayıtlı olarak 29/04/2016 tarihinde 16160100T46 tescil sayıya kayden işlemi yapılarak yurda girişi yapılan ve 06/05/2016 tarihine kadar süre verilen 2005 model, X9660KA plakalı, marka aracın halen yurt dışı edilmediği, 1 no'lu taşıt takip programından yapılan sorgulamadan tespit edilmiştir.

Buna göre, söz konusu şahısın araç ile Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin 1 Seri No'lu Gümrük Genel Tebliğinin 19/1- 20/3. maddelerinin ihlal edilmesi nedeniyle, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 238/1. maddesi tatbik edilerek 18/08/2016 tarihli, 16CK1601002220 sayılı ceza kararı ile 18/08/2016 tarihli, 16ET16010099-1 sayılı ek tahakkuk tanzim edilmiş olup, adı geçen şahısın yeterli yurt içi ve yurt dışı adreslerinin tespit edilemediğinden tebligatlar yapılamamıştır.

Bu nedenle, 18/08/2016 tarihli, 16CK1601002220 sayılı ceza kararı muhteviyatı 21.081,00-TL'nin otuz (30) gün, 18/08/2016 tarihli, 16ET16010099-1 sayılı ek tahakkuk muhteviyatı 87.204,00-TL'nin ise on beş (15) gün içinde Bursa Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne Ödenmesi, tebligatın yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonunda ilanen tebligatın yapılmış sayılacağı 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve müteakip maddeleri uyarınca ilanen tebliğ olunur.

7916/1-1


Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Yenimahalle İlçesi, Yuva Mahallesi, 43137 ada 2, 3 ve 4 nolu parseller, Belediye Encümenimizin 21.07.2016 gün ve 777/1663 sayılı kararı ve Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 11.08.2016 gün ve 1944/4331 sayılı kararı onaylanan 84138/39 Nolu Parselasyon Planı, Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

İlgililere ilan olunur.

7931/1-1


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI SINAV DUYURUSU

Vakıflar Genel Müdürlüğü Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının Merkez (Ankara) ve İstanbul Çalışma Grubunda görevlendirilmek üzere 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbi aşağıda görev yeri, sınıfı, unvanı, derecesi ve sayısı belirtilen Müfettiş Yardımcısı kadrolarına yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölümden oluşan ve her iki bölümü de Ankara’da yapılacak olan yarışma sınavı ile müfettiş yardımcısı alınacaktır.

 

Görev Yeri

Sınıfı

Unvanı

Kadro Derecesi

Sayısı

Genel Müdürlük

GİH

Müfettiş Yardımcısı

7

15

 

A - Sınava katılabilmek için;

1 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan şartlara sahip olmak,

2 - Üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

3 - 01.01.2016 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak,

     4 - Görev yapmasına engel bir halin olmadığına dair ilgilinin yazılı beyanı olmak,

5 - 18/03/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik Hükümlerine göre 29.05.2016 tarihinde Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (A) Grubu kadrolar için yapılan ve 14.07.2016 tarihinde sonuçları açıklanan Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSSP39-40-42 puan türlerinin birinden 75 ve daha yukarı puan almak, puan sıralamasına göre atama izni alınmış kadro kontenjanının 20 katından fazla olmamak. (15x20=300’üncü aday ile aynı puanı alanlar da sınava kabul edilecektir.)

6 - 2015 veya 2016 yılı Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavları (YDS) sonucunda en az (E) seviyesinde başarılı olmak.

7 - Sınava girmek isteyen adaylar tarafından Rehberlik ve Teftiş Başkanlığından temin edilecek veya 27.09.2008 tarihli ve 27010 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Vakıflar Yönetmeliğinin Ek 22’deki form doldurulacak ve buna;

a) 4 adet vesikalık fotoğraf,

b) Mezuniyet Belgesinin aslı veya Genel Müdürlükçe onaylı örneği,

c) KPSS ve YDS sonuç belgesi,

eklenecektir.

8 - Başvuru formu ile belgelerde yer alan bilgilerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu ve girme şartlarını taşımadığı halde sınava girdiği anlaşılanlar sınava ilişkin haklarını kaybederler.

9 - Adaylar, Bayındır 1 Sokak No: 3 Kızılay / ANKARA adresindeki Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına doğrudan veya posta ile müracaat edeceklerdir.

10 - En son müracaat tarihi 30 Eylül 2016 günü mesai bitimine kadar olup, postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

11 - Yarışma Sınavı Giriş Belgesi 24-28 Ekim 2016 tarihleri arasında mesai saatleri sonuna kadar Rehberlik ve Teftiş Başkanlığından alınacak, Yarışma Sınavı Giriş Belgesi olmayan aday sınava alınmayacaktır.

12 - Yarışma Sınavı 13 Kasım 2016 Pazar günü yarışma sınavı giriş belgesinde gösterilen yer ve saatte yapılacaktır. Yazılı yarışma sınavını kazananlar, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı ilan panolarında duyurulacağı gibi www.vgm.gov.tr internet adresinde de ilan edilecek ve yazılı yarışma sınavı kazandıkları kendilerine yapılacak yazılı tebligatla bildirilerek sözlü yarışma sınava davet edileceklerdir.

13 - Sınavda uyulacak esaslar www.vgm.gov.tr internet adresinden yayınlanacaktır.

B - Sınav Konuları:

A) Muhasebe

a - Genel Muhasebe b - Şirketler Muhasebesi c - Envanter ve Bilanço d - Bilanço Analizi ve Teknikleri e - Ticari Hesap

B) İktisat

a - Genel İktisat Prensipleri ve Teoriler b - Para-Banka, Kredi ve Konjonktür, Milli Gelir c - İşletme İktisadi d - Planlama e - Uluslar arası İktisat, Türkiye Ekonomisi

C) Maliye

a - Genel Maliye Teorisi ve Maliye Politikası b - Türk Vergi Kanunlarının Esasları, Tatbikatı c - Kamu Giderleri ve Kamu Kredisi d - Bütçe: Genel, Katma, Özel ve Özerk Bütçeler

D) Hukuk

a - Anayasa Hukuku: Genel Esaslar b - İdare Hukuku: Genel Esaslar, İdari yargı ve İdari Yargının Teşekkülü c - Medeni Hukuk: Genel Esaslar, Ayni haklar (Eşya Hukuku), Miras ve Vakıflar d - Borçlar Hukuku: Genel Esaslar e - Ticaret Hukuku: Genel Esaslar ve Kıymetli Evrak f - Ceza Hukuku: Genel Esaslar ve Devlet İdaresi Aleyhine İşlenen Cürümler g - Ceza Muhakemeleri Usulü Hukuku: Genel Esaslar h - İcra-İflas Hukuku

E) Kompozisyon sınavı klasik, bilim sınavı test usulünde yapılacaktır.

İlan olunur.

7497/1-1


Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğünden:

22 Ağustos 2016 tarihli ve 29809 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan ilanımızda aşağıda belirtilen 1 Doçent kadro ilanı iptal edilmiştir.

 

İlgili Birim

Doçent

Y. Doçent

Aranan Özel Şartlar

Derece

Adet

Derece

Adet

Mühendislik Fakültesi

Makine ve İmalat Mühendisliği Bölümü

Doçentliğini Makine Mühendisliği alanında almış, Magnezyum ve Alüminyum alaşımlarının işlenebilirliği ve Ürün Geliştirme alanlarında çalışmaları olmak.

Makine ve İmalat Mühendisliği Ana Bilim Dalı

1

1

7928/1-1


Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞINA SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ SINAV GİRİŞ DUYURUSU

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6 ncı maddesi ve bu maddeye dayanılarak 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik'in 8 inci maddesi uyarınca,

ÖSYM tarafından 5-6 Temmuz 2014 ve 4-5 Temmuz 2015 tarihlerinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavına (KPSS) ait KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak değerlendirilir) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı sıfır olarak değerlendirilir) toplamı esas alınarak her bir pozisyon unvanı için puanı en yüksek olan adaydan başlanmak üzere sıralanması neticesinde her bir pozisyon unvanının 10 (on) katı kadarı sözlü sınavına alınacaktır. Bakanlığımızca gerçekleştirilecek sözlü sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 2 (iki) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır. Son sıradaki aday ile aynı puana sahip diğer adaylar da sınava çağrılacaktır.

1. BAŞVURU ŞARTLARI

A - GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)

a) Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı genel şartları haiz olmak,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, (Bu kısımda belirtilen bölüm mezunları sadece 2 kat için başvuru yapabilirler)

d) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçmeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ve özel kesimde Sosyal güvenlik kurumlarına prim ödemek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır)

e) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise askerlik hizmetini yapmış veya ertelenmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak,

f) Hizmetin gerektirdiği niteliklere, muhakeme yeteneğine ve temsil kabiliyetine sahip, yoğun iş temposuna ayak uydurabilen ve takım çalışmasına yatkın olmak.

B - ÖZEL ŞARTLAR;

KIDEMLİ .NET YAZILIM UZMANI (1 kişi - Tam Zamanlı - 3 katı)

Genel Nitelikler:

a) CLR programlama dillerini çok iyi derecede bilmek ve bu dillerle yazılım geliştirmede en az 5 yıl tecrübeli olmak,

b) .NET Framework, ASP .NET, WCF, MVC, OWIN konularında deneyimli olmak,

c) Kurumsal düzeyde yüksek performanslı ölçeklenebilir sistemlerin, web tabanlı uygulamaların geliştirilmesinde görev almış olmak,

d) Unit test yazarak kod üretme alışkanlığına sahip olmak,

e) Entity framework konusunda bilgi sahibi olmak,

f) Frontend kütüphaneleri (örn. KendoUI) kullanarak yazılım geliştirmiş olmak,

g) HTML, JavaScript, XML bilgisine sahip olmak,

h) Nesneye Yönelik prensipler, Tasarım Kalıpları, Test Güdümlü Programlama, ORM çerçeveleri konularında bilgi sahibi olmak,

i) MSSQL, PostgreSQL, MySQL, Oracle veritabanı yönetim sistemlerinden en az 2 tanesinde tecrübe sahibi olmak,

j) Ekip çalışmasına uyumlu, çözüm odaklı, disiplinli ve gelişime açık olmak,

k) Analitik düşünme yeteneğine sahip olmak,

l) İngilizce bilmek.

Tercih Sebepleri:

a) TFS, Git, SVN gibi kod yönetim sistemlerinden en az biri hakkında tecrübe sahibi olmak,

b) Çevik yöntemler (Agile programming, Extreme programming) kullanılan projelerde çalışmış olmak,

c) Linux kullanımında tecrübe sahibi olmak,

d) ASP.NET Core1.0 konusunda bilgi sahibi olmak,

e) Güçlü iletişim ve problem çözme yeteneklerine sahip olmak,

f) Yoğun iş ortamında, grup için çalışma ve paylaşım düşüncesini benimsemek,

g) Yenilikçi yaklaşımlara yönelebilmek ve öğrenmeye açık olmak.

h) Java programlama dilinde yazılım geliştirebiliyor olmak,

İş Tanımı:

a) .NET teknolojileri kullanarak çok katmanlı (N-tier) yazılımlar geliştirmek,

b) Geniş ölçekli veritabanı üzerinde yazılım geliştirmek,

c) İlişkisel veritabanı kullanarak büyük ölçekli verilerde veri işleme yapmak.

KIDEMLİ JAVA YAZILIM UZMANI (1 kişi - Tam Zamanlı - 3 katı)

Genel Nitelikler:

a) Java programlama dilini çok iyi derecede bilmek ve bu dil aracılığıyla yazılım geliştirmede en az 5 yıl tecrübeli olmak,

b) MSSQL, PostgreSQL, MySQL, Oracle veritabanı yönetim sistemlerinden en az 2 tanesinde tecrübe sahibi olmak,

c) Kurumsal düzeyde yüksek performanslı ölçeklenebilir sistemlerin, web tabanlı uygulamaların geliştirilmesinde görev almış olmak,

d) HTML, JavaScript, Jquery, Angularjs, XML bilgisine sahip olmak,

e) Linux kullanımında tecrübe sahibi olmak,

f) Nesneye Yönelik prensipler, Tasarım Kalıpları, Test Güdümlü Programlama, Refactoring konularında deneyim sahibi olmak,

g) Spring, ORM çerçeveleri (Hibernate v.b), Java web çerçeveleri, GWT konularında tecrübeli olmak,

h) Ekip çalışmasına uyumlu, çözüm odaklı, disiplinli ve gelişime açık olmak,

i) Analitik düşünme yeteneğine sahip olmak,

j) İngilizce bilmek.

Tercih Sebepleri:

a) .NET CLR programlama dillerini iyi derecede bilmek ve bu dillerle yazılım geliştirmede tecrübeli olmak,

b) .NET Framework, ASP .NET, WCF, MVC, OWIN konularında deneyimli olmak,

c) TFS, Git, SVN gibi kod yönetim sistemlerinden en az biri hakkında tecrübe sahibi olmak,

d) Çevik yöntemler (Agile programming, Extreme programming) kullanılan projelerde çalışmış olmak,

e) Güçlü iletişim ve problem çözme yeteneklerine sahip olmak,

f) Yoğun iş ortamında, grup için çalışma ve paylaşım düşüncesini benimsemek,

g) Yenilikçi yaklaşımlara yönelebilmek ve öğrenmeye açık olmak.

İş Tanımı:

a) Çok katmanlı (N-tier) yazılımlar geliştirmek,

b) Geniş ölçekli veri tabanı üzerinde yazılım geliştirmek,

c) İlişkisel veri tabanı kullanarak büyük ölçekli verilerde veri işleme yapmak.

 

Pozisyon

Aylık Brüt Sözleşme Ücreti Katsayı Tavanı

KIDEMLİ .NET YAZILIM UZMANI (1 kişi - Tam Zamanlı)

3 katına kadar

KIDEMLİ JAVA YAZILIM UZMANI (1 kişi - Tam Zamanlı)

 

II - BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ ve TARİHİ

a) Başvurular, 01/09/2016 - 16/09/2016 tarihleri arasında Bakanlık internet sitesinde (www.sanayi.gov.tr) yayımlanan "Başvuru Formu" eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmak suretiyle elektronik ortamda 16/09/2016 günü mesai bitimine kadar yapılacaktır. Adayların, fotoğraflarını ve mezuniyet belgelerini (eğitimini yurtdışında tamamlamış olanların ayrıca diploma denklik belgesini ve diğer belgelerini ) elektronik ortamda taratıp başvuru formuna eklemeleri zorunludur.

b) Bakanlık internet sitesinde (www.sanayi.gov.tr) yayımlanan "Başvuru Formu" doldurulmak suretiyle elektronik ortamda yapılan başvurular geçerli olup, ilanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular ile Bakanlığa elden, e-mail veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

c) Giriş sınavını kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. Ayrıca, bu şekilde Bakanlığı yanıltanlar kamu görevlisi ise durumları çalıştıkları kurumlarına bildirilir.

II - İSTENİLEN BELGELER

a) Fotoğraflı Başvuru Formu,

b) Detaylı Öz Geçmiş,

c) Lisans Diploması veya okul çıkış belgesinin aslı veya noter onaylı sureti ( Belge aslının ibrazı halinde fotokopisi kurumumuzca onaylanabilecektir.),

d) Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge,

e) GENEL ŞARTLAR bölümünün (d) maddesinde belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge (mesleki tecrübe sürelerinde; Lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır)

f) Her bir pozisyon için ÖZEL ŞARTLAR bölümünde istenilen sertifikalar ile tecrübe veya deneyimi gösteren belgeler.

IV - SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI:

a) Giriş sınavı, sözlü olarak tek aşamalı yapılacaktır.

b) Sınavda, adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere, yanlarında fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Aksi halde adaylar sınava alınmayacaklardır.

c) Sözlü sınav konuları pozisyonlara uygun olarak yukarıdaki genel ve özel şartlarda belirtilen tüm konulardır.

V - BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, SONUÇLARININ DUYURULMASI VE SINAV GİRİŞ BELGELERİNİN TESLİMİ

a) Başvuruda bulunan adaylardan Sözlüye katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak yapılan başvurular arasından, atama yapılacak her bir pozisyon sayısının 5 katı kadar aday, Sözlüye çağırılacaktır.

b) Sözlüye girmeye hak kazanan adayların listesi ve sınav yerinin açık adresi www.sanayi.gov.tr sitesinde 26/09/2016 tarihinde ilan edilecek olup ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

c) Herhangi bir nedenle ilan edilen pozisyonlardan herhangi birine müracaat yapılmaması, ilan edilen pozisyon sayısı kadar müracaat bulunmaması veya geçersiz sayılan müracaatlar sebebiyle ilan edilen pozisyonun boş kalması durumunda Bakanlık, bu pozisyonları ilan edilen diğer pozisyonlardan uygun gördüklerine aktarma hakkına sahiptir.

VI - SINAV YERİ, TARİHİ ve DEĞERLENDİRİLMESİ

a) Sözlü, 03/10/2016 tarihinden itibaren (Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı (Eskişehir Yolu 7.Km) 2151.Cadde No: 154/A 06510 Çankaya/ANKARA) da yapılacaktır.

b) Sözlü 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek olup en az 70 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır.

c) Sözlü sonuçlarına göre, hak kazananların listesi 10/10/2016 tarihinde www.sanayi.gov.tr adresinde yayınlanacaktır.

VII - SONUÇLARIN İLANI VE ATAMA

a) Bilişim Personeli olarak atama yapılabilecek boş Pozisyon sayısı 4(dört)'dür.

b) Giriş Sınavını kazanan adaylar başarı sırasına göre asil ve yedek olarak Bakanlığımız internet sitesinde ilan edilecektir. Listede adı bulunan asil adaylara ilandan itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde tebligat yapılacak olup, adreslerine yapılan tebligatın tebliğ tarihinden itibaren en geç 10 (on) iş günü içerisinde adaylar sözleşme imzalamak ve sözleşmede belirtilen tarihte işe başlamak ve istenilen belgeleri teslim etmek üzere müracaatta bulunacaklardır.

c) Adreslerine yapılan tebligatın tebliğ tarihinden itibaren 10 (on) iş günü içerisinde Bakanlığımıza müracaat etmeyen, bu süre içerisinde belge ile ispat edilebilen kabul edilebilir mazeretini bildirmeyen veya sözleşme imzaladığı halde sözleşmede belirtilen tarihte işe başlamayan adaylar, hakkından feragat etmiş sayılır.

d) Asil adaylardan hakkından feragat etmiş sayılanların yerine ilan edilen yedek adaylardan işe başlama işlemleri hakkında da yukarıda belirtilen esaslar uygulanır.

VIII - ÜCRET

Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının ÖZEL ŞARTLAR başlığı altında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

Kamuoyuna duyurulur.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

ÇAGRI MERKEZİ    : 444 6 278

Web                           : www.sanayi.gov.tr

7766/1-1


Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre profesör, doçent ve yardımcı doçent alınacaktır.

Adayların kamu hizmetine girmede aranan genel şartlara sahip olması gerekir.

Adaylar, özgeçmiş ve yayın listeleri ile birlikte bilimsel çalışmalarını (makale, tez, kitap vb.) kapsayan profesörler 6 takım; doçentler ve yardımcı doçentler 4 takım dosyayı ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte başvuru adresine teslim etmeleri gerekmektedir.

Profesör ve doçent kadrolarına daimi statüye göre atama yapılacaktır.

Yardımcı doçent adaylarının, 2547 sayılı Kanunun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2. bendinde belirtilen yabancı dil sınavında başarılı olmaları şarttır.

İlanımıza http://www.asbu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

Başvuru için gerekli belgeler:

1 - Dilekçe

2 - Özgeçmiş ve yayın listesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarından profesör kadrosu için 6 takım; doçent ve yardımcı doçent kadrosu başvuruları için 4 takım dosya

3 - Lisans, yüksek lisans, doktora belgesi; doçent ve profesörler için doçentlik belgesi (onaylı)

4 - Yabancı dil belgesi (onaylı)

5 - 1 adet fotoğraf

6 - Nüfus cüzdanı fotokopisi

7 - Halen çalışanlar ve daha önce kamu hizmeti bulunanlar için hizmet belgesi

* Doktora ve doçent unvanı yurtdışından alınmış ise denkliğinin Üniversitelerarası Kurul tarafından onaylandığını gösterir belgenin eklenmesi gerekmektedir.

NOT: Şahsen başvurularda istenen belgelerin aslı görülmesi halinde “aslı gibidir” onayı Kurumumuzca yapılabilecektir. Süresi içinde yapılmayan veya eksik belgeli başvurular ile postada oluşabilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Başvuru için gerekli iletişim adresi aşağıdadır.

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlüğü

Hükümet Meydanı

Ulus - ANKARA

Tel: (312) 596 47 00 - 596 44 53

 

Birimi

Unvanı

Sayı

Derece

Aranan Nitelikler

SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ

İşletme

Profesör

1

1

Kurumsal kuram, kurumsal mantık alanında çalışmaları bulunmak

İşletme

Profesör

1

1

Kurumsal değişim, örgütsel ekoloji alanında çalışmaları bulunmak

İşletme

Doçent

1

2

Yönetim bilişim sistemleri alanında çalışmaları bulunmak

İşletme

Doçent

1

3

İnsan kaynakları ve kariyer yönetimi konularında çalışmaları bulunmak

İşletme

Yardımcı Doçent

1

4

İnsan kaynakları ve kariyer yönetimi alanında çalışmaları bulunmak

Ekonomi

Yardımcı Doçent

1

5

Parasal iktisat ve iktisadi kalkınma alanında çalışmaları bulunmak

SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Medya ve İletişim

Yardımcı Doçent

1

5

Eğitim teknolojileri ve medya, dil eğitimi ve iletişim alanında çalışmaları bulunmak

Psikoloji

Yardımcı Doçent

1

4

Online terapi, terapide çoğulcu yaklaşım ve ergen psikolojisi konularında çalışmaları bulunmak

7937/1-1


Avrasya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerinde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanun ve ilgili Yönetmelik Esasları ile Devlet hizmetine girmede aranılan şartlara haiz aylık yönünden “4857 sayılı İş Kanunu” hükümlerine tabi olarak öğretim üyeleri alınacaktır. Başvuruda Gerekli Belgeler;

Profesörler: 2547 Sayılı Kanun’un 26. maddesinde belirtilen şekilde yayınlardan birini başlıca araştırma eseri olarak ve başvurdukları bölümü belirten dilekçeleri, ekinde son altı ayda çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf, özgeçmiş, nüfus cüzdan örneği, doçentlik belgesi, yayınlarını kapsayan 6 (altı) takım dosya ve yayın listesi vereceklerdir.

Doçentler: Üniversitelerarası Kurulun Doçentlik başvuruları için uygulamaya koyduğu asgari başvuru koşullarını sağlamış olmak koşulu ile başvurdukları bölümü belirten dilekçe, özgeçmiş, doçentlik belgesi onaylı sureti, nüfus cüzdan örneği ile 2 (iki) adet fotoğraf, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosya ve yayın listesi vereceklerdir.

Yardımcı Doçentler: 2547 Sayılı Kanun’un 23. maddesindeki şartları sağlamaları gerekmekte olup, başvurdukları kadroyu ve yabancı dilini belirten dilekçe, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, lisans, yüksek lisans ve doktora diplomalarının onaylı örnekleri ile varsa ÜDS veya KPDS sonuç belgelerini, özgeçmiş, yayın listesi ve yayınlardan oluşan dosyayı 4 (dört) takım halinde vereceklerdir. Yabancı dil sınav yeri ve tarihi ilgili birimlerce daha sonra tespit edilip adaylara ayrıca bildirilecektir.

Öğrenim belgesini yurt dışından almış olanların denkliğinin Üniversitelerarası Kurulca onaylanmış olması gerekmektedir. Başvurular bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde, Avrasya Üniversitesi Personel Müdürlüğüne şahsen veya posta ile yapılacaktır. İlgililere duyurulur.

 

Fakülte-Bölüm

Kadro Unvanı-Adedi

Aranan Nitelik

Prof.

Doç.

Yrd. Doç.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İşletme

2

2

2

İşletme Anabilim Dalı mezunu olmak ve Uluslararası Pazarlama alanında doktora yapmış veya eserler vermiş olmak

 

Başvuru Adresi: Avrasya Üniversitesi Personel Dairesi Müdürlüğü, Adnan Kahveci Mah., Rize Cad. No: 226 Pelitli/TRABZON

Tel: +90 462 334 64 44-45-47

rektorluk@avrasya.edu.tr

7941/1-1


Okan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa göre Üniversitemiz kadrosuna Profesör/Doçent alınacaktır. Akademik Personele ilişkin duyuru; http://www.okan.edu.tr adresinde yer almaktadır.

Öğretim Üyesi kadrolarına müracaat eden adaylara Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atama İlkeleri ve Uygulama Esasları uygulanacaktır.

 

Fakülte/Yüksekokul

Bölüm/Program

Öğretim Üyesi

Alanı

Açıklama

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

1

Eğitim Programları ve Öğretim, Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi

Prof.Dr.

İnsan ve Toplum Bilgileri Fakültesi

Psikoloji

1

Psikoloji, Psikiyatri

Prof.Dr.

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi

Uluslararası İlişkiler

1

Uluslararası İlişkiler

Prof.,Doç.

Uluslararası İlişkiler (İng.)*

1

Uluslararası İlişkiler

Prof.,Doç.

Diş Hekimliği Fakültesi

Periodontoloji

1

Periodontoloji

Prof.Dr.

Restoratif Diş Tedavisi

2

Restoratif Diş Tedavisi

Prof.Dr.,Doç.Dr.

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi

1

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi

Doç.Dr.

Ortodonti

1

Ortodonti

Doç.Dr.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

1

Çocuk Kardiyolojisi

Doç.Dr.

Cerrahi Tıp Bilimleri

1

Kardiyovasküler Cerrahi

Doç.Dr.

* Dil Yeterliliği Gereklidir.

 

İlgilenen adayların yukarıda belirtilen fakülte ve bölümler için hr@okan.edu.tr mail adresine 01.09.2016 - 15.09.2016 tarihleri arasında geçerli olmak üzere başvuru yapmak istedikleri ilgili bölüm isimlerini belirterek dilekçe ve YÖK formatlı özgeçmişleri ile başvuruda bulunmaları rica olunur.

7925/1-1


İstinye Üniversitesi Rektörlüğünden:

Başvuru Başlangıç Tarihi    :  01/09/2016

Son Başvuru Tarihi             :  19/09/2016

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yüksek Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara tam zamanlı Öğretim Üyesi alınacaktır. Bu kadrolara başvuracak adayların ilgili Yönetmelik hükümlerine göre asgari başvuru koşullarını sağlamış olmak şartıyla ilanda belirtilen ve aşağıda ayrıntıları verilen evrakı süresi içerisinde Üniversitemiz Rektörlüğü’ne teslim etmeleri gereklidir.

ADRES: İstinye Üniversitesi Topkapı Sağlık Kampüsü, Maltepe Mah., Edirne-Çırpıcı Yolu No: 9 Cevizlibağ-Topkapı/İSTANBUL

 

PROFESÖRLÜK KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe.

2 - Özgeçmiş

3 - Yayın listesi

4 - İki adet vesikalık fotoğraf

5 - Nüfus cüzdanı örneği

6 - Doçentlik belgesi

7 - Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar bile) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi dökümü

8 - Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosya ve 6 adet CD.

 

DOÇENTLİK KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe.

2 - Özgeçmiş

3 - Yayın listesi

4 - İki adet vesikalık fotoğraf

5 - Nüfus cüzdanı örneği

6 - Doçentlik belgesi

7 - Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar bile) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi dökümü

8 - Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosya ve 6 adet CD.

YARDIMCI DOÇENT KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe.

2 - Özgeçmiş

3 - Yayın listesi

4 - İki adet vesikalık fotoğraf

5 - Nüfus cüzdanı örneği

6 - Noter onaylı diploma fotokopileri (lisans, yüksek lisans ve doktora belgesi) Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

7 - Akademik unvana atanma yazıları (daha önce Yrd. Doç. Dr. kadrosuna atanmış ise -varsa-atanma yazısı)

8 - Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar -daha önce çalışıp ayrılsalar bile- çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi dökümü.

9 - Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ve 4 adet CD

Yardımcı Doçentlik için yabancı dil sınavı 21/09/2016 günü saat:14:00’te İstinye Üniversitesi Topkapı Sağlık Kampüsü, Maltepe Mah., Edirne-Çırpıcı Yolu No: 9 Cevizlibağ-Topkapı/İSTANBUL adresindeki Üniversitemiz Rektörlük Merkezi’nde yapılacaktır.

AÇIKLAMALAR:

1) İlan edilen bütün unvanlar için Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.

2) Müracaatlar şahsen yapılacak olup, posta ile yapılan gönderilerde eksik evrak ve başvuru tarihi dışında bir ulaşım söz konusu ise dikkate alınmayacaktır.

3) Kadrolara müracaat edecek adayların, Üniversitemizin ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan İstinye Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atama Yönergesine göre Bilimsel Yayınlarının puanlandırılmış tablolarını eklemeleri gerekmektedir.

4) İlanımıza www.istinye.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

 

FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL

UNVAN

BÖLÜM

ANABİLİM DALI/PROGRAM

UZMANLIK ALANI/ARANILAN ŞARTLAR

KADRO SAYISI

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

PROF. DR.

FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON

FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON

Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bölümü ya da Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü ya da Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanlarında profesörlük unvanına sahip olmak

1

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

PROF. DR.

HEMŞİRELİK

HEMŞİRELİK

Hemşirelik alanında doçentlik unvanı almış olmak

1

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

YRD. DOÇ. DR.

HEMŞİRELİK

HEMŞİRELİK

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Alanında doktora derecesine sahip olmak

1

SAGLIK BILIMLERI FAKÜLTESİ

YRD. DOÇ. DR.

EBELİK

EBELİK

Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği alanında doktora derecesine sahip olmak

1

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

YRD. DOÇ. DR.

BESLENME VE DİYETETİK

BESLENME VE DİYETETİK

Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik alanında doktora derecesine sahip olmak

1

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

YRD. DOÇ. DR.

FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON

FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON

Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon alanında doktora derecesine sahip olmak

1

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

YRD. DOÇ. DR.

TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER BÖLÜMÜ

ILK VE ACIL YARDIM PROGRAMI

Hemşirelik alanında lisans mezuniyeti üzerine Sağlıkta Stratejik Yönetim alanında işletme doktora derecesine sahip olmak

1

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

YRD. DOÇ. DR.

TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER BÖLÜMÜ

AMELİYATHANE HİZMETLERİ

Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı olmak, endovasküler kapak replasmanı alanında deneyimli olmak, Kalp Damar Cerrahisi ve Vasküler Cerrahi Girişimlerin ameliyathane cerrahi süreçleri, cerrahi hemşirelerinin sevk ve idaresinde bilgi ve tecrübesi olmak.

1

7932/1-1