1 Eylül 2016 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29818

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


SAVAŞ GEMİSİ ELEKTRONİK HARİTA GÖSTERİM VE BİLGİ SİSTEMİ (WECDIS) EĞİTİM MODÜLÜ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


VAGON MUHTELİF MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


KAYNAKÇI BAŞ MASKESİ SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


TAŞINMAZLAR SATIŞ YÖNTEMİ İLE ÖZELLEŞTİRİLECEKTİR

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:


TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE 69.158 KG. (2.651 TNK) TİGEM DOĞAL ÇİÇEK VE ÇAM BALI SATILACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


SAVAŞ GEMİSİ ELEKTRONİK HARİTA GÖSTERİM VE BİLGİ SİSTEMİ (WECDIS) EĞİTİM MODÜLÜ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, T.C. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Yalova Karamürselbey Eğitim Merkezi Komutanlığı ihtiyacı Savaş Gemisi Elektronik Harita Gösterim ve Bilgi Sistemi (WECDIS) Eğitim Modülünün hazırlanan teknik şartnamesine, ihale dokümanına ve istenilen OSI, GEM, XBLUE markalarından birine uygun uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname, ihale dokümanı, marka/model ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 07/09/2016 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine, ihale dokümanına ve istenilen marka/modeline uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İ hale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

7936/1-1


VAGON MUHTELİF MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                 :  2016/345563

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKİŞEHİR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 (222) 224 00 00 (4435-4436)/ 225 50 60 - 225 72 72

2 - İhale konusu işin niteliği,

      türü ve miktarı                     :  480 adet Sabo Çarığı (K tipi) ve 1600 adet Kompozit Sabo (tip 2501); teknik şartname, teknik bilgi ve teknik resme göre imal ettirilmek suretiyle satın alınacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :  22/09/2016 - Saat 15:00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 22/09/2016 günü saat 15:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 50,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

7788/1-1


KAYNAKÇI BAŞ MASKESİ SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                 :  2016/344901

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKİŞEHİR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 (222) 224 00 00 (4435-4436)/ 225 50 60 - 225 72 72

2 - İhale konusu işin niteliği,

     türü ve miktarı                      :  62 Adet (Hava Beslemeli, Kendiliğinden Kararan) Kaynakçı Baş Maskesi, teknik bilgiye göre satın alınacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :  23/09/2016 - Saat 15:00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 23/09/2016 günü saat 15:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

7789/1-1


TAŞINMAZLAR SATIŞ YÖNTEMİ İLE ÖZELLEŞTİRİLECEKTİR

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) tarafından 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde tablodaki taşınmazlar “satış” yöntemi ile özelleştirilecektir.

 

SATIŞA KONU VARLIK

GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ (TL)

İHALE ŞARTNAMESİ VE TANITIM DOKÜMANI BEDELİ (TL)

SON TEKLİF VERME TARİHİ

BALIKESİR İLİ, EDREMİT İLÇESİ, AKÇAY MAHALLESİ, 862 ADA, 490, 497, 129, 130, 131, 502, 504 NO.LU PARSELLER İLE 861 ADA, 488 NO.LU PARSELDE KAYITLI TOPLAM 12.341,00 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ ARSA VE ÜZERİNDEKİ YAPILAR

750.000

100

14/10/2016

ELAZIĞ İLİ, MERKEZ İLÇESİ, SÜRSÜRÜ MAHALLESİ, 4668 ADA, 2 NO.LU PARSELDEKİ 10.526,64 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ ARSA VE ÜZERİNDEKİ YAPILAR

300.000

100

14/10/2016

KARAMAN İLİ, MERKEZ İLÇESİ, KIRBAĞI MAHALLESİ, 4860 ADA, 1 NO.LU PARSELDEKİ 2.784,74 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ ARSA

100.000

100

14/10/2016

KARAMAN İLİ, MERKEZ İLÇESİ, KIRBAĞI MAHALLESİ, 4861 ADA, 1 NO.LU PARSELDEKİ 19.000,14 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ ARSA

300.000

100

14/10/2016

KASTAMONU İLİ, HANÖNÜ İLÇESİ, HANÖNÜ MAHALLESİ, 438 ADA, 1 NO.LU PARSELDEKİ 2.171,49 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ ARSA

10.000

100

14/10/2016

KOCAELİ İLİ, GEBZE İLÇESİ, PELİTLİ KÖYÜ, 1965 NO.LU PARSELDEKİ 6.425,00 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ ARSA

60.000

100

14/10/2016

OSMANİYE İLİ, DÜZİÇİ İLÇESİ, HARUNİYE MAHALLESİ, 3841 NO.LU PARSELDEKİ 15.373,54 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ ARSA

30.000

100

14/10/2016

OSMANİYE İLİ, DÜZİÇİ İLÇESİ, HARUNİYE MAHALLESİ, 3846 NO.LU PARSELDEKİ 1.209,35 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ ARSA

4.000

100

14/10/2016

OSMANİYE İLİ, DÜZİÇİ İLÇESİ, HARUNİYE MAHALLESİ, 3847 NO.LU PARSELDEKİ 2.122,23 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ ARSA

5.000

100

14/10/2016

OSMANİYE İLİ, DÜZİÇİ İLÇESİ, HARUNİYE MAHALLESİ, 3848 NO.LU PARSELDEKİ 2.246,92 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ ARSA

5.000

100

14/10/2016

OSMANİYE İLİ, DÜZİÇİ İLÇESİ, HARUNİYE MAHALLESİ, 3850 NO.LU PARSELDEKİ 9.992,65 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ ARSA

20.000

100

14/10/2016

OSMANİYE İLİ, DÜZİÇİ İLÇESİ, HARUNİYE MAHALLESİ, 3854 NO.LU PARSELDEKİ 12.395,33 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ ARSA

20.000

100

14/10/2016

OSMANİYE İLİ, DÜZİÇİ İLÇESİ, HARUNİYE MAHALLESİ, 3855 NO.LU PARSELDEKİ 807,52 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ ARSA

2.000

100

14/10/2016

OSMANİYE İLİ, DÜZİÇİ İLÇESİ, HARUNİYE MAHALLESİ, 1698 ADA, 1 NO.LU PARSELDEKİ 11.255,91 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ ARSA

20.000

100

14/10/2016

OSMANİYE İLİ, DÜZİÇİ İLÇESİ, HARUNİYE MAHALLESİ, 1699 ADA, 1 NO.LU PARSELDEKİ 14.961,39 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ ARSA

30.000

100

14/10/2016

OSMANİYE İLİ, DÜZİÇİ İLÇESİ, HARUNİYE MAHALLESİ, 1700 ADA, 1 NO.LU PARSELDEKİ 10.701,08 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ ARSA

20.000

100

14/10/2016

 

1) İhaleler, pazarlık usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonlarınca gerekli görüldüğü takdirde ihaleler, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilir.

2) Katılımcılar ayrı ayrı olmak koşuluyla birden fazla ihaleye teklif verebilirler.

3) İhaleye katılabilmek için her bir taşınmaz için ayrı İhale Dokümanı alınması ve tekliflerin İdarenin Ziya Gökalp Caddesi No: 80 Kurtuluş/ANKARA adresine son teklif verme günü saat 17:00’ye kadar elden teslim edilmesi zorunludur.

4) İhale Dokümanı bedelleri İdare’nin;

- T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Ankara Kamu Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR400001001745387756615738 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Satış ve Temettü Gelirleri Türk Lirası,

- T. Halk Bankası A.Ş. Ankara Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR250001200945200083000006 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası,

- T. Vakıflar Bankası T.A.O. Merkez Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR220001500158007287550667 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası hesaplarından birine yatırılacaktır. Dekontta, katılımcının ismi (katılımcının Ortak Girişim Grubu (OGG) olması halinde OGG’nin veya üyelerinden birinin adına düzenlenmiş olması yeterlidir) ile hangi ihaleye ilişkin doküman alınacağı belirtilecektir. Her ne surette olursa olsun İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı almak için ödenmiş tutarlar iade edilmez.

5) Özelleştirme ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp İdare ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta ve son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir.

6) Teklifler Türk Lirası olarak verilecek olup ihale bedellerinin peşin veya vadeli ödenebilmesi mümkündür. İhale bedellerinin vadeli olarak ödenmesi talep edildiği takdirde;

Asgari %20 (yüzdeyirmi)’si Varlık Satış Sözleşmesi imza tarihinde peşin, bakiye anapara borcu ise azami 12 (oniki) ayda bir ödeme yapılmak kaydıyla en çok 48 (kırksekiz) ayda ve eşit taksitlerle, bakiye anapara borcu üzerinden vade tarihleri itibariyle hesaplanacak vade farklarıyla birlikte ödenecektir. İhale bedellerinin vadeye bağlanan tutarına, Varlık Satış Sözleşmesi imza tarihinden itibaren yıllık %11 (yüzdeonbir) oranında basit faiz uygulanacaktır.

7) İhale konusu taşınmazların yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip şirketler ve Türkiye’de kurulan yabancı sermayeli şirketlere satışı, yürürlükteki Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Tapu Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Bu kişiler, satışın mümkün olup olmadığını önceden araştırmakla ve ihaleyi kazanmaları halinde en kısa sürede gerekli işlemleri yapmakla yükümlüdürler.

8) Özelleştirme işlemleri her türlü vergi, resim, harç ve KDV’den muaftır.

9) Ayrıca 0 312 585 84 52-53-54 numaralı telefonlardan ve www.oib.gov.tr adresinden ihaleye ilişkin bilgi alınabilir.

7933/1-1


TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE 69.158 KG. (2.651 TNK) TİGEM DOĞAL ÇİÇEK VE ÇAM BALI SATILACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

1 - Genel Müdürlüğümüze bağlı 6 İşletme Müdürlüğünde (Altınova TİM.-Kadınhanı/KONYA, Dalaman TİM./Dalaman-MUĞLA, Gökhöyük TİM./AMASYA, Konuklar TİM./Sarayönü-KONYA, Malya TİM./Boztepe KIRŞEHİR ve Polatlı TİM./Polatlı-ANKARA) bulunan 47.158 Kg. (1.812 Teneke) doğal çiçek balı ile 22.000 Kg. (839 Teneke) doğal çam balı olmak üzere toplam 69.158 Kg. (2.651 Teneke) doğal TİGEM balı 6 parti halinde satılacaktır.

2 - İhale 21/09/2016 Çarşamba günü saat 14.30’da TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (Karanfil Sokak No: 62 Bakanlıklar-ANKARA) İHALE SALONUNDA Merkez Alım - Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.

3 - İhale, kapalı teklif alma usulü ile yapılacaktır. Teklif mektupları en geç 21/09/2016 Çarşamba günü saat 14.30’a kadar TİGEM genel evrak servisine elden verilmiş veya bu saatte kadar ulaşacak şekilde postayla gönderilmiş olacaktır.

4 - İhaleye ait bilgiler aşağıya çıkarılmıştır.

 

S.NO

STOK YAPILAN İŞLETME ADI

ÇİÇEK BALI (TNK)

ÇİÇEK BALI (KG.)

ÇAM BALI (TNK)

ÇAM BALI (KG.)

TOPLAM BAL MİKTARI (TNK)

TOPLAM BAL MİKTARI (KG.)

1-

Altınova TİM. Kadınhanı-KONYA

617

16.040

-

-

617

16.040

2-

Dalaman TİM. Dalaman-MUĞLA

89

2.300

839

22.000

928

24.300

3-

Gökhöyük TİM. AMASYA

238

6.188

-

-

238

6.188

4-

Konuklar TİM. Sarayönü/KONYA

48

1.240

-

-

48

1.240

5-

Malya TİM. Boztepe/KIRŞEHİR

696

18.200

-

-

696

18.200

6-

Polatlı TİM. Polatlı/ANKARA

124

3.190

-

-

124

3.190

 

TOPLAM

1.812

47.158

839

22.000

2.651

69.158

 

5 - Geçici teminat teklif tutarının %5’i nispetinde olacaktır.

6 - Müşteri ihalede satın aldığı malın bedelini peşin olarak ödeyebileceği gibi, sözleşme imzalanmadan önce % 30’unu peşin olarak vererek, kalan % 70’lik kısmını ise limit dâhili banka teminat mektubu vermek şartıyla sözleşme tarihinden itibaren 120 (yüzyirmi) gün vadeli olarak da ödeyebilecektir. Bu durumda teminat mektubu sözleşme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli olacaktır. Müşterinin vermiş olduğu kat’i teminat mal bedeline sayılmayacaktır.

7 - İhale şartnamesi Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Karanfil Sok. No: 62 Bakanlıklar / ANKARA) ve İlgili İşletme Müdürlüklerinden temin edilebilir.

8 - TİGEM İktisadi Devlet Teşekkülü olup 2886 Sayılı Devlet İhale Kanuna tabi değildir. Yapılan ihale satış işlemi olduğundan 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa da tabi olmayıp, ihale TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır.

İlan olunur.

ADRES:

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ

Karanfil Sok. No: 62

Bakanlıklar/ANKARA

Tel    :  0 312 417 84 70-80

Fax   :  0 312 417 78 39

7930/1-1