27 Ağustos 2016 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29814

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Yenimahalle Belediye Başkanlığından:

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünden:

Milli Eğitim Bakanlığından:

TCDD 2. Bölge Müdürlüğünden:

Maliye Bakanlığından:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Altındağ Kültür Kalkınma ve Dayanışma Vakfı Ankara 10. Asliye Hukuk Mahkemesinin 10.08.2016 tarihinde kesinleşen 15.06.2016 tarihinde tavzih edilen 17.05.2016 tarihli ve E:2015/494 K:2016/236 sayılı kararına istinaden dağılmıştır.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

7783/1-1


Yenimahalle Belediye Başkanlığından:

İLANEN TEBLİGAT

Belediyemiz Encümenince aşağıda adı ve soyadı bilinen son adresleri Encümen tarih ve sayısı ile ceza miktarı belirtilen mükellefe ait Encümen kararı ceza miktarının tahakkuk ettirilmesi için söz konusu kararın tebliğ edilmek üzere belirtilen adrese gönderilmiş ise de adresinde bulunamadığı, başka adresinin de tespit edilememesi nedeni ile ilgilisine tebliğ edilememiştir.

Bu nedenle Söz konusu cezaya ait Encümen kararının ilgilisine ödeme emri düzenlenebilmesi için 7201 sayılı Tebligat Kanununun ilgili maddeleri gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere adı geçene ilanen tebliğ olunur.

 

Ada/Parsel

Maliki

Enc. Tarih/Sayı.

Ceza Mik. (TL)

Adres

61123/3

Yapı Müteahhidi

Emin KESKİN

02.06.2016/569

9.891,21 TL

l. Adres: Ragıp Tüzün Mah. Taşkın Sok. No: 18/3 Yenimahalle/ANKARA

2. Adres: 4. Bölge 32924/13 parsel Uyanış / Keçiören / ANKARA

7776/1-1


Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Yeni Batı Mahallesi 43258 ada 3 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

7774/1-1

—————

Kardelen Mahallesi 43235 ada 2 ve 4 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, Belediyemiz imar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

7775/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Kapıdağ Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 944333, 944336 ve 944339 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Kapıdağ Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca üç defa idari para cezası verilmesine sebep olan İbrahim BALYALI, (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 24172, Oda Sicil No: 10388) ve Vahit Kutlu SALTIK’ın (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 13020, Oda Sicil No: 11178) 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 8. fıkrası ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 6. maddesinin 7. fıkrası uyarınca denetçi belgelerinin iptal edilmesi, Buğra ERAKKUŞ’un (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 46726) üç yıl süre ile herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması Bakanlık Makamının 23.08.2016 tarihli ve 19874 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

7780/1/1-1

—————

21.07.2011 tarihli ve 28001 sayılı, 25.05.2013 tarihli ve 28657 sayılı, 17.07.2013 tarihli ve 28710 sayılı Resmi Gazete ilanları ile denetim faaliyetleri üç defa geçici olarak durdurulan ve 736 nolu yapı denetim izin belgesi iptal edilen Candaş Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada Ankara 1. İdare Mahkemesinin 18.09.2014 tarihli ve E.2012/413-K.2014/1493 sayılı iptal kararı ile Candaş Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında tesis edilen geçici faaliyet durdurma işlemlerinden bir tanesinin iptal edilmesine hükmedildiğinden, bu işleme istinaden 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesi doğrultusunda Candaş Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında uygulanan 736 nolu yapı denetim izin belgesinin iptali işleminin iptal edilmesi, ancak Candaş Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin, mahkemenin iptal kararına konu olan geçici faaliyet durdurma cezaları dışında, 17.07.2013 tarihli ve 28710 sayılı, 01.08.2013 tarihli ve 28725 sayılı, 15.08.2013 tarihli ve 28736 sayılı, 11.09.2013 tarihli ve 28762 sayılı, 09.11.2013 tarihli ve 28816 sayılı, 02.01.2014 tarihli ve 28870 sayılı, 02.03.2014 tarihli ve 28929 sayılı, 19.02.2015 tarihli ve 29272 sayılı Resmi Gazete’lerde ilan edilen 35 (otuzbeş) adet geçici faaliyet durdurma cezası bulunduğundan, 736 nolu Yapı Denetim İzin Belgesi’nin iptal edilmesi Bakanlık Makamının 23.08.2016 tarihli ve 19873 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

7780/2/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünden:

Antalya İli, Kepez İlçesi, Şafak Mahallesi, 3359 ada, 12 nolu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Kepez Belediye Başkanlığınca tespit edilen Yapı Müteahhidi Sentez Kuyumculuk Turizm İnşaat Sanayi Tic. Ltd. Şti.’nin Yetki Belgesi Numarasının (0007311288748212);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

Şirket müdürü “Mehmet AYGÜL”e yetki belge numarası almak üzere İl Müdürlüklerine müracaat etmesi halinde, yetki belge numarasının 1 (bir) yıl süre ile verilmemesine,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 17.08.2016 tarihli ve 10822 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

7722/1/1-1

—————

Kocaeli İli, Derince İlçesi, Sırrıpaşa Mahallesi, 19K-1B pafta, 3133 ada 19 nolu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Derince Belediye Başkanlığınca tespit edilen Yapı Müteahhidi Bahadır Baran ÇABUK’un Yetki Belgesi Numarasının (0041112105952365);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 17.08.2016 tarihli ve 10821 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

7722/2/1-1

—————

Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, Gebizli Mahallesi, 20L-IC pafta, 5318 ada 09 nolu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Muratpaşa Belediye Başkanlığınca tespit edilen Yapı Müteahhidi Şahferay İnşaat Gıda Trz. Elk. S.T.M.T.S.T.İ.İ. Ltd. Şti.’nin Yetki Belgesi Numarasının (0007315144956630);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

Şirket müdürleri “Uğur AYKAǔ ve “Şahin AYKAǔa yetki belge numarası almak üzere İl Müdürlüklerine müracaat etmeleri halinde, yetki belge numarasının 1 (bir) yıl süre ile verilmemesine,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 17.08.2016 tarihli ve 10826 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

7722/3/1-1

—————

Aydın İli, Efeler İlçesi, Girne Mahallesi, 19K-I pafta, 1950 ada 20 nolu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Efeler Belediye Başkanlığınca tespit edilen Yapı Müteahhidi Memet Ali ÖZTÜRK’ün Yetki Belgesi Numarasının (0009110149153740);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 17.08.2016 tarihli ve 10827 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

7722/4/1-1

—————

Ankara İli, Mamak İlçesi, Yeni Bayındır Mahallesi, 39269 ada 11 nolu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Mamak Belediye Başkanlığınca tespit edilen Yapı Müteahhidi N.F.1 İnşaat ve Ticaret Limited Şirketi’nin Yetki Belgesi Numarasının (0006311469998313);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

Şirket müdürü “Nevin UÇAR”a yetki belge numarası almak üzere İl Müdürlüklerine müracaat etmesi halinde, yetki belge numarasının 1 (bir) yıl süre ile verilmemesine,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 17.08.2016 tarihli ve 10796 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

7722/5/1-1

—————

Ankara İli, Etimesgut İlçesi, Alsancak Mahallesi, 66KM-IVD pafta, 45595 ada 5 nolu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Etimesgut Belediye Başkanlığınca tespit edilen Yapı Müteahhidi N.S Terzioğulları İnşaat Gıda Hayvancılık Giyim Otomotiv Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin Yetki Belgesi Numarasının (0006315283417320);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

Şirket müdürü “Nuh TERZİ”ye yetki belge numarası almak üzere İl Müdürlüklerine müracaat etmesi halinde, yetki belge numarasının 1 (bir) yıl süre ile verilmemesine,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 17.08.2016 tarihli ve 10807 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

7722/6/1-1

—————

İstanbul İli, Pendik İlçesi, Esenler Mahallesi, G22B11A33 pafta, 6877 ada 18 nolu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Pendik Belediye Başkanlığınca tespit edilen Yapı Müteahhidi Timur BABAYİĞİT-DAS İnşaat Yapı Endüstri Malzemeleri Hırdavat Toptan Pazarlama’nın Yetki Belgesi Numarasının (0034111932684048);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 17.08.2016 tarihli ve 10813 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

7722/7/1-1

—————

Ankara İli, Mamak İlçesi, Durali ALIÇ Mahallesi, 36706 ada 3 nolu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Mamak Belediye Başkanlığınca tespit edilen Yapı Müteahhidi Arap KAMIŞLI-Kamışlı İnşaat Emlak’ın Yetki Belgesi Numarasının (0006111381048138);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 17.08.2016 tarihli ve 10814 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

7722/8/1-1

—————

Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, Çamlıca Mahallesi, 20L-2C pafta, 9275 ada 19 parsel ve Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, Çamlıca Mahallesi, 20L-2BC pafta, 9274 ada 23 parsel üzerindeki yapılara görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Tepebaşı Belediye Başkanlığınca tespit edilen Yapı Müteahhidi Emrah SABAK’ın Yetki Belgesi Numarasının (0026112344247666);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 17.08.2016 tarihli ve 10817 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

7722/9/1-1

—————

Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, Şirintepe Mahallesi, 21L-2C pafta, 8618 ada 1 no.lu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Tepebaşı Belediye Başkanlığınca tespit edilen Yapı Müteahhidi Mehmet BOLAT’ın Yetki Belgesi Numarasının (0026110130093757);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 17.08.2016 tarihli ve 10830 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

7722/10/1-1

—————

Antalya İli, Kepez İlçesi, Teomanpaşa Mahallesi, 10448 ada, 10 nolu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Kepez Belediye Başkanlığınca tespit edilen Yapı Müteahhidi Gülfer OCAKCI’nın Yetki Belgesi Numarasının (0007110016413102);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 17.08.2016 tarihli ve 10793 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

7722/11/1-1

—————

Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, Yenibağlar Mahallesi, 150 pafta, 502 ada 9 nolu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Tepebaşı Belediye Başkanlığınca tespit edilen Yapı Müteahhidi Ahmet Burhan GERÇEK’in Yetki Belgesi Numarasının (0026110218747330);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 17.08.2016 tarihli ve 10794 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

7722/12/1-1

—————

Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, Hoşnudiye Mahallesi, 91 pafta, 431 ada 29 parsel ve Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, Ertuğrulgazi Mahallesi, 20M-1A pafta, 7456 ada 3 parsel üzerindeki yapılara görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Tepebaşı Belediye Başkanlığınca tespit edilen Yapı Müteahhidi Gönenç ÜNAL’ın Yetki Belgesi Numarasının (0026110200521520);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 17.08.2016 tarihli ve 10799 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

7722/13/1-1

—————

Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, Batıkent Mahallesi, 21L-3D pafta, 9225 ada 15 parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Tepebaşı Belediye Başkanlığınca tespit edilen Yapı Müteahhidi Bilhan GAMAN’ın Yetki Belgesi Numarasının (0026110213975530);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 17.08.2016 tarihli ve 10800 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

7722/14/1-1

—————

Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, Batıkent Mahallesi, 21L-3A pafta, 9249 ada, 20 nolu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Tepebaşı Belediye Başkanlığınca tespit edilen Yapı Müteahhidi İsmailhan İnşaat Tekstil Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin Yetki Belgesi Numarasının (0026315385306165);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

Şirket müdürü “İlhan ATAM”a yetki belge numarası almak üzere İl Müdürlüklerine müracaat etmesi halinde, yetki belge numarasının 1 (bir) yıl süre ile verilmemesine,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 17.08.2016 tarihli ve 10802 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

7722/15/1-1

—————

Tekirdağ İli, Hayrabolu İlçesi, Kahya Mahallesi, 26 pafta, 114 ada, 19 nolu parsel üzerindeki yapıda 3194 sayılı İmar Kanununun 32 inci maddesine göre ruhsat ve eklerine aykırı imalatları Hayrabolu Belediye Başkanlığınca tespit edilen Yapı Müteahhidi Özayçe Otomotiv Turizm İnşaat ve İnşaat Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin Yetki Belgesi Numarasının (0059315299678404);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre beş (5 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

Şirket müdürü “Hikmet GÜNDÜZ”ün şahıs şirketi olarak İl Müdürlüklerine müracaat etmesi halinde, yetki belge numarasının 5 (beş) yıl süre ile verilmemesine,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 17.08.2016 tarihli ve 10834 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

7722/16/1-1

—————

Ankara İli, Sincan İlçesi, Gazi Mahallesi, 163 ada 1 nolu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Sincan Belediye Başkanlığınca tespit edilen Yapı Müteahhidi Ali DEDE’nin Yetki Belgesi Numarasının (0006110064111411);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 17.08.2016 tarihli ve 10805 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

7722/17/1-1

—————

Ankara ili, Mamak İlçesi, Mutlu Mahallesi, 37851 Ada, 19 nolu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun, 28 nci maddesinin onuncu fıkrasında belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Mamak Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi “Ayhan ÖZDEMİR”in Yetki Belge Numarasının (0010112670037602);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 17.08.2016 tarihli ve 10810 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

7722/18/1-1

—————

Ankara ili, Etimesgut İlçesi, Alsancak Mahallesi, 2141 Sokak, No:17, 66 KM-IVD pafta, 45606 Ada, 10 nolu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun, 28 nci maddesinin onuncu fıkrasında belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Etimesgut Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi “Ahmet İNGAV”ın Yetki Belge Numarasının (0006111604047357);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 17.08.2016 tarihli ve 10823 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

7722/19/1-1

—————

Aydın ili, Efeler İlçesi, Efeler Mahallesi, 19K-III pafta, 2040 Ada, 24 nolu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun, 28 nci maddesinin onuncu fıkrasında belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Efeler Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi “Ayşe Hanım KAVURUCU-HAK YAPI”nın Yetki Belge Numarasının (0009111220648020);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 17.08.2016 tarihli ve 10811 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

7722/20/1-1

—————

Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, 6.Cadde, 270 Sokak., No:35, H21-C-04-D-2-C pafta, 978 ada, 9 nolu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun, 28 nci maddesinin onuncu fıkrasında belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Nilüfer Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi Bozayka İnş. Müh.Tic.San.Ltd.Şti.’nin Yetki Belge Numarasının (0016315638916266);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

Şirket müdürü olan “Yusuf KAHRAMAN”ın şahıs şirketi olarak İl Müdürlüklerine müracaat etmesi halinde, yetki belge numarasının 1 (bir) yıl süre ile verilmemesi ve Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 17.08.2016 tarihli ve 10812 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

7722/21/1-1

—————

Aydın ili, Efeler İlçesi, Orta Mahallesi, 19L-III pafta, 900 Ada, 37 ve 38 nolu Parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun, 28 nci maddesinin onuncu fıkrasında belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Efeler Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi “BRM Tur.Nak.İnş.Mal.İth.İhr.San.ve Tic.Ltd.Şti.’nin Yetki Belge Numarasının (0009311218578558);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

Şirket müdürü olan “Şakir NİYAZ”ın şahıs şirketi olarak İl Müdürlüklerine müracaat etmesi halinde, yetki belge numarasının 1 (bir) yıl süre ile verilmemesi ve Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 17.08.2016 tarihli ve 10809 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

7722/22/1-1

—————

İstanbul ili, Bağcılar İlçesi, Demirkapı Mahallesi, Oya Sokak, No:22, F21C17C3D pafta, 2979 Ada, 23 nolu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun, 28 nci maddesinin onuncu fıkrasında belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Bağcılar Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi “Dursun AYDIN-Aybulut İnşaat”ın Yetki Belge Numarasının (0034111464848766);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 17.08.2016 tarihli ve 10825 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

7722/23/1-1

—————

Bursa İli, Gemlik İlçesi, Dr.Ziya Kaya Mahallesi, 35. Sokak, 39 pafta, 529 ada, 77 nolu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun, 28 nci maddesinin onuncu fıkrasında belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Gemlik Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi “Erdal Tunalı İnşaat ve İnşaat Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin Yetki Belge Numarasının (0016311193667757);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

Şirket müdürü olan “Erdal TUNALI”nın yetki belge numarasının (0016110033163065) 1 (bir) yıl süre ile iptal edilmesini ve Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 17.08.2016 tarihli ve 10828 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

7722/24/1-1

—————

Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Şafak Mahallesi, 842 Cad., No:65, 63 ada, 26 parsel ve Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Şafak Mahallesi, 848 Sok., No:3, 174 ada, 5 nolu parsel üzerindeki yapıların görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun, 28 nci maddesinin onuncu fıkrasında belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Gölbaşı Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi “Karalar Eml. İnş. Gıd. Hay. Mad. İth. İhr. Ltd. Şti”nin Yetki Belge Numarasının (0006315458144157);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

Şirket müdürü olan “Rüstem KARA”nın yetki belge numarasının (0006110322551730) 1 (bir) yıl süre ile iptal edilmesini ve Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 17.08.2016 tarihli ve 10803 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

7722/25/1-1

—————

Kocaeli İli, Gebze İlçesi, İnönü Mahallesi, 733 ada, 4 nolu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun, 28 inci maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği; Kocaeli İli, Gebze İlçesi, Güzeller Mahallesi, 315 ada, 3 no.lu parsel üzerindeki yapıda 3194 sayılı İmar Kanununun 32 inci maddesine göre ruhsat ve eklerine aykırı imalatları Gebze Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi “Onar Mad. Pvc. Gıda İnş. Nakl. San. ve Tic. Ltd. Şti.”nin Yetki Belge Numarasının (0041315213747547);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre 5 (beş yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

Şirket müdürleri olan Sunay ONAR” ve “Yaşar ONAR”ın şahıs şirketi olarak İl Müdürlüklerine müracaat etmesi halinde, yetki belge numarasının 1 (bir) yıl süre ile verilmemesi ve Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 17.08.2016 tarihli ve 10808 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

7722/26/1-1

—————

Antalya ili, Kumluca İlçesi, 220IIIA pafta, 21 ada 8 parsel üzerindeki yapıların görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun, 28 nci maddesinin onuncu fıkrasında belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Kumluca Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi Orve İnşaat Mim. Tic.Ltd.Şti.’nin Yetki Belge Numarasının (0007315238661012);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

Şirket müdürleri olan “Orkun ÇELİK” ve “Veli YAZICI”ın şahıs şirketi olarak İl Müdürlüklerine müracaat etmesi halinde, yetki belge numarasının 1 (bir) yıl süre ile verilmemesi ve Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 17.08.2016 tarihli ve 10801 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

7722/27/1-1

—————

İstanbul İli, Silivri İlçesi, Mimar Sinan Mah., Alp Sok. No:47, F20D20B2C pafta, 1748 ada, 1 nolu parsel üzerinde bulunan yapıda, 3194 sayılı İmar Kanununun 32. maddesine göre ruhsat ve eklerine aykırı imalatları Silivri Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi Sunay KURT’un Yetki Belgesi Numarasının (0034812301332402);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre beş (5) yıl süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 17.08.2016 tarihli ve 10795 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

7722/28/1-1

—————

Aydın İli, Efeler İlçesi, Mimar Sinan Mahallesi, 19J-III pafta, 6462 ada, 31 nolu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28. maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Efeler Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi Ramazan SALIŞ’ın Yetki Belgesi Numarasının (0009110332628712);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 17.08.2016 tarihli ve 10824 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

7722/29/1-1

—————

Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, Güzeloluk Mahallesi, 1890 Sokak, No: 6/10, 18M-IIA pafta, 11158 ada, 3 nolu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28. maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Muratpaşa Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi Salim KOLBAKIR’ın Yetki Belgesi Numarasının (0007111044874521);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 17.08.2016 tarihli ve 10819 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

7722/30/1-1

—————

Bursa İli, İnegöl İlçesi, Yeni Mahalle, 2 pafta, - ada, 1715 nolu parsel ve Hamidiye Mahallesi, 69 pafta, 278 ada, 89 nolu parsel üzerindeki yapılarda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28. maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği İnegöl Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi Sinan İnş. Eml. ve Mo. Sa. ve Tic. Ltd. Şti.’nin Yetki Belgesi Numarasının (0016311262344165);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

Şirket müdürü olan Vedat ARSLAN’ın ve Osman ARSLAN’ın şahış şirketi olarak İl Müdürlüklerine müracaat etmesi halinde, yetki belge numarasının 1 (bir) yıl süre ile verilmemesine,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 17.08.2016 tarihli ve 10829 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

7722/31/1-1

—————

İstanbul İli, Çekmeköy İlçesi, 6 pafta, - ada, 956 nolu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28. maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Çekmeköy Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi. Şandalar İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin Yetki Belge Numarasının (0034315024806756);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

Şirket müdürü olan Nihat ŞANDA’ya ait yetki belgesi numarasının (0034111018172412) 1 (bir) yıl süre ile iptal edilmesi, şahıs şirketi olarak İl Müdürlüklerine müracaat etmesi halinde, yetki belgesi numarasının 1 (bir) yıl süre ile verilmemesine,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 17.08.2016 tarihli ve 10815 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

7722/32/1-1

—————

İstanbul İli, Tuzla İlçesi, Yayla Mah., Doğanay Sok., No:21, 30 pafta ,-- ada, 4219 nolu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28. maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Tuzla Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi Tuğba Oflu / Tuğba İnşaat Reklam ve Ajanslık Hizmetlerinin Yetki Belge Numarasının (0034112191804155);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 17.08.2016 tarihli ve 10816 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

7722/33/1-1

—————

Düzce İli, Çilimli İlçesi, Ulucami Mahallesi, 32 pafta, - ada, 2678 nolu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28. maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Çilimli Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi Yunus ÖZTÜRK-ÖZTÜRK YAPI’nın Yetki Belge Numarasının (0081111179783457);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 17.08.2016 tarihli ve 10833 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

7722/34/1-1

—————

İzmir İli, Tire İlçesi, Atatürk Mahallesi, 3ILIIIA pafta, 1449 ada, 1 nolu parsel ve 3ILIVC-3ILIVB pafta, 1475 ada, 7 nolu parseller üzerindeki yapılarda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28. maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Tire Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi Hüseyin AKYILDIZ’ın Yetki Belge Numarasının (0035110009035666);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 17.08.2016 tarihli ve 10806 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

7722/35/1-1

—————

Ankara İli, Kazan İlçesi, Fatih Mah., H29D04C01B pafta, 2422 ada, 12 nolu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28. maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Kazan Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi İn Dekor İnş. Mob. Doğ. Mad. Eml. Oto. Yed. Par. İt. İh. San. Tic. Ltd. Şti.’nin Yetki Belgesi Numarasının (0006311331665757);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

Şirket müdürü Cercis DEMİR’in şahıs şirketi olarak İl Müdürlüklerine müracaat etmeleri halinde, yetki belgesi numarasının 1 (bir) yıl süre ile verilmemesine,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 17.08.2016 tarihli ve 10804 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

7722/36/1-1

—————

Ankara İli, Mamak İlçesi, Tuzluçayır Mahallesi, 589. Cad., No:5, 65-KT pafta, 36946 ada, 15 nolu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28. maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Mamak Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi Gülercan İnş. Tur. Teks. İta. İhr. Gıda Yapı Malz. Tic. Ltd. Şti.’nin müteahhitlik faaliyetlerine devam etmek için İl Müdürlüklerine müracaat etmesi halinde, yetki belgesi numarasının 1 (bir) yıl süre ile verilmemesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

Şirket müdürü Cemal GÜLER’in şahıs şirketi olarak İl Müdürlüklerine müracaat etmesi halinde, yetki belgesi numarasının 1 (bir) yıl süre ile verilmemesine,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 17.08.2016 tarihli ve 10820 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

7722/37/1-1

—————

Antalya İli, Kepez İlçesi, Yeşilyurt Mahallesi, 4351 Sokak, No:26, 21I-IIIC pafta, 2360 ada, 2 nolu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28. maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Kepez Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi Nevzat İNCE’nin Yetki Belge Numarasının (0007110272842038);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 17.08.2016 tarihli ve 10831 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

7722/38/1-1

—————

Ankara İli, Kazan İlçesi, Atatürk Mahallesi, H29D04C01D pafta, 1659 ada, 1 nolu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28. maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Kazan Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi Nejmi KÜLCܒnün Yetki Belge Numarasının (0006111298255203);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 17.08.2016 tarihli ve 10832 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

7722/39/1-1

—————

Antalya İli, Manavgat İlçesi, Şelale Mahallesi, 31M-IA pafta, 1904 ada, 4 nolu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28. maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Manavgat Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi Egeliler Eml. Otel. İnş. Turz. Tic. A.Ş.’nin Yetki Belgesi Numarasının (0007211800422630);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

Şirket müdürü olan Nurcan AKKAN’ın ve Hakan ŞENTÜRK’ün şahış şirketi olarak İl Müdürlüklerine müracaat etmesi halinde, yetki belgesi numarasının 1 (bir) yıl süre ile verilmemesine,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 17.08.2016 tarihli ve 10797 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

7722/40/1-1

—————

Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Bahçelievler Mah., -pafta, 110234 ada, 5 nolu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28. maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Gölbaşı Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi Müteahhidi Kuban Tic. İnş. San. End. ve Tur. Ltd. Şti.’nin Yetki Belgesi Numarasının (0001315013346702);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

Şirket müdürü olan Mehmet Emin YAĞAN’a ait yetki belgesi numarasının (0006110251507602) 1 (bir) yıl süre ile iptal edilmesine, şirket müdürleri Nedim YAĞAN’ın ve Mehmet Emin YAĞAN’ın şahıs şirketi olarak İl Müdürlüklerine müracaat etmeleri halinde, yetki belgesi numarasının 1 (bir) yıl süre ile verilmemesine,

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 17.08.2016 tarihli ve 10818 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

7722/41/1-1


 


 


 


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                20.00.984

Toplantı Tarihi ve No       : 28.04.2016 - 127                                       Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No           : 28.04.2016 - 5045                                         AYDIN

Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Çukurköy Mahallesinde bulunan, Aydın Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 15/02/2007 tarih ve 709 sayılı kararı ile tescil edilen Çukurköy Höyüğü I. Derece Arkeolojik Sit sınırlarının koordinatlı kadastral harita üzerine aplikasyonunun, sit sınırları içerisinde yapılan imar uygulamalarına dayanak teşkil eden bilgi ve belgelerin ilgili Kadastro Müdürlüğünce, Pamukkale Belediye Meclisinin 08/12/2015 tarih ve 2015/488 numaralı kararı ile onaylı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin bilgi ve belgelerin ilgili Belediyesince hazırlanarak iletilmesinin talep edildiği Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 10/03/2016 tarih ve 4787 sayılı kararı gereğince iletilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin iletildiği Pamukkale Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 13/04/2016 tarih ve 5081 sayılı yazısı ve ekleri ile Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü Uzmanlarınca hazırlanan 28/04/2016 tarihli rapor okundu. Ekleri ve konuya ilişkin tüm bilgi ve belgeleri üzerinde yapılan incelemeler ve görüşmeler sonucunda;

Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Çukurköy Mahallesinde bulunan, Aydın Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 15/02/2007 tarih ve 709 sayılı kararı ile tescil edilen Çukurköy Höyüğü I. Derece Arkeolojik Sit sınırlarının kararımız eki koordinatlı kadastral harita üzerine aplikasyonunun uygun olduğuna, sit sınırları içerisinde yapılacak her türlü fiziki ve inşai uygulama öncesinde Kurulumuzdan izin alınması gerektiğine, Kurulumuzun 10/03/2016 tarih ve 4787 sayılı kararı gereğince sit sınırları içerisinde yapılan imar uygulamalarına dayanak teşkil eden bilgi ve belgelerin ilgili Kadastro Müdürlüğünce hazırlanarak Kurulumuza iletilmesi gerektiğine karar verildi.

 

7723/1-1

—————

İSTANBUL II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No       : 16.06.2015 - 251                                       Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No           : 16.06.2015 - 3504                                     İSTANBUL

İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Sururi Mahallesi, 862 ada, 4 parsel sayılı yerde bulunan, İstanbul I Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 07.07.1993 tarih ve 4720 sayılı kararı ile belirlenen Kentsel ve Tarihi Sit Alanı dışında kalan, Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu’nun 12.05.1979 tarih ve 11158 sayılı kararı ile korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilen, 18.07.2007 tarih ve 1157 sayılı Kurul kararıyla koruma grubu I olarak belirlenen Kasımpaşa Mevlevihanesinin koruma alanında kalan 13 parsele ilişkin Kurulumuzun 02.04.2014 tarih ve 2179 sayılı kararı ile malikinin yaptığı itiraza 03.07.2014 tarih ve 308 sayılı Yüksek Kurul kararı alındığı belirtilerek, koruma alanında kalan diğer parsellere ilişkin yapılan uygulamalar ile ilgili inceleme yapılarak izinsiz uygulamalar hakkında belediyesine ve Genel Müdürlüğümüze bilgi verilmesinin istendiği Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 23.07.2014 tarih ve 144467 sayılı yazısı, Müdürlük raportörlerinin 22.05.2015 tarihli raporu ve K-A-715 numaralı dosyası eşliğinde okundu, yapılan görüşmeler sonucunda;

İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Sururi Mahallesi, 862 ada, 4 parsel sayılı yerde bulunan Kasımpaşa Mevlevihanesinin ekli krokiye göre Kasımpaşa Mevlevihanesi Koruma Alanı olarak belirlenmesine, bu alanda yapılacak tüm işlemler öncesinde Kurul izni alınması gerektiğine, İstanbul II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 03.03.2006 tarih ve 79 sayılı kararının ikinci paragrafında Sururi Mahallesi, Kasımpaşa Mevlevihanesi Sokak, 104 pafta, 862 ada olarak geçen kısmın Yahya Kahya Mahallesi, Sipahi Fırını Sokak, 108 pafta, 871 ada olarak düzeltilmesine, 862 ada, 25, 26 ve 27 parsellerin tescilinin kaldırılmasına, belediyesinden 862 ada, 5, 6, 7 parseldeki yapıların +.00 kotlarının neden yüksek alındığına ilişkin ve 7 parseldeki yapının son katına ilişkin, 12 ve 22 parseldeki yapıların son katlarına, 16 parseldeki yapının tam kata dönüştürülen çekme katına ve 19 parseldeki yapının tam kata dönüştürülen çekme katı ve üstüne eklenen son katlara ilişkin bilgi, belgelerin istenerek 1 (bir) ay içerisinde Müdürlüğümüze iletilmesine karar verildi.

 

7724/1/1-1

—————

İSTANBUL II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No       : 13.05.2015 - 298                                       Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No           : 13.05.2015 - 4443                                     İSTANBUL

İstanbul ili, Beyoğlu ilçesi, Kaptanpaşa mahallesi, 1630 ada, 14 parselde bulunan, “Ahşap Evi olan Bostan” vasıflı 2.572 m2 yüzölçümlü, İstanbul I Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 21.06.2000 tarih ve 11969 sayılı kararı ile tescillenen ve koruma grubu I olarak belirlenen 1467 ada 1 parseldeki Büyük Piyale Paşa Camii ve İstanbul II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 23.10.2009 tarih ve 2987 sayılı kararı ile tescillenen ve koruma grubu I olarak belirlenen 1467 ada 11 parseldeki Büyük Piyale Paşa Türbesi'nin, Kurulumuzun 07/09/2015 tarih ve 3719 sayılı kararı ile tescil edilen 1467 ada 2, 3, 9 ve 10 parsellerdeki bostan alanının komşuluğunda kalan, 28.11.2002 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Dolapdere-Piyalepaşa Bulvarı ve Çevresi I. Etap Uygulama İmar Planında üzerinde kısmen eski eser görünümlü yapı lejantı bulunan park alanında kalan,  “İstanbul II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 23.10.2009 tarih ve 2987 sayılı kararı uyarınca ... belediyesinden bilgi ve belge istenmesine, ... 1630 adaya ilişkin İstanbul I Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 07.07.1993 tarih ve 4720 sayılı kararı uyarınca hazırlanacak projelerin Kurulumuza iletilmesine” hükmedilen alanda kalan taşınmaza ilişkin Beyoğlu Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 29.03.2016 tarih ve Ç-3671 sayılı yazısı kayıtlı başvuru, Müdürlük raportörlerinin 28.04.2016 tarihli raporu A-355, C-39 numaralı işlem dosyası eşliğinde okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

İstanbul ili, Beyoğlu ilçesi, Kaptanpaşa Mahallesi, 1467 ada 1 ve 11 parsellerde bulunan Piyalepaşa Camii ve Türbesi'ni çevreleyen, ekli krokide sınırları belirlenen alanın Piyalepaşa Camii ve Türbesi'nin koruma alanı olarak belirlenmesine, bu saha içerisindeki Kurulumuz görüşü alınmadan herhangi bir inşai ve fiziki müdahalede bulunulmamasına, koruma alanında kalan 1630 ada, 14 parseldeki eski eser görünümlü yapı 2863 sayılı Yasanın 6. maddesinde tanımlanan özellikleri barındırmadığından yapının tesciline gerek olmadığına karar verildi.

 

7724/2/1-1

—————

KARABÜK KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                               78.08/1925

Toplantı Tarihi ve No       : 30.06.2016 - 193                                       Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No           : 30.06.2016 - 3155                                  SAFRANBOLU

Karabük İli, Safranbolu İlçesi, Tokatlı Köyü Uygulama İmar Planı Revizyonunun iletildiği Karabük İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü'nün 18/04/2016 tarih ve M.78.0.İÖİ.0.13.00.00-000-E.2335 sayılı yazısı, Kurulumuzun 05/04/2013 tarih ve 829 sayılı kararı ile Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 28/06/2016 tarih ve 678 sayılı raporu okundu; ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Karabük İli, Safranbolu İlçesi, Tokatlı Köyü'ne yönelik korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilen taşınmaz parselleri ile koruma alanlarını kapsayan uygulama imar planı revizyonunda;

- Korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilen yapıların plan ile korunmuş olduğunun anlaşıldığına,

- Tokatlı Köyü Uygulama İmar Planı kapsamında korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilen taşınmaz parsellerinde ve bu taşınmazların korunma alanlarında yapılacak her türlü uygulamanın (plan değişikliği, yola terk ve her türlü imar uygulamaları, yeni yapılanmalar vb.) ilgili idaresince Kurulumuza iletilmesi gerektiğine,

- Bu bağlamda korunma alanında kalan parsellerde yeni yapılanma projelerinin Kurulumuzca değerlendirilmesinde; uygulama imar planında verilmiş kat yüksekliklerinde tescilli taşınmazlar ile konum, gabari ve siluet açılarından yapılacak değerlendirme neticesinde gerek görülmesi halinde değişikliğe gidilebileceğine,

- 120 ada, 9 numaralı parselde kalan tescilli yapının güneyinden geçen yaya yoluna ilişkin plan gereği yapılacak inşai uygulamalarda, tescilli taşınmaza statik açıdan hiçbir zarar vermeden uygulama yapılmasına yönelik önlemlerin ilgili İdaresince alınması gerektiğine,

Karabük İli, Safranbolu İlçesi, Tokatlı Köyü'ne bulunan Kurulumuzun 14/12/2011 tarih ve 139 sayılı kararı ile korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilen 21 adet taşınmazın korunma alanı sınırının kararımız eki 1/1500 ölçekli haritada gösterildiği ve koordinatları belirtildiği şekilde belirlenmesine karar verildi.

 

7725/1-1