26 Ağustos 2016 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29813

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünden:

Bartın Üniversitesi Rektörlüğünden:

Milli Eğitim Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden:

Sayıştay Başkanlığından:

Biruni Üniversitesi Rektörlüğünden:

Çankaya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğünden:

Acıbadem Üniversitesi Rektörlüğünden:

Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğünden:

Nişantaşı Üniversitesi Rektörlüğünden:

Işık Üniversitesi Rektörlüğünden:

Abant İzzet Baysal Üniversitesinden:

Düzce Üniversitesi Rektörlüğünden:

Türk Standardları Enstitüsünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Nihat Kömürcüoğlu Kültür Sanat Turizm ve Tanıtım Vakfı (NİHAT KÖMÜRCÜOĞLU VAKFI)

VAKFEDENLER: Nihat KÖMÜRCÜOĞLU, Serpil KÖMÜRCÜOĞLU, İlker KÖMÜRCÜOĞLU, Esin PAMUKCU, Caner KÖMÜRCÜOĞLU, Dilek KÖMÜRCÜOĞLU, Hüseyin PAMUKCU, Merve KÖMÜRCÜOĞLU

VAKFIN İKAMETGAHI: DENİZLİ

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Denizli 3.Asliye Hukuk Mahkemesinin 23.06.2016 tarihinde tavzih edilerek, 27.05.2016 tarihinde kesinleşen, 25.02.2016 tarih ve E:2015/1128, K:2016/199 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Kültür ve sanat çalışmalarının en seçkin örneklerini sunmak ve aynı zamanda sanat yoluyla uluslararası bir ortam oluşturarak ilimizin ve ülkemizin ulusal, kültürel ve sanatsal değerlerini tanıtmak ve vakıf senedinde yazılı diğer hükümleri yerine getirmektir…

VAKFIN MAL VARLIĞI: 56.000.00.- TL.(EllialtıbinTürklirası) Nakit

YÖNETİM KURULU:

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Yönetim Kurulunun ve Mütevelli Heyet üye tam sayısının enaz yarısından bir fazlasının yazılı teklifi ile Mütevelli Heyet üye tam sayısının üçte ikisinin (2/3) onayı ve mahkeme kararı ile benzer amaçlı Denizli’deki bir başka vakfa devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

7749/1-1


Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Belediye Meclisimizin 05/08/2016 tarih ve 455 sayılı kararı ile uygun görülen, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12/08/2016 tarih ve 1654 sayılı kararı ile onanan “Etimesgut İlçesi, Erler Mahallesi imarın 48296 ada 3 sayılı parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği” 26/08/2016 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

7746/1-1


Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Yukarı Yahyalar, Yeşilevler ve Kaletepe Mahalleleri muhtelif parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Planlama Şubesi İlan Panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

7748/1-1


Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 27.07.2016 tarihli toplantısında, Uşak ili nüfusuna kayıtlı 23.05.1988 doğumlu İrfan kızı Emine EMRE’nin Polonya’daki “Wyższa Szkola Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie”den aldığı diploması ile ilgili olarak Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 09.05.2012 tarihli kararına istinaden düzenlenen 75773 seri numaralı "Pedagoji" alanındaki “Lisans-Yüksek Lisans Birleşik Eğitim Denklik Belgesi”nin iptal edilmesine karar verilmiş olup, söz konusu kararın adı geçene ve ilgili olabilecek kurum ve kuruluşlara duyurulmasıyla ilgili işlemler başlatılmıştır.

İlanen duyurulur.

7721/1-1


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Çalık Petrol Arama Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Mardin ve Diyarbakır illeri dahilinde sahip bulunduğu AR/ÇPA/4494 ve 4495 hak sıra no.lu 2 adet petrol arama ruhsatının sürelerinin ruhsat sahalarında yapılan petrol keşfine istinaden 04.01.2017 tarihinden itibaren 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu'nun 6/8 inci maddesi gereğince 2 yıl süreyle uzatılması için 19.08.2016 ve tarihli dilekçeleriyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 14'üncü maddesinin 1'inci fıkrası gereğince ilan olunur.

7739/1-1


Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünden:

ASİSTAN - STAJYER HAVA TRAFİK KONTROLÖRÜ GİRİŞ SINAVI DUYURUSU KURUM VE ALINACAK POZİSYONA İLİŞKİN BİLGİLER

Sınavı Açan Birim        :  Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü.

Görev Yeri                    :  DHMI (Taşra)

Atama Yapılacak Pozisyon Unvanı ve Sayısı:

- Asistan Hava Trafik Kontrolörü: 25 adet.

- Stajyer Hava Trafik Kontrolörü: 63 adet.

Asistan Hava Trafik Kontrolörü Adayları için KPSS Puan Türü ve Taban Puanı: KPSSP3 puan türünden en az 70 puan

Stajyer Hava Trafik Kontrolörü Adayları için KPSS Puan Türü ve Taban Puanı: KPSSP3 puan türünden en az 70 puan

KPSS Puanının Geçerlilik Yılı: 22 Mayıs 2016 tarihli Kamu Personeli Seçme Sınavı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü bünyesinde 399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3/c Bendi kapsamında istihdam edilmek üzere, 31.01.2007 tarih ve 26420 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Hava Trafik Kontrol Hizmetleri Personeli Lisans ve Derecelendirme Yönetmeliği'nde belirtilen hükümler çerçevesinde aşağıdaki şartlara haiz açıktan atama ile personel alınacaktır.

Asistan hava trafik kontrolör adayları için,

a) T.C. vatandaşı olmak,

b) 4 yıllık fakülte veya 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak

c) ICÂO ANNEX'l kriterlerine uygun "Hava Trafik Kontrolörü olur" ibareli sağlık raporu almak, (aranan şartlar www.dhmi.gov.tr adresinde yer alan Hava Trafik Kontrol Hizmetleri Personeli Lisans ve Derecelendirme Yönetmeliği'nde yazılı bulunmaktadır.)

ç) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

d) Geçerli bir hava trafik kontrolör lisansına sahip olmak,

(Bknz.): “SHY 65-01 Hava Trafik Kontrolör Hizmetleri Personeli Lisans Değerlendirme Yönetmeliği”

e) İlan edilen KPSSP3 puan türünden 70 ve daha üzeri puan aldığını belgelemek,

f) Hava/yer ve yer/yer sesli iletişiminde Türkçe ve İngilizce dillerinde, yanlış anlamalara ve aksamalara yol açabilecek belirgin bir aksan veya lehçe, dilde pelteklik, gizli kekemelik ve aşırı heyecan sahibi olmamak, (Bu durum sınav komisyonunca tespit edilerek tutanak altına alınır ve yazılı sınavı geçmiş olsalar bile sınavı kazanmış sayılmaz ve elenirler.)

Stajyer hava trafik kontrolör adayları için,

a) T.C. vatandaşı olmak,

b) Hava Trafik Kontrol Kursunun Başlayacağı 05/12/2016 tarihi itibariyle, 27 yaşından gün almamış olmak, (05/12/1990 ve sonrasında doğmuş olmak.)

c) 4 yıllık fakülte veya 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

ç) ICAO ANNEX'l kriterlerine uygun "Hava Trafik Kontrolörü olur" ibareli sağlık raporu almak,(aranan şartlar www.dhmi.gov.tr adresinde yer alan Hava Trafik Kontrol Hizmetleri Personeli Lisans ve Derecelendirme Yönetmeliği'nde yazılı bulunmaktadır.)

d) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

e) İlan edilen KPSSP3 puan türünden 70 ve daha üzeri puan aldığını belgelemek,

f) Hava/yer ve yer/yer sesli iletişiminde Türkçe ve İngilizce dillerinde, yanlış anlamalara ve aksamalara yol açabilecek belirgin bir aksan veya lehçe, dilde pelteklik, gizli kekemelik ve aşırı heyecan sahibi olmamak, (Bu durum sınav komisyonunca tespit edilerek tutanak altına alınır ve yazılı sınavı geçmiş olsalar bile sınavı kazanmış sayılmaz ve elenirler.)

g) Son başvuru tarihi itibariyle, İngilizce dilinde YDS sınavından en az 70 veya bu puana denk ÖSYM Başkanlığı tarafından 14.01.2015 tarihinde yayımlanan eşdeğerlik tablosunda belirlenen yabancı dil belgesine sahip olmak.

SINAVLARIN YAPILIŞ ŞEKLİ:

- Adayların seçiminde; Hava Trafik Kontrol adayları için geliştirilmiş, bilgisayar destekli seçme sınavı veya

- Genel yetenek, muhakeme, zeka, hafıza ve çabuk karar verme gibi özellikleri test etmeye yönelik yazılı sınav ve

- Türkçe ve İngilizce dillerinde, yanlış anlamalara ve aksamalara yol açabilecek belirgin bir aksan veya lehçe, dilde pelteklik, gizli kekemelik ve aşırı heyecan sahibi olmamak gibi özelliklerin tespitine yönelik sözlü sınav şeklinde uygulanacaktır.

BAŞVURU ŞEKLİ:

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünce duyurulan pozisyonların sayısının 5 (Beş) katı kadar aday KPSSP3 puanı en yüksekten başlamak üzere bilgisayar destekli seçme programı sınavına veya yazılı yarışma sınavına çağırılacaktır. Söz konusu açıktan atama ile atanması öngörülen pozisyonlardan şartların uymaması nedeniyle atama yapılamaması halinde sıradaki adaya hak tanınacaktır. Adaylar; Bilgisayar destekli seçme programı sınavı veya yazılı sınavlarda almış oldukları puan sırasına göre sözlü sınava çağırılacaktır. Sınava girmek isteyen adaylar; Genel Müdürlükten veya Web sitesinden (www.dhmi.gov.tr) temin edecekleri Aday Başvuru Formu'nu doldurarak, aşağıdaki belgelerle birlikte 29/08/2016-30/09/2016 tarihleri arasında DHMİ Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığında olacak şekilde şahsen veya posta yoluyla başvuracaklardır. Postadaki gecikmelerden dolayı kuruluşumuz sorumlu olmayacaktır. Son başvuru tarihi saat 17.30’dan sonra Kuruluşumuza intikal eden başvurular kabul edilmeyecektir

BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER:

a) Yüksek Öğrenim Kurumu diploma veya bitirme belgesinin fotokopisi,

b) 4,5x6 ebadında 2 adet vesikalık fotoğraf,

c) KPSS sınav sonuç belgesinin çıktısı,

ç) Başvuru sırasında, İngilizce dilinde YDS sınavından en az 70 veya ÖSYM Başkanlığı tarafından 14.01.2015 tarihinde yayımlanan eşdeğerlik tablosunda belirlenen yabancı dil bilgisine sahip olduğunu gösterir belge. (Sadece Aday Stajyer Hava Trafik Kontrolörü için başvuranlar)

d) Aday Başvuru Formu.

e) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi.

Bilgisayar destekli seçme programı sınavında veya yazılı sınavda başarılı olan ve sözlü sınav için çağrılan adaylardan aşağıdaki belgeler istenir.

SINAVI KAZANANLARDAN İSTENECEK BELGELER:

a) Yüksek Öğrenim Kurumu diploma veya bitirme belgesinin fotokopisi (aslını ibraz etmek şartıyla),

b) T.C. kimlik numaralı nüfus hüviyet cüzdanının fotokopisi (aslını ibraz etmek şartıyla)

c) Askerlik ile ilgisi bulunmadığı, askerlik çağına gelmemiş ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut erteletmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olduğuna dair beyan,

ç) Adli sicil kaydı beyanı,

d) 4,5x6 ebadında 6 adet vesikalık fotoğraf,

e) ICAO Ek-1 Sınıf 3'e uygun alınacak sağlık kurulu raporu (öncelikle Sınavda başarılı olan ilk 60 Stajyer Hava Trafik Kontrolörü ve 5 Asistan Hava Trafik Kontrolörü adayları için),

f) Hizmet belgesi (Sadece Kamu Kurum ve Kuruluşunda çalışanlar için)

g) Mal Bildirim Formu (Önlü arkalı tek sayfa olacak şekilde)

h) Hava Trafik Kontrolör Lisansı (Sadece Asistan Hava Trafik Kontrolörleri için)

ı) Promosyon Beyanı (Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışanlar için)

SINAVLARIN YAPILACAĞI YER VE DUYURU:

Bilgisayar destekli seçme programı sınavı veya yazılı sınava çağrılacak adaylara yazılı tebligat yapılmayacak olup, Sınava katılacak adaylara ilişkin liste, sınav tarihi, yeri ve saati Kuruluşumuz internet adresinden (www.dhmi.gov.tr) ilan edilecektir. Sınavda başarı gösteren adaylar sözlü sınava; sınav tarihi, yeri ve saati Kuruluşumuz internet adresinden (www.dhmi.gov.tr) yapılacak duyuruyla çağırılacaktır.

SINAV KONULARI:

Bilgisayar destekli seçme programı sınavı veya yazılı sınav ve sözlü sınav, aşağıda belirtilen konularda yapılır. Sınav Komisyonu tarafından gerekli görüldüğü hallerde; sınav konularında değişiklik yapılabilir.

Bilgisayar destekli seçme programı sınavı; Bilgisayar ortamında; algılama, reaksiyon, üç boyutlu düşünme, hızlı ve doğru karar verebilme özelliklerini tespit etmeye yönelik, önceden hazırlanmış veri tabanı kullanılarak yapılır.

Yazılı sınavlar; Genel yetenek, muhakeme, zeka, hafıza ve çabuk karar verme, şekil, rakam ve harf kombinasyon ve dizilerinin tespiti gibi özellikleri test etmeye yönelik en az 50 sorudan oluşur.

Sözlü sınavlar; Adaylarının sesli iletişimde Türkçe ve İngilizce dillerinde, yanlış anlamalara ve aksamalara yol açabilecek belirgin bir aksan veya lehçe, dilde pelteklik, gizli kekemelik ve aşırı heyecan sahibi olmak gibi ifade yeterlilikleri de göz önünde bulundurularak yapılacak Türkçe ve İngilizce mülakatı içerir.

SINAVLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ:

Bilgisayar destekli seçme sınavı sonunda, her bir aday için bilgisayar çıktısı şeklinde alınacak raporda yer alan toplam puan esas alınacaktır. Sınav Komisyonu tarafından; raporda yer alan toplam puanı en yüksek adaydan başlanarak pozisyon sayısı kadar aday başarılı ve bu sayının yarısı kadar adayda yedek olmak üzere sözlü sınava çağırılır. Yazılı sınav yapılması halinde ise; yazılı sınavda 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alanlardan, Sınav Komisyonu tarafından; puanı en yüksek adaydan başlanarak pozisyon sayısı kadar aday başarılı ve bu sayının yarısı kadar adayda yedek olmak üzere seçilir ve sözlü sınava çağrılır. İlan edilen sınav tarihi/tarihleri itibariyle geçerli bir mazeret belirtmeyerek (kanuni bir mazeret) sınava katılmayanlar ilgili sınava farklı bir tarihte alınmayacaktır.

BAŞVURU SÜRESİ VE YERİ:

Başvuru süresi 29/08/2016 tarihinde başlayacak ve 30/09/2016 günü mesai bitiminde sona erecektir. Başvurular Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığında olacak şekilde şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Postadaki gecikmelerden dolayı kuruluşumuz sorumlu olmayacaktır. Sınav sonuçları (www.dhmi.gov.tr) adresinden duyurulacak ve kazanan adaylara yazılı tebligat yapılmayacaktır. Son başvuru tarihi saat 17.30’dan sonra Kuruluşumuza intikal eden başvurular kabul edilmeyecektir.

 

DHMİ ASİSTAN VE STAJYER HAVA TRAFİK KONTROLÖRÜ OLARAK İSİHDAM EDİLECEK ADAYLARIN DAĞILIMI

 

ALIM YAPILACAK HAVALİMANLARI

Asistan Hv. Trf. Kontrolörü

Stajyer Hv. Trf. Kontrolörü

İstenilen

İstenilen

ADIYAMAN

 

1

AĞRI

1

1

BİNGÖL

1

2

H. YÜKSEKOVA

2

2

HATAY

 

1

IĞDIR

2

2

KARS

 

2

KASTAMONU

 

1

MARDİN

 

2

MUŞ

 

1

SİİRT

2

1

SİNOP

 

1

SİVAS

 

1

S.DEMİREL

 

2

Ş.URFA GAP

 

3

ŞIRNAK

 

4

TEKİRDAĞ ÇORLU

 

1

UŞAK

 

2

VAN FERİT MELEN

2

3

GAZİANTEP

4

ATATÜRK

10

23

TRABZON

3

1

ERZURUM

2

2

TOPLAM

25

63

7747/1-1


Bartın Üniversitesi Rektörlüğünden:

AVUKAT ALINACAKTIR

Üniversitemiz Hukuk Müşavirliğinde istihdam edilmek üzere, 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin Ek 6’ncı maddesine dayanılarak hazırlanan ve 25/03/2015 tarihli 29306 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Giriş Sınavı ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre münhal bulunan (1) adet ve boşalacak olan (1) adet toplam (2) adet avukat kadrosuna sınavla atama yapılacaktır.

Not: Boşalacak olan (1) adet avukat kadrosuna, kadro boşaldıktan sonra atama yapılacaktır.

UNVANI

SINIFI

DERECESİ

ADET

AVUKAT

AHS

6

2

 

I - SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

b. Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olmamak,

c. 22 Mayıs 2016 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSSP3 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak,

ç. Hukuk Fakültesi mezunu olmak ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

d. Avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak.

e. Avukatlık ruhsatını aldıktan sonra en az 2 (iki) yıl mesleği ile ilgili fiilen çalışmış olmak.

II - BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1. Başvuru Formu (www.bartin.edu.tr adresinden ulaşılabilir.)

2. Diploma veya mezuniyet belgesinin onaylı örneği (eğitimini yurt dışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin onaylı örneği)

3. Üç adet vesikalık fotoğraf

4. KPSS (B) sonuç belgesinin barkodlu bilgisayar çıktısı

5. Özgeçmiş

6. Avukatlık ruhsatnamesinin onaylı örneği

7. Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olmadığına dair beyan dilekçesi (www.bartin.edu.tr adresinden ulaşılabilir)

* Bu belgeler, aslı ibraz edilmek kaydıyla Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığı’nca da onaylanabilir.

* Posta ile yapılacak başvurularda evrakların resmi kurumlarca onaylı olması gerekmektedir.

 

III - GİRİŞ SINAVININ ŞEKLİ BAŞVURU ŞARTLARI YERİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

 

Başvuru Yeri

Bartın Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı BARTIN

0 378 223 50 17 - 18

Başvuru Tarihi

26.08.2016 - 08.09.2016

Sözlü Sınav Yeri ve Tarihi

Bartın Üniversitesi Rektörlüğü - Senato Toplantı Salonu

26.09.2016 Saat: 14.00

 

Başvurular Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına 22.08.2016 - 05.09.2016 tarihleri arasında şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Giriş sınavı sözlü olarak tek aşamada yapılacaktır. Sınav için öngörülen süre içerisinde yapılan başvuruları inceleyerek adayların aranan şartları taşıyıp taşımadıkları, Başvuru İnceleme Komisyonu tarafından değerlendirilecek olup, başvurusu kabul edilen adayların listesi Üniversitemizin www.bartin.edu.tr sayfasından yayımlanacaktır.

Aranılan şartları taşıyan adaylar, ilanda belirtilen KPSSP3 puan türünden en yüksek puanı alan adaydan başlamak ve atama yapılacak kadro sayısının beş katını geçmemek üzere, bir sıralama yapılarak sözlü sınava tabi tutulacaktır. KPSSP3 puan türü itibariyle en son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da sözlü sınava çağrılacaktır. Sıralamaya giren adaylar Üniversitemiz internet sayfasından www.bartin.edu.tr duyurulacaktır.

IV - SINAV KONULARI

a. Alan Bilgisi (Anayasa Hukuku, Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku, Medeni Usul Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, İdare Hukuku, İdari Yargılama Hukuku, Ceza Hukuku, Ceza Usul Hukuku, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, 2547 ve 2914 sayılı Kanunlar ve ilgili mevzuat)

b. Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü

c. Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu

d. Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı

e. Genel yetenek ve genel kültürü,

f. Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı

Yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilirler. Adaylar, Sınav Kurulu tarafından anılan yönetmeliğin 13. Maddesinin 4’üncü fıkranın (a) bendi için elli puan, diğer bentlerde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, Sınav Kurulu ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır. Başarı sıralaması, sözlü sınavda en yüksek not alan adaydan başlanarak belirlenir. Sözlü sınav başarı notunun eşitliği durumunda KPSSP3 puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır.

VII - SINAV SONUÇLARININ İLANI VE İTİRAZLAR

1. Sınav sonuçları, Sınav Kurulu tarafından başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle sınav duyurusunda belirtilen avukat kadro sayısı kadar asıl aday ile bunların yarısı kadar yedek aday isimlerinden oluşturulan başarı listesi üniversitemizin internet sayfasından duyurulacaktır. Ayrıca, başarılı olan adaylara sonuç yazılı olarak bildirilir.

2. Başarı sırasına göre oluşturulacak yedek aday listesi, sınav sonuçlarının ilanından itibaren altı ay süreyle geçerlidir.

3. Sınavda yetmiş ve üzerinde puan almış olmak sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.

4. Duyuru tarihinden itibaren beş iş günü içerisinde sınav sonuçlarına itiraz edilebilir. Yapılan itirazlar Sınav Kurulunca varsa sözlü sınav tarihinden önce ve herhalde en geç on beş gün içinde sonuçlandırılır.

VIII - GERÇEĞE AYKIRI BEYAN

1. Sınavı kazananlardan sınav başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez.

2. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

7736/1-1


 


 


Sayıştay Başkanlığından:

Adları aşağıda yazılı Kamu İdarelerinin hizalarında belirtilen yıla ilişkin hesap ve işlemlerinin denetimi sırasında, denetçiler tarafından tespit edilen kamu zararına yol açan hususlar hakkında, 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 48 inci maddesi gereğince yazılı savunmalarının alınması maksadıyla aranılan ve dairelerince gösterilen adreslerde bulunamayan ad ve soyadları ile memuriyet unvanı ve görevleri gösterilen sorumluların, konu ile ilgili sorgularını almak veya kendilerine tebligatın yapılabileceği açık adreslerini bildirmek üzere, ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde bizzat veya yazı ile Başkanlığımıza başvurmaları gerektiği; aksi takdirde işbu ilanın tebligat yerine geçeceği ilan olunur.

 

KAMU İDARESİNİN ADI

HESABIN YILI

ADI VE SOYADI

UNVANI

GÖREVİ

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU

2014

KADİR BÜLBÜL

BİLGEM İNSAN KAYNAKLARI BİRİMİ YÖNETİCİSİ

DİĞER SORUMLU

İSTANBUL ŞİŞLİ BELEDİYESİ

2015

OZAN CANER PİRİM

MEMUR

GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

2015

SÜLEYMAN ÖZDEŞ

KONTROL TEŞKİLATI ÜYESİ

DİĞER SORUMLU

TÜRK İŞBİRLİĞİ VE KOORDİNASYON AJANSI BAŞKANLIĞI

2015

ELVAN KILIÇ

TİKA UZMANI

GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ

7740/1-1


Biruni Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca ''Öğretim Üyesi'' alınacaktır.

 

Fakülte

Bölüm

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Kadro Sayısı

Açıklama

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri Bölümü

Fizyoloji Anabilim Dalı

Prof. Dr.

1

Tıp Fakültesi mezunu olmak. Fizyoloji Anabilim Dalında tıpta uzmanlık yapmış olmak.

Temel Tıp Bilimleri Bölümü

Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı

Prof. Dr.

1

Biyokimya alanında Doktora yapmış olmak ve Uzmanlık belgesine sahip olmak.

 

Başvuru süresi ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. İlanla ilgili tüm bilgiler Üniversitemiz www.biruni.edu.tr adresinde yer almaktadır.

* Başvuruda Gerekli Belgeler:

- Öğretim Üyesi Başvuru Formu ve Dilekçesi

- Özgeçmiş (YÖK Formatında)

- Nüfus Cüzdan Sureti/Fotokopisi

- Fotoğraf (2 Adet)

- Noter Onaylı Diploma Fotokopileri (Tıp doktoru diploması, Uzmanlık Belgesi, Doçentlik Belgesi)

- Prof. Doç. Yrd. Doç. Atama Yazıları (Varsa), Yurt dışından alınan diploma var ise, Üniversitelerarası Kurulca onaylanan Denklik Belgesi

- Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan,  Profesör İçin: 6 (Altı) takım dosya, Doçent İçin: 4 (Dört) takım dosya

- KPDS/YDS veya Eşdeğerliliği YÖK Tarafından Onaylanan Yabancı Dil Sınavına İlişkin Belge (Varsa)

7769/1-1


Çankaya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen bölümlerine akademik personel ihtiyaçları için, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşıyan, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 23. 25.ve 26. maddeleri ile yürürlükteki Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri Yönergesi uyarınca öğretim elemanları alınacaktır.

Kriterlere Üniversitemizin www.cankaya.edu.tr Web adresinde 'Yönetmelik ve Yönergeler' başlığı altında ulaşılabilir. Üniversitemizde öğretim dili İngilizce olduğundan (Hukuk Fakültesi hariç) adayların eğitim-öğretim, araştırma yapacak ve yaptıracak düzeyde İngilizce bilmeleri gerekmektedir. İngilizce bilgi düzeyi için, "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik 8. Madde 7. Paragraf"da belirtilen aşağıda gösterilen şartlardan birini taşıdığını belgelemesi gerekmektedir.

a) Öğretim üyesinin ana dilinin İngilizce olması,

b) Öğretim üyesinin lisans veya doktora öğreniminin tamamını İngilizce anadilin konuşulduğu ülkede bu dille öğrenim verilen programda tamamlamış olması.

c) Anadili İngilizce olan bir ülkede en az iki yarıyıl öğretim elemanı olarak çalışmış ve ders vermiş olması, (İlgili Yükseköğretim Kurumundan ayrılmış ise üzerinden iki yıldan fazla süre geçmemiş olması)

ç) Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından yüz tam puan üzerinden asgari seksen puanla başarılı olmak (Öğretim elemanı olarak çalışmaya iki yıldan fazla ara verenlerin söz konusu sınav puanlarının ilgili sınavın geçerlilik süresine göre yeniden ibraz etmeleri gerekir)

• Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adayların özgeçmişlerini, yayın listelerini, idarece onaylı diploma fotokopilerini (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik Belgesi), bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını, öngörülen kriterleri sağladıklarına ilişkin belgelerini, yayınlarının bulunduğu derginin ilgili alan indekslerinde tarandığına dair belgeleri, atıflar, varsa hakemliklerini kanıtlayan belgeleri (Profesör adayları dilekçelerinde ve yayın dosyalarında başlıca araştırma eserlerini belirteceklerdir) kapsayan dosyadan bir adet düzenleyerek dilekçe ekinde Personel Daire Başkanlığı'na teslim etmeleri gerekmektedir. (Yurt dışından alınmış öğretim diplomaları varsa, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından "Denklik Belgesi" alınması gereklidir).

• Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent aday başvuruları Üniversitemiz "Akademik Yükseltilme ve Atanma Başvuru Ön Değerlendirme Komitesi" tarafından incelendikten sonra başvuru kriterlerini sağlayan Profesör adayları 5 (beş) adet, Doçent adayları ise 3 (üç) adet daha yayın dosyasını kendilerine tebliğ tarihinden itibaren bir hafta içinde Personel Daire Başkanlığı'na teslim edeceklerdir. Yardımcı Doçentliğe başvuran adaylar yayın dosyalarını ilgili dekanlığa verecektir.

• Yardımcı Doçent kadrolarına başvurularda, akademik kadrolara atama için aranan kriterler kapsamında, Yükseköğretim Kurulunun belirlediği kıstaslar çerçevesinde yapılan merkezi yabancı dil sınavlarından belirli puan alma şartı yanı sıra, başvuruları kabul edilen Yardımcı Doçent Adayları, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23-b(2) maddesi doğrultusunda, Üniversitemiz Yardımcı Doçentliğe Yükseltilme ve Atanma Yabancı Dil Sınav Yönergesine göre yapılacak yabancı dil sınavında da başarılı olmaları gerekmektedir. Öğretim üyesi adaylarının, Merkez Kampüs: Yukarıyurtçu Mahallesi Mimar Sinan Cad. No: 4   06790, Etimesgut/ANKARA adresindeki Personel Daire Başkanlığı'na, şahsen başvurmaları gerekmektedir. Başvuru süresi ilan tarihinden itibaren 15 gündür. Son Başvuru Tarihi 09.09.2016’dır.

 

Mühendislik Fakültesi

Açıklama

Prof./Doç.

Prof./Doç./Yrd. Doç.

Prof. Dr.

Doç. Dr.

Yrd. Doçent

İnşaat Mühendisliği Bölümü

Hidromekanik

1

Yapı ve Malzemeleri

1

Makine Mühendisliği

Katı Cisimler Mekaniği Sonlu Elemanlar Analizi

1

Mimarlık Fakültesi

Açıklama

Prof./Doç.

Prof./Doç./Yrd. Doç.

Prof. Dr.

Doç. Dr.

Yrd. Doçent

Mimarlık Bölümü Mimarlık (801)

Mimari Tasarım

1

İç Mimarlık Bölümü

İç Mimarlık (804) Mimarlık (801)

İç Mimari Tasarım Mimari Tasarım

1

Meslek Yüksekokulu

Açıklama

Prof./Doç.

Prof./Doç./Yrd. Doç.

Prof. Dr.

Doç. Dr.

Yrd. Doçent

Dış Ticaret Programı Uluslararası Ticaret (1186)

Uluslararası Ticaret, Üretim Yönetimi

1

7771/1-1


Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü için aşağıda belirtilen 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile ilgili mevzuat uyarınca ‘’Öğretim Üyesi’’ alınacaktır.

Başvuracak Adaylardan İstenilen Belgeler;

“Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği’nde” belirtilen şekilde, dilekçe ekinde özgeçmişini, Lisans, Yüksek lisans, Doktora belgelerini noter onaylı suretlerini, Doçentlik belgesini (Profesörler için), var ise; merkezi yabancı dil sınav sonuç belgelerini, bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını, 4 adet fotoğraflarını, yayın listesini (Başlıca araştırma eseri belirtilecektir.), bilimsel çalışma ve yayınları ile bunlara yapılan atıfları (Profesörler için 6 adet dosya - Yardımcı Doçentler için 4 adet dosya) halinde hazırlayarak Rektörlüğümüz Genel Sekreterlik İnsan Kaynakları Müdürlüğüne başvurması gerekmektedir.

Adayların ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde başvurmaları gerekmektedir.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır. Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliği onaylanmamış diplomayla veya eksik evrakla başvuranların başvuruları kabul edilmeyecektir.

İlgililerin Üniversitemizin Cikcilli Mah. Saraybeleni Cad. No: 7 Alanya, ANTALYA adresine başvurmaları gerekmektedir. Eksik evrakla yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır ve en fazla bir pozisyon için başvuru yapılacaktır. İlanımıza http://www.ahep.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

İlan Tarihi                  : 29.07.2016

Son Başvuru Tarihi    : 12.08.2016

 

Birimi

Bölümü

Unvanı

Adet

Özel Koşullar

Mimarlık Fakültesi

Mimarlık

Profesör

1

Mimarlık Bölümünde Doktora yapmış ve Mimari Tasarım konularında çalışmaları olmak.

7752/1-1


Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ELEMANI ALINACAKTIR

Üniversitemize bağlı birimlere 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu Kanuna dayalı olarak çıkartılan yönetmelik hükümlerine göre öğretim elemanı alınacaktır. Başvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gün olup, posta ile yapılan başvurular geçersizdir.

Profesör ve Doçent kadroları devamlı statüde olup, adayların anabilim dalını belirten dilekçelerine ekleyecekleri 2 adet fotoğraf, öğrenim belgeleri örnekleri ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddelerinde yazılı olan bilgi ve belgeleri kapsayan dosyaları Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

Yurtdışında alınan diploma veya unvanların Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliliğinin yapılmış olması gerekmektedir.

İlgililere duyurulur.

 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Bölüm

Anabilim Dalı

Unvanı

Derece

Adet

 

Çevre Müh.

Çevre Bilimleri

Profesör

1

1

*1

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Bölüm

Anabilim Dalı

Unvanı

Derece

Adet

 

Fizik

Katı Hal Fiziği

Profesör

1

1

*2

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Bölüm

Anabilim Dalı

Unvanı

Derece

Adet

 

İşletme

Muhasebe ve Finansman

Doçent

3

1

*3

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ

Bölüm

Anabilim Dalı

Unvanı

Derece

Adet

 

Enerji Sis. Müh.

Elektrik Enerj. ve Oto

Doçent

3

1

*4

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

Bölüm

Anabilim Dalı

Unvanı

Derece

Adet

 

Rekreasyon

 

Doçent

3

1

*5

Spor Yöneticiliği

 

Doçent

3

1

*6

 

*1 Çevre biyoteknoloji ve farmasötik giderimi konusunda çalışmış olmak.

*2 Katı(oksit) yapılar ile mineral kompozitlerin yapısal ve dielektrik özellikleri üzerine araştırmalar yapmış olmak.

*3 Üniversitelerde tam maliyetleme alanında çalışmış olup, doktorasını muhasebe alanında yapmış olmak.

*4 Güç elektroniği yenilenebilir enerji konusunda çalışmalar yapmış olmak.

*5 Doçentliğini spor bilimleri alanında yapmış olup, sporda psikoloji, toplumsal cinsiyet ve şiddet çalışmaları yapmış olmak.

*6 Spor bilimleri alanında doçentliğini almış olup, ergonomi alanında çalışmış olmak.

7744/1-1


Acıbadem Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimleri için 2547 sayılı Kanunun 26. ve 25. maddesinde belirtilen asgari koşulların yanında, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan Acıbadem Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Profesör, Doçent alınacaktır.

Profesör kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların Anabilim Dalı ile “Başlıca Araştırma Eserini” belirttiği dilekçesine özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, yayın listesini, tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen 6 takım dosyayı da ekleyerek Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Doçent kadrosu daimi statüde olup, atanmak isteyen adayların özgeçmişlerini, noterden tasdikli doçentlik belgelerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını 4 nüsha halinde dilekçelerine ekleyerek Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları, ayrıca Doçent kadrosuna başvuracak adayların Üniversitelerarası Kurul tarafından değişecek bilim alanları için ayrı ayrı belirlenen ve halen yürürlükte olan Doçentlik kriterlerini sağlamış olmaları gerekmektedir.

Yurt dışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

 

TIP FAKÜLTESİ

Bölüm

Kadro Unvanı

Adet

Aranan Şartlar

Kardiyoloji

Profesör

1

- Girişimsel Kardiyoloji ve Aritmi, Elektrofizyoloji alanında çalışmış ve araştırmalar yapmış olmak.

Kalp ve Damar Cerrahisi

Doçent

1

- Robotik Kalp Cerrahisi konusunda çalışmalar ve araştırma yapmış olmak.

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Bölüm

Kadro Unvanı

Adet

Aranan Şartlar

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Profesör

1

- Tıp Fakültesi mezunu olmak,

- Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon uzmanı olmak.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Profesör

1

- Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı olmak.

Hemşirelik

Doçent

1

- İç Hastalıkları Hemşireliği uzmanı olmak.

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Bölüm

Kadro Unvanı

Adet

Aranan Şartlar

Psikoloji

Doçent

1

- Doçentliğini Deneysel Psikoloji alanında almış olmak.

- Nöropsikoloji ve Nöropsikolojik testler alanında uzmanlaşmış olmak.

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

Kadro Unvanı

Adet

Aranan Şartlar

Profesör

1

- Kalp ve Damar Cerrahisi uzmanı olmak.

 

BAŞVURU ADRESİ:

Acıbadem Üniversitesi Kerem Aydınlar Kampüsü, Kayışdağı Cad. No: 32 Ataşehir-İSTANBUL

Tel: 0 216 500 44 44

7742/1-1


Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanunun 23. ve 25. maddelerine dayanılarak hazırlanan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yayınlanan Ahi Evran Üniversitesi Akademik Yükseltme, Atama Kriterleri ve Puanlama İlkeleri Yönergesi asgari şartlarına (Bakınız: http://pdb.ahievran.edu.tr/) ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesi hükümleri uyarınca devlet hizmetine girmede aranan şartlara haiz Öğretim Üyeleri (Doçent, Yardımcı Doçent) alınacaktır.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:

• Adayın başvurduğu kadroya ait anabilim dalı, kadro derecesi ve tüm iletişim bilgilerini içeren dilekçe (Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracaklar yabancı dilini belirtmelidir.)

• Özgeçmiş

• 2 adet fotoğraf

• Nüfus cüzdanı sureti

• Askerlik durum belgesi

• Diplomalarının tastikli sureti (lisans, yüksek lisans ve doktora)

• Doçentlik belgesinin tastikli sureti (Doçent kadrosuna başvuracaklar için)

• Kamu hizmetinde bulunanlar için hizmet belgesi

• Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltilmelerde Değerlendirme Kapsamına alınacak faaliyetler ve puanlama sisteminde (Bakınız: http://pdb.ahievran.edu.tr/) yer alan formata uygun olarak hazırlanmış, yayın listesi (bütün yayın dosyaları CD formatında da hazırlanacaktır), bilimsel yayınları, yurtiçi ve yurtdışı kongre ve konferans bildirileri, yayın atıflarına ilişkin belgeler, eğitim-öğretim faaliyetleri, yönettiği doktora ve yüksek lisans çalışmaları ve diğer bilgileri içeren dosyalar

Yukarıdaki belgeleri içeren Doçentler ve Yardımcı Doçentler 4 (dört) adet dosya teslim edeceklerdir.

NOT:

* Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

* Doçentler daimi statüye atanacaktır.

* Yardımcı Doçent kadrolarına başvuran tüm adaylar 2547 Sayılı Kanunun 23/b-2 maddesinde belirtilen yabancı dil sınavına tabi tutulacak olup sınav tarihi daha sonra duyurulacaktır.

* İlgili kadroya başvuran adayların başvuruları, Ahi Evran Üniversitesi Akademik Yükseltme, Atama Kriterleri ve Puanlama İlkeleri Yönergesi gereğince, Akademik Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenerek yayın dosyaları asgari koşulları karşılamaları halinde kabul edilecektir.

Başvuru Süresi: Başvurular ilanın yayın tarihi itibariyle Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular ve eksik belgeli dosyalar kabul edilmeyecektir.

 

Sıra

No

Unvan

Derece

Adet

Birim

Açıklama

1

Doçent

1

1

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/

MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK

Doçentliğini biyoloji anabilim dalında almış olmak ve coleoptera sistematiği konusunda çalışmalar yapmış olmak.

2

Doçent

1

1

MÜHENDİSLİK - MİMARLIK FAKÜLTESİ/

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ/ÇEVRE BİLİMLERİ

Alglerin tatlı sularda kalitatif ve kantitatif olarak araştırılması konusunda çalışmaları olmak.

3

Yardımcı Doçent

4

1

MÜHENDİSLİK - MİMARLIK FAKÜLTESİ/

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ/GEOTEKNİK

Hidroelektrik sistemlerinin işletme optimizasyonu konusunda çalışma yapmış olmak

4

Yardımcı Doçent

4

1

MÜHENDİSLİK - MİMARLIK FAKÜLTESİ/

KİMYA VE PROSES MÜHENDİSLİĞİ/

PROSES VE REAKTÖR TASARIMI

İleri kontrol yöntemleriyle kablosuz sıvı seviye kontrolü alanında çalışma yapmış olmak.

5

Yardımcı Doçent

5

1

SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU/MUHASEBE VE VERGİ/

MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PR.

Fen ve Matematik entegrasyonu ve üstün yetenekli öğrencilerin eleştirel düşünme ve bilimsel süreç becerileri konusunda çalışması olmak

6

Yardımcı Doçent

4

1

ZİRAAT FAKÜLTESİ/BAHÇE BİTKİLERİ/

SEBZE YETİŞTİRME VE ISLAHI

Tıbbi mantar çeşitlerinin moleküler karakterizasyonu ve yetiştiriciliği konusunda çalışmaları olmak.

7745/1-1


Nişantaşı Üniversitesi Rektörlüğünden:

1 - Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır.

2 - 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Profesör adayların; özgeçmişlerini, yayın listelerini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte Bilimsel Yayınlarını, Kongre ve Konferans Tebliğleri ile bunlara yapılan Atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten Doktora ve Yüksek Lisans çalışmalarını, Üniversite Yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren 6 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 6 adet CD’yi ekleyerek Rektörlük Yazı İşleri Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi ve kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgeleri eklenecektir).

3 - İlanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde; Nişantaşı Üniversitesi Sadabad Kampüsüne şahsen dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan veya posta ile yapılan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir.

ADRES:

Nişantaşı Üniversitesi

Hasbahçe Cad. No: 88 Kağıthane/İSTANBUL Telefon: 0 212 210 10 10

 

BİRİM

BÖLÜM/PROGRAM

UNVAN

KADRO

ÖZEL ŞARTLAR

Mühendislik Mimarlık Fakültesi

Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü

Prof.

1

Elektrik Eğitimi Bölümü Lisans mezunu olmak, doçentliğini de aynı alandan almış olmak. 

7765/1-1


Işık Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda belirtilen kadroya öğretim üyesi alınacaktır.

Başvurularda Gerekli Belgeler:

Başvuru Dilekçesi,

Özgeçmişi,

Diploma Örnekleri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik Belgeleri) onaylı,

Bilimsel çalışma ve yayınlarından, 6 takım,

Başvurular için yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

 

Fakülte

Bölüm

Unvan

Adet

Açıklama

Mühendislik

Elektrik - Elektronik Mühendisliği

Profesör

1

Görüntü, Video, 3-boyutlu grafik kodlama ve sıkıştırma. Dalgacık gösterimi ve uzaktan algılama konularında uzman olmak

 

Başvuru süresi ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. İlanla ilgili tüm bilgiler Üniversitemizin http://www.isikun.edu.tr adresinde yer almaktadır.

7715/1-1


Abant İzzet Baysal Üniversitesinden:

AKADEMİK PERSONEL ALINACAKTIR

Üniversitemizin aşağıda belirlenen birim ve anabilim dallarına 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi alınacaktır. Atama kriterleri http://www.ibu.edu.tr/index.php/tr/akademik linkinden temin edilebilir. Başvuracak adayların yayınlarını Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerinde bulunan puan tablosuna göre kodlamaları gerekmektedir.

Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren on beş (15) gündür. Başvurular ilan edilen birime şahsen yapılacak olup, süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar ile postayla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Profesör kadroları devamlı statü için olup; adaylar başlıca araştırma eserini de belirttikleri dilekçesine ekleyecekleri, doçentlik belgesi, diğer öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi, fotoğraf ve özgeçmiş ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan altı takım dosya ile Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına başvuracaklardır.

Doçent kadroları devamlı statü için olup; adaylar dilekçesine ekleyecekleri, doçentlik belgesi, diğer öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi, fotoğraf ve özgeçmiş ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dört takım dosya ile Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına başvuracaklardır.

Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adaylar; dilekçesine ekleyecekleri, öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi, fotoğraf, özgeçmiş ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dört takım dosya ile kadronun ilan edildiği birime başvuracaktır. Bilim alanı bir yabancı dille ilgili olanlar başka bir yabancı dilde sınava girecektir. Adaylar dosyalarına haklarında bilimsel referans alınabilecek üç öğretim üyesinin isim ve adreslerini ekleyecektir.

Yardımcı Doçent adaylarının yabancı dil sınav tarihleri daha sonra belirlenecek ve adaylara başvurdukları birim tarafından duyurulacaktır.

Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. Atamaların yapılabilmesi için adayların durumunun ilan edilen kadro derecelerine uygun olması gerekmektedir.

İlan edilen kadrolara ataması yapılan adaylar görev aldıkları birimin bulunduğu yerde ikamet etmek zorundadır.

Bu konularda ayrıca bir duyuru yapılmayacaktır.

 

Birim

Anabilim Dalı

Unvan

Derece

Adet

Açıklama

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İstatistik

Yardımcı Doçent

4

1

Kayıp veri analizi üzerine çalışmış olmak.

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Termodinamik

Doçent

2

1

Yeni ve yenilenebilir enerji sistemleri ve ısı pompaları konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Endodonti

Yardımcı Doçent

5

1

Sitotoksisite, Genotoksisite ve irrigasyon solisyonları hakkında çalışma yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Kulak, Burun, Boğaz Hastalıkları

Profesör

1

1

Ağız, yüz ve çene cerrahisi yan dal uzmanlığı olmak ve Ses hastalıkları ile ilgili çalışmaları bulunmak.

Tıp Fakültesi

Anatomi

Doçent

2

1

Cerebellum hacminin hesaplamaları üzerine çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Psikiyatri

Doçent

2

1

Duygudurum bozukluklarının etyopatogenezi ile ilgili tanısal çalışmalar yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Doçent

2

1

Tekrarlayan düşükler ve endometrium kanseri ile ilgili çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Kardiyoloji

Doçent

2

1

Periferik arter yaralanmalarında endovasküler tedavi konusunda çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Acil Tıp

Yardımcı Doçent

4

1

Acil servise iş kazaları nedeni ile başvuran hastaların demografik özellikleri üzerine çalışması olmak.

Tıp Fakültesi

Biyokimya

Yardımcı Doçent

5

1

Eser elementlerle ilgili çalışma yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

Yardımcı Doçent

5

1

Osteoartritte Manyetik alan ve TENS tedavilerinin etkinliği konusunda çalışması olmak.

Tıp Fakültesi

Genel Cerrahi

Yardımcı Doçent

5

1

Karaciğer kist hidatiğinde parssiyel kistektomi ve kolelitiaziste hepatostetoz risk faktörleri üzerine çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Göğüs Hastalıkları

Yardımcı Doçent

4

1

Tüberküloz lenfadenit ile sarkoidoz ayırıcı tanısı konusunda çalışması olmak. Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlilik Kurulu BOARD belgesine sahip olmak.

Kermal Demir Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu

 

Profesör

1

1

Doçentliğini Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında almış olmak. Lenfödem ve kadın sağlığı alanında çalışmalar yapmış olmak.

Kermal Demir Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu

 

Yardımcı Doçent

4

1

Fibromiyalji sendromu tedavisinde düşük doz lazer ve lokal anestezik enjeksiyon etkinliği ile ilgili çalışma yapmış olmak.

Bolu Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Yardımcı Doçent

5

1

Geleneksel peynirler üzerinde çalışmış olmak.

Gerede Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Pazarlama

Yardımcı Doçent

4

1

İnternet ticareti ve reklamcılığı üzerine çalışmaları olmak.

7767/1-1


Düzce Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR

Başvuru Tarihleri: 26.08.2016 - 09.09.2016

Üniversitemiz birimlerine; 2547 sayılı Kanunun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Ek Koşullarının ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

1 - Profesör ve Doçent başvuruları Rektörlük Personel Daire Başkanlığına, Yardımcı Doçent başvuruları ilgili birimlere 26.08.2016-09.09.2016 tarihleri arasında şahsen yapılacaktır.

2 - Yardımcı doçent adayları yabancı dil sınavına tabi tutulacaktır.

3 - Adayların atanabilmeleri için; ilan edilen kadronun bölümüne/programına/anabilim dalına uygun alandan mezun olmaları ve ilan edilen derecelere atanabilecek yeterliliğe sahip olmaları gerekmektedir.

4 - Adaylar; dilekçelerine ekleyecekleri öğrenim belgelerini, özgeçmiş ile bilimsel çalışma ve yayınlarını, aday etkinlik puan listelerini, yabancı dil sınav belgesini (yardımcı doçent adayları için) kapsayan dosyalarını içeren (yardımcı doçent ve doçent adayları dört adet CD, profesör adayları altı adet CD) 1 adet fotoğraf ve nüfus cüzdanı fotokopisi ile birlikte teslim edeceklerdir.

5 - Yardımcı Doçent adaylarının öğrenim belgelerini noterlere ya da aslını getirmek kaydıyla başvurdukları birimlerin amirlerine, profesör ve doçent adaylarının ise Personel Daire Başkanlığına onaylatması gerekmektedir.

6 - Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

Ayrıntılı bilgi için: www.personel.duzce.edu.tr

 

BİRİM

BÖLÜM/ANA. DALI/PROG.

UNVAN

DER.

ADET

AÇIKLAMA

Fen Edebiyat Fakültesi

Analitik Kimya AD

Doç.

2

1

Koordinatif bağ enerjilerinin termal analiz yöntemleri ile belirlenmesi konusunda çalışmış olmak.

İlahiyat Fakültesi

Din Bilimleri AD

Prof.

1

1

Yaygın din eğitimi konusunda çalışmış olmak.

Orman Fakültesi

Peyzaj Teknikleri AD

Prof.

1

1

Kentsel yeşil alan sistemleri konusunda çalışmış olmak.

Orman Ekonomisi AD

Yrd. Doç.

4

1

Orman ekonomisi anabilim dalında doktora yapmış olmak.

Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Heykel

Prof.

1

1

Plastik Sanatları alanında doçent olmak.

Resim

Prof.

1

1

Plastik Sanatları alanında doçent olmak.

Spor Bilimleri Fakültesi

Antrenörlük Eğitimi

Doç.

2

1

Alanında doçent olmak.

Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Bitki Koruma

Prof.

1

1

Bitki fungal hastalıkları ve alternatif yöntemler konusunda çalışmış olmak.

Doç.

1

1

Depo zararlısı böcekler konusunda çalışmış olmak.

Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik

Yrd. Doç.

4

1

Tüketici tercihleri ve tüketici davranışları konusunda çalışmış olmak.

Ormancılık Meslek Yüksekokulu

Ormancılık ve Orman Ürünleri Pr.

Yrd. Doç.

5

1

Plantasyon ağaçları odununun yapısal özellikleri konusunda çalışmış olmak.

Yrd. Doç.

5

1

Çam kuruma (Solgunluk) hastalığı konusunda çalışmış olmak.

7770/1-1


Türk Standardları Enstitüsünden:

Aşağıda unvanı, belge numarası, belgelendirmeye esas standard/kriter numarası, fesih tarihi ve fesih gerekçesi belirtilen firmaların, Türk Standardları Enstitüsü ile yapmış oldukları mevcut sözleşmeleri fesih edilerek Hizmet Yeterlilik Belgeleri iptal edilmiştir.

İptal edilen bu belgelerin hukuki bir geçerliliği kalmadığından, Hizmet Yeterlilik Belgesi olarak ibraz edilemeyeceği, aksine davranış sergileyenler hakkında, haksız rekabet ve haksız belge kullanımı hükümlerine göre hukuki ve cezai işlem başlatılacağı ilanen duyurulur.

TSE MANİSA TEMSİLCİLİĞİ HİZMET YETERLİLİK BELGESİ FESİHLERİ:

 

SIRA

NO

FİRMA ÜNVANI

BELGE NO

FESİH TARİHİ

BELGE KONUSU

FESİH GEREKÇESİ

1

AHMET BERKAMA (BERK PETROL)

45-HYB-273

07.06.2016

TS 11939

El Değişikliği

2

KAYALAR KOLLEKTİF ŞİRKETİ ÖZENÇ KAYA VE ORTAKLARI

45-HYB-155

23.06.2016

TS 11939

El Değişikliği

3

HAYIRLI-1 PETROL ÜRÜNLERİ TAŞIMACILIK OTOMOTİV İNŞAAT GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ KULA ŞUBESİ

45-HYB-639

21.07.2016

TS 11939

Firma İsteği

4

İSLAM DİLEN DİLEN PETROL SALİHLİ ŞUBESİ SAHIS

45-HYB-571

29.07.2016

TS 11939

Firma İsteği

5

KARAKUŞ TARIM ZİRAİ İLAÇLAR BAYİİ MEHMET KARAKUŞ SAHIS

45-HYB-557

29.07.2016

TS 12659

Firma İsteği

6

AHMET SALURLU DOSTEL TARIM MAKİNALARI

45-HYB-492

25.05.2016

TS 12659

Ara Kontrol Olumsuz

7

ORHAN SANDUK

45-HYB-517

18.05.2016

TS 11921

Yıllık Vizesini Yaptırmadığı İçin Olumsuz

8

EGE TEM ŞEHİR TEMİZLİĞİ HİZMETLERİ NAKLİYAT TURİZM İNŞAAT TAAHHÜT TİCARET VE SANAYİ A.Ş. A.Ş..

45-HYB-322

16.06.2016

TS 13354

Firma İsteği

9

NECMETTİN CÖMERT - BİZİM ASANSÖR SAHIS

45-HYB-491

16.06.2016

TS 12255

Yıllık Vizesini Yaptırmadığı İçin Olumsuz

10

TORTAMIŞLAR NAKLİYE SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

45-HYB-227

19.07.2016

TS 13075  TS 8985

Ara Kontrol Olumsuz

11

BİLAL AMMAN - AMMAN TARIM MAKİNALARI SAHIS

45-HYB-522

19.07.2016

TS 12531  TS 12533

Ara Kontrol Olumsuz

12

ÖZHİSAR DAYANIKLI TÜK. MAL. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ

45-HYB-545

22.07.2016

TS 10079  TS 12850

Yıllık Vizesini Yaptırmadığı İçin Olumsuz

13

HAKAN ŞEN-ŞEN SOĞUTMA

45-HYB-451

22.07.2016

TS 10079  TS 12850

Yıllık Vizesini Yaptırmadığı İçin Olumsuz

14

HAKAN ŞEN-ŞEN SOĞUTMA

45-HYB-626

22.07.2016

TS 10079  TS 12850

Yıllık Vizesini Yaptırmadığı İçin Olumsuz

15

BALABAN SERVİS ELEKTRONİK DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

45-HYB-631

22.07.2016

TS 12498  TS 10956

TS 12134  TS 10079

TS 12845  TS 12850

Yıllık Vizesini Yaptırmadığı İçin Olumsuz

16

EROL NART

45-HYB-507

22.07.2016

TS 153

Yıllık Vizesini Yaptırmadığı İçin Olumsuz

7734/1-1