25 Ağustos 2016 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29812

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


9 KISIM (81 KALEM) LABORATUVAR MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


4 ADET TAŞINMAZIN SATIŞINA AİT İHALE SONUÇ İLANI

Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğünden:


OTOMATİK TAŞIT TANIMA SİSTEMİ İLE AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:


DE 24000 TİPİ ANA HAT LOKOMOTİFLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE 80 ADET İKİLİ KUMANDA SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden:


ZF ŞANZIMANLARIN KOMPLE REVİZYON-TAMİR VE BAKIMLARININ 1 YIL SÜREYLE YAPTIRILMASI VE YEDEK PARÇA ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Esenler Belediye Başkanlığından:


MÜBADELE İLANI

Manisa Valiliği İl Emniyet Müdürlüğünden:


LABORATUVAR PERSONELİ HİZMETİ ALINACAKTIR

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:


NUMUNE ANALİZ HİZMETİ ALINACAKTIR

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Gaziemir Belediyesinden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


9 KISIM (81 KALEM) LABORATUVAR MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, T.C. Bursa Teknik Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ihtiyacı “9 Kısım (81 Kalem) Laboratuvar Malzemesi”, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamelerine uygun olarak ve ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf - iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 21/09/2016 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır.

5 - İhale konusu her bir kısmın tamamı için teklif vermek kaydıyla kısmi teklif verilebilecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif mektuplarına belirtilecektir.

6 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

7717/1-1


4 ADET TAŞINMAZIN SATIŞINA AİT İHALE SONUÇ İLANI

Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğünden:

Karar No :  15/179

Tarih       :  27/07/2016

Karar       :  5335 sayılı Kanunun 32. maddesi (değişik 5793 sayılı Kanunun 43. maddesi) kapsamında, işletmecilik fazlası taşınmazların Teşekkülümüzce satış suretiyle değerlendirilebilmesine yönelik olarak, İlan ve Şartnamesinde belirtilen hususlar kapsamında;

- 10.05.2016 tarih ve saat 10:30’da satış ihalesi yapılan, Ankara İli, Etimesgut İlçesi, Bahçekapı Mahallesinde yer alan 178.130,00 m² yüzölçümlü 4781 parsel nolu taşınmazın, Teşekkülümüz mülkiyetindeki 1986/89065 hissesine tekabül eden 3.972,00 m² lik kısmının 1.850.000,00 TL bedelle muhammen bedelin üzerinde en yüksek teklifi veren Yedigöze İnş. Dan. Oto. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti’ne ihale şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Yedigöze İnş. Dan. Oto. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde teminatının idare lehine irat kaydedilerek, 1.700.000,00 TL bedelle muhammen bedelin üzerinde en yüksek ikinci teklifi veren Nehirsu İnş. Nak. Mad. San. ve Tic. A.Ş.’ne ihale şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Nehirsu İnş. Nak. Mad. San. ve Tic. A.Ş. sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde teminatının idare lehine irat kaydedilerek, 1.500.000,00 TL bedelle muhammen bedelin üzerinde en yüksek üçüncü teklifi veren Budakyol İnş. San ve Tic. A.Ş.ne ihale şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Budakyol İnş. San ve Tic. A.Ş. sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde teminatının idare lehine irat kaydedilerek ihalenin iptal edilmesine,

- 12.05.2016 tarih ve saat 10:30 da satış ihalesi yapılan, Ankara İli, Etimesgut İlçesi, Bahçekapı Mahallesinde yer alan 113.733,00 m² yüzölçümlü 2115 ada 27 parsel no.lu taşınmazın Teşekkülümüz mülkiyetindeki 4774/113733 hissesine tekabül eden 4.774,00 m² lik kısmının 3.100.000,00 TL bedelle muhammen bedelin üzerinde en yüksek teklifi veren Emiroğlu İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti ne ihale şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Emiroğlu İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde teminatının idare lehine irat kaydedilerek, 2.901.000,00 TL bedelle muhammen bedelin üzerinde en yüksek ikinci teklifi veren Yeni Çağdaş İhtiyaç ve Gıd. Mad. İnş. Tic. Ltd. Şti.ne ihale şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Yeni Çağdaş İhtiyaç ve Gıd. Mad. İnş. Tic. Ltd. Şti. sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde teminatının idare lehine irat kaydedilerek, 2.770.000,00 TL bedelle muhammen bedelin üzerinde en yüksek üçüncü teklifi veren Mt Sentinus İlaç San. ve Tic. A.Ş.ne ihale şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Mt Sentinus İlaç San. ve Tic. A.Ş. sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde teminatının idare lehine irat kaydedilerek, 1.655.000,00 TL bedelle muhammen bedelin üzerinde en yüksek dördüncü teklifi veren Ekin Ekmek Gıd. İnş. Turz. San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.ne ihale şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Ekin Ekmek Gıd. İnş. Turz. San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde teminatının idare lehine irat kaydedilerek ihalenin iptal edilmesine,

- 26.05.2016 tarih ve saat 11:00 da satış ihalesi yapılan, Çankırı İli, Kurşunlu İlçesi, Kalekapı Mahallesinde yer alan mülkiyeti Teşekkülümüze ait 432,00 m² yüzölçümlü 205 ada 13 parsel no.lu taşınmazın 18.350,00 TL bedelle muhammen bedelin üzerinde en yüksek teklifi veren Mevlüt UZUNOĞLU’na ihale şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Mevlüt UZUNOĞLU sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde teminatının idare lehine irat kaydedilerek ihalenin iptal edilmesine,

- 07.06.2016 tarih ve saat 10:00 da satış ihalesi yapılan, Karabük İli, Yenice İlçesi, Kalaycılar Mahallesinde bulunan mülkiyeti Teşekkülümüze ait 343,32 m² yüzölçümlü 182 ada 3 parsel no.lu taşınmazın 29.225,00 TL bedelle muhammen bedelin üzerinde en yüksek teklifi veren Zeki CEBECİK’e ihale şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Zeki CEBECİK sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde teminatının idare lehine irat kaydedilerek, 28.150,00 TL bedelle muhammen bedelin üzerinde en yüksek ikinci teklifi veren Feyzi UZUNKARA’ya ihale şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Feyzi UZUNKARA sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının idare lehine irat kaydedilerek, 28.100,00 TL bedelle muhammen bedelin üzerinde en yüksek üçüncü teklifi veren Hasan CEBECİK’e ihale şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Hasan CEBECİK sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde teminatının idare lehine irat kaydedilerek ihalenin iptal edilmesine,

- Teşekkülümüz hissesi bulunan taşınmazlar için öncelikle 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 732. maddesi hükümleri kapsamında, diğer hissedarlara ön alım hakkının kullanıp kullanmayacaklarının sorulmasına, ön alım hakkını kullanmamaları durumunda söz konusu hisseli taşınmazların satış işlemlerinin, alınan İhale Komisyon Kararları doğrultusunda tamamlanmasına karar verilmiştir.

7714/1-1


OTOMATİK TAŞIT TANIMA SİSTEMİ İLE AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:

1 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı hizmetlerinde kullanılan 60 adet kara aracı için yaklaşık olarak yıllık 100.000 litre motorin ve 10.000 litre 95 oktan katkılı kurşunsuz benzin akaryakıt ihtiyacının otomatik taşıt tanıma sistemi ile karşılanması hizmeti alımı 06 Eylül 2016 Salı günü saat: 15.30’da kapalı teklif alma usulüyle ihale edilecektir.

2 - İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve saatine kadar Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) İhale ve Kontrat Yönetim Müdürlüğüne vereceklerdir.

3 - İstekliler bu işe ait şartnameyi 50,00.- TL karşılığında yukarıda belirtilen adresten temin edebilirler.

4 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

Bilgi Tel: THK Genel Başkanlığı   (0 312) 303 73 78 - 80

7716/1-1


DE 24000 TİPİ ANA HAT LOKOMOTİFLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE 80 ADET İKİLİ KUMANDA SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                                     :  2016/336490

1 - İdarenin:

a) Adresi                                             :  TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü

b) Telefon ve Faks Numarası              :  0 312 309 05 15/4419-4149 - 0 312 311 53 05

c) Elektronik Posta Adresi                  :  malzeme@tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı  :  80 Adet İkili Kumanda Sistemi Alımı.

3 - İhalenin yapılacağı yer : TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Satınalma ve Stok Kontrol Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu (4030 no.lu oda)/Altındağ İlçesi, Anafartalar Mahallesi Hipodrom Caddesi No: 3 Gar-ANKARA/TÜRKİYE

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Satınalma ve Stok Kontrol Dairesi Başkanlığı Merkez Mal ve Hizmet İhale Komisyon Şube Müdürlüğüne 26/09/2016 günü saat 14.30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Satınalma ve Stok Kontrol Dairesi Başkanlığı Cer Sipariş Şube Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Veznesinden KDV dâhil 200,-TL bedelle temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

7702/1-1


ZF ŞANZIMANLARIN KOMPLE REVİZYON-TAMİR VE BAKIMLARININ 1 YIL SÜREYLE YAPTIRILMASI VE YEDEK PARÇA ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                                        :  2016/338525

1 - İdarenin:

a) Adresi                                                :  TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Talatpaşa Bulvarı 06330 Gar/ANKARA

b) Telefon ve Faks Numarası                 :  0 (312) 309 05 15/4129 - 4399 - 0 (312) 311 53 05

c) Elektronik Posta Adresi                     :  malzemesiparis@tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı     :  ZF şanzımanların komple revizyon-tamir ve bakımlarının 1 yıl süreyle yaptırılması ve yedek parça alımı

3 - İhalenin yapılacağı yer                      :  TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Satınalma ve Stok Kontrol Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu (4030 no.lu oda)/Anafartalar Mahallesi Hipodrom Caddesi No: 3 Gar-ANKARA/TÜRKİYE

4 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu’na 28.09.2016 Çarşamba günü saat 10.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Satınalma ve Stok Kontrol Dairesi Başkanlığı Yol Sipariş Şubesinde (4028 no.lu oda) görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Veznesinden (Zemin Kat) KDV dahil 50,00 TL bedelle temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

7701/1-1


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Esenler Belediye Başkanlığından:

İHALENİN KONUSU : Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan, Mülkiyeti Belediyemize ait olan ve İmar planlarında 3 emsal konut alanında kalan Aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmaz mal 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35. Maddesinin a) fıkrası gereğince Kapalı teklif Usulü ve şartnamesi gereğince Esenler Belediyesi tarafından 06.09.2016 tarih ve saat:11.30’da satışa sunulacaktır.

 

MAHALLE

ADA

PARSEL

ALAN

MUH. BEDEL

GEÇ. TEM.

Turgut Reis

823

38

10.068,57 m²

55.377.135,00 TL+KDV

1.700.000,00 TL

 

İşin nevi                                        :  Arsa Satış

İlçe                                                :  ESENLER

Mahalle                                         :  Turgut Reis

İhale usulü                                    :  2886 sayılı Devlet ihale yasasının 35/A Maddesine göre kapalı teklif usulü

İhale tarih ve saati                         :  06.09.2016 tarih ve saat:11.30

Şartname bedeli                            :  1.000,00 TL (Şartname Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünden temin edilebilir)

İhale komisyonu yeri ve adresi     :  Esenler Belediyesi Encümen Salonu

İhale Komisyonu (Belediye Encümeni) olup, Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

1 - İhaleye Katılacak Olanlardan İstenecek Belgeler

A) Kanuni ikametgâh sahibi olmak. (gerçek kişilerce muhtarlıktan Nüfus Müdürlüğünden alınacak ikametgâh senedi ile tüzel kişilerce bağlı oda veya ilgili kurumca onaylanacak şirket merkezini belirten belge ile belgelendirilecektir)

B) 2886 sayılı devlet ihale kanununda belirtilen değerler; geçici teminat olarak 1.700.000,00-TL (bir milyon yedi yüz bin Türk Lirası) kadarını vermek zorundadır.

C) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkârlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

a. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

D) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli

E) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin yukarıdaki maddelerdeki esaslara göre temin edecekleri belge,

F) İstekliler adına vekaleten iştirak ediyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini vermesi gerekmektedir.

G) Ayrıca şartnamede belirtilen belgelerin temini gerekmektedir.

İhaleye katılım belgeleri (dosyası) ihale günü saat 11:30’a kadar Esenler Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim edilebilir.

7735/1-1


MÜBADELE İLANI

Manisa Valiliği İl Emniyet Müdürlüğünden:

Aşağıda cinsleri, miktarları ve özellikleri belirtilen HEK araçlar ile hurda malzemeler, 4645 Sayılı Kanunun ilgili Yönetmeliğinin 38. maddesi uyarınca mübadele usulü ile ihale edilecektir.

1 - İdarenin

a) Adresi                                       :  Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğü Uncubozköy Mah. Mimar Sinan Bulvarı No: 173 Yunusemre/MANİSA

b) Telefon ve Faks Numarası       :  0 505 318 45 19 - Fax: 0 236 233 63 11

2 - Mübadele Karşılığında Verilecek

     Mal ve Malzemelerin Niteliği,

     Miktarı ve Özellikleri               :  Hek durumdaki (21) adet binek ve (11) adet çift sıra koltuklu yandan camlı Panelvandan oluşan toplam (32) adet araç

a) Tahmini Bedeli                         :  400.500,00 TL.

3 - Mübadele Karşılığında Alınacak Mal ve

     Malzemelerin Özellikleri          :  En az (8) adet 2016 Model Yeni Fiat Doblo Combi Easy 1.6 M. Jet 105 HP (Çift açılır arka kapı) taşıt ile (3) adet Document Shredder HSM Marka Securıo B26 Product Novelty 2013 model Büyük boy Kağıt İmha Makinası ve (120) Paket Speed Marka A4 Fotokopi kağıdı (1 Paket=500 Adet Fotokopi kağıdı)

a) Tahmini Bedeli                         :  400.538,00 TL.

b) Teslim Etme ve Teslim

    Alma Yeri                                 :  Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğü Taşınır Mal Saymanlık Büro Amirliği Uncubozköy Mah. Mimar Sinan Bulvarı No: 173 Yunusemre/MANİSA

c) Teslim Etme Tarihi                   :  Mübadele karşılığı alınacak olan mal ve malzemeler, mübadele kararının tebliğinden itibaren (15) takvim günü içinde teslim edilecektir.

d) Teslim Alma Tarihi                  :  Mübadelesi yapılan mal ve malzemeler mübadele karşılığı olan mal ve malzemelerin teslim edildiği günü izleyen (15) takvim günü içerisinde yüklenici tarafından bulundukları yerlerden teslim alınması zorunludur.

4 - Mübadelenin Yapılacağı Yer   :  Manisa İl Emniyet Müdürlüğü 2. Kat Toplantı salonu Uncubozköy Mah. Mimar Sinan Bulvarı No: 173 Yunusemre/MANİSA

a) Tarihi ve Saati                           :  08/09/2016 günü Saat: 14:00

5 - Mübadeleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile uygulanacak kriterler:

Açık teklif suretiyle yapılacak mübadeleye katılacak gerçek veya tüzel kişiler;

a) Teklif Mektubu,

b) Geçici Teminat Mektubu veya Geçici Teminatın ödendiğine dair “Vezne Alındı Makbuzu”

c) Mübadele tarihinden önceki altı aylık süre içinde alınmış tebligat adresini gösterir bir belge,

d) Başkası adına vekil olarak mübadeleye katılanların noterden onaylı vekâletnamesi, tüzel kişiliği temsilen katılanların ise noterden onaylı imza sirküleri, gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi.

e) Kimlikleri belirleyen fotoğraflı ve geçerli bir belge (Nüfus cüzdanı, ehliyet v.b)

f) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar ile organize suçlardan dolayı hükümlü bulunmadığına dair;

1) Gerçek kişi olması halinde, kendisinin,

2) Tüzel kişi olması halinde; Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Anonim şirket ise yönetim kurulu üyelerinin limitet şirket ise şirket müdürünün, yoksa ortaklarının tamamının, kolektif şirket ise ortaklarının tamamının, komandit şirkette ortakların hepsinin, komanditer ortaklardan kendilerine şirketi temsil yetkisi verilmiş olan ortakların, kooperatiflerde yönetim kurulu üyelerinden, Adalet Bakanlığı Adli Sicil İstatistik Genel Müdürlüğüne bağlı birimlerinden alınacak adli sicil belgesi istenir.

6 - Mübadele, şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.

7 - Mübadele dokümanı Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğü Taşınır Mal Saymanlık Büro Amirliği Uncubozköy Mah. Mimar Sinan Bulvarı No: 173 Yunusemre/MANİSA adresinde görülebilir veya Manisa Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne 50 TL’sının yatırıldığına dair belgeyi ibraz etmek sureti ile aynı adresten temin edilebilir. Mübadeleye teklif verecek olanların mübadele dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Mübadelesi yapılacak olan mal ve malzemeler için kısmi teklif verilmeyecektir. Teklifler 08.09.2016 günü saat 14:00’e kadar Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğü Taşınır Mal Saymanlık Büro Amirliği Uncubozköy Mah. Mimar Sinan Bulvarı No:173 Yunusemre/MANİSA adresine teslim edilecektir.

9 - Mübadeleye kapalı zarf usulü teklifler alındıktan sonra açık artırma usulü ile devam edilecektir. Teklifler komisyon önünde sözlü olarak verilecektir.

10 - İstekliler mal ve malzemeler için belirlenen tahmini bedelin %3’ünden (12.015,00 TL.) den az olmamak kaydıyla kendilerinin belirleyeceği oranda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Sözleşme yapılacak ancak notere tescil ettirilmeyecektir. Sözleşme yapma süresi içinde şartname hükümlerinin eksiksiz olarak yerine getirildiğinin tespit edilmesi halinde sözleşme yapılması ve kesin teminatın yatırılması zorunlu değildir.

12 - Mal ve malzemelerin ayrıntılı özellikleri ile bulundukları yerler şartname ekinde ve www.manisa.pol.tr/web sitesi ile Pol-net sayfasında belirtilmiştir. Mal ve malzemeler hafta içi 09.00 ile 16.30 saatleri arasında görülebilecektir.

13 - Verilecek teklifler en az (30) otuz takvim günü geçerli olacaktır.

14 - İdare mübadeleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

7737/1-1


LABORATUVAR PERSONELİ HİZMETİ ALINACAKTIR

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:

Laboratuvar Personeli hizmet alımı 07.01.2006 tarih ve 26046 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren “Esaslar”ın 15'inci maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                   :  2016/340427

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  MTA Genel Müdürlüğü Makine İkmal Daire Başkanlığı Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No:139  Çankaya / ANKARA

b) Telefon ve faks numarası      :  0 312 201 20 41 – 0 312 285 58 14

c) Elektronik posta adresi          :

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)            :

2 - İhale konusu hizmetin         

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  Hizmet Alımı, 15 Kişi Laboratuvar Personeli

b) Yapılacağı yer                       :  Maden Analizleri ve Teknolojisi Dairesi Başkanlığı Analiz Laboratuvarları.

c) İşin süresi                                 Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren (işe başlama talimatı tebliğinden itibaren) 5 (beş) gün içinde işe başlanacak olup, İşin süresi 180 (yüzseksen) takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  MTA Genel Müdürlüğü Toplantı Salonları

b) Tarihi ve saati                        :  06/09/2016 - 10:30

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların İlgili Mali Birime yatırıldığını gösteren makbuzlar,

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz,

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdaremizce ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter öngörülmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimi gösteren ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. Her türlü Personel çalıştırmasına dayalı işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50,00.- Türk Lirası karşılığı aynı adresten (Makine İkmal Dairesi Başkanlığı Alım Satım Şube Müdürlüğü 213 nolu oda) satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - İhale konusu iş ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir.

7699/1-1


NUMUNE ANALİZ HİZMETİ ALINACAKTIR

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:

Numune Analiz hizmet alımı 07.01.2006 tarih ve 26046 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren “Esaslar”ın 15'inci maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                   :  2016/337925

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  MTA Genel Müdürlüğü Makine İkmal Daire Başkanlığı Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 139 Çankaya / ANKARA

b) Telefon ve faks numarası      :  0 312 201 20 41 - 0 312 285 58 14

c) Elektronik posta adresi          :

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)            :

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  Hizmet Alımı, Karapınar-Ayrancı Sahası Kömürlerinde Muhtelif 24.450 Adet Numune Analizi

b) Yapılacağı yer                       :  Yüklenicinin kendi laboratuvarları.

c) İşin süresi                              :  Sözleşmenin imzalandığı tarihten (yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese tebliğinden) itibaren, 5 (beş) takvim günü içinde işe başlanacak olup, İşin süresi işe başlama tarihinden itibaren 120 (yüzyirmi) takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  MTA Genel Müdürlüğü Toplantı Salonları

b) Tarihi ve saati                        :  08/09/2016 - 10:30

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların İlgili Mali Birime yatırıldığını gösteren makbuzlar,

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz,

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdaremizce ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter öngörülmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdaremizce mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter öngörülmemiştir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup, yerli istekliler lehine %15 (yüzdeonbeş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00.- Türk Lirası karşılığı aynı adresten (MTA Genel Müdürlüğü Makine İkmal Dairesi Başkanlığı Alım Satım Şube Müdürlüğü (213 Nolu Oda) Çankaya/ANKARA) satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - İhale konusu iş ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir.

7684/1-1


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Gaziemir Belediyesinden:

Sıra

No

İlçe

Mahalle

Ada

Parsel

Kat

No

Bağımsız

Bölüm No

Yüzölçümü

Bağımsız

Bölüm Niteliği

Muhammen Satış

Bedeli (TL)

Geçici

Teminat (TL)

İhale

Tarihi

İhale

Saati

1

Gaziemir

Gazi

70

20

Zemin

21

Zemin: 268,88 m²

1. kat: 339,95 m²

Dubleks işyeri

4.500.000,00

135.000,00

08/09/2016

11:00

 

Yukarıda listelenilen taşınmaz 2886 sayılı Kanunun 35/a maddesi uyarınca Kapalı Zarf ile Teklif alınmak suretiyle Açık Arttırma Usulü ile ilanda belirtilen tarih ve saatte Gaziemir Belediyesi Encümeni tarafından Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır.

1 - Satış İhalelerinde alıcıları tarafından ihale bedeli 2886 sayılı kanunun 57. maddesine göre peşin ödenecektir.

2 - İhaleye ait genel şartlar ve diğer belgeler mesai saatleri içerisinde belediyemiz Plan ve Proje Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir veya isteklilere 100 TL. karşılığında verilir.

3 - İhaleye katılabilmek için; ilgililer şartnameye uygun hazırlayacakları tekliflerini 08/09/2016 Perşembe günü saat 10:00’a kadar Plan Proje Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir.

4 - Satış ve devirlerle ilgili her türlü vergi, resim, karar pulu ve harçlarla diğer giderler ile birlikte alıcıya aittir.

5 - İhaleye katılacak isteklilerin aşağıda belirtilen belgeleri, geçici teminat bedelini ihale başlama saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri veya iadeli taahhütlü posta yoluyla ulaştırmaları gerekmekte olup postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

6 - A) İÇ ZARF

İç zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecektir.

a) Teklif Mektubu,

b) Teklif Mektubu, ihaleye iştirak eden özel ve tüzel kişiler, teklif sahibi (kendisi) veya kanuni vekili tarafından imzalanacak ve bu teklifte şartname ve eklerini aynen kabul ettiğini belirtecektir. Teklifler hem rakamla hem yazıyla açık olarak yazılacaktır. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunan teklifler reddedilir ve hiç ihaleye girmemiş sayılır.

B) İÇ ZARFIN KAPATILMASI

Bu teklif bir zarfa kapatıldıktan sonra, zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olan açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir.

C) DIŞ ZARF

Dış zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecektir.

a) Teklif Mektubunu içeren iç zarf

b) %3 geçici teminatı yatırdığına dair belge

c) İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname

d) Kanuni ikametgah Belgesi (Gerçek kişiler için)

e) Türkiye de tebligat için adres göstermesi.

f) Nüfus Sureti

g)Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve /veya Sanayi Odasından, ihale tarihinin içersinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge ve faaliyet belgesi

h) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri istenen belgeleri vereceklerdir.

ı) Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz.

i) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri.

j) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

D) DIŞ ZARFIN KAPATILMASI: Yukarıda belirtilen belgeler ve iç zarf bir zarfa konarak kapatılacaktır. Bu zarfın üzerine isteklinin adı-soyadı ve açık adresi ve teklifi ne ile ilgili olduğu yazılarak kapatılacaktır. İç zarfta olduğu gibi dış zarfında yapıştırılan yerinin mühür mumu veya imza ile işaretlenmesi ihtilafa yol açmaması bakımından gereklidir.

7 - Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

7708/1-1