23 Ağustos 2016 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29810

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünden:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Milli Savunma Bakanlığından:

Milli Eğitim Bakanlığından:

Devlet Demir Yolları İşletmesi Genel Müdürlüğünden:

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

İzmir Fuarcılık Hizmetleri Kültür ve Sanat İşleri Ticaret Anonim Şirketinden:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğünden:

TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI

I - SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER

- Sınavı Açan Birim ve Adresi            :  Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı, Anadolu (Tandoğan) Meydanı 06330 - ANKARA

- Görev Merkezi                                 :  ANKARA

- Atama Yapılacak Kadro

  Unvanı ve Sayısı                               :  Müfettiş Yardımcısı, 5 kişi.

- KPSS Puan Türü ve Taban Puanı     :  KPSS (A) Grubunda, KPSSP54 puan türünden 75 ve daha üzeri puan alanlar.

- KPSS Puanının Geçerlilik Yılı         :  2015 veya 2016 yıllarında A Grubu kadroları için yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavları

II - SINAV TARİHLERİ VE YERİ

- Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır.

- Başvurusu kabul edilen adaylardan en yüksek puana sahip ilk 100 (Yüz) kişi yazılı sınava katılmaya hak kazanır.

- Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranların sayısının 100 kişiden fazla olması halinde, puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere ilk 100 aday giriş sınavına alınacaktır. Eşit puan almış olmaları nedeniyle 100 üncü sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, bu adayların tümü sınava çağrılacaktır

- Çoktan seçmeli olarak yapılacak yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmaz.

- Giriş sınavının yazılı bölümü 23 Ekim 2016 tarihinde, 10:00-13:00 saatleri arasında tek oturum olarak, Ankara Üniversitesi Tandoğan Yerleşkesi Emniyet Mah. İncitaş Sok. Ord. Prof. Dr. Şevket Aziz Kansu Binası B Blok Kat 5   06500 Beşevler/ANKARA adresinde yapılacaktır.

- Giriş sınavının yazılı bölümüne katılmaya hak kazanan adayların isimleri Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğünün www.mkek.gov.tr adresindeki resmi Web sayfasında yazılı sınavdan en az 15 gün önce ilan edilecektir. Ayrıca adaylara elektronik posta ve/veya kısa mesaj yoluyla bildirilecektir.

- Yazılı sınava katılmaya hak kazanan adaylar sınava giriş belgelerini, yazılı sınava katılmaya hak kazandıklarının ilanından itibaren 21 Ekim 2016 tarihi saat 17.30’a kadar MKE Kurumu Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığından alacaklardır. Adaylar 23 Ekim 2016 tarihindeki yazılı sınavda bu belge ile birlikte kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi ya da pasaport gibi geçerli bir kimlik belgesini yanlarında bulunduracaklardır. Sınava katılamayacak müracaat sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

- Yazılı sınavı kazananlara sözlü sınav tarihi ve yeri, (www.mkek.gov.tr) internet sayfasında ilan edilecek ve ayrıca adaylara elektronik posta ve/veya kısa mesaj yoluyla bildirilecektir.

III - SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

- ÖSYM tarafından 2015 veya 2016 yıllarında A Grubu kadroları için yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavları KPSS (A) Grubunda, KPSSP54 puan türünden 75 ve daha üzeri puan almış olmak,

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı nitelikleri haiz olmak.

- Sınav başvurusunu süresi içerisinde, usulüne göre ve gerekli belgeleri sunarak yapmış olmak.

- Sağlık durumu her türlü iklim ve yolculuk koşullarında görevini devamlı yapmaya elverişli olmak.

- En az 4 yıllık lisans eğitimi veren siyasal bilgiler, hukuk, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birisini bitirmiş olmak.

- Yazılı sınavın açıldığı 2016 yılının Ocak ayının birinci günü itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak (01/01/1981 tarihinden sonra doğanlar).

IV - SINAV BAŞVURU SÜRESİ VE ŞEKLİ

- Başvurular, sınav duyurusunun Resmi Gazetede yayımlanmasını takip eden günden başlayacak, 23/09/2016 tarihinde saat 17:30’da sona erecektir.

- Başvurular, “MKE Kurumu Genel Müdürlüğü Müfettiş Yardımcısı Giriş Sınavı Başvuru Formu” ile yapılacaktır.

- Başvuru Formu ve Özgeçmiş Formu, (www.mkek.gov.tr) internet sayfasından indirilmek suretiyle veya Teftiş Kurulu Başkanlığından temin edilebilir. Başvuru Formları usulünce doldurulduktan sonra “MKE Kurumu Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı, Anadolu (Tandoğan) Meydanı 06330 ANKARA” adresine şahsen veya posta yoluyla süresi içerisinde teslim edilecektir. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı, 23/09/2016 tarihinden sonra Başkanlığa ulaşan başvurular dikkate alınmayacaktır.

- Başvuru Formuna, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı, yükseköğrenim diploması veya mezuniyet belgesinin aslı ya da Kurum tarafından onaylı örneği, Özgeçmiş Formu ve son altı ay içinde çekilmiş (4,5x6 cm.) 2 adet vesikalık fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacaktır).

V - SINAV BAŞVURULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE ADAY GİRİŞ BELGESİ

Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuç belgelerinin geçerli ve doğru olduğu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından teyit edilen ve istenen belgeleri de tamam olan adaylara, sınavın tarih, saat ve yerlerini de belirten ve Teftiş Kurulu Başkanlığınca düzenlenen aday giriş belgesi verilir.

VI - SINAV KONULARI

a) Muhasebe:

1) Genel Muhasebe Prensipleri ve Uygulaması,

2) Şirketler Muhasebesi, Vergi Muhasebesi,

3) Maliyet Muhasebesi, İşletme Denetimi, Yönetim Muhasebesi,

4) Finansal Yönetim Teorisi, Mali Tablolar Analizi,

5) Ticari Hesap ve Mali Cebir,

b) İktisat:

1) Genel İktisat Prensipleri ve Teorileri,

2) İşletme İktisadı, Pazarlama Yönetimi,

3) Para Banka, Kredi ve Konjonktür Politikası,

4) Uluslararası İktisadi İlişkiler ve Dış Ticaret,

c) Maliye:

1) Genel Maliye Teorisi ve Maliye Politikasının Genel Esasları,

2) Türk Vergi Yasalarının Genel Esasları,

ç) Hukuk:

1) Borçlar Hukuku (Türk Borçlar Kanunu Birinci Kısım),

2) Ticaret Hukuku (Deniz ticaretine ait hükümler hariç),

3) İş Hukuku (İş Kanunu, Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu),

4) Ceza Hukuku (Türk Ceza Kanununun Genel Hükümleri, Kamu Güvenine Karşı Suçlar, Ekonomi, Sanayi ve Ticarete İlişkin Suçlar ve Kamu İdaresinin Güvenilirliğine ve İşleyişine Karşı Suçlar, ayrıca Ceza Muhakemesi Kanununun görev, yetki, kovuşturma ve soruşturmaya ilişkin hükümleri),

5) Kamu İktisadi Teşebbüsleri Mevzuatı (233 ve 399 sayılı KHK’ler),

VII - DEĞERLENDİRME

a) Yazılı sınavın değerlendirilmesi:

Yazılı sınavın, konu grupları itibariyle ayrı ayrı yapılması halinde her bir sınavdan en az 60 puan alınması ve bunların ortalamasının en az 65 puan olması gerekir. Sınavda başarılı sayılabilmek için her konudan en az altmış puan almak kaydıyla ortalama en az altmış beş puan alan adaylar arasında ortalama puanı en yüksek adaydan başlanarak yapılacak sıralamaya göre, azami atama yapılacak kadro sayısının dört katı tutarındaki yirmi aday yazılı sınavda başarılı sayılacaktır (Yirminci sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da başarılı sayılırlar). Yazılı sınavda yirminin altında adayın başarılı olması halinde başarılı olanların tamamı sözlü sınava çağrılacaktır.

b) Sözlü sınavın değerlendirilmesi:

Sözlü sınav, yazılı sınav konularından Sınav Kurulunca yapılır. Sözlü sınavda, adayın yazılı sınav konularındaki bilgisi genel olarak yoklanıp, tam puan (100) üzerinden tek puan verilir.

Ayıca, sözlü sınav da;

-Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

-Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

-Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

-Genel yetenek ve genel kültürü,

-Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

Yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilir.

Sözlü sınavda adayın başarılı sayılması için, bilgi puanının en az (65) olması ve yukarıda belirtilen ölçütler hakkında Sınav Kurulunun olumlu kanıya varması gerekir.

c) Giriş sınav notu

-Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavının sonucu, yazılı ve sözlü sınav notlarının ortalaması alınarak saptanır. Sınavda başarı gösterenlerin sayısı, kadro sayısından fazla olursa giriş sınav notu üstün olanlar tercih edilir. Sınavda başarılı olanlardan atama yapılacak kadro sayısı kadar aday, başarı sıralamasındaki önceliğe göre asıl aday olarak, diğer adaylar ise başarı sırasına göre yedek aday olarak kabul edilir.

VIII - SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE İTİRAZ

- Giriş sınavının yazılı ve sözlü bölümlerini kazanan adayların listesi (www.mkek.gov.tr) internet sayfasında ilan edilecek ve elektronik posta ve/veya kısa mesaj yoluyla adaylara bildirilecektir.

- Adaylar, sınav sorularına ilişkin itirazlarını soruların yayımlanmasından itibaren en geç 5 gün içerisinde, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Kamu Girişimci Şubesi Bakanlıklar Döner Sermaye İşletmesi ANKÜSEM hesabına (Hesap No: 7064112-5008 - IBAN: TR590001002532070641125008) her bir soru için 15TL (Onbeş Türk Lirası KDV dahil) itiraz ücreti yatırarak aldıkları banka dekontu ile birlikte MKE’ye yazılı olarak yapacaklardır. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile imza ve adresi olmayan itiraz dilekçeleri dikkate alınmayacaktır.

- Adaylar, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını sonuçların yayınlandığı günden başlayarak en geç 3 gün içerisinde, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Kamu Girişimci Şubesi Bakanlıklar Döner Sermaye İşletmesi ANKÜSEM hesabına (Hesap No: 7064112-5008 - IBAN: TR590001002532070641125008) 25TL (Yirmi beş Türk Lirası KDV dahil) sonuç itiraz ücreti yatırarak aldıkları banka dekontu ile birlikte MKE’ye yazılı olarak yapacaklardır. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile imza ve adresi olmayan itiraz dilekçeleri dikkate alınmayacaktır.

X - DİĞER HUSUSLAR

- Sınav salonlarına hesap makinesi, cep telefonu v.b. elektronik aletler alınmayacaktır.

- Sınavla ilgili olarak MKE Kurumu Teftiş Kurulu Başkanlığının (0312 296 13 23) numaralı telefonlarından bilgi temin edilebilir.

- Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

- Başvuru Formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler, sınavı kazanmış olsalar bile, sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir.

7562/2-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünden:

İzmir İli, Bayraklı İlçesi, 26M-2A pafta, 25890 ada, 2, 3, 5 ve 6 no.'lu parseller üzerindeki yapılarda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28. maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Bayraklı Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi Başak Mühendislik Müteahhitlik Ltd. Şti.'nin Yetki Belge Numarasının (0006315650322147);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

Şirket müdürü olan Rüstem Onur YILMAZ'ın şahıs şirketi olarak İl Müdürlüklerine müracaat etmesi halinde, yetki belgesi numarasının 1 (bir) yıl süre ile verilmemesine,

İptal süresinin Resmi Gazete'de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 12.08.2016 tarihli ve 10552 sayılı Olur'u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

7668/1/1-1

—————

Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Ballıkpınar Mahallesi, 206 ada 6 no.'lu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Gölbaşı Belediye Başkanlığınca tespit edilen Yapı Müteahhidi Mate Tekstil Metal İnşaat ve Ticaret Limited Şirketi'nin Yetki Belgesi Numarasının (0006311708035767);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

Şirket müdürü "Elif SARITOSUN"a yetki belge numarası almak üzere İ1 Müdürlüklerine müracaat etmesi halinde, yetki belge numarasının 1 (bir) yıl süre ile verilmemesine,

İptal süresinin Resmi Gazete'de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 11.08.2016 tarihli ve 10507 sayılı Olur'u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

7668/2/1-1

—————

Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, Zafer Mahallesi, 21N-4A pafta, 8897 ada, 20 no.'lu parsel ve Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, Zafer Mahallesi, 21N-4A pafta, 8891 ada, 20 no.lu parsel üzerindeki yapılarda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Tepebaşı Belediye Başkanlığınca tespit edilen Yapı Müteahhidi Mavisu İnşaat Hayvancılık Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin Yetki Belgesi Numarasının (0026315344568430);

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

Şirket müdürü "İlyas AYIK"a yetki belge numarası almak üzere İl Müdürlüklerine müracaat etmesi halinde, yetki belge numarasının 1 (bir) yıl süre ile verilmemesine,

İptal süresinin Resmi Gazete'de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

Bakanlık Makamının 12.08.2016 tarihli ve 10551 sayılı Olur'u ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

7668/3/1-1


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Ekonomik ve Sosyal Düşünce Araştırma Geliştirme Vakfı (ESAGEV)

VAKFEDENLER: Fatih TÜRKMEN, İdris YURTERİ.

VAKFIN İKAMETGAHI: Ankara

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Ankara 12. Asliye Hukuk Mahkemesinin 13/06/2016 tarihinde tavzih edilen 14/04/2016 tarih ve E.2015/192, K.2016/129 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Ülkemizin ve sosyo-kültürel ilişkilerimiz ve bağımız olan coğrafyamızın karşı karşıya olduğu ve/veya olması muhtemel sorun ve tehditler ile fırsatları öngörmek, bunlara ilişkin sürdürebilir politika geliştirme süreçlerine katkı vermek ve bu doğrultuda kapsamlı proje ve programlar geliştirmektir.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 65.000 TL Nakit .(Altmışbeşbin)

YÖNETİM KURULU:

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve haklar mütevelli heyet üye tamsayısının en az 2/3’ünün alacağı kararla konusuna en yakın olan bir başka vakıf ya da kamu kurumuna devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

7641/1-1


Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu Kanuna dayalı olarak çıkartılan ilgili yönetmelik hükümlerine göre öğretim üyeleri alınacaktır.

Ayrıntılı bilgi Üniversitemiz (www.nny.edu.tr) web sayfasının duyurular kısmında mevcuttur.

İlan olunur.

 

Fakülte

Bölüm

Kadro Unvanı

Kadro Sayısı

İktisadi ve İdari Bilimler

İşletme

Doçent

1

Sağlık Bilimleri

Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri

Doçent

1

Fen-Edebiyat

Psikoloji

Yardımcı Doçent

2

7627/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA SÜRESİNİN DÜZELTME KARARI

7685/1-1


 


 


 


 


 


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğünden:

6592 Sayılı Kanunla Değişik 3213 sayılı Maden Kanununun Çeşitli Maddeleri gereği aşağıda ili, sicil numarası ve sahibi belirtilen ruhsatlara yazılar (idari para cezası, teknik ve mali eksiklikler) yazılmıştır. Bahse konu yazılara ait işlemler, ruhsat sahiplerinin mevcut en son adreslerine tebligatla bildirilmiş, ancak yazılar ilgililere tebliğ edilememiştir.

Aşağıda belirtilen ruhsatlara ilgili Kanun Maddeleri gereği eksiklik yazıları ve idari para cezaları ruhsat sahiplerine ilanen tebliğ olunur.

 

SIRA NO

RUHSAT İLİ

SİCİL NO

ERİŞİM NO

RUHSAT SAHİBİ

CEZA MADDESİ

UYGULANAN İDARİ PARA CEZASI

1

KONYA

200800039

3159002

Muhammet Ali ERŞAHİN

Kanunun 24/2. maddesi

(İkinci tebligat)

21.116,00 TL

2

SİVAS

---

3324974

Atılım Kireç Ulaştırma Mad. İnş. San. Tic. Ltd. Şti.

Kanunun 24/2. maddesi

(İlk tebligat)

---

3

GAZİANTEP

---

3327502

Mezopotamya Dil Kursu Eğt. Hız. San. Ve Tic. Ltd. Şti.

Kanunun 24/2. maddesi

(İlk tebligat)

---

4

GAZİANTEP

---

3328089

Berksan Mak. Inş. Nak. Tem. Otm. Pet. San. Ve Tıc. Ltd. Ştı.

Kanunun 24/2. maddesi

(İlk tebligat)

---

5

KONYA

200905731

3237285

Kommersan Mermer Maden İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş.

Kanunun 24/2. maddesi

(İkinci tebligat)

21.116,00 TL

6

SİVAS

20050532

3054664

Boğaziçi Yapı San ve Tic. Ltd. Şti.

Kanunun 24/2. ve Geçici 21/2. maddesi

(İkinci tebligat)

412,20 TL

7

KONYA

200903358

3230911

Karaşahin Met. Mad. Enj. Tar. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Kanunun Geçici 22.maddesi

30.000,00 TL

8

KOCAELİ

200611329

3097326

Ader Enerji ve Metal San. Tic. Ltd. Şti.

Kanunun 24/2. maddesi

(İlk tebligat)

---

9

AFYON

201300330

3293953

Hüsnü BAŞER

Kanunun 7. maddesi

30.000,00 TL

10

ANKARA

---

3313560

İsmert İnş. Malz. Nak. Mad. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Kanunun 24/2. Maddesi (İkinci tebligat)

21.116,00 TL

11

ANKARA

---

3313553

İsmert İnş. Malz. Nak. Mad. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Kanunun 24/2. Maddesi (İkinci tebligat)

21.116,00 TL

12

ANKARA

---

3307010

Eliz Peyz. Sera. Eml. Turz. Gıda İnş. Mad. Müş. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Kanunun

24/2. Maddesi

(İkinci tebligat)

21.116,00 TL

13

ANKARA

---

3309857

Silahtaroğlu Yol Yapı ve Mad. A.Ş.

Kanunun 24/2. Maddesi (İkinci tebligat)

21.116,00 TL

14

ANKARA

201002555

3244621

Lütfi DEMİR

Kanunun Geçici

22. maddesi

30.000,00 TL

15

ANKARA

200704122

3136768

Myk Mad. Petr. İnş. Taah. San. Tek. İth. İhr. Ltd. Şti.

Kanunun Geçici

22. maddesi

30.000,00 TL

16

ANKARA

20057847

3077428

Sargın İnş. Mak. San. ve Tic. A.Ş.

Kanunun Geçici

22. maddesi

30.000,00 TL

17

ANKARA

68122

2545225

Yüksel GÜLHAN

Kanunun Geçici

22. maddesi

30.000,00 TL

18

ANKARA

68123

2545218

Yüksel GÜLHAN

Kanunun Geçici

22. maddesi

30.000,00 TL

19

ANKARA

68565

2547816

Yüksel GÜLHAN

Kanunun Geçici

22. maddesi

30.000,00 TL

20

ÇANAKKALE

72981

3068553

Sami KILIÇ

Kanunun Geçici

22. maddesi

30.000,00 TL

21

ÇANAKKALE

20053151

3063179

Troy Taş. Mad. Er. Kerest. İnş. Taah. Tic. İth. İhr. Ltd. Şti.

Kanunun Geçici

22. maddesi

30.000,00 TL

22

HATAY

200702906

3135812

Erten ELÇİ

Kanunun Geçici

22. maddesi

30.000,00 TL

23

TUNCELİ

62337

2494697

Nesko Mad. Tic. ve San. A.Ş.

Kanunun Geçici 22. maddesi

30.000,00 TL

24

TUNCELİ

200901013

3207312

Model Müh. Mad. Petr. İnş. Taah. San. Teks. İth. İhr. Ltd. Şti.

Kanunun Geçici 22. maddesi

30.000,00 TL

25

ELAZIĞ

36737

2264891

Abdulaziz ATİLA

Kanunun 24/2. Maddesi (İlk tebligat)

---

26

ELAZIĞ

---

3289844

Melik SEPTİOĞLU

Kanunun 24/2. Maddesi (İlk tebligat)

---

27

İSTANBUL

200707898

3131129

Anadol Yapı Taşımacılık San. Ltd. Şti

Kanunun 24/2. Maddesi (İlk tebligat)

---

28

BURSA

200709203

3149922

Mevlüt Dinç ERCAN

Kanunun Geçici

21. maddesi

14.652,00 TL

29

ELAZIĞ

20067002

3110799

Faik YAKŞİ

Kanunun 24/2. Maddesi (İlk tebligat)

---

30

ELAZIĞ

200810406

3188260

Alattin ERZURUM

Kanunun 24/2. Maddesi (İlk tebligat)

---

31

ESKİŞEHİR

200902334

3210646

Kareem Stone Mad. Taş. İçe. Boya End. Mak. İth. İhr. San. Ve Tic. Ltd. Şti.

Kanunun 24/2. Maddesi

(İlk tebligat)

---

32

ESKİŞEHİR

200902333

3210644

Kareem Stone Mad. Taş. İçe. Boya End. Mak. İth. İhr. San. Ve Tic. Ltd. Şti.

Kanunun 24/2. Maddesi (İlk tebligat)

---

33

ESKİŞEHİR

19638

2113448

Rafet AKYALÇIN

Kanunun 24/2. Maddesi (İlk tebligat)

---

34

ELAZIĞ

---

3291184

Mar-Alçı Mad. İnş. Nak. Eğt. Sağ. Tic. San. Ltd. Şti.

Kanunun 24/2. Maddesi (İlk tebligat)

---

35

ESKİŞEHİR

201200852

3288170

F.M. Mer. Mad. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Kanunun 24/2. Maddesi (İlk tebligat)

---

36

BURSA

85282

3339154

Sinta- San. İnş. Taahhüt ve Tic. A.Ş.

Kanunun 24. Maddesinin 11. fıkrası

52.790,00 TL

37

ADANA

200811289

3202334

Ayze Mad. İnş. Malz. Nakl. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Kanunun Geçici

22. maddesi

30.000,00 TL

38

BURSA

69194

2352627

Öztürk Mer. Pa. Ta. Sa. Tic. Ltd. Şti.

Kanunun Geçici

22. maddesi

30.000,00 TL

39

BURSA

200805272

3180837

Alpler Mad. Yol İnş. San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.

Kanunun Geçici

22. maddesi

30.000,00 TL

40

BURSA

200902602

3211703

Hamdi PİŞKİNDEMİR

Kanunun Geçici

22. maddesi

30.000,00 TL

41

DİYARBAKIR

200902711

3212481

Bec Tel İnş. Mad. Dan. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Kanunun 24/2. maddesi

(İlk tebligat)

---

42

DÜZCE

82818

3294319

Vi Yapı Mad. Tar. Orm. ve Hay. San. Tic. Ltd. Şti.

Kanunun 24. Maddesinin 11. fıkrası

52.790,00 TL

43

ANTALYA

200900720

3203692

Göknar Mad. Tar. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Kanunun 24/2. maddesi

(İlk tebligat)

---

44

ANTALYA

200902518

3211163

Süheyl Haşim ÇEVİK

Kanunun 24/2. maddesi

(İlk tebligat)

---

45

ANTALYA

200902519

3211164

Süheyl Haşim ÇEVİK

Kanunun 24/2. maddesi

(İlk tebligat)

---

46

ANTALYA

200902520

3211165

Süheyl Haşim ÇEVİK

Kanunun 24/2. maddesi

(İlk tebligat)

---

47

ANTALYA

200902517

3211160

Süheyl Haşim ÇEVİK

Kanunun 24/2. maddesi

(İlk tebligat)

---

48

ANTALYA

200902552

3211166

Süheyl Haşim ÇEVİK

Kanunun 24/2. maddesi

(İlk tebligat)

---

49

ANTALYA

20050044

3052701

B.E.S. Madencilik İnşaat Taah. Tic. San. A.Ş.

Kanunun 13/1. maddesi

21.116,00 TL

50

ANTALYA

200807113

3185038

Ekol Mermercilik Madencilik Tur. Taş. Eml. İnş. Taah. İml. Orm. Ürn. Tic. Ltd. Şti.

Kanunun 10. maddesi (Terk eksikliği tebligatı)

---

51

ANTALYA

201002050

3243706

Mnz Mer. Mad. Turz. Dış Tic. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Kanunun 24/2. maddesi

(İlk tebligat)

---

52

ANTALYA

201002291

3244064

Mnz Mer. Mad. Turz. Dış Tic. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Kanunun 24/2. maddesi

(İlk tebligat)

---

53

ANTALYA

201002049

3243705

Mnz Mer. Mad. Turz. Dış Tic. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Kanunun 24/2. maddesi

(İlk tebligat)

---

54

ANTALYA

201002290

3244066

Mnz Mer. Mad. Turz. Dış Tic. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Kanunun 24/2. maddesi

(İlk tebligat)

---

55

ANTALYA

201002293

3244058

Mnz Mer. Mad. Turz. Dış Tic. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Kanunun 24/2. maddesi

(İlk tebligat)

---

56

ANTALYA

201002287

3244056

Mnz Mer. Mad. Turz. Dış Tic. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Kanunun 24/2. maddesi

(İlk tebligat)

---

57

ANKARA

---

3313554

İsmert İnş. Malz. Nak. Mad. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Kanunun 4/2. maddesi (İkinci tebligat)

21.116,00 TL

58

MERSİN

48908

2372864

Mass Mermer İhr. İth. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Kanunun 11/3. Maddesi

21.116,00 TL

59

MERSİN

200711549

3158229

Özbiçer Nak. İn. Yapı Taah. Turz. Teks. Gıda İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.

24/2. Maddesi

(İlk tebligat)

---

60

KAYSERİ

55471

2436469

Mustafa UYMAZ

Kanunun 10. maddesi

---

61

KAYSERİ

200904744

3234456

Mustafa ERGÜN

Kanunun 24/2. maddesi

(İlk tebligat)

---

62

KAYSERİ

200901473

3194755

Yaşar ÇOBAN

Kanunun 24/2. maddesi

(İlk tebligat)

---

63

KAYSERİ

201300264

3291851

Gazi MURT

Kanunun 24/2. maddesi

(İlk tebligat)

---

64

KAYSERİ

20058176

3077983

Mustafa SOLMAZ

Kanunun Geçici

22. maddesi

30.000,00 TL

65

KAYSERİ

20058189

3077967

İbrahim KARAGÜL

Kanunun Geçici

22. maddesi

30.000,00 TL

66

AKSARAY

---

3326780

Pars Yapı Elem. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Kanunun 24/2. maddesi

(İlk tebligat)

---

67

ÇANKIRI

---

3297930

Dulkadiroğlu Jeotek. Mad. Müh. Ltd. Şti.

Kanunun 24/2. maddesi

(İlk tebligat)

---

68

MANİSA

201300137

3293845

İstaş İstanbul Taş ve Mer. San. Ltd. Şti.

Kanunun 24/2. maddesi

(İlk tebligat)

---

69

MANİSA

201300139

3293846

İstaş İstanbul Taş ve Mer. San. Ltd. Şti.

Kanunun 24/2. maddesi

(İlk tebligat)

---

70

MANİSA

201300138

3293844

İstaş İstanbul Taş ve Mer. San. Ltd. Şti.

Kanunun 24/2. maddesi

(İlk tebligat)

---

71

MANİSA

200901697

3209325

Halil YAVUZ

Kanunun 24/2. maddesi

(İlk tebligat)

---

72

MANİSA

200900652

3203218

Mor-Mera Mer. Mad. Hayv. San. Tic. Ltd. Şti.

Kanunun 24/2. maddesi

(İlk tebligat)

---

73

MANİSA

200804091

3176723

Alpler Mad. Yol İnş. San. Ve Dış Tic. Ltd. Şti.

Kanunun Geçici

22. maddesi

30.000,00 TL

74

KARAMAN

200902718

3111564

Ceyhun ÜNSAL

Kanunun Geçici

21. maddesi

11.875.00 TL

75

KARAMAN

200904135

3232523

Bedii Özgün ve Oğulları Mad. Plas. Turz. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.

Kanunun Geçici

22. maddesi

30.000,00 TL

76

KARAMAN

71348

2567537

Taşkale Mer. Mad. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Kanunun Geçici

22. maddesi

30.000,00 TL

77

AYDIN

---

3250432

Ferhat ÖZLER

Kanunun 24/2. maddesi

(İlk tebligat)

---

78

AYDIN

---

3323593

Dilara IŞIK

Kanunun 24/2. maddesi

(İlk tebligat)

---

79

İZMİR

---

3293963

Tolga MERT KOCA

Kanunun 24/2. maddesi

(İlk tebligat)

---

80

İZMİR

200810063

3196282

Diril Mad. Loj. İnş. San. Tic. A.Ş.

Kanunun 24/2. maddesi

(İlk tebligat)

---

81

İZMİR

---

3317344

Eminoğlulları Hafr. Son. Mak. Nak. İnş Oto. Akar. Tar. ve Hay. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Kanunun 24/2. maddesi

(İlk tebligat)

---

82

ARTVİN

81119

3276719

A.S.O.R. Mad. Bet.İnş. Ve Orm. Ür. San. Nak. Kuy. Mim. Müh.Müş. ve Serv. Hiz. Tic. Ltd. Şti.

Kanunun Geçici

22. maddesi

30.000,00 TL

83

KASTAMONU

200906449

3238895

Gündoğan GÜLER

Kanunun Geçici

22. maddesi

30.000,00 TL

84

İZMİR

200703668

3136275

Ali TEKİN

Kanunun Geçici

22. maddesi

30.000,00 TL

85

İZMİR

20057963

3077618

Carat Doğal Taşlar ve Madencilik Paz. San. Tic. A.Ş.

Kanunun Geçici

22. maddesi

30.000,00 TL

86

KASTAMONU

79657

3269102

Berkan MOLLAOĞLU

Kanunun Geçici

22. maddesi

30.000,00 TL

87

ERZURUM

79765

3256358

Odisan Ortadoğu İnş. ve San. Tic. A.Ş.

Kanunun Geçici

22. maddesi

30.000,00  TL

88

İZMİR

20054911

3068403

Sahra Nak. Mad. İnş. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.

Kanunun Geçici

22. Maddesi

30.000,00 TL

89

İZMİR

200808868

3190853

Hoşcan Mermer Madencilik Sanayi Ticaret Limited Şirketi

Kanunun Geçici

22. Maddesi

30.000,00 TL

90

BİLECİK

200903681

2596606

Meral ÖZDEMİR

Kanunun 24/2. maddesi

(İlk tebligat)

---

91

BİLECİK

200903680

2596615

Meral ÖZDEMİR

Kanunun 24/2. maddesi

(İlk tebligat)

---

92

BALIKESİR

200704047

3137106

Yıldız Entegre Maden Üretim San. ve Tic. Ltd. Şti

Kanunun 24/2. maddesi

(İlk tebligat)

--

93

ADIYAMAN

201003689

3247004

İsmail ÇALIŞ

Kanunun 24/2. maddesi

( İkinci tebligat-İdari Para Cezası)

21.116,00 TL

94

ADIYAMAN

201003689

3247004

İsmail ÇALIŞ

Kanunun 24/2. maddesi

(İkinci tebligat)

---

95

ISPARTA

201300378

3295840

Şıhmus KONCAK

Kanunun 24/2. maddesi

(İlk tebligat)

---

96

ISPARTA

201200063

3279883

Gürler İnş. Taah. Mad. Nak. Hazır Beton İth. İhr. Tic. ve San. A. Ş.

Kanunun 24/2. maddesi

(İlk tebligat)

---

97

KARAMAN

200610816

3121990

Arıman Müh. Mak. End. Ür. İm. İth. İhr. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Kanunun 10. Maddesi Terk Eksiklik

---

98

ISPARTA

201002550

3244939

Yank İnşaat Maden Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti

Kanunun 24/2. maddesi

(İkinci tebligat-İdari Para Cezası)

21.116,00 TL

99

ISPARTA

201002550

3244939

Yank İnşaat Maden Turizm San.ve Tic. Ltd. Şti

Kanunun 24/2. maddesi

(İkinci tebligat)

---

100

ANKARA

68565

2547816

Yüksel GÜLHAN

Kanunun 24. Maddesinin 11. fıkrası

52.790,00 TL

101

ANKARA

68122

2547816

Yüksel GÜLHAN

Kanunun 24. Maddesinin 11. fıkrası

52.790,00 TL

102

ANKARA

68123

2547816

Yüksel GÜLHAN

Kanunun 24. Maddesinin 11. fıkrası

52.790,00 TL

103

GİRESUN

81685

3267963

Eser-Yiğit İnş. Hafr. Nak. Mad. Turz. Ve Tic. Ltd. Şti.

Kanunun 24. Maddesinin 11.fıkrası

52.790,00 TL

104

KAYSERİ

201600131

3314780

Hüner Mad. Nak. Pet. San. Tic. Ltd. Şti.

Kanunun 24/2. maddesi

---

105

AYDIN

----

3270686

Yapıyol İnş. Mad. Turz. San. Tic. A. Ş.

Kanunun 24/2. maddesi

----

106

AYDIN

----

3272035

Yapıyol İnş. Mad. Turz. San. Tic. A. Ş.

Kanunun 24/2. maddesi

----

107

ANKARA

200804294

3178275

Fbm Mad. İnş. Taah. Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Kanunun 24/2. Maddesi (İlk tebligat)

21.116,00 TL

108

ANKARA

200804295

3178274

Fbm Mad. İnş. Taah. Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Kanunun 24/2. Maddesi (İlk tebligat)

21.116,00 TL

109

ISPARTA

201300379

3295839

Şıhmus KONCAK

Kanunun 24/2. maddesi

(İlk tebligat)

----

110

KAYSERİ

200904745

3234455

Mustafa ERGÜN

Kanunun 24/2. maddesi

(İlk tebligat)

----

7603/1-1