22 Ağustos 2016 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29809

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğünden:

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğünden:

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğünden:

İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğünden:

AVUKAT ALINACAKTIR

Üniversitemiz Hukuk Müşavirliği bünyesinde istihdam edilmek üzere, 18/03/2002 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin Ek 6'ncı maddesi gereğince hazırlanan ve 25/03/2015 tarih ve 29306 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Giriş Sınavı ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca 1 (bir) adet Avukat alımı yapılacaktır.

 

Unvanı

Derecesi

Adedi

Aranan Nitelikler

Avukat

6

1

1 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

2 - Son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış KPSSP3 puan türünden, en az 70 puan almış olmak,

3 - Hukuk Fakültesi mezunu olmak ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki Yükseköğretim Kurumlarından mezun olmak,

4 - Son başvuru tarihi itibariyle Avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak.

 

SINAV BAŞVURU YERİ VE TARİHLERİ

Başvuru Yeri ve Tarihleri

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Avşar Yerleşkesi Onikişubat/KAHRAMANMARAŞ 22.08.2016 - 05.09.2016 Başvurular Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılacaktır. Posta yolu ile yapılan başvuru kabul edilmeyecektir.

Ön Değerlendirme Sonuç Açıklama Tarihi

09.09.2016

Yazılı Sınav Yeri ve Tarihi

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü/23.09.2016

Saat: 14:00

Yazılı Sınav Sonucu Açıklama Tarihi

29.09.2016

Sözlü Sınav Yeri ve Tarihi

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü 06.10.2016

Saat: 14:00

Sonuç Açıklama Tarihi

13.10.2016

 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1 - Başvuru Formu, (www.ksu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.)

2 - Diploma ve mezuniyet belgesinin onaylı örneği (eğitimini yurt dışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin onaylı örneği)

3 - KPSS (B) sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı,

4 - Özgeçmiş,

5 - Avukatlık ruhsatnamesinin onaylı örneği.

Bu belgeler, aslı ibraz edilmek kaydıyla Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığınca da onaylanabilir.

Not: Başvuru İnceleme Komisyonu tarafından istenilen şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilenlerin başvuruları değerlendirilmeye alınmaz.

BAŞVURU ŞARTLARI, SINAVIN ŞEKLİ, YERİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

Başvurular Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına 22.08.2016 - 05.09.2016 tarihleri arasında şahsen yapılacaktır. Posta yolu ile başvuru kabul edilmeyecektir.

Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilecektir. Sınav için öngörülen süre içerisinde yapılan başvuruları inceleyerek adayların aranan şartları taşıyıp taşımadıkları, Başvuru İnceleme Komisyonu tarafından değerlendirilecek olup, başvurusu kabul edilen adayların listesi Üniversitemizin www.ksu.edu.tr sayfasında yayımlanacaktır.

Aranılan şartları taşıyan adaylar, ilanda belirtilen KPSSP3 puan türünden en yüksek puanı alan adaydan başlamak ve atama yapılacak kadro sayısının 5 (beş) katını geçmemek üzere, bir sıralama yapılarak yazılı sınava tabi tutulacaktır. (KPSSP3 puan türü itibariyle en son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylarda yazılı sınava çağrılacaktır.) sıralamaya giren adaylar Üniversitemiz internet sayfasından www.ksu.edu.tr duyurulacaktır.

YAZILI SINAV KONULARI

1 - a) Anayasa Hukuku

b) Medeni Hukuk

c) Borçlar Hukuku

d) Ticaret Hukuku

e) Medeni Usul Hukuku

f) İcra ve İflas Hukuku

g) İdare Hukuku

h) İdari Yargılama Hukuku

i) Ceza Hukuku

j) Ceza Usul Hukuku

k) İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

2 - 2547 ve 2914 sayılı Kanunlar ve İlgili Mevzuat

SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Yazılı sınavda yetmiş ve üzeri puan alan adaylardan ilan edilen boş kadro sayısının en çok dört katı aday yazılı sınav başarı sıralamasına göre sözlü sınava çağrılacaktır. (Çağrılacak olan son sıradaki aday ile eşit puana sahip adayların tamamı da sözlü sınava çağırılır.) Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için en az yetmiş puan alınması şarttır. Yazılı ve sözlü sınav notları ortalaması alınarak başarı notu bulunur. Başarı sıralaması, en yüksek not alandan başlamak üzere belirlenir.

SÖZLÜ SINAV KONULARI

a) Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

d) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

e) Genel yetenek ve genel kültürü,

f) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı.

Yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilirler. Adaylar, Sınav Kurulu tarafından bu fıkranın (a) bendi için 50 (elli) puan, diğer bentlerde yazılı özelliklerin her biri için 10 (on)'ar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için, Sınav Kurulu ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.

SINAV SONUÇLARININ İLANI VE İTİRAZLAR

1 - Sınav sonuçları, Sınav Kurulu tarafından başarı puanı en yüksek olan adaydan başlamak suretiyle sınav duyurusunda belirtilen avukat kadro sayısı kadar asıl aday ile bunların yarısı kadar yedek aday isimlerinden oluşturulan başarı listesi Üniversitemizin internet sayfasından duyurulacaktır. Ayrıca, başarılı olan adaylara sonuç yazılı olarak bildirilir.

2 - Başarı sırasına göre oluşturulacak yedek aday listesi, sınav sonuçlarının ilanından itibaren 6 (altı) ay süreyle geçerlidir.

3 - Sınavda yetmiş ve üzeri puan almış olmak sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.

4 - Duyuru tarihinden itibaren beş iş günü içerisinde sınav sonuçlarına itiraz edilebilir. Yapılan itirazlar Sınav Kurulunca varsa sözlü sınav tarihinden önce ve herhalde en geç 15 (onbeş) gün içinde sonuçlandırılır.

GERÇEĞE AYKIRI BEYAN

1 - Sınavı kazananlardan sınav başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir şekilde hak talep edemez.

2 - Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

ATANMA İŞLEMLERİ

1 - Giriş sınavında başarılı olup, asıl listede yer alanlardan, kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içinde istenen belgeleri ibraz edenler, avukat kadrosuna atanırlar,

2 - Adayların avukat kadrolarına atanmaları giriş sınavı başarı puan sıralamasına göre yapılır. Sınavda başarılı olup göreve başlamayanların veya ataması yapılıp herhangi bir sebeple görevden ayrılanların yerine, yeni bir sınav yapılana kadar ve her halükarda giriş sınavı sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren en geç 6 (altı) ay içinde, giriş sınavı başarı sırası dikkate alınarak yedek listeden atama yapılabilir.

3 - Gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış ise bu atamalar iptal edilir. Atama yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde mazeretsiz olarak başvurmayanlar veya ataması yapıldığı halde süresi içinde göreve mazeretsiz başlamayanlar atama işlemlerinden sarfınazar etmiş sayılırlar ve sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.

Atamaları yapılanların görevlerine başlamalarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 62'nci ve 63'üncü maddesi hükümleri uygulanır.

7628/1-1


Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 ve 2914 sayılı Kanun, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin yürürlükteki ilgili maddeleri ile Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Başvuruda bulunacak adaylar, yazışma adreslerini içeren, başvurdukları bölüm ve anabilim/anasanat dallarını belirttikleri dilekçelerine, yayın dosyalarına ek olarak özgeçmiş, 4 adet fotoğraf, öğrenim durumlarını gösterir belgeler (lisans, yükseklisans, doktora ve doçentlik belgeleri) nüfus cüzdanı örneği ve halen çalışanlar ile daha evvel kamu hizmeti bulunanlar hizmet belgelerini ekleyerek (Üniversitemiz Personeli hariç), Profesör kadrosuna başvuracak adayların Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığı’na, Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların ise ilgili birimlere şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Başvuruda bulunacak adayların; http://www.kku.edu.tr/ internet adresindeki Personel Dairesi Başkanlığı web sayfasından erişebilecekleri Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri’ne göre sağladıkları Akademik Etkinlik Puan tablosunu hazırlayarak dilekçelerine ve yayın dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

Profesör kadrolarına müracaat edecek adaylar;

Özgeçmişlerini, (birisi başlıca araştırma eseri olmak üzere gösterecekleri eser veya yayınlarını belirttikleri) bilimsel yayınlarını, kongre, konferans ve tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, bunlara ilişkin dokümanı, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden, biten yüksek lisans (bilim uzmanlığı) ve doktora çalışmalarını, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne katkılarını kapsayan eserlerinin belirtildiği yayın listesini içeren 6 takım yayın dosyalarını başvuru dilekçelerine ekleyeceklerdir.

Yardımcı Doçent kadrolarına müracaat edecek adaylar;

Başvuru dilekçelerine yukarıdaki belgelere ilave olarak, bilimsel çalışma ve yayınlarını, özgeçmişlerini, yayın listelerini kapsayan 4 takım dosya ile birlikte ilgili birimlere şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların, yabancı dil sınav tarihi müracaat tarihinin bitiminde ilgili birimlerde ilan edilecektir.

Bütün kadrolara başvuracak adayların Devlet hizmetine girmede aranan niteliklere sahip olmaları gerekmektedir.

Bütün kadrolara başvuru süresi bu ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün olup, posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

 

BÖL. ANABİLİM/ ANASANAT DALI

PROF

YRD. DOÇ

AÇIKLAMALAR

TIP FAKÜLTESİ

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Göğüs Cerrahisi

1

 

Akciğer transplantasyonu konusunda deneyimi olmak, deney hayvanları kullanım sertifikası olmak ve deneysel hayvan modelleri konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Çocuk Cerrahisi

 

1

Çocuk apandisitlerinin tanısında skorlama ile ilgili çalışma yapmış olmak.

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

 

 

 

İç Hastalıkları

 

1

Gastroenteroloji uzmanı olmak, deney hayvanları kullanım sertifikası olmak, ülseratif Kolitli hastalarda atrial elektromekanik gecikme ve sol atrial mekanik fonksiyonları konusunda çalışma yapmış olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİL. FAKÜLTESİ

Maliye Bölümü

 

 

 

Mali İktisat

 

1

Yabancı bankacılık ve doğrudan yabancı sermaye yatırımları üzerine çalışmaları olmak.

EĞİTİM FAKÜLTESİ

Eğitim Bilimleri Bölümü

 

 

 

Eğitim Yönetimi Tef., Plan. ve Ekonomisi

1

 

Eğitim Yönetimi ve Teftişi Alanında Doçent olmak, örgütsel öğrenme konusunda çalışmalar yapmış olmak.

İlköğretim Bölümü

 

 

 

Okul Öncesi Eğitimi

 

1

Yüksek lisans ve doktorasını okul öncesi eğitimi alanında yapmak ve erken çocukluk döneminde baba katılımı üzerine çalışmalar yapmış olmak.

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü

 

1

Yüksek lisans ve sanatta yeterlilik derecesini İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı alanında yapmak ve doğal ve yapay aydınlatma ilkeleri ve yöntemleri konusunda çalışmalar yapmış olmak.

TOPLAM

2

5

 

7625/1-1


Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince aşağıda unvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim üyesi alınacaktır. İlgililerin;

a) 657 Sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları,

b) Adayların 2547 Sayılı Kanun'un 5772 sayılı Kanun'la değiştirilen 23. 25. ve 26. maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmaları,

c) Yabancı Ülkelerden alınan Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen şartları taşıyan adayların;

1 - Profesör kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların başvuracakları Anabilim Dalını belirtir dilekçelerine; özgeçmiş, doçentlik belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarının birer suretini ekleyerek 6 (Altı) adet CD ortamında Rektörlüğe,

2 - Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adayların anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçelerine kısa özgeçmişlerini, doktora belgelerini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (Dört) adet CD şeklinde ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir.

3 - Yardımcı Doçentler için, Üniversitemizin yapacağı yabancı dil sınavından en az 70 (yetmiş) puan almış olmak gerekmektedir.

4 - Atamalar, Üniversitemiz Senatosunca belirlenen Öğretim Üyeliğine Yükselme ve Atama Kriterlerine göre yapılacaktır.

5 - Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvurabilirler. Birden fazla kadroya başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

6 - Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

7 - İLK BAŞVURU TARİHİ   :  22.08.2016

     SON BAŞVURU TARİHİ  :  05.09.2016

 

Sınav Programı:

Sınav Tarihi: 08.09.2016    Sınav Saati: 10:00

Yardımcı Doçentler için Yabancı Dil Sınavı

Sınav Yeri  : İlgili Birim

 

BİRİM/BÖLÜM

PROFESÖR

YARDIMCI DOÇENT

AÇIKLAMALAR

ANABİLİM/ANASANAT DALI/PROGRAM

 

 

 

TIP FAKÜLTESİ

Fizyoloji ABD

 

1

Tıp Fizyoloji Alanında doktora yapmış olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Siyaset ve Sosyal Bilimler ABD

 

1

Siyaset Bilimi Alanında doktora yapmış olmak.

ECZACILIK FAKÜLTESİ

Farmakoloji

1

 

Likenler ve Biyolojik Aktiviteleri üzerine çalışmış olmak.

7629/1-1


Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunun ilgili maddeleri gereğince Doçent alınacaktır. Adayların ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Doçentlerin Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına, Yardımcı Doçentlerin ilgili birime başvurmaları, adayların http://www.bilecik.edu.tr/Dosya/Arsiv/Yonergeler/Ogretim_Uyeligine_Atanma_ve_Yukseltilme_Yonergesi.pdf web adresinde mevcut başvuru koşullarını sağlıyor olmaları gerekmektedir.

İSTENEN BELGELER:

Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların, www.bilecik.edu.tr adresinde bulunan müracaat formu, başvurdukları birim ve ana bilim dalını belirten dilekçe, özgeçmiş, 2 (iki) adet fotoğraf, öğrenim belgeleri ile yayın listesi ve yayınları, tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan 4 (dört) takım dosya.

İlanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin www.bilecik.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

Not: Müracaatlar şahsen yapılacak olup, posta yoluyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

 

İLGİLİ BİRİM

DOÇENT

ARANAN ÖZEL ŞARTLAR

Derece

Adet

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İşletme Bölümü

Doçentliğini Muhasebe alanında almış, Muhasebe Eğitimi ve Muhasebe Etiği konularında çalışmaları olmak.

İşletme Ana Bilim Dalı

1

1

İşletme Ana Bilim Dalı

1

1

Doçentliğini Muhasebe alanında almış, Muhasebe Eğitimi ve Muhasebe Etiği, Muhasebe Standartları konularında çalışmaları olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Makine ve İmalat Mühendisliği Bölümü

Doçentliğini Makine Mühendisliği alanında almış, Magnezyum ve Alüminyum alaşımlarının işlenebilirliği ve Ürün Geliştirme alanlarında çalışmaları olmak.

Makine ve İmalat Mühendisliği Ana Bilim Dalı

1

1

GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ

Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı Bölümü

Doçentliğini Maden Mühendisliği Bilim dalında almış olmak. Doğal taşlar, doğal taşların kesilebilirliği, doğal taşların işlenmesi konularında çalışmaları olmak.

Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı Ana Bilim Dalı

1

1

7622/1-1


İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğünden:

İlan Tarihi                  : 22.08.2016

Son Başvuru Tarihi    : 05.09.2016

Eğitim dili İngilizce olan Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Üyesi alınacaktır.

Başvuracak adayların Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliği’nin Madde 8/7’de belirtilen yabancı dil (İngilizce) asgari koşullarını sağlamış olmak şartıyla ilanda belirtilen ve aşağıda ayrıntıları verilen evrakları süresi içerisinde teslim etmeleri gereklidir.

 

YARDIMCI DOÇENT KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER:

1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe

2 - Özgeçmiş

3 - Yayın listesi

4 - 2 adet vesikalık fotoğraf

5 - Nüfus cüzdanı örneği

6 - Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora belgesi) (yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması)

7 - Akademik unvana atanma yazıları (daha önce Yrd.Doç. kadrosuna atanmış ise (varsa) atama yazısı)

8 - Yabancı dil (İngilizce) yeterliliğine ilişkin belge ve varsa diğer yabancı dil yeterliliğine ilişkin belge

9 -  Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya veya 1 adet dosya 3 adet CD

10 - Varsa yurt dışı deneyimi gösterir belge ile kendi alanında İngilizce eğitim verildiğine dair belge

 

DOÇENT KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER:

1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe

2 - Özgeçmiş

3 - Yayın listesi

4 - 2 adet vesikalık fotoğraf

5 - Nüfus cüzdanı örneği

6 - Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik belgesi) (yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması)

7 - Akademik unvana atanma yazıları (daha önce Yrd.Doç. kadrosuna atanmış ise (varsa) atama yazısı)

8 - Yabancı dil (İngilizce) yeterliliğine ilişkin belge ve varsa diğer yabancı dil yeterliliğine ilişkin belge

9 - Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya veya 1 adet dosya 3 adet CD

10 - Varsa yurt dışı deneyimi gösterir belge ile kendi alanında İngilizce eğitim verildiğine dair belge

 

PROFESÖR KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER:

1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe

2 - Özgeçmiş

3 - Yayın listesi (başlıca eser belirtilmelidir)

4 - 2 adet vesikalık fotoğraf

5 - Nüfus cüzdanı örneği

6 - Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik belgesi) (yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması)

7 - Akademik unvana atanma yazıları (daha önce Yrd.Doç. kadrosuna atanmış ise (varsa) atama yazısı)

8 - Yabancı dil (İngilizce) yeterliliğine ilişkin belge ve varsa diğer yabancı dil yeterliliğine ilişkin belge

9 - Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosya veya 1 adet dosya 5 adet CD

10 - Varsa yurt dışı deneyimi gösterir belge ile kendi alanında İngilizce eğitim verildiğine dair belge

 

NOTLAR:

1 - Adayların ilgili Fakültelere şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

2 - Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İlanımıza www.ieu.edu.tr. adresinden ulaşılabilir.

 

                                                                                                 BAŞVURU YERİ VE İLETİŞİM

                                                                                               İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ

                                                                            Uygulamalı Yönetim Bilimleri Yüksekokulu      : (232) 4888144

                                                                            İşletme Fakültesi                                                 : (232) 4888113

                                                                            İletişim Fakültesi                                                 : (232) 4888138

                                                                            Fen Edebiyat Fakültesi                                        : (232) 4888139

                                                                            Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi                   : (232) 4885301

                                                                            Hukuk Fakültesi                                                 : (232) 4888145

                                                                            Mühendislik ve Bilgisayar Bilimleri Fakültesi    : (232) 4888122

                                                                            Sağlık Bilimleri Fakültesi                                    : (232) 4888311

Fax: (232) 2792626

 

FAKÜLTE / YÜKSEKOKUL

BÖLÜM / PROGRAM

UNVAN

ADET

ANABİLİM DALI / AÇIKLAMA

Uygulamalı Yönetim Bilimleri Yüksekokulu

Mutfak Sanatları ve Yönetimi

Profesör

veya

Doçent

veya

Yardımcı Doçent

2

• Turizm, Turizm İşletmeciliği, Mutfak Sanatları ve Gastronomi, Tarih, Coğrafya, Sosyoloji, Antropoloji, İşletme Anabilim Dallarında  (Tarih, Coğrafya, Sosyoloji, Antropoloji anabilim dallarından başvuracak olan adayların “Mutfak ve Mutfak Kültürleri” üzerine çalışmaları olmak)

• Kimya Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, Beslenme ve Diyetetik, Kimya Anabilim Dallarında (Kimya Mühendisliği ve Kimya anabilim dallarından başvuracak olan adayların “Gıda Kimyası” üzerine çalışmaları olmak)

İşletme Fakültesi

İşletme

Profesör

1

• Muhasebe veya Yönetim Organizasyon

İşletme Fakültesi

İşletme

Doçent

1

• Muhasebe veya Yönetim Organizasyon

İşletme Fakültesi

İşletme

Yardımcı Doçent

3

• Yönetim Organizasyon,  Muhasebe, Yönetim Bilimi veya Yöneylem Araştırması

İşletme Fakültesi

Lojistik Yönetimi

Profesör

veya

Doçent

1

• Endüstri Mühendisliği

İşletme Fakültesi

Uluslararası Ticaret ve Finansman

Profesör

veya

Doçent

veya

Yardımcı Doçent

2

• Uluslararası Ticaret ve Finans

İletişim Fakültesi

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

Yardımcı Doçent

1

• Halkla İlişkiler ve Tanıtım doktora programından mezun olmak ve “Kurumsal Sosyal Sorumluluk” ve “Kurumsal İletişim” alanlarında çalışmaları bulunmak

İletişim Fakültesi

Medya ve İletişim

Profesör

1

• Medya ve İletişim

Fen Edebiyat Fakültesi

Psikoloji

Profesör

1

• Klinik Psikoloji, Sosyal Psikoloji, Gelişim Psikolojisi veya Deneysel Psikoloji

Fen Edebiyat Fakültesi

Psikoloji

Doçent

1

• Klinik Psikoloji, Sosyal Psikoloji, Gelişim Psikolojisi veya Deneysel Psikoloji

Fen Edebiyat Fakültesi

Psikoloji

Yardımcı Doçent

2

• Klinik Psikoloji, Sosyal Psikoloji, Gelişim Psikolojisi veya Deneysel Psikoloji

Fen Edebiyat Fakültesi

Sosyoloji

Doçent

veya

Yardımcı Doçent

1

• Genel Sosyoloji ve Metodoloji

Fen Edebiyat Fakültesi

Matematik

Profesör

veya

Doçent

1

• Uygulamalı Matematik, Olasılık ve İstatistik

Fen Edebiyat Fakültesi

Matematik

Yardımcı Doçent

1

• Uygulamalı Matematik, Olasılık ve İstatistik

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi

Mimarlık

Profesör

veya

Doçent

2

• Yapı, Yapım Bilgisi ve Strüktürel Tasarım

• Hesaplamalı ve Bilgisayar Destekli Tasarım

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi

Görsel İletişim Tasarımı

Yardımcı Doçent

1

• Dijital Oyun Tasarımı ve Etkileşim Tasarımı alanında

çalışmalar yapmış olmak

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi

Endüstriyel Tasarım

Yardımcı Doçent

1

• Yaratıcı Endüstriler ve Yaratıcı Endüstri Kümeleri alanlarında çalışmalar yapmış olmak

Hukuk Fakültesi

Ticaret Hukuku

Profesör

veya

Doçent

veya

Yardımcı Doçent

1

• Avrupa Birliği ve Uluslararası Ticaret Hukuku alanında çalışmaları olmak

Hukuk Fakültesi

Ceza ve Ceza Usul Hukuku

Profesör

veya

Doçent

veya

Yardımcı Doçent

1

• Ceza ve Ceza Usul Hukuku

Hukuk Fakültesi

Anayasa Hukuku

Profesör

veya

Doçent

veya

Yardımcı Doçent

1

• Anayasa Hukuku

Hukuk Fakültesi

Medeni Hukuk

Profesör

veya

Doçent

veya

Yardımcı Doçent

1

• Fikri Mülkiyet Hakları alanında çalışmaları olmak

Mühendislik ve Bilgisayar Bilimleri Fakültesi

Endüstri Mühendisliği

Profesör

veya

Doçent

veya

Yardımcı Doçent

2

• Endüstri / Endüstri Sistemleri / Sistem Mühendisliği alanlarından birinde doktora derecesine sahip olmak 

Mühendislik ve Bilgisayar Bilimleri Fakültesi

Gıda Mühendisliği

Profesör

veya

Doçent

veya

Yardımcı Doçent

2

• Gıda Mühendisliği / Biyoloji alanlarından birinde doktora derecesine sahip olmak

Mühendislik ve Bilgisayar Bilimleri Fakültesi

Mekatronik Mühendisliği

Profesör

veya

Doçent

veya

Yardımcı Doçent

2

• Mekatronik / Makine / Elektrik Elektronik / Robotik Mühendisliği alanlarından birinde doktora derecesine sahip olmak

Mühendislik ve Bilgisayar Bilimleri Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

Profesör

veya

Doçent

veya

Yardımcı Doçent

1

• Bilgisayar / Yazılım / Bilişim / Teknoloji Mühendisliği ya da Bilgisayar Bilimleri alanlarından birinde doktora derecesine sahip olmak

Mühendislik ve Bilgisayar Bilimleri Fakültesi

Elektrik Elektronik Mühendisliği

Profesör

veya

Doçent

veya

Yardımcı Doçent

1

• Elektrik / Elektronik Mühendisliği alanlarından birinde doktora derecesine sahip olmak

 

Mühendislik ve Bilgisayar Bilimleri Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

Profesör

veya

Doçent

veya

Yardımcı Doçent

1

• İnşaat Mühendisliğinde doktora derecesine sahip olmak

Mühendislik ve Bilgisayar Bilimleri Fakültesi

Makine Mühendisliği

Profesör

veya

Doçent

veya

Yardımcı Doçent

1

• Makine Mühendisliğinde doktora derecesine sahip olmak

Mühendislik ve Bilgisayar Bilimleri Fakültesi

Havacılık ve Uzay Mühendisliği

Profesör

veya

Doçent

veya

Yardımcı Doçent

1

• Havacılık / Uzay / Uçak Mühendisliği alanlarından birinde doktora derecesine sahip olmak

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Sağlık Yönetimi

Profesör

veya

Doçent

1

• Sağlık Yönetimi doktora programından mezun olmak

7598/1-1