22 Ağustos 2016 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29809

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


KİRALIK DEPOLARA ŞEKER NAKLİYESİ HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

T.Ş.F.A.Ş. Çorum Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Kırklareli Belediye Başkanlığından:


ARSA VASIFLI TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Yozgat İl Özel İdaresi İl Encümen Başkanlığından:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

İstanbul İli Üsküdar Belediye Başkanlığından:


1 ADET RULMAN TAKMA-SÖKME TEZGAHI ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD Ankara Demiryol Fabrikası Müdürlüğünden:


JEOTERMAL SAHASI KİRAYA VERİLECEKTİR

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


GAYRIMENKUL SATILACAKTIR

Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Ankara Yenimahalle Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Ankara Yenimahalle Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


KİRALIK DEPOLARA ŞEKER NAKLİYESİ HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

T.Ş.F.A.Ş. Çorum Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

2016/2017 Kampanya Dönemi Kiralık Depolara Şeker Nakliyesi Hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.

İhale kayıt numarası                :  2016/332805

1 - İdarenin

a) Adresi                                 : Ankara Yolu 9. Km ÇORUM

b) Telefon ve faks numarası   : Tel: 364 235 04 70 (6 hat)

                                                  Faks: 364 235 04 77

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  Çorum Şeker Fabrikası 2016/2017 Kampanya Dönemi ±%20 toleranslı 33.000 Ton Şekerin Kiralık Depolara Nakliyesi hizmeti işidir.

b) Yapılacağı yer                    :  Çorum Şeker Fabrikası ile Kiralık depolar

c) İşin süresi                           :  Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren İdarece yazılı olarak bildirilen tarihte işe başlanır. İşin süresi işe başlama tarihinden itibaren Çorum Şeker Fabrikası 2016/2017 Kampanya Dönemidir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Çorum Şeker Fabrikası Ankara Yolu 9. Km. ÇORUM

b) Tarihi ve saati                     :  02/09/2016 Cuma günü, saat 14.00

4 - İhale dokümanı Çorum Şeker Fabrikası Ticaret Servisi Ankara Yolu 9. Km. ÇORUM adresinde görülebilir ve TL. 100,00- (YüzTürkLirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (kırkbeş) takvim günü olmalıdır.

7 - Mezkur alım 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

7597/1-1


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Kırklareli Belediye Başkanlığından:

Adres                               :  Karacaibrahim Mahallesi M. Kemal Bulvarı No: 3 KIRKLARELİ

Telefon/Faks Numarası    :  0 288 214 10 45 - 0 288 214 12 00

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait Kırklareli Merkez Karacaibrahim Mahallesi Fevzi Çakmak Bulvarı 15 Pafta 256 ada 206 parselde 1.743,02 m2 arsa alanı içinde toplam 4.560 m2 kullanım alanı bulunan 23.12.1991 tarihli imar planına göre ticari alan içerisinde yer alan Otel Binası şartnamesi dahilinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun (35/a) maddesi gereğince kapalı teklif usulünce satılacaktır.

2 - Bahse konu satış İhalesi 05/09/2016 tarihine rastlayan Pazartesi günü saat 15.00’ten itibaren B. Encümeni huzurunda Belediyemiz Meclis Salonunda yapılacaktır. Taşınmazın muhammen bedeli 12.500.000,00 TL.(Onikimilyonbeşyüzbintürklirası) olup, geçici teminatı 375.000,00-TL.’dir. (üçyüzyetmişbeşbintürklirası)

3 - Satışı yapılacak taşınmaz Belediyemiz Mülkiyetinde bulunduğundan 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17’nci maddesinin 4. fıkrasının r bendi gereğince KDV’den muaftır.

4 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için; verilecek kapalı teklif zarflarında aşağıda istenilen belgelerin bulundurulması zorunludur:

a - 2886 sayılı kanunun ilgili maddesi gereğince hazırlanacak Teklif Mektubu.

b - Geçici Teminat makbuzu veya teminat mektubu veya Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler. (Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları süresiz, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde ana paraya tekabül eden satış değerleri esas alınır.)

c - Şartname bedeli 300,00- TL olup, bu bedelin yatırıldığına dair Belediye makbuzunun ibraz edilmesi.

d - 2886 sayılı yasanın 6/2. maddesine istinaden ihaleye katılmama cezası almadığına dair yazılı taahhütname.

e - İhaleye katılacakların Belediyemize vadesi geçmiş herhangi bir borcu olmayacaktır. Borcu bulunanlar ihaleye katılamayacaktır. Gerçek kişilerin tasdikli (T.C. kimlik numarasını içeren) Nüfus Hüviyeti Sureti veya aslı ibraz edilmek kaydıyla nüfus cüzdan fotokopisi, ihalenin yapıldığı yıl içinde Nüfus Müdürlüğünden alınmış tasdikli İkametgah Belgesini, tebligat için Türkiye de adres göstermesi, Özel hukuk tüzel kişilerinin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi odasından yahut benzeri kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri veya vekaletnameyi, Dernek olması halinde dernek tüzüğünün onaylı fotokopisi, dernek karar defterinin onaylı fotokopisi ve faaliyetine devam ettiğine dair belge sunulması, Kamu tüzel kişilerinin ise, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişileri temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ibraz etmeleri şarttır.

f - Talipli İhale öncesi Yer Görme Belgesi imzalayacaktır. Belge örneği Mali Hizmetler Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Servisinden temin edilebilir.

5 - İhale ile ilgili şartname mesai saatleri içinde Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Servisinde görülebilir veya 300,00- TL karşılığında satın alınabilir.

6 - İhaleye girecekler gerekli evrakları ihale günü en geç saat 14.30’a kadar Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Servisine teslim etmeleri gerekmektedir.

7 - Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

8 - 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 29. maddesi gereğince İhale Komisyonu İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

7289/1-1


ARSA VASIFLI TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Yozgat İl Özel İdaresi İl Encümen Başkanlığından:

Mülkiyeti İdaremize ait Sorgun İlçe Merkezi Yenimahallesi Hamamaltı Mevkiinde bulunan tapunun 105 ada 18 parsel numarasında kayıtlı 23.066,99 m² alana sahip arsa vasıflı taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi uyarınca “Kapalı Teklif Usulü” ile satılacaktır.

1 - İhaleye çıkartılan taşınmazın muhammen bedeli geçici teminatı, ihale günü ve saati aşağıya çıkarılmıştır.

 

TAŞINMAZ

ALANI

MUH. BEDELİ

GEÇ. TEMİNAT

GÜN/SAATİ

Sorgun Yenimahalle 105 ada 18 parsel

23.066,99 m²

5.367.000,00- TL

161.010,00- TL

05.09.2016/10.30

 

2 - Söz konusu arsa satış ihalesi Yozgat İl Özel İdaresi Hizmet Binasındaki İl Encümeni toplantı salonunda İl Encümenince yapılacaktır.

3 - İhale ve satıştan doğan ya da doğacak her türlü vergi, resim, harç, tapu harçları, alım satım giderleri, sözleşme gideri ile bilimum tüm giderler ihale üzerinde kalan tarafından ödenecektir.

4 - İhale ilanı ve şartnamelerde belirtilmeyen hususlarda 2886 Sayılı Kanunu hükümleri uygulanır.

5 - Yozgat İl Özel İdaresi İl Encümeni 2886 Sayılı Kanunun 29. Maddesi gereğince ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedelin tespitinde yetkilidir.

6 - İHALEYE KATILACAK OLANLARDAN İSTENİLEN BELGELER

a) Gerçek kişiler için, İkametgah Belgesi (Nüfus Müdürlüğünden alınacak);

- Ayrıca İrtibat için telefon numarası varsa faks numarası, elektronik posta adresini belirtir yazılı beyanı,

- T.C. Kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanı fotokopisi.

- Noter Tasdikli imza sirküsü

b) Tüzel kişi olması halinde Ticaret Odasından veya Esnaf Odalarından alacağı Kayıt Belgesi (2016 yılı içerisinde alınmış olacaktır.)

- Şirketin Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmış sözleşmesi,

- Şirket adına ihaleye girmeye yetkili olduklarına dair şirketin yetkili karar organlarından alınan yetki belgesi,

- İmza sirküleri,

- Yukarıda b) bendinde istenilen belgeler aslı olacak veya noter tasdikli olacak.

c) Vekâleten ihaleye katılma halinde istekli adına bu işle ilgili olduğu açıkça belirtilen noter tasdikli vekâletname ve katılan kişinin noter tasdikli imza sirküsü,

ç) Gerçek veya tüzel kişilerin ihaleye ortak girişim halinde katılmaları durumunda noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı, ihalede ortakları temsil edecek pilot ortağın adı, ihalesine girilecek olan İdare taşınmazının parsel numarası, tapu devir işlemi bitene kadar ortakların ortaklıktan ayrılamayacağına ilişkin beyanları ve ortakların hisse oranlarını belirtir şekilde imzalanmış ortaklık sözleşmesi,

Ayrıca her bir ortak için ortakların gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre (a) ve (b) fıkrasında istenilen belgeler,

d) 2886 Sayılı D.İ.K.’unda belirtilen tahmin edilen bedelin %3 oranında Geçici teminatı TC Ziraat Bankası Yozgat Merkez Şubesine Yozgat İl Özel İdaresi adına geçici hesaba yatırılacak olup, geçici teminatın yatırıldığına dair, banka dekontu aslı veya banka teminat mektubu

e) 2886 sayılı D.İ.K esaslarına göre yasaklı olmadığına dair yazılı beyanı

f) İhalesine girilecek taşınmaza ait şartnamenin satın alındığını gösterir makbuz

g) Taşınmaza ait İhale şartnamesi ekinde olan teklif mektubu

h) Satılacak gayrimenkule ilişkin belediye imar planını incelediğini ve mevcut haliyle satın almak istediğine ilişkin taahhütname (İdareden alınacaktır).

7 - Taşınmaza ait ihale şartnamesi mesai saatleri içerisinde İl Özel İdaresi Emlak İstimlâk Müdürlüğü ile Encümen Müdürlüğünde görülebilir.

8 - Taşınmazın ihalesine katılmak isteyenler;

a) İstekli ilanda istenen belgeleri bir zarf içerisine koyacak, zarfın üzerine isteklinin ad, soyad, adres ve telefonu, şirket ise şirket bilgilerini ve ihaleye girilecek olan taşınmaz bilgilerini yazacaktır.

b) İstekliler ihale şartnamesinde örneği bulunan teklif mektubunu doldurduktan sonra imzalayarak zarf üzerine isteklinin ad, soyad, adres ve telefonunu, şirket ise şirket bilgilerini ve ihalesine girilecek taşınmaz bilgilerini yazdıktan sonra yine zarf üzerine “TEKLİF MEKTUBUDUR” ibaresi yazarak ilanda istenilen belgelerin konulduğu büyük zarf içerisine koyarak 05/09/2016 Pazartesi günü, ihalesine girilecek taşınmazın ihale saatine kadar imza karşılığında Yozgat İl Özel İdaresi Hizmet binasındaki İl Encümen Başkanlığına teslim edeceklerdir.

c) İstekliler yukarıda istenilen belgelerin konulduğu büyük zarf ile teklif mektubu zarfını imzalayacak veya kaşeleyecektir.

9 - Telgraf ve faks ile yapılacak müracaatlar postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

İlan olunur.

7419/1-1


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

İstanbul İli Üsküdar Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Kuzguncuk (Burhaniye) Mahallesi, 213 pafta, 737 ada, 36 parsel sayılı, arsa nitelikli, 1.466,16 m² alanlı, imar planında “Konut Alanı” lejantında kalan ve aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmazın tamamı 2886 sayılı Devlet İhale Yasasının 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ile satılacaktır.

 

İlçe Mahalle

Pafta / Ada / Parsel

Alanı (m2)

Cinsi

İmar Durumu

Muhammen Satış Bedeli

Geçici Teminat Bedeli

İhale Tarihi Saati

Üsküdar/Burhaniye

213 / 737 / 36

1.466,16

Arsa

Konut

16.127.760,00. TL+KDV

500.000,00. TL

01.09.2016 - 10:00

 

2 - İhale Üsküdar Belediye Encümen Salonunda 01/09/2016 tarihinde Perşembe günü saat 10.00’da Üsküdar Belediye Encümenince yapılacaktır.

3 - Taşınmaz mal satış şartnamesi Üsküdar Belediyesi, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden görülebilir ve 500,00-TL (Beşyüztürklirası) ücret karşılığında satın alınabilir. Ayrıca www.uskudar.bel.tr adresinden taşınmaz mal satış şartnamesine ulaşılabilir.

4 - İhaleye çıkarılan taşınmazın;

a) Muhammen Satış Bedeli = 16.127.760,00-TL+KDV

                                               (Onaltımilyonyüzyirmiyedibinyediyüzaltmıştürklirası+KDV)

b) Geçici Teminat Miktarı   = 500.000,00.-TL (Beşyüzbintürklirasıdır.

5 - İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI

a) 2886 sayılı Kanunun 37. maddesi gereğince hazırlanacak Teklif Mektubu,

b) Geçici teminat; İstekliler söz konusu gayrimenkulün satış ihalesine katılabilmek için satın alacakları taşınmazın muhammen bedelinin en az %3’ü (yüzde üç) nispetinde geçici teminat veya banka teminat mektubu vereceklerdir.

c) İhaleye iştirak edecekler bedeli karşılığında şartname satın almak zorundadır.

d) İhale dosyasının (şartname) idareden satın aldığına dair dosya alındı makbuzunun aslını vermesi.

e) İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname.

f)    Nüfus cüzdanı sureti, Noterden tasdikli imza beyannamesi, (Gerçek kişiler için),

g) İhalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış İkametgâh Belgesi (Gerçek kişiler için)

h) Türkiye’de tebligat adresi için adres göstermesi

ı) Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi ve numarası,

i) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi

j) Tüzel kişi olması halinde, teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri

k) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin yetkisinin bulunduğu noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli beyannamesi.

l) Ülkemizde yabancıların mülk edinmesi konusunda yasal mevzuat dahilinde herhangi bir engelleyici hüküm bulunmaması koşullarında T.C. uyruğunda olmayan yabancıların ihaleye iştirak etmesi halinde verecekleri her türlü teminatlarda (geçici, vs. gibi) yerli bankalar veya özel finans kurumlarının kontrgarantisi (Counterguarantee) istenecektir. Ayrıca bu yabancı istekliler idareye sunacakları her türlü belgeleri, yeminli tercüman bürolarında Türkçe’ye çevirmek zorundadır.

6 - İhale ile ilgili olarak her türlü vergi, resim, harçlar, ipotek masrafları ve diğer giderleri ödemek alıcıya aittir.

7 - Taşınmazın satış ihalesine teklif verecekler; ihale zarflarını yukarıda ve şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte satış şartnamesinde belirtilen maddelere uygun olarak hazırlayarak 01.09.2016 tarihinde Perşembe günü saat 09.30’a kadar Üsküdar Belediyesi, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne sıra numaralı alındı belgesi karşılığında teslim edeceklerdir. Posta, kargo, telgrafla veya internet üzerinden yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) İdaresinin saat ayarı esastır.

8 - İhale bedeli peşin tahsil edilecektir.

9 - İhale komisyonu (Belediye Encümeni), gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakla serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

İlan olunur.

7587/1-1


1 ADET RULMAN TAKMA-SÖKME TEZGAHI ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD Ankara Demiryol Fabrikası Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                        :  2016/319938

1 - İdarenin:

• Adresi                                  :  TCDD Ankara Demiryol Fabrikası Müdürlüğü İstanbul Yolu 8. Km (TMO Arkası) Behiçbey Yenimahalle/Ankara

• Telefon ve Faks Numarası   :  (0.312) 211 10 41 - (0.312) 211 06 96

• İlgili                                      :  Alparslan YILDIZ Malzeme Grup Md. (312) 211 10 41 Dahili 8450

İhale Konusu Malın

Adı ve Miktarı                        :  “1 ADET RULMAN TAKMA - SÖKME TEZGAHI ALIM İŞİ Teknik Şartname: 2016 PL.02.02)” (Diğer hususlar ihale dokümanı eki Teknik Şartnamede belirtilmiştir.)

2 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle 3/g Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - İhale konusu mal TCDD Ankara Demiryol Fabrikası Müdürlüğü’ne teslim edilecektir.(Diğer hususlar ihale dokümanı eki Teknik Şartnamede belirtilmiştir.)

4 - İhale 28.09.2016 günü saat 14.00’da TCDD Ankara Demiryol Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Toplantı salonunda yapılacaktır.

5 - Tekliflerin TCDD Ankara Demiryol Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 28.09.2016 günü saat 14.00’a kadar verilmiş veya ulaştırılmış olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TCDD Ankara Demiryol Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup Ziraat Bankası Ankara Kamu Girişimcileri Şubesi TR500001002533032083215004 No’lu hesaba yatırılacak KDV Dahil 150,00 TL doküman bedeline ait makbuz karşılığından Fabrika Mali İşler Müdürlüğü’nden ilgili doküman temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

7593/1-1


JEOTERMAL SAHASI KİRAYA VERİLECEKTİR

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

Madde 1. Denizli Büyükşehir Belediyesi adına düzenlenmiş Denizli İli, Sarayköy İlçesi, Tekke mahallesi mevkii 32 (J-559/C) işletme ruhsat numaralı 3470 hektar Sarayköy jeotermal sahası 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 3. maddesinin 29. fıkrasındaki “Kira Sözleşmeleri” tanımı çerçevesinde, Büyükşehir Belediye Meclisinin 13/06/2016 tarih ve 806 sayılı kararı gereği (ihale şartnamesinde belirtilen şartlar dahilinde), jeotermal kaynağa dayalı elektrik enerjisi üretilmek üzere işletme ruhsat süresi bitim tarihi olan 02/06/2041 tarihine kadar kiraya verilecektir.

İhaleye Konu Jeotermal Alana İlişkin Bilgiler:

Ruhsat Koordinatları :

 

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

Sağa (Y)

0659750

0660000

0669000

0669000

0659750

Yukarı (X)

4199850

4199750

4199750

4196000

4196000

 

Kuzey Bloke Alan Koordinatları:

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

6.Nokta

Sağa (Y)

0659750

0660000

0669000

0669000

0660000

0659750

Yukarı (X)

4200125

4200000

4200000

4199750

4199750

4199850

 

Güney Bloke Alan Koordinatları:

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

Sağa (Y)

0659750

0669000

0669000

0659750

Yukarı (X)

4196000

4196000

4195500

4195500

 

Madde 2 - İhale, Denizli Büyükşehir Belediyesi Encümenince, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü artırma suretiyle yapılacaktır.

Madde 3 - İhale, 21.09.2016 Çarşamba günü saat 14:00’da Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı Delikliçınar Belediye Hizmet Binası Altıntop Mah. Lise Cad. No: 2 Kat: 1 de bulunan Denizli Büyükşehir Belediyesi Encümen salonunda yapılacaktır.

Madde 4 - Tahmin edilen bedel, KDV hariç olmak üzere, 3.000.000,00-TL yıllık kira bedeli ile yıllık saha işletme cirosunun yüzde sekizi (% 8,00) olarak hesaplanacak yıllık saha kira bedelinin toplamı olup, geçici teminat tutarı 2.250.000 -TL (ikimilyonikiyüzellibintürklirası)dir.

Madde 5 - İhale şartnamesi ile diğer evraklar, mesai saatleri içinde Denizli Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığının, Delikliçınar Belediye Hizmet Binası Lise Cad. No: 2 Kat: 6 de bulunan ofisinde bedelsiz olarak görülebilir veya 1.000-TL bedel ile temin edilebilir.

Madde 6 - İstekliler, teklif mektuplarını ihale günü saat 14:00’a kadar Denizli Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkalığı İdari İşler Şefliğine kayıt numarası alarak teslim edecekler veya iadeli taahhütlü olarak da gönderebilecektir.

Madde 7 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgelerin aslını veya noter tasdikli örneğini teklifleri kapsamında ihale şartnamesinin 12. Maddesindeki esaslara göre sunmaları gerekir:

A) Gerçek Kişiler;

1 - Tebligat için, muhtarlıktan veya Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüklerinden tasdikli ikametgah belgesi

2 - T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı sureti.

3 - Noter tasdikli imza beyannamesi, temsil durumunda noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi.

4 - Geçici teminat mektubu veya alındı belgesi/makbuzu.

5 - Şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen teklif mektubu,

6 - Bu şartnamenin 5.2 maddesine göre, EPDK'dan alınmış en az 10 MW'lık Elektrik Üretim Lisansı'nın veya Elektrik Üretim Önlisansı

B) Tüzel Kişiler;

1 - Tebligat için adres beyanı.

2 - Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

3 - İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4 - Temsil durumunda noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi.

5 - Geçici teminat mektubu veya alındı belgesi/makbuzu.

6 - Şekli ve içeriği şartnamede belirlenen teklif mektubu,

7 - Şartnamenin 5.2 maddesine göre EPDK'dan alınmış en az 10 MW'lık Elektrik Üretim Lisansı'nın veya Elektrik Üretim Önlisansı

C) Ortak girişim olması halinde; Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinden (A) veya (B) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeleri ve örneği şartname ekinde verilen iş ortaklığı beyannamesi,

Madde 8 - Başvuru dosyası idareye verildikten sonra, son müracaat tarihinden önce dahi olsa; dosya içindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde isteklilerce yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecek, İdareye verilen veya ulaşan teklifler herhangi bir sebeple geri alınamayacaktır.

Madde 9 - Bu işin ihalesine katılmak üzere kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına vekaleten sadece tek bir başvuruda bulunulabilecektir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Madde 10 - Bu duyuru kapsamında yapılacak satış işlemlerinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır. İhale Komisyonu 2886 sayılı kanun uyarınca ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Madde 11 - Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve/veya postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

İlan olunur.

7365/1-1


GAYRIMENKUL SATILACAKTIR

Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

 

İlçesi

Mah.

Pafta

Ada

Parsel

m²’si

Hisse

Vasfı

İmar Durumu

Muhammen Bedeli

Geçici Teminat

Ödeme Şekli

İhale Saati

Karatay

Fevziçakmak

M29A06D2B-2C

20348

7

9.107,24

Tam

Arsa

Ticaret Alanı

E: 2.00 Y

en çok 8 kat

10.000.000,00 TL

300.000,00 TL

(KDV’den muaftır.)

Tamamı peşin

15.30

 

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait, yukarıda tapu kaydı belirtilen gayrimenkuller, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35 (a) maddesi ve İhale Şartnameleri dâhilinde kapalı teklif (artırma) ihale usulü ile satılacaktır.

2 - İhaleler, 06.09.2016 Salı günü Belediyemiz encümeni tarafından Encümen Toplantı Salonu’nda ayrı ayrı yapılacaktır. İhaleyi yapıp-yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni tamamen serbesttir.

3 - Gayrimenkullerin muhammen bedelleri, geçici teminatları, ödeme şekli ve ihale saatleri yukarıda belirtilmiştir.

4 - İsteklilerin, 06.09.2016 günü en geç saat 14.00’e kadar teklif zarflarını Belediyemiz Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığına vermeleri şarttır. Belirtilen saatten sonra gelen teklifler ve posta ile başvurulması halinde postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

5 - 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 40. maddesine göre, geçerli en yüksek teklifin altında olmamak üzere, oturumda hazır bulunan isteklilerden sözlü veya yazılı teklif alınmak suretiyle ihale sonuçlandırılır. Ancak, geçerli teklif sayısının üçten fazla olması durumunda bu işlem, geçerli en yüksek teklif üzerinden, oturumda hazır bulunan en yüksek üç teklif sahibi istekliyle, bu üç teklif ile aynı olan birden fazla teklifin bulunması halinde ise bu istekliler dâhil edilmek suretiyle yapılır. Komisyon, uygun gördüğü her aşamada oturumda hazır bulunan isteklilerden yazılı son tekliflerini alarak ihaleyi sonuçlandırabilir. Bu husus, ihale komisyonunca ikinci bir tutanakla tespit edilir.

6 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için istenen belgeler:

6.1. Dilekçe,

6.2. Tebligat için adres beyanı,

6.3. Gerçek kişi olması halinde:

6.3.1. Nüfus Cüzdan fotokopisi (TC Kimlik Numaralı),

6.3.2. İmza beyannamesi,

6.4. Tüzel kişi olması halinde:

6.4.1. İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler,

6.4.2. Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge,

6.4.3. Tüzel kişiliğin imza sirküleri,

6.5. İhalelere katılacak olan gerçek veya tüzel kişilerin Konya Büyükşehir Belediyesine herhangi bir borcu bulunmadığına dair belge,

6.6. Usulüne uygun teklif mektubunu içeren iç zarf,

6.7. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına ihaleye katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekâletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi,

6.8. Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi,

6.9. Geçici teminat olarak belirtilen bedeli Belediyemiz veznesine yatırarak aldıkları makbuz veya 2886 sayılı D.İ. Kanununun 26. Maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi. (Teminat mektubu verilmesi halinde geçici teminat mektubunun süresiz ve limit içi olması, 2886 sayılı D.İ.K.na göre düzenlenmiş olması gerekmektedir.)

7 - Şartnameleri, mesai saatleri içerisinde Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelir Şube Müdürlüğüne bağlı Gelir Şefliğinde bedelsiz olarak görülebilir.

İlan olunur.

7498/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Ankara Yenimahalle Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait, Aşağıda mevkii, ada-parsel m²si, emsali, cinsi, geçici teminatı, muhammen bedeli, ihale tarihi ve saati belirtilen taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi gereğince “Açık teklif usulü” ile mülkiyeti satılacaktır.

2 - İhale 01.09.2016 Perşembe günü saat 14.15’dan itibaren Yenimahalle Belediye Başkanlığı hizmet binasında (3.kat) toplanan Encümen huzurunda yapılacaktır.

3 - Taşınmazlara ait geniş ve teferruatlı bilgiyi içeren şartnameler her gün çalışma saatleri içerisinde Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Emlak Şubesinden görülüp 250,00-TL. karşılığında temin edilebilir.

4 - İhaleye katılabilmek için; İhalesine iştirak edilecek taşınmazın geçici teminat bedelini veya buna ilişkin yasada ön görülen teminat karşılıklarının en geç ihale günü saat 12.00’ye kadar Belediyemiz veznesine yatırılması gerekmektedir.

İhaleden doğacak tüm masraflar (ilan bedeli, damga vergisi, resmi vergi, harç, K.D.V. gibi giderler) alıcıya ait olacaktır.

5 - İhaleye girmek için isteklilerden şu şartlar aranır;

5-1) İhaleye girmek isteyen;

a) Yasal yerleşim sahibi olmaları,

b) Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri,

c) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını, Tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,

d) Geçici teminatı yatırmış olmaları,

e) Özel Hukuk Tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir Noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; Kamu Tüzel kişilerinin ise yukarıda (b), (d) ve (e) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri şarttır.

İsteklinin:

5-2) Gerçek kişi olması halinde; İlgilisine göre ticaret, sanayi odası veya esnaf ve sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge ve imza sirküsü(Noterden)

5-3) Tüzel kişi olması halinde; tüzel kişiliğin İdare merkezinin bulunduğu yerin kayıtlı bulunduğu Ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ve tüzel kişiliğin noterden tasdikli imza sirküsü.

- Özel Hukuk Tüzel kişileri ihaleye katılmaları halinde Genel Merkezlerinin bulunduğu yerin Resmi Makamlarından iş bu ihalenin ilanından sonra alınmış olan faaliyette bulunduğuna dair belgenin ibrazı, Genel Kurullarından gayrimenkul alınması hususundaki Genel Kurul kararının noterden tasdikli suretini ibraz etmesi ve ihaleye girecek temsile yetkili kılınan şahsın noter tasdikli suretinin ibrazı ve yetkilinin noter tasdikli imza sirküsü

5-4) Ortak girişimci olması halinde; ortak girişimcinin ilgilisine göre ticaret ve sanayi odalarından veya esnaf ve sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge ve imza sirküsü (noterden) oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin bu maddenin (a) ve (b)’deki esaslara göre temin edecekleri belge ve ortak girişim beyannamesi ile ortaklık sözleşmesi vermesi gerekmektedir.

5-5) İstekliler adına ihaleye vekil iştirak ediyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter onaylı veya noterden alınmış vekaletnamelerinin bulunması (Yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarının ise bulunduğu ülkenin Konsolosluğunca onaylanmış olması gerekir).

5-6) İhale şartnamesinin 5. maddesinde yazılı miktarda geçici teminat vermesi.

5-7) İhale şartnamesi alındığına dair makbuz ile geçici teminat makbuzunu ibraz etmesi gerekmektedir.

 

Sıra No

Mevkii

Ada

Parsel

Alan

Hissesi

Cinsi

Emsali

Muhammen Bedeli

Geçici Teminatı

İhale Tarihi

İhale Saati

1

Yakacık

44299

2

412 m²

412 m²

Konut Alanı

Ayrık nizam, Hmax:Serbest,

KAKS:1,05,TAKS:0,35

123.600,00-TL

3.708,00-TL.

01.09.2016

14.15

2

Yakacık

44129

2

1124 m²

1124 m²

Konut Alanı

Ayrık nizam, Hmax:Serbest,

KAKS:1,05,TAKS:0,35

281.000,00-TL

8.430,00-TL

01.09.2016

14.20

3

Yakacık

44153

2

1262 m²

1262 m²

Konut Alanı

Ayrık nizam, Hmax:Serbest,

KAKS:1,05,TAKS:0,35

315.500,00-TL

9.465,00-TL.

01.09.2016

14.25

4

Yuva

43035

4

2500 m²

2500 m²

Ticari Rekreasyon Alanı

Emsal:0,05 Hmax:Serbest

750.000,00-TL

22.500,00-TL

01.09.2016

14.30

5

Yuva

43035

5

2500 m²

2500 m²

Ticari Rekreasyon Alanı

Emsal: 0,05 Hmax:Serbest

750.000,00-TL

22.500,00-TL.

01.09.2016

14.35

6

Yakacık

44295

3

978 m²

978 m²

Konut Alanı

Ayrık nizam, Hmax:Serbest,

KAKS:1,05,TAKS:0,35

293.400,00-TL

8.802,00-TL

01.09.2016

14.40

7

Yakacık

44297

3

907 m²

907 m²

Konut Alanı

Ayrık nizam, Hmax:Serbest,

KAKS:1,05,TAKS:0,35

272.100,00-TL

8.163,00-TL.

01.09.2016

14.45

8

Yuva

43111

2

3000 m²

3000 m²

Özel Sosyal Kültürel Tesis Alanı

E: 0,60

Hmax: Serbest

1.500.000,00TL

45.000,00-TL.

01.09.2016

14.50

9

Yakacık

44347

3

1500 m²

1500 m²

Konut Alanı

E: 0,85

Hmax: Serbest

487.500,00TL

14.625,00-TL.

01.09.2016

14.55

10

Yakacık

44347

7

1500 m²

1500 m²

Konut Alanı

E: 0,85

Hmax: Serbest

487.500,00TL

14.625,00-TL.

01.09.2016

15.00

11

Yakacık

44347

2

2642 m²

2642 m²

Konut Alanı

E: 0,85

Hmax: Serbest

858.650,00TL

25.759,50-TL.

01.09.2016

15.05

12

Yakacık

44347

1

2285 m²

2285 m²

Konut Alanı

E: 0,85

Hmax: Serbest

742.625,00TL

22.278,75-TL.

01.09.2016

15.10

7573/1-1


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Ankara Yenimahalle Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait, Aşağıda mevkii, ada-parsel m² si, emsali, cinsi, geçici teminatı, muhammen bedeli, ihale tarihi ve saati belirtilen taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 36. maddesi gereğince “Kapalı teklif usulü” ile mülkiyeti satılacaktır.

2 - İhale 01.09.2016 Perşembe günü saat 15.15’dan itibaren Yenimahalle Belediye Başkanlığı hizmet binasında (3. kat) toplanan Encümen huzurunda yapılacaktır.

3 - Taşınmazlara ait geniş ve teferruatlı bilgiyi içeren şartnameler her gün çalışma saatleri içerisinde Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Emlak Şubesinden görülüp 250,00-TL. karşılığında temin edilebilir.

4 - İhaleye katılabilmek için; ilgililer şartnameye uygun hazırlayacakları tekliflerini, 01.09.2016 Perşembe günü saat 12.00’ye kadar sıra numaralı alındılar karşılığında ihale komisyonu Başkanlığına (Encümene) vermeleri gerekmektedir.

5 - İhalesine iştirak edilecek taşınmazın geçici teminatı veya buna ilişkin yasada ön görülen teminat karşılıklarının en geç ihale günü saat 12.00’ye kadar Belediyemiz veznesine yatırılması gerekmektedir.

6 - İhaleden doğacak tüm masraflar (ilan bedeli, damga, harç, K.D.V. gibi giderler) alıcıya ait olacaktır.

7 - İhaleye girmek için isteklilerden şu şartlar aranır;

7-1) İhaleye girmek isteyen;

a) Yasal yerleşim sahibi olmaları,

b) Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri,

c) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını, Tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,

d) Geçici teminatı yatırmış olmaları,

e) Özel Hukuk Tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir Noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; Kamu Tüzel kişilerinin ise yukarıda (b), (d) ve (e) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri şarttır.

İsteklinin :

7-2) Gerçek kişi olması halinde; İlgilisine göre ticaret, sanayi odası veya esnaf ve sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge ve imza sirküsü (Noterden)

7-3) Tüzel kişi olması halinde; tüzel kişiliğin İdare merkezinin bulunduğu yerin kayıtlı bulunduğu Ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ve tüzel kişiliğin noterden tasdikli imza sirküsü.

- Özel Hukuk Tüzel kişileri ihaleye katılmaları halinde Genel Merkezlerinin bulunduğu yerin Resmi Makamlarından iş bu ihalenin ilanından sonra alınmış olan faaliyette bulunduğuna dair belgenin ibrazı, Genel Kurullarından gayrimenkul alınması hususundaki Genel Kurul kararının noterden tasdikli suretini ibraz etmesi ve ihaleye girecek temsile yetkili kılınan şahsın noter tasdikli suretinin ibrazı ve yetkilinin noter tasdikli imza sirküsü

7-4) Ortak girişimci olması halinde; ortak girişimcinin ilgilisine göre ticaret ve sanayi odalarından veya esnaf ve sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge ve imza sirküsü (noterden) oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin bu maddenin (a) ve (b)’deki esaslara göre temin edecekleri belge ve ortak girişim beyannamesi ile ortaklık sözleşmesi vermesi gerekmektedir.

7-5) İstekliler adına ihaleye vekil iştirak ediyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter onaylı veya noterden alınmış vekaletnamelerinin bulunması (Yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarının ise bulunduğu ülkenin Konsolosluğunca onaylanmış olması gerekir).

7-6) İhale şartnamesi alındığına dair makbuz ile geçici teminat makbuzunu ibraz etmesi gerekmektedir

8 - KAPALI TEKLİF USULÜNDE TEKLİFLERİN VERİLMESİ

1 - Teklifler ilanda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında ihale komisyonu başkanlığına (Encümene) verilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler posta ile iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine ihale komisyonu başkanlığının adresi ile hangi ihaleye ait olduğu, isteklinin adı soyadı ile açık adresi alınır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanında belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz, gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir.

2 - Komisyon Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınmaz.

 

Sıra No

Mevkii

Ada

Parsel

Alan

Hissesi

Cinsi

Emsali

Muhammen Bedeli

Geçici Teminatı

İhale Tarihi

İhale Saati

1

Yuva Mahallesi

43236

1

4680 m²

4680 m²

İdari Tesis Alanı

E:0,60

Hmax: Serbest

1.872.000,00- TL

56.160,00- TL

01.09.2016

15.15

7572/1-1