19 Ağustos 2016 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29806

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


750 GR TTYY DEMLİK SÜZEN POŞET ÇAY (BOLDEM) FİLTRE KAĞIDI SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: RİZE


FUNGAL ALFA AMİLAZ VE KSİLENAZ HEMİSELLÜLAZ ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


41 KALEM MUHTELİF CİNS VE MİKTAR BÜRO MOBİLYASI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


6 ADET JENERATÖR SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


128 ADET ÖĞRENCİ FANTOM ÇALIŞMA ÜNİTİ SATIN ALINACAKTIR

Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Şube Müdürlüğünden:


KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


ARSALAR SATILACAKTIR

Şahinbey Belediye Başkanlığından: GAZİANTEP


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Nevşehir İl Özel İdaresi İl Encümen Başkanlığından:


GAYRİMENKULLER SATILACAKTIR

Selçuklu Belediye Başkanlığından:


KONUT PARSELLERİ SATILACAKTIR

Manavgat Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZLAR SATIŞ YÖNTEMİ İLE ÖZELLEŞTİRİLECEKTİR

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


750 GR TTYY DEMLİK SÜZEN POŞET ÇAY (BOLDEM) FİLTRE KAĞIDI SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

RİZE

1 - Teşekkülümüzün ihtiyacı 7.000 Kg 750 gr TTYY Demlik Süzen Poşet Çay (Boldem) Filtre Kağıdı Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, 100,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı/RİZE adresinden temin edilebilir.

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 07.09.2016 tarihi saat 14.00’e kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’te açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3’ü oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır.

8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

9 - İhale kısmi teklife kapalıdır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

7423/1-1


FUNGAL ALFA AMİLAZ VE KSİLENAZ HEMİSELLÜLAZ ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 3.500 Kg. Fungal Alfa Amilaz ve 3.500 Kg. Ksilenaz Hemisellülaz, alımı kapalı zarf ile teklif alma yoluyla ihale edilecektir.

2 - İhale 31.08.2016 Çarşamba günü saat 14.00’da Fabrikamız Genel Müdürlük toplantı salonunda yapılacaktır.

3 - İhale ile ilgili şartname 100 TL (YüzTürklirası) bedelle Fabrikamız Pazarlama ve Ticaret Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

4 - Nihai teklifler en geç 31.08.2016 Çarşamba günü saat 14.00’a kadar Pazarlama ve Ticaret Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir.

5 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

6 - Bu İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun İstisna Alımı Kapsamındadır.

7 - 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş.

                Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle/ANKARA

                Tel: (0312) 397 33 65 - 66            Faks: (0312) 397 33 74 - 71

7566/1-1


41 KALEM MUHTELİF CİNS VE MİKTAR BÜRO MOBİLYASI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, T.C. Antalya Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı Satınalma Şube Müdürlüğü ihtiyacı 41 kalem muhtelif cins ve miktar büro mobilyası, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamesine ve ek hususuna uygun olarak ve ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf - iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartnamesi, ek hususu ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 25/08/2016 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır.

5 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

6 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

7568/1-1


6 ADET JENERATÖR SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

İstanbul Teknik Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ihtiyacı 6 adet Jeneratör kuruluşça hazırlanan teknik şartnamelerine uygun olarak Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130,00 TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte, teknik şartnamesinin, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 26.08.2016 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.15’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, kuruluşça hazırlanan teknik şartnamelerine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

7569/1-1


128 ADET ÖĞRENCİ FANTOM ÇALIŞMA ÜNİTİ SATIN ALINACAKTIR

Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Şube Müdürlüğünden:

Cihazın alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi geçici 4 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20 inci maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt No: 2016/316390    128 ADET ÖĞRENCİ FANTOM ÇALIŞMA ÜNİTİ

1. İdarenin:

a) Adı                                     :  Ege Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

b) Adres                                 :  Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Şube Müdürlüğü Bornova/İZMİR

c) Telefon                               :  232 311 4272 - 4274

ç) Faks Numarası                   :  232 311 4322

d) Elektronik Posta Adresi     :  bapege@gmail.com.tr

2. İhale Konusu malın

a) Adı                                     :  128 ADET ÖĞRENCİ FANTOM ÇALIŞMA ÜNİTİ Alımı

b) Niteliği, Türü ve Miktarı    :  Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları - Laboratuar Cihazı Alımları

c) Teslim Yeri                         :  Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Bornova/İZMİR

d) Teslim Tarihi                      :  45 (KIRKBEŞ) takvim günüdür.

3.a) İhalenin yapılacağı

    yer, tarih ve saat                  :  Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Şube Müdürlüğü - İhale Salonu

İhale Tarihi - Saati                  :  01/09/2016 Perşembe günü - 10:00

3.b) İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

3.b.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası’ndan ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış kayıtlı olduğunu gösterir belge.

3.b.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

3.b.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

3.b.2.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

3.b.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

3.b.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,

3.b.5. İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

3.c. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

3.c.1. İhaleye teklif veren istekli firmalar üretici veya yetkili satıcı olduğunu gösteren yetki belgesini ihale teklif dosyasında belgelemek zorundadır.

3.c.2. İhaleye katılacak istekli firmaların teknik şartnameye uygunluk cevabı belgesini ihale teklif dosyasına koymaları zorunludur. Teknik şartname maddelerine ayrı ayrı ve Türkçe olarak şartnamedeki sıraya göre cevap verilecektir. Bu cevaplar “….. marka…… model……cihazı teklifimizin Şartnameye Uygunluk Belgesi “ başlığı altında teklif veren firmanın başlıklı kağıdına yazılmış ve yetkili kişi tarafından imzalanmış olmalıdır. Teknik şartnamede istenilen özelliklerin hangi dokümanda görülebileceği belirtilecek ve doküman üzerinde teknik şartname maddesi işaretlenmiş olacaktır.

4. Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların (pazarlık sonucu oluşan) en düşük olanıdır.

5. Yerli malı teklif eden yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanması:

5.1. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı istekliler ile ortak girişim yapan yerli istekliler bu ihaleye katılamaz. Yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında %1(bir) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. İhaleye katılan gerçek kişilerin yerli istekli oldukları teklif mektubunda yer alan T.C. Kimlik numarasından anlaşılır. Tüzel kişilerin yerli istekli oldukları ise teklifleri kapsamında sunulan belgeler üzerinden değerlendirilir. Yerli malı teklif eden yerli isteklilerin fiyat avantajından yararlanabilmesi için teklif ettiği mala ilişkin yerli malı belgesini sunması zorunludur.

6. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

6.1.a. İhale dokümanı Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Şube Müdürlüğü adresinde görülebilir ve 100,00 TRY karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

6.1.b. İhaleye teklif verecek olan firmaların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Şube Müdürlüğü -İhale Salonu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü postayla da gönderilebilir.

8. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

9. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

10. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

11. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

12. Söz konusu ihale 4734 - 4735 sayılı kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki esaslarının 20 inci maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık usulü ile ihale edilecektir.

7541/1-1


KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

İhaleye Konu İş’in;

Adı                                                         :  İzmir İli, Karabağlar İlçesi, Uzundere Mahallesi I. Etap 11183 Ada-5 ve 11185 Ada-7 Parsel Kat Karşılığı Anahtar Teslimi İnşaat Yapım İşi

Niteliği                                                   :  İzmir Büyükşehir Belediyesi mülkiyetindeki; tapunun İzmir İli, Karabağlar İlçesi, Uzundere Mahallesi, 11183 ada 5 Parsel ile 11185 ada 7 parsel numaralarında kayıtlı taşınmazlar üzerinde Kat Karşılığı Anahtar Teslimi İnşaat Yapımı işi

İhale Yöntemi                                         :  2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35. maddesinin “a” bendine göre “Kapalı Teklif Usulü”

İşin Süresi                                              :  600 gün

Yeri ve Miktarı                                       :

 

İl

İlçe

Mahalle

Ada No

Parsel No

Arsa Alanı (m2)

Proje İnşaat Alanı (m2)

İzmir

Karabağlar

Uzundere

11183

5

  5.982,00

20.726,33

İzmir

Karabağlar

Uzundere

11185

7

  6.827,00

23.520,53

İhale kapsamında ada-parsel m2 toplamı

12.809,00

44.246,86

 

Asgari Şartlar                                         :  İdarece, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 73. maddesi kapsamında "Uzundere Kentsel Dönüşüm Alanında" yapılan uzlaşma görüşmeler neticesinde sözleşme imzalanan hak sahiplerine teslim edilecek olan ve Sözleşme eki Paylaşım Tablosu’nda belirtilmiş olan bağımsız bölümler; ihalede aranacak asgari şarttır.

11183 ada 5 parsel ve 11185 ada 7 parsel Bağımsız Bölüm Sayıları:

İdare Payı         :  139 konut + 9 işyeri   = 148 bağımsız bölüm

Yüklenici Payı  :  141 konut + 24 işyeri = 165 bağımsız bölüm

Toplam             :  280 konut + 33 işyeri = 313 bağımsız bölüm

Tahmin Edilen Bedel                              :  64.524.862,57 TL (KDV dahil)

                                                                  (Altmışdörtmilyonbeşyüzyirmidörtbinsekizyüz altmışikiliraelliyedikuruş)

Geçici Teminat Miktarı                           :  1.935.745,88 TL.

                                                                     (Birmilyondokuzyüzotuzbeşbinyediyüzkırkbeş liraseksensekizkuruş)

İhale Dosyası Satış Bedeli                      :  300,00- TL (Üçyüzlira)

İhale Dosyasının Görüleceği ve Temin

Edileceği Adres / Yer                             :  İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Kat:1/113 no’lu oda Cumhuriyet Bulvarı No: 1 Konak/İZMİR

İhale Dosyasının Görüleceği ve Temin

Edileceği Saat                                         :  Son teklif verme günü ve saatine kadar mesai günlerinde 09.30 - 11.30 / 13.30 - 16.00 saatleri arası

İhale için son evrak verme

tarihi ve saati                                          :  Tarih: 01.09.2016

                                                                  Saat: 12:00

İhale için evrak teslim adresi                  :  İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Kat:1/113 nolu oda Cumhuriyet Bulvarı No: 1 Konak/İZMİR

İhale tarihi (dış zarfların açılması)

ve saati                                                   :  Tarih: 01.09.2016

                                                                  Saat: 14:00

İhale salonu (dış zarfların açılacağı yer)

Adresi                                                    :  İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Kat: 3 No: 309 Encümen Toplantı Odası

                                                                  Cumhuriyet Bulvarı No: 1 Konak/İZMİR

Mali Tekliflerin Açılma (iç zarfların açılması)

Tarih ve saati                                          :  Tarih: 01.09.2016

                                                                  Saat: 16:00

İhale Komisyonu Toplantı Yeri              :  İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı

                                                                  Encümen Toplantı Odası Kat: 3 No: 309

                                                                  Cumhuriyet Bulvarı No: 1 Konak/İZMİR

İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN;

1 - İsteklilerin ihaleye katılabilmesi için; işe ait İdari Şartnamede belirtilen belgeleri ve hazırlayacakları tekliflerini, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Kat: 1/113 nolu oda Cumhuriyet Bulvarı No: 1 Konak/İZMİR adresine teslim etmesi veya posta yoluyla ulaşmış olması gerekmektedir. Postada oluşacak gecikmelerden İdare sorumlu değildir.

2 - Bu ihaleye gerçek veya tüzel kişi veya bunların oluşturdukları ortak girişimler teklif verebilecektir.

3 - Bu işin ihalesine katılmak üzere İstekli kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına vekaleten sadece tek bir başvuruda bulunabilecektir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

4 - Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı isteklilerle ortak girişim yapan yerli istekliler bu ihaleye katılamaz.

5 - İhaleye konsorsiyum olarak teklif verilmesine izin verilmemektedir.

İHALE İÇİN İSTENEN BELGELER:

1. DIŞ ZARF

1.1. Türkiye’de tebligat için adres beyanı gösteren belge,

1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sanatkar odası veya ilgili meslek odası belgesi,

1.3 Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,

1.4. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

1.5. İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Ortak Girişim Beyannamesi,

1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge,

1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

1.8. İhale dokümanındaki örneğe uygun olarak düzenlenmiş Yer Görme Belgesi,

1.9. Limit içi-süresiz ve teyit yazılı İzmir Büyükşehir Belediyesi adına geçici teminat mektubu veya İzmir Büyükşehir Belediyesi veznesine nakit olarak yatırılmış geçici teminat alındı makbuzu,

1.10. Mevzuat hükümleri uyarınca ihale tarihinin içinde bulunduğu ay veya bir önceki aya ait sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair düzenlenmiş belge,

1.11. Mevzuat hükümleri uyarınca ihale tarihinin içinde bulunduğu ay veya bir önceki aya ait vergi borcu olmadığına dair düzenlenmiş belge,

1.12. İdari Şartnamenin 16. Maddesindeki İhaleye Katılamayacak Olanlar, Yasak Fiil veya Davranışlar ve İhale Dışı Bırakılma koşulları taşımadığına dair, ihale dokümanındaki örneğe uygun olarak düzenlenecek taahhütname,

1.13. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler

a) İsteklinin muhammen bedelin % 20'sinden az olmamak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayri nakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu

b) İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri.

c) İş hacmini gösteren belgeler:

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;

1) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu

2) Taahhüdü altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını gösteren faturalar

1.14. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler

İsteklinin, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen veya mülkiyetinde bulunan arsalara yapılan ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olup, İdari Şartnamede belirtilen iş deneyim belgeleri kabul edilecektir.

1.15. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mimarlık Ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğin IV. Sınıf A Grubu ve yukarısı gruplardaki yapılara ait iş deneyim belgeleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

1.16 - İsteklilerden İdari Şartnamede sayı ve nitelikleri belirtilen personele ait İdari Şartname eki örneğe uygun olarak düzenlenecek taahhütname istenmektedir.

1.17 - İdari Şartnamede belirtilen makine-ekipman İdari Şartname eki örneğe uygun olarak düzenlenecek taahhütname ile istenmektedir.

2. İÇ ZARF

2.1. İç zarfa İdari Şartname eki örneğe uygun olarak düzenlenecek Teklif Mektubu konacaktır.

2.2. İdare payı olarak kalacak bağımsız bölümler ihale için asgari şartı olarak belirlenmiştir. İstekliler asgari şartın üstüne Türk Lirası olarak nakit para teklifinde bulunacaktır.

İhale teklif dosyası İdareye teslim edildikten sonra dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

İşbu ilan metni, mevzuatı gereği ilanda bulunması gerekli zorunlu özet bilgileri içermekte olup, teklif verilebilmesi için ihale dokümanının istekli tarafından makbuz karşılığı satın alması mecburidir.

İhaleye katılmak için kendi adına asaleten veya başkaları adına vekâleten sadece tek bir başvuruda bulunulabilir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Değerlendirmeye alınan isteklilerin başvuru dosyaları iade edilmeyecek olup, ihale üzerinde kalmayan isteklilerin geçici teminatları iade edilecektir.

İdare ihaleyi yapıp-yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

7542/1-1


ARSALAR SATILACAKTIR

Şahinbey Belediye Başkanlığından:

GAZİANTEP

1 - İHALENİN KONUSU:

Belediyemize ait aşağıda bilgileri verilen 9 adet arsanın satış ihalesidir.

 

S.N

Mahalle

Ada

Prsl.

Alanı

İmar Durumu

m² Birim Fiyatı

Muhammen Bedel

% 3 Geçici Teminat

1

Bağlarbaşı

365

4

5,110.01

E:1.50 hmax:8 Kat

1,400.00 TL

      7,154,014.00 TL

214,620.42 TL

2

Bağlarbaşı

368

1

16,774.86

E:1.50 hmax:8 Kat

1,100.00 TL

    18,452,346.00 TL

553,570.38 TL

3

Bağlarbaşı

369

4

12,664.89

E:1.50 hmax:8 Kat

1,100.00 TL

    13,931,379.00 TL

417,941.37 TL

4

Bağlarbaşı

369

5

12,605.88

E:1.50 hmax:8 Kat

1,100.00 TL

    13,866,468.00 TL

415,994.04 TL

5

Bağlarbaşı

376

4

16,688.15

E:1.50 hmax:8 Kat

1,100.00 TL

    18,356,965.00 TL

550,708.95 TL

6

Bağlarbaşı

376

3

14,953.16

E:1.50 hmax:8 Kat

1,100.00 TL

    16,448,476.00 TL

493,454.28 TL

7

Bülbülzade

6196

2

2,349.73

A-3 E:1.15

   850.00 TL

      1,997,270.50 TL+KDV

  59,918.12 TL

8

Bülbülzade

6199

1

2,846.44

A-3 E:1.35

1,200.00 TL

      3,415,728.00 TL

102,471.84 TL

9

Güneş

3730

3

1,606.60

Akaryakıt+LPG

5,000.00 TL

      8,033,000.00 TL

240,990.00 TL

 

2 - İHALENİN TARİHİ,  SAATİ, YERİ ve EVRAKLARIN TESLİM SÜRESİ:

Söz konusu taşınmazların ihalesi 31/08/2016 ÇARŞAMBA günü Saat 14:00’da Gaziantep Şahinbey Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda İhale Komisyonunca (Encümenince) yapılacaktır. İhaleye iştirak edecekler, teklif zarflarını aşağıda istenilen belgelerle birlikte en geç 31/08/2016 ÇARŞAMBA Saat 12:00’a kadar, Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü’nden kayıt yaptırarak Belediyemiz Emlak İstimlak Müdürlüğüne vermeleri ya da taahhütlü olarak posta ile göndermeleri gerekmektedir. Ancak, postadaki gecikmeler ve telgrafla yapılan başvurular İhale Komisyonunca kesinlikle kabul edilmeyecektir.

3 - İHALENİN YAPILIŞ ŞEKLİ:

İhale, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile yapılacaktır.

4 - İHALE ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ ve BEDELİ:

İhale şartnamesi Emlak İstimlak Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak görülebilir. İhaleye girecek olanlar 100,00(Yüz) TL karşılığında şartnameyi satın almaları gerekmektedir. (her arsa için ayrı ayrı şartname bedeli yatırılacaktır)

5 - GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI:

İhaleye girecek gerçek veya tüzel kişiler, istekli oldukları taşınmazla ilgili %3 geçici teminatı,  Türkiye Vakıflar Bankası TR 97 0001 5001 5800 7266 6189 48 IBAN Nolu Belediyemiz hesabına veya Belediyemiz veznesine nakden yatırabileceği gibi limit dahili Banka teminat mektubu olarak da Emlak İstimlâk Müdürlüğüne verilebilir.

İhale Komisyonu ihalenin herhangi bir safhasında, ihaleye devam eden isteklilerden en son teklif edilen bedel üzerinden geçici teminat farkını isteyebilir. İhale sırasında istenen %3 geçici teminat farkını tamamlamayanlar ihale salonundan çıkartılır ve ihale %3 teminat farkını tamamlayanlar arasında devam eder.

İhale üzerinde kalan gerçek ve tüzel kişiler, %3 geçici teminat farkını tamamlamak zorundadır, aksi takdirde ihale iptal edilir.

6 - TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR:

a. Tedavüldeki Türk Parası,

b. Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektubu,

7 - İSTENİLEN BELGELER:

Teklifler aşağıdaki bilgi ve Belgeleri içerecek şekilde hazırlanacaktır.

A. İÇ ZARF

Teklif mektubundan oluşur. (Teklif Mektubu, ihaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişilerce veya kanuni vekillerince imzalanacak ve bu teklifte şartname ve eklerinin aynen kabul edildiği belirtilecektir. Teklifler hem rakamla hem de yazıyla açık olarak yazılacaktır. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunan teklifler reddedilerek ihaleye girilmemiş sayılacaktır.)

Teklif mektubu bir zarf (iç zarf) içerisine konulup kapatıldıktan sonra zarf üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olan açık adresi yazılacaktır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanacak ve mühürlenecektir.

B. DIŞ ZARF

Dış zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerir,

a. Teklif mektubunu içeren İç zarf,

b. Türkiye’de kanuni ikametgâhı olduğuna dair belge (Nüfus Müdürlüğü’nden temin edilecek)

c. Tebligat için Türkiye sınırları içerisinde adres gösterir belge (şartname ekinde belirtilen tebligat bilgi formu),

d. Tüzel kişiliğin Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge(İhale tarihinin olduğu yıla ait olacak)

e. Tüzel kişiliği temsilen ihaleye katılacak yetkilinin noter tasdikli imza sirküsü,

f. İstekliye ait noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküsü,

g. Vekaleten ihaleye katılan kişinin, istekli adına ihaleye katılabileceğine ilişkin noter tasdikli vekaletname ile imza sirküsü,

h. İstekli tarafından her sayfası imzalanmış şartname,

i. Şartnamenin satın alındığına dair makbuzun aslı,

j. Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya limit dahili banka teminat mektubu,

k. İsteklinin ve vekaleten giren kişinin Belediyemize herhangi bir borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış belge,

İhaleye iştirak edeceklere duyurulur.

7565/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

1 - İHALENİN KONUSU:

Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda pafta, ada, parsel numarası, imar durumu, m² rayiç bedeli ile toplam muhammen bedeli ve geçici teminat tutarları belirtilen taşınmazların ayrı ayrı satışı işidir.

 

Mahalle

Pafta

Ada

Parsel

Yüzölçüm m2

İmar

Durumu

Rayiç Bedeli m2

Toplam Muhammen

Bedeli

Geçici

Teminat

İhale Tarih ve Saati

Kızılhisar

N38c-21b/3c

6401

1

2.806,20 m²

Akaryakıt-LPG

(E:0.40 Hmax:6,50)

2.600,00 TL

  7.296.120,00.-TL

218.883,60.-TL

31.08.2016 saat 15:00

Kızılhisar

17j-4b

852

1

13.756,82 m²

Konut (E: 2.00

Hmax: Serbest )

900,00 TL

12.381.138,00.-TL

371.434,14.-TL

01.09.2016 saat 15:00

Yamaçtepe

N38c-22a/1a

262

5

10.351,74 m²

Ticaret + Konut (E:1.50 Yençok: 21,50)

1.400,00 TL KDV hariç

14.492.436,00.-TL KDV hariç

434.773,08.-TL

01.09.2016 saat 15:00

Aydınlar

21M-1b

5067

4

2.631,51 m²

Ticaret (E:1.00 Yençok: 10.50)

900,00 TL

  2.368.359,00.-TL

  71.050,77.-TL

02.09.2016 saat 15:00

Aydınlar

21M-1b

5910

2

3.842,63 m²

Ticaret (E:1.00 Yençok: 10.50)

800,00 TL

  3.074.104,00.-TL

  92.223,12.-TL

02.09.2016 saat 15:00

Aydınlar

21M-1c

5912

2

2.947,58 m²

Ticaret (E:1.00 Yençok: 10.50)

750,00 TL

  2.210.685,00.-TL

  66.320,55.-TL

02.09.2016 saat 15:00

29 Ekim

20M-1c/2d

5761

1

6.297,58 m²

Konut (E: 2.50 Yençok: Serbest )

1.125,00 TL

  7.084.777,50.-TL

212.543,33.-TL

02.09.2016 saat 15:00

Çakmak

21L-3a/3d

5809

3

5.451,75 m²

Ticaret (T-2 Yençok:5,50)

1.300,00 TL KDV hariç

  7.087.275,00.-TL KDV hariç

212.618,25.-TL

02.09.2016 saat 15:00

 

1 - sıradaki taşınmazın 2.139,38 m²’lik kısmı K.D.V.’den muaf olup, 666,82 m²’lik kısmı için K.D.V. ödenecektir. Ayrıca 3. ve 8. sıradaki taşınmazlar için K.D.V. ödenecek olup, diğer taşınmazlar 3065 sayılı kanunun 17/4-r maddesi kapsamında olduğundan K.D.V.’den muaf olup, bu taşınmazlar için ayrıca K.D.V. ödenmeyecektir.

2 - İHALENİN YAPILIŞ ŞEKLİ:

İhale konusu iş, 2886 Sayılı Devlet İhale Yasasının 35. Maddesinin (a) fıkrası gereğince kapalı teklif usulü artırma suretiyle ayrı ayrı ihale edilecektir.

3 - İHALE ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ VE BEDELİ:

İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini 250,00.-TL karşılığında Belediyemiz Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı İhale-Alım Satım Şube Müdürlüğünden temin edebilirler. Her taşınmaz için ayrı şartname bedeli yatırılacaktır.

4 - GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI:

İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler, teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Geçici teminatını Türk Lirası olarak Belediyemiz Veznesine nakden yatırılabileceği gibi T. Vakıflar Bankası Şehitkamil Şubesi IBAN NO: TR 220001500158007290404601 nolu Belediyemiz hesabına da yatırılabilir veya süresiz teminat mektubu ya da devlet tahvilleri ve hazine kefaletine haiz tahvil olarak verilebilir.

40. Maddenin uygulanmasında, ihaleye iştirak eden gerçek ve tüzel kişilere ait geçici teminat miktarları, teklif edilen bedellerin %3’ü oranına tamamlatılacaktır.

İhale Komisyonu (Encümeni) tarafından istenen % 3 geçici teminatı vermeyenler veya tamamlamayanlar ise İhale Salonundan derhal çıkarılacaktır.

İhaleye % 3 geçici teminatı tamamlayanlar arasında devam ettirilir.

5 - İHALENİN SAATİ, YERİ ve EVRAKLARIN TESLİM SÜRESİ:

Söz konusu yerlerin ihalesi yukarıda belirtilen tarih ve saatte Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda İhale Komisyonunca (Encümenince) ayrı ayrı yapılacaktır.

İhaleye iştirak edeceklerin, aşağıda istediğimiz belgelerle birlikte İhale Alım Satım Şube Müdürlüğüne en geç ihale günü saat 12:00’ye kadar, sıra alındılar karşılığında vermeleri, ya da taahhütlü olarak posta ile göndermeleri gerekmektedir. Ancak, postadaki vakit gecikmeleri ve telgrafla yapılan başvurular İhale Komisyonunca kesinlikle kabul edilmeyecektir.

6 - İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI:

Teklifler aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecek şekilde hazırlanacaktır.

A) İÇ ZARF

İç zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecektir.

a ) Teklif Mektubu,

b) İhaleye iştirak eden özel ve tüzel kişiler, teklif sahibi (kendisi) veya kanuni vekili tarafından imzalanacak ve bu teklifte şartname ve eklerini aynen kabul edildiğini belirtecektir.

Teklifler hem rakamla hem yazıyla açık olarak yazılacaktır. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunan teklifler reddedilir. Ve hiç ihaleye girmemiş sayılır.

B) İÇ ZARFIN KAPATILMASI

Bu teklif bir zarfa kapatıldıktan sonra, zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olan açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir.

C) DIŞ ZARF

Dış zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecektir.

a) Teklif mektubunu içeren İç zarf

b) %3 geçici teminatı yatırdığına dair belge

c) İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname

d) Kanuni ikametgâh belgesi (Gerçek kişiler için)

e) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi

f) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından,  ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ve faaliyet belgesi (2016 Yılı)

g) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri istenen belgeleri vereceklerdir

h) Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz,

ı) Gaziantep Büyükşehir Belediyesine borcu olmadığına dair belge (İhale ilan tarihinden sonra alınmış)

i) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri

j) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

D) DIŞ ZARFIN KAPATILMASI

Yukarıda belirtilen belgeler ve iç zarf bir zarfa konarak kapatılacaktır. Bu zarfın üzerine isteklinin adı- soyadı ve açık adresi ve teklifi ne ile ilgili olduğu yazılarak kapatılacaktır. İç zarfta olduğu gibi dış zarfında yapıştırılan yerinin mühür mumu veya imza ile işaretlenmesi ihtilafa yol açmaması bakımından gereklidir.

İhaleye iştirak edeceklere duyurulur.

7567/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Nevşehir İl Özel İdaresi İl Encümen Başkanlığından:

6360 sayılı kanun kapsamında tüzel kişiliği sona eren belediyelerden İl özel idaresine devir edilen ve Mülkiyeti İl özel idaresine ait olan taşınmazlar satışı ihaleleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a ve 45. maddesi gereğince yapılacaktır.

Satışı yapılacak taşınmazlar KDV'den muaf olup, tahmini bedelleri ve geçici teminatları aşağıda belirtilmektedir.

İhale 31/08/2016 Çarşamba günü saat 11.00’de Ragıp Üner Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi No: 59 adresindeki Nevşehir İl Özel İdaresi İl Genel Meclis Binası Encümen Toplantı Salonunda İl Encümeni tarafından yapılacaktır.

İhale şartnamesi mesai saatleri içerisinde İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü veya Yazı İşleri Müdürlüğü (Ragıp Üner Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi No: 59’daki İl Özel İdaresi Hizmet binası/NEVŞEHİR) adreslerinde görülebilir.

İhaleye iştirak edecek olanların;

1 - Gerçek kişilerin ikametgâh ilmühaberi, nüfus cüzdanı sureti veya tasdikli bir örneği, ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresi,

2 - Vekaleten ihaleye katılma halinde istekli adına vekaleten katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

3 - Tüzel kişilerin ise yılı içerisinde alınmış Ticaret ve Sanayi Odası belgesini, yetki belgesini ve imza sirküleri ile tebligat için adres beyanı ile ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresi,

4 - Nevşehir İl Özel İdaresi adına alınmış aşağıda belirtilen miktarda geçici   teminat,

5 - İhale şartnamesinin okunup kabul edildiğine dair her sayfası imzalanmış ihale şartnamesini ibraz etmek suretiyle ve ilanda istenilen belgeler ve (kapalı teklif mektubunu) 31.08.2016 Çarşamba günü en geç 10.00'a kadar komisyon başkanlığına vermeleri zorunludur.

6 - İhale 31.08.2016 Çarşamba günü belirtilen yerde ve saatte hazır bulunmaları gerekmektedir.

İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Telgrafla müracaatlar veya postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez.

Not: İlanın 3. sırasındaki gayrimenkul satışı 2886 SK. 35/a maddesi uyarınca kapalı teklif usulü, diğer gayrimenkuller ise aynı Kanununun 45. maddesi uyarınca açık artırma suretiyle satılacaktır.

İlan olunur.

 

Sıra No

İlçesi

Mahallesi/

Köyü

Ada No

Parsel No

Yüzölçümü (m2)

Cinsi

İmar Durumu

Tahmini Bedel (KDV'den Muaf) (TL)

Geçici Teminat

(%3) (TL)

  1

Gülşehir

Yeşilyurt (Sığırlı)

-

1744

3.512,00

Avlulu Kargir Ev

İmarsız

14.505,00

435,15

  2

Gülşehir

Yeşilyurt (Sığırlı)

-

1746

2.334,00

Avlulu Kargir Ev

İmarsız

9.640,00

289,20

  3

Hacıbektaş

Bala

5

14

1.063,86

Hizmet Binası Ve Arsa

Turizm+Ticaret

2886 Sk 35/A Kapalı Teklif 2.161.276,00

64.838,28

  4

Hacıbektaş

Karaburna

150

1

619,00

Arsa

Konut Alanı

11.761,00

352,83

  5

Hacıbektaş

Karaburna

150

2

621,00

Arsa

Konut Alanı

11.799,00

353,97

  6

Hacıbektaş

Karaburna

150

3

502,00

Arsa

Konut Alanı

  9.538,00

286,14

  7

Hacıbektaş

Karaburna

150

4

503,00

Arsa

Konut Alanı

  9.557,00

286.71

  8

Hacıbektaş

Karaburna

150

5

505,00

Arsa

Konut Alanı

  9.595,00

287,85

  9

Hacıbektaş

Karaburna

150

7

619,00

Arsa

Konut Alanı

11.761,00

352,83

10

Hacıbektaş

Karaburna

150

8

500,00

Arsa

Konut Alanı

  9.500,00

285,00

11

Hacıbektaş

Karaburna

150

9

500,00

Arsa

Konut Alanı

  9.500,00

285,00

12

Hacıbektaş

Karaburna

150

10

500,00

Arsa

Konut Alanı

  9.500,00

285,00

13

Hacıbektaş

Karaburna

179

2

491,45

Arsa

Konut Alanı

  9.829,00

294,87

14

Hacıbektaş

Karaburna

179

3

537,47

Arsa

Konut Alanı

10.750,00

322,50

15

Hacıbektaş

Karaburna

180

1

510,00

Arsa

Konut Alanı

10.240,00

307,20

16

Hacıbektaş

Karaburna

180

3

512,01

Arsa

Konut Alanı

10.241,00

307,23

17

Hacıbektaş

Karaburna

180

4

513,06

Arsa

Konut Alanı

10.262,00

307,86

18

Hacıbektaş

Karaburna

180

5

520,00

Arsa

Konut Alanı

10.400,00

312,00

19

Hacıbektaş

Karaburna

180

6

510,00

Arsa

Konut Alanı

10.200,00

306,00

20

Hacıbektaş

Karaburna

181

3

638,00

Arsa

Konut Alanı

12.276,00

368,28

21

Hacıbektaş

Karaburna

181

4

641,80

Arsa

Konut Alanı

12.836,00

385,08

22

Kozaklı

Kalecik

343

3

764,34

Arsa

Konut Alanı

  4.587,00

137,61

23

Kozaklı

Kalecik

343

4

694,07

Arsa

Konut Alanı

  4.165,00

124,95

24

Kozaklı

Kalecik

344

1

698,54

Arsa

Konut Alanı

  4.192,00

125,76

25

Kozaklı

Kalecik

344

6

697,84

Arsa

Konut Alanı

  4.188,00

125,64

26

Kozaklı

Kalecik

344

7

697,71

Arsa

Konut Alanı

  4.187,00

125,61

27

Kozaklı

Kalecik

345

1

660,69

Arsa

Konut Alanı

  3.965,00

118,95

28

Kozaklı

Kalecik

345

3

696,26

Arsa

Konut Alanı

  4.178,00

125,34

29

Kozaklı

Kalecik

355

6

720,51

Arsa

Konut Alanı

  4.323,00

129,69

30

Kozaklı

Kalecik

355

7

717,98

Arsa

Konut Alanı

  4.308,00

129,24

31

Kozaklı

Kalecik

356

6

681,46

Arsa

Konut Alanı

  4.089,00

122,67

32

Kozaklı

Kalecik

356

7

680,50

Arsa

Konut Alanı

  4.083,00

122,49

33

Kozaklı

Taşlıhüyük

142

3

1.935,00

Bina ve Bahçesi

İmarsız

64.831,84

1.944,96

7555/1-1


GAYRİMENKULLER SATILACAKTIR

Selçuklu Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda tapu kaydı yazılı gayrimenkullerin 2886 Sayılı Yasanın 35/A Maddesi hükümleri dahilinde kapalı zarf usulü ile satışları yapılacaktır. Şartname ve ekleri Belediyemiz Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.

2 - İhale 08/09/2016 Perşembe günü saat 14.00’de Belediyemiz Encümen Salonunda yapılacaktır. İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni tamamen serbesttir.

3 - Arsa bedellerinin ödeme şekli %50'si peşin geri kalan kısmı 4 eşit taksitte ödenecektir.

(K.D.V. alınmayacaktır.)

4 - Muhammen bedel ile geçici teminat aşağıda belirtilmiştir.

İHALEYE KATILACAK OLANLARDAN İSTENEN BELGELER

A) İç Zarf:

İç zarf yalnız teklif mektubunu içerecektir.

Teklif Mektubu Belediyemizden temin edilebilir.

Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir.

B) Dış Zarf:

Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir.

Gerçek kişi olması halinde:

a) İç zarf

b) Kanuni ikamet belgesi, T.C. Kimlik Numarası bulunan Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

c) Türkiye’de Tebligat adres beyanı ve ayrıca irtibat için Telefon ve faks numarası

d) Noter tasdikli imza beyannamesi

e) Vekil ise Noter tasdikli vekâletname ve imza beyannamesi

f) Geçici Teminata ait alındı belgesi veya Banka teminat mektubu süresiz ve limit içi

g) Selçuklu Belediyesine herhangi bir borcu bulunmadığına dair belge

Tüzel kişi olması halinde:

a) İç zarf

b) Türkiye’de Tebligat adres beyanı ve ayrıca irtibat için Telefon ve faks numarası

c) Tüzel kişi adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair yetkili organ kararı,

d) Noter tasdikli imza sirküleri

e) Vekil ise Noter tasdikli vekâletname ve imza beyannamesi

f) Geçici Teminata ait alındı belgesi veya Banka teminat mektubu süresiz ve limit içi

g) Selçuklu Belediyesine herhangi bir borcu bulunmadığına dair belge

h) Ticaret ve/veya Sanayi odası veya esnaf ve sanatkârlar sicil kayıt belgeleri (2016 yılı-Tüzel kişi )

C) İsteklilerin Ortak Girişim Olması halinde:

Ortak Girişim olması halinde Tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi, Ortaklarca imzalanmış Ortaklık Sözleşmesi ile birlikte A veya B bendindeki gerçek veya tüzel kişi olmasına göre belirtilen belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

D) Dış zarfın kapatılması:

Bu iç zarf geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.

5 - İhaleye katılacak kişilerin ihale evraklarını en geç 08/09/2016 günü saat 12.00’a kadar Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

İlan olunur.

 

No

Mahalle

Pafta

Ada

Parsel

M2 si

Geçici Teminat (TL)

Muhammen Bedel (TL)

Niteliği

İmar

Durumu

Mevkii

1

DİKİLİTAŞ

25 N 3

21329

4

3463,00

  60.000,00

2.000.000,00

ARSA

E=1.50  Taks:0.30

Zemin: H 5.50

Hmax:27.50

Mesken Sahası

Dr. Sadık Ahmet Caddesi üzeri

2

DİKİLİTAŞ

25 N 3

28562

1

6839,00

150.000,00

5.000.000,00

ARSA

E=1.50 Taks:0.30

Hmax: 27. 50

Mesken Sahası

Dr. Sadık Ahmet Caddesi Üzeri

3

YENİ SELÇUK

M28

(19 J 3)

28937

7

2843,00

  90.000,00

3.000.000,00

ARSA

E=2.10

Max Taks:0.25

Mesken Sahası

Hocacihan Tekke Caddesi Civarı

4

YENİ SELÇUK

M28

(19 J 3)

28938

1

2613,00

105.000,00

3.500.000,00

ARSA

E=2.10

Max Taks:0.25

Mesken Sahası

Hocacihan Tekke Caddesi Üzeri

5

YAZIR

28 L 1-2

42306

3

3859,83

135.000,00

4.500.000,00

ARSA

E=0.80

Max Taks:0.40

Hmax: Serbest

Ticari Alan

TOKİ Konutları Civarı

7439/1-1


KONUT PARSELLERİ SATILACAKTIR

Manavgat Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıdaki tabloda Tapu bilgileri ve nitelikleri belirtilen taşınmazlardan Ilıca 759 ada 1 ve 760 ada 1 parseller 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35. maddesi kapsamında kapalı teklif (arttırma) usulü ile geriye kalan taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ve tahmini bedelin artırılması suretiyle satılacaktır.

 

2 - SATILACAK ARSALARIN NİTELİKLERİ:

Sıra

Mahalle

Ada

Parsel

Yapılaşma Şekli

Alan (m2)

Tahmini m2 birim değeri (TL)

Tahmini Bedeli (TL)

Geçici Teminat (TL)

İhale Usulü

İhale Tarihi

İhale saati

1

Ilıca

759

1

Ayrık Nizam 2 Kat Konut E:0.50

7.999,81

330,00 TL+KDV

2.639.937,30 TL+KDV

79.198,12

2886/35

31.08.2016

10.00

2

Ilıca

760

1

Ayrık Nizam 2 Kat Konut E:0.50

10.158,52

330,00 TL+KDV

3.352.311,60 TL+KDV

100.569,35

2886/35

31.08.2016

10.20

3

Ilıca

763

1

Ayrık Nizam 2 Kat Konut E:0.50

672,69

310,00 TL+KDV

208.533,90 TL+KDV

6.256,02

2886/45

31.08.2016

10.40

4

Ilıca

763

2

Ayrık Nizam 2 Kat Konut E:0.50

672,00

315,00 TL+KDV

211.680,00 TL+KDV

6.350,40

2886/45

31.08.2016

11.00

5

Ilıca

763

3

Ayrık Nizam 2 Kat Konut E:0.50

672,63

305,00 TL+KDV

205.152,15 TL+KDV

6.154.56

2886/45

31.08.2016

11.20

6

Ilıca

763

4

Ayrık Nizam 2 Kat Konut E:0.50

671,60

305,00 TL+KDV

204.838,00TL+KDV

6.145,14

2886/45

31.08.2016

11.40

7

Ilıca

763

5

Ayrık Nizam 2 Kat Konut E:0.50

671,72

305,00 TL+KDV

204.874,60 TL+KDV

6.146,24

2886/45

31.08.2016

12.00

8

Ilıca

764

2

Ayrık Nizam 2 Kat Konut E:0.50

2.259,67

310,00 TL+KDV

700.497,70 TL+KDV

21.014,93

2886/45

31.08.2016

12.20

9

Sarılar

271

2

Ayrık Nizam 3 Kat Konut

350,00

  750,00 TL

      262.500,00 TL

7.875,00

2886/45

31.08.2016

12.40

 

3 - Tapu kayıtlarının, yürürlükteki İmar planlarının incelenmesi ve arsaların bulunduğu yerin görülmesi, arsaların bulunduğu yer itibariyle, yetkili Manavgat Belediyesi’nden bilgi alınması; arsayı almak isteyen ve bu amaçla ihaleye katılmayı arzulayan isteklilerin sorumluluğundadır.

4 - İhale Belediye Encümen salonunda yapılacak olup Belediye Encümeni, ihale komisyonu olarak gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İhaleyi yapmama kararı kesindir. Komisyonun İhaleyi yapmama kararına itiraz edilemez. İta Amiri kanuni süre içinde ihaleyi onaylar veya iptal edebilir.

5 - İhaleye katılacaklardan istenecek belgeler:

5-1) Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazlardan Ilıca 759 ada 1 ve 760 ada 1 parseller 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35. maddesi kapsamında kapalı teklif (arttırma) usulü ile geriye kalan taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince ihaleye katılmaya hak kazanan istekliler arasında Açık Teklif Usulü ile ve tahmini bedelin artırılması suretiyle ilanda belirtilen tarih ve saatte Manavgat Belediyesi Encümen toplantı odasında toplanacak Komisyon huzurunda satış ihalesi yapılacaktır.

5-2) İhaleler ile ilgili şartnameler mesai saatleri dâhilinde Manavgat Belediyesi Side Ek Hizmet Binasında Bulunan Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nde görülmesi ve 150,00 TL karşılığı temini mümkündür.

İstekli tarafından;

5-3) Türkiye’de tebligat için adres gösterilmesi

5-4) Ticaret ve/veya Sanayi odası belgesi (Kaydı olmayanların kaydı olmadığını gösterir belge vermesi)

5-5) Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ikametgâhı ve nüfus sureti

5-6) Tüzel kişi olması halinde Tüzel kişiliğin idare merkezini bulunduğu yer ve mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odası’ndan veya benzeri bir makamdan, 2016 yılı içinde alınmış, Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge

5-7) Noter tasdikli imza sirküsü

5-8) İstekliler adına vekaleten ihaleye iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ve vekaleten iştirak edenin ihale tarihinden en fazla 2 ay önce alınmış Noter tasdikli imza sirküsü

5-9) Vergi durumu bildirisi veya belgesi, Gelir veya Kurumlar Vergisi borcu olmadığına dair ilgili vergi dairesinden 2016 yılında alınmış belge

5-10) Manavgat Belediyesinden alınacak Borcu Yoktur Belgesi

5-11) Geçici teminatın Belediyeye yatırıldığına dair alındı belgesi veya banka teminat mektubu

5-12) Manavgat Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden temin edilecek İhale Şartnamesine ait ödeme makbuzunun aslı (Makbuzun aslı ihale dosyasına konulacaktır)

5-13) İhale şartnamesinde yazılı esaslara göre hazırlanacak ihale dosyasının Manavgat Belediyesi Side Ek Hizmet Binasında Bulunan  Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne verilmesi şarttır

5-14)Taşınmazın ihaleden önce bulunduğu yerde görüldüğüne ve görüldüğü haliyle kabul edildiğine dair yazılı beyan verilecektir.

6 - Komisyon İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

7 - Arsanın geçici teminatı tahmin edilen bedelin % 3(yüzde üç)’üdür.

8 - İadeli taahhütlü mektupla yapılacak teklifler geçerlidir; Ancak 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 38 inci maddesi hükümleri uygulanacaktır.

9 - İhaleye katılacakların yukarıda belirtilen belgelerini ihale günü en geç saat 9.30'a kadar Manavgat Belediyesi Side Ek Hizmet Binasında Bulunan Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'ne vermeleri gerekmektedir.

10 - Her türlü vergi, resim, harç, sözleşme giderleri ve diğer giderler alıcıya aittir ve alıcı tarafından ödenecektir.

11 - TRT saati esastır.

İlanen duyurulur.

7584/1-1


TAŞINMAZLAR SATIŞ YÖNTEMİ İLE ÖZELLEŞTİRİLECEKTİR

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) tarafından, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.’ye ait aşağıda belirtilen taşınmazlar;

 

SIRA

NO

İHALE KONUSU

GEÇİCİ TEMİNAT

TUTARI (TL)

İHALE ŞARTNAMESİ

BEDELİ (TL)

SON TEKLİF

VERME TARİHİ

1

Afyonkarahisar ili, Emirdağ ilçesi, Toklucak Köyü, 919 no.lu parseldeki 40.000 m2 yüzölçümlü Kantar Binası ve Lojmanı vasıflı taşınmaz ve üzerindekiler

7.000

100

22.09.2016

2

Afyonkarahisar ili, Merkez ilçesi, Çetinkaya Mahallesi, 653 ada, 98 no.lu parseldeki 35.600,91 m2 yüzölçümlü Özelleştirme Yüksek Kurulunun 21.07.2014 tarihli ve 2014/66 sayılı kararı ile imar değişikliği onaylanan Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı, park, yol imarlı taşınmaz ve üzerindekiler

300.000

250

22.09.2016

3

Afyonkarahisar ili, Merkez ilçesi, Sülümenli Köyü, 8887 no.lu parseldeki 11.348,37 m2 yüzölçümlü Özelleştirme Yüksek Kurulunun 09.12.2013 tarihli ve 2013/184 sayılı kararı ile imar değişikliği onaylanan Konut Alanı imarlı taşınmaz ve üzerindekiler

200.000

250

22.09.2016

4

Aksaray ili, Merkez ilçesi, Yeşiltönek Köyü, 132 ada, 9 no.lu parseldeki 40.742,74 m2 yüzölçümlü Tarla vasıflı taşınmaz

20.000

100

22.09.2016

5

Aksaray ili, Merkez ilçesi, Yeşiltönek Köyü, 133 ada, 2 no.lu parseldeki 76.575 m2 yüzölçümlü Tarla vasıflı taşınmaz üzerindekiler

50.000

100

22.09.2016

6

Aksaray ili, Ortaköy ilçesi, Devedamı Köyü, Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı, Konut Alanı, Park ve Yol imarlı 488 ve Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı, Belediye Hizmet Alanı ve Yol imarlı 489 no.lu parsellerdeki toplam 19.350 m2 yüzölçümlü taşınmaz ve üzerindekiler

3.000

100

22.09.2016

7

Ankara ili, Kalecik ilçesi, Alibeyli Mahallesi, 205 no.lu parseldeki 18.000 m2 yüzölçümlü Tarla vasıflı taşınmaz ve üzerindekiler

10.000

100

22.09.2016

8

Ankara ili, Polatlı ilçesi, Sazılar Mahallesi,153 ada, 1 no.lu ve 154 ada, 1 no.lu parsellerdeki toplam 13.814,71 m2 yüzölçümlü Ağıl vasıflı taşınmaz ve üzerindekiler

10.000

100

22.09.2016

9

Balıkesir ili, Karesi ilçesi, Akıncılar Mahallesi, 7703 ada, 9 no.lu parseldeki 2.160,17 m2 yüzölçümlü Ticaret Alanı, Park, Yol imarlı taşınmaz ve üzerindekiler

150.000

250

22.09.2016

10

Bayburt ili, Demirözü ilçesi, Beşpınar Köyü, 633 no.lu parseldeki 19.750 m2 yüzölçümlü Tarla vasıflı taşınmaz ve üzerindekiler

3.000

100

22.09.2016

11

Bayburt ili, Merkez ilçesi, Kırkpınar Köyü, 1584 no.lu parseldeki 24.511,81 m2 yüzölçümlü Tarla vasıflı taşınmaz ve üzerindekiler

8.000

100

22.09.2016

12

Bilecik ili, Gölpazarı ilçesi, Aktaş Köyü, 119 ada, 19 no.lu parseldeki 22.418,80 m2 yüzölçümlü Tarla ve Gübre Ambarı vasıflı taşınmaz ve üzerindekiler

10.000

100

22.09.2016

13

Çorum ili, Mecitözü ilçesi, Kozören Köyü, 1154 no.lu parseldeki 25.600 m2 yüzölçümlü Tarla vasıflı taşınmaz ve üzerindekiler

5.000

100

22.09.2016

14

Edirne ili, Merkez ilçesi, Kirişhane Mahallesi 2242 ada, 1 no.lu parseldeki 11.250 m2 yüzölçümlü Tercihli Kullanım Alanı imarlı taşınmaz ve üzerindekiler

300.000

250

22.09.2016

15

Erzurum ili, Horasan ilçesi, Karaçuha Mahallesi, 108 ada, 16 no.lu parseldeki 3.000 m2 yüzölçümlü Kantar Binası ve Arsası vasıflı taşınmaz ve üzerindekiler

1.000

100

22.09.2016

16

Erzurum ili, Palandöken ilçesi, Uzunahmet Mahallesi, 9546 ada, 28 no.lu parseldeki 1.673,24 m2 yüzölçümlü Baskül ve Arsası vasıflı taşınmaz ve üzerindekiler

1.000

100

22.09.2016

17

Eskişehir ili, Alpu ilçesi, Çardakbaşı Mahallesi, 115 ada, 6 no.lu parseldeki 14.800 m2 yüzölçümlü Tarla vasıflı taşınmaz

8.000

100

22.09.2016

18

Kastamonu ili, Tosya ilçesi, Dilküşah Mahallesi, 329 ada, 4 no.lu parseldeki 10.035 m2 yüzölçümlü Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı imarlı taşınmaz ve üzerindekiler

60.000

100

22.09.2016

19

Konya ili, Ereğli ilçesi, Hacımemiş Mahallesi, 195 ada, 3 no.lu parseldeki 24.000 m2 yüzölçümlü Özelleştirme Yüksek Kurulunun 29.05.2015 tarihli ve 2015/43 sayılı kararı ile imar değişikliği onaylanan Ticaret Alanı imarlı taşınmaz

100.000

250

29.09.2016

20

Konya ili, Ereğli ilçesi, Hacımemiş Mahallesi, 195 ada, 4 no.lu parseldeki 24.000 m2 yüzölçümlü Özelleştirme Yüksek Kurulunun 29.05.2015 tarihli ve 2015/43 sayılı kararı ile imar değişikliği onaylanan Ticaret Alanı imarlı taşınmaz

100.000

250

29.09.2016

21

Konya ili, Ereğli ilçesi, Hacımemiş Mahallesi, 195 ada, 5 no.lu parseldeki 24.000 m2 yüzölçümlü Özelleştirme Yüksek Kurulunun 29.05.2015 tarihli ve 2015/43 sayılı kararı ile imar değişikliği onaylanan Ticaret Alanı imarlı taşınmaz

100.000

250

29.09.2016

22

Konya ili, Ereğli ilçesi, Hacımemiş Mahallesi, 195 ada, 6 no.lu parseldeki 24.000 m2 yüzölçümlü Özelleştirme Yüksek Kurulunun 29.05.2015 tarihli ve 2015/43 sayılı kararı ile imar değişikliği onaylanan Ticaret Alanı imarlı taşınmaz

100.000

250

29.09.2016

23

Konya ili, Ereğli ilçesi, Hacımemiş Mahallesi, 195 ada, 7 no.lu parseldeki 33.237,74 m2 yüzölçümlü Özelleştirme Yüksek Kurulunun 29.05.2015 tarihli ve 2015/43 sayılı kararı ile imar değişikliği onaylanan Ticaret Alanı imarlı taşınmaz

150.000

250

29.09.2016

24

Konya ili, Ilgın ilçesi, Çavuşçu Mahallesi, 1674 no.lu parseldeki 2.200 m2 yüzölçümlü Resmi Kurum Alanı, Konut-Ticaret Alanı ve Yol imarlı taşınmaz

2.000

100

29.09.2016

25

Konya ili, Ilgın ilçesi, Çavuşçu Mahallesi, 1824 no.lu parseldeki 2.000 m2 yüzölçümlü Küçük Sanayi Sitesi Alanı ve Yol imarlı taşınmaz

2.000

100

29.09.2016

26

Samsun ili, Çarşamba ilçesi, Ahubaba Mahallesi, 116 ada, 9 no.lu parseldeki 20.015,24 m2 yüzölçümlü Tarla vasıflı taşınmaz ve üzerindekiler

20.000

100

29.09.2016

27

Samsun ili, Çarşamba ilçesi, Kızılot Mahallesi, 106 ada, 42 no.lu parseldeki 19.142,29 m2 yüzölçümlü Tarla vasıflı taşınmaz ve üzerindekiler

20.000

100

29.09.2016

28

Sinop ili, Merkez ilçesi, Kabalı Köyü, 146 ada, 1 no.lu parseldeki 17.403,93 m2 yüzölçümlü Tarla vasıflı taşınmaz ve üzerindekiler

50.000

100

29.09.2016

29

Sinop ili, Merkez ilçesi, Kabalı Köyü, 135 ada, 1 no.lu parseldeki 1.465,19 m2 yüzölçümlü Tarla vasıflı taşınmaz

5.000

100

29.09.2016

30

Sinop ili, Saraydüzü ilçesi, Yenice Köyü, Tarla vasıflı 1609 ve Kargir Şeker Pancarı Tartı İstasyonu ve arsası vasıflı 1611 no.lu parsellerdeki toplam 9.740 m2 yüzölçümlü taşınmaz ve üzerindekiler

5.000

100

29.09.2016

31

Tokat ili, Turhal ilçesi, Dere Mahallesi, 1200 ada, 2 no.lu parseldeki 1.461,96 m2 yüzölçümlü Konut Alanı imarlı taşınmaz

40.000

250

29.09.2016

32

Tokat ili, Sulusaray ilçesi, Malum Seyit Tekke Köyü, 289, 291, 292, 293 ve 295 no.lu parseldeki toplam 17.997 m2 yüzölçümlü Tarla vasıflı taşınmaz ve üzerindekiler

8.000

100

29.09.2016

33

Tokat ili, Zile ilçesi, İstasyon Mahallesi, 295 ada, 28 no.lu parseldeki 349,09 m2 yüzölçümlü Konut Alanı imarlı taşınmaz

1.000

100

29.09.2016

34

Tokat ili, Zile ilçesi, İstasyon Mahallesi, 295 ada, 29 no.lu parseldeki 384,08 m2 yüzölçümlü Konut Alanı imarlı taşınmaz

1.000

100

29.09.2016

35

Tokat ili, Zile ilçesi, İstasyon Mahallesi, 295 ada, 30 no.lu parseldeki 547,67 m2 yüzölçümlü Konut Alanı imarlı taşınmaz

1.000

100

29.09.2016

36

Tokat ili, Zile ilçesi, İstasyon Mahallesi, 295 ada, 31 no.lu parseldeki 410,41 m2 yüzölçümlü Konut Alanı imarlı taşınmaz

1.000

100

29.09.2016

37

Tokat ili, Zile ilçesi, İstasyon Mahallesi, 295 ada, 32 no.lu parseldeki 400,08 m2 yüzölçümlü Konut Alanı imarlı taşınmaz

1.000

100

29.09.2016

38

Tokat ili, Zile ilçesi, İstasyon Mahallesi, 295 ada, 33 no.lu parseldeki 389,07 m2 yüzölçümlü Konut Alanı imarlı taşınmaz

1.000

100

29.09.2016

39

Tokat ili, Zile ilçesi, İstasyon Mahallesi, 295 ada, 34 no.lu parseldeki 471,50 m2 yüzölçümlü Konut Alanı imarlı taşınmaz

1.000

100

29.09.2016

40

Yozgat ili, Sorgun ilçesi, Çiğdemli/Karşıyaka Mahallesi, 136 ada, 11 no.lu parseldeki 17.962,61 m2 yüzölçümlü Tarla vasıflı taşınmaz

10.000

100

29.09.2016

 

“Satış” yöntemi ve “Pazarlık” usulü uygulanmak suretiyle 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde özelleştirilmek üzere ayrı ayrı olarak ihale edilecektir.

1 - İhaleler, pazarlık usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonunca gerekli görüldüğü takdirde ihaleler, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilir.

2 - Katılımcılar ayrı ayrı olmak koşuluyla, birden fazla ihaleye teklif verebilirler.

3 - İhaleye katılabilmek için her bir taşınmaz için ayrı İhale Dokümanı alınması ve tekliflerin İdarenin; Ziya Gökalp Caddesi No: 80 Kurtuluş/ANKARA adresine son teklif verme günü saat 17:00’ye kadar elden teslim edilmesi zorunludur. İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı için alınan bedel her ne surette olursa olsun iade edilmez.

4 - İhale Dokümanı bedelleri İdare’nin;

• T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Ankara Kamu Kurumsal Şubesi/Ankara nezdindeki TR40 0001 0017 4538 7756 6157 38 numaralı veya

• T.Vakıflar Bankası T.A.O. Merkez Şubesi/ANKARA nezdindeki TR22 0001 5001 5800 7287 5506 67 numaralı veya

• T. Halk Bankası A.Ş. Ankara Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdindeki TR25 0001 2009 4520 0083 0000 06 numaralı

hesaplarından birine yatırılacaktır. Dekontta, katılımcının ismi (Ortak Girişim Grubu (OGG) olması halinde OGG’nin veya üyelerinden birinin adına düzenlenmiş olması yeterlidir) ile hangi ihaleye ilişkin doküman alınacağı belirtilecektir.

5 - Teklifler Türk Lirası olarak verilecek olup ihale bedellerinin peşin veya vadeli ödenebilmesi mümkündür. İhale bedellerinin vadeli olarak ödenmesi talep edildiği takdirde;

Asgari %20 (Yüzdeyirmi)’si Taşınmaz Satış Sözleşmesi imza tarihinde peşin, ihale bedelinin vadeye bırakılan tutarı ise azami 12 (Oniki) ayda bir ödeme yapmak kaydıyla en çok 48 (Kırksekiz) ayda ve eşit taksitlerle, vadeye bırakılan tutar üzerinden ödeme tarihleri itibariyle hesaplanacak vade farklarıyla birlikte ödenecektir. İhale bedellerinin vadeye bağlanan tutarına, Taşınmaz Satış Sözleşmesi imza tarihinden itibaren yıllık %10 (yüzdeon) oranında vade farkı uygulanacaktır.

6 - Taşınmazların yabancı uyruklu gerçek kişilere, yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip şirketlere ve Türkiye’de kurulan yabancı sermayeli şirketlere satışı, yürürlükteki Doğrudan Yabancı Yatırımlar mevzuatı, Tapu Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Bu kişiler taşınmaz edinmelerinin mümkün olup olmadığını önceden araştırmakla yükümlüdürler. İhaleyi kazanmaları halinde bu kişilerden en kısa sürede gerekli işlemleri yapmaları istenir.

7 - 24 ve 25. sırada yer alan taşınmazlar, Bakanlar Kurulu’nun 01.12.2006 tarihli ve 2006/11371 sayılı Kararı gereğince yabancılara satılamaz.

8 - Özelleştirme ihaleleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, İdare ihaleleri yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir. İdare son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatabilir. Bu husus son teklif verme süresinin sona ermesinden önce duyurulacaktır.

9 - Özelleştirme işlemleri; her türlü resim, vergi, harç ve KDV’den muaftır.

10 - Ayrıca (0 312) 585 81 64 - 585 83 49 - 585 84 61 - 585 84 87 numaralı telefonlardan ve www.oib.gov.tr adresinden ihaleye ilişkin bilgi alınabilir.

Ziya Gökalp Cad. No: 80 Kurtuluş Çankaya 06600 ANKARA

Tel: 312 585 83 20   www.oib.gov.tr

7585/1-1